75 3 3 Thee I J cent per pond. Groote Citroenen. GULDENS-CACAO, BOERENMEISJES, WEILAND, Vijf VARKENS, 1 ZEEPPOEDER, h B. Sherry Advocaat, BANK het Koffilehuis „l'AMITIÉ", Eene partij nette Huis-Meubelen f een Photograaf-Atelier enz. Voorloopige kennisgeving. Een AFTANDS-WERKPAARD, 400 a 500 manden droge Esschenspaanders te koop, Een Werkpaard te koop gevraagd, minimis. M. J. C0NSTANDSE, Melkmarkt. f 1500 voor slechts 50 ets. Nleuwjaarswenschen W Extra groote doffe M. J. GONSTAHDSE, Melkmarkt. Rozijnen voor Boerenjongens, A. J. Constandse, Brouwershaven. M. J. CONSTANDSE, Melkmarkt. Eene Teef, A J. Constandse, Brouwershaven. Iod'1 M. I. GOHSTAIDSE, Melkmarkt. RftTTEHPOOD IBEY's Stoffwasche Verkrijgbaar bij A, f. HiiLTY Co., Dam B 362, Zierikzee. IS. unsttanden DE VRILS--SON, Kavenplein D 371, Zierikzee. aanstaande Nieuwjaar. 100 Solied, Elegant en Goedkoop de firma A. E. Holty Co. VISITEKAARTJES E.Br^ndsm^ ■S L I KEU RE N. Punch, A. J. Constandse, Brouwershaven. 1 O O 3. MUZIEK, voor Schouwen en Duiveland Stichtsche Hypotheekbank, W. J. RENSEN, Directeur, IMAH J. VAK DER HAVE, een Hengstleider. De ondergeteekende maakt het geachte publitk van Wissenkerke en omstreken bekend, dat hij half Januari a.s. zal openen en beveelt zich tevens beleefd aan tot het maken van Timmer-, Schilder- en Metgel- werk, belovende eene nette en vlugge bediening. wissenkerke. Aanbevelond, H. HUBREGTSE. JR t De Deurwaarder W. TIMMER- ÉBLp*& MAN te Zierikzee zal, op Woens- dag 17 December 1902, 's voorm. te 10 ure, in het »IIötel de Weerd" te Zierikzee, pnbliek ©MI COiXTAWT GELD verkoopen: waaronderEen Bonheurdujour2 Mahonie-LinnenkasteD S c h r ij f- bureau, 6 Stoelen met zwarte TrijpzittingenSofa, Canapé, ronde en andere Tafels, Penant- en andere Spiegels, Schilderijen, Pendule met Candelabres, Weener en andere Stoelen, mahonie en andere Wasch- en Beddetafela, Naaimachine met Kast, Klokjes, Haarden, Kachels, Keukenfornuis, Haardstellen, VloerkleedenKarpetten, Loopers, Raam- en Overgordynen, Barometer, Parapluie-Standerd, diverse GaslampenBanken, ZuileD, Kristal-, Glas-, Aarde- en Koperwerk, Te zien Dinsdag 16 December aanetaande, 'a voormiddags van 10 tot 's namiddags 5 uur. In het begin van Januari 1903, zal publiek worden verkocht Zwaar Esschen- en Wilgen- Hakhout, in het Bosch aan Jonkersweg ouder Oosterland, groot 1 Hectare 09 Aren 59 Centiaren. Inmiddels uit de hand te koop Te bevragen bij Mr. J. C. VAN DER LEK DE CLERCQ te Zierikzee. Bij inschrijving1 tc pachten voor den tijd van zeven jaren 3 Heet. 15 Aren genaamd dKrepelsbosch" gelegen te Renesae. Inschrijvingsbiljetten in to zenden vóór of op 1 Januari a.s., bij C. BERREVOET to Serooskerke. Te koop aangeboden Een goed onderhouden Burgerwoning met Tuin staande op de Breedstraat te Zierikzee, wijk C 553. "Wegens verandering te koop, Een Tjalk met Inventaris, groot 80 ton. Te bevragen bij Schipper CENT VAN SLUIS te Brouwershaven. Te koop gevraAgd: met opgaaf van prijs, door J. JONKER Tz., Reneese. TO koop (geschikt voor export), en een in besten staat zijnde en zeer licht loopende 2-paards Treemolen, (merk Stolt), bij Gebroeders VAN NIEUWENHUIJZE St.-Philipsland. Een vet Varken te koop, bij L GELUK, Schuddebeurs. Vette Varkens en groote Loopvarkens te koop, bij M. DE RIJKE, Zierikzee. f 0.175 de mand, ook to koop bij de klamp, staande op de hofstede van Voorbeijtei, te Noordwelle, bij C. VAN KLOOSTER te Renesse. door JAC M ALL ANDER, Zierikzee. 2 cent per pak. 2 cent per pakje. Wie de kannon wagen wil, haatte elc.h een lot te nemen In de Hengelo'tche Verloting. Tot en met Zaterdag a t. en beslist niet langer aijn nog toten te bekomen bij Boekh. K H O M Zlerlksee. voor Zierikeeegche Nieuwsbode en Nieuwe Xierikaeesche Cou rant worden, zonder verhooging van prijs, aar genomen door den Boekh. A. C. DE MOOI J. M, D. WESSELS. Photograaf. Gedurende deze maand bestaat er nog gelegenheid om te Photografeeren. Voor nabestelling houd ik mij aanbevolen. Glasfoto's voor de Tooverlantaarn of Sciopticon, voorbanden bij R. W. J. OCHTMAN, Papiermagazijn. 40 cent per stuk. 4 Kandij Gruis. Ceylon Pijpkaneel Vanille Stokjes en -Suiker. Groote doffe Kastanjes. 15 cent per pond. Advertentiën en Abonnementen VOOR DE Zierikzeescha Nieuwsbode en voor alle binnen- en buitenlandsche dag- en weekbladen worden aangenomen door de Boekh. S. OCHTMAN ZOON, Zierikzee. onovertroffen in geur en smaak. •JOH» ENZLIN, Hoiloge- maker, Zierikzee, heeft steeds voorradig: een ruime keuze in Gouden-, Zilveren- en Nickelen Horloges, Pendules in verschillende soorten en modellen, Regulateur-Klokken met en zonder gewichten. Wekkers in Houten- en Nickelenkasten, Naaimachines de voor- en achteruit werken in prima kwaliteit, Barometers en Thermometers in ruime sorteering, Bii'len en Pince-Nez in Goud, Zilver, Nickel en staal. Te haar gevraagd: die einde December moet werpen, om als min te dienen. Adres onder letter A bij deze Courant. Edammer. Goudsclie. Leidsche. Zwitsersche. Komijne. Zuivere oplosbare g I Cacaopoeder, cent pep pond. (Felix Immisch Delitsch) is het beste middel om ratten en muizen spoedig en zeker te verdelgen, on schadelijk voor menschen en huisdieren. Verkrijgbaar 30 en 60 ets. per carton, bij M. S. POLAKDrogist te Zierikzee. Alléénverkooper voor Schouwen, Duiveland en St.-Philipsland. uit één stuk vervaardigd, is practisch, elegant, van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het wa»chloon voor linnengoed. volgens nieuw Amerikaansch systeem, zonder pijn Dagelijks te spreken van 10—6 aar. Billijke prijzen. Reparatie in 3 uur. Ter gelegenheid van het Extrn aanbieding. Visitekaartjes met 100 Envelop pen, in net étui, de Kaartjes bedrukt met letter naar keuze, voor slechts 80 cent. Stoom-Boek-, Courant- en Handels drukkerij LAKENMAN OCHTMAN, Zierikzee. zijn de MEIJ's Gummi BoordenMan chetten en Voor hemdjes. Prijzen zijn als volgt]: Staande Boorden 20 Ct. j Leggende 25 1 Voorhemdjes 40 a Dames Manchetten 50 j s Heeren 50 Preparaat voor schoon te houden en wit te maken 15 ct. per doosje. Knoopjes om het stuk gaan te beletten, uitsluitend voor de Meij's Boorden gefabriceerd, ÏO ct. per stuk. Verkrijgbaar bij Ik spreek uit ONDERVINDING. Voor Likdoorns of Eelt- gezwel helpen Kraal's Pleisters uitstekend. Binnen 3 dagen genezen ze pijnloos eiken doorn, hoe verouderd ook Bij eiken drogist a 25 cent per doos, doch denkt er vooral aan te vragen de LiVdo'irnpleisters van WIL LEM KRAAL Jr., uit den Gaper te Kampen. Verkrijgbaar bij M. S. POLAK, Zierikzee. van 50, 60, 70 en 80 cent 'per 100; nette afwerkingallernieuwste modéllensnélle afleveringbij R. W. J. OCHTMAN Papiermagazijn Appelmarkt. Ook ver krijgbaar per 50 stuks. AMSTERDAM, alleen in verzegelde pakjes, voorzien van boven staand gedeponeerd handelsmerk, verkrijgbaar. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op Souchon-Thee a f 1,30 per 5 ons. m i ft BORDEAUX van af 60 cent. ROODE PORT .100 WITTE 100 BERGERAC .110 RIJN-WIJN ,120 SHERRY ,100 MADERA 80 MALAGA, CHAMPAGNE, SAMOS (Grieksehe Muscat.) Vele soorten in halve flesschen verkrijgbaar. f 1,per flesch. BESSEN- FRAMBOZEN- KERSEN- MORGEN- BISSCHOP- MEI ORANJE en APPEL- 40—75 cent per pot. PERSICO, ANIJS, j 65 cent per flesch. FRAMBOZEN enz. j 35 van af 75 cent per flesch. Aanbevelend Rekeningboeken Winkelboeken Nota's, Kwitantièn, enz E. W. J. OCHTMAN, Papiermagazijn, Appelmarkt. Gratis en franco ontva?igt U op verlangen de nieuwe geïllus treerde Prijscourant van Cithers Harmonica'sBlaas-, Strijk-, Slag- instrumenten, Speeldoozen, enz J Bestel niet in Binnen- of Buiten land voor gij deze prijscourant geraadpleegdhebt. Muziek-Exporthuis nArion"Alfen Z.-H APPELMARKT B 3. DirecteurJ. HOOGENBOOM. De Bank koopt en verkoopt Effecten en verwisselt Coupons. Koopt en verkoopt vreemd Bankpapier en vreemde Muntspeciën. Incasseert en verkoopt binnen- en buiten- Umdsche Wissels en Cheques. Verstrekt Heiswissels, betaalbaar op alle belangrijke plaatsen in het buitenland. Sluit Prolongaties en Beleeningen. Geeft gelden op solied onderpand en tegen borgstelling. Neemt gelden a deposito: met 3 dagen opzegging a 2l/t pCt. een week 2'/, een maand 3 voor 6 maanden vast 31/» Het Kantoor 1« eiken werkdag ge opend van 10—3 en 7—8 nar. te Zierikzee, Commissionairs in Effecten, koopen en verkoopen effecten, coupons en vreemde muntspecies; fourneeren binnen- 3 buitenlandsche wissels en reisbrieven; sluiten prrolongalie op effecten nemeu gelden a déposilo met 3 dagen zicht, tegen een rente, van 21/, pCt. geven geld onder solied onderpand of persoonlijke borgstelling. gevestigd te Utrecht. Verstrekt op billijke voorwaarden gelden onder eerste hypothekair verband en geeft vier-en-een-kwart-procents Pand brieven uit tot den koers van den dag in stukken van f 1000, f 500 en f 100. Nadere inlichtingen worden verstrekt door de Directie der Bijbank Centrale Bank voor Landbouw en Nijverheid te Zierikzee, Havenplein A 336. Centrale Bank voor Landbouw en Nijverheid BIJBANK te Zierikzee. Havenplein A 336. De Bank verleent crediet aan landbouwers, landbouwvereenigingen en industrieëlentegen borgstellingonderpand van fondsen enz. Opent Bekening-Courant met rentevergoeding Incasseert en fourneert binnen- en buiten landsche wissels en cheques Disconteert deugdelijk handelspapier Koopt en verkoopt vreemd bankpapier en muntspeciën Koopt en verkoopt effecten en sluit prolongatie; Verzilvert Coupons en geeft voor. achot daarop Neemt gelden a déposito met 3 dagen opzeggen a 21/, p.Ct. 10 voor 1 maand vast 2'/t voor 3 maanden vast met 4 weken opzeggen 3 6 maanden vast met 4 weken opzeggen 31/, 1 jaar vast met 6 weken opzeggen.4 Spaarkasrente a 3| percent. Het Kantoor is dagelijks geopend10 uur tot 3 uur 's nam. en 7 uur tot 9 uur 's av. Gedroogde Graanspoeling-, Dubbelgezeefd Katoenmeel en Grondnotenmeel wordt aan eeuen specialen prijs geleverd indien men bij 10,000 K.G. gelijk afnemen kan. Levering onder openbare contróle der Rijks landbouwproefstations. Prijzen worden op franco aanvrage verstrekt door Zierlkxee en Dordrecht. De Vereeniging tot verbetering van het Paardenras in Oostelijk Flakkee vraagt voor het dekseizoen 1903, Zich te adresseeron aan P. VAN SCHOUWEN te Oude-Tonge, met opgaaf van getuigschriften en verlangd loon. Namens het Bestuur der Vereeniging, P. VAN SCHOUWEN, Secretaris. Voor direct gevraagd een flink meisje, niet boneden de 18 jaar, genegen om in den Winkel behulpzaam te zijn en eenig licht huiswerk te verrichten. Brieven onder letters V P, aan het Bureau dezer Courant. Met Maart aanst. een eerste en een tweede boerenknecht benoodigd, bij W. DU CLAUX te Wissenkerke. Van stonden aan of met 1 Februari aanst. een bekwame boerenknecht benoodigdbij J. IIENDRIKSE, Landbouwer te Tholen. Met 1 Maart een bekwame gehuwde boeren knecht benoodigd, liefst met werkend gezin, bij W. VAN PUTTEN, St.-Annalnad. Met Mei aanst. eene boerendienstmeid en een ongehuwde tweede boerenknecht benoodigd, by I. DE BRAAL, Ouwerkerk. Mevrouw VAN DER VLIETCats vraagt tegen Mei of vroeger eene keukenmeid. Terstond gevraagd een net meisje15 A 16 jaar oud, voor heele dagen, by de Wed. VAN DER GRAAF, Verrenieuwstaat. Een meisje gevraagd voor halve dagen, by J. H. BROUWER, Lange Nobelstraat. Terstond eene boerendienstmeid benoodigd, bij L. DALE BOUT, Schelphoekby Serooskerke. Met Februari eene dienstbode gevraagd, liefst van buiten. Adres Boekh. S. OCHTMAN ZOON.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1902 | | pagina 5