Palen en Stijlen, RUWE PERU-GUAM Tandarts REGENBURG I.UIROÖBliT, i. ISI800MST, 11J. OCHTMAN, Elzen Hakhout \mn J. VAÜ DER HAVE. Maandelijksche Afvaartlijst der Stoombooten Vollenhoven's STOUT H.H. Bakkers, 3 Heet. 7-jarig Elzen Hakhout, 2 H.A. gescheurde Wei Twee Werkpaarden. OPRUIMING E E Kiezers van OutUVosmeer! Jacobus Zoetens eenige koppen Wilgen Gewaai. Diens Bakkerij- en Winkel-Inventaris zwaar 7-jarig Elzen en Esschen Hakhout bij de haag. zwaar Esschen- en Elzen Hakhnut. Verkrijgbaar bij L. Geluk, Schuddebeurs. Heeren Landbouwers, welke Ruwe Peru-Guano willen koopen, kunnen in het „Hotel de Weerd" de monsters zien en de prijzen aanvragen. Tevens zijn daar de monsters van Katoenmeel, Vleescünmeel, Lijnkoek en Meel, Super- phosphaat, staïnief enz. te bezichtigen. is Donderdag 7 Januari aanstaande te consulteeren. VolleivhoVEIV's LAGER Beschuit-Gelei MOOIE LANGE KRULTABAK, 5 Kalfvaarzen, Fijnste Preanger 75 cent. Java G5 Java 2de soort 55 Zuiversmakende Koffie i 1897. /Scheurkalenders losse Blokken 15 cent, Een makke 4-jarige Isabella-Hit. Een Hit met Tuig en Kar. Eenige voeren zwaar of licht Hout, Zeven zware harde Olntenboomen, Puik gerookt Paardenvleesch Best gerookt Paardenvleesch zuiver smakende C0NG0-THEE, Aan den handel! A. Hobbel, T H Stof-Thee, Gruis-Thee, Grove Thee, Het beste middel ter wereld!!! Superior Druiven Borsthonig Extract MÉLIANTHE Solide Sub-Agenten Nog enkele dagen en U wordt geroepen voor een Lid der Gemeente te stemmen. Komt ter stembus en stemt eenparig Landbouwer, een man, die niet ter rechter- of ter linkerzijde gaat. Vele Kiezers- De Notaris Mr. J. A. BOLLE te Renesse zal, op Maandag It Ja nuari 1899, des voormiddags ten 10 ure, op de haven vafc Burgbsluis, ten verzoeke van den Heer H. T. LANDEGENT aldaarpubliek verkoopen oin contant geld Eene groote partij op maat bezaagde meest uitsluitend eikenbout, benevens ÏOOO voet greenen Dekbalken geschikt voor gordings en bindten, van 16 tot 24 voet lang. De Notaris Mr. J. A. BOLLE te Renesse zal, op Dinsdag ±2 Ja nuari 1899 des voormiddags ten 10 ure, in een Bosch aan den Lagen- zoom, bij de Hofstede van J. de Vrieze onder Noordwelle, ten verzoeke van den heer R. STEUR Jz. te Renesse, publiek verkoopen: Eene partij zwaar 7-jarig bij de haagbenevens De Notaris Mr. J. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal, ten verzoeke van den H.W.G. Heer Jonkh. W. M. H. DE JONGE, op Woensdag 13 Januari 1899, des voorm. 10 ure, op de Buitenplaatsen »Mon Plaisir" en Welgelegen" onder Noordgouwe, publiek verkoopen: EENE PARTIJ geslagen 7- en 8-jarig Esschen-, Elzen-, Eiken- en W ilgen-Hakliout, waaronder lang en zwaar; eenig Drooghout, bestaande in Mntsaards en Klippelsen eenige Olnien-Booiiicii. En daarna Een klamp uitmuntend gewonnen WE1HOOI, pl.m. 7000 Kilo, staande in de Singelweide aldaar. De Deurwaarder L. M. VAN KOGE- LENBERG te Zierikzee zal op Woensdag 13 Januari 1899, des voormiddags ten 10 ure, aan den Winkel - en ten verzoeke van den heer JAC.' SMALLEGANGE te Bruinisse, veilen en verkoopen: waaronderGlas-, Aarde- en Borstelwerk, enz.; voorts: Den WINKELOPSTAND, een Steek wagen, eene partij droog Hout en Musterds, benevens 3 Loopvarkens. Koopen tot en met f 1,-contant. De Notaris Mr. J. A. BOLLE te Renesse zalop Vrfjdag 15 Ja nuari 1899des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van J. BRABER Sr. te Renesse, in een Bosch bij de Hofstede van A. Blom aldaar, publiek verkoopen: EESE PA11TIJ De Notaris Mr. J. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal, ten verzoeke van den H.W.G. Heer Jonkheer Mr. J. W. D. SCHUUR- BEQUE BOEIJE, op Maandag 18 Janu ari 1899, des voormidd. 10 ure, in een Bosch bij de Blinkende Panhoeve in den polder Bedde- waarde onder Nieuwerkerk, publiek verkoopen Een partij No. 1 ƒ1, SO. I No. 11 ƒ1,as. No. 3 - 1,98. No. 21-1,-. No. 6 - 2,70. I Beide laatste uitstekend geschikt tot hot aanleereu van jonge Paarden. die de Zeeuwsche Stroomen bevaren. Uitgave van OCHTMAN, VAN DISHOECK LAKENMAN, Zierikzee. De UITGEVERS vestigen bij vernieuwing de aandacht van allen en in 't bijzonder van hen die de provincie Zeeland bereizen, op deze AFV41RTLIJST, Zij bevat eene volledige opgave van allo booten die de Zeeuwsche Stroomen bevaren, benevens de volledige dienstregeling der ver schillende Tramwegen en Omnibussen, alsmede de volledige dienstregeling der voornaamste correspon- deerende Spoorwegen. Zij is eene onmisbare handleiding voor hen, die, om welke reden ook, Zeeland wenscben te bezoeken. De abonnementsprijs bedraagt 60 cents, franco per post 72 cents per jaar. moost verstorliondo dranit. beste Blor voor dageljjRscn Kobruili. KERKVOOGDEN der Herv. Gemeente te 1 zullen in het openbaar, bij enkele inschrijving vcrKoopcn Vraag prijsopgave der chemisch zuivere van de Firma Delboy Co., Rotterdam, bij W. MERLE, Botermarkt. staande aan den Hoogenzoom, dicht bij 1 de Hofstede van den Heer J.b Dambruine. Biljetten moeten ingeleverd worden Woens dag 13 Januari 1899, des voormiddags 11 uur, bij L. J. KAPPERS, alwaar de voorwaarden vau verkoop zullen worden meegedeeld. merk: D, IO Cent per pond, 5% pond voor f 1.— A. Constandse, Melkmarkt. De Notaris Mr. J. A. BOLLE te Renesse zal, op Woensdag 39 Januari 1899, des voormiddags ten 10 ureten verzoeke en op de Hofstede van den Heer P. VAN HAELE onder Haamstede, publick verkoopen: allen bjj de rekening, en in perceeien. naast de Beurs. TJE HUUR om met UJmeand te zaaien, gelegen in de gemeente Noordwelle, benevens tWCC Melkkoeien of Kalfvaarzen te koop, bij W. KOOMAN te Renesse. 30 eent j I /bij R. W. J. Ochtman, naast 's Landskamer. "3PG Te koop of in ruil tegen Melk koeien Adres Bureau van dit blad. Te koop of te ruil Dagelijks te zien aan de stalling van M. DE JONG te Zonnemaire. Te koop bjj A. NOORDIJKE te Sint- Annaland In ruil aangeboden: tegen Erwten-, Haver- of Gerstestroo, na overeen komst. Ook nog Kalfvaarzen te koop, bjj G. DE OUDE te Renesse. Te» Koop: omtrek boven de borst respectievelijk 255, 265, 235, 220, 210, 210 en 185. Te bevragen hofstede Reigerburghgemeente St. Maartensdijk, eiland Tholen. Tarwebloem (Eet-Bloem), Gerste-, Maïs- en Erwtenmeel, Maïs en Voererwten, bij W. MËRLE, Botermarkt. Tengevolge van mijn uittreden met 1 Mei aanst. uit de Zaak, van af heden tegen fabrieksprijs en daar beneden van Porcelein, Glas-, Aardewerk en andere Voorwerpen. JOIIs. POT. 25 cent de 5 onste koop bjj LEIJDEKKER Watermolen, Zierikzee. tc koop, bjj IZA'AK VAN AST te Zonnemaire. GROVE (to cent per 5 ons. W. MERLE, Botermarkt. Indien telegrammen aan mij, A. HOBBEL, Ooltgensplaatafgezonden zijndedoor anderen (mijn concurrenten) worden be antwoord, gelieve men mij onmiddellijk, op mijne kostenper aangeteekenden brief hiervan in kennis te stellen. Teler en Handelaar in Uienzaad OOLTGENSPLAAT. in vole soorten. naast de Beurs. Rekening-Boeken, Winkel-Boeken, Notitie-Boeken, voorbanden in bet Papiermagazijn van Ö9P* naast 's Landskamer. tegen Influenza, Maaghoest, Kinkhoest, of Keelaandoening, is de WERELDBEROEMDE en aUerwege BEKROONDE uit de Koninklijke Machinale Fabriek »DE HONIGBLOEM" van H. N. VAN SCIIAIK Co. te 's Gravenhage, Hofleveran ciers van Z. M. den Koning van België. Voor eiken leeftijd onmisbaar. Mag in geen huisgezin ontbreken. AJCéliantlie is verkrijgbaar in flacons van 40 ets., 'ï'O ets. en f 1,bij J. Bienefelt, H. van der Baan, W. Vogelaar, W. van Schaik, Zierikzee; J. den Boer, Brouwers havenM. Kroon, Zonnemaire; J. Geelhoed, Noordgouwe; A. M. van Driel, Nieuwerkerk (Duiveland)M. de Vin, Oos- terlandS. Ilage Cz., BruinisseM. de Rijke, Sir-Jansland L. Hack, Ouwerkerk A. Brouwer,'Serooskerke (Schouwen); R. Bienefelt, RenesseJ. A. Franken, NoordwelleC. Clarisse, St.-Philipsland. Bij de verloting van A. DE WIT, Schuddebeurs, zijn de prijzen gevallen op de volgende Nummers 157, 38, 115, 129, 180, 253, 82, 56, 171, 317, 195, 256, 321, 90, 214, 143, 149 en 121. Door ondergeteekenden gevraagd voor Ouwerkerk, Nieuwerkerk en Oosterland. Zich te adresseeron aan een der ondergeteekenden. J. C. v. d. MAAS, Zierikzee. JOH. ONDERDIJK, Sir-Jansland. Agenten der Firma VAN LOON Co., Beetwortelsuikerfabrikanten te 1 J. M. KLOET te Bruinisse vraagt terstond nog eenige Plaatsvervangers, tegen extra loon. NATIONALE MILITIE. Nummerverwisselaar gevraagd, door een particulier persoon. Adres onder lett. A, Boekhandel S. OOHTMAN ZOON. Met Mei aanst. een Smidsknecht be- noodigd, die een paard kan beslaan, P. G. Brieven franco, doch liefst in persoon. Adres: M. DE REGT te Colgnsplaat. Terstond een Smidsknecht gevraagd, tegen hoog loon, bjj J. SCHIPPERS, Mr. Smid, Tegen 1 Mei aanst. een Smidsknecht revraagd, bjj J. MARKUSSE, Mr. Smid te Kapelle )jj Goes. Met Mei gevraagd een WagCUUiakerS- knccllt, loon naar bekwaamheid, bij J. BEUN, Terneuzen. Waar gelegenheid bestaat de Zaak over één jaar of eerder over te nemen, biedt zich aan een be kwame Bakkersknecht, met 1 Mei aanst Franco br. lett. A, Hulpkantoor St.-Annaland. Terstond of met Februari een Jongen ge vraagd, om in de Bakkerij zich verder te bekwamen. Zjj, die alzoo eenigen tijd bjj bet vak zijn geweest, genieten de voorkeur. Adres met franco brieven onder lett. V, aan het Bureau dezer Courant. Met Mei gevraagd eene Dienstbode, bij de Dames MULOCK HOUWER, Meelstraat. In een burgergezin wordt eene nette Dienst bode gevraagd. Brieven lett. H, adres Boekh. HILDERNISSE, Middelburg. Mevrouw v. d. VLIETMülock Houwer vraagt tegen Mei eene Dienstbode. Mej. DE GRAAF—Poelman, Verrenieuwstraat, vraagt eene flinke Dienstbode. Benoodigd tegen 1 Mei aanst. eene bekwame Boerenmeid, tegen hoog loon, bij A. KLOET, St.-Maartensdijk. Terstond eene Bocreildienstuicid I noodigd, bg ADRIAAN DE VRIEZE Wz. Dreiachor.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1897 | | pagina 4