ZIERIKZEESGilE NIEUWSBODE. Dinsdag 19 Januari 1904. I i Heeren Correspondenten Hoofdelijke Omslag en Pacht. AFKONDIGING. HEUWSTIJPIIIGEII. Uit Stad SN ProviRCis. (SS i e r i l£. z e e s c b. e C o u r a n t). VorBchijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prgs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. 7952 root DirecteurA. 3". DE LOOZEL FRANKEL. WAALE, alleen voor het binnen- en bnitenl. nieuws. Redacteuren Ad verton tién.an 13 regel» 30 Ut», meerdere regels 10 Cta.kannen uiterlijk tot de» Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar ptaateruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FbSnkhl, Meelstraat 386, Zierikzee. worden nogmaals herinnerd, dat door ons geene verslagen omtrent gehouden vergade ringen van mussohengilden worden opgenom :o. Redactie. Postkantoor te Zierikzee- Lijst van brieven enz., geadresseerd aan onbekenden, gedurende de le helft der maand Januari 1904. 1. A. Oudenbroekv. Dijk, Rotterdam. 2. F. ter Bouw, Rotterdam. 3. H. Schipper, Amsterdam. 4. J. Bruigelekamp, 's-Gravenhage. 5. Mej. Schoeffellenberger, Brussel. De aangeslagenen in den Doof- delljRen omslag, de IPaOlltors en ami ren, die het aan de Gemeente verschuldigde over 1903 nog niet hebben voldaan, worden aangemaand, ter voorkoming van vervolging, het achterstallige ten spoedigste te zuiveren. ZIERIKZEE, den 18 Jan. 1904. De Gemeente-Ontvanger OLIVIER. Ontheffing van den werkelijken dienst. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee; Gezien de circulaire van den Commissaris der Koningin in Zeeland van 7 dezer, A No 35, 3e afd. M. S. (Prov. blad No. 2); Brengen ter kennis van belanghebbenden, dat aan vragen, hetzij om ontheffing, hetzij om ontheffing of ver goeding, aan Hare Majesteit de Koningin moeten worden gericht, en aanvragen, enkel om vergoeding, aan den betrokken Minister en dat die aanvragen zoowel vóór de oproeping ter inlijving, als bij elke latere opkomst onder de wapenen, tijiMg" moeten worden verzonden. Zierikzee, den 16 Januari 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEUS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Zierikzee maakt bekend, dat door den heer Directeur der Directe Belastingen te Middelburg is executoir verklaard het kohier betrekkelijk de Personeele belasting dezer ge meente, over het belastingjaar 1903 (4e kwartaal) no. 8, dat op beden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ter invordering, en dat ieder verplicht is zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 16 Januari 1904. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, CH. W. VERMEIJS. Wij noodigen de ingezetenen van deze streek uit, om op aanstaanden Vrijdag, den dag, waarop Hare Majesteit de Koningin-Moeder, als Koningin der Nederlanden, een vijf-en- twintig jaar geleden, Haar bigden intooht in de residentie hield, de vlag uit hun woningen te doen wapperen, en sporen tevens een ieder aan om in verhouding tot zijn draag kracht op de hem aangeboden lijst te teekenen, of in de bus van de collecte, die op dien dag langs de deuren der huizen zal gehouden worden, iets te storten ten behoeve van Oranje Nassau's Oord, een inrichting tot ver pleging van longlijders, door Hare Majesteit de Koningin-Moeder in het leven geroepen, en ten bate van het Emmafonds, dat dient om on- en minvermogende patiënten in de gelegenheid te stellen van genoemd sanatorium gebruik te kunnen maken. Wij twijfelen niet, of de bevolking zal aan deze nationale be- tooging eenparig deelnemen, waardoor èn de door ons reeds geschetste verdiensten van de Moeder onzer geëerbiedigde Koningin op waardige wijze gehuldigd worden, èn tevens een schoon phiUvntropisch doeleinde krachtig bevorderd wordt. Amerika. In het afgeloopen jaar heeft de heer Carnegie niet minder dan 50 millioen gulden voor het stiohten van gebouwen en in richtingen geschonken. Hoe reusachtig groot dit bedrag ook is, tooh is het nog geen vierde deel van het geheele bedrag aan giften, welke de heer Carnegie van het begin van zijn weldoenersloopbaan af aan openbare doeleinden heeft uitgekeerd. Zijn utweede" geboorteland, de Vereenigde Staten, is er het best afgekomen. Schotland ontviDg van hem ruim 35 millioen gulden, de Vereenigde Staten 160 millioen, Engeland en Wales ongeveer 3.600.000; met dergelijke bedragen volgen Holland, Canada, Ierland en Cuba. Te Londen en zijn voorsteden alleen heeft de heer Carnegie voor het stichten van open bare bibliotheken bijna f2 500.000 uitgegeven. Servië. Het gaat er weer onguur uitzien in het land van koning Peter I. Zoowel de vorst, als het geheele landsbestuur zijn marionetten in de hand der koniDgsslachters. Nu ia weer op aansporing van de bloedige bende door het parlement een wet aangenomen, die met strenge straffen bedreigt het blad, dat het durft bestaan het drama van 10 op 11 Juni te critiseeren of het leger te kapittelen. Meer en meer ziet men de toekomst donker in en wordt gevreesd voor een nieuwe uit barsting, ditmaal van de volkswoede tegen het huidige régime. Nog een bewijs hoe de toestand is Tot president van het officiers-casino te Belgrado werd benoemd met groote meerder heid, kolonel Popowitch, een der heereD, van wie door de mogendheden bestraffing of ver wijdering van het hof geëischt was. De verkoop van het jacht »Draga" is uitgesteld. Er deed zich maar één liefhebber voor, e*n Turksch kapitein, die vermoedelijk namens den saltan 60.000 francs bood. Rusland. Petersburg, 15 Jan. Gisteren, bij ge legenheid van het Russische Nieuwjaar, heeft de czaar in de beroemde Witte Zaal van het Winterpaleis receptie gehouden voor het diplomatieke korps. Toen de czaar binnen trad, waren alle gasten bijeen. De czaar liep rond en sprak vrg lang met iederen diplo maat. Toen de czaar bg Kurino, den Japan- schen gezant, kwam, begroette bij deze zeer hartelijk en sprak met eenigen nadruk over de groote waarde, welke hij hecht aan de betrekkingen als naburige mogendheid met Japan, niet alleen voor het oogenblik, maar ook voor de toekomst. De czaar gaf zijn onwankelbaar vertrouwen te kennen, dat een schikking, bevredigend voor beide volkereD, zal worden verkregen. Kurino was diep onder den indruk van de woorden van den czaar. De czaar gaf aan Mc. Cormick, den gezant der Vereenigde Staten, de verzekering dat Rusland geen hinderpalen in den weg zal leggen aan het pas-gesloten Chineesch-Ameri- kaansch handelsverdrag, noch de rechten en belangen van Amerika in Mantsjoerije zal Daarna het woord richtend tot het geheele diplomatieke korps in het algemeen, zeide de czaar»Ik wensch en ben voornemens, alles te doen, wat in mijn macht staat, om den vrede in het Verre Oosten te bewaren". Het antwoord van Japan, dat reeds ter hand gesteld is aan Rosen, den Russischen gezant te Tokio, zal in afschrift door den Japanschen gezant te Petersburg overhandigd worden aan den Russischen minister van buitenlandsohe zaken, graaf Lamsdorf. Engeland. Mevrouw Maybrick, een rijke Amerikaansohe, die, nu vijftien jaar geleden, te Liverpool wegens vergiftiging van haar man ter dood werd veroordeeld welke straf in levens lange kerkerstraf werd veranderd zal in Juli a.s. worden vrijgelaten. In Amerika zoowel als in Engeland behielden zeer velen hunne vaste overtuiging in de onschuld van deze veroordeelde. Te Sunderland is eene groote vracht boot gebouwd, de »Grangesberg", die 130 meter laDg, 19 breed en 9 diep is. Zg heeft niet minder dan 14 masten, die echter niet enkel voor zeilen dienen, maar ook voor laden en lossen, daar zij 24 kranen dragen. Het schip heeft geen tusschendek, maar heeft 12 naast elkaar gelegen ruimen, i elk in twee afdeelingen gesplitst. Voor elk dezer 24 laadruimten dient één der kranen, zoodat deze tegelijkertijd kunnen werken. Aldus kau een volle ladiDg van 10.000 ton in één of twee dagen worden ingenomen of gelost, wat anders 8 tot Indagen duurt. Het schip, dat 20 kilometer in het uur loopt, is bestemd om erts uit Zweden aan te voeren. Frankrijk. Een soldaat te Toulon, oppasser van luitenant Trouville, bad dezer dagen als zoodanig zijn ontslag gekregen, omdat hij zich tegenover de eebtgenoote van dezen officier onbetamelijk had gedragen. Van de afwezigheid van den officier maakte hij nu Vrijdag gebruik om de vrouw aan te vallen, die hij na een hevige worsteling uit het venster wierp. Zij werd dood van de straat opgenomen. De moordenaar is in hechtenis. Op de westkust van Frankrgk heeft dezer dagen een hevige storm gewoed. Alle visschersvaartuigen bljjven in de haven liggen. Een stoomboot, welke uit Nantes kwam, is door storm overvallen en geheel onklaar gemaakt. Het stoomschip »Bearn" is te Sables d'Olonne aangekomen met 13 man van de »Lord Liword", die in dit noodweer schipbreuk geleden heeft. De rest van de bemanniDg, die uit 23 man bestond, is ver dronken. België. Donderdag is te Ostende door een controleur van den luxe-trein Ostende-Warschau in het station een 30-jarig jongeling ontdekt, ver borgen onder een slaapwagen. Hij had bij zich drie reispakken en twee zeer zware gzeren kistjes. Hg werd naar de gevangenis van Brugge overgebracht. Hg is een Russische student, wonende te Parijs, die in dezelfde omstandig heden reeds twee reizen \%a Ostende naar Rusland heeft gedaan om daar nihilistische brochures binnen te brengen. Hij weigerde zijn naam te doen kennen. Hij antwoordde: »Ik ben de Zoon Gods". Men denkt dat de koffertjes dynamiet inhouden en vermoedt dat hij in betrekking staat met andere nihilisten, die tusschen Eogeland en Ostende heen en weer reizen. Dr. Kuyper in België. Het tweede diner, dat de koning van België ter eere van dr. Kuyper zou geven, is afbesteld en vervangen door een dejeuner, dat een volstrekt intiem karakter droeg. Dr. Kuyper zat aan met den koning, prinses Clémentine, den hertog d'Oultremont, groot-hofmaarschalkmevrouw de gravin d'Ursel, eeredame van prinses Clémentine, en den heer Binje, ordonnance-offioier. Nederland. Groningen, 16 Jan. Uit een albier ont- vangen brief uit Pretoria blijkt, dat bet een paar oud-Groningers daar alles behalve wèl gaat. De schrijver raadt dan ook niemand aan zich op goed geluk naar Zuid-Afrika te begeven, want de werkeloosheid is er zéér groot. Zutfen. 16 Jan. Hedenmorgen te kwart vóór 12 had op de Hoogere Burgerschool alhier, bij het nemen van een proef op de les in scheikunde aan de leerlingen der 6e klasse van het Gymnasium, een ongeval plaats, dat ernstige gevolgen had kunnen hebben. Bg het ontwikkelen van waterstofgas sproDgen met een hevigen slag beide flesschen, en de scherven werden met groote kracht weg geslingerd. De leeraar, dr. S., kreeg twee verwen dingen, één aan de wang en één boven het oog en één der scherven sloeg zijn brilleglas aan splinters, wonder boven wonder werd het oog niet geraakt. Één der leerlingen, E. H., bekwam drie verwondingentwee aan de wangen en één aan het voorhoofd. Bij onder zoek bleken de verwondingen gelukkig van onsohuldigen aard te zijn. Hoe hevig de kraoht was, waarmee de glasscherven werden weggeslingerdblijkt daaruit, dat eenige ruiten in de ramen van het vertrek en in de glazendeuren van een kast met instrumenten, met kleine gaatjes doorboord, doch niet stuk gesprongen zijn. Maastricht, 15 Jan. Dezer dagen vervoegde zich bij de politie alhier een man, die om onderkomen vroeg en tevens om reisgeld verzocht, teneinde naar zijn geboorteplaats Boskoop te knnnen wederkeeren. Het onderkomen werd hem gereedelijk verschaft. Maar omtrent het reisgeld werd een eenvoudiger regeling getroffen. Immers, bij nader inzien bleek, dat sinjenr nog een heele rekening met de politie te vereffenen had. Niet minder dan drie commis sarissen verzochten in het Politieblad zijn aanhouding. Te Arnhem, Utrecht en Boskoop had bij zich schuldig gemaakt aan rijwieldiefstal, een soort sport, waarvoor hg een voorliefde scbgnt te koesteren, die hij reeds meermalen met gevangenisstraf moest bekoopon. Ook nu zal hem zijn competente portie niet ontgaanwant op staatskosten zal hij naar het noorden worden getransporteerd om voor de verschillende feiten terecht te Btaan, waardoor de kwestie van het reisgeld meteen op zeer bevredigende wijze wordt opgelost. Utrecht, 16 Jan. De milicien S. Tb. Bos, van het 1ste regiment infanterie te Assen, die op 6 Nov. bij eene schietoefening door een schot van een losse patroon getroffen was, en sedert in het hospitaal alhier verpleegd is, heeft het gezichtsvermogen van het rechteroog geheel en van het linkeroog gedeeltelijk ver loren. Hij is thans met verlof, in afwachting van ontslag, uit dienst. 's-Gravenhage, 16 Jan. Men verzekert, dat het wetsontwerp betreffende het nieuwe tarief van invoerrechten spoedig bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. De opbrengst dezer gewijzigde heffing wordt geschat op 9 millioen gulden meer per jaar. Rotterdam, 15 Jan. Gistermiddag bemerkte de inspecteur van politie H. W. C. van Ingen, toen hg de Maasbrug passeerde, dat van een gesleept wordend Rijnschip, toen het onder de bruggen doorvoer, de top van een gedeeltelijk gestreken mast in het ijzerwerk van de spoorbrug verward raakte en afbrak, zoodat het op de brug liggen bleef. Aan boord soheen dit niet opgemerkt te worden, want het schip voer door en bleef daardoor onbekend. Gevaar voor mogelijk in aantocht zijnde treinen vreezend, snelde de heer v. Ingen naar het Beursstation en stelde den chef van dit station met zijn bevindiDg in kennis. Op zijn beurt verwittigde de chef onmiddellijk de brugwachters. Toen men zich daarna naar de brug begaf, vond men den masttop, een paal van 5 meter lengte, dwars over de rails. Zoo spoedig mogelijk werd hij ver wijderd en in beslag genomen. Was het ongeval niet bemerkt, dan zou de Parijsche sneltrein, die op kornet was, ongetwijfeld groot gevaar geloopen hebben om te derailleeren, een onheil, waarvan de gevolgen op de brug niet te overzien geweest zouden zijn. 17 Jan. Papuss, die gedurende 11 dagen zonder voedsel in een flesch zou door brengen, wat in »Den Doele" te beziohtigen was, heeft gisterenavond uit woede, wegens de geringe belangstelling die hg hier onder vond, na een verblijf van 7 dagen in de flesch, deze stuk geslagen en begaf zich met zijn vrouw naar het paardenspel. Reeds vorige dagen had hg zijn ongenoegen te kennen gegeven. Het zaakje gelukte hier niet te best, daar het personeel uit x>Den Doele" gezien had, dat zijn vrouw hem nu en dan van voedsel voorzag. Door een spiegeltje, dat in zijn flesch hing, kon bij zien wanneer iemand in de zaal kwam om hem te bewonderen en dan werd natuurlijk het voedsel verwgderd. Goedereede. Met ingang van 1 April zal de heer L. Hoek, liohtwachter bij de kust- verlichting alhier, met pensioen den dienst verlaten. Zierikzee. De beperking van het met beladen voertuigen berijden der kunstwegen is, ingevolge de door Gedeputeerde Staten dezer provincie gemaakte bepaling, opgeheven, met ingang middernacht tusschen den 16 en 17 dezer. Op de lijst van aanbeveling ter vervulling der vacature van kantonrechter te Ridderkerk komt voor, mr. C. de Witt Hamer, griffier i bij het kantongereoht te Zierikzee. Bij Kon. besluit is aan den heer J. Barendregt Az., burgemeester der gemeente Heinkenszand, vergunning verleend om te Goes te blijven wonen. I Ellemeet. Naar men ons mededeelt zal op 22 Januari, ter herdenking van den blijden intooht van H. M. de Koniogin-Moeder vóór 25 jaren als Koningin in ons land, gevierd worden door het uitsteken van vlaggen, het tracteeren der schoolkinderen op chocolade melk en krentebroodjes en door het houden van eene bedeeling aan de armen der ge meente. Dreischor, 18 Jan. Ter aanvalling van een vorig bericht, kan worden medegedeeld, dat door de hier bestaande Arbeiders-Kies- vereeniging is besloten, om, waar zulks noodig is, den Vrijz. Dem.-Bond zooveel mogelijk te steunen. Stavenisse. L.l. Vrijdagavond werd alhier in het hotel Van Kooten eene soiré amusante gegeven door het Rotterdamsche variété- gezelschap onder leiding van den Hoilandschen karakter-komiek, den heer Henry Strous. Op voortreffelijke wijze werd alles ten tooneele gevoerd, zoodat het publiek, dat helaas in niet voldoende massa opgekomen was, zich zeer geamuseerd heeft. Zonder twijfel kan genoemd gezelschap gerust aanbevolen worden. St.-Filipsland, 16 Jan. Terwijl de land bouwer K. L., wonende aan den straatweg van Nieuw-Voemeer naar Steenbergen, gisteren avond omstreeks half 7 met zijn gezin in huis zat, hoorde men eensklaps een hevig gekraak en geknetter. Buiten komende, zag men dat de schuur in lichtelaaie stond. Hevig sloegen de vlammen reeds om zich heen en aan redding van de levende have, die er zioh in bevond, viel weldra niet te denken. Een vreeselijk geloei en gebrul bewees dan ook spoedig, dat het vee in nood ver keerde en er geen uitweg was. 30 stuks hoornvee en 11 paarden en de verdere inhoud der schuur is in de vlammen opgegaan. Een paard, dat de schuur nog wist uit te komen, liep in zijn angst weer terug in de vuurzee en kwam ook om. Ook het woon huis werd aangetast en gedeeltelijk werd ook dit door de vlammen vernield. De oorzaak van dit onheil is onbekend. Naar men verneemt dekt verzekering voor een groot deel de schade. Gisteren had J. R. alhier de onvoor zichtigheid te beproeven, om een patroon, die op een geweer zat, er met de tanden uit te trekken. Eensklaps giDg de haan over, de patroon sprong uit elkaar en R. kreeg een deel der lading in het gelaat. Ernstig verwond, moest er dadelijk geneeskundige hulp ingeroepen worden. 17 Jan. Bg 't afrijden van den oprit aan den Slaakdam viel gisterenavond één der passagiers, die op het baloon van het personenrijtuig stond, uit de tram. Deze stopte onmiddellijk en met behulp eener uit de halt gehaalde lantaren vond men den verongelukte, die, blijkbaar ongedeerd, zijn reis dadelijk kon hervatten. Onder het naburige Steenbergen ging de 23-jarige landbouwersknecht J. v. Tilburg, dienende bij C. Meesters, zooals gewoonlijk in de schuur om de paarden te voederen. Eensklaps kreeg hij van een jong paard zoo'n slag tegen de borst, dat hij aan de gevolgen daarvan is overleden. Anna-Jacobapolder, 17 Jan. Op zeer listige wijze is het Zaterdagavond gelukt den hond, die hier in den laatsten tijd zooveel onheil onder de kippen bracht, gevangen te nemen en af te maken. In het kippenhok van den heer Aarnoudse, dat ook reeds een paar keeren met een bezoek door hem was vereerd, was een toestel aangebracht dat, wanneer hg zich daarin begaf, zich zeiven gevangen gaf, terwgl een electrische echel den eigenaar kennis gaf van zijn aanwezigheid, welk middel probaat werkte. Ruim 130 kippen zijn ondertusschen in deze omgeviDg door hem afgemaakt, zoodat het ten hoogste tijd werd. De uitvinder heeft dan ook alle eer van zijn werk. Goes. Tot dusver liet het onderhoud van het plantsoen wel wat te wenschen over. Daarom besloot de gemeenteraad tot het benoemen van een vasten tuinman en werden sollicitanten opgeroepen tegen f 11 per week. 50 liefhebbers hebben zioh daarvoor aan- Dat zullen wel niet allen koks zjjn, al dragen ze lange messen 1 Zestig jongelui hebben deelgenomen aan het onderzoek om in aanmerking te komen voor het getuigschrift van militaire bekwaamheid en lichamelijke geoefendheid. Niettegenstaande de eischen, die gesteld werden volstrekt niet onredelijk of zelfs maar moeilgk kunnen genoemd worden, slaagden slechts 18 jongelieden of 30 procent. Die uitslag is zeker niet schitterend.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1