Donderdag 4 December 1902. AANBESTEDING. (Z e i* i li. z e e s c li e C o u r a n t). 59ste JAARGANG. No. 7778. Dinsdag den 16 December a.s NIEUWSTIJDINGEN Uit Stall en Provincie. ZIEMKZEESCHE NIEUWSBODE. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG on ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-Amerika, Transvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar; Directeur i a. j. DE LOOZE. Redacteuren: j A' FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Advertentiënvan 13 regels 30 Cts. meerdere regels 10 Cts.kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 12 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend Alle betaling-en moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FhèLnkel, Meelstraat 386, Zierikzee. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 7ierikzee maken bekend, dat de aangekondigde aanbestedingen van onderhoudswerken niet: zullen plaats hebben op Maandag 15 December a s., des namiddags 1 uur, maar op des namiddags te 121 uur. Zierikzee, den 3 December 1902. De Burgemeester en Wethouders voorr.oemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. Amerika. Willie Dutoit, een joDge Kaapsche Boer, die geruimen tijd op de Bermuda's in krygs- 1 gevangenschap doorbracht, is te Brussel aan gekomen. Hij heeft betreffende de behandeling van kleine kinderen der Boeren gevangenen onthullingen gedaan, die meer dan schandelijke feiten aan het licht brengen. Zelfs de jongste I kinderen, die van zes en zeven jaren, werden bij tropische hitte geëxploiteerd bij het j metselen van fundamenten voor woonhuizen, I en gebeurde het al eens, dat zij van ver- I moeienis neervielen, dan werden zij door j Eogelsche soldaten tot bloedens toe met j zweepen geslageD. Als zij ooit het Transvaalsche volkslied durfden ziDgen, werden zij in de ijzers geklonken en met de handen aan een I boom vastgebondenmen liet ze bovendien I in de grootste onreinheid leven. De heer Dutoit gaf zeer nauwkeurige bizonderheden 1 en deze zaak en andere schandelijke feiten, op de Bermuda's geconstateerd, zullen weldra het onderwerp van een interpellatie en besprekingen uitmaken in het Engelsche parlement. Italië. Uit Napels wordt aan üe Trïbuna geutuua, dat een bevelschrift tot inhechtenisneming is uitgevaardigd tegen den schilder Christian Alters van Hamburg, wegens het misdrijf tegen de zeden, waarvan Krupp werd beschuldigd. Allers woonde op Capri, waar hij een prachtige villa bezit. Op het oogenblik is bij verdwenen. De Mattino van Napels zegt, dat uit de instructie van de zaak ^Allers gebleken is, hoe een beschuldiging van denzelfden aard niet tegen Krupp kon worden aangevoerd en dat deze als het slachtoffer is gevallen van afschuwelijken laster. Rusland. De Russische millionnair Liniewicz, die dezer dagen te St -Petersburg overleed en een vermogen van 8 millioen roebel naliet, heeft zijne 19 kinderen allen onterfd en zyn geld vermaakt aan kloosters en eenige vrienden. Een paar jaren geleden loste een zijner zonen, wiens schulden hij niet wilde betalen, een revolverschot op hem en van dien dag af wilde Liniewicz met geen zijner kinderen meer iets te maken hebben. Twee advocaten komen namens de arine millionnairskinderen in verzet tegen het testament. Omtrent den hongersnood in Finland komen nog steeds treurige berichten. Te Kiehimöjski, bij Kajane, is een vrouw van honger gestorven. In het gouvernement Kuspio, vooral in het district Tunsniemi, )iggen vele mannen en vrouwen ziek aan hongertyphus. De ellende wordt er nog ver zwaard door gebrek aan geneeskundige hulp. Engeland. Londen, 30 Nov. Het boek over den Tranvaalschen oorlog van De Wet is ver schenen. De Daily Mail uoemt den toon overal in het boek aangeslagen, dien van een onderdrukte vijandigheid tegenover Engeland. In een hoofdartikel wordt het boek zeer belangrijk genoemd en er worden drie kolom men aan gewijd. Volgens de Daily Graphic toont generaal De Wet's openbaarmaking van de documenten aangaande de samenkomst van Vereeniging grooten ernst en staatsmanschappelijken geest in de redevoeringen. Het Boerenvolk mag trotsch zijn op dit waardige relaas van hun onderwerping, welk relaas de geschiedenis van den hopeloozen doch schitterenden worstel strijd te velde waardig bekroont. De Daily News beschrijft De Wet als een van de dapperste mannen, die er tot dusver op de beide halfronden geweest zijn en ver klaart verder, dat hij een nieuwe figuur hoeft toegevoegd aan de reeks heldengestalten, zooals Leonidas, Andreas Hofer en Cromwell. Sinds de geschiedenis van Leonidas is er niets volkomen gelijk geweest aan zijn inval met ongeveer 250 man tusschen een strijdmacht van 50000 Britsche soldaten, hun nederlaag op nederlaag toebrengend. De Daily Chronicle getuigt: «Dit boek is een waardige verrijking van het heldendicht van Zuid-Afrika en het doet ons kennen den soldaat van oorspronkelijk genie, een persoon lijkheid, die geslaagd zou zijn in elke andere carrière welke onbeschrijfelijke geestkracht, een snel besluit en een vasten kijk op den staat van zaken eischt. Officiëel wordt bekend gemaakt, dat voortaan permits om naar Transvaal of Orangia te gaan, alleen zullen worden uit gegeven in de Zuid-Afrikaaneche havens. Aanvrage daartoe moet gedaan worden aan het «Transvaal and Orange Colony Permit Office" in de haven waar de reiziger voor nemens is te landen. 1 Dec. Generaal Botha heeft een lijst van bijdragen tot het Boeren-hulpfonds openbaar gemaaktvergezeld van eene toelichting, waarin hij zegt, dat, terwijl de Regeering zorgde voor de weduwen en weezen van de Boeren, er toch nog verminkte en beroofde Boeren overblijven, in wier belang de ver gadering te Vereeniging hem en zijn collega's heeft opgedragen een algemeen beroep te doen. Het totaal op Botha's inschrijvingen is ruim 25000 pd. st. (300,000 gulden). Daar onder komen giften der voornaamste Engelsche leiders voor. Nederland. Ermelo, 2 Dec. Zondagavond 8 uur is nabij het station ErmeloVeldwijk gevonden Klaas van Panhuis, met drie gevaarlijke wonden aan het hoofd, vermoedelijk toe- Veeïciwijk gebracht, waar hij verpleegd is, is hij 's nachts, ongeveer 3 uur, overleden. Het slachtoffer, 23 jaar oud, was niet in staat eenige inlichtingen te geven. In verband met deze zaak zijn een drietal verdachten gearresteerd. Minnenyd schijnt de oorzaak van den moord geweest te zijn. Als vermoedelijken dader van dezen moord is iemand uit deze gemeente gevangen genomen en naar Zwolle gebracht. Haarlem, 2 Dec. Bij den heer P. F. van Huizen in de Linschoterstraat alhier is Zondagnacht een inbraak gepleegd, die blijk geeft van een buitengewone brutaliteit. Toen de bewoner 's morgens tegen 6 uur opstond, vond hij in zijn achterkamer alles onderstboven gehaald. Uit een penantkastje lagen de verschillende voorwerpen over den vloer verspreid. De lade was er uitgenomen en op de tafel neergezet. Uit den zak van een vest, dat over een stoel hing, was weg genomen een gouden horloge met nikkelen ketting. Uit de genoemde laden waren ont vreemd drie rijksdaalders en van de plank in het bed waar de echtgenooten sliepen waren weggehaald een zilveren horloge en een gouden ketting. Op den grond vond men 's morgens vele afgebrande lucifers. Het 10 jarig jongetje, slapende in de voor kamer, heeft in den nanacht de klok hooren slaan en tevens hoor£e hij gedruisch in de gang, wat hem aanleiding gaf dieper onder de dekens weg te kruipen. Overigens heeft men niets vernomen. De dief heeft door middel van een valschen sleutel zich toegang versohaft tot het huis en is door gang en keuken in de achterkamer gekomen. Amsterdam, 2 Dec. Onlangs deelden wij mede, dat de thans gedetineerde Frans de Groot bekend heeft met De Muiselaar, den moord op de wed. Dijkxhoorn in de Dubbele Buurt alhier te hebben gepleegd en dat ver scheidene personen in meerdere of mindere j mate daarbij betrokken zijn geweest. Uit het justitiëel onderzoek moet zijn ge bleken, dat één der beide moordenaars de woning van de verslagene is binnengekomen door het openschuiven van één der beneden ramen en dit, niettegenstaande daarvoor tamelijk hooge hekjes geplaatst zijn; eenmaal in huis zijnde, heeft hij zijn kameraad door de voordeur binnengelaten. Nadat de misdaad gepleegd was, hebben de moordenaars de woning door den tuin verlaten en zijn langs een aangrenzend slop op den openbaren weg Daar ter plaatse is de Dubbele Buurt met een houten hek van het Vondelpark gescheiden. Beide laatstgenoemden hebbeu achter dat hek, in het Vondelpark, tegenover de woning der vermoorde, post gevat. Omdat het der justitie nog steeds niet is mogen gelukken het mes en den hamer te vinden, waarmede het misdrijf moet zijn gepleegd en daar de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat de moordenaars deze voor werpen aan hun handlangers Van der Heijden en Spekkers hadden overgegeven, om die in het Vondelpark te verstoppen, heeft de justitie, onder haar toezicht, ongeveer 200 M2. van het terrein van het Vondelpark, in de om geving aldaar, tot op circa 3 d.M. laten omspitten, echter zonder het gewenschte resultaat. Ook moet op aanwijzing van de vriendin van Lucas Kroes (die, zooals men weet, uit de voorloopige hechtenis is ontslagen, en als getuige in deze strafzaak zal moeten fun- geeren) de poeliersknecht V. door de justitie zijn gehoord, die wist mede te deelen, dat kort nadat de misdaad was gepleegd, Spekkers en Van der Heijden iets hadden verborgen in het Vondelpark nabij de Stadhouderskade. Een aldaar ter plaatse ingesteld onderzoek moet echter ook tot geen resultaat hebben geleid. Utrecht, 2 Dec. Een buitenman kwam gisterenmiddag, vergezeld van zijn vrouw, met paard en rijtuig naar deze stadteneinde zijn 11-jarig dochtertje te bezoeken, dat daar in een ziekeninrichting wordt verpleegd. Bij de inrichting gekomen vond hij al heel gauw een knaap, die gaarne een dubbeltje wilde verdienen, door een poosje op het paard te Wie beschrijft echter 's mans schrik toen hij na verloop van een klein half uur terug komende, bemerkte dat zoowel de jongen als paard en rijtuig verdweneq knaap evenwel na lang 'zoekeifgevohcTen en vernam de boer toen van dezen, dat er even na zijn vertrek een man was gekomen, die zonder veel praatjes te maken op den bok was geklommen en met paard en rijtuig Twee andere leden van het complot, n.l. Van der Heijden en Spekkers, hebben op den uitkijk gestaan. Natuurlijk werd aanstonds aan de politie van het gebeurde kennis gegeven, die een onderzoek instelde, met het gevolg, dat des avonds omstreeks 8 uur twee 19-jarige jongens werden aangehouden en wel in het bezit van het vermiste paard en rijtuig. Zooals uit het verder onderzoek bleek, was zekere E. de eerste dief geweest, doch was deze weder bestolen geworden door de beide jongens, aan wie hij had verteld dat paard en rijtuig zijn eigendom waren. Alle drie beweerden zij geen plan te hebben gehad zich het gerij toe te eigenen, doch of dit waar is zal uit het voort gezet onderzoek moeten blijken. Intusschen was niemand meer in zijn schik dan ons boertje, die, nadat proces-verbaal was opgemaakt, zijn eigendom terugkreeg en aanstonds met vrouwlief huiswaarts reed. 's-Gravenhage, 1 Dec. Heden heeft de waarnemend directeur-generaal voor de poste rijen en telegrafie, majoor Pop, zijn betrekking aanvaard, nadat de verschillende chefs door baron Van Ittersum hem waren voorgesteld. Er is een wetsontwerp in gereedheid gebracht tot het tegengaan van loterijen, dat eerlaDg de Tweede Kamer zal kunnen bereiken, terwijl aanvulling en verscherping van eenige bepalingen van het strafwetboek, op de speel zucht betrekking hebbende, in overweging is. Tegen het tijdstip der algemeene ver kiezingen zal een nadere herziening van de verdeeliDg in stemdistricten door de regeering ter hand genomen worden. De ongesteldheid van den minister van marine moet, naar beweerd wordt, niet van zoo geruststellenden aard zijn als aanvankelijk werd gedacht. De minister zou lijdende zijn aan een borst- en keelaandoening, die hem niet alleen noodzaakt kamer of bed te houden, maar hem in de laatste dagen ook verhindert zijn ambtsbezigheden waar te nemen, die de minister in 't begin van zijn ziekte nog kon vervullen. Met de tijdelijke waarneming van het Departement van Marine is belast geworden de heer Bergansius, Minister van Oorlog. In de werkplaats van den smid H. aan de Piet Heinstraat alhier sprong een bus met aluin uiteen bij het beproeven van een brandkast. De smid en twee knechts bekwamen lichte brandwonden. H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik worden Donderdag 18 December van Het Loo alhier terugverwacht. Rotterdam, 2 Dec. De heer G. W. van Belle, boekhandelaar en uitgever alhier, is plotseling overleden. In de nabijheid van het bureau van De Maasbode zakte hij eensklaps ineen en gaf, na in dat bureau te zijn binnen gedragen, weldra den geest. De heer van Belle was oprichter van De Maasbode. Bergen-op-Zc m, 1 Dec. De vorige week Maandag is hij de taktische oefeningen in den velddienst alhier een ernstig ongeluk gebeurd. Het was dien dag tamelijk koud. De troep soldaten, waarbij het ongeluk plaats vond, moest geruimen tijd op de plaats rust staan blijven, zoodat ze koude voeten kregen en stonden te trappelen. Bij deze taktische oefeningen is meestal de bajonet op het geweer geplaatst, hetgeen hier ook het geval was. De manschappen hebben, wanneer ze op de plaats rust staan, 't geweer met bajonet een weinig naar voren in de rechterhand. De millicien Yan Wijngaarden, van het 5e bataljon 3e regiment infanterie, kwam nu met zijq linkeroog zoodanig met de punt van de bajonet van z'n nevenman in aanraking, dat hij onmiddellijk naar het hospitaal moest gebracht worden en de inmiddels verschenen dokter verklaarde, dat de milicien zijo oog hoogstwaarschijnlijk zou moeten verliezen. Zierikzee, 3 Deo. Maandagavond ver gaderde ten huize van mej. de wed. Kanaar het departement Zierikzee der Maatschappij van Nijverheid. De voorzitter, de heer Ch. W. Vermeysopende de vergadering met een feprjilOOg&JtWam, riugéhd tfugesieiCiutOu verhinderd was haar bij te wonen, en dat daarom de heer J. A. de Bruyne het secretariaat dezen avond in zijn plaats zou waarnemen. Toorts werd door hem ter kennisse van de vergadering gebracht, dat de heer Hoogenboom wegens beroepsbezigheden zich genoodzaakt zag als bestuurslid met 1 Jan. a.s af te treden, en dat één lid voor het lidmaatschap bedankt had, terwijl vier ingezetenen als leden waren toegetreden. Ten behoeve van het Departement was ten geschenke ontvangen een «Rapport over de oorzaken van den achteruitgang van de Zeeuwsche oesters, uitgebracht door den wetenschappelijken adviseur in visschery zaken, dr. P. P. C. Hoek", een zeer lijvig en voor de oester-cultuur belangrijk werk. Nadat door den heer De Bruyne de notulen van het verhandelde in de vorige vergadering waren voorgelezen, werd de redactie van art. 7 van het reglement overeenkomstig de in de jongste vergadering genomene besluiten met algemeene stemmen vastgesteld. Alsnu werd het woord gegeven aan den heer C. A. de Looze, leeraar aan de Hoogere Burgerschool alhier, die een voordracht zou houden over «Phosphorus en Phosphor-necrose". Spreker weidde uit: 1°. over het voorkomen van phosphorus; 2°. de bereiding ervan; 3°. de eigenschappen van phosphorus; 4°. de toe passingen er van, en 5°. over de phosphor- necrose, de afschuwelijke ziekte, waaraan elk arbeider sterven moet, die gedurende korteren of langeren tijd in fabrieken werkt, waarin zich phosphordampen ontwikkelen. Phosphorus komt niet in vrijen toestand voor, maar wordt uit beenderen bereid en bezit de eigenschap van te lichten in het donker, zooals door spreker met onderscheidene proeven werd aangetoond. Nadat o. a. al de gaspitten in de zaal waren uitgedraaid, schreef spreker met phosphor op het bord «Leve Nijverheid" en de bekende woorden, die op één der muren in het paleis van Belsasar tijdens een gastmaal door een onzichtbare hand waren neergeschrevenvMene, Mene, Tekel Upharsin". Men kon, ij'at zeer interessant wasin het donker het vlammend schrift duidelijk lezen. Mede eon eigenschap van phosphorus is, dat hij vergiftig is. Zooals men weet, worden er vaak ratten en muizen mede gedood. De phosphorus wordt toegepast voor het maken van explosiefstoffen, als genees middel en voor het bereiden van lucifers. Hier gaf spreker een historisch overzicht van de lucifers-industrie. "Vroeger werd voor de lucifers witte phosphorus gebruikt. Nu is de aanwending van witten phosphorus voor lucifers omdat hij vergiftig is, in ons land verboden. Alleen de roode phosphorus, die later ontdekt ia en die onschadelijk is, mag worden gebezigd. Spreker deelt hierop mede, wat het strykvlak en wat de koppen van de Zweedsche lucifers bevatten. (Pauze). Na de pauze kregen wij een belangrijke welgeslaagde proef te zien, betrekking hebbende op de ontwikkeling van phosphor-waterstof. Bij de behandeling van de phosphor-necrose werden door spreker de aard en strekking van deze vreeselyke ziekte geschetst. Deze ziekte namelijk openbaart zich in de onder kaak, belemmert de spraak, en maakt het eten moeielijk. Een afbeelding van een vrouw werd ons vertoond, lijdende aan die ziekte. In de fabrieken, waar de witte phosphorus voor de lucifers-bereiding gebruikt wordt lijden tal van arbeiders aan die ziekte. In 1845 ontdekte Schrötter den rooden phos phorus, die niet vergiftig is. Bij de fabrikatie van de lucifers komen de arbeiders in vier afdeelingen met de zoo schadelijke phosphorusdampen in aanraking. Algemeene ondermijning van de gezondheid is hiervan het gevolg. Door spreker werden de middelen aan de hand gedaan, die de fabrikanten tot verbetering van den toestand der werklieden in de lucifersfabrieken kunnen aanwenden. Goede ventilatie is een onmisbaar vereischte voor de werklieden, opdat hun ademhalingswerktuigen voor de inademing van schadelijke dampen en gassen zooveel mogelijk - gevrijwaard worden. De phosphor-necrose was een onderwerp, dat spreker veel belang inboezemde, omdat hij belangstelt in den gezondheidstoestand van den arbeidenden stand, en begrijpt, hoeveel invloed de arbeid op dien gezondheidstoestand heeft. Veel kan er gedaan worden om den toestand der fabrieksarbeiders in hygiënisch opzicht te verbeteren. Die verbetering kan verkregen worden door een goeden fabrieks- bouw, ventilatie, afzuiging van schadelijke dampen en gassen, middelen fat De vergiftiging in de fabrieken door phosphorus komt altijd voort uit den damp, die zelfs bij matige verhitting ontstaat. Bg de bereiding van de zoogenaamde pate ontstaan de meeste dampen, die viermaal zwaarder dan de lucht wegen. Een doelmatige afzuiging van die dampen naar beneden, of zoo dit niet mogelpk is, horizontaal, moet geschieden. Verder wordt deze pate op een soort tafel uitgespreid, om er de houtjes in te dompelen. Men noemt dit «doppen". Dit is al even gevaariyk als het maken van de pate zelf. Eiadelyk wijst spreker nog op het drogen der koppen van de lucifers om ze hard te maken en stevig aan het houtje te bevestigen, en op het pakken in doosjes, dat ook schadeiyk is, omdat daarby ook nog dampen ontstaan. De afzuiging zou echter weinig geven, zoolang het wasschen der handenhet reinigen der kleederen niet meer ter harte wordt genomen. Hierop vertoonde spreker de chemische vlag. Deze bestaat uit filtreerpapier gedrenkt in een oplossing van phosphorus in zwavel koolstof. De zwavelkoolstof verdampt door het zwaaien met de vlag, tengevolge waarvan de phosphorus in een fijn verdeelden toestand achterbiyft, en aldus de ontbranding veroorzaakt. Tot slot bracht hy een woord van dank aan den heer Koole voor de assistentie, die hy hem verleend had, zoowel heden avond bij het doen der proeven, als van te voren bij het maken der toebereidselen. De voorzitter dankt ouder applaus der vergadering den heer De Looze in hartelyke bewoordingen voor zyn gehaltvolle voordracht, en spreekt den wensch uit, dat hy meermalen het Departement op zulk een voordracht moge vergasten. By de rondvraag richt de heer mr. D. van der Vliet tot het Bestuur het verzoek stappen te doen tot het verkrygen van een brievenbus aan het tramstation. De voorzitter belooft het verzoek van den heer mr. D. van der Yliet ter kennisse van het Bestuur te brengen, dat zeker niet aarzelen zal in de gewenschte richting werk zaam te zyn. De heer Kloppert vraagt, of de witte phosphorus by de fabricage van de lucifers hier nog toepassing vindt. De heer De Looze antwoordt, dat in Nederland het gebruik van den witten phosphorus voor de lucifersfabricage ver boden is, maar dat in Frankrijk, waar de luciferfabricage een staatsmonopolie is, een dergelyk verbod ten nadeele van den gezond heidstoestand der werklieden niet bestaat. Niemand meer het woord verlangend sluit de voorzitter de vergadering.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1902 | | pagina 1