Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5174. Dingsdag 29 December 1885. 42sle Jaarg. Nieuwjaars-Collecte. Verandering van dienst. Verschijnt PINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prijs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADV ERTENTIËN, van 13 regels 30 Cts., meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend In het Nummer dat op den morgen van 1 Januarij 1886 zal verschijnen, bestaat wederom gelegenheid tot het plaatsen van tegen den prys van 30 ct. contant. De inzending dier Advertentiën han ge schieden uiterlijk tot Donderdag 31 De cember a.s.des namiddags ten 2 ure. DE UITGEVERS. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZIE RIKZEE In aanmerking nemende de bestaande Verordeningen tot Wering der Bedelarij in het algemeen, HEBBEN GOEDGEVONDENs lo. Ter kennis van de Ingezetenen te brengen, dat, ter verligting van den nood der armen, op Woens dag den 30 December e. Ic., des middags eene Col lecte zal gedaan worden, om uit het beloop daarvan, eene buitengewone uitdeeling aan alle behoeftigen te doen. 2o. Aan alle behoeftigen te verbieden, om op den 1 Januarij eerstkomende, aan de woningen der Inge zetenen rond te gaan, onder voorgeven van Nieuw j aar-wen schen, te bedelen. Zij noodigen de Ingezetenen uit, om op den aanst. Nieuwjaarsdag geene giften aan hunne huizen uit te reiken aan zoodanige armen, die, ondanks dit verbod, aan de woningen mogen komen bedelen, en verzoeken hen op den 30 dezer milde bijdragen in de Collecte tè doen en alzoo mede te werken aan het doel, het welk het Bestuur zich bij het verbod van bedelarij voorstelt. Zierikzee den 22 December 1885. De Burgemeester en Wethouders, J. P. N. ERMERINS. De Secretaris, J. F. van der LEK dr CLERCQ. Lijst van Inkwartiering. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee brengen ter kennis van de ingezetenen, dat de lijst der inwoners dezer gemeentedie voor het ver- leenen van inkwartioriug en onderhoud in aanmerking komen, naar aanleiding van art. 17 der wet van den 14 September 1866 (Staatsblad no. 138), door hen is herzien en vastgesteld onder dagteekening van den 22en dezer; dat die lijst is aangeplakt in de benedengang van het Raadhuis, en van heden af gedurende veertien dagen, op de Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Zierikzee, den 28 December 1885. De Burgemeester en Wethouders, J. P. N. ERMERINS. De Secretaris, J. F. van der LEK de CLERCQ. AANGIFTE-BILJETTEN voor denHoofdelijken Omslag dienst jaar 1886. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee Gezien art. 1 der Verordening op de invordering van eenen Hoofdelijken Omslag in deze gemeente van den 17 October 1865 MAKEN BEKEND: dat de aangifte-biljetten voor die belasting voor het dienstjaar 1886 vóór den 15 Januarij e. k. zullen wor den uitgereikt aan de huizen der ingezetenen, die ver moed wordenin de termen dier belasting te vallen en dat die biljetten binnen veertien dagen na de dag teekening der uitreiking, tegen re$u zullen worden teruggehaald. Zij herinneren voorts de belastingschuldigen, die bij de uitreiking mogten zijn overgeslagenaan hunne verpligting, om binnen drie weken na deze kennisgeving een biljet van het Stadhuis af te halen. Zierikzee, den 28 December 1885. De Burgemeester en Wethouders, J. P. N. ERMERINS. De Secretaris, J. F. van der LEK de CLERCQ. DE POLITIEKE TOESTAND. Men moet, om zich een denkbeeld van onzen poli- tieken toestand te vormen de jongste gebeurtenissen op staatkundig gebied, laat ons liever zeggen op parlementair gebied, aandachtig gadeslaan. Op dit oogenblik heeft het Ministerie-Heemskerk voor de Volksvertegenwoordiging de jaarlijksche begrooting verdedigd. Bij deze gelegenheid hebben de nieuwe krachten van het Kabinet zich niet kunnen doen gelden. Gelijk men weet zijn de Ministers van Buitenland- eche zaken en van Marine, de heeren Van Karnebeek en Gericke, eerst onlangs opgetreden. Wij meenen dat uit de behandeling van de begrooting voor Bui- tenlandsche Zaken in de Kamer is gebleken, dat het Kabinet in den heer Van Karnebeek eene bepaalde winst heeft behaahL De indruk door zijn optreden is vrij wat gunstiger dan die welke zijn voorganger, de heer Van der Does de Willebois, teweeg bragt. Een flink bezadigd Mi nister van Buitenlandsche Zaken, bekend met de be hoeften van zijn land en eveneens met de gebruiken en loopjes der vreemde diplomaten, is voor een klein land als het onze, met een machtig koloniaal bezit, een waar geluk. Wij hebben machtige naburen, en dringend behoefte aan een Minister van Buitenlandsche Zaken, die zoowel de eer als het belang des lands tegen die buren kan verdedigen. De heer Van, der Does bleef beneden zijne gewichtige taak. Het handelstractaat met Frankrijk, de houding tegenover Engeland in het geschil over de Nisero, en ten slotte het letterkundig- en het zalmtractaat met Duitschland zijn zoo slechts enkele feiten, die bewijzen dat de heer Van der Does niet de diplomaat was dien wij hebben moeten. Er dient echter bijgevoegd, dat de heer Van der Does in het tweede Ministerie-Heemskerk eigenlijk als Minister van Justitie had moeten optre den, maar dat men geen katholiek als hoofd van dit departement verlangde. Toen heeft de heer Van der Does de portefeuille van Buitenlandsche Zaken aan vaard en haar ook onder het derde Ministerie-Heems kerk waargenomen, tot thans de heer Van Karnebeek, een kundig diplomaat, hem vervangt. Zooals wij zeiden, voor dit Ministerie is het optreden van den heer Van Karnebeek eene versterking van belang. En wat het merkwaardigst is, de heer Van Karnebeek behoort zeer zeker niet tot de anti-liberalen, zelfs is hij te 's Hage de candidaat der liberalen ge weest. Uit het optreden van dezen Minister van Bui tenlandsche Zaken spreekt dus ook vertrouwen in de toekomst van dit Ministerie. Wat den Minister van Marine betreft, hij heeft zich doen kennen als een uitmuntend spreker en, wat meer zegt, als een man die weet wat hij wil. De begrooting van Marine was ditmaal hoog, hooger dan de laatste jaren. Daarover heeft het bittere verwijten geregend, en zelfs vele liberalen traden tegen den Minister op. Als man van karaker heeft de heer Gericke voet bij stuk gehouden, er. vrij duidelijk liet hij doorscheme ren ik vraag alleen wat in het belang des lands noodig is, wilt gij dat niet toestaan, dan ga ik nog gauwer heen, dan ik gekomen ben. Men moge over de hooge kosten voor Oorlog en Marine denken zooals men wil, wij voor ons meenen dit, willen wij ons onafhankelijk bestaan behouden, moeten zorgen, het koste wat het kost, dat wij geen gemakkelijke maar eene uiterste lastige prooi voor een of anderen grooten slokop zijn maar de houding van den Minister van Marine zal toch elk achting inboezemen. In zoover is de heer Gericke eveneens eene aanwinst voor het Kabinet. Het is voor het overige een eigenaardig verschijnsel, dat nauw samenhangt met ons verleden, dat een Mi nister van Marine veel gemakkelijker zijne voorstellen er doorhaalt dan de Minister voor de Landmacht. De Tweede Kamer heeft millioenen op millioenen toege staan voor de uitvoering der vestingwet, en nu deze wet bijna is toegepast, nu de meeste forten zijn voltooid, is de Kamer er bijna niet toe te krijgen gelden aan te wijzen voor de aanschaffing van het geschut om die forten te bewapenen. Dit schijnt ons niet billyk. Maar het is een gevolg van den afkeer voor groote uitgaven voor het leger, een afkeer die in vele opzichten te billijken is. Maar men dient toch zichzelven gelijk te blijven en mete Marine en Landmacht niet met ver schillende maten. Na de jongste aanvullingen in het Ministerie maken de heeren Heemskerk, "Van den Bergh en Du Tour de eigenlijke behoudende elementen er van uit. Van hen en van het geheele Kabinet is natuurlijk eerstgenoemde de groote kracht. Men moet by den heer Heemskerk niet vragen naar beginselen, maar overigens verdienen zijne werkkracht, geestkracht en gevatheid onverdeelde bewondering. Wat voor hen die buiten het Parlement staan wellicht eene onhandigheid schijnt, is bij den heer Heemskerk misschien tactiek. In elk geval moet men erkennen, dat de heer Heemskerk de Tweede Kamer heeft genoopt zijne voorstellen tot herziening der Grondwet tot eene beslissing te brengen. Dat er zeer veel moeite is aangewend om die voor stellen op zij te schuiven staat vast en is gebleken uit den aandrang van anti-liberale zyde op herziening der kiestabel en hervorming van het kiesstelsel vóór de herziening der Grondwet tot een begin te brengen. Het is bij de beslissing over dezè twee zaken dat wy thans een oogenblik wenschen stil te staan. Verleden jaar heeft de liberale partij bij monde van den heer Borgesius de meening uitgesproken dat noch kiestabel noch kieswet moesten veranderd worden, eer de Grondwet was herzien. Op aandrang van den heer Keuchenius vooral liet de heer Heemskerk zich verleiden wel eene wijziging der kiestabel voor te stellen. Daar zulk een voorstel geen beginsel raakt en er zelfs iets voor te zeggen valt, legde de liberale partij zich neder bij dit voorstel, dat de Tweede Kamer 9 nieuwe leden zou bezorgd hebben. Dit voorstel zou ook waarschijnlijk aangeno men zijn, had niet de heer Heemskerk door eene plot selinge wending de geheele liberale partij tegen zich in het harnas geroepen. In de af deelingen namely k hadden een paar leden het denkbeeld geopperd Schiedam van het district Rotterdam af te nemen en tot een afzonderlijk district te verheffen. De Regeering had dat voorstel bestreden en bij de gewijzigde voorstellen tot herziening der kiestabel kwam deze wijziging niet voor. Bij de behan deling in de Kamer maakten de heeren Bahlman en Fabius van het Schiedammer denkbeeld een amende ment, en plotseling verklaart daarop de Regeering dit amendement over te nemen Daarmede was het lot der wet beslistzij werd verworpen. Daar de heer Heemskerk dezen uitslag heeft kunnen voorzien is het best mogelijk dat, wat door velen eene onhandigheid word geacht, juist tactiesch was. De heer Lohman had een ander struikelblok op den weg der Regeering geworpen eene totale verandering der Kieswet. Het is de vraag zelfs of deze wijziging overeenstemde met geest en bedoeling der Grondwet, terwijl ook de berekening van den census aan ernstige bedenking, onderhevig was. De heer Lohman ging namelijk van het beginsel uit, dat, wat de grondbe lasting en sommige grondslagen van het personeel en het patentrecht betreft, een vaste som 20) als kies- census kon aangenomen worden, omdat daarbij reeds op de plaatselijke gesteldheid voldoende was gelet. Daarnaast komen dan het bedrag van alle andere di recte belastingen en. daarbij zou dan de plaatselijke gesteldheid in aanmerking komen. Feitelyk kwam men dan tot een dubbelen en, wat de hoofdzaak is, zeer lagen census, dus tot eene groote uitbreiding van het aantal censuskiezers. Tegen dit voorstel verzette de Regeering zich met alle kracht. De heer Heemskerk verklaarde onbewimpeld dat, als dit voorstel werd aangenomen, hij terstond aan den Koning het ontslag van het Ministerie zou voorstellen. Dit kon ook moeilijk anders. Als eene Regeering voorstellen tot herziening der Grondwet heeft voorgesteld, waarbij het Kiesrecht geheel van de be lastingbetaling wordt losgemaakt, heeft een voorstel tot uitbreiding van het aantal belastingkiezers veel van bewijs van wantrouwen. Toch, en dit moet verwondering wekken, stemde de geheele rechterzijde voor het ontwerp van den heer Lohman. Zou zij dus een oogenblik denken, dat zij nu al in staat ïb een Ministerie te vormen? Neen, de heer Lohman erkende dit zelf, vóór de beslissing viel. Men waagde het er dus maar op Dit komt ons dus voor als eene stelsellooze politiek, alleen er op berekend de herziening der Grondwet tegen te houden. Wij betwijfelen sterk of die politiek kans van slagen heeft. Algemeen is in den lande de overtuiging dat de Grondwet herzien moet worden, het veelomvattende werk is door Regeering en Kamer voorbereid en in Maart op zijn laatst moet in de eerste plaats de Tweede Kamer haar oordeel uitspreken. Blijkt het dan dat de rechterzijde stelselmatig die herziening verijdelt, dan gelooven wij dat de kiezers over haar niet malsch zullen oordeelen. Zooals op dit oogenblik de zaken staan, moge de herziening der Grondwet een onbegonnen werk schijnen, als het er werkelijk toe komt, dat de Kamer voor de beslissing wordt gesteld, zal waarschijnlijk de tegen- spartelende rechterzijde zich nog eens bedenken voor zij het groote werk doet mislukken. Nieuwstijdingen. Slmcrifta. Eene Amerikaansche firma adverteert onder het opschriftBelangrijk voor de reizenden, het volgende. Na jaren nagedacht te hebben en na herhaalde proef nemingen is het den chef onzer fabriek van reisbe- noodigdheden gelukt kunstkinderen te vervaardigen, welker geschrei niet te onderscheidon is van natuur lijke kinderen. Garantie wordt gegeven dat, wanneer men een kunstkind in een spoorwegcoupé hoort schreien, geen andere reiziger daarin plaats nemen zal, zoodat onze afnemers de zekerheid hebben steeds alleen te kunnen reizen, wanneer zij dat verlangen. Kunstkin- derer. eerste kwaliteit (schreeuwers 1ste soort met zeer eigenzinnigen klank der stem) 10 doll., 2de kwaliteit (niet zeer heftigen meer lamentabelen klank) 5 doll, en 3de kwaliteit (gewoon soort, dat slechts van tijd tot tyd een schreeuw laat hooren) 2l/a doll. De kinderen zijn solide en elegant en voor de duurzaamheid wordt een jaar garantie gegeven. Aan de weduwe van Generaal Grant wil men een jaargeld van 5000 dollars verleenen een gelijk be drag als de pensioenen door drie andere presidents weduwen genoten. Een daartoe strekkend wetsvoorstel wordt eerlang bij het Congres der Vereenigde Staten ingediend. Mevrouw Grant loopt andera niet veel gevaar van geldgebrek. De uitgevers van Grant's gedenkschriften berekenen, dab zij, door de uitgaaf van het eerste deel van dat werk, ongeveer 500,000 dollars, en door de twee deelen te zamen een millioen dollars (ƒ2,500,000) zal verwerven. €lngclanb. Londen23 Dec. Hedennamiddag heeft in een steenkolenmijn te Madry bij Pontypridd (Wales) eene ontploffing plaats gehad400 mijnwerkers bevonden zich in de mijn en men vreest dat 200 hunner zijn omgekomen. Verscheidene groote Engelsche grondbezitters hebben weder, in deze slechte tijden voor de land bouwers, uit eigen beweging hunne pachten verlaagd. Lord Salisbury, de eerste Minister, gaf het voorbeeld. Hij stond zijnen pachters van Hatfield eene verminde ring van 15 percent toe, en Lord Feversham, en Hertog van Devonshire, de Graaf van Warwich en Sir Strick land deden evenzoo. Lord Zetland heeft zijne pachten 20 percent ver laagd, Lord Shrewsbury eu Sir Witkin Winn met 10 percent enz. Dat is een betere manier om de landbouwers te helpen, dan het invoeren van beschermende regten. JFrantïrijÖ, Parys, 24 Dec. De Kamer heeft, met 374 stem men, het door de regering aangevraagde bedrag van 30 millioen voor het onderhoud der troepen toege staan. De overige artikelen zijn zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd, waarna het geheele ontwerp met 274 tegen 270 stemmen werd aangenomen. De zitting ging onder groot tumult uiteen. Tusschen regter- en linkerzijde hadden talrijke besprekingen plaats; uit het centrum werd herhaaldelijk de kreet „leve de republiek vernomen. ÜPuttsffolstwSsr. Blijkens de Osservatore Romano heeft Keizer Wilhelm na de onderteekening van het protocol in zake de Carolineu-eilanden den Paus door tusschen- komst van den heer von Schlözer, Pruisisch gezant bij het Vaticaan, zijnen dank doen betuigen voor de welwillende, snelle en onpartijdige bemiddeling. Door deze bemiddeling, voegt het blad er bij, heeft de Paus de vriendschappelijke betrekkingen tusscben Duitsch- land en Spanje versterkt, terwijl Keizer Wilhelm zich overtuigd kan houden, dat de Paus evenzeer met het resultaat bevredigd is als bij de souvereinen der beide natiën het geval zijn zal. De kruidenier F. Mückelmann te Hamm, in WeBtfalen, heeft laatstleden Woensdagnacht zijne vrouw en vijf kinderen den hals afgesneden. Des morgens is hij dit aan een buurman gaan vertellen, onder verze kering dat hij het opzettelijk en in koelen bloede had gedaan. De huurman gaf hiervan herigt aan de politie, die den moordenaar terstond in arrest nam. Uit zijne antwoorden bij het voorloopig verhoor bleek, dat zijne zaken sinds eenigen tijd achteruit waren gegaan, ten gevolge waarvan het bij hem een idéé fixe was ge worden dat hij zijne vrouw en kinderen moest om brengen, om ze tegen armoede te beveiligen. Op de vraag, of bij er niet aan had gedacht, ook zichzelf van kant te maken, antwoordde hij, dat hij reeds vooraf had besloten, dit niet te doen, omdat hij meende, zich niet aan de aardsche straf zijner daad te mogen onttrekken. aUcfotrlanïï. Amsterdam, 23 Dec. Door prof. Ph. J. Hoede- maker, hoogleeraar aan de Vrije Universiteit alhier, is een adres ontworpen aan de Synodale Commissie der Ned. Herv. Kerk, om haar uit te noodigen eene vergadering van de Synode bijeen te roepen, ten einde te beslissen op de vraag, of de Provinciale kerkbe sturen de bevoegdheid hebben, aan de kerkeraden te gelasten, attesten van zedelijk gedrag uit te reiken aan leerlingen van moderne predikanten. Mevr. de wed. J. E. Teixeira de Mattos en dr. MendeB de Leon en Echtgenoote, te Amsterdam, gaven aan Parnassins der Port. Israël. Gemeente aldaar, eene som van honderd duizend gulden als bijdrage voor den bouw van een nieuw Zieken- en Oude Vrouwen huis, waaraan de gemeente sedert lang behoefte heeft. Wijlen de heer Teixeira de Mattos had in zijn leven het voornemen tot deze schenking geuit, welke thans door zijne weduwe en kinderen wordt volbragt. Amsterdam, 24 Dec. Aan de verkiezing voor twee hoofdbestuurders der Maatschappij „Tot Nut van 't Algemeen" namen 152 departementen deel, te zamen uitbrengende 547 st. Gekozen zijn Mr. H. C. Boot, Offic. van Justitie te Breda en Mr. K. M. C. de Meyier, adv. te Arnhem. Van de ruim 100 sollicitanten zijn op de voor- dragt voor de vacature van secretaris van het hoog heemraadschap Rijnland (jaarwedde f 2500) door dijkgraaf en hoogheemraden geplaatst de heeren mrs. Egbert de Vries, tegen 1 Jan eervol ontslagen als griffier bij het kautongeregt te Zierikzee en met dien datum benoemd als late commies by de Prov. Griffie van Noord Holland, en Ch. M. Dozy. 's Gravenliage, 23 Dec. Op het verzoekschrift van het Ned. Brood-, Koek- en Banketbakkersbond, betreffende het kosteloos toelaten van bakkers leerlingen by de lessen in de scheikunde op de middelbare school, ia door den minister van Binnenl. Zaken afwijzend beschikt. Op Woensdag a.s. zal voor het Geregtshof te 's Hage, Kamer van Burgerl. Zaken, behandeld worden de zaak tusschen de firma Kakebeeke te Goes en J. C. de Vlieger te Zierikzee. In verband met de in dit jaar aangenomen wet op de Staatsloterij bevat de „Staatscourant" het kon. besluit, waarbij de verschillende bepalingen nopens de uitvoering dier wet zijn vastgesteld. Behalve de regeling van het aan de collecteurs toe te kennen aantal loten (maximum 1000 loten), de verpligte uren van open stelling der kantoren en andere voorschriften omtrent het houden en voor het publiek ter inzage stellen van registers komen onder meer de volgende bepalin gen voor De prijzen en p.remiën benevens de in art. 10 der wet bedoelde teruggaven zijn betaalbaar daags na de trekking, tegen overgifte van het lot, ten kantore van den op dat lot aangewezen collecteur. De betaling geschiedt in geld of in een assignatie, betaalbaar acht dagen na de dagteekening ten kantore van den directeur der Staatsloterij. Bedragen van meer dan honderd gulden kunnen regt- streeks ten kantore van genoemden directeur, daags na dé trekking, ontvangen worden. De debitanten mogen niet tevens zijn bier-ofkoffie- huishóuders. Aan personen, die op 1 Januarij 1886 geen debitan ten zijn, wordt de vergunning tot uitoefening van dat beroep niet anders verleend dan onder voorwaarde van geen kleinhandel in sterken drank te drijven. De debitanten staan onder onmiddelijk toezigt van den collecteur, op wien9 aanbeveling zij benoemd zijn. De collecteurs dragen zorg, dat de debitauten geen loten ten verkoop aanbieden op straat, in drankwinkels of in bier- en koffiehuizen. Een gehuwd man te 's Hagedie met zijn vrouw ruzie kreeg, trok het gordijn van een der ramen en sloeg met de lat, die er in zat, zijn wederhelft een arm stuk. Terneuzen, 26 Dec. Heden nacht geraakte de Engelsche stoomboot »Osborne" komende van Midlestro en bestemd naar Terneuzen, ter hoogte van den Nieuwen Neuzenpolder aan den grond. Na een ge deelte der lading in ligters overgegeven te hebben is het schip heden avond vlot gekomen en hier binnén- geloopen. Wolfaart3dijk, 21 Dec. Eene sociëteit is alhier tot stand gekomen, onder den naam: „Nut en Genoegen," waarvan het Bestuur is opgedragen aan de heerenAdr. van de Linde, Dz., Voorzitter, D. C. la Porte, vice-voorzitter, G. E. C. Ribbens, secretaris, en C. Koert, Penningmeester. Gedurende de winter maanden zullen er ooi de veertien dagen vergaderingen worden gehouden, waarvan gisterenavond de eerste plaats had, en waarin drie sprekers zijn opgetreden. Van het hier bestaande kolenfonds„Eendracht" werd Zaturdagnamiddag voor de leden weder rekening gedaan over dit jaar, waarin weêr 27 leden zijn toe getreden. In 6 scheepsladingen zijn 8394,5 hectoliter kagchelkolen aangebragt, met inbegrip van het aandeel in de algemeene onkosten, tot een bedrag van/3843,21 zoodat deze den leden op 58 cts. per hectoliter, vrij aan huis, te staan komen. Voorts zijn geleverd 79 hectoliter galjetten, ad ƒ1,20,5 en 6000 kilo schaal- kolen, ad ƒ1,55 de 100 kilo. Uit de overschotten konden nog 70 portiën worst aan de deelnemers bij loting verstrekt worden, zoodat die rekening tot alge meen genoegen afliep, en men hoogst tevreden was óver het Bestuur, hetwelk zich de niet geringe moeite getroost, om de ingezetenen op eene zeer gemakkelijke en voordeelige wijze aan deze noodwendige brandstof te helpen. Yerseke, 24 Dec. Bij de verkiezing voor een lid van den Gemeenteraad zijn 77 stemmen uitgebragt, waarvan L. Laban 31, J. Lemson 23 en C. D. Klos 20 stemmen bekwamen. Er zal dus eene herstemming plaats hebben tusschen L. Laban en J. Lemson. Het aantal kiezers bedraagt 108. De vereeniging voor Christelijk Gereformeerd Schoolonderwijs heeft tot hoofd der Christelijke school benoemd, de heer C. Staal te Bergen op Zoom. Aan den westelijken oever van den Anna Friso- polder, den Noordwestelijk gelegen buitenpolder van Noord-Beveland, is laatstleden Woensdag eene vrij aanzienlijke afschuiving ran den oever voorgekomen. Tegen het oeverwerk zijn inscharingen van 20 tot 40 M. ontstaan over eene lengte van ruim 70 M. en bij eene verdieping van bijna 10 M. Onder Kloetinge ia eene hofstede, die tot dusver 100 per hectare opbragt, dezer dagen verpacht voor 55 per hectare. Coi'tgene. Door den Gemeenteraad alhier is tot lid van het Burgerl. Armbestuur herbenoemd de heer P. Keijzer, eu door het ontstaan van eene vaca ture benoemd de heer C. Marcusse Mz. Stavenisse. Woensdag jl. was hetfee9tin deze gemeente ter gelegenheid der 50jarige Echt vereeniging van onzen waarden Burgemeester, de heer C. Dorst Lz., die reeds meer dan 20 jaren aan het hoofd dezer ge meente staat. Ieder nam deel aan de feestvreugde van het echtpaar, dat alzoo vele blijken van waardering ontving o. a. een prachtig album met goud gemon teerd, dat namens een aantal ingezetenen werd aan geboden, benevens een paar antieke vazen, door verschillende polderbesturen ontvangen. De leerlingen der openbare school zongen toepasse lijke liederen, terwijl het muzijkgezelschap Accelerando van St. Annaland de feestvreugdeniet weinig verhoogde. Brouwershaven, 23 Dec. Ziet men met deernis de armoede onder den werkenden stand alhier hand over hand toenemen, hoofdzakelijk door de ver plaatsing der scheepvaart naar elders, welke vroeger uitsluitend de bron van het bestaan van velen uit maakte, toch ontwaart men nu en dan dat de parti culiere liefdadigheid der meergegoeden er niet onder stil zit, zooals heden het geval was, daar de kinderen der bewaarschool op onbekrompen wijze bedeeld werden met koek en versnaperingen, die zij allen met smaak nuttigden en meenig stralend gezichtje zoude voor zeker voldoening gegeven hebben, indien de onbekende gever of geefster daarvan getuige ware geweest. Zierikzee24 Dec. 4 Door de arrondissements- regthank zijn heden veroordeeld lo. B. D., arbeider te Noordgouwe, wegens mishan deling, tot 21 dagen celstraf en 8 boete, subs. 1 dag celstraf 2o. C. M., landbouwer te Zonnemaire, wegens laster, tot ƒ12 boete, suba. 6 dagen gevangenisstraf 3o. K. v. d. S., arbeider te Tholen, wegens mishan deling tot 3 dagen gevangenisstraf; 4o. D. R. F., blikslager te Zierikeee, wegens mishan deling, tot 3 boete, subs. 3 dagen gevangenisstraf; 5o. K. L., landbouwer te Haamstede, wegens feite lijken en gewelddadigen wederstand tegen een bedienend beambte, tot 14 dagen celstraf. 28 Dec. Naar wij vernemen, zal op Zaturdag 16 January 1886 ter teregtzitting van de arr.-regtb. te Middelburg worden behandeld de zaak van J. den O., kapitein op de stoomboot „Stad Zierikzee No. 1", be klaagd van overtreding van het Koninklijk besluit van 1875 (Staatsbl. no. 119). In deze zaak zyn 4 getuigen gedagvaard. INT ieuwj aarsfooy on De gewoonte om aan brievenbestellers en postboden op Nieuwjaarsdag fooyen uit te reiken, brengt deze beambten in verzoeking om daarop te wachten, waar door de bestelling op dien buitengewoon drukken dag belangrijke vertraging ondergaat. Het is dus in het belang van den openbaren dienst, dat met die gewoonte worde gebroken. De administratie der posterijen heeft de beambten uitdrukkelijk verboden fooyen te vragen of daarop te wachten en verzoekt de ingezetenen, althans de eerste drie dagen, van het nieuwe jaar, geen fooijen uit te reiken onder mededeeling, dat zy de beambten aan ernstige bestraffing bloot stellen, wanneer in strijd met deze uitnoodiging mogt worden gehandeld. Op 31 dezer en op 1 Januarij nemen de telegraaf kantoren in Nederland ter overseining eu bezorging visitekaartjes aan, voor 10 cents. Op die visitekaartjes mag staan, wat op een visitekaartje pleegt te staan; by v. de heer en mevrouw Zusenzoo, zonder bijvoeging echter van p. f. of welke verkor tingen meer op een visitekaartje worden geschreven. Men kan daartoe formulieren bekomen aan de tele- raaf kantoren voor 10 cts. per stuk, waarop men dan et adres van den persoon, aan wien de nieuwjaars groet gerigt is, kan schrijven, alsmede eigen naam en titel, deze laatste dan echter zooveel mogelyk verkort. Die prijs van 10 cts. geldt voor de overseining, zoodat men het gekochte en ingevulde formulier daarna zonder verdere betaling kan aanbieden. Men kan echter ook een gewoon visitekaartje gebruiken en de naam van den geadresseerde boven zijn eigen naam plaatsen (vooral niet aan de keerzijde van het kaartje). In de plaats van bestemming worden die kaarten aan den feadresseerde afgeleverd, evenals een gewoon telegram, och zonder ontvangbewijs. Er zijn daarvoor formu lieren op kaartpapier gedrukt, waarop behalve den naam van geadresseerde en afzender ook die van de plaats van afzending wordt ingevuld. TELEGRAMMEN. *s Gravenhage, 28 December. De Hooge Raad heeft het cassatie-beroep van den Socialist van Ommèren uit Amsterdam (veroordeeld tot 1 jaar celstraf) verworpen. Ravijn, 28 December. Er heerscht hier groote agitatie in parlementaire kringen, daar de regterzijde der Kamer besloot in het Congres voor te stellen, de zitting te verdagen tot January, opdat de vernietigde verkiezingen herhaald zouden kunnen zijn. Rome, December. De Italiaansche Regering zal thans officiëel voor stellen om Bulgarije en Oost-Rumelië te vereenigen. KERKNIEUWS. Beroepen te Baarland de heer R. O. C. Aittion, pred. te Melissant, (Overflakkée). Tot kerkvoogd te Cortgene is herbenoemd de heer J. W. Vader en is benoemd de heer K. Verspillen. Te Bruinisse zal de godsdienstoefening op den Oude jaarsavond ten 57j uren worden waargenomen door den heer P. J. Romijn, predikant te Zierikzee. Grand-Rapids, 10 Dec. Ds. F. W. N. Hugen- holtz met vrouw en vyf kinderen arriveerden alhier Donderdagmorgen, en werden dadelijk per rijtuig, nadat vier meisjes van de Zondagschool, in de wachtkamer van het station, de vrouwelijke leden van Ds. Hugen- holtz gezin een bloemruiker hadden aangeboden, naar de voor hem ingerigte woning aan Jefferson avenue gebragt. Het huis was zeer netjes gemeubileerd, ter waarde van ruim 300 pd. st., terwijl de dames com missie, onder toezicht van Mrs. John. Dortmond, eene zeer welvoorziene tafel in gereedheid had om den nieu wen leeraar en gezin hierdoor te verkwikken. Spoedig na de aankomst, verwelkomde de heer H. M. Buhr- mann de dominé uit naam der gemeente, en hoopte dat de goede God, die hen nu in goeden welstand in hun midden had gebragt, ook hier zijn werk mogt zegenen. Ds. Hugenholtz antwoordde hierop met een paar woorden, waarin hij de commissie bedankte voor de eer, die zij hem, gedurende zijn reis van New-Tork zoowel als hier, had aangedaan, en sloot met te zeggen, dat, alhoewel hij vele vrienden in zijn oude vaderland had achter gelaten, hij nu al reeds nieuwe vrienden gemaakt had in zyne nieuwe bestemming, dat door de groote verrassing en het gulle onthaal in zijne woning bewezen werd. Na nogmaals elkander hartelijk de hand gedrukt te hebben, vertrokken de commissies. Ds. Hugenholtz's gezin gaf ons een zeer goeden indruk van een wel opgevoed en beschaafd Nederlan der, zoodat wat het maatschappelijke leven aangaat, het, naar ons dunkt, niets te wenschen overlaat. Dewijl ons dagelijks gevraagd wordt, of Ds. Hugenholtz liberaal of modern in de leer is, zoo laten wij hier zyn eigen woorden, vertaald uit de „Democrat", volgen „Er is geen Staats Kerk in Nederland. Iedereen is geregtigd tot vorming zijner eigen opinie. De Gerefor meerde Kerk is echter de grootste kerk, terwijl drie- vjjfde van de drie en een half millioen menschen tot die denominatie behoort. Het overige twee-vijfde deel zijn Katholieken. In de Gereformeerde Kerk is eene verdeeling van orthodoxe, moderne en liberale secten. De eerste gelooft dat de bijbel een miraculeus boek is, de anderen beschouwen dit echter niets meer te zyn dan een werk van menschen, zonder Goddelijke ingeving. Ik behoor tot de laatste secte." Verleden Zondagavond was de Universalisten Kerk, niettegenstaande het strenge koude weder, goed gevuld met Hollanders, die opgekomen waren, om tegenwoor dig te zijn bij de installatie van Ds. Hugenholtz. Mr. P. Wanroy was de eerste die optrad en eene korte rede hield, waarin hij den leeraar verwelkomde in Amerika, in deze stad en in de nieuwe gemeente. Na het zingen van een zangstuk door het koor, verwel komde Ds. Charles Fluhrer hem, in de Engelsche taal, uit naam der Universalisten Kerk als een broeder en burger, terwijl daarna Ds. Hugenholtz, nadat nogmaals gezongen was, een kort doch zeer gevoelvol antwoord gaf op het warme welkom hem door zijne gemeente gegeven, en eindigde met eenige woorden in de En gelsche taal te rigten tot Ds. Fluhrer. Daarna hield hij eene welsprekende intreerede tot zijne nieuwe ge meente in de Hollandscke taal, welke door allen met veel oplettendheid werd aangehoord, gevende zijne hoorders ene goeden en voldoenden indruk. A. s. Zondagnamiddag te 3 uur, zal hij zijn g predikdienst in de Universalisten Kerk beginnen. Pryzen der Boter eu Eyeren, Zierikzee, 24 December 1885. Boter hoogste koers ƒ0,57'/s en laagste koers /0,52'/j per 5 Hectogram. Kip-Eijeren hoogste koers f 1,75 en laagste koers 1. Stoomboot „ZEELAND." ■mem m iw s rac* Zierikzee en Rotterdam EN TUSSCHENGELEGEN PLAATSEN. JANIJAKI 1886. De dienst is van af 1 tot en met 8 Januari gestaakt. Van ZIERIKZEE: Zondag 10 'smorg. Woens. 13 Vrijdag 15 3.30 u. Van ROTTERDAM: 'smorg. 9.30 u. Dinsdag 12 9.30 Dond. 14 9.30 De Directeur, A.. vuil GASTEL.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1885 | | pagina 1