ZIERIKZEESCIIE NIEUWSBODE. Donderdag 28 Januari 1904. i (Z i e r i li. z e e s c h. e Courant). Vereohgnt DINSDAGDONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No 7956. Dlrooteur a. T. ID Ei LOOZE. A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuw& Redacteuren AdvertontiënTan 13 regels 30 Ct>. meerdere regels 10 Cts., kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaateruimte berekend. Alle betaling'en moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. Franke!,, Meelstraat 386, Zierikzee. MIEUM9 S1TJDIMGEM. Amerikflr Te New-York is alweder een krankzinnige gevat, die President Roosevelt naar het leven wilde staan. Het is een Duitsche bakker, Eelers genaamd. Hij maakte aanstalten om naar Washington te gaanteneinde den President te ver moorden. Eslers maakte geen geheim van zijn plan, maar vertelde aan ieder die het hooren wilde, dat hij door »stemmen" tot dien moord werd aangezet en dat hij laDg weerstand had geboden, maar na toch het plan volvoeren zou. Zijne openhartigheid had natuurlijk ten gevolge, dat zijn opzet verijdeld en hij on schadelijk gemaakt werd. Omtrent de overstroomingen, door den plotselingen dooi ia de Vereenigde Staten veroorzaakt, wordt nader bericht, dat bij Pittsburg het water Zaterdag reeds 28 voet boven het normale peil was gerezen. Bij Glassmere, in de streek van de Alleghany, is een trein in het water blijven steken. De reizigers moesten met schuiten worden gered. De spoorwegdienst is in den omtrek van Pittsburg geheel in de war. Men doet alle moeite om het personenvervoer nog eenigszins aan den gang te houden. Al de huizen langs de kaden zijn onder- geloopen en de zeer hevige storm dreigt pramen en booten mede te sleepen en brug gen weg te slaan. De spoorweglijnen van Baltimore, Ohio en Pennsylvanië staan verscheidene voeten onder water. Wegens overstrooming van de rivier Schuyl- hill, welke plotseling 7 voet rees, moesten 16 groote fabrieken in den omtrek van Manayunk worden gesloten. De politie kwam in schuiten den bewoners te hulp. Ook in het Westen van den Staat New- York hebben overstroomingen bruggen ver nield en stremmingen in het verkeer veroorzaakt. Te Moundville, in Alabama, heeft een geweldige wervelstorm groote verwoesting aangericht. Zeven-en-dertig menschen werden gedood en ongeveer honderd gewond. Driehonderd woonhuizen en de geheele handelswijk der stad zijn vernield. Volgens een bericht uit El Bato (Nieuw- Mexico) aan de New-Yorksche Tribunezijn te Tucumcari rijke goudmijnen ontdekt. Uit New-York wordt het overlijden bericht van een merkwaardig man, G. F. Train, die zich van kruideniersloopjoDgen af, door groote ondernemingen opwerkte tot milliooair en thans, op 84-jarigen leeftijd, in betrekkelijke armoede is overleden. Hij maakte fortuin door een paar groote scheepvaart-maatschappijen en was de aan legger van den grooten »Union Pacific"- spoorweg, alsmede van de eerste luchtspoor- wegen in Amerika. Hij was indertijd bevriend met Napoleon III, Gambetta, Li-Hung-Chang, hield lezingen over zijn vele reizen, schreef verscheidene werken en was eens, in 1872, candidaat voor het Presidentschap der Vereenigde Staten. Train was een geboren uitvinder. Hij had allerlei invallen van uitvindingen, waarmede hij anderen hun voordeel liet doen. Zoo dacht bij o. a. de combinatie uit van een potlood en een stukje gommelastiek tot uitwisschen, waarmede de man, die het denkbeeld toe paste, schatten verdiende. Zijn geld gaf hij bij banden vol uit om anderen te helpen, zonder ooit te rekenen, tot hij ten slotte zelf nog maar weinig had en bij is gestorven in één zijner eigen arbeiders- stichtingen, waar hij voor zeer matigen prijs een kamertje had gehuurd. Maar bij verklaarde tot het laatst toe, dat hij »de gelukkigste man ter wereld" was. Italië. De laatste regelingen zijn getroffen voor den bouw van wijlen paus Leo's standbeeld. De kosten worden gedragen door de kardinalen. De plaats, waar het monument zal komen te staan, is, volgens den wensoh des overledenen, San Giovanni, in Laterno, boven de naar de saoristie voerende deur, tegenover het stand beeld, dat Leo XIII voor Ionocentius IH liet oprichten. De plannen zijn van Luchetti en reeds in 1895 keurde de paus deze goedde groep vertoont den paus, zittend, met den tiara op het hoofd, de armen zijn uitgespreid en hij buigt den romp wat voorover; ter weerszijden staan de standbeelden van Thomas en Francisous. Rusland. Een huiveringwekkende tijding komt uit Sint-Peteraburg. De directeur van het regeeriDgs-laboratorium voor de bereiding van serum tegen de pest die op een klein eiland bij Kroonstad in een fort is afgezonderd en daar voortdurend met cultures van pestbacoillen bezig is stierf deze week aan de pest. De doctoren, die hem behandeld hebben en de andere menschen uit zijn omgeving, zija afgezonderd en met anti-pest-serum in gespoten. Dit is nu de derde Europeesche hoofdstad, waar de kunstmatig gekweekte pest-baccillen slachtoffers maken. Eerst was het Weenen, toen Berlijn, nu eindelijk Sint-Petersburg. Engeland. Londen26 Jan. Volgens particuliere berichten uit Petersburg, vorderen de onder handelingen met Japan slechts weinig, uithoofde van het wederzijdsche wantrouwen eu het aandringen dientengevolge op waarborgen over en weer. Uit Japan wordt gemeld, dat gisteren een gewichtige Kabinetsraad is gehouden, gevolgd door eene bijeenkomst met den Raad der Oudsten, die drie uren duurde. Ned.pland. Haarlem, 25 Jan. De vorige week sloegen de paarden van een volgrijtuig bij eene begrafenis op hol, waardoor de bestuurder, de heer H., stalhouder, van den bok viel. Hij kwam er oogenschijolijk zonder letsel af, doch is Zondag aan hersenschudding overleden, na drie dagen vreeselijk te hebben geledoD. De president van de rechtbank alhier, mr. J. de Clercq van Weelis ernstig De vrouw van een werkman aan de centrale werkplaats der »H. IJ. S. M" alhier, die een winkeltje heeft, verheugde zich zóó over de tijding, dat haar man kaDs had gezien te ruilen en zij dus niet naar Amersfoort behoefde, dat zij op haar stoel dood bleef, haar man met 7 kinderen achterlatende. Amsterdam, 25 Jan. Zaterdagavond is in zijne woning op de Rozengracht gearresteerd de 38-jarige H. J. v. d. W., bediende op het administratie-kantoor van Ketwich Voombergh, in de Doelenstraat, verdacht van verduistering van ongeveer f 80.000. Na zijne arrestatie heeft de verdachte bekend, gedurende eene reeks van jaren verschillende verduisteringen, ten nadeele van het kantoor, gepleegd te hebben, tot een gezamenlijk bedrag van bovenstaand cijfer. In zijn woning werd nog ruim f 200 en in zijn kantoorlessenaar f 600 gevonden. Hij bad een salaris van f 1200. H. J. v. d. W. stond bekend als zeer vrijgevig te zijn, hij leende naar alle kanten gelden uit en dikwijls zeer groote bedragen, waarvan de schuldbekentenissen in zijn bezit zijn gevonden. Hij heeft zijne malversatieëo jaren laDg kunnen volhouden, ten gevolge van het onbepaalde vertrouwen dat men in hem stelde en van zijne eigenaardige positie op het kantoor, waardoor 't hem mogelijk was, door het telkens bijpassen van verstreken renten, zijne handelingen te bedekken. Telkens werd het eene gat met het andere gestopt, totdat ten laatste het bedrag te groot werd en de ontdekking wel volgen moest. Utrecht, 23 Jan. De politie alhier had uit Hengeloo bericht ontvangen, dat de dader van den daar in een hotel gepleegden diefstal van f 2000, vermoedelijk naar deze stad was vertrokken. Onmiddellijk ging de hoofd-inspecteur van politie, de heer Yan Leeuwen, met twee reohercheurs op onderzoek uit. De verschillende hotels werden langs gegaan, totdat het bleek, dat de verdachte zich in een woning in de Palmstraat ophield. De verdachte werd daar inderdaad gevonden, in 't bezit van f 1400 aan bankpapier, en een geladen revolver. Hij werd in arrest genomen en vervolgens naar* Hengeloo opgezonden. 's-Gravenhage, 26 Jan. Eerste Kamer). Aan de orde zijn de algemeene beschouwingen over do Staatsbegrooting, die geopend werden door den heer Laan. Deze achtte zich niet gerechtigd tot het verwijt van geringe werkzaamheid aaD dit Kabinet, welks Christelijke beginselen in- tusscben niet duidelijker op den voorgrond zijn getreden dan bij de vorige RegeeriDg. Wanneer de Minister van Financiën weet te waken tegen voortdurende stijging der uitgaven, dan ziet spreker den fiaanciëelen toestand van ons land niet duister in. Zich zijn oordeel voorbehoudende over de tariefherziening, ver klaarde hij zich thans reeds tegen eene in protectionistischen geest. Vooral wake de Regeering tegenover de overschrijding der ramingen op de begrootingen door invoering eener commerciëele boekhouding, waardoor men een duidelijker inzicht krijgt in de zaken en de controle over de uitgaven wordt vergemakkelijkt. In dit verband vroeg spreker een wettelijke regeling van het aocountantswezen en drong ten slotte aan op wettelijke bepalingen ter verkrijging van éénheid van tijd, bij welken wensch de heer Yan der Biesen zich aansloot. De heer Yan Nierop gaf een schets van den financiëelen toestand, die, al is bij niet zoo rooskleurig en wat minder gunstig dan vorige jaren, niet wettigt een tariefherziening in protectionistischen geest. Een zoodanige herziening van het tarief van invoerrechten zou spreker ook in ver band met de vermeerderde welvaart een roekeloos bedrijf achteD. De heer Van Zinnicq Bergmann maakte eenige opmerkingen over de afdoeniDg der Drankwet. Een uitstel van 3 maanden door de Regeering in het vooruitzicht gesteld, achtte hij beslist te kort Men voere een Noodwet in met flinken termijn. De heer Van Velzen verdedigde in het algemeen het beleid van deze Regeering, voornamelijk tegen het verwijt van te geringe werkzaamheid. De houding der Regeering bij de werkstaking verdient allen lof, terwijl de Christelijke beginselen duidelijk op den voor grond treden bij verscheidene voorstellen der Regeering, zoowel op geestelijk als op cecono- misch gebied. Bij het doen van benoemingen handelde de Regeering onpartijdig, latende gelden gelijk recht voor allen. Den financiëelen toestand achtte hij niet ongunstig en geenszins te verwachten tariefs herziening in protectionistischen zin. De heer Reugers spoorde aan tot voorzichtig fioanciëel beleid. De heer Vening Meinesz gaf Minister Kuyper in overweging met het oog op zekere ge beurtenissen in het buitenland niet al te toeschietelijk te zijn tegenover vroegere collega's. Aan dergelijke onderhouden met journalisten wordt vaak te veel gewicht gehecht. Ia de door den Minister Kuyper gesproken woorden wordt veelal een uiting van de Regeering gezien. De heer Godin de Beaufort maande aan tot gematigde programma's en zag de finan- ciëele toekomst niet donker in. Op -bijna 65-jarigen leeftijd is alhier ontslapen mr. J. P. Roetert Tak van Poortvliet. De thans overledene gevoelde zich blijkbaar van jongs af tot het parlementair-staatkundig leven aangetrokken. Zijn academisch proefschrift was gewijd aan »het Recht van Amendement". Onder den invloed van de Thorbeckiaansche partij zette Tak den eersten voet in den politieken strijdbeugel door zijn optreding als commies-griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zijn talenten bezorgden hem in October 4870 een parlementairen zetel voor het district Middelburg. Dit mandaat werd in 4875 weliswaar niet vernieuwd, doch Zutphen vaardigde hem toen af. In 4877 trad mr. Tak op aan het hoofd van het in 4877 Dieuw geschapen Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, welk ministerie echter in 4879 door afstemming van de Kanalenwet viel. Amsterdam koos hem in 4880 tot afge vaardigde, welk mandaat voortduurde tot 4884. In dat jaar werd hij door de provincie Noord-Holland gekozen tot lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal, welk mandaat hij tot 4888 behield. Toen vertegenwoordigde hij Amsterdam opnieuw in de Tweede Kamer, welk mandaat hij tot Augustus 4891 vervulde. Toen trad hij als Minister van Bionenlandsohe Zaken op en bleef dit tot 1894, toen de val van zijn kieswet hem ontslag deed nemen. In 1897 had hij zitting voor Beverwijk. Later was hij ten tweeden male lid van de Eerste Kamer voor Noord-Holland. Yerder leidde mr. Tak als president der commissie de diplomatieke examens, was voor zitter van de Enquête-commissie indertijd voor de spoorwegen, was medebestuurder in het hoogheemraadschap van Delfland en werkte werkdadig mede tot vele stoomyaart-, spoor- en tramwegmaatschappijen, zoo in Nederland als Indië. De teraardebestelling van zijn stoffelijk overschot heeft Vrijdag plaats op Oud-Eik en-Duinen. Maandagavond werd in de manége der Alexanderkazerne ter eere van KoniDgin Emma, een ruiterfeest gegeven door het 3e reg. huzaren en het 2e reg. veld-artillerie. Het werd bijgewoond door H. M. de Koningin-Moeder en de Koningin met Prins Hendrik. Het feest slaagde uitstekend. Denzelfden avond brachten de d.d. schutterij en het garnizoen de Koningin-Moeder hulde. Yóór het paleis in het Yoorhout stelden zich de muziekkorpsen en de deputatiën op. Onder leiding van den heer N. A. Bouw man werd door de verschillende muziek korpsen de »Triomph fanfare" uitgevoerd, door den dirigent getoonzet, en daarop het koraal »Nun danket alle Gott". Bij den opmarsch der troepen kwamen de Koningin-Moeder, de Koningin en Prins Hendrik op het balkon en ook tijdens de uitvoering van het koraal en den feestmarseh »Hulde aan H. M. de Koningin-Moeder", mede voor deze gelegenheid gecomponeerd door den luitenant-directeur Bouwman. De officieren van de verschillende deputatiën werden binnen genoodigd en evenzoo genoemde luitenant-directeurlater de onder-officieren en minderen van de deputatiën. Een zeer talrijk publiek was van de schitterend geslaagde ovatie getuige en juichte de jubilaresse geestdriftig toe. Onder de deputaties, die de buldebetooging bijwoonden, was er een van Belgische militairen, die tijdelijk in de residentie ver toeven tot het bijwonen van een scherm- wedstryd. Zondagochtend woonden de drie vorstelijke personen een godsdienstoefening by in de Groote Kerk, waarbij de hofprediker, de heer Van der Flier, een rede hield naar aanleiding van Genesis 32 40a, de woorden: »Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw". H. K. H. de Prinses Von Wied, Prinses Marie der Nederlanden, heeft bij haar geluk- wen8ch aan de Koningin-Moeder f 4000 gevoegd ten behoeve van het Sanatorium »Oranje Nassau Oord". Ook van verschillende vreemde Vorsten en Vorstinnen ontving H. M. bewijzen van belangstelling. Verschillende giften voor het Sanatorium zijn voorts ontvaDgeD, hetzij bij het bestuur der stichting of wel by het comité van hulde, dat meer bepaaldelijk met de byeenbrenging van weldadigheidsgaven is belast. Lr. Kuyper in België. In het Voor- loopig Verslag der Eerste Kamer over de begrooting van buitenlandsche zaken voor 4904 kwam het volgende voor: »In de dagbladen komen allerlei berichten voor omtrent het doel van een reis van den minister van binnenlandsche zaken naar België. Men vroeg of deze reis een politiek doel had, en, zoo ja, of de minister daaromtrent nadere mededeeÜDg kon doen?" In de Memorie van Antwoord van den minister van buitenlandsche zaken wordt nu hierop het volgende geantwoord »Nopens de reis van den minister van binnenlandsche zaken kan worden mede gedeeld, dat de Koning van België den heer Kuyper in November 1.1. door den toenmaligen Belgischen gezant tot een persoonlijk bezoek aan het Hof te Brussel deed uitnoodigen, aan welke vereerende uitnoodiging onlangs gevolg werd gegeven. »Er was noch kon sprake zijn van een stap dezerzijds en alzoo evenmin van eenig politiek doel". Niet de minister van binnenlandsche zaken of de minister-president is dus door Koning Leopold tot een bezoek uitgeDOodigd, maar de heer Kuyper particulier. Natuurlijk zouden daarom nog wel politieke gesprekken hebben kunnen plaats gehad by gelegenheid van dat bezoek. Door den minister Kuyper echter dit vernemen wij nu is daartoe geen stap gedaan; hij had geen politiek doel, toen hij naar Brussel ging. Dat zoo uitdrukkelijk vermeld wordt, dat dezerzijds geen stap gedaan is, moet toch niet zóó opgevat worden, dat van de andere zijde wèl een stap is gedaan Alhier werd Zaterdag oen bejaard heer in een sigarenwinkel door een beroerte ge troffen, waarop de dood bijna onmiddellijk intrad. Bij onderzoek bleek het de oud-hypotheek bewaarder Th. N. v. d. S. te zijn. Rotterdam, 25 Jan. Heden namiddag verscheen van gemeentewege de officiëele kennisgeving dat, blijkens onderzoek door prof. Eijkman uit Utrecht, de drinkwaterleiding gedeeltelijk besmet is bevonden met typhuskiemen. In overleg met den betrokken inspecteur der volksgezondheid wordt gewezen op het groote gevaar van besmetting bij gebruik van ongekookt drinkwater en melk. 26 Jan. Nog steeds blijft de typhus alhier in hevige mate heerschen alleen in de gemeente-ziekenhuizen worden ruim 80 pa tiënten verpleegd. Het heeft de aandacht getrokken, dat de zeer ernstige gevallen, waaronder met doode- lyken afloop, voorkwamen onder de afnemers van denzelfden melkboer. Deze melkboer, zekere H., die vele zeer gegoede klanten bediende, betrekt zijn melk van een veehouder uit KraliDgen, in een stadsgedeelte, waar geen waterleiding ligt en die zijn vaten in polder water moet wasechen. Drie klanten van den melkboer en hijzelf zijn aan de typhus bezweken, terwijl vier zijner huisgenooten door de typhus zijn aan getast. Uit Amsterdam is alhier gevankelijk overgebracht eene vrouw 8., die verdacht wordt van ontvoering van een vierjarig kiod, dat by eene echtsoheidings-procedure met haar man T. genaamd, aan hem was toe gewezen. Het kind was eenige weken geleden door twee gesluierde dames uit de woning van T. aan de Prins Hendrikkade alhier ontvoerd. Middelharnis. Bij Kon. besluit is met ingang van 4 Februari a.s. herbenoemd tot burgemeester dezer gemeente, de heer U. J. Mijs. Uit Stad <n Provincie. Zierikzee, 27 Jan. Verschenen is de wand- kalender van de Stoom-Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij der firma Lakenman Ochtman. Het middenvak bevat een kalender, dien men maandelijks kan afscheuren en waarop ter tegemoetkoming aan het geheugen gelegenheid is het een of ander aan te teekenen. Reohts van den maandkalender bevindt zich een zincografische afbeelding van het gebouw, waarin de fraaie, ruime drukkerij gevestigd is, die, zooals men weet, sedert het einde van het vorig jaar van de Oude Haven naar de Nobelstraat verplaatst is. Links van den maandkalender vindt men de dienstregeling van het post- en telegraafkantoor alhier, van de post- en telegraafkantoren op Sohouwen- Duiveland, het tarief van brief- en drukpost, de data der verjaardagen van het Koninklijk Huis, en die van de Christelijke en Israëlietische feestdagen. Deze kalender is, zooals men ontwaart, voor de huiskamer en kantoren uiterst praktisch ingerioht. Met ingang van 4 Februari a.s. is, uit 57 sollicitantenbenoemd tot gemeente veldwachter te St.-Annaland J. Umer, agent van politie 4 e klasse alhier. Bij Kon. besluit is aan H. J. Zegers, wed. J. Koreman, lichtwachter by 's rijks- kustverlichting te Zierikzee, een pensioen verleend van f 88 'sjaars. Het aantal opcenten in Zeeland over 4904 te heffen voor de provincie bedraagt: van de grondbelasting op de gebouwde eigen dommen 28, op de ongebouwde 36 en op het personeel 24. Zaterdagavond is op 57-jarigen leeftijd te Utrecht overleden de provinciale adjudant in Zeeland J. A. K. van Hasselt, sedert 5 September 4904 in deze functie werkzaam. In een te Leeuwarden gehouden ver gadering van aannemers uit Zeeland, is besloten tot aansluiting aan den Nederlandschen Aan- nemersbond. Zondagavond geraakte P. d. 8. van Stoppeldijk, uit een herberg te Kuitaart komende, onder de juist passeerende tram. Zijn hoofd zat onder de locomotief bekneld, en om hem uit zijne benarde positie te

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1