ZIEIIKZEESCIIE NIEUWSBODE. Zaterdag Ï8 Maart 1893. Directeur-Uitgever J. WAALE. RECLAMES. M. C. van der VLIET, Zierikzee, Handelaar in WIJNEN en GEDISTILLEERD, im i ku wstijduvgenT" Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 4,60. Noord-Amerika, Transvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 49ste JAARGANG. No. 6285. Advertentiën, van 13 regels 30 Cts. meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlijk tot dea Maandags, "Woensdags en Vrijdags middags 12 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Betalingen van Abonnement.1- of Advertentie-gelden gelieve men te zenden aan de Administratie Zierikzeesche Nieuwsbode" 15 regels 'T'S Cts. Elke regel meer 153 Cts. Haven plein A 339. Plaatsing van kinderen op de school A. Zitting van Commissarissen dier school in liet schoollokaal in den Wevershoek (tloofd de onderwijzer J. Tn. Oosterman), 0|» Woonsilag: <lcn SSJsten Maart 181KÏ, des avonds te V uur, tot het ontvangen en beoordeelen der aanzoeken oin plaatsing van kinderen op die school. Plaatsing van kinderen op de school B. Zitting van Commissarissen dier school in het schoollokaal aan het Kerkhof (Hoofd de onderwijzer P. van der Have), op Woensdag «leii 33sten Maart 1893, des avonds te uur, tot het ontvangen en beoordeelen der aanzoeken om plaatsing van kinderen op die school. Amerika. Oudor de passagiers aan boord van het stoomschip »Sarnia" dat onlangs van Liverpool naar Halifax vertrok, bevindt zich ook de geheime politie-beambte Murray uit Toronto. Hjj is op zjju terugreis naar Canada. Onder zyn hoede bevindt zich zekere Karei Davison, die beschuldigd is, zich door middel van valschheid in geschriften, veortienduizond gulden te hebben toegeëigend. De bizonderhodon omtrent do arrestatie van den verdachte en de lange reis, die beidon maaktoD, zjju zeer merkwaardig. De gevangene ham de vlucht naar M< xico, omdat fcy daar tegen uillevering meende gewaarborgd te zjju. De Regeoriug van Canada liet hem echter vervolgen en Murray slaagde er in hem te arresteeren. Om de moeilijkheden te ontgaan, die hem op zijn reis door de Voreenigde Staten zouden worden in den weg gelegd, besloot de beambte per stoomschip naar Canada Le trekken. De tocht ging daarop door Vera Cruz, Cuba, Haiti en Jamaica. Daar vond men geen schip dat naar Canada vertrok. Daarop gingen beiden per I zeilschip naar Southampton, in Engeland, reisden van Londen naar Liverpool en vertrokken vandaar naar Canada. De reis, die de politie-beambte met zjjn gevangene heeft gemaakt, maakt een afstand van twintig duizend mijlen nit. Men heeft in Canada een wet ingevoerd, waarbjj straf wordt bedreigd geldboete en zelfs gevangenis tegen jongens beneden de 15 jaren, die in 't publiek rooken. De Ieren in Amerika willen 150,000 dollars bij eenbrengen, om door alle middelen Gladstone's Home- Rule-bill te helpen tot stand komen. Majoor John Byrne gaf alleen 1500 dollars. Een vorschribkelyke brand heeft - zooals wy reeds meldden Vrijdagnamiddag om 4 uur te Boston plaats gehad. De brand brak uit in bet magazijn van een koopman in caoutchouc, gelegen op den hoek der Essex- en der Luicólustreet. Met verbazingwekkende snelheid verspreidden de vlammen zich in de richting van het Albany-Btation. Om balt zes lagen verschillende groote gebouwen in puin, waaronder ook een groot magazyn der Singer naaimachine-fabriek, dat met donderend geweld instortte. Twee meisjes, die in het magazyn werkzaam waren, kwamen in de vlammen i om. Men bad vjjf gewonden naar het Hotel der Vereenigde Slaten" overgebracht, toen ook dit gebouw door het vuur werd aangetast. Het gebouw brandde I t,ot deD grond af, allen die er in waren kwamen in de vlammen om.Vyf brandweermannen, van alle kanten door het vuur omringd, wisten geen anderen uitweg om te ontkomen dan van 't dak af te springen. Zy bezeerden zich vreeBelyk. Tot heden zjjn 30 gewonden naar het ziekenhuis overgebracht. Vele personen worden nog vermist. Zes menschi'n kwamen voor zoover heden bekend by den brand om bet leven. Onder de gewonden zjjn o. a. 15 vrouwen uit bet magazyn van Singer, die iu doodsangst uit de vonsters sprongen en waarvan er thans verscheidene op het uiterste liggen. De brand duurde 4 uur en richtte voor 4'/3 millioen dollars of ruim 11 millioen gulden schade aan. De buizen, die door het vuur vernield werden, vormden één grooten blok, opgericht sedert den grooten brand van 1889. Een onzer lezers in Amerika zendt ods een no. van het te San Francisco verschijnend dagblad The Examiner, waarin het volgende bericht voorkomt: ij Fresno, 21 Febr. Zondagnamiddag deed Baron Van i Heeckeren Broeckhuizen BraDdsenburg eene poging tot zelfmoord. Van geboorte een Nederlander, zette hjj zich verscheidene jaren geleden met nog meer land- genooten in Perrin Colony no. 2, eenige mjjlen van Fresno, neder. ReedB verscheidene malen had hy zjjn vader in het moederland om geld geschreven, doch telkoDS was hem dit geweigerd. Dit heelt hem tot moedeloosheid gebracht. Zondag j 1. dronk hij eerst overmatig veel'a middags ging hy naar huiB, scheurde daar buis en hemd los en stak zich. een mes tot het heft toe in de ontblooto borat. Hot mes stuitte op een rib af en week ter zjjdo, waardoor do wond niet bepaald doodelijk werd. Door bloedverlies bezwijmd, werd hy over den vloer gevonden en is naar bet hospitaal overgobracht. IIjj „gevoelt nu groot beronw ovor zjjne daad. Engeland. In de Egyptian Hall te Londen heeft een biljart wedstrijd plaats gehad tnsschen de hoeren Roberts en Poall, waarbjj de eerste 12,000 van de 24,009 punten aan zyn tegenpartij voorgat. Deze behaalde er echter slechts 9000. RobortB maakte eenmaal 737 punten achtereen en eindigde met een serie van G35, die by gemakkelijk nog had kunnen voortzetten. Men houdt Roberts voor don grootsten biljartspeler van onzen tyd. In Het geruchtmakend proces van Lord en Lady llowald de Walden heeft de uitspraak plaats gehad. Op verzoek dor eischeresse is de echtscheiding tusschen het ongelukkig paar uitgesproken wegens mishandeling, terwjjl mevrouw is vrijgesproken van de zedelooze misdragingen, die haar door haar man waren ten laste gelegd. Haar is de zorg over het eenig kind toevertrouwd en lord Howard de Walden is in alle kotten veroordeeld. Oostenrijk. De kou is in Oostenryk, Moravië en Stiermarken weder in hevige mate toegenomou. Op verschillende plaatsen is zooveel sneeuw gevallen, dat hier en daar het verkeer gestremd is. Te Altenberg woei hot dak van de Jezuïetenkerk af. Yerscheideno personen worden daavby gewond. Frankrijk. In het paleis van justitie te Annecy, kwam Dinsdag zekere Henri met zyne vrouw. Tusschen beiden was een verzoek tot echtsctieidiug hangende goweeBt, maar, zjj zouden zich thans in tegenwoordigheid van den voorzitter -vau het gerechtshof verzoenen. Eensklaps en voor iemand erop bedacht had kunnen zjjo, haalde Henri een revolver te voorschijn en loste eon schot op zyne vrouw, die aan den bals gewond werd. De ongelukkige zocht een toevlucht bij den president, toen een tweede schot knaldo en haar in de zjjdo verwondde. Radoloos van schrik snelde de vrouw het vertrek rond;- eerst nadat nog twee schoten waren gevallon, slaagde zy er in de deur te bereiken en een schuil plaats te vinden in een aangrenzende kamer. Juist toen zy dit bereikte, vuurde haar man opDieuw. De kogel vloog door het paneel van de deur heen en bracht een officier een lichte verwonding toe. Eerst thans slaagden personoo, die op het geraas toesnelden, er in, Henri te grjjpen en te ontwapenen. Hy had niet het minste berouw over zjjn daad en zeide, dat bjj er door het slechte leveregedrag zjjrer vrouw toegekomen was. Het leven der dame ecbjjnt niet in gevaar te verbeeren. Parijs, 1G Maart. Me. Barboux bracht hnlde aan de rechtschapenheid van De Lesseps en spoorde hem aan de namen te noemen van alle, die pressie hebben uitgeoefend. Dit zou eene vrjjspraak ten gevolge moeten hebben, daar toch het geheele proces eenvoudig ten doel heeft de openbare meeniüg op een dwaalspoor te brengen. De casaatievooiziening van Charles de Lesseps, Eiffel en Cottu zal in de eerste dagen van de volgende week, Maandag misschien, onderzocht worden. Een nieuw schandaal zal waarscbjjnlyk, na af loop van het Panama-proces, de aandacht van gansch Europa op Frankrijk bljjven vestigen: sedert 1871 bestaat tusschen den staat en de groote spoorweg maatschappijen een geschil. Do maatFchuppyen zouden den staat voor transport van troepen en oorlogsmatcrieel 17 millioen francs meer hebben doen betalen dan deze meende schuldig te zjjn. Nu heeft de Minister van Oorlog, in plaatB van de zaak zelf ter hand te nemen, die toevertrouwd aan een verdacht porsoon, die als honorarium 25 pCt. zou ontvangen van hetgeen de staat van die 17 millioen terugkrygt. Om dat geschil in orde te brengen, heeft zich een vereeniging gevormd van parlementsleden, die met den bedoelden persoon de voordeelen zal deelon, die uit de operatie zullen voortvloeien. Eerlang zal deze quaestie in de Kamer behandeld worden. Te Wignehies is een jonkman van 76 met een jonge dame van G9 jaren getrouwd. De vier getuigen wavon allen in de 70! Het huweljjk werd voltrokken, met het doel oen 39-jnrige dochter te kunnen erkennen. Diiitscliland. Er heerscht in .do wapenfabriek te Spandau een koortsachtige bedrjjyigheid. Men spreekt van kolossale bestellingen, die aan de fabriek gedaan zjjn. Er zjjn dagen, dat men 14 uur werkt. De Paus heeft in de beleefdste termen per tele graaf zjjn ingenomenheid betuigd met het bezoek van den Keizer en de Keizerin van Dnitschland. Om moeilijkheden te voorkomen, zal dat bezoek eerst gebracht worden, wanneer het Keizerljjk paar van Napels terugkomt. Ze zullen dan onmiddellyk van het station zich naar het Vaticaan begeven. Aan de ,New-York Iierald wordt uit Berlyn van een schandaal gemeld, waarbjj een Prins van den bloede, een groot bankier en vele aanzienlijke personen betrokken zouden zjjn (spelen en uitspattingen). De zaak kan niet meer worden gesmoord. België. Brussel, 16 Maart. Het by de huiszoeking, gisteren in de woning van den gearresteerden anarchist, gevonden zonderlinge voorwerp, hetwelk men voor een helsch werktuig aanzag, is gebleken eenvoudig een electriache. lamp-te zjjn van nienw maaksel. Nederland. 's Grnvonhage, 1G Maart. Tioeede Kamer. Da bouw van een Drug over de Nieuwe Maas by Hensden, waarvoor thans bjj de Kamer gelden zjjn aangevraagd, hield de Kamer heden bezig. Volgens don heer Servet eischte Jtle billykheid en rechtvaardigheid de totstandbrenging van dit werk in het belang van de zeer volkrijke streek, welker behoefte niet door aanleg van een veer bevredigd wordt. Deze zaak achtte de Minister van Waterstaat beslist door de vroegere besluiten der Kamer. Ook bjj gat de voorkeur aan een brug boven een stoombootveer wegenB bet levendig verkeer bjj Heusden. Het orediet voor den brugbouw werd toegestaan met 59 tegen 15 stemmen. Daarna werd de behandeling der mailcontrncten hervat, zooals men weet geschorst, nadat de Minister van Koloniën de nadere overeenkomst aangaande het vervoer van gouvernemeDts goederen en gouvernemonts- producten had ingetrokken.' Zie Telegram De Minister verzekerde, dat het gouvernement daardoor van betere conditie is gewordeD. Desniettemin handhaafde de heer Vrolik zjjn bezwaren, vooral tegen de groote financiëelo offers voor een onvoldoende vaart versnelling, terwijl Mr. Levy trachtte, duideljjk te maken, dat tegen niet nakoming der contracten wel dcgelyk gewaakt ia. De heer Gerritsen vroeg of de maatschappijen nu Wel het laatste woord hebben gesproken en zy ten slotte niet zonder subsidieverhooging het postcontract zullen willen vernieuwen. Hjj bleef de postcontracten bestrjjden, omdat ze niet voldoende snelheid waarborgen en we wellicht over 5 jaar weer tot verhooging van snelheid en van subsidie zullen moet6n besluiten. Door het wegvallen der vrachtcontracten acht hij deze overeonkomsten nog minder aannemelijk, terwjjl de onaannemelijkheid nog sterker wordt door het gebleken gemis aan goede trouw, bljjkbaar uit het contract der beide maat schappijen met de »Oceaan". De heer Keuchenius vroeg overlegging van bet contract van de Oceaan" met beide maatschappijen. Gastel, 15 Maart. Naar wy vernemen, bestaat bjj eenige ingezeteoen alhier het plan, eene tram te leggen van de kom dFrzer gemeente naar Stampersgat. Deze Ijjo is een gedeelte van den reeds vroeger besproken tramweg Gastel—Stampersgat—Dinteloord—-Willem stad. Goes, 1G Maart. Een zevontal opgeschoten jongens hebben zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan ver storing der orde in het heilsleger. Luidkeels brullen zy de belijdenis van zonde na, die de geredden ontboezemen. Mot de noodige stemverheffing begeleiden zjj de solo's der bekeerden en officieren. Wanneer hnn door een der officieren verzocht wordt liever het gebouw te verlaten, dan antwoorden zjj brutaalweg: wjj hebben onze ent»ée (5 cent) betaald. Zondag avond kregen zo bun entrée terug, maar zich verwijderen deden ze daarom niet. ÉiDdelyk moest de politie de schreeuwers verwijderen en proces-verbaal opmaken. M. D., die reeds onderscheiden malen, zelfs eens voor etteljjke jaren gratis kost en inwoning van Rjjks- wege heeft gehad, zelfs met een eerewaebt voor de deur, zocht zyne vrouw. Hjj meende die te moeten gaan zoeken bjj eenon intiemen vriend van zyne wederhelft., want die vrouw moet nog al enkele goede vrienden bobben. B; begaf zich evenwel naar een verkeerd adreB en in plaats nu van het rjjtje kennissen van zyne vrouw achtereenvolgens te gaan bezoeken om zyne geliefde echtvriendin terug te vinden, sloeg bjj by no. 1 de ruiten in. Dat was toch wel wat driftig 1 Vrouwlief was in hare ODSchuld te bang om met zulk een driftkop naar buis te gaan, heeft daarop den nacht bjj een konnis doorgebracht, terwjjl D. in het politie bureau heeft geslapen. Zoo waren de teerbeminnende echtelingen gescheiden. Ierselre. In de vergadering van de handboog schutterij #St. Bastiaan", op Maandag 13 Maart, werd door den penningmeester .rekening en verantwoording gedaan van zijn beheer over 1892. De inkomsten waren f 292,465 en de uitgaven ƒ223,50, zoodat er een battigsalo is van ƒ68,965. Tot bode werd bij acclamatie herbenoemd A. Nieuwenhuize. Het bestuur, bestaande uit Joos Sandee Pz., voorzitter; J. Kramer, vice-voorzitter; Z. Bouwens, secretaris-penningm. 11. V. d. Vrede, tweede secretaris en A. Sandee, commissaris van orde, werd op nieuw met groote meerderheid herkozen. In diezelfde vergadering werd nog bepaald, dat op 29 Juni a.s. een concours naar de Doelen zal gegeven worden. Mej. A. V. d. Graaf van Nieuwerkerk aan den IJsel, heeft Donderdag hare betrekking van onderwijzeres aan school I aanvaard. Naar wij uit goede bron vernemen, hebben twee oestermaatschappijen van den minister uitstel van pacht- betaling verkregen. lESrutnisse, 16 Maart. Toen heden morgen een onzer landbouwers zich naar Zierikzee wilde begeven, bad bjj het ongeluk reeds dicht bjj zjjue woning met paard en rjjtuig in de sloot te geraken. Het ongeval liop nog al goed af, daar de personen in hot rjjtuig geen letsel bekwamen. Het voertuig was echter erg beschadigd. In de vorige week werden van hier verzonden ongeveer 80 ton en 100 balen mosselen naar Holland, 700 ton en 700 balen naar Engeland. Aangevoerd werd ODgeveer 130 ton mosselzaad. Niouvverkerk, (Duiveland). Door den Raad dezer gemeente is aan het Comité voor den aanleg van een stoomtram BrouwershavenSteenbergen ge durende 20 jaar eene jaarljjksche subsidie van 200 toegezegd. Burg;h, 17 Maart. De Raad der gemeente Haamstede besloot in zjjne vergadering van 13 dezer de bjjdrage a 75 's jaars toe te staan, welke door het tramcomité Brouwershaven—Steenbergen is ge vraagd. Zïerik/ce, 17 Maart. De Btoomboot »Koop- handel", van Amsterdam alhier gearriveerd, bracht de volgende berichten mede: Heden morgen ten 8 ure passeerden wy op het Krammer een tjalk, waarvan het tuig over boord was geBlageo, het schip verkeerde in een gevaar!jjkeu toestand". »üe stoomboot Antwerpen" geladen met stukgoederen en bestemd naar Amsterdam, is by den hoek van Ouwerkerk gezonken. De equipage is door een hoogaarts afgehaald, de lading ia dryyende". Ilooge jaren zijn in Zierikzee en omstreken geene zeldzaamheid, want krasse ouden van dagen, mannen zoowel als vrouwen, van 80 jaren komen veel voor en zelfs 90 jaren en meer te bereiken is hier niets buitengewoons. Den leeftijd van 100 jaren te halen is evenwel zeer weinigen gegeven. Zoo iets durven we echter verwachten van de krasse, sterke vrouw Kaatje van den Berge, die den 12 Maart j.l. haar 99sten geboortedag in welstand mocht herdenken. Zij is n.l. te Dreischor den 12 Maart 1794 geboren uit Mattheus van den Berge en Susanna Walkier en werd den 16 d.a.v. gedoopt. Zij is reeds sedert jaren weduwe vau Cornelis Tuin. Mocht ze den 100-jarigen leeftijd bereiken, dan zal zij de 3de vrouw zijn, die in deze eeuw op Schouwen en Duive land dat hooge cijfer haalt. De twee anderen zijn n.l. Neeltje Mallander, den 1 No vember 1739 te Oosterland geboren en ten zelfden dage gedoopt als tweeling met Thomas Mallander, die evenwel op den leeftijd van 6 maanden stierf, kinderen van Cornelis Mallander en Adriana Thomasse Speelman. Zij overleed te Sirjansland den 12 April 1841 als weduwe Niekerk. De derde is Christina Thiele, geboren te's Hertogenbosch 18 November 1772 en in de eerste maanden van 1873 te Burgh overleden. De 2de luitenant C. J. F. de Graaf van het 5de reg. Infanterie is beBtemd voor officier van politie by de Cadettenschool te Alkmaar. Bij kon. besl. van 15 Maart is, met ingang van 1 Apr. a.s. de heer J. P. Fokker, opnieuw, voor den tijd van drie jaren, benoemd tot directeur uit den handel van het vrij- entrepot te Middelburg. Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche zaken van 16 dezer, is, met ingang van 1 April a.s., benoemd tot onderwijzer bij de leerschool verbonden aan de rijks kweekschool voor onderwijzers te Middelburg, .1. II. van der Bel, aldaar. De gemeenteraad van Noordgouwe besloot Woens dag tot bet verleenen eener subsidie van honderd vjjftig gulden 'sjaars voor den tramwegBrouwershaven— Steenbergen gedurende de eerste 20 jaren van exploitatie. Eene tweede aanvrage van het tram-comité, om twee honderd gulden subsidie te vorleenen, werd van de hand gewezen. Aan de fabriek der Koninkljjke maatschappij >de Schelde" te Vlissingen is opgedragen de vervaardiging der stoomwerktuigen en ketels voor het op 's rykswerf te Amsterdam aan te-bouwen pantserschip >Kortenaer" voor een bedrag van 480,000. Naar wy vernemeu zal de Koninkljjke Maatschappij »De Schelde" te Vlissingen over het jaar 1892 vyf percent dividend op haar aandeelen uitkeeren. Voor de betrokking van secretaris van het Neder- landache Landbouwcomité is de volgende voordracht opgemaakt: P. J. A. de Bruine te Zwyndrecht; Mr. A. Ferf te Heerenveen; W. Meyer te 'sGravenhage; A. Staring te Lochem en H. M. flartog te Barneveld. Ean familie te Wildervank zag dezer dagen vreemd op, toen de melkboer haar een rekening aan bood groot ongeveer ƒ60 voor geleverde melk. lederen dag toch bad men de meid het geld gogeven om den melkboer te betalen. Het bleek nu echter dat de meid de centen voor zich zelve had gehoadeu en den molk- I boer maar had laten opschrijven. De heer dr. Vitus Bruinsma heeft een »Opcn Brief" tot de Koningin gericht en H. M.'s aar dacht, gevestigd op den z. i. onhoudbaren socialen toestaud in 't algemeen en van de provincie Friesland in 't bij zonder. Aan die ellende werd H. M. o.a. herinnerd bjj haar jongste bezoek aan die provincie, waar arbeiders, om werk on brood vragend, de bewjjzen van hun armoedigen toestand voor de oogen van H. M. deden aanschouwen. Het doet adressant leed te constateeren, dat tot nog toe niet is gebleken, dat men sinds dien in de hofstad aan den nood van >arm Friesland" byzondere aandacht heeft geschonken. Tevens dringt hy aan op een zachtere beoordeeling van de uitingen van ontevredenhoid, die door de be staande maatschappelijke toestanden in het Noordon des lands ^jjn uitgelokt en door de justitie volgons hem met overmatige gestrengheid zyn gestraft. In eene Dinsdag te Amsterdam gebonden ver gadering van commissarissen van politie is besloten tot de oprichting van eene »Vereeniging van commis sarissen van politie" in Nederland. Het doel der Vereeniging is: 1. Bevorderen van meerdere kennis van het politie wezen en de bestaande en nog te maken wetteu eu Koninkljjke besluiten bij de ambtenaren van politie in Nederland en by het publiek. 2. Het bevorderen van kameraadschap en onderlinge samenwerking der leden van de Vereeniging. 3. Verbetering van den maatscbappelyken toestand van den ambtenaar van politie in Nederland. 4. Pogingen aanwenden tot daarstellen van een cursus tot opleiding van ambtenaren van politie. 5. Verkrjjgen van eene politiewet in Nederland, waardoor de positie van den commissaris van politie beter wordt geregeld. De contributie zal bedragen voor gewone leden, dat zyn de commissarissen in functie, 5 en voor buiten gewone ledeD, dat zjjn de oud-commissarissen van politie, 2,50 per jaar. Er zullen twee vergaderingen per jaar worden ge houden en wel in de maanden Maart en September. Tot bestuursleden zjjn gekozen de heeren: N. de Graaff, comm. van politie te Vlissingen, presidentJ. Terpstra, comm. van politie te Hoorn, vice-president, J. W. Tuinenburg, comm. van politie te Hilversum, secretaris-penningmeester, die de benoeming hebben aanvaard. Onze Marine zal Nederland op de wereldtentoon stelling te Chicago vertegenwoordigen, waartoe het schroefstoomschip le kl. >Johan Willem Friso" is aangewezen, dat te dien einde op nader te bepalen datum naar New-York zal vertrekken. Enkele vlag officieren zullen zich vandaar per spoor naar Chicago hegeven. Te Bergen op Zoom is jl. Zaterdagnacht het lyk opgehaald van een 13 jarigen jongen, die vermoedelijk den vorigen dag was verdronken. Door zijn lang uitbljjven verontrust, hadden de ouders van den knaap hiervan kennis gegeven aan de politie. Een der agenten had op een bank in het Park een pakje boterhammen gevonden, welke de knaap, volgens verklaring der ouders, had medegenomen. Door deze vondst geleid, is men daarop in den vjjver gaan dreggen met bovenvermelden uitslag. Het was juiBt 3 jaren geleden, dat den ongelukkigen knaap eeu voet werd afgereden door den stoomtram. Reeds kievitseieren gevonden! In een weiland onder Vleuten (bjj Utrecht) werd Zondag door een buitenman een kievitneat met drie eieren gevonden. Het boertje had een goed daggeld, daar by het gevondene te Utrecht dadeljjk verkocht. Naar wy vernemen, zal te Harlingen, ter ver vanging van het overleden Kamerlid, den heer Oppedjjk, alB a -r. candidaat gesteld worden Mr. Th. Heemskerk. Aan de postspaarbank te Oosterhout ontdekte men een tekort. De vermoedelijke dader, de ambtenaar der posterijen E., werd gearresteerd en gevankelijk naar Breda overgebracht. De Telegraaf, er aan herinnerende, dat het den len April a.s. twintig jaar geleden zal zjjn, dat de Atjeh-oorlog aanving, verbaast zich erover, dat die oorlog zoo lang duren kon, wjjl de bevolking van Atjeh niet talrjjker is, dan die van eenige Nederlandsche provinciën. »Men mag zegt de Tel. het vermoeden niet doen rjjzen, dat door kunstmiddelen van legerleveranciers de oorlog langer dan strikt noodig is, en reeds twintig jaren is men bezig met dit land te bevredigen. Het wordt inderdaad tyd, dat hieraan op eenigerloi wjjze een einde kome". Per stoomschip »Didain", der Nederl. Amerik. Stoom v.-Maatschappjj, van Rotterdam naar New-York, vertrokken 15 Maart 335 passagiers derde klasse. Met 1 Mei a.s., wanneer de zomerdienst op de spoorwegen begint, zal ook het lyntje Maassluis- Hoek van Holland in exploitatie worden gebracht. Er zullen dagelyks 6 gewone treinen aankomen en ver trekken. Aankomst te Hoek van Holland te 6,26 en 8,7 voormiddags en te 12,26, 2,35, 5,33 en 9,54 na middags. Vertrek vandaar te 7,14, 8,27 vm. en 1,26, 2,46, 6,14 en 10,12 nam. Bovendien beginnen met 1 Juni iederen dag 2 sneltreinen heen en terug te loopeD, een 's avonds van Rotterdam te 9,35, die to 10,10 te Hoek van Holland aankomt, waar te 10,18 ook arriveert een sneltrein van Amsterdam, 'sMorgens na aankomst van de Harwichboot vertrekt van den Hoek een sneltrein te 6,41 naar Rotterdam (Baurs) on te 6,48 een naar Amsterdam. De sneltreinen stoppen niet te Schiedam, flus de passagiers behoeven niet over te stappen. De rit met den gewonen trein van Maassluis naar Hoek van Holland duurt 21 minuten, terwjjl de snel trein den afstand van den Hoek naar Rotterdam (Beurs) of omgekeerd aflegt in 35 minuten. De sneltreinen bevatten alleen le en 2e klasse rytuigen. Aanbestedingen, Verkoopingen, enz. Ziei'ilrzee, 15 Maart. Ten overstaan van den Notaris P. Wajj, is heden verkocht een woonhuis met erf, waarin de kleinhandel in sterken drank wordt uitgeoefend, wijk D no. 33, aan de Nieuwe Haven alhier, voor f Ï250 en toebeding ad 60, behalve de onkosten. St. Maax*tens<l\jlx, 16 Maart. Ten overstaan van Notaris Van Saters werd heden bjj publieke veiling verkocht: Een huisje eu erf ter grootte van 37 Centiaren voor de som van 560; te vermeerderen met ongeveer 110 onkosten. De verkooping had plaats ten verzoeke van de Erven wed. H, Geene. Goes, 16 Maart. Ten verzoeke van den beer .1. van Hattem werd voor 5 jaar verpacht, ten overstaan van den notaris De Ronde BreBser, het jachtrecht in do gemeenten Driewegen en Coudorpo, ter grootte van 600 H.A. Da hoogste bieder mocht hot niet vorwerven, omdat 150 por jaar t,o weinig gpnebt w»rd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1893 | | pagina 1