Dinsdag 2 Februari 1904. (Z ierikzeesche Cour an t). B E K E NDMA KING. Alphabetische Lijst NIEUWSTIJDINGEN. Uit Stad SR Provincie. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franeo per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indio enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ste MAR6AN6. No. 7958 DirecteurA. T. DE LOOZB. IA. FRANKEL. Redacteurenj J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Advertentiënvan 13 regels 30 Cte. meerdere regels 10 Cts.kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 nre bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. A. FkéLnkel, Meelstraat 386, Zierikzee. aan van de in deze gemeente metterwoon gevestigde eigenaars of beheerders van paarden. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Zierikzee brengen ter algemeene kennis, dat de ingevolge art. f7 van het Koninklijk besluit van 16 December 1902 (Staatsblad No. 222) opgemaakte alphabetische lijst, bevattende de namen der in deze Gemeente metterwoon gevestigde eigenaars of beheerders van één of meer ter vordering aan te bieden paarden, gedurende de maand Februari, voor een ieder op de Secretarie dezer Gemeente ter inzage is nedergelegd. Zierikzee, den 1 Februari 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERME1JS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. Amariks. In Canada heersoht buitengewoon streDge koude, strenger dan men er sinds 30 jaren heeft beleefd. Er is ook veel sneeuw gevallen, hetgeen wel goed ter bescherming van den grond maar belemmerend voor het verkeer is. Rusland en Japan. Het is natuurlijk niet de gewoonte, dat diplomatieke stukken gepubliceerd worden vóórdat de regeering, voor wie zij bestemd zijn, die stukken in banden heeft. Het is daarom zeer onwaarschijnlijk, dat het Russische antwoord aan Japan, dat volgens berichten uit verschillende bron, door den ozaar werd goedgekeurd, nu reeds bekend zou zijn. En toch weten tal van bladen den inhoud van het antwoord mede te deelen, welke mededeelingen echter merkwaardigerwijs alle verschillend zijn. Het is onder die omstandigheden duidelijk, dat niemand, buiten den kleinen kring van betrokken personen, het antwoord van Rusland kent en dat alle mededeelingen van dien aard voorbarig zijn. Uit Petersburg wordt medegedeeld, dat Ruslands antwoord niet voor de volgende week kan verwacht wordendaar bizondere zorg vereischt wordt voor het opstellen van het stuk. Dit is geloofwaardiger. Een hooggeplaatst ambtenaar zei in een interview: Natuurlijk kunnen wij den oorlog niet voorkomenRusland zal al het mogelijke doen om Japan een grondslag te geven voor een dunrzamen vrede, maar er is een grens, die wij niet mogen overschrijden. Wij geven in Korea zooveel mogelijk toe en erkenden reeds de verdragrechten van Japan en andere mogendheden in Mantejoerije. Servië. Dat gaat daar in het land van koning Peter een mooi gangetjeNa den oud-minister Theodorewitch, is de kabinetchef van wijlen koning Alexander, Pietrozewitch gearresteerd, eveneens onder besohuldiging van verduistering van gelden uit de nalatenschap van den natuurlijken zoon van Michel Obrenowitch, die door partijgenooten van de Karageorgewitchen werd vermoord. De beide gearresteerden, bewerend dat het hier een persoonlijke wraakneming geldt, eischen gerechtelijke tusschenkomst. Noorwegen. Uit Christiania wordt bericht, dat de Noor- weegsche x>Lagting" (2e Kamer) met 19 tegen 10 stemmen haar goedkeuring heeft gehecht aan het door de »Odelsting" reeds goed gekeurde wetsontwerp, waarbij aan vrouwen het recht wordt toegekend het beroep van advocaat en rechterlijk ambtenaar uit te oefenen. Engeland. Van Juni 1902 tot Maart 1903 is een werkstaking geweest aan de kolenmijnen in Zuid-Yorkshire. De Maatschappij, die de mijnen ontgint, heeft een proces ingesteld tegen de mijnwerkers-vereenigingwegens samen spanning enz. en eisobt eene schadevergoeding van 150.000 pond et. (18 millioen gulden). Volgens den advocaat van de eischeres kostte de werkstaking aan de vakvereeniging 276.000 gld. aan stakingsgeld, de mijnwerkers bijna 2J millioen gld. aan loonverlies en de Maat schappij bijna 900.000 gld. aan schade. Londen, 30 Jan. Uit Japan wordt gemeld, dat Maandag 450,000 man zullen worden gemobiliseerd. De Russen openbaren zioh in woorden en daden op oorlogszuchtige wijze. Frankrijk. De president van de strafkamer, van het hoi van cassatie heeft den raadsheer-rappor- j teur in de zaak Dreyfus benoemd. De heer Boyer zal het rapport uitbrengen. Deze raadsheer is ia de strafkamer de oudste in rang van de raadsheeren, die benoemd zijn nadat het hof van cassatie zijn arrest had gewezen in de eerste revisie-zaak van Dreyfus. Een treurig geval van harde plichts vervulling werd dezer dagen uit Parijs gemeld. De commissaris van politie Bacot had reeds langen tijd zeer veel verdriet van zijn nu 21-jarigen zoon, die niet wilde oppassen; goede woorden, straffen, niets hielp. Dezer dagen werd de vader geroepen in een zaak van een inbraak, waarbij 51.000 fr. gestolen was. Twee agenten hadden 's morgens vroeg in die buurt een joDgen man gezien, wiens signalement hij herkende als dat van zijn zoon. Thuis gekomen hoorde hij dat zijn zoon met een vriendin naar België was gevlucht. Toen twijfelde hij niet meer. De beambte kreeg de overhand over den vader, en hij reisde hem na. Hij vond zijn zoon, die nog slechts 800 francs verteerd had, liet zich de rest teruggeven, en bracht zijn zoon naar Parijs, waar hij hem overleverde aan Lépine, den prefeot van politie. Door het teruggeven van het geld is de klacht door den bestolene ingetrokken, maar de jonge Bacot blijft ter beschikking van de justitie. Te Chalons, aan de Marne, heeft de vrouw van een schilder in een oude verfdoos, onder een dubbelen bodem, 12,000 francs aan effecten gevonden. De doos had haar man als kind van zijne ouders gekregen, die haar hij een uitdrager gekocht hadden. Duitschland. Op het zwarte bord van het eerste Berlijnsche Landgericht is een ODgowone dagvaarding te lezen»Zijne Koninklijke Hoogheid prins Hendrik der Nederlanden hertog van Mecklenburg, te 's-Gravenhage, wiens gevolmachtigden ten processo zijn de geheimer Justizrat v. Simon en de advocaat dr. R. v. Simson te Berlijn, Jiigerstrasse 52, treedt op als eischer in het wisselproces tegen den heer Rudolf v. Salish, wiens domicilie op het oogenblik niet bekend is, vroeger te Ko8chnöwe bij Prausnitz, wegens den wissel van 10 Oct. 1900 over 13,697 mark, vervallen 10 Januari 1901 en wegens het protest van 11 Januari 1901, met het verzoek den gedaagde behalve in de kosten te veroordeelen tot betaling aan eischer van 13,697 mk. met 6 percent rente sedert 10 Januari 1901 en 65 mk. 15 pfennig wisselkosten". Prins Hendrik dagvaardt nu den gedaagde, zooals gebruikelijk is, voor do kamer van handelszaken met het verzoek een bij het eerste Landgericht ingeschreven advocaat aan te willen wijzen. Het wisselproces zal reeds tegen half Maart dienen, maar den prinsgemaal zal het wel gaan als vele andere schuldeischers. Bij den Duitschen Rijksdag is thans een wetsontwerp ingediend betreffende het verleenen van schadevergoeding aan onschuldig verdachten, die in voorarrest hebben gezeten. Daarbij wordt, behalve aan de onschuldig verdachten, recht op schadevergoeding toe gekend aan degenen, die zij verplicht waren te onderhouden. De schadevergoeding zal worden betaald uit de kas van den bondsstaat waar het proces in eerste instantie werd behandeld en in enkele gevallen uit de Rijkskas. Voorts wordt bepaald, dat de wet ook van toepas sing is op de militaire rechtspleging en ten slotte, dat de wet voor vreemde onderdanen geldt in zooverre als in het vaderland dier vreemdelingen dergelijke bepalingen ten op zichte van Duitsche onderdanen gelden. België. Antwerpen. In de Koepoortstraat, een der drukste straten, is Donderdagavond ingebroken bij den bankier Cb. Hekkers, terwijl deze met zijne echtgenoote in den schouwburg was. Ongeveer 150.000 francs aan geld en geldswaardige papieren zijn door de inbrekers ontvreemd. Van een en ander is natuurlijk bij de politie aangifte gedaan, maar van de dieven is tot hiertoe geen spoor ontdekt. Omtrent den grooten diefstal in de Koepoortstraat te Antwerpen lezen we in de Belgische bladen dat het geetolene omstreeks 100.000 fr. aan effecten en 50.000 fr. aan gond en bankbiljetten bedraagt. De diefstal werd gepleegd Donderdagavond tusschen 8 en 11 uur. Do bewoner, de wisselagent Hekkers, had te 8 uren zijn woning verlaten om met zijn vrouw naar den Franschen schouwburg te gaan. Er bleven twee honden in huis. Toen hij terug kwam, tegen 11 uren, stond de buitendeur half geopend en, reeds vermoedende wat er gaande was, ging hij rechtstreeks naar het kantoor, dat gelijkvloers gelegen is. Hij vond weldra, dat zijn ver moeden gegrond was. Dieven hadden de brandkast geopend en al de waarden gestolen. De politie werd verwittigd en bij nader onderzoek bleek dat de dieven door middel van valsohe sleutels waren binnengedrongen. Regelrecht hebben ze zich naar de brandkast begeven, hebben die op haar plaats laten staan en zijn beginnen te boren aan den linkerzijkant. Toen er een stuk van 12 op 7 centimeters uitgekapt was, konden de dieven de deur openen, daar deze maar op enkel slot was. Een voorbijganger heeft 's avonds twee personen bij het huis zien staan, en in hun signalement meent de politie twee beruchte dieven te herkennen. Vier personen zijn aan gebonden, maar van het gestolene is nog geen spoor ontdekt. Een vreeselijke brand heeft Woensdag nacht te Verviers vijf slachtoffers gemaakt. In een pand vaD de Hamerstraat aldaar woonden verschillende arbeidersgezinnen. Op de tweede verdieping voor, woonden de echt- genooten De Kerff met een dochtertje van drie jaar en op dezelfde verdieping achter de gebroeders Henrion. Woensdagnaoht omstreek-. 4 uur 's morgens bemerkte een buurman een verdachten licht glans; hij stond op en zag, dat het huis naast het zijne in volle vlam stond. Haastig maakte hjj alarm en weldra waron alle bewoners op de been. De gebroeders Henrion wierpen zich van de 2e verdieping op een platform, dat ter hoogte der eerste uitsteekt. De een kwam tamelijk goed terecht, maar de ander had zijn vaart slecht berekend en viel bewusteloos op de steenen van een binnenplaatsje. Te vergeefs had hij zich pogen vast te houden aan den rand van het platvorm, waartegen hij met geweld was neergesmakt. Inmiddels woedde het vuur met onverminderd geweld, ondanks de uiterste krachtinspanning der brandweer. Twee brand wachts drongen de woning binnen en langs de half verkoolde trap be reikten zij de tweede verdieping, waar een verschrikkelijk tafereel zich aan hun oogen voordeed. Op het vloerkleed lagen drie lijken uitgestrekt, half overdekt door de rookende puin van het ingestorte dak. De Kerff, ge kleed in een pantalon met de schoenen aan de voeten, lag in de half openstaande deur, zijne vrouw, met haar kind nog in de armen, lag naast hem. De lijken werden in een naburig huis gebracht, waar een dokter reeds bezig was, de gebroeders Henrion te verbinden. De geneesheer kon slechts den dood der drie ongelukkigen constateeren, die aan ver stikking waren bezweken. De oorzaak van de ramp is onbekend. Nederland. Amsterdam, 30 Jan. Wederom is een ernstige postdiefstal ontdekt. Een aangeteekende brief yan hier naar Diepenveen bleek bij aan komst van den geheelen inhoud (f 1750) beroofd te zijn. Dit is reeds het derde geval in korten tijd. Eerst een brinf van hier naar Yenlo met een groote geldswaarde, daarna een dito naar Meppel en nu weer deze. Bij alle drie gevallen waren de brieven op kunstige wijze geopend en met een soort stijfsel dicht geplakt. Thans zijn de nummers der bank biljetten bekend en de diefstal tijdig ontdekt, zoodat men hoop heeft, dat het ingestelde onderzoek resultaten zal opleveren. Bij gelegenheid der hulde aan de Koningin-Moeder te brengen, wordt 6213 kinderen uit de hoogste klassen der eerste en tweede openbare scholen en daarmede gelijkstaande bizondere op Woensdag feest- voorstellingen door de directies vrijwillig aangeboden. Circus Carré heeft 2000, Flora 1266, Yan Lier 800, Stadsschouwburg (Kloris en Roosje) 1229, Werkende Stand (Bamberg) 500, Bellevue 700 plaateen voor een bioscoop voorstelling beschikbaar. Op Donderdag zal algemeen worden gevlagd, tevens bespeling der carillons van alle torens. Bij een onlangs te Amsterdam, vanwege het ministerie van oorlog, gehouden proef neming tusschen verschillende rijwiel-fabri kanten in ons land verwierf een model van de Simplex" een eerste bekroning. Van dit model zijn thans alle regimenten infanterie hier te lande voorzien. Krommenie. Aan den heer H. J. M. Schoo, arts alhier, is toegekend de prijs van f 300, uitgeloofd voor het beste antwoord op de (in Juli 1903 door den gouverneur van Suriname) uitgeschreven prijsvraag voor de samenstelling van een kleine populair ge schreven handleiding over de nieuwe theorie omtrent do malaria, ten behoeve van het personeel bij den spoorweg-aanleg. 's-Gravenhage, 30 Jan. Het ontwerp- tarief van invoerreohten is naar de Tweede Kamer verzonden en zal dus binnenkort kunnen verschijnen. Een gedeelte van bestaande rechten wordt, naar men verzekert, gehandhaafd, een ander gedeelte verhoogd, o. a. tot 8 pCt. van de waarde, terwijl tal van artikelen, tot dusver vrij, aan heffing zullen worden onderworpen. Voorwerpen van weelde zouden vooral hooger worden belast. Voor buitenlandsche sigaren en sigaretten zou een maximnm-recht van f 60 per 100 K.G. worden voorgesteld. Schiedam, 30 Jan. Het getal typhus-lijders alhier is binnen enkele dagen reeds tot 18 gestegen. Van gemeentewege wordt met allen ernst gewezen op de voorschriften der Gezondheids commissie. Aan de hoofden der Nutsbewaar- scholon is uitdrukkelijk bevel gegeven om aan de kinderen geen ongekookt water te drinken te geven, en al het water waarmede de kinderen gewasschen worden vooraf te doen koken. Rotterdam, 30 Jan. Deze week kwamen hier 28 nieuwe gevallen van febris typhoïdea voor, waarvan 6 met doodelijken afloop en 3 gewone typhus, alle met doodelijken afloop. Het totaal aantal slachtoffers sedert Maandag is 153. In het manufacturenmagazijn »De Ster" op de Gedempte Slaak alhier is op heeter- daad op diefstal van manufacturen betrapt vrouw C. J. M., te Oud-Vosmeer woonachtig en tijdelijk hier verblijf houdende. Men bracht haar naar het bureau van politie in de Meer- mansstraat, waar zij in bewaring gesteld is. Tilburg, 29 Jan. Het 6-jarig zoontje van den heer A. V. alhier kreeg bij het eten een beentje in de keel. Daar men dit niet kon verwijderen, werd geneeskundige hulp ingeroepen. Deze mocht echter niet baten en werd het kind naar het gasthuis vervoerd, waar het, na verschrikkelijke pijnen te hebben geleden, overleed. Prinsenhage, 30 Jan. De slager J., die onlangs door zijne vrouw met een slagersmes zóó ernstig werd verwond, is thans in het gasthuis aldaar aan de gevolgen bezweken. Op last van den officier van justitie wordt het lijk aan een gerechtelijk onderzoek onder worpen. Middelharni8. Op den alhier gehouden anti-revolutionairen partijdag werd een motie aangenomen, om aan de regeering als het oordeel der vergadering te kennen te geven, dat de Leerplichtwet in haar tegenwoordigen vorm een druk is op de armoede eu dus behoort gewijzigd of opgeheven te worden. In een tweede motie sprak de vergadering haar vertrouwen in het ministerie uit. Ouddorp. De ambtenaar bij 's Rijks directe belastingen H. de Haardt alhier is met ingang van 1 Febr. a.s. overgeplaatst naar Venloo. Zierikzee, 1 Febr. Het gieterenavond in de Sociëteit »Ons Genoegen" alhier gegeven Bal-Masqué is uitstekend geslaagd. Een 60- tal gemaekerden, waaronder vele met praohtige en origineele costumes, namen aan het Bal deel, dat zeer geanimeerd was en door pl.m. 300 personen werd bijgewoond. Op de groote Internationale Tentoon stelling van rashonden, die dezer dagen te Haarlem wordt gehouden, behaalde de lang harige St.-Bernhard van den heer I. de Broekert Cz. alhier de hoogste prijzen. Hem werden toegekend een eerste prijs in open klasse, een eerste prijs in de winners-klasse, de kampioensprijs ten tweeden male en speciale prijzen. De fancy-fair, of feestmarkt, die aanst. Vrijdag in de Concertzaal alhier ten voor- deele van DOranje-Nassau's-Oord" en het nEmmafonds" zal gehouden worden, belooft zeer schitterend te zullen zijn. Het aantal dames, die in de verschillende tenten als verkoopsters zullen optreden, is tot dertig uitgebreid. De zaal zal, naar wij vernemen, met Japansche decoratie praohtvol versierd worden. Alhoewel wij niet uit de sohool alles mogen verklappen, zoo mogen wij toch mede- deelen, teneinde de verklaarbare nieuwsgierig heid van het publiek te bevredigen, dat er eeu Japansche theetent zal wezen, waarin Japansohe dames thee, en een mokkatent, waarin Arabisohe dames mokka zullen schenken. In een bloementent zullen Saksische boerinnetjes losse levende bloemen en houketten aan den man trachten te brengen. Voorts zal men in de onderscheidene kraampjes allerlei ver snaperingen, hartversterkingen en snuisterijen kunnen bekomen, zooals bonbons, taartjes, champagne per glas, chocolademelk, limonade, bier; voorts: odeurs, zeep, prentbriefkaarten enz. Er zal zijn eeu visohvijver, waarin men kan visschen, en een kijktent of de Wonder grot van Oonfusius, waarin men iets te zien zal krijgen, wat hier nog nooit vertoond is geworden. Wij maken belangstellenden op merkzaam, dat voor de consumptie-artikelen en al de andere waren de gewone, geldende prijzen zullen berekend worden. Wie meer wil betalen, zal met een zoeten glimlach beloond worden. Aan de faney-fair zal een tombola met zeer fraaie prijzen verbonden worden. In de Concertzaal mag niet gerookt worden. Voor heeren ïsmokers" zal de koffie kamer openstaan. De entrée van vijf-en-twintig cent is opzettelijk zoo laag gesteld om velen, zoowel van hier als van elders, in de gelegen heid te stellen de fancy-fair te kunnen bezoeken. Tot buitengewoon opzichter bij de Hondsbossche zeewering te Petten (N.-H.) is door den Minister van Waterstaat enz. met 1 April a.s. benoemd de heer A. Wiskerke, kanaal wachter te Philippine. Tot ambtenaar ter gemeente-secretarie van Haarlem is benoemd de heer A. A. Geldhof van Veere, sinds een jaar aldaar als tijdelijk ambtenaar werkzaam. De Vrijzinnig-Democratische Bond heeft een nieuw vlugsohrift uitgegeven, getiteld i>Het paohtcontract". Daarin worden achtereen volgens aangetoonddrie verschilpunten tusschen grond en kapitaal, welke verschilpunten worden toegelioht als volgt: 1°. de voorraad grond is beperkt; de prijs van landbouw- kapitaal zal bij meerdere vraag niet stijgen, maar bij meerdere vraag stijgen de grond prijzen wel; 2°. de grond is onverslijtbaar 3°. grond is onverplaatsbaar. De uitgever heeft, zoo wordt gezegd, met deze verschil punten weinig rekening gehouden. Verder wordt gezegd, dat de hooge heeren het bedrijfskapitaal van den boer verminderen, terwijl het vrije opbieden de sohuld is der hooge heeren. Daarom moet de wet het willekeurig opdrijven beletten; ook werken de korte paohttermijnen zeer nadeelig; zulke korte pachttermijnen bevorderen een slecht gebruik vau den grond, en houden de wel vaart der bewoners mede tegen. Schadeloos stelling aan den pachter voor door hem aan gebrachte verbeteringen wordt noodig geacht. Eindelijk worden de voordeelen der Engelsche wet uiteengezet en aangetoond, dat pacht- commissiën verder goede diensten kunnen bewijzen. Een landbouwvertegenwoordiging diende tot stand te komen, waarin land eigenaars, pachters en veldarbeiders vertegen woordigd zijndan kunnen dit de offioiëele organen worden, waardoor de regeering, onder meer, op de hoogte komt omtrent de maat-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1