ZIËR1KZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4752. 59ste Jaarg. Dingsdag 15 Februarij 1885. BEKENDMAKING. Nieuwstijdingen. Smt-rifea, 5Skiiïucf4«nïr. JFranfetijfe. liQtrfrexiiinfr. H E IL W E NS C H Stoomboot „ZEELAND." Zierikzee en Rotterdam Verschjjnfc DINGSDAG, DONDERDAG ea ZATDRDAG. De prgs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADYERTENTIËN, van 13 regels 30 Cts., meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterljjk tot des Maandags, Woensdags en Vrgdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaateruimte bereJcend. Loting voor de Nationale Militie. De BURGEMEESTER eo WETHOUDERS der ge meente Zierikzee Gelet op artt. 28 en volgende der wet van den 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. 72); Brengen bjj deze ter kennis van belanghebbenden dat de loting der in het vorige jaar voor de militie ingeschrevenen, zat plaats hebben te Zierikzee, Op het gemeentehuis Woensdag; den J21 Febru ary e. lc.te beginnen des voormiddags ten 9uur; dat gedurende vgf dageD, te rekenen van den dag •waarop de loting heeft plaats gehad, tegen de wjjze waarop tg i9 geschied, bjj Gedeputeerde Staten bezwa ren kunnen worden ingebragt door belanghebbende lotelingeD, of door hun vador of voogd dat de bezwaren moeten worden ingediend door middel van een door de noodige bewjjsstukken gestaaft verzoekschrift op ongezegeld papier, onderteekend door hem die ze inbrengt welk verzoekschrift bg den Bur gemeester moet worden overgebragt, tegen bewijs van ontvang dat op Vrijdag <len '28 February 1883, des voormiddags van 10 tot 12 uur, in het gemeentehuis zitting zal worden gehouden tot het op maken van de getuigschriften ter bekoming van vrjj- etelling wegens broederdienst of op grond van te zjjn eenige wettige zoon, bedoeld in de 2de en 3de zinsnede van art. 53 der bovengenoemde wet dat zjj die op zoodanige vrijstelling aanspiaak maken, op gemelden tjjd in het gemoentehuia zullen moeten verschjjnen, vergezeld van twee bjj den Bargemeeater bekende meerderjarige ingezetenen terwjjl op broeder- dienst reclamerende, zij zullen moeten medebrengen de bewgzen van geboorte van henzei ve en van de nog in leven zjjnde broeders, benevens het paspoort of ander bewgs van ontslag, of een uittreksel uit het stamboek of een bewgs van werkeljjke dienst van den broeder of de broeders op wiens of wier dienst zg hunne reclame gronden. Zierikzee, den 12 Februarjj 1883. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. P. N. ERMERINS. De Secretaris, J. G. BETHE, 1°. S. Een man, die wegens beschuldiging van moord te Saint-Loui9 teregt stond, schoot in de geregtszaal eerst zjjne vrouw en daarna zichzelf dood. Te New-York is overleden zekere Bernard Doran, oud 110 jaren. Hg was geboren in Ierland en kwam in 1839 te New-York, Zjjn vader wa9 104 jaren oud geworden. Tot op het laatst was Bernard gezond hg rookte nooit en gebruikte nooit eterken draok. Schepen, komende van New-York, maken melding van vreeseljjk onstuimig weder op den Atlantischen Oceaao, in de maand Januarjj. De Argosy" van Car diff werd door een storm beloopen, waarvan de kapitein zegt«Ik heb Chineesche typhoons", Zuid-west moes- 30eis in den Indischen Oceaan en cyclonen over de geheele wereld bggewoond, doch nog nooit iets zoo vreeseljjka ale den orkaan op 25 Jan. De wind zweepte de golven omhoog en joeg ze over ons heen, als reusachtige wielen, van bak- naar stuurboord. Het was eeD soort van waterhoos, die door een wervelwind werd voortgedreven. De golven sloegen met ontzettend geweld tegen de mars zeilraas, en tonnen water zochten zioh er een doortocht door te banen. De Argosy" had het zwaar te verant woorden en ontkwam ternauwernood aan het gevaar, daok zg baar sterken bouw en bet feit dat zg alleen ballast inhad. Tusschen 24 en 29 Jan. kon de «Catalonia" wegens het noodweer slechts zeer weinig vooruitkomen. De «Helvetia", die te Boston aankwam, verhaalt, dat zg van 22 tot 28 Jan. nagenoeg niets vorderde wegens den hevigen storm. De golven sloegen door de luiken been en drongen tot de lading door. üitalitnft. Het kleed, dat de keizerin van Rusland bg de kroning dragon zal, moet een waar kuastwerk zjjn aifc zilvor- brocnat en zilverborduursel. Het borduursel rondom den zoom van het kleed heeft aao den sleep eene breedte van ongeveer 7/10 meter, en het zilver is zóó zwaar, dat de sleep alleen rnim 10 kilogram weegt. Aan een pelahandelaar te Petersburg is opgedragen de vervaardiging van twee met hermeljjn gevoerde purperen mantels voor den keizer en de keizerin. Met dezelfde stoffen zal een reusachtige baldakjjn versierd zjjn, en de trappen van den troon zallen met een her molgn tapjjt bedekt zgn. Alleen voor den baldakjjn zjjn niet minder dan 30.000 hermeljjnvellen noodig. der kunst bad verzekerd, ziet zich genoodzaakt baar diamanten te gelde te maken. Het is weder de oude geschiedenis; goed van ver trouwen als de meeste kunstenaars, stelde zjj baar vermogen in banden van een speculant, die in een ommezien haar half millioen tot een geheel zou doen aacgroejjen. De speculatie mislukte; de sohuldeiscbera verkozen niet te wachten. Sarah Beroardt nam het laatste redmiddel te baat en zond haar diamanten naar het hótel Drouot. De kjjkdug lokte uatnurljjk vele nieuwsgierigen eo de verkoopiog niet minder belangstellenden. Sedert de diamanten der Koniogin van Spanje in hetzelfde gebouw onder den hamer kwamen, is er geen verkoopiog ge weest, die zooveel opzien wekt. De catalogus bevat 20 bladzijdendaarin komen o. a. voor9 colliers en diademeu, 10 parelsnoeren, 42 braceletten, 18 broches, 65 verschillende voorwerpen van waarde en 15 stuks zilverwerk. Bjjna al die voor worpen zjjn souvenirs van de aanzienljjkste personen der wereld. Koningin Margaretha van Italië scbonk baar de prachtige collier van paarlen en diamanten, vdorstellonde oen guirlande van bladeren, met een palmblad in het midden, terwjjl de hertog van Aoata haar de mat-gouden bracelet met eaphieren en bril- lanten vereerde. De drie fraajje broches in den vorm van een gevleugelden draak zgn afkomstig van een Russische prinses; en een Engelache prins, die eenmaal Koning van Engeland zal heeten, gaf haar de heerlgke Indische bracelet van geëmailleerd goud, voorstelleude een slang met twee hoofden, versierd mot diamanten en robgnen. De kunstvolle gouden kam, met een [allegorische j voorstelling van het bljj. en treurspelwaaronder Sarah Bernardt's devies Quand mème, is een geschenk j van Emile de Giradin. Russische en Canudaasche schooneu overlaadden baar met colliers van brillanton, robjjneo, smaragden en ahdere kleurige steeneü. De juweelen bragten slechts de oorspronkelijke prjjs op; voor de kunst werd das niets betaald. Prins Napoleon is in vrjjbeid gesteld en naar zjjne woning teruggekeerd. Onder de geschenken, door den Kroonprins en de Kroonprinses van DuitBchland bjj gelegenheid van hunne zilveren bruiloft ontvangen en aangenomen (geschenken van waarde van particulieren werden afgewezen) behooren ook verscheidene paren kousen, door oude moedertjes voor hen gebreid. Een gewelddadige ontvoering van eene dame, uit de Constance, heeft te Parjje nog al opzien verwekt. jjeze dame, eeo Chileensche Mllo Moneeterio, wooDde daara'0 conimeoeale op de vjjfde verdieping. Zjj was vro0^r oeoigszins in baar geestvermogens gekrenkt _eweiflt, maar werd als volkomen genezen beschouwd, en z waa ^ezer dagen door eeD bloedverwant in Chili erfgename gemaakt van een vermogen van een —riioen francs. ü,en paar dagen geleden du drong de halve broeder 3D Mile Monesterio in gezelschap van twee geoeea- jeeren in de woning der dame, deed baar, ondanks haar heitigen tegenstand, een dwangbuis aan, en bragt haar in een gereedstaand rjjtuig naar een krankzin nigen-gesticht. De buren waren hevig verontwaardigd over die han delwijze. Allen, die in den laatsten tjjd met Mile Monesterio omgingen, verklaarden dat zjj in bet volle reeit van al haar geestvermogens wasmen Bprak van .age bedoelingen van haar stiefbroeder, die zioh op deze wjjze van haar vermogen wilde meester maken, door zich tot baar voogd te laten benoemen, enz. Maar het bljjkt toeb dat, wat er ook zjj van de bedoelingen harer familie, de dame werkeljjk niet wel bg 't hoofd is, hoewel niet bepaald krankzinnig. De geneeskundigen die haar, ook van politiewege, onder zochten, stemden allen daarin overeen. Zjj zal nu voorloopig in het gósticht, in de rue Picpus, bljjven. De diamanten van Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt, die te midden eener eiadelooze reeks van triomphen, in Amerika meer dan een half millioen francs had bjjeengegaard, en rustig op haar lauweren te Parjjs dacht te leven, nadat baar optreden in Fedora haar een rang naast Rachel in de wereld Ammterdam, 10 Febr. Men deelt ons mede, dat tengevolge van gebrek aan raimte in de cellulaire gevangenis alhier, alle preventief gevangenen, ouden en jongen, onverbeterlijke misdadigers, en zjj, die zich aan lichtere vergrjjpen schuldig inaakteD, de gemeen schappelijke opsluiting deeleo in hot gebouw op don Heiligeuweg alhier, dat op deze wjjze een kweekplaats voor de misdaad wordt. Zondag kreeg een meisje aan den Overtoom te Amsterdam, bjj het soep eten een beentje in de koel alle pogingen om haar er van te verlossen mislukten en kort daarna is het ongelukkige kind gestikt. Omtrent de gekwetsten bg de ramp te Muiden wordt het volgende gemeld.- Garrit Kreunen (in bet gasthuis), been geamputeerd. Jau Mol (in het gasthuis), aan hot hoofd gewondwordt beter. Daan Scbjjt, uun het hoofd gekwetsthet gevaar nog niet te boven. Jan Horst- mejjer, van hoofd tot voeten verbrandligt in Ijjnolio. Willem van Walen, aan het hoofd gekwetstis iets betor, doch nog jjlende. A. van Huisstede, gekwetst in de borat en de liokorzjjde; wordt gevreesd na herstel lam te zallen zjjn. Jaa Labberu, op twee plaatsen do arm gebroken. Proosdjj, hoofd gebrand wordt beter. P. H. Dietmejjer, machinist, gebrand wordt boter. J. Hartog, aan de betere hand. Vrouw Karaemejjor, hersteld. Voor de slagtoffere van de rnmp to Maiden is tot 4 Februarjj 9938,40ingekomen. De zeildag voor den vjjfden tocht van de «Wil lem Barents" is thans bepaald op 1 Moi o. k. Het doel van der »ó'gt zal ditmaal niet zjjn de Barentszêe te bezoeken, maar het opsporen van de «Varna," en wanneer dit schip mogt gevonden zjjn vóór het vertrek van de «Barents", dan ia het voornemen toch coa kruistocht ia de Karnzee te doen. Met het oog op deze eventualiteit ia de commandant, de heer J. Dalen, gemachtigd om voor de straten of voor Makotskinns- haven te bljjven totdat er open water komt. Mogt de «Barents" in Juni de straten nog gesloten vinden, daD zal zjj naar Archangel gaan om daar nadere be- rigten in te winnen. Graveuhage, 9 Febr. Vrjjdag werd voor 't geregtshof ter verantwoording geroepen zekere J. G. S., oud 51 jaren, los werkman te Rotterdam, ooder be schuldiging van bet in den band des huweljjks aangaan van eeD ander huweljjk vóór de ontbinding van het vorige. Den 5 Moi 1869 was besch. sedert eeoigen tjjd weduwnaar van vrouw O. en huwde toen met G. M. V., doch dit huweljjk ging niet naar wensch en nog in hetzelfde jaar werd de man door zgn vrouw verlaten. Twaalf jaren lang was de man vervolgens in kennis met vrouw C. K,, bjj ondorhield haar en ondervond daarvoor van hare zjjde wederkeerig waardeering, wat hem deed beslaiten ook met deze vronw een bnweljjk te slniten. Id October van het vorige jaar werden beiden door den echt verbonden, maar de man verzweeg hot bestaan van zjjn hnweljjk met vrouw V., daar bet noch door den dood, noch door deD regter wrs ontbonden. Vrouw V., bragt later ten stadhuize to Rotterdam een klagt tegen haar man in en ten gevolge daarvan stond hg heden teregt. Zjjne bekentenis deed hjj vergezeld gaan van de mededoeling, dat hjj na zóóveel jaron ver moedde, dat zjjn vrouw dood was en hjj meende thans wederom te kunnen trouwen zonder daarnaar onder zoek te doen. Adv. God. Mr. Gregory was van oor deel, dat de eenige verzachtende omstandigheid in deze was het verlaten vao den man door de vronw en hare verwjjderiog gedurende twaalf jareD. Dit nam eohter niet weg, dat besch. zich vaD bet al of niet bestaan van zgn vrouw had behooren te overtuigen en mitsdien was het ten laste gelegde voldoende bewezen. Het re quisitoir strekte ter veroordeeling tot 6 maanden cel straf. Mr. Saajjmana Vader droeg de verdediging van besch. voor. Hjj stelde de omstandigheden in het licht, die tot het plegen van bet feit hadden geleid eu beval zgn cliënt in 's Hof clementie aan. De uitspraak is bepaald op aanst. Donderdag. Naar wjj vernemen is de commissie van rappor teurs over de kieswet dezer dagen vergaderd geweest. Zjj heeft echter haar eindverslag nog niet vastgesteld, maar besloten met de Regering in schrifteljjk overleg over dit onderwerp te tredeD. Tol pensionaire van HH. MM. den Koning en de Koningin voor de schilderkanst is o. a. aangenomen, de heer Jac. IJ. Hollestellete Middolburg. Breda, 10 Febr. In den avond van Woensdag 11. waren, onder meer andere bezoekers, drie personen: Geerts, uit Rjjsbergen, C. D. Jansen van Leeuwen, spoorwegbeambte, en F. Jansen, timmerman, in de herberg van J. B. Kroes, in de Mauritsatraat (bnilen de voormalige Boschpoort), aan het biljarten. Door Jansen van Leeuwen en Jansen, die de gespeelde par tgen verloren hadden, moest hiervoor met inbegrip van 4 glazen bier, aan den kasteljjo 30 cents worden betaald. Hierover nu ontstond twist, dewjjl Jansen, zooals beweerd wordt, had gezegd de geheele gemaakte vertering te zullen betalen, waaraaD hjj echter niet voldeed als verklarende hjj zich alleen bereid zjjn aan deel daarin te betalen. Zonder dat die twist nog ge ëindigd was, verlieten Jansen van Leenwen en A. de Dreu, eveneens eeD spoorwegbeambte, die herberg, om tweo met spjjkers voorziene knuppels te gaan trokken uit eene in de nabjjheid zjjnde heining, waarop ze, na die knuppels aan de deur te hebben neergezet of neer gelegd, de herberg weder binnengingen. Weer Daar buiten gaande, vonden ze echter die knuppels daar niet meer, dewjjl eene vrouw, die ze als brandhout beschouwde, bad medegenomen. Hierop zjjD ze van dezelfde heining andere dergelgke knuppels gaan halen, waarmede ze, na nog eenmaal de herberg te hebben bezocht, op de Mauritsbrug zgn gaan post vatten. Toen nu de overige bezoekers, waaronder de reeds genoemde Jansen en C. van den Broek, eeD koel- sieraknecht, ^bedoelde herberg hadden verlaten en op de Mauritsbrag waren aangekomen, werden ze door Jansen van Leeuwen en De Dreu aangevallen. Hierdoor ont stond eene worsteling, waarbjj laatstgenoemden, met de in hun bezit zjjnde knuppels, Van den Broek en Jansen zalke hevige slagen toebragten, dat beiden bewusteloos op den weg bleveo liggen. Door er bjj tegenwoordig geweest zjjoda personen evenwel werden de gekwesten overgebragt naar de herborg van Van Dienderen, waar dr. J. P. Hofman hun de eerste ge neeskundige hulp verleende en ran waar ze 's morgens per rjjtuig naar hunne woning zgn vervoerd. Nog dienselfden nacht werden Jansen van Leeuwen en De Dreu door de rjjkspolitie gearresteerd en in het huis van arrest in verzekerde bewaring gesteld. Voor den toestand van Van den Broek en Jaoseo liet zioh al dadeljjk het ergste vreezeo, en dat die vrees niet ongegrond was is hierdoor bewezen, dat eerstge noemde in den nacht van Donderdag op Vrjjdag, te 3 uren, tengevolge van de ondervonden verregaande mishandeling is overleden. JaDseD, ofschoon nog niet geheel buiten gevaar, is thans toch iets beter, zood&t men op het behoud van diens leven hopen mag. Hedenmorgen had er eene geregteljjke lijkschou wing plaats en werd er ook aangaande den toestand van JaDsen een geregtoljjk onderzoek iogeeteld. Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat de vrouw van den thans gevangen genomen spoorwegbeambte A. de Dren op Donderdag 8 dezer is befallen, onder omstandigheden alzoo, die deze vrouw zeer beklagens waardig doen zgn. Vlist3lu£?on 10 Febr. In de gemeenteraads zitting van heden is de aankoop goedgekeurd van een stuk bouwland met daarop staande boerenwoning, voor de som van 4786, gelegen in de nabjjheid van het badhuis, hetwelk gisteren in openbare veiling is aan gekocht. Een en ander staat io verband met de plan nen tot stichting van een groot badhotel. Goes, 11 Febr. Niet ten onrechte wordt door de landbouwora geklaagd over deD tegenwoordigen toestand van bun bedrjjflage marktprjjzen tengevolge van vreemde concurrentiegeheel of balf mislukte oogsten door aanhoudend onganstig weer en hooge pachten. Aao de beido eerste omstandigheden kannen ze niet veel veranderenvan de hooge pachtsommen zjjn ze intuo- schen zelf de schuld. «De een traag, de ander graag" zegt het spreekwoord. Komt eene hofstede vacant, dan bieden de liefboboors als dwazen tegen elkander op, of wol ze schrjjveri voor zoodanig bedrag iDdat ze bjjna zeker zjjo, niet to kannon opbrengen. Men wil zoo graag boer zjj a. Of het cfenwol niet beter is van de renten van zjjn kapitaaltje te leven, dan de geheele hoofdsom plus zgo arbeid te dooo strekken ten voor- deele van don eigenaar? Orcr hooge pachten moeten de landbouwers niet klagen, want dan toonen zjj geen goede rekenaars te zjjn geweest, of dat ze, door csn paar goede jaren betooverdgemeend hebben dat do vette jaren zouden bljjren duren ea dan hebben ze goon rekening gehouden met de veranderde tijdsom standigheden. Teneinde de gevolgen van concurrentie en vhd on gunstig weer zooveel mogeljjk weg te nomen wil men hier en daar op ons eiland van landbouwer veehouder worden. Dit is zeker heel verstandigals men maar in aanmerking noemt, dat met den wil de bekwaam heden niet van zelf komen met aadere woorden, dat ieder landbouwer, daarom nog geen verstand heeft van veeteelt en zuivelbereiding. Ook zou bet niet geradeo zjjn terstond het geheele bedrjjf voor de veeteelt in to riohten. Maar wat bg iovoering van veeteelt in de eerste plaats zou moeten veranderen: de administratie van den landbouwer. Zooals de toestand nu is. weton de meeste Zuid-Bevolandscbo boeren van die afdeeliog van ban bestaan niets. In de meeste gevallen geniet de vrouw alle inkomsten van de melkerjjde boer keDt niet eens de opbrengst van zgn melkvee. Dit maakt hem io zekeren zin onverschillig omtrent dieo tak van zgo bestaan. Do boerin bestrjjdt met de inkomsten der melkerjj alle huishoudelgke uitgaven, behalve tarwe voor brood, gemeste varkens en koeien voor de slacbt, welke laatste drie artikelen komen voor rekeniDg van den boer. Met de koemelkerjj moet de vrouw rond komen: is deze ruim, dan vertoont zich dat allicht iD mooie meubelen eoz. Op elke hofstede heeft men 2 kassenwaarvan die der vronw zonder boekhondiogzonder winst- of ver liesberekening In de meeste gevallen kannen de kocjjen den boer betrekkeljjk weinig schelen: hjj trekt er toch niets vsd. Bestaat er das voor die onverschillig heid eenige grondnoodlottig zon het zjjn indien ze bjj uitbreiding van den veostnpe) bleef bestaaD, Om gekeerd gaan de boeren liever met de booDen naar do markt, dan ze als kraebtvoeder voor het vee te gebrui ken «de koegen brengen niets in den zak." Alzoovoor men overgaat van landbouw tot vee teelt dient meo op iedere hofstede zich te ontdoen van do zeer overtollige weelde van twee ministers van Jinantiën. Zoolang de opbrengst van de melkerjj niet, ovod als alle andere inkomsten, in den zak van den boer zelven vloeit; zoolaDg de landbouwer de inkomsten Diet kent, zoolaDg weet bjj ook niet wat hem voor- of Dadeel oplevert, zoolang ook geene verbeteringen. Die ver andering staat op Z. Beveland vrjj wel geljjk met eene revolutie, en daar het meereDdeel der landbouwers uit principe anti-revolutionair is, kan men zich voorstellen, dat die ongezonde en onhoudbare toestand Dogaleens verjaren zal. Maar dat is dan eene reden te meer om niet met overijling van den landbouw naar de veeteelt over te loopen. Z. Beveland is geen Noord-Holland en de boeren geen «kaaskoppen." Eerst als men zjjne aandacht heeft gewjjd aan de afkomst en hetopbweeken van joogveeals men de beBte voedings- en verzor- gingswjjze heeft bestudeerdals de boer niet laoger de schouders ophaalt bjj de klacht van zjjne vrouw, dat de koeien zoo woiDig gevenals er niet langer twee groote masten op het schip zijn, eerst dan zal men den toestand rjjp kunnen noemen om de bakens te ver- zetteD omdat hot tjj verloopen is. Dan zal de vrouw niet moedwillig den thermometer stuk gooien, dien de man aangeschaft heeft met do bedoeling om van dienst te zjjn bjj de zuivelbereiding. Onze landbouwers heb ben in do laatste jaren te harde slagen ondervonden, die zjj niet konden voorkomen of afwenden, dat men niet wennchen zon, dat ze zich door overjjliog geen nieawe schade zouden berokkenen, een schade, die nog met zelfvorwjjt zon gepaard zgn. Een goed generaal zal eerst bet terrein zorgvuldig doen verkennen en goed rekening houden met zjjne eigen krachten, voor bjj be vel geeft om den vjjaod aan te tasten. Met zacht varen houdt do ljjn het laogste stand Sint MuartenN«1jlh. Aan den Heer C. A. v. d. Reest is op zgn verzoek eervol ontslag verleend als (hulp)ooderwjjzer aan de openbare school alhier. Dat het hulppersoneel hier ook tnoeiljjk te bekomen is, bljjkt hieruit, dat, niettegenstaande er in den loop van den winter herhaaldeljjk oproeping is gedaan, niemand met de gevraagde acte zich heett aangemeld, tengevolge waarvan het aunwezige personeel genood zaakt was gedurende de wintermaanden ook werkzaam te zgo tusschen de gewone schooluren, daar anders de verschillende klassen oui beurt van oaderwjjs zouden verstoken zjjn gebleven, terwjjl io de gewone school uren oog 2 ond&rwQzors ieder voor eene klasse van 100 leerlingen staan. Een voorstel in de laatst ge houden vergadering van den gemeenteraad ter tafel gebracht, om het onderwjjsend personeel eene billjjke vergoeding te doen toekomen voor de meerdere uren daags werkzaam geweest, werd met meerderheid van stBmuien verworpen. Of zulk een beslnit strekken kan tot opwekking van den lust bjj den onderwgzer laten wjj aan bes oordeel van den lezer over. 8iut Anualiuirl. Op het telegraafkantoor al hier eene bjjzondere onderneming zgn in 1882 behandeld 1788 berigtea, waarvan 840 verzonden en 948 ontvangeu. In aanmerking nemende den gedrukten stand tegen woordig van landbouw en handel, mag dit getal be vredigend genoemd wordeD. Zierikzee, 12 Fdbr. Ziturdag avond omstreeks 9 ure ontstond brand in eene bergplaats van den kolen- handelaar J. P. Koornan aao de Eogehche Kade alhier. Het perceel brandde geheel uit en eeu daarin aanwezig paard is door den rook gestikt. De brandweer mogt er in slagen bet beleodende koleomagazjjo te behouden. De oorzaak van dea brand is onbekend. De beer A. Cease, onderwgzer te Renesse, ia als zoodanig benoemd te Roon (Zuid-Holland). De Minister van Waterstaat heeft thans bepaald dat ook io de brieven van zgo departement uitgaande de Neiorlandsche plaatsnamen geschreven worden, ge ljjk zjj voorkomen io de door de letterkundige afdee liog van de koniukljjke academie ven wetenschappen uitgegeven ljjst van NedorUndsche plaatenamen vol gens de nieuwe spelling gespeld. Io plaats van de tegenwoordige namen der gemeenten, zallen zjj voortaan o. a. moeten schrjjven H&osweerd, Tetoeuzin Rozenda&lToleo Iorseke, Zieriksee, Sas van Gecd enz. Tot ridder van de Leopolds-orde is benoomd de heer C. J. A. Ferckeo, vice-consul van Belgio te Ter Neuzen. Zieriltizee, 12 Febr. Door den Hoogen Raad der Nederlanden is bjj arrest van 19 Jan. 11. verworpen, het beroep in cassatie van A. v. L. te Staveniese van een arre»t vao bet Geregtshof te 's Graveobage, waarbjj met vernietiging vao eeo vonnis der Arrondissements- Regtbank te Ziorikzee: 1.° is nietig verklaard eene ODderhandscbe acte tot verkoop door dou overleden C. v. L. aan zgo zoon, bOTeogenoemdcn A. v. L., eeoer hofstede, onder den last, dut daarvoor na zgo overljjdeo eene bepaalde som aan do gezimenljjke erf genamen zou worden uitgekeerd, en 2.° is bepaald dat de in die akte bedoelde onroerende goederen in den boedel zullen worden teruggebragt. Voor de Regtbunk te Zierikzee werd de zaak bepleit door de HH. Mrs. Fokker en Ermerine. Voor bet Geregtshof door do HH. Mrs. Vlielaoder Hein cn Stipriaan Luiscius en voor den Hoogen Raad door de HH. Mrs. Vlie laoder Hein en Tela. In de Zaturdag jl. gehouden zitting van den Gemeenteraad is besloten aan de Onderlinge Waar borg-Vereeniging voor Arbeiders en Werklieden, even als vorige jareneene toelage uit de gemeente kas te verstrekken en deze voor dit jaar te bepalen op 132. Na eenige discussie is met 9 tegen 2 stemmen aan den heer D. Q. Mulock, Houwervoor de som van ƒ25 in eigendom afgestaan eene oppervlakte moeras grond of water groot 7 A. 90 cA.liggende langs den Oosthavendijk, ten zuidwesten van de Steenbak kerij de gemeente stelt ter beschikking van den adressant al de bij bet verkochte perceel aanwe zigen bagger die bij vroegere uitdieping der haven aan de binnenzijde van den havendijk bij bet ver kochte perceel "is uitgestort en zooveel van de bij de gewone uitdiepingen der haven te verkrijgen slik als noodig is om bet verkochte perceel aan te plempen nadat daartoe eerst zal zijn verbruikt de thans aanwezige bagger. De kooper is verpligtnadat bet perceel is aangeplempt, tot aan den 29 Augustus 1907 in ontvang te nemen al bet slik dat bij de gewone uit dieping der baven wordt gebaggerd of gedolven waarvan de gemeente zich mogt willen ontdoen. Voorts is aan Jau v. d. Jagt op de gebruikelijke voorwaarden in gebruik gegeven 673 Are gemeente grond in bet Tweede Weegje van den Zuidhoek en aan B. Schoenmakers 25 A. 60 c.A. lage moeras grond aan den Platten Weg; terwijl 28 A. dito aldaar in eigendom is afgestaan voor f 110 aan mej. H. Cau, daar dit perceel uitbaning verleend aan een baar toebehoorend land. Tot ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in plaats van Mr. J. M. Gauderbeijden, is met alge- meene stemmen benoemd de Burgemeester Mr. J. P. N. Ermerins. Op voorstel der Plaatselijke Schoolcommissie is besloten aan de kweekelingen op de Meisjesschool C. Nardten en G. J. Buijze, uit tekeeren het trak tement van bulponderwijzeres gedurende den tijd dat zij die betrekking hebben waargenomen, en voorts om de tractementen dier onderwijzers aan de Lagere Scholen, die in bet bezit zijn van een of meer acten voor Midddelbaar onderwijs, met 100 te verhoogen, De Voorzitter deelt mededat voor de vacante betrekking van Secretaris dezer gemeente zich 12 sollicitanten hadden aangemeld, waaruit zoo spoedig mogelijk eene aanbeveling zal worden opgemaakt. Dö Staat is eeD ondankbaar meester; bg loont zjjn dienaren alecht; maar vooral schjjnt dit het geval te wezen als men den minister van marine tot «ploeg baas" heeft. Door dez* is thans bepaald, dat de werk lieden nan 's Rjjks werven, naar mate zjj de 55, 60 en 65 jaren zullen bereiken en dus zwakker worden, een vermindering van loon zullen ondergaan. Ziedaar wel de meest cynische, de stuitendste toe passing van de leer van vraag on aanbod. «Liefheb bers genoeg Ge zjjt afgewetkt in injjD dienstVan jongere krachten heb ik meer profjjt. Wilt ge bljjveD, dan is het pure genade, om Gods wil, maar dan ook tegen minder loon; ge zjjt versleten; gjj zjjt niet meer waard 1" Allans, Excellentie! Bicht eens op: Wat. denirt ge mot u zelven te doen als gjj versleten zjjt? Men zegt ons, dat ge de 50 ook al een goed poosje achter den rug hebt. Stelt ge u zalven ook voor tot veruiinderiog van tractomcnt? Of acht ge u zei ven onvorsljjtbaar, jong en frisch als voor twintig jaar? Als op die wjjze 's lands dienaren beloond moeten worden, zou men zich gaan schamen Nederlander te zgn. Te Morra, Friesland, ia dezer dagen een vjjf-jarig knaapje, terwijl hjj aan tafel met zjjn vork zat te spelen, van zjjn stoel gevallen. Do acherpe vork droog hom in bet oog, zoodat hjj aan de gevolgen ia over leden. Te Leeuwarden is een huweljjk voltrokken tus schen een tnjjnheer De Roos en een weduwe Tulp. Gemengde Berigteu. In Engeland is eene uitgebreide vereenigiog van vroowen opgerigt, die meer vrjjheid en meer zelfstan digheid aan het zwakke geslacht wil verleeDeo. O. a. zal ook strjjd gevoerd worden tegen de voortdurende veranderingen der mode en tot invoering vandeTark- sche korte wjj de broek bg de dames. Een der voor standers zegt; «de vrouw moet er voor durven uit komen, dat zjj van haren Schepper ook twee beeneo heeft ontvaDgeo." Vooruitgang in Nederland! In het jaar 1882 zgn alleen onder het ressort van het geregtshof te Leeawarden 164 vonnissen van failliet verklaring uitgesproken. Te St. zal eerstdaags ten tooneele worden gevoerd. Een bljjspel in twee bedrjj- veneerste bedrjjf, Antje in de sigarenkist, tweede bedrjjf, de gobogcbelde en haar kind. Na afloop bal aanvang 'e avoods 7 uur. Entree 49l/a Cts. Het zoo genaamde Truitje te Br. moest zooveel praats niet hebben vao jongens, waarvan niets te zoggen valt, want zjj denkt wel dat zjj Hendrik iD de fuik kan krjjgeD, maar die heeft liever een ander. Een meisje I te Tbolen moest zich des Zondagsavonds zoo gemeen j niet aanstellen om eeD borrel te gaan drinken in een kroeg, want het kost haar zak en zg zal toch haar doel niet bereiken. Een vuile dagbederver te Ril land wordt aangeraden haar babbeltong wat in toom te boaden, want zjj zal nog zoo io het oog loopen, dat het voor haar gev&arljjk zal worden om op straat te komen. Te Br. zingt men: Mjjn lief! wil u met mjj verkeeren, Dan zal ik u de polka leeren. 'k Ben van beroep scheepstimmerman 'k Doe mjjn beat zooveel ik kan. Ras treed ik 't soldatenleven in, Maar gjj bljjft steeds mjjn teed're mis. Wel, manik wil niets van je weten, Ge hebt veel te leeljjk aangezicht, 'k Heb liever een arbeider-meter Die doet nog beter ijjnen pligt. Nu weet ge 't zeker en gewi9, Dat dit Jan en Marina, is. Sientja te Ellewoutsdgk wordt geraden haar vrjjer geen zoentjes op straat te geven, want dat begiot in 't oog te loopen en dan kon zjj toch moeilgk zooveel praats van eeD ander hebben. EeD meisje te Sta veniese moest zich maar zoo etjjf Diet houden, want als zjj wat schooner op haar werk was, dan kon zjj wel in haar dienst bljjveD. Daaotje te Tholen wordt aangeraden wat minder praats te hebben van meisjes waarvan niets te zeggen valt. Laat bg eerst zgne eigene groote gebreken bezieo, eer hjj de kleine van anderen uitbazuint. Eene weduwvrouw oabjj het scheepje te T. N. wordt vriendelgk verzocht zoo niet achter haar zoon te loopeD. want dat past toch niet meer voor een jongen van 18 jaar, om bjj zgn moeder te slapen. V E RSCH EIDENHEDEN. Onze jonge Dames. Hard ea dikwjjU hoort men klagen Door de Dames jong en oud Dat een Heur zich in dees dagen Zoover van de meisjes houdt. Maar wien 'took verwonderen moge, Hem verwondert 't zeker niet Die met twee gezonde oogen 't Tegenwoordig meisje tiet. Doode vogels op haar hoedje, Pjjl en bogen in valach haar Hemelwat vreemdsoortig goedje Draagt die dame bjj elkaar Schoeoen niet om op te loopen Hooggehakt maar voorts zeer net, Met een harnaBvast van jjzer Door haar ook genaamd corset, Eo een sleep waarnaar 'k gis Enkel om de straat te dweilen Menig stuiver goed aan ia. Zoo is 't wezen en de bleeren Van de juffer uit doet' tjjd Wie zou nu zoo'n vrouw begeeren Dol van zncht tot jjdelheid? Neen geen frissche, ferme jongen Die goed uit zgne oogen kjjkt Neemt een vrouw die gansch verwrongen 't Wandelend modeplaatje ljjkt. Wie heeft lust maar steeds te bukken Voor de groole modewet, Mode die'zich naar de nukken Van een ligte dame zet Wie heeft lust maar steedB te geven Wat zoo'n modepop hem vraagt, Eokel, heb je van je leven, Omdat juffronw >die" bet draagt. Maar nog zgn er lieve meisjes Regt eenvoudiggoed od zacht Eo dat zgn zg die als prjjsjes Enkelen zgn toebedacht. Slechts telt men ze niet bjj hoopen Daarom bljjft zooals ge aanschouwt Van de meisjes die er loopen 't Grootste helftje ongetrouwd. {Zond.bl. N. v. d. D.) uit Zierikzee, vroegere standplaats van den WelEcrwaarden Heer M. N. J. Moltzer, Predikant te Haarlem, hem toegezonden den lOden Februarjj 1883, het Jubilé zjjner Vijftigjarige Ambtsbediening. Uw eenvoud maakt U wars van gunet- en eorbetooning En daarom viert G'Uw feest slechte in Uw eigen kring, In Uw met vreugd en dankbaarheid vervulde woning, Gestemd bet allermeest tot GodB verbeerlgking. Maar juist die eenvoud maakt, dat wjj U hooger eeren En dringt te meer, tot zelfs den verroD, tronwen Zeeuw, Die U ook niet vergat als Prediker des Heeren, U toe te roepen »U, die na een Halve Eeuw" «Van jjvrig, ernstig, needrig werkeD, niet wilt weten" «Van wat naar menscheolof ook maar van verre (zweemt," »U Huid' en Heil, U Man van hart en van geweten," «Aan geestesgaven rjjk en toch aan eerzooht vreemd 1" EN TUSSCHENLIGGENDE PLAATSEN. BEHOUDENS IJSGANG. FEBR. 1983. Van ROTTERDAM: Woensd. 14 'smorg. 10,u. Vrjjdag 16 10 Maaod, 19 DE Van ZIERIKZEE Dibgsdag 13 's morg. 8,- Dond. 15 8, Zondag 18 9,-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1883 | | pagina 1