MIDDELBURGenZIERIKZEE. ADVERTENT! ËJM. raad was dour. Hem laten liggen ging toch moeielyk en hem meenemen was nu juist ook geen prettig baantje. Het laatste was toch echter onvermijdelijk, X werd opgeladen, naar huis gebracht en te bed ge legd. Mevrouw X was juist even uitgegaan. Bij haar terugkeer vertelden de vrienden haar, dat X zoo vermoeid was, dat hjj naar bed had moeten gaan, maar dat een kop sterke koffie hem bepaald goed zou doen. Binnen enkele minuten was de drank, die X weer tot de levenden zon moeten terugbrengen, bereid. Toen mevrouw echter haar man, die met het gelaat naar den muur gekeerd lag, de dampende koffie wilde toedienen, en hem daarvoor wilde wakker schudden bleek hetdat het haar man niet was. Tableau. Opnieuw waren thans de vrienden verplicht den pseudo X in hun midden te nemen en naar een politiebureau te brengen, waar hp zjjn roes kon uit slapen. Duitschland. Te Berljja is een schoenmaker door een soldaat, die op een exercitieveld op schildwacht stond, doodgeschoten. De schoenmaker was in een eenigszins beschonken toestand het veld opgei oopen, en lette niet op den schildwacht, die, na hem driemaal gesommeerd te hebben niet verder te gaan, op hem vuurde, met het bekende noodlottige gevolg. Reeds meermalen kwam het voor, dat schildwachten op burgers en zelfs op kinderen schoten, die zich binnen het militaire cordon bevonden. Den gemeenteraad zal thans verzocht worden een wijziging te brengen in de aan de militairen gegeven instructies. Nederland. Amsterdam, 14 Oct. Het bestuur van de kies- vereeniging «Amsterdam", dat den heer Henry Tindal uitnoodigde zjjn manifest aan het Nederlandsche Volk toe te lichten, had in het belang van den Heer Tindal en zjjn manifest allicht beter gedaan, hiertoe geen openbare vergadering uit te schrijven. Er is eene party, die zulke gelegenheden gretig aangrijpt om voor een avond meester van den toestand te zjjn en het eigenlijke onderwerp van den dag op den achtergrond te dringen. Dat spelletje ia al vaak gespeeld en ook gisteravond. De heer Tindal heeft zonder veel hinder zjjne toe lichting kunnen geven, maar het daarop gevolgd debat was jammerlijk. De heer Tindal, die de idee van het Koningschap hoog, zelfs zeer hoog houdt en haar op zjjne manier wil schragendie voor het behoud van de onafhankelijkheid van zjjn vaderland alle mogeljjke moeite over heeft, bleek te staan tegenover een hoop menschen, zonder vorstenhuis en zonder vaderland. fljj kan niet anders dan teleurgesteld zyn. 't Doet ons werkelijk leed. Niet om het manifest, want wjj hebben reeds dadeljjk niet verheeld, dat de gang naar den Koning ons van den heer Tindal een niet ge lukkig vervolg op zjjne adressen en vertoogen toescheen, en wjj meenen, dat er onder de langdurige regeering van onzen Vorst een gebruik was ontstaan om zulke zaken anders te behandelen, en zeer zeker in de buitengewone omstandigheden van de laatste twee jaren, maar wjj betreuren 't, omdat na de vergadering van gisteren de belangrjjke zaak van onze lands verdediging nog weer een stap verder uit het gezicht van velen gegaan is. Men leest in het Handelsblad: Het vooraf beraamde schandaal, waarvoor de heer Tindal verantwoordelijk is, heeft Maandagavond plaata gehad. Hjj wist van te voren wie op zouden komen als hjj over zulk een onderwerp eene vergadering belegde, waartoe iedereen, die een dubbeltje betaalde, als tot een kermisspel toegang had. In de zaal werd De op roerkraaier verkocht! Als spreker trad op de heer Tindal, een oud-officier, die, terwjjl de oude Koning gevaarlijk ziek ligt, dit ellendig reclame-schandaal om zjjn ziekbed maakt. Nu wordt naar het buitenland dat niet op de hoogte is van onze toestanden en evenmin weet waar om een oud-officier zoo weerzinwekkend handelt als wie de personen zjjo, die hjj met zyn Turksche trom heeft saamgeroffeld nu wordt naar het buitenland geseind dat men in de hoofdstad van Nederland een motie-Fortuyn heeft aangenomen tegen Regeering en Koning, terwjjl Z. M. zwaar ziek is. Voorwaarde heer Tindal en de radicalen, die hem gebruiken, hebben eer van hun nobel werk! De heer Fortuyn verklaarde sympathie te hebben voor het streven van den heer Tiodal. Met dergeljjke sympathie zal deze heer het voortaan moeten stellen. Hjj heeft de sympathie van alle loyale Nederlanders voorgoed verbeurd. Weerzinwekkender tooneel is niet denkbaar dan dit anarchistisch misbaar bjj het ziekbed van den ouden Koning. Amsterdam, 15 Oct. De gemeenteraad besloot, op voorstel van den heer Treub, met 21 tegen 12 stemmen om aan twee openbare lagere scholen eerste klasse een proef te nemeu met volksbaden. Volgens De Opmerker hebben zich voor de be trekking van stads-architect te Amsterdam, waaraan een jaarwedde van ƒ4000 verbonden is, niet eens een tiental sollicitanten opgedaaD. TJtrecUt, 15 Oct. Heden nacht zyn in het stationsgebouw van den Rhynspoorweg alhier de directie van de Ned. Rhijn-Spoorweg-Maatschappjj met den heer Mr. I. Ph. van Bosse, Regeerings-Commis- saris bjj die Maatschappij, en de heeren directeur- generaal en secretaris der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, benevens de heer administrateur der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij bijeen gekomen. Om klokslag 12 uur geschiedde door de directie der Ned. Rhjjn-spoorweg-Maatschappjj de overdracht aan den Regeerings-Commissaris, en ver volgens door genoemden heer aan den directeur-generaal en den secretaris der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. 's Gravonhago, 16 Oct. De Tweede Kamer nam heden zonder stemming aan de overeenkomst met den beer David Croll, betreffende de reparatiewerf en het dok te Tandjong Priok, zoomede eene suppletoire begrooting voor 1890, de regularisatie van den aankoop van den Rynspoor en het ontwerp tot afschaffing der rechten op het Noordzeekanaal. De heer Gleichman verklaarde een financieel debat te willen uitstellen tot aan de behandeling der staats- begrooting. Een voorstel van den heer Borgesius om de belasting voorstellen der regeering nog vóór het reces in de afdeeliogen te onderzoeken, werd verworpen met 38 tegen 34 stemmen. Wel wezen de voorsteller en de heer Veegens op de noodzakelijkheid eener spoedige behandeling, ook met het oog op de bepaling in de wet betreffende de herziening van de belasting op de ongebouwde eigendommen, doch de heeren van Kerkwyk en A. van Dedem meenden met de centrale sectie dat er tjjd voor informatie door de kamerleden noodig was en de griffie thans te overladen was met de be- grootingsverslagen. De Kamer is daarna tot nadere bjjeenroeping uiteen gegaan. Middelburg, 15 Oct. De gemeenteraadszitting van heden namiddag 3 ure werd bygewoond door 11 leden. Het voorstel van den heer van Duané om het voorstel van Burgem. en Weth. tot verhooging der jaarwedden van de pohtie-agenten en nachtwakers, waarover in de vorige zitting de stemmen staakten, werd thans aangenomen met 6 tegen 5 stemmen. Het voorstel van Burgem. en Weth. tot het sluiten eener geldleening v.tn ƒ300,000, rentende Sl/2 pet. 'sjaars, ten behoeve d«'r waterleiding en de exploitatie in het begin, werd met algemeene stemmen aangenomen. Tot tjjdeljjk leeraar in de wiskunde en wiskundige aard rijkskunde aan het gymnasium werd benoemd de heer H. van der Kamp, doctorandus in de wis- en natuur kunde te Delft. 16 Oct. Hier ter stede komen meer en meer ge vallen van mazelen voor; thans bedraagt het aantal lyders aan deze ziekte 15. Middelbnrar, 15 Oct. Als een bijzonderheid kan gemeld worden dat in deze gemeente met hare 17000 inwoners, sinds 5 October j.l. geen enkel sterf geval heeft plaats gehad. Bruinisse, 16 Oct. Door den Raad dezer gemeente is met algemeene stemmen besloten zich tot de Regeering te wenden met het verzoek de gemeente jaarlijks 5,61 der aannemingssom als huur van het te stichten post- en telegraafkantoor te willen toestaan. Heeft thans de gemeente reeds de toezegging jaarlyks 600 te ontvangen, dit bedrag zal volgens de ontwerp begroting tot 673 stijgen, zoo bedoelde aanvraag ingewilligd wordt. Wordt de inwilliging ontvangen, dan zjjn Burgemeester en Wethouders gemachtigd tot de aanbesteding over te gaan. Burgh, 16 Oct. In de vorige week zyn aan het strand te Westenschouwen aangespoeld eene zwart geverfde sloep gemerkt B1268, benevens 80 Noorsche deelen. De heer M. Hogenstein alhier, benoemd commies by 's rjjks belastingen, is tegen 1 Nov. a.s. opgeroepen om die betrekking waar te nemen te Strybeek bjj Breda. Zierilrzee, 17 Oct. Bjj het te Arnhem gehouden Litt. Math, examen is o. a. geslaagd de heer W. van der Linden Jz., gob. te Zierikzee, leerling van den heer J. Bevelander Schoo te Groede. Postwet. De Memorie van antwoord op het af- deelingsverslag der Tweede Kamer over het wetsont werp tot regeling der brievenposterjj is verschenen.. Naar aanleiding van de in de afdcelingen gemaakte opmerkingen of uitgesproken wenschen zjjn in hét wets ontwerp eenige wjjzigingen gebracht. De voornaamste daarvan zyn de volgende; Een verlaagd port binnen zekeren kring wordt inge voerd, zoodat het port voor brieven zal bedragen bjj een maximumgewicht van 15 grama. indien de brief wordt besteld binnen den kring van hot post- of hulp kantoor, waar die per post wordt bezorgd (stadspost) 3 cents; b. indien de bestelling plaats heeft buitendien kring 5 cents; boven 15 tot en met 200 gram 10 cents n boven 200 tot en met 500 gram 15 cents. Het port der gedrukte stukken wordt mede van toepassing verklaard op de bjj de drukproeven be- hoorende handschriften, mits deze onder denzelfden omslag verzonden worden. De verplichte aanteekening wordt voorgeschreven bjj verzending van geld, geldswaardig papier aan toonder (deze byvoeging is nieuw), edele metalen enz Na aanneming van de gewjjzigde postwest zal een daarmede overeenstemmend ontwerp tot regeling van de pakketpost aanhangig worden gemaakt. Het gevaar dat de openbare gezondheid dreigt, tengevolge van de voorstellen der tegenwoordige re geering tot verzwakking van de verplichting tot inenting, heeft de Maatschappij tot Nut van 't Alge meen bewogen, voor dit volksbelang in de bres te treden met de wapenen, die haar ten dienste staan. Na het leerzame betoog van dr. B. Carsten in den Yolks-Almanak over »Het nut der Koepok-inenting", en na het belangrijke opstel van prof. dr. C. A. Pekelharing: «De Strjjd tegen de Smetstoffen," in de «kleine geschriften" der Maatschappij opgenomen, heeft thans de oud hoogleeraar dr. W. Koster diezelfde ge schriften verrykt met eene korte verhandeling, getiteld: »De Staat en de Koepokinenting". Prof. Koster zelf verklaart, dat hjj degenen, die de twee hierboven genoemde stukken gelezen hebben, geen nieuwe gegevens en ook in het algemeen over den voorbehoedenden invloed der koepokinenting geen geheel nieuwe beschouwingen kan aanvoeren. De bij zondere beteekenis van zyn betoog ligt daarin, dat hjj helder uiteenzet waarom de Staat, als waker voor de algemeene belangen, verplicht is door wetteljjke maatregelen de ingezetenen te dringen om het voor behoedmiddel der inenting op hunne kinderen toe te passen. Het karakter van dien wettelijken drang, zooals hjj bestaat krachtens de wet van 4 December 1872, wordt door den schryver in het licht gesteld, en ver volgens schetst hjj welke de toestand worden zal, in dien die drang wordt opgeheven. Zijoe slotsom vat hij samen in deze twee stellingen «Wjj wenschen vrjj te zyn, zooals de oude Romeinen het reeds wenschteD, die in wetten, waaraan zjj zich op grond van het algemeen belang vrywillig bonden, geen dwang zagen. «Wy wenschen niet alleen voor ons zeiven en onze kinderen beveiliging tegen de pokken, maar, zooveel wjj vermogen, mede te werken om het ontstaan van pokken-epidemieën te voorkomen". De hoogleeraar spreekt den wensch uit, »dat de overgroote meerderheid van het Nederlandsche volk »van deze overtuiging moge doen blijken." Wordt deze wensch vervuld, dan zal de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen door de uitgave van dit geschrift daartoe niet weinig bjjgedragen hebben. Uit Lisse wordt aan het Leidsch Dagblad gemeld, dat Zaterdagavond na den laatsten trein, even over 11 uur, een wedstrijd heeft plaats gehad tusschen de Hillegomsche en Katwjjksche stoomtrams, wie van beiden het eerste de Poelbrug bjj Bellevue, van Leiden komende, zou bereikt hebben. De Hillegomsche tram was er het eerst op, doch werd achterop door de Katwjjksche aangereden, waar door de passagiers een hevige schok ontvingen of omtuimelden. Na een kwartier kon de reis gelukkig weer vervolgd worden. Dergeljjke Amerikaansche onvoorzichtigheden zullen zeker wel niet in den smaak van onB kalm Nederlandsch publiek vallen. De heeren C. L. Schepp Zoon, hoofJ-agenten van de Holl.-Cal. Land-Compy., hebben het volgende schrjjven ontvangen van den Consul der Nederlanden in San Francisco. Mjjne Heeren! Ingesloten heb ik het genoegen u het verslag van den vice-consul terug te zenden. Sedert heb ik, buiten 't geen in mjjn vorigen ver meld werd, niets van hem over de Rotterdamsche Colony vernomen. Daar alle belanghebbenden thans tevreden schynen te zyn, was er ook geene bjjzondere aanleiding om voorloopig meer te zeggen. Het doet mjj genoegen, dat de Rotterdamsche Colony zich mag verheugen in den werkdadigen steun van de groote grondeigenaren C. F. Crocker en C. H. Huffman. Deze heeren hebben terecht ingezien, dat hun eigen belang zulks mede brengt, en voor onze landgenooten, die zich in de kolonie vestigen, is de medewerking van zulke welbekende, ondernemende en ondervindingrjjke mannen van groot gewicht, terwjjl, daar zjj persoonljjk zeer bemiddeld en tevens hoofd-aandeelhouders in de Holland-California Land Co. zjjn, die maatschappij 8e~ acht moet worden, uitstekend in staat te wezen aan de verplichtingen, welke zjj op zich neemt, te voldoen. «Hoewel ik nu van gevoelen bljjf, dat de company voor hare gronden in de Rotterdam Colony een zeer hoogen prjjs vraagt, zal dus het welslagen der kolonisten toch voornamelijk afhangen van eigen jjver, gepaard aan verstandig en zuinig overleg, van de vruchtbaar heid van den grond, en voorts van den loop der vruchten-pryzen en andere niet te voorziene omstan- Met de meeste achting noem ik mjj, UwEd. Dw. Dr., James de Fuemery, Consul. De uitbarsting van den Vesuvius! Een kunstje voor onze jongens! Plaats op den bodem van een met water gevulde kom een fleschje met rooden wjjn. Dit fleBchje moet gesloten zjjn met een kurk, waardoor in de lengte een zeer nauw gaatje is geboord. Zooals we weten, zal het water, tengevolge van verschil in dichtheid der beide vloeistoffen, het flescbjo binnendringen en er den wjj n uit doen vloeien, die als een dunne roode draad naar de oppervlakte zal stygen. Ziehier een middel om aan deze proefneming een schilderachtig voorkomen te geven: Men vormt van gips, of wat nog eenvoudiger is, van aarde, een soort van bergje op den bodem van de kom. Het fleschje is hierdoor geheel verborgen, en go hebt slechts op den top van den berg een kleine opening te maken om den wjjn door te laten vloeien, dit stelt dan den krater voor. Zorg dat het water in de kom een weinig in be weging is, ten einde het wolkje, dat er doorheen moet trekken, den roodachtigen rook van een vulkaan door den wind bewogen, te doen weergeven, en gjj zult op deze wjjze aan uwe toeschouwers een vrjj aardig geljjkende voorstelling van de uitbarsting van den Vesuvius hebben vertoond! HER K N IK U W S. Bjj de Herv. gem. te Oostkapelle ia tot predikant beroepen de heer D. J. M. Wüstenhoff te Gent. Ds. N. de Jong van Brussel zal a.s. Zondag des voormiddags ten 10 ure in de Nieuwe kerk te Zierikzee en des namiddags ten 2 ure in de Herv. kerk te Oosterland optreden. Beroepen by de Herv. Gem. te Kerkwerve de cand. S. Monsma, te Groningen. De heer E. A. Remy, pred. te Hengeloo, herdacht Woensdag den dag, waarop hjj voor 25 jaren het predikambt in de hervormde kerk aanvaardde. De jubilaris was achtereenvolgens predikant te Renswoude, Zierikzee en sedert 1877 in zjjne tegenwoordige gemeente Ingezonden Stukken. Vereeniging „Moed, Beleid en Trouw", Beschermheer Z. M.' den Koning. Landgenooten Op den 30 April 1890, den 75jarigen gedenkdag van het bestaan der Militaire Willemsorde, werd onder de hooge bescherming van Z. M. den Koning eene Ver eeniging gesticht, die onder de zinspreuk »Moed, Beleid en Trouw", werkzaam wil zjj a in het belang van de Ridders der Militaire Willemsorde beneden den rang van Officier. De Vereeniging wil die Ridders bjj hun terugkeer in de Burgermaatschappij zoo mogeljjk aan eene pas sende betrekking helpen; hen geldelyk steunen, wnn- neor zjj, voor werken ongeschikt buiten hun schuld in armoede vervallen; na hun dood zooveel mogeljjk zorgen voor hunne weduwen en weezen. Om dat doel te kunnen bereiden is er geld, ja zelfs veel geld noodig, doch bjj het stichten der Vereeniging rekenden wy op Uwen Bteun. Nederland zendt zjjne zonen naar Oost en West, ingedeeld by Land- of Zeemacht, om te waken voor de eer van Nederland's vlag, om het gezag van onzen geliefden Koning ook in onze schoone Koloniën hoog te houden, doch Nederland vergeet die zonen niet. De braven, die voor dat doel hun leven veil hadden, die blootgesteld aan de verwoestende ziekten van een tropisch klimaat, aan de duizende gevaren van een hardnekkigen strjjd tegen een dapperen vyaud, uit muntten boven velen, hunne kameraden ten voorbeeld waren, en den roem van Nederland's leger en vloot verhoogden die braven worden door U landgenooten hooggeschat; gy volgt hen op hun moeiljjk pad. Wanneer die dapperen in het Vaderland terugkeeren, versierd met het kruis voor Moed, Beleid en Trouw, doch dikwerf met eene zwaar geschokte gezondheid, mogen zjj niet in armoede vervallen, niet zyn bloot gesteld aan zorgen en gebrek. Helpt ons dat te voorkomen. Met vol vertrouwen doen wjj een beroep op Uwe medewerking, Uwe offervaardigheid, Uwen steun. Aan "eene jaarlyksche gift van minstens ƒ5,— is volgens de Statuten het lidmaatschap der Vereeniging verbonden. Donateurs zijn zjj die eene jaarljjksche gift van ƒ25,dan wel eene gift in een9 van ƒ200, storten. Maar elke gift, boe gering ook, is als blijk van belangstelling in het door ons ondernomen werk harteljjk welkom. Vergeet niet dat met vele kleine giften een groot doel kan worden bereikt. Amsterdam, Juli 1890. Het Bestuur: Jhr. G. M. Verspyck, Gep. Luit. Generaal Adjudant- Generaal des KoningsK. van der Hejjden, Gep. Luit. Generaal Adjudant des Konings iu buitengewonen dienst; Jhr. F. de Casembroot, Gep. Vice-Admiraal Adjudant des Konings in buitengewonen dienst; J. H. Romswinckel, Gep. Generaal MajoorJ. C. C. den Beer Poortugael, Generaal Majoor; W. F. H. Cramer, Schout bij-nacht; F. A. van Braam Houckgeest, Kolonel, Ad judant des Konings in buitengewonen dienst; A. A. F. Lanzing, Luit. Kolonel; J. F. D. Bruinsma, Majoor; A. D. J. de Man, Gep. Majoor; G. de Wys, Gep. Majoor; Mr. A. van Naamen van Eemnes, Voorzitter van de Eerste Kamer; Jhr. Mr. G. J. Th. Beelaerts van Blokland, Voorzitter van de Tweede Kamer; M. W. Baron Du Tour van Bellinchave, Oud-Minister van Justitie; Jlir. Mr. J. W. M. Schorer, Commissaris des Konings in Noordholland; Mr. G. van Tienhoven, Burgemeester van Amsterdam; Mr. S. A. Vening Meinez, Burgemeester van Rotterdam; Mr. F. Alting Mees, President der Ned. HandelmaatschappijCharles BoissevainMr. J. G. Gleichman, Lid van de Tweede Kamer; Mr. E. N. Rahusen; Mr. F. J. M. A. Reekers, Lid van de Tweede Kamer; G. A. Baron Tindal, Oud- Zeeofficier, Ridder der Militaire Willemsorde; A. C. Wertheim, Lid van de Eerste Kamer. TELEGRAMMEN. 'sGravenhagc, 17 Oct. Officieel. Sedert 13 dezer is de ziektetoestand des KoniDgs weinig veranderd. Z. M. geniet van tjjd tot tjjd eenige uren van rustige slaap en is ook nu en dan minder lusteloos. Bern, 17 Oct. De verzoening tusschen de partijhoofden te Tessino is volkomen mislukt. Rome, 17 Oct. Caprivi zal op 23 October Crispi te Genua ontmoeten. In Crispi's orgaan, Re/orma, wordt eene geheime cir culaire van het Vaticaan tegen het drievoudig verbond gepubliceerd. Burgerlijke Stand van Zierikzee. geboren: 12 Oct. Eene dochter van W. Houdkamp en C. M. Mu9te. 13 dito. Eene dochter van S. Laven en J. M. Stoutjesdyk. 14 dito. Een zoon van L. van As en A. van den Houten. overleden: 12 Oct. M. C. Krakeel, 3 j., d. 15 dito. A. W. E. van Duin, 3 m., d. Burg. Stand van Brouwershaven. geboren 2 Juli. Een zoon van M. Grootjans en A. P. Vermaat. 8 dito. Een zoon van J. den Boer. 16 dito. Eene dochter van J. de Krijger. 23 dito. Eene dochter van P. van Sluis en M. J. van Sluis. 5 Aug. Eene dochter van C. A. Smits en L. Geleynse. 13 dito. Een zoon van G. J. Sevenhuysen en A. J. Klaassen. 17 dito. Een zoon van B. Matthjjsse en A. M. van Felius. 24 dito. Eene dochter van I. Bouwman en A. Woudstra. 9 Sept. Een zoon van C. J. de Oude en M. van der Wekken. 11 dito. Eene dochter van B. T. Bolkenbaas en M. de Guit. 28 dito. Een zoon van M. van Be veren en A. van den Berge. gehuwd: 2 Juli. J. J. Dekker, wednr., en C. de Jonge, jd. 1 Aug. J. van Huize, jm. en L. van den Brug, jd. overleden: 5 Juli. A. Visser, 83 j., man van E. Provo. 9 dito. J. de Noojjer, 13 d., z. 31 Aug. C. Geleynse, 72 j., wed. van L. Matthjjsse. 4 Sept. J. Matthysse, 56 j., d. 16 dito. A. den Boer, 2 m., z. als levenloos aangegeven: 22 dito. Eene dochter van J. Kloet en J. Kloet. MARKTBERICHTEN. Rotterdam, 14 October. Meekrap. De vraag voor mooi blank goed was wel iets beter en werd voor een enkele partij circa vraagprijs betaald. Overigens onveranderd. Doi*di*eelit, 16 October. Tarwe. Tweejarige puike Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche f 9,20 a f 9,40. Jarige puike Zeeuwsche, VI. en Overm. f 9,80 a f 10,30. Jarige Overmaassche, goede en mindere f 9,10 a f 9,60. Nieuwe puike Zeeuwsche, VI. en Overm. f 8,70 a f 9,20. Dito goede f 7,90 a f 8,50. Dito mindere en blauwe f 6,70 a f 7,20. Dito zomer f 0,— a f 0,—. Dito Canada f 6,80 a 1 7,—. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. f 6,— a f 6,60. Gerst. Winter-, Zeeuwsche en Vlaamsche f 5,10 a f 5,30. Dito dito gestort f 5,30 a f 5,5(1. Dito dito Overmaassche en Flakkeesche f 4,60 a f 5,—v Dito Zomer-, Zeeuwsche en Vlaamsche 1 4,50 a f 4,80, Dito dito Overmaassche en Flakkeesche f 4,50 a f 4,80* Spelt f 3,50 a f 4,Haver, (lange) f 3,a f 4, Dito (dikke) f 3,50 a f 4,50. Paardenboonen f 5,50 a f 6,20. Dui /enboonen f 6,a f 7,Witteboonen f 10,a f 11,50. Bruineboonen f9,— a f 12,50. Erwten (kook-) f 8,— a f9, Dito (mesting) f 7,— a f 7,50. Koolzaad f 8,80 a f 9,30. Zomerzaad f a f Kanariezaad f 7,50 a f 8,20. Lijnzaad zonder handel. Oostburg, 15 October. Ter Graanmarkt van heden was de aanvoer klein, doch van Gerst iets ruimer dan ge woonlijk. Dit artikel was vrij goed te plaatsen, doch overigens ging weinig om en waren prijzen natuurlijk als voren. Men besteedde heden voor: Jarige Tarwe 1 f a f Nieuwe Tarwe f 7,—, f 8,— a l 9,50. Jarige Rogge f f a f Nieuwe Rogge f 5,50, f 6,— a t 6,25. Jarige Wintergerst 1 f a f Nieuwe Wintergerst f 4,50, f 5,a f 5,40. Jarige Zomergerst f f a f Nieuwe Zomergerst f f a f Haver f 2,50, 1 3,— a f 3,25. Paardenboonen f 5,50, f 5,75 a f 6,—. Groene Erwten f 6,—, f 7,a f 7,75. Koolzaad f f a f Kanariezaad f f a f MjUlclelbiivg-, 16 October. Ter Graanmarkt van heden was de aanvoer uit Walcheren van alle soorten redelijk. Witteboonenen werden ruim aangeboden. Jarige Tarwe is prijshoudend betaald van f 9,50 tot f 10, Nieuwe Tarwe, zeer verschillend van kwaliteit is naar deugd gekocht van f 8,50 tot f 9,Rogge f 6,25 en voor zaaiïng hooger. Wintergerst f 5,25 a f 5,50. Zeeuwsche Wintergerst f5,verkocht. Zomergerst is gekocht van f 4,75 tot f4,80. Bruineboonen wat meer getoond en betaald met f 11,75 tot f 12,Witteboonen werden algemeen begeerd en in de hardste soort van f 11,25 tot f 11,30 betaald. Paarden boonen nog weinig getoond en f 6,betaald. Tuinboonen i 5,65 a f 5,75. Groene Kookerwten veel gevraagd en f 0,25 hooger, gekocht naar kwaliteit van f 9,— tot f 9,25. Kool zaad f 9,40 gehouden. Versche Boter f 1,a f 1,10 per kilo. Eieren per 100 stuks f 5,20. Goes, 14 October. Bij geringen aanvoer was de vraag levendig, zoodat tot genoteerde prijzen vlug verkocht werd. Oude Tarwe f0,a f9,50. Nieuwe Tarwe f8,a f9, Nieuwe Rogge f 5,80 a f 6,20. Wintergerst f 4,80 a f 5,20. Zomergerst f 4,35 a f 4,60. Haver f 3,a f 3,25. Bruine boonen f 9,50 a f 10,50. Paardenboonen f 5,75 a f 6, Koolzaad f 0,— a f 0,—. Groene Erwten f 8,a f 9,—. Karwijzaad f 0,a f 0,— de 50 kilo. Versche Boter f 0,95 a f 1,10. Eieren f 4,80 a f 5, St. Maartensdjj Ie, 16 October. Bruineboonen f 11,25 tot f 11,75. Witteboonen f9,75 tot f 10,25. Nieuwe Tarwe f 8,tot f 8,50. Oude Tarwe f 10,40. Gerst, wegende 56 a 57 Kilogr. f 4,80. Kookerwten f 8,25. Alles per H.L. lerseke, 17 October. OESTERBEURS. Verkocht: Afsteeksel van 20 tot 24 m.M. f 3,—, van 24—36 m.M. f 4,boven de 36 m.M. f 6, Weekmarkt te Zierikzee, 16 October 1890. Boterprijzen: De Boter is verkocht voor 50, 55 en 621/, Ct. de 5 Hectogram. Eieren: De Kip-eieren zijn verkocht voor f 1,20 f 1,37 l/t en f 1,50 per 25 stuks. STOOMBOOTDIEN ST October 1890. Van MIDDELBURG: Van ZIERIKZEE: Zaterd. 18 'smidd. 3,u. Zond. 19 3, Maand. 20 3, Dinsd. 21 3, Woens. 22 'smorg. 11,30 Zaterd. 18 's morg. 7,30 u. 8, Zond. 19 Maand. 20 Dinsd. 21 Woens. 22 Woens. 22 's midd. Dond. 23 Vrijdag 24 8, 8,— 3,— 2,— 2,— Dond. 23 Vrijdag 24 6,— 6,30» Indien reizigers van Zierikzee naar Goes, bjj den Agent te Zierikzee, vóór het vertrek der boot, (tjjdig voor de ochtendreizen op den voorafgaanden avond, vóór 8 uur) plaats nemen voor den wagen van Cat- sche veer, zal om een bjjwagen zoo noodig naar Goes worden getelegrafeerd. Schipper A. van der HUCHT, vertrekt Woensdag: van ZIERIKZEE naar MID DELBURG en des Vr(j dag-namiddags van MIDDELBURG naar ZIERIKZEE. Ondertrouwd JOHANNES GAANDERSE Pz. en JANNETJE PIETERNELLA HAGEBOS. 15 October 1890. Noordgouwe, Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd Mr. B. W. F. KRONENBERG E. H. VALTER. Zierikzee, Zeist. 16 October 1890.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1890 | | pagina 2