ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Dinsdag 5 Januari 1904. (Z ierilizeesclie Courant). NIEUWSTIJDINGEN. Uit Stad «N Provincis. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG on ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No. 7946. Directeur I A, J. DE LOOZE. A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Redacteuren Ad verten tiënvan 13 regels 30 Cts. meerdere regels 10 Cts., knnnen uiterlijk tot des Maandags, Woeisdags en Vrijdags middags 2 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. Frünkel, Meelstraat 386, Zierikzee. Postkantoor te Zierikzee. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbe kenden, gedurende de 2e helft der maand December 1903. 1. C. Tuinman, Breda. 2. J. v. Heineningen, Kampen. 3. A. C. Kesteloo, Zierikzee. 4. J. de Jong, Rotterdam. Één briefkaart zonder adres. Zuid-Afrika. Kaapstad, 30 Dec. Uit Kimberley wordt gemeld, dat in Duitsch-Zuidwest Afrika groote agitatie heerscht tengevolge van de dreigende houding der Hottentotten. Zij verwoesten het land en plunderen de bezittingen der blanken. De DuitBche post Oabis, tusschen Warmbad en Viooldrift, is overweldigd en vermoedelijk zijn alle blanken vermoord, met uitzondering van drie Hollandsche families. De Hottentottenhoofdman, die van de Duitschers wapens heeft gekregen om de Bondelzwarts te helpen onderdrukken, sloot zich bij de tegenpartij aan. Amerika. Chicago, 1 Jan. Een aantal beambten van den Iroquois-schouwburg, ook de tooneel- scbikker en diens assistent, zijn onder be schuldiging van aanleiding te hebben gegeven tot manslag, in hechtenis genomen. Een aantal koristen zijn als getuigen op geroepen. De nieuwjaarsdag wordt hier heden stil en zonder klokgelui gevierd in overeenstemming met een verzoek van den burgemeester, die ook gevraagd heeft Zaterdag, ten teeken van rouw, alle bedrijf te doen stilstaan. De burgemeester heeft de sluiting gelast van 19 schouwburgen, die niet voldoen aan de voorschriften in het belang der veiligheid. Over de oorzaak van den brand is men het nog oneens. Sommigen spraken van een defect aan de electrische geleiding, maar de Menager verzekert, dat de brand ontstond door het bersten van een reservoir met calcium-carbid, dat op het tooneel voor ver- lichtiDg gebruikt werd. Dat zou ook de aanstonds zoo groote fel heid van den brand verklaren. Men trachtte op het tooneel wel het vuur te stuiten door het laten dalen van het asbestgordyn, maar ongelukkigerwijze bleef dit halverwege steken, en door de ruimte, die nu van onderen openbleef, zoog de vlam zich nu als het ware den schouwburg binnen. Met een vervaarlijk geloei sloegen de vlammen over de hoofden van het publiek in de stalles en parterre, ook spoedig de toeschouwers van het eerste balcon bereikende. Het publiek, dat 1300 personen talrijk was en meest uit vrouwen en kinderen bestoni men gaf eene middag-voorstelling van de pantomime «Blauwbaard" had dus wel een weinig reden om te schrikken, toen de brand zoo spoedig dien geweldigen omvang aannam. Men zag toeschouwers van de hoogere rangen omlaag springen. Maar beneden ge komen vonden zij geen uitweg, daar alle toegangen door eene worstelende menigte versperd waren. Er werd gedrongen en ge vochten en mannen, maar vooral vrouwen en kinderen, werden onder den voet getreden. De brandwachts klommen met ladders naar de bovenste verdiepingen en slaagden er in, een aantal personen van de galerijen naar buiten te brengen, van wie het meerendeel bewusteloos was. Bij een onderzoek door den commandant der brandweer vond deze op het balcon tusschen de drie en vijf honderd menschen, die op stapels lagen, voor het meerendeel verminkt en deerlijk verbrand. De bezoekers van de bovenste galerijen werden als in een val gevangen. Daar werden ook stapels lijken gevondensommigen stonden rechtop gekneld tusschen de banken en waren afschuwelijk verbrand. Tot overmaat van ramp sprongen spoedig ook de beide gas reservoirs, waardoor het dak werd opgelicht en het vuur verder voedsel kreeg. De vlammen vonden ook haar weg naar de achterzijde van den schouwburg tot de «foyers" der artisten en de kleedkamers. Het geheele personeel der acteurs kon bijtijds ontsnappendoch een aantal balletdanseressen worden vermist. De thermometer stond be neden nul en het licht-gekleede volkje had veel van de koude te lijden, alvorens onder dak te kunnen komen. Een groot aantal doctoren en verpleegsters waren weldra ter plaatse om den gewonden bijstand te bieden. Van alle zijden werden groote hoeveelheden lakens, dekens, verband- stoffen en pluksel aangebracht. Rijtuigen werden ter beschikking der overheid gesteld, om de gewonden naar de hospitalen te ver voeren. De naburige huizen werden tot voorloopige hospitalen ingericht, daar de ambulancewagens onvoldoende waren om de gekwetsten spoedig genoeg naar de gasthuizen te vervoeren. Het «Iroquois-Théatre" was eerst 28 November j.l. geopend en kon 1750 personen bevatten. Het had een millioen dollars gekost. 2 Jan. De begrafenissen van de slacht offers van den brand zijn heden begonnen. Alle kerkklokken luiden, terwijl geen zaken gedaan werden. Overal is openbare rouw aangebracht. Zondag en Maandag zullen de verdere begrafenissen plaats hebben. Verschillende verhalen en sohetsen worden gegeven van de gruwzame tooneelen, welke zich bij deze ontzettende ramp hebben af gespeeld. Een der ergste moet deze geweest zijn Een aantal personen waren bij een venster gekomen, waar de eeoige, van buiten aangebrachte, ijzeren vuurladder redding bood. De twintig menschen die zich daar verdrongen waren in wilde opwinding en allen wilden tegelijk eruit. Het werd een woeste strijd. Toen men aan 't worstelen was, barstten twee deuren open, een geweldige vuurgloed laaide naar buiten en stortte allen op de straat neêr. Niemand van de twintig werd gered. Het officieele cijfer der dooden is 736. Italië. Rome, 1 Jan. Twee als brievenbestellers vermomde kerels zjjn in het postpakketten- kantoor binnengedrongen, waaruit ze voor een waarde van 150.000 francs pakketten medenamen. Engeland. Dezer dagen wilde een gezelschap den steilen Scawfell, in Cumberland, bestijgen. Twee heeren, die een eind van de anderen af waren, bevonden zich op een oogenblik op een stijf bevroren sneeuwhelling. Één van beiden viel, gleed langzaam omlaag naar den rand van den afgrond, en stortte daarin. Men vond later zijn verpletterd lijk. Zijn tochtgenoot ontging ternauwernood hetzelfde lot Frankrijk. Zooals wij bereids mededeelden is de revisie van het Dreyfus-proces dezer dagen voor gegrond verklaard en heeft de minister van justitie de stukken ter beschikking gesteld van den procureur-generaal van het hof van cassatie. Naar men in de KÖln. Ztg. leest, zal de strafkamer van het gerechtshof, waarvoor de zaak thans komt, nu tot een der volgende conclusies kunnen komen: a. De verwerping der gronden voor de revisie b. De vernietiging van het vonnis van den krjjgsraad te Rennes, eenvoudig zonder meer; c. De vernietiging van dat vonnis en ver wijzing der zaak naar een nieuwen krijgsraad d. Het bevel tot een nieuw onderzoek daarvan, welk onderzoek de strafkamer dan zelve zal hebben te leiden. Volgens genoemd blad dringt de ex-banne ling van het Duivelseiland er, evenals zijn verdediger en Clémenceau, sterk op aan, dat de zaak opnieuw voor een krijgsraad gebracht wordt. Versailles, 2 Jan. Het parket stelde een rechtsvervolging in tegen zekere vrouw Martineen Belgischedie verscheiden personen hypnotiseerde, hen dan een testament liet teekenen, waarna ze hen vermoordde. Parijs, 2 Jan. Prinses Mathilde is over leden. (Prinses MathildeLétitia Wilhelmine, geb. te Triëst 27 Mei 1820, gehuwd 1 Nov. 1840 te Florence met Anatole Demidow, vorst van San Donato, overleden 29 April 1870, was een dochter uit het tweede huwelijk van Jéróme Bonaparte met prinses Katharina van Würtemberg). België. Prins Karei von Looz-Corswarem is op Kerstavond naar de gevangenis van St.-Gilles overgebracht onder verdenking van oplichterij. Tot 1853 was het huis Looz-Corswarem «reichsunmittslbar" en «ebenbürtig". De «Ebenbiirtigkeit" is kort daarna verloren gegaan door mésaillances, maar toch stond de familie nog vooraan van de drie Belgische hertogelijke geslachten, Loot. Corswarem, Aren- berg en d'Ursel. De tegenwoordige hertog en zijn neef, prins Karei, hebben het vermogen verspild, de hertog niet alleen het vermogen der familie, maar ook nog een tien millioen francs, welke zijne reeds lang overleden vrouw, de dochter van een Fransch industriëel, ten huwelijk had meegebracht. De hertog, die nog maar 43 jaar oud is, leeft nu van de inkomsten van de vermogens zijner beide krankzinnige dochters, die in een gesticht zijn. Albert, de neef en erfgenaam van den hertog, volgde het voorbeeld van oom vlijtig na. Ook bij bracht zijn erfdeel er door. Hij leefde van een bescheiden inkomen, dat de Belgische aristocratie voor hem bijeenbracht, doch met dat inkomen was de prins niet tevreden. Met valsche voorspiegelingen van een groote erfenis van Spaansche verwanten, welke hem weldra ten deel zou vallen, van een rijk huwelijk, dat in uitzicht was, heeft hij van kooplui, winkeliers, hotelhouders en kellners alles met elkaar wel drie kwart millioen francs weten los te krijgen. Eenige jaren geleden heeft de prins om een dergelijk avontuur in de gevangenis gezeten, maar is toen losgelaten, omdat men twijfelde aan zijne verstandeljjke vermogens. Luik, 30 Dec. In de werkplaatsen van Cocqueril te Seraing is een stoomketel ge sprongen, 2 werklieden werden gedood, 2 doodelijk gewond en een vijfde bekwam eenige lichte kneuziogen. De schade is aan zienlijk. Oorzaak van de ontploffing onbekend. Nedarland. Zutphen, 1 Jan. Een treurig geval, dat nog niet tot opheldering is gekomen, heeft zich bier den tweeden Kerstdag voorgedaan. Toen de familie D. 's ochtends uit de kerk thuis kwam, vond zij de dienstbode niet. Bij onderzoek bleek, dat het 22-jarig meisje in den tuin bewusteloos lag met een kleine hoofdwonde. Ondanks alle medische hulp is het meisje nog steeds bewusteloos. De hoofd wonde is van zeer geringe beteekenis en is ook geen schotwond. Het vermoeden, dat het meisje door een onvoorziohtig afgeschoten flobertkogel zou getroffen zijn, is dus niet bavestigd. Yan aanranding was ook geen spoor te ontdekken. Men houdt het er voor, dat de dienstbode in den tuin onwel is geworden en bij haar val zich aan de slaap verwond heeft. Haar toestand is ernstig. Kunstmatig wordt haar voedsel toegediend. 2 Jan. Tegen den voortvluchtigen kassier en makelaar in effecten H. Boerendans is een bevelschrift tot gevangenneming uit gevaardigd. Amsterdam, 31 Dcc. De vrouw van den bierbrouwer Sonsbeek, wonende op de 2e étage van perceel 21 2e Oosterparkstraat, sloot gisterenmiddag te lf uur hare twee kindertjes van 3 en 2 jaar oud, even in de keuken op, omdat zij een boodschap moest doen. Zij was nog niet lang weg, of de buren van de le en 3e étage hoorden een gegil van de kleintjes en zagen tegelijkertijd rook uit de keuken van de 2de verdieping komen. Direct werd de brandweer gealarmeerd en snelde ook één der buurvrouwen naar de tweede étage om hulp te bieden. Deze kon de keukendeur niet openkrijgen, zoodat de brandweer, die inmiddels was ver schenen, haar open moest trappen. Toen men de keuken binnentrad, vond men het oudste kind reeds bewusteloos met brandende kleertjes. Het mocht de brandweer echter spoedig gelukken het kind bij te brengen. Ook het jongste kind werd dadelijk uit de keuken gehaald, doch dit bleek er nog goed afgekomen te zijn. Beiden werden naar het O. L. Vrouwe gasthuis overgebracht, waar het oudste ter verpleging is opgenomen. Het andere is na blusscbing van den brand weer naar haar moeder teruggebracht. De brandweer van den post 2e Ooster parkstraat en die van het Weesperplein, onder leiding van den heer Boele, waren het vuur na eenige minuten meester. De brand is vermoedelijk ontstaan, doordat de kinderen met het brandend petroleumstel Men verneemt nog dat het oudste kind ernstige brandwonden heeft bekomen aan beentjes, armpjes en hoofd. Rotterdam, 31 Dec. Omtrent de huis zoeking bij een fabrikant te Hillegersberg, verneemt men nog, dat deze ongeveer 9 maanden geleden in den trein, komende van Sneek, met opzet of bij vergissing zijn tasch verruild had met die van een reiziger te Keulen. Het bleek een goede ruil te zijn, zoodat de fabrikant geen moeite deed zijn eigen tasch weer terug te krjjgen. Doordat een door hem ontslagen reiziger, dien hij in het vertrouwen genomen had, ruchtbaarheid aan de zaak gegeven heeft, is de politie bezig nasporing te doen. - 2 Jan. Te Charlois onder deze gemeente is gisterennacht tweemaal brand ontstaan. Ten eerste in de broodbakkerij van W. van Drongelen, die eenigen tijd te voren zijne woning had verlaten, omdat men hem voor speld had, dat daar brand zou komen; de bakkerij en eenige daarbij staande hooischelven werden geheel vernield. De tweede brand was bij den tuinier T. van Drunen (Katendrechtsche Lagendijk 325), die met zijn zoon naar eerstgenoemden brand was gaan kijken. De woniüg en de schuur zijn geheel afgebrand, waarbij o. a. f 400 aan bankpapier verloren ging. De inboedel was slechts voor f 800 verzekerd. Beide branden worden aan kwaadwilligheid toegeschreven. Breda, 30 Dec. Zekere in het huis van bewaring alhier gedetineerde JanseD uit Prinsenhage, die door de arrondissements rechtbank alhier veroordeeld is tot 3£ jaar gevangenisstraf onder aftrek der preventieve hechtenis, had den wensch te kennen gegeven van zijn recht gebruik te maken om van dit vonnis in hooger beroep te gaan. Hij werd Woensdag uit zijne cel gehaald en door een gevangenbewaarder naar de griffie geleid, waar hij zijn stukken moest komen teekenen. Bij de deur van het bureau der griffie schoot hij als een pijl uit den boog vooruit, en vloog ijlings naar beneden en de straat op. Hij rende de Nieuwe Boschstraat op, zonder hoed of pet en nog altijd in hetzelfde costuum, waarmee bij gekleed was, toen bij zijn wan daad pleegde. In woeste vaart ging het naar de Bossche brug. Maar o, bitterre tegenspoed I De maréchaussées waren druk bezig te ver huizen van de oude kazerne naar de nieuwe op den Teteringschen Dijk. En daar kwam juist de maréchausséb De Jonge in burger- kleeding met een spiegel aandragen. Hij zag Jansen vluchten, herkende hem en overzag bij den eersten oogopslag den toestand. Weldra had hij den vluchteling te pakken. Jansen viel op den grond, verwondde zich en kreeg een bebloed gezicht. Maar de kloeke maróchauseée liet niet los, de gevangen bewaarder, wien hij ontvlucht was, kwam toesnellen, eenige collega's volgden en zoo was de vluchteling weer heel gauw in het huis van bewaring gebracht. Zierikzee, 4 Jan. Gedurende het afge- loopen jaar werden hier uitgeklaard 32 en ingeklaard 22 zeeschepen. Iq 1902 werden uitgeklaard 28 en inge klaard 28 zeeschepen. In het afgeloopen jaar heeft men slechts 54 geheel droge dagen geteld. Dus 't was nog al vochtig I Aanstaanden Vrijdagavond zal in de concertzaal van het hotel «Schraver" te Brouwershaven door het Rotterdamsche Variété-Gezelschap een soirée-amusante ge geven worden, zoodat, te oordeelen naar den goeden naam die van dit gezelschap uitgaat, den Brouwershavenaars met hun dames een genotvolle avond wacht. Men zie de hierop betrekking hebbende advertentie in dit nummer. Tot directrice in het ziekenhuis te Terneuzen is benoemd zuster D. J. Hazen berg te Amsterdam. Met 1 dezer is benoemd tot sluisknecht aan de groote sluis te Veere, in de plaats van J. J. Versluis (die benoemd is tot onder- sluismeester aldaar), H. Koole, vroeger te Iereeke woonachtig. Benoemd tot ontvanger der directe belastingen enz. te Hellevoetsluis de heer A. van der Vliet, thans te Sas-van-Gent. De lichting der nationale militie van het jaar 1904 bedraagt 17.500 man, waarvan 12.300 man ter volledige oefening, en 5200 man tot korte oefening zullen worden ingelijfd. Van de ter volledige oefening in te lijven manschappen worden 522 man bestemd voor den dienst ter zee. Bij beschikking van den minister van waterstaat is bepaald dat, met ingang van 1 Mei 1904, de ingenieur van den rijkswater staat 2de kl. W. F. Druy vesteynthans arr.-ingenieur in het arrondissement Groningen, ter standplaats Groningen, zal dienst doen als arr.-ingenieur in het arrondissement Middelburg, ter standplaats Vlissingen. Het Centrum meldt, dat op 21 Januari te Rome, op eenvoudige wijze, de gedenksteen op het graf van dr. Schaepman zal onthuld worden. Bruini88e, 4 Jan. Het nieuwe jaar is alhier treurig begonnen. Twee jongelieden, die op schaatsen huiswaarts keerden, geraakten bijna aan het eind van hunnen tocht gekomen op de Weel, een water dat zich in de onmid dellijke nabijheid dezer gemeente bevindt, in een wak. De een had het geluk zich te red den, doch de andere schoot onder het ijs en werd levenloos opgehaald. Men kan zich de smart der familie voorstellen, toen het lijk van den 21-jarigen joDgen man in de ouderlijke woning gedragen werd. Zaterdagnamiddag werd op het kerkhof alhier op plechtige wijze het monument ont huld, dat kop het graf der beide jongelieden Dingeman van den Berge Jz. en Hendrik Arnoldus Ockerse Pz.die den 11 September zoo noodlottig omkwamenopgericht werd. Een talrijke menigte was op de rustplaats der dooden samengekomen, om van de plechtigheid getnige te zijn. Door den heer G. Jumelet Dz. werd eene gevoelvolle rede gehouden. Hg herinnerde daarbij aan hetgeen op den 11 September des vorigen jaars gebeurd was en hoe toen reeds dadelijk het plan gevormd werd om op zicht bare wijze te toonen, dat de slag, die de families getroffen had, ook door de jongelieden te Bruinisse gevoeld werd. Immers de beide omgekomenen, ze waren trouwe kameraden, die geliefd werden om hunne vriendelijkheid, hunne hulpvaardigheid. Een comité werd ge vormd, dat zich belastte om gelden onder de jongelui van beiderlei geslacht te verzamelen. En ruim vloeiden de bijdragen. Spreker dankte allendie hunne medewerking hadden ver leend. Hij richtte ook een woord van dank tot den ontwerper, den heer W. A. E. van der Pluym, die alle verdere zorg voor de vervaardiging op zich had genomen. Aanvaardt dan, zoo vervolgde hg, geachte families Van den Berge en Ockerse, dit graf- teeken als een bewijs van de achting en vriend schap, die Bruinisse's jongelui toedroegen aan uwe zonenals een teeken, dat we lang aan hen willen denken en de noodlottige wijze, waarop ze in de kracht van hun leven werden weggerukt, blijven betreuren. We weten wel, dit koud gesteente geeft aan uwe zonen den warmen adem des levens niet terug en de troost, die wij hiermede in onze deelneming bieden, kan het gemis niet vergoeden. Daartoe is meer noodig, n.l. de ondersteuning, de alge- noegzame genade van den God des Ontfermens. Ds. Waardenburg. die nu optrad, wees er op, dat waar soms een kerkhof te veel gesierd en getooid wordt, zoodat de majesteit des doods dreigt onder te gaan, dit monument niet opgericht is om de eer en roem der menschen tot in het verre nageslacht te bewaren, doch als eene herinnering aan een droeve ramp, als een teeken, dat de jongelui van Bruinisse op zichtbare wijze uiting wilden geven aan hunne deelneming in het verlies door de families geleden. Ds. de Jager wees insge lijks op de beteekenis van het monument en eindigde zijn toespraak met het verzoek om het 8e vers van psalm 103 aan te heffen. Met grooten dank en diepe erkentelijkheid werd het monument door de familie aanvaard. Met grooten dank voor de vele moeite, die het comité zich getroost heeft, maar ook voor de medewerking, die ondervonden werd van de jongedochteren en jongemannen uit deze gemeente, die door hunne bijdragen het wel slagen van het plan mogeljjk maakten. Doch ook met diepe erkentelijkheid voor de groote deelneming van de geheele gemeente onder vonden. Wel weet zij, dat alleen God den waren troost kan schenken, dat Hij alleen de noodige kracht kan geven om dergelijke verliezen te kunnen dragen, maar toch die deelname, zij

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1