vergadering niets verteerd kan worden, ten einde daardoor de opkomst voor velen gemakkelijk te maken. Cortgene, 14 Jan. Heden gaf de beer N. de Haas met de heer en mevr. Tony, voor de leden en geïotroduceerden van de sociëteit «Amicitia" een uitvoering, die niets te wensehen overliet. Somwijlen moest de grootste koieioor wel lachen om de aardige moppen van het gezelschap. In verschillende dansen" verdienden de heer en mevr. Tony zeker bet applaus dat het publiek hun gaf. De heer I>e Haas deed zich kennen als een uitmuntende karakter-komiek, die de lach spieren van allen, om z'n leuke zetten in beweging hield. Ook in het blijspel «Zout" was de heer De Haas éénig, terwijl do pianist, de heer Henri Morsman, alle lof verdiende voor zijn uitstekend pianospel. Goes. Door alle liberale kiesvereenigingen in dit district is voor de verkiezing van een lid der Prov. Staten vacature jbr. mr. Pompe van Meerdervoort candidaat gesteld de heer J. N. Elenbaas, burgemeester van Krabbendijkedoor alle a.-r. kiesvereenigingen de heer D. Mulder, burgemeester van Ove- zande, Nisse en Driewegen. De heer Timans, burgemeester van 's Heerenhoek, daartoe door zijne r.-k. geloofsgenooten aangezocht, heeft voor een candidatuur bedankt. Beide eerstgenoemde heeren zullen het dus moeten uitvechtenwant van een s. d. candidaat is in het Goescbe land geen sprake. Aan de schietvereeniging Koningin Wilhelmina" is vergunning verleend tot het aanleggen van een schietbaan op een perceel aan de Oude Haven. "Wat de d. d. schutterij dus nooit van gemeentewege heeft kunnen verkrijgen, dat heeft de nieuwe schietvereeniging aan eigen initiatief te danken. 't Is voor de schutterij werkelijk jammer, dat zij zoo spoedig ter zieke zal gaan, zij had misschien wel van de nieuwe schietbaan mogen profiteered Vlissingen, 15 Jan. Onder de passagierp, die hedenmorgen met den sneltrein van 10.20 uur alhier arriveerden om de reis naar Enge land te vervolgen, waren cr een paar, heer en dame uit Duitschland, die door do politie werden opgepakt. Die eeuwige liefde schijnt in» 't spel te zijn de familie van het zoowat 19-jarig meisje wist nog bijtijds een zeereisje te voorkomen. KUXSTN1EUWS. Voor een uitverkochte zaal een merk waardig geval te Zierikzee gaven de heer Jac. van Kempen, de dames Marie Greup, Wilhelmina Du Bois en de heer Hanny Beek alhier een concert op 14 Januari j.l., dat, het worde maar aanstonds vermeld, uitnemend geslaagd is. Een kort verslag van dit concert moge hier een plaats vinden. De heer J. v. K., tenor-zanger, kenden we reeds van vroeger, daar bij te Zierikzee, zijn geboorteplaats, zich als dilettant meer malen deed hooren, en toen reeds als 't ware voorbeschikt was don zaDgersloopbaan te betreden. Nu hij zich geheel aan de kunst wijdt, kunnen we, na opnieuw kennis met hem gemaakt te hebbeD, met ingenomenheid vermelden, dat hij als zanger groote vorde ringen maakt, en de uitmuntende leiding, die hij geniet, eer aandoet. In het begin van den avond nog een weinig onder den indruk zijnde, herstelde hij zich later op schitterende wijze. Hij wachte zich evenwel voor sterk vibreeren. In de hooge tonen ia het geluid werkelijk fraai, terwijl het inzetten, het zwellen en tot pianissimo uithouden van den toon voorbeeldig mocht genoemd worden. De lage tonen, beneden g1, zijn minder schoon en hebben te weiDig klank. Ook de voordracht was over bet algemeen te roemen, wat vooral gezegd mag worden van de nos. 5, 6, 9 en 11. Mej. Marie Greup is een sopraan van buitengewoon goede hoedanigheden. Haar toon is in alle registers even schoon en spreekt gelijk aan. Duidelijke uitspraak, korrekte toonvorming, meesterlijk uitgevoerde trillers o. a. een kettingtriller doen haar kennen als een goed geschoolde zangeres. Het glanspunt bij uitnemendheid was wel no. 8, «Aria Agathe" (der Freischiitz). Mej. Wilhelmina Du Bois begeleidde de verschillende solisten met de piano, en had daarom een laDg niet lichte taak, welke zij evenwel op zorgvuldige wijze volbracht. Bij de lengte van het programma, dat uit 11 nommers bestond, was geen gelegenheid meer voor haar, om zich als aolo-pianiate te doen booreo, wat wij wel gewenscht hadden. Ofschoon nog in de studiejaren, beschikt zij reeds over een goede hoeveelheid techniek. De heer Hanny Beek, violist, ontlokt aan zijn instrument een mooien en zuiveren toon. Spel, opvatting en voordracht zijn zeer muzi kaal. Eéa zijner beste nommers was no. 8a en h, welke hem een daverend applaus be zorgden, en aanleiding gaven, dat hij tot driemaal toe teruggeroepen werd. Wij willen dit verslag Diet eindigen, zonder de opmerking te maken, dat het alotnommer beter een ensemble-stuk ware geweest. Niet om iets af te dingen op de prachtige solo van den heer v. K, «Repentir", maar alleen om aan het programma een geschikter einde te geveD. Na dit laatste nommer zong hij als toegift het le couplet van het «Wilhelmus", dat door het publiek staande werd aangehoord. Het goed geslaagde concert kenmerkte zich door een gebeurtenis, welke hier zelden voor valt, n.l. dat aan mej. Du Bois een bloemstuk eu aan den heer v. K. een bloemkrans in den vorm van een lier werden vereerd. Deze overigens welverdiende hulde vindt ook daarin haar grond, dat beiden stadgenooten zijn. Zierikzee, 15 Jan. 1903. II. Landbouw en Veeteelt. Men schrijft aan de N. Bolt. Ct. uit bet weeten van Noord-Brabant, dat in de polders van Mark en Dintel en Rozendaalsche en Steenbergsche Vliet contracten worden af gesloten voor f 10,70 per 1000 K.G. beet wortelen. De bond van suikerfabrikanten heeft de volgende wijziging in de contracten gebracht Indien op dit contract minder dan 30.000 kilo netto per hectare, of op onderdeelen in evenredigheid, mocht worden geleverd, zal de verhoogiDg voor de termijnen a, b, c en d slechts de helft bedragen van het hiervoren vermeld bedrag. Het aantal proefvelden bedroeg in Zeeland in het jaar 1902: 21, benevens 8 proeftuintje8 van wintorcursussen, waarvoor door het Rijk en door de Provincie ieder een subsidie verleend wordt van f 100. In eene te IJzendijke gehouden ver gadering van do besturen van de Bieten bonden in Westehjk-Zeeuwsch-Vlaanderen en Watervliet (B.) is besloten deze te vereenigen tot ééne Maatschappijde Bietenbor d «Een dracht maakt Maakt". In 1902 zijn uit ons land langs de grenskantoren naar België gezonden 55.693 runderen tegen 60.246 in het jaar 1901. Dezo verminderde invoer moet voornamelijk worden toegeschreven aan het feit, dat in de maanden Juni en Juli uit ons land veel geslacht vee naar Engeland werd gezonden, waardoor de verzending van vee naar België in die maanden minder was dan ia hetzelfde tijdvak van 1901. De vermindering betreft alleen het slachtvee. Men meldt ons: In het laatste Maandblad is door den voorzitter der ZeenwecheLandbouwmaatschappy een en ander medegedeeld over onderlinge vereenigingen tegen brandschade; het blijkt uit het jaarboekje, dat onderlinge vereenigingen bestaan te Groede, Zuidzande en Sorooskerke (W.); de eerste ia opgericht 1 Mei 1878 en telt 784 leden, waarbij verzekerd zijn lo kl. f 1575875 en 2e kl. f 1502380, terwijl over 1901 uitgekeerd is f 11182; de oudste te Zuidzande opgericht in 1861 telt 177 leden met een verzekerd bedrag van f 2555540, uitgekeerd f 168,065 de tweede mede te Zuidzande, opgericht in 1896, tellende 217 ledeD meteen verzekerd bedrag van f2254290, nitgokeerd over genoemd jaar nihil. De ver eeniging te SerooBkerke is opgericht in 1901 verzekerd bedrag f 800000. Camperland, 14 Jan. Do vereeniging Varkensverzekering iUit Voorzorg" hield heden hare jaarvergadering in do openbare school alhlor. De secretaris, de heer J. J. Buijze, bracht verslag uit, waaruit bleek dat de ver eeniging 29 leden telt met 10 donateurs en 75 varkens verzekerd waren. Volgens verslag van den penningmeester was in 't afgoloopou jaar ontvangen 1143.23 en uitgegeven f 58 51, zoodat er een goed slot was van f 84.72. Verder werden benoemd tot commissarissen de heeren M. Goudswaard en A. Imanse en tot bode de heer J. Sohrier; do laatste op een salaris van f 7.50 'sjaars. Nog werd besloten om varkens boven de 50 kilo (bij sterfte) naar gewicht uit te betalen en daar voor to berekenen 40 cent per kilo bruto gewicht. Een voorstel van den heer De Vlieger, om de contributie bij aangifte der varkens to regelen naar hun waarde, werd verworpen. Staveuisse, 15 Jan. Io de jaarvergadering van de aandeelhouders der weegbrug «Luctor et Eraergo" alhier bleek, dat er in 1902 op dezo brug gewogen zijn o. a. 3790058 K.G. bieten, 2313271 K.G. aardappelen, 809843 K.G. uien, 77782 K.G. granen, vlas 48210 K.G., 92 varkens en 60 stuks vee. Het tractement van den weger E. Roozemond werd met f 25 verhoogd, terwijl den aandeel houders 33 p Ct. werd uitgekeerd. RECHTSZAKEN. Voor de 5de Kamer der arrond.-rechtbank te Amsterdam zullen Vrijdag 30 dezer terecht staan de drie beklaagden van den moord in de Dubbele Buurt aldaar op de wed. Dijkx- hoorn. De namen der beklaagden zijuP. A. Muiselaar, oud 27 jaar, geb. te 's Graven- hage; F. Groot, oud 28 jaar, geboren te Amsterdam, en H. E. van den Dool, oud 61 jaar, geb. te Schoonhoven. In deze zaak zijn gedagvaard 33 getuigen, waaronder 4 deskundigen, terwijl als ver dedigers zullen optreden de heeren Mrs. N. A. Mensing van Charante, Fr. A. Kokosky en C. Frikkers. Ter openbare civile terechtzitting der arrond.-rechtbank te Middelburg van Woensdag 11. is mr. C. Lucasse als kantonrechter te Goes beëedigd. O N D E R W IJ S. De beer J. Bevelander Schoo, te Groede, heeft herdacht, dat hij 40 jaren geleden als hoofd der openbare school aldaar optrad. PREDIK.I in onderstaande Gemeenten van i Zondag IS J Da Geref. Kerk te Zierikiee: 's Vooral, tien ure en 's avonds xes ure: de heer W. J. Goedbloedtheol, candidaat. Herv. Kerk te Kerkwerve: 'sNam. twee ure» ds. De Jagher van Borgh. Herv. Kerk te Serooskerke: 's Voorm. halt tien uie: ds. Mossel. Herv. Kerk te Burgh: 's Voorm. half tien ure: ds. De Jagher. Herv. Kerk te Rer<esse: 's Nam. twee ureds. Kaptegn. Herv. Kerk te Noordwella: 's Voorm. half tien ure: ds. Kaptegn. Herv. Kerk te Haamstede: 's Voorm. hiif tien ure: ds. Brouwer. Geref. Kerk. te Haamstede: 's Voorin, half tien ure en 's nam. twee ure; ds. Koolstra. Herv. Kerk te Eikenee 'sNsm. twee ure: ds. Brouwer rao Haamstede. Geref. Kerk te Eikenee: 'sVoorm. 9.30 ure eu 'saam. 2 ure: ds. Raman. Herv. Kerk te Brouwershaven: 's Voorm. tien ure: ds. v. d. Broek. Geref. Kerk te Brouwershaven: 's Voorm. half tien ure ea 's nam twee ure: ds. Geer- ling. Herv. Kerk te Zonuemaire: 's Voorm. half tien ure: ds. Zeeman. (Bevestiging keikeraadsleden); 's nam. twee ure: Idem Geref. Kerk te Zounem&ire: 's Voorm. half tien^re en 'snam. twee ure: Leesketk. Herv. Ktrk te Noordgouwe: 's Voorm. tien uieds. Nauta. Herv. Kerk te Drefcchor: 'e Voorm. half tien ure: ds. Kamsteeg van Sirjamland. Herv. Kerk te Ouwerkerk: 's Nam. 2 ure: dr. G. Smit van Oosterland. KERKNIEUWS. Het fonds voor de Generale Kas van do Ned. Herv. kerk, welks rekening over 1901 in ontvaDgBt en uitgaaf aangaf f 78,772, waaronder voorkwam de respectabele som van f 58,569 voor uitkeeringen, beschikbaar aan noodlijdende kerken en personen, heeft in 1902 tot en met 31 Aug. 1.1. uit de onderscheidene classes niet minder dan f 38,799 ontvangen aan verplichte, doch meest aan vrijwillige bijdragen van do leden dier kerk, terwijl bovendien nog f 1408 aan nagekomen giften over 1901 iokwam. Door het kiescollege dor Ned. Herv. Gem. to Nieuwe Tonge ia gekozen tot onderling do beer A. van den Broek in plaats van A. v. d. Boogert (overleden) en tot diaken is herkozen de heer C. van Zielat Hz. Poit en Telegrafie. Scherpenisse. Gedurende het jaar 1902 is op hot hulppostkantoor der posterijen alhier het navolgende aangekomen: 10122 gefran keerde brieveD, 9G ongefraDkeerde, 176 van en bestemd voor do gemeente, 6797 brief- kaartou, 23 dubbele briefkaarten, 35021 drukwerken, 164 monsters, 1753 dienstbrie ven 264 aangetcekendo brievenwaarvan 97 met aangegeven waarde tot een gezamen lijk bedrag van f53941,70. Uitbetaalde post wissels G15, kwitantiëa 743, postpakketten 1918. Verzonden het volgende: 164 aan getcekendo brieven, waarvan 61 met een aangegeven waarde tot een gezamenlijk bedrag van f 20198,058, postwissels verzonden 1200, kwitantiëa 13, postpakketten 1015, inlagen in de Rijkspostspaarbank 277 tot een bedrag van (10353 54. Terugbetalingen 73 tot een bedrag van f11060 97. Nieuwe boekjes uit gegeven 30, St.-Maartensdyk. Geduronde het jaar 1902 werden aan hot hulppost- en telegraaf kantoor alhier behandeldaangekomen brieven 19034, aangekomen briefkaarten 11523, dienstbrieven 3444drukwerken 05019 monsters 391, gewone aangeteekende brieven 288, aaDgeteekende met aangegeven gelds waarde 151 met een bedrag van f 84303 telegrammen aangenomen en verzonden 2644, ontvaDgen en afgegeven 2348. opgenomen en verder geseind 2902, totaal 7894 spaarbank 582 inlagen tot een bedrag van f 46781,59. Stavenisse, 15 Jan. Omtrent het vorkeer aan het hulpkantoor der posterijen alhier ver nemen wij, dat er in 1902 voor f 1874.82 postzegels enz. verkocht zijn. Er werden ontvangen 22494 brieven en briefkaarten, 40513 couranten en drukwerken185 monsters, 1429 dienstbrieven, 2127 postwissels gestort en 728 uitbetaald, 1112 quitantiën ontvangen en 262 verzonden, 424 aanget. stukken ontvangen en 321 verzondeD, 3357 pakketten ontvangen en 1585 verzonden. In de postspaarbank werd in 502 inlagen ge plaatst f 18663,75 en in 128 keer terug betaald f 17781,71, terwijl er 41 nieuwo boekjes werden uitgegeven. Doorgezonden werden ongeveer 14000 brieven, 12000 brief kaarten, 7000 drukwerken,! 500 dienststukken, 6000 pakketten, 2800 gesloten dépcches on 300 aangeteekende brieven. St.-Filipsland. Gedurende het jaar 1902 is op het hulpkantoor der posterijen alhier het navolgende aangekomen Gefrankeerde brioven van elders 13770; ongefrankeerde id. 114; van - en bestemd voor de gemeente 489; briefkaarten 7695, dubbele id. 44; dag- en weekbladen en andere gedrukte stukken 64179; dienstbrieven 2240; monsters 213; aangeteekende brieven 312, waarvan 92 met aangegeven waarde tot een gezamenlijke waarde van f 43600.61uit betaalde postwissels 593; quitantiën 1248; postpakketten 3090. Verzonden aangeteekende brioven 247 waarvan 94 met aangegeven waarde tot een gezamenlijk bedrag van f 30785.67post wissels 2203; quitantiën 26; postpakketten 1144. IEUR.TEIST chouwen en Duiveland. a n u a r t 1 O O 3. Chr. Geref. Kerk te Zierikiee: 's Voorm. 9.30 ure, 'saam. 2 ure eu 's avonds 6 ure: Leeskerk. Herv. Kerk te Nieuwerkerk *s Voorm. 9.30 ure en 's nam. 2 ureds. Van der Linden. Geref. Kerk te Nieuwerkerk 's Voorrn. 9.30 ure, *8 nam. 2 ure en '8 avonds 5.30 ure: Leeskerk. Oud-Geref. Kerk te Nieuwerkerk: 's Voorm. 9 ure, 's nam. 2 ure en 's avonds 5.15 ure. Leeskerk. Herv. Kerk te Oosterland 's Voorm. 9.30 ure: dr. G. Smit, 's nam. 2 ure: Geen dienst. Geref. Kerk te Oosterland: 's Voorm. 9.30 are, 's nam. 2 are: ds. C. Staal en 's avonds 6 ure: Leeskerk. Herv. Kerk te Sirjansland: 's Nam. tw e ure: ds. Kamsteeg, Hert. Kerk te Braiaiese: 's Voorm 9.30 uie en 's nam. 2 ure: ds. Waarden- burg. Doopsbedieawfi). Geref. Kerk te Bruin isse 's Voorm. 9.30 ure en 's avonds 5 ureds. Esselink van Zierikiee. Oad-Geret. Kerk te Bruinisse: 's Voorm. 9 ure, 'a nam. 2 ure en 's avonds 5 ure: Leeskerk. Evangelisatie Bruinisse: 's Voorm. 9.30 ure ea 's aam. 2 ore: M. Siraub van Kloetmge. Evangelisatie Jeruël II: 'a Voorm. 10 ure, 'snam. 3 ure: Het Bestuur; 'snam. 5 are: Kindersarneokomst: Idem; 'savonds 7.30ure de heer J. Straub van Kloetinge. Inlagen Rijkspostspaarbank 243, vertegen woordigende f 7673 75 terugbetalingen 73 tot een bedrag van f8126; uitgegeven boek jes 15. Behandeld worden van 1 Mei tot 31 Dec. 688 telegrammen cn wel 326 ontvangen en 362 verzonden. Dr. SCHAEl'TIAH. De toestand ran dr. Schaepman blijft ver beteren, ofschoon die toch hoogst ernstig is te achten. Men vreest nog altijd een nieuwe aanval van hartaandoening. De lijder ie doorgaans helder van hoofd, maar nu on dan abnormaal. Gemengd Nieuws. Door bet gerechtshof to Durham is een scheepskapitein tot vijf jaar dwangarbeid ver oordeeld, omdat bij het stoomschip «Rochester" den 3en Maart 1894 tusschen de Theems en de Tyne in brand gestoken bad. De veroor deelde was als een doofstom passagier aan boord gekomen van het schip, welks eigenaar hij was. Des nachts bad hij olie over de lading uitgegoten, en deze vervolgens in braüd gestoken. Het schip was verzekerd voor 5000 pond sterling, waarvan door de verzekeraars 3000 pond was uitbetaald. De schuldige bad zich met het geld naar een ander land begeven, en zijn verblijfplaats werd niet ontdekt, doch onlangs keerde bij onder een valechen naam naar Engeland terug, werd berkend on gevangengenomen. Drie menschen doodgevroren. Te Parijs zijn Dinsdag tengevolge van de hevige koude drie menschen omgekomen bovendien kwamen een aantal andere, doch minder fatale ongevallen voor. Gewetenswroeging van misdadigers. 't Is toch wel opmerkelijk, dat het geweten bij misdadigers zoo luide kan spreken, dat zij hun eigen wandaden niet voor zich kunnen houden, zelfs al weten zij, dat levenslange gevangenisstraf ben wacht. Onlangs deelde b.v. Frans Groot aan den rechter-commissaris te Amsterdambelast met de instructie van strafzaken, mede, dat hij blijde was dat bij was verraden als de moordenaar van de weduwe Dijkshoorn aldaar, want dat zijn geweten hem rust noch duur liet en hij anders zelf geklapt zon hebben. Een ander dergelijk geval heeft zich thaDS voorgedaan. Joseph Waterman, in het vorige jaar veroordeeld tot twee jaren gevangenisstraf, wegens diefstal met inklimming en gedetineerd in de strafgevangenis te Haarlem, richtte dezer dagen aan den officier van justitie aldaar een schrijven, wae.rin hij mededeelde toD prooi te zijn aan hevige gewetenswroeging, omdat bij in 1901 tot tweemaal toe had ingebroken in de cacao- en chocoladefabriek «Deli", aan den SJoterstraatweg 268, onder Sloten (bij Amsterdam). Inderdaad is in 1901 tweemaal in die fabriek ingebroken, zonder dat men tot nu toe de daders in banden kon krijgen. De eerste maal is dit geschied in Maart, men heeft toen getracht de brandkast, staande op het kantoor, te openen, betgeen niet is gelukt, waarna men zich tevreden stelde met het een en ander (meest koperwerk) uit de fabriek mede te nemen. De tweede maal werd er ingebroken in den nacht van den 5en op den 6en September d. a. v. Men wist zich tdégang te verschaffen door een tuimelraam en op het kantoor werd weder de brandkast geforoeerd, thans met beter gevolghet slot werd heel neljes uitgezaagd en op deze wijze de kast geopend. De dieven zagen hun moeite intusschen slecht beloond. Behalve waardelooze aandeelen (indien deze onderteekend waren geweest, zouden zij een bedrag van f13.000 hebben vertegenwoordigd) bestond hun buituitBlechts zeBtig cents. De inbrekers hadden de verkeerde brandkast geopend. Waren zij een verlrek verder gegaan, dan zouden zij in het lokaal nog een brandkast hebben gevonden cn daarin was een groot bedrag aan geld geborgen. Waterman moet deze inbraak niet alléén hebben bewerkstelligd, maar in gezelschap van een 3-tal recidivisten, beruchte klanten van moeke Kommers uit den kelder aan de Nieuwmarkt. Dat de justitie de zaak thans ernstig onderzoekt, behoeven we wel niet te verzekeren. Wie naar Transvaal of Vrijstaat wil, moet eerst een permit (vergunningsbrief) zien te bekomen. Men kan het aanvragen in de Zuid-AfrikaanEche havenstad waar men landen wil, bij «the Transvaal and Orange River- Colony permit Office", te Louren^o-Marques by het Brit«:che consulaat-generaal. Aan Nederlanders wordt geraden in alle gevalen per aangeteekenden brief en zeer vroegtijdig de bemiddeling in te roepen van de consulaten- generaal te Kaspstad of te Pretoria, die voor het indienen der aanvrage en voor bericht aan den belanghebbende zullen zorgen. Modellen zijn op bet departement van buitenlandeche zaken verkrijgbaar. Men moet ook nog een buiteolandech paspoort hebben. Wie zonder de vereischte papieren bet land weet binnen te komen en daar wordt ontdekt, wordt haastig weer uitgewezen, en gaat hy niet met den noodigen spoed, dan wordt hy tot etraf eerat nog een poosje in de gevangenis gezet. Als we goed lezen, geldt dit echter niet voor Kaapkolonie en Natal. Daar schijnt men zich vrijelijk te kunnen vestigen. De koude, die na een periode van buitengewoon zacht weder, opnieuw met sneeuw en 6torm is ingetreden, neemt langzaam, maar zeker toe. De schaatsenrijders verheugen zich, en de bladen maken melding van mooie banen en ijsvermaak, maar tevens alweder van ernstige ongelukken door de vorst en hasr metgezel den honger aangericht. In New-York daalde de thermometer Maandagnacht tot 12 gr. F., d. i. 16 gr., in den loop van 24 uur. Het minimum van Maandagnacht is, op dat van 9 December na (8 gr. F.), de laagste thermometerstand sedert Februari 1901. Daarbij deed de snerpende wind de menschen in huis van kou verstijven. De laagste temperatuur in Noord-Amerika werd gerapporteerd uit Cleveland (Ohio), waar zij bedroeg 7 gr. onder 0 F., dus 39 graden vorst. Op de Britscbe eilanden werd de laagste tbermometerstand van Woensdagochtend waar genomen te Nairn in Schotland, waar hy 16 gr. F. aanwees. In Engeland zelf was de laagste temperatuur 24 gr. F. te Oxford. In Londen en andere steden hebben zich wederom do bijkans onvermijdelijke bevriezinge ongelukken voorgedaan, tengevolge waarvan verscheidene menschen om het leven kwamen. En het Meteorologisch Instituut voorspelt met een stalen gezicht: Oostenwind, toenemend in kracht, koud, helder". Zelfs aan de zonnige kusten van Zuid- Frankrijk doet de koude zich gevoelen. Te Menton en andere plaatsen aan de Rivièra daalde de thermometer tot 35 gr. F., dus nog maar even boven het vriespunt. Te Aixles-Bains sneeuwde het, en vroor het zelfs, en te Marseille kan men zich niet herinneren zoo'n kouden winter in jaren gehad te hebben. Te Bilbao in Spanje is het werk in de mijnen tengevolge der sneeuw gestaakt moeten worden. Noordelijker is het meer de snerpende wind dan de lage temperatuur, die schade veroorzaakt. De Seine-visscbers in en om Parijs werden letterlijk van de rivier weg geblazen en verschillende gevallen van menschen, die door de koude bevaDgen en zelfs gedood zijn, deden zich in Frankrijke hoofdstad wederom voor. Onder de laatstbedoelden bevond zich een welgekleed heer van middel baren leeftijd, die op den omnibus zat. Berichten van sterfgevallen door koude komen ook uit andere streken van Frankrijk. Te Graz, de hoofdstad van Stiermarken, woedde Maandag een hevige sneeuwstorm. Binneu een paar uren had bet gewicht der sneeuw nagenoeg alle telegraaf- en telefoon draden doen breken, tengevolge waarvan Graz totaal afgesloten was van de buitenwereld. De treinen tusschen Triest en Weenen reden zonder signalen, daar de sneeuw deze in hun werking belemmerde. En de onmatige sneeuw val is door aanzienlijke temperatuurdaling gevolgd. In verband met de hornieuwde koude zijn ook do wolven in OoBt Europa hun stroop tochten weer begonnen en wagen deze gevreesde dieren zich nabij en op de botsteden. Zeven honden, waaronder drie kettinghonden, werden in Stiermarken door de onwelkome bezoekers opgevreten. 3 wolven zijn reeds neergeschoten. Ingezonden Stokken. Een waarschuwing. Mijnheer de Redacteur! Toen ik heden avond Uw courant ter hand nam, werd ik zeer onaangenaam getroffen door 't ingezonden artikeltje van den heer K. Sciiraver, gepens. le Luit. Plaatsel. Adj. te Rotterdam. Ik weet niet, of bedoeld stukje U rechtstreeks door den ondertcekenaar toegezonden is (wat ik wel waarschijnlijk acht); ook is mij niet bekend, of hetzelfde stukje aan andere cou ranten is opgezonden of door andere geplaatst doch ik zou denken, dat de heer S. hier (ik neem aan te goeder trouw) reclame komt maken voor een m. i. zeer gevaarlijk middeldat een apotheker aan den man wil brengen. De heer Schraver spreekt van Cola-bladen, maar uit zijn schrijven van de werking ervan

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1903 | | pagina 2