ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4715. 59ste Jaarg. Zaturdag 50 December 1882. Nieuwjaars-Felicitatiën. „SCHOUWEN EN DUIVELAND" Verschgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prga per 3 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN, van 18 regels 30 Cts., meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlgk tot des Mjiandugs, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ore bezorgd worden. Groote Utter wordt naar plaatsruimte berekend. Even als vorige jaren zal in het No. van 2 Ja nuari a. s. wederom gelegenheid bestaan tot het plaatsen van Contant A 30 Cts. De Uitgevers zullen zorg dragen, dat dit No. op 1 Januari a. s. overal verspreid zal zijn. De inzending van Advertentiën voor dat No. be- stemd kan geschieden uiterlijk lot Zaterdag 30 December a. s. des namiddags ten 2 ure. De Uitgevers, DE LOOZE WAALE. KENNISGEVING. Suppletoir-Kohier van tien Hoofrte- l^jken Oiaslag; over 1888. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekenddat bet Suppletoir-Kohier van den Hoofdelukcn Omslag: dezer gemeente, over het dienstjaar 1882, op den 22 dezer inaaod door de Gedeputeerde Staten van Zeeland is goedgekeurd, en van heden af gedurende vgf maanden ter Secretarie der gemeente voor eea ieder in afschrift ter lezing ligt. Binnen twee maanden na de goedkeuring van het kohier worden de aanslagbiljetten uitgereikt, en bin nen drie maanden n& die nifreiking kunnen de aange- slagenen tegen hun aanslag bg den Raad bezwaren inbrengen, bij verzoekschrift op ongezegeld papier. Zierikzeb, den 28 December 1882. De Burgemeester en Wethouders H. G. MULOCK HOUWER, Weth. 1°.-B. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Algemeen Overzicht. Het verdient inderdaad opmerking, dat terwgl allen zeggen naar den vrede te haken en er zelfs vrede-ver- bonden worden opgericht om de gruwelen van het bloedig strgden tegen te gaan, velen er behagen in schgnen te scheppen om steeds van mogelgke en drei gende oorlogen te spreken, als wilden zg vorsten en volken bewegen om naar het zwaard te grgpen. Ge lukkig dat hun spreken en schrgven zoo weinig invloed beeft en dat wg gelooven mogen, dat de dagbladpers het artikel oorlog meest behandelt, wanneer zg gebrek heeft aan stof. Het gebeurt dan ook niet zelden, dat als wg den eenen dag ontrust worden door geruchten van oorlogen tnsschen Rusland en Doitschland of tus- sohen andere rgfeen, wg reeds den volgendeo lezen, dat men zich niet ongerust maken moet. En inderdaad wg gelooven ook, dat wg in dat opzicht met eenig vertrouwen het nieuwe jaar kunnen tegentredeo. Als wg toch de geschiedenis van den .tgdkring, die achter ons ligt, overzien, dan bemerken wg duidelgk, dat hoe strgdluatig sommige vorsten ook wezen mogende schatkisten geene oorlogskosten dulden en de volken liever in vrede leven. Wg hebben dan ooi in od« woek-avotaiolili uiet an ders te spreken dan van vreedzame schermutselingen, ofschoon de officiëele strijdperken meestal gesloten zjjn. Nadat de Kamer der Vertegenwoordigers in Frank- ryli ongemeen spoedig met de begrooting bad voort- gewerkt, heeft de Senaat nu ook een groot deel daar van aangenomen en zal men dus voor het einde des jaars daarmede gereed zjjo, eene uitkomst waarover men zich in andere landen, waar de discussien einde loos worden gerekt. Diet kan verblijden. Die volg zaamheid van het Parlement geeft aan het Kabinet moed en kracht om doortastend te handelen. Zoo heeft de Minister van Eeredienst een twee-tal Bis schoppen met schorsing van tractement gestraft omdat zg zooder permissie vac den President der Republiek eene reis naar Rome hebben ondernomen eo deHooge Raad van Onderwgs heeft de inspectie der Ieeken- en congregaristische scholen voor meisjes opgedragen aan dames, die door den Minister gekozen worden. Verder viel er in Frankrijk niet veel gewichtigs voor, ten ware men daartoe brengen wil eene officiëele receptie van den Italiaanachen Gezant door den President. Verder dat de gezondheidstoestand van Gambetta werkeljjk verbeterd is, zoodat er geen sprake meer is van eene amputatie. Waaracbgnlgk is het met het bericht daaromtrent geweest, als met de oorlogsberichtenmen heeft eens bang willen makeD, om later van een bjj- zooder geluk te kunnen spreken. Ook in Engeland heeracht kalmte en rost, zelfs van officiëele toasten. Alleen de berichten uit Ierland blgven minder gunstig. Er is weder een doodvonnis uitgesproken in zake de agrarische moorden, waarbjj zonderling genoeg bepaald is, dat het eerst 17 Jan. zal wordeu voltrokken. De tgdingen uit de Transvaal daarentegen klinken vreedzamer, al schreef men ook, dat er weder gevechten met de Kaffers hadden plaats gehad, waarin de Transvalers de nederlaag zouden hebben geleden. Er moet een brief in het licht zjjn gekomen van den vice-PreBident Kruger, waarin deze zjjo vertrouwen in Gladstone betuigt en zich vleit, dat deze eene wjjziging der conventie zal toelaten. 'tZou de eergfce maal niet zjjn, dat men bedrogen uitkwam met het groote vertrouwen in Engelsche Kabinetten of staatslieden en indien de arme Transvalere hun heil zelfs van een Gladstone verwachten, dan toonen zjj weinig met het karakter van Engelands maohtigen bekend te zgn. Tot de strijdpuntendie in onzen tjjd zeer op den voorgrond tredenbehoort ook de eedsquaestie. Ook in Italië beeft men die ten tooneele gevoerd en het schijnt wel dat men daar meer eedlievend is dan .vel elders. Althans de Kamer der afgevaardigden b:eft met eene meerderheid van meer dan twee honierd stemmen beslist, niet alleen, dat de parlementairf-eed zal behouden blgven, maar tevens beslist, dat wie weigert dien eed af te leggen van zjjn mandaa'ver vallen wordt verklaard. Het Ministerie daar te ande had den maatregel aangeboden. Het bljjkt du wel dat er nog Kabinetten zjjo, die van de Kames wat gedaan kunnen krjjgen, want van radicale zjje was niet meer of minder voorgesteld, dan om den eed;ansch en al in de doos te doen. In Spanje blgft men nog steeds over herormio- gen en over herziening der grondwet twisteD. ien der Ministers heeft na in de Cortes verklaard, nir alleen dat de Regeering al de hervormingen doorSerrano voorgesteld wil, maar dat zg zelve verlangt uit te voereD, mits men niet aan de grondwet raate. Die lust om daarin verandering te brengen minde zjj, was vooral bjj de republikeinen, dat booze v.k waar van men niets goeds verwachten kan. Me mag er zich dus op verwachten, dat eerlang Sagasta et groote plannen voor den dag zal komen, misscbit wel van zooveel omvang als de fioantiëele plannen '.n zekeren Minister in een noordelgk land van Europr Maar die het goed met do zaak meenen kunnen zie.'niet voor stellén dat de berg iets anders dan een rao baren zal, want zg begrjjpen niet boe de vorlangdtwjjzigingen in allerlei zakon met de tegenwoordige gfldwet over een te brengen zjjn. Vermoedelijk zal «n ook hier ■wel te denken hebben aan eene weDdingooals wjj die van den Tnrkschen Heer gewoon zjjn, die vaak ook den mond wjjd open zet, maar als bet op toehappen aankomt zich eerst nog eens moet bedenken. De Engelsche Generaal Wood, die het Eeryp- tlischo leger moet commandeeren is reeds te Alexan dria aangekomen en heeft zgno betrekking aanvaard. Inmiddels is de gendarmerie en politiemacht georga niseerd, waartoe men zich van Europeanen en inlanders zal bedienen. De goede Egyptenaren zullen het onder vinden, dat zg zeer degeljjk bewaakt worden, want eea en ander zal ruim drie honderd pond sterling kosten. Of men daar dan ook veilig wonen zal. Intusschen houde men in het oog dat die macht slechts over de drie voornaamste steden zal worden verdeeld. Te Triest werd dezer dagen de doodstraf vol trokken aan den man, die eene poging deed om den Keizer van Oostenrjjk te vermoorden. Naar aanleiding daarvan hebben in sommige Italiaansche steden volks- demonstratiea plaats gehad, omdat men gemeend had, dat de Keizer zeker genade zou verleend hebben. Het veel geruchtmakend proces in Belsie, waar door men daar te lande alles, vergat is gelukkig geëin digd, maar niet ten voordeole dor hoofdpersonen, daar da jary za schuldig heeft verklaard en jmt.dttOdtAneis over hen is uitgeproken. Men zal er echter nog lang van hooren, want omniddeljjk is er door de verdedi gers cassatie aangeteekend en het zal te bezien staan of, ook al werd het vonnis bevestigd, de Koning het tot uitvoering zal laten komen. Men zal zich zeker na weder eens om staatszaken gaan bekommeren en de partgen, die zoolang rust hadden, komen dan weder met nieuwen moed op. Ook in Ecuador is eene revolutie uitgebarsten die gedurig in omvang toeneemt, 't Zou ook wel vreemd zjjn ala de revolutie-koorts zich ook daar niet eens openbaarde. Het ergste is de zaak verraoedelgk voor de fondsenhouders, die zich toch al Diet te be klagen hebbeo, dat ze te veel renten van hun geld trekken. Nieuwstijdingen. De zomer van 1882 ia een van de merkwaardigste episoden in de geschiedenis van den petroleumhandel in Pensyivanië. In een nieuw gevonden district, Warren County, werd eeDe handelwjjxe gevolgd, die doet denken aan de fabel van de hen die gouden eieren leide. De pachtors, die een huurcontract op do rjjke zandsteenterreinen konden magtig worden, boorden aanstonds tot in 't hart van die lagen, en bg de eerste vermindering in productie werd een dyoamietpatroon van 500 kg. tot ondor in het boorgat neergelaten en aangestoken. Barsten en scheuren in allerlei rigtiDgen, door zalk een onzinnig zware dy- namiet-lading in de steenlaag ontstaan, voedren over vloedig olie aan, soms wel tot drie duizend vaten per etmaal door éen wel. Kortom, do productie werd op deze onberedeneerde wijze opgevoerd tot ver over de honderdduizend vaten per dag, waardoor natuurlgk do prgs tegolgk daalde tot een ongewone laagte. Soms werd zelfs minder dan een halve dollar voor 't vat be taald. Er gingen dagen voorbjj dat er 11 millioen vaten §er dag werden verkocht aan de beurs io de maand eptember alleen werden in Oil City 153 millioen vaten verkocht. Maar ziet wat gebeurd. Einde Soptember en beein October daalt de dageljjkscbe productie tot op minder dan een vierde van vroeger, on verscheidene wellen hooden geheel op. Wat er toen omging op de beurzen te Pitsburg Oil Bity, Tetueville en te New- York laat zich gemakkeljjk gisson. Schatten werden gewonnen en verloren in enkele oogenblikken. Dat te Londen ook een informatiebureau voor bede laars bestaat, vornam onlangs een aldaar wonende Duifcscier, die als welgesteld bekend staat. Hjj ontving een bezoek van een landgenoot, die hem eene gelde lijke pDdersteuDing verzocht en togeljjk vertelde, dat hjj eejat den vorigen dag te Londen was aangekomen. Op ctè vraag hoe hg hem dan direct wist te vindeD, wilde de bedelaar eerst goen untwoord geven, doch toon |hem een halve kroon beloofd werd, wanneer bjj zou Saggen, wie hem zjjn adres verschaft had, deelde hjj uede, dat in de Whitechapel een hnia bestaat, waar boek gehouden wordt van die Duitschers, die ge- wooi! zjjn ban compatriotteo geld to geven, en in verhiuding hunne giften gewoonljjk zjjn, moet voor het iekomen van het adres betaald wordeD. Zoo had i deze bedelaar voor het adres vao den Duitecher, die gewfon was een halve kroon te geveD, een shilling aan de speculatie moeten wagen. 1 An de »Davoser Blatter" van 28 Dec. ontleenen i wjjhet volgende b den laatsten tjjd komen er nog iederen dag te Ditos nieuwe gasten aaD, zoodat het aantal bjjna900 baraagt, ongeveer zoovee! als verleden jaar omstreeks Kfstgcf. Iet weder was de laatste 14 dagen bjjna onafgebro- k«) helder en gedurende eenige uren van den dag zoo j wfm, dat er over de hitte geklaagd werd, nietegen- stande alles onder de sneeuw ligt. Bjj het hótel »>rela" werd eenige dagen achtereen in de open lucht I gdiDeerd, hetgeen te midden van jjs en sneouw zeker nat dikwijls gezien wordt. Het onbrak daD ook niet qn een talrjjk bezoek en nog minder aan oen vrolgke 0 opgeruimde stemming. De avonden werden bg heldere manesobgn totwan- élingen en sledevuartoo gebruikt, die over dag ook bt de gezocbste uitspanningen behooren. Ook de jjs- hnen kwamen zeer in zwaog en werden tot Bobaatsen- jjden gebruikt, vooral door de hier aanwezige Hollanders ju Friezen, die vele toeschouwers uitlokten, om hunne rlugge bewegingen gade te slaan. u. De drie caasatiemiddelen der verdediging in het Pelt- zerproceB, die dreigen de onverkwikkelijke zaak nog eenigen tjjd onder de aandacht van het publiek te houden, zjjn 1°. dat de gezusters Pflistor, na verhoord te zjjn, de getuigenkamer zjjn binnengetreden: 2°. dat een der I getuigen, Jacobs, de zitting heeft bjjgewooDd vóór hjj tot bet afleggen van zjjn verklaring werd opgeroepen, 3°. dat een andere getaige, Prevost, zonder eed af te leggen tot het verhoor werd toegelaten. Voor de beide eerste punteD is, onder voorbehoed, akte van cassatie verleend, maar het derde punt werd als onwaar door het Hof verworpen. De verdediging echter houdt het vol on verscheidene verslaggevers die de zitting bgwoonden bevestigen het, dat getuige Pre- voBt geen eed heeft afgelegd. Voorts moat een der juryleden niet de hoedanigheid van Belg gehad hebben. Een vriend van Bernays hoeft een nagelaten werk vau den vermoorden advocaat uitgegeven. Van 1878 1881 had Bernays in de archieven van Parjj9, Weenen, Frankfort, Berljjn, enz. onderzoekingen gedaan betref fende een geschiedenis van de Rijnstreken onder Napo leon 1. Nog iu het voorjaar van 1881 had Bernays daartoe geruimen tjjd te Frankfort vertoefd. Zgn werk was niet voltooid, wel een gedeelte daarvan betreffende Frankfort en dat is thans te Berljjn bjj Mittler verschenon. sUcfccrtttnb. Rotterdam 27 Dec. Twee inspecteurs-recher- cheors te Amsterdau' hebben de hand gelegd op zekeren C., wonende op de 6t. Anth. Breestraat, bjj wien ge vonden zjjn 35 brilgnten en 1 saffier van f 36,000, bebooronde aan de bieren Bosch Zoon en in handen der »millioenen-jufIriJiw" geraakt. Op verzoek der Ijotterdamsche politie is C. naar Rotterdam vervoerd. De persoaen die fthier in verband met de hande- liogea van Jannetje Sruik in hechtenis zgn genomen, zgn: Van ZutpeD, bjj w: sa bet halssnoer met ju weelen werd gevondeD. dat ii een schoen was verborgenVan der Heem, boffiehuislouder, bg wien twee armbanden werden gevonden; 40U en Brandei, kooplieden, be nevens nog iemand, jiens naam in verband met andere onderzoekingen niet openbaar wordt gemaakt. Het halasooer ie, bjjkens nadere berichten, 25.000 waard de armbande^ hebben oen waarde vao 40,000. Bjj Van Zutphen roende de >milIioenen-juffrouw" in huis. N'.ar wjj rrercomer jwóii Pillier met diamanten ge vonden in den neus eqer oude bottine staande tusschen andere schoenen op eo plank, op een zolderkamertje van genoemd huiB op ie Leuvehaven. Uit een onder zoek is echter geblekp, dat diezelfde juweelen reeds een poos in bewaringzgn geweest bg een perBoon te Gorinohem, die indertd ontkend had daarvan iets le weten. Het schgnt nn, dat e papieren die onlangs bjj den kruier Van de Poll ti Amsterdam werden gevonden al waren het dan ok slechts lastgevingen tot het doen van boodechapp* bjj dezen en genen wel degeljjk in zóóver vaj waarde zgn geweest, dat zjj het middel waren omhet verlorene terecht te bren gen. Men hoopt nog aeer te vinden maar zooveel is nu reeds gebleken, dl, wanneer men 24 uren later ware gekomen, de vogls gevlogen waren geweest en de brillanten, voor de keren Bosch en Zoon van zoo veel waarde, naar Loncja verkwanseld, en daar gewis spoor loos verdwenen zoleo zgn. In 't geheel moeten einu 10 personen in deze zaak in hechtenis zgn, waamdor Jannetje Struik en haar galautvau de tien tj er acht te Rotterdam gear resteerd. De Vureosche «schoor" betaalde alles contant met geleende sommen. Zjj die haar leenden kregen kostbare geschenken, ditweer moesten dienen om cie- diet en vertrouwen to vkken, en nienwe sommon te erlangeD, waarmede danireder de kostbaarhedon wer den betaald. Op 't laaj, in December van verleden jaar, waren geen kapital. meer te krjjgen en ontstond het geschil met de firmtVan der Gaot. Toch was er nog genoog over om goet ja rooiaal te blgven loven, en die omstandigheid dd zoovelon gelooven, dat er inderdaad geheime broom van inkomst waren. Wanneer dit goding irópenbare behandeling komt en alle getuigen wor<luu;ehootd die in de instructie verklaringen hobbon nfgo'.jd, dan zal mon vreemd op zien van zooveel list en aw overleg aan do eeoe, en zooveel geloof en goed vdrouwen aaD de andere zjjde. j Want al hobben de geldideters kostbaarbeden, klee derun, huisraad enz. entten geschenke gekregen, zo hebben hunne kapitalen p verre na niet terug, on het morkwaardigste is dabgoa alles is geleend zonder eenig bewjjs van ontvang van hen die loenden. Er is eene familio te Haarleodoor deze gebochelde boe- rondoorn (die f 1000 bct~do aan den genceskandige die haar bg hare bevallinpgstond) gebool gernïoeerd, Om van andoren niet te gtiagen. 't Is bevredigODd voor ht rechtsgevoel dat de Rot- terdamscbe justitie in doz^&ak zooveel licht brongt. Op de jjteron stoonbot Hollandvarende van Rotterdam op Londen, metrollo lading van daar aan gekomen en liggende aan di lichter van de Stoomboot- maatschappjj, werd in den 'geloopen nacht .omstreeks 12'/* ure, een sterke branding waargenomen, en woldra bleek het dat de lading vu bad gevat. Hoe de brand is ontstaan, bleef onbekend. Mon vermoedt dat er in de lading reeds iets aan iet smeulen was, toen do stoomboot London verliet. Ie het zg, bet vuur sloeg fel om zich heoo en kreeg, oordien het gevoed werd o. a. door de arak, de olie i de katoeo, die een doel van de lading vormden, snetulk eene uitbreiding, dat de stoom- en handbrandspten aan den wal en do spuiten van de booten van i havendienst onmachtig waren afdoende hulp to verlnon. Daar er bovendien ernstig gevaar begon te bekan voor de schepen die in de oomiddelljjko Dabjjkeidageo, werd do Holland op bevol van don havenmeo^r, los gemaakt, van den wal verwjjderd en toon dodde booten op sleeptouw genomeD, waarna het achigroorbjj het Park op het droge werd gozet. De stoodoot ia daar genoegzaam geheel uitgebrand. Middelburg28 Dec De heer P. A. Janssen is met iDgang van 22 Nov. (81 ontslagen als direc teur van bot hnis van arrestin bewariDg alhier, ter- wjjl met ingang van 1 Jajarjj a. als zoodanig is benoemd de heer W. Schotman, bewaarder eerste klasse in genoemd gesticht. Uit Middelburg wordt m het «Handelsblad" geschreven, dat bet thans teki zou zgn, dat de Rot- terdamsche Lloyd hare kanten in het aanstaande voorjaar naar Vlissingen zaloverbrengen en hare stoombooten uit die haven naalndiëdoen vertrekken. Bjj den provincialen Oerstaat in Zeeland is opengevallen de betrekking vi opzigter le klasse, j waaraan eene bezoldiging van/" 1400 is verbonden. Sollicitanten kunnen zich voor 5 Jan. bjj Ged. Staten dier provincie aanmelden. "Voere, 28 Dec. Do raadiiezer gemeente heeft met vjjf tegen twee stemmen jn heer J. A. Goldof, secretaris der gemeente, benoela tot gemcente-oot- j vanger, in plaats van den heer C.vuRandwjjk, overledon. j Goes, 27 Dec. De wtthjder Van Swinderen heeft in den Raad aangekondigddat hjj nog eeDS wil terugkomen op de kwestie tie inleiding gaf dat de heer C. Riseeeuw niet als raaèlid werd toegelaten, i Toen Borg. en Weth. beschikte, dat genoemde heer als geagreëarde op het kaïtool van den gemeente ontvanger zou mogen optrede), gven zjj daaraan een permanent karakter. Art. 17 vatde instructie van den ontvanger laat zjjns inziens sleclts nn tjjdeljjk vervanger i toe. Daarom wil bjj dat of U: bncbikkiog van Burg. j en Weth. niet geacht worde ceni uitvoering van dat I art. te zjjn en meq daarop teugkime, of dat de Raad hot artikel in dien zin wjjzige. Maht de gemeenteraad daartoe niet geziDd zjjn, dan zoiihet kunnen wezen, dat de heer R, werkeljjk do birefeing niat bekleedt, die hem hot struikelblok wai o| den weg naar een der zetels onzer vroede mannei. i Naar wjj vernemen is dehee C. J. Snjjders, te Wilhelmiaadorp, benoemd tot ;aitngewoon opzichter van den waterstaat en zal hj ao het kanaal door Zuid-Beveland werkzaam zgn. Gravenpolder. D.or Ben Raad is aan dr. F. L. Arentz, arts te Oudehiidi; op diens verzoek eervol ontslag verleend als plaltsegk geneesheer, en in diens plaats benoemd de heeijJA. Geill, te Nisse. Yerselre. Tot brieven- a telegrambesteller ia benoemd A. do Waard, te Nieuvdoli, in te gaan met den Ion Januarjj 1883. Wolfnartsdjjk, 26 De. jHeclen namiddag werd in bet schoollokaal alhier okluing gedaan, van wege de Vereenigiog tot het leerrn van steenkolen. Aan 310 leden werden 7432.5 heet. Riihr- of kagchel- koleo verstrekt, tegen 59 cts. vrjj te huisvoorts nog 84 hectol. galjetten a /1,16s en 6400 kilo schaalkolen k 1,57 per 100 kilo. DewjjL. de prijsberekening der kolen per hectol. niet volledig op het gestelde bedrag uitkwam, werd uit het totaal van die gedeelten van centen nog eenige portiën gehakt varkensvleesch en I spek onder de tegenwoordig zgnde leden verloot, welke 1 voor zooveel die aan minvermogenden ten deele vielen, j hoogst welgevallig aanvaard werden. Brouwershaven28 Dec. Volgens rapport van West-SchouweD, is van de Carl August niets meer te zieD. ZlerlUzee21 Dec. Uit alle aan de rivieren gelegen plaatsen komen wederom onrustbarende be- rigten omtrent den hoogen waterstand. Te Maastricht, Grave, Venlo, Roermond en 's Hertogenbosch verkeert men in het grootste gevaar. Als een bjjzonderbeid dealen wjj mede, dat in de gemeente Ouddorp op Flakkee 2400 inwoners in 4 maanden tjjds niemand ia overleden. Men sohrjjft van Terschelling Twee Volendammer vischuchuiteu begaven zich Zatu.dag op weg n&ar huis, om na langdurige afwezigheid te midden der hunnen het Kerstfeest te vieren. Niet verre van onze kust overzeilden ze elkander, tengevolge waarvan één der schippers over boord sloeg. Zgu zood, dit bemerkende, sprong zonder aarzelen over boord om den worstelenden vader te redden, 't Mocht hem echter niet gelukken. Ook hjj verdween in de diepte en vond daar met den vader zgn graf. De prgs van 500 voor een school- en leesboek over de zuivelbereiding, door de Buma-stichting uitge schreven, is toegewezen aaD de hoofden van scholen te Beetgum en Leeawaiden, de heeren Van der Maen en Boersma. Door den Heer H. J. Ph. EjjdmaD, te Oud-Beier land, is een Karper gevangeD, die de buitengewone lengte heeft van 86 centimeter en een gewicht vaD 8 kilogram. Deze visch is door don Heer Egdman aan het Aquarium te Amsterdam ten geschenke gezonden. Te Haule (in Drente) is de van ouds bekende Koumansburg, eene kapitale boerderjj, bestaande uit ongeveer 15 H. A. bouw- en weiland, eenige perceelen uitmuntend akkermaalshout, 170 H. A. veldgrODd, ésne kapitale en twee kleinere boawmaoswoniogen, in pu blieke veilÏDg ingezet op circa6000. Alleen op het veld worden ruim 400 schapen onder houden. De bjj de boerderjj bebooronde, doch op eenigen afstand gelegen wei- en hooilanden (natuurlgk groen landen), zgn ingezet op ruim 9000. Men kan zich niot herinneren, dat in die streken ooit zulke lage prjjzen zgn geboden. Het geregtshof te 's Hertogenbosch, heeft in hooger beroep eene belangrjjko beslissing genomen in zake de drankwet. Het gold de bekeuring van een herbergier, beklaagd van aan een persoon, die in konnelgken staat van dronkenschap verkeerde, een glas bier te hebben toe gediend. Do regtbank to Muastricht ontsloeg den beklaagde van regtsvorvolgiDg, op grond, dat niet go- bleken was welk soort van bier was toegediend en dat bet in het zuideljjk gedeelte van Limburg te platten lande meestal gedronken bier van zulk oen zwak ge halten is, dat bet niet als bedwelmende drank kan worden aangemerkt. Het hof besliste, dat uit de ver klaringen van twee getuigen was gebleken, dat de biersoort, waarvan in het onderhavig geval sprake was en die alom in znidcljjk Limburg wordt gedronken, t&meljjk zwaar en in meer of mindere mate bedwel mend ie. De beklaagde werd veroordeeld tot eene geldboete van f 1 of subsidiaire gevangenisstraf van één dag. Tot gemeeote-goneosbeeren te Oad-Bejjerland zgn benoemd de heeren J. F. Ph. Hers en K. Lodder, bei don arts. De kosten der Internationale Landbouwtentoon stelling, welke men in 1884 te Amsterdam wil houden, zjjn op minstens 120.000 berekend, 't Schgnt dat de fioantiëele steun, tot dusver ondervonden, Dog niet voldoende is om het tol staod komen te waarborgen. TELEGRAMMEN." Heulen 29 December. Door den aanhoudenden was der rivieren wordt de toeBtand zorgeljjk. Overal worden uitgebreide maat regelen van voorzorg genomen. 'i (Jravenhage, 29 December. De Eerste Kamer heeft heden tal van wetsontwer pen, zoomede Hoofdst. I—VII A en Middelen aange nomen. De Minister verklaarde dat bet Koninklgk Besluit tot vrjjBtelling van 't zout 70or landbouwbe- drjjf wacht op voldoende middeleo om misbruiken te voorkomen. Kerknieuws. Ds. Lauts te Zuilichem heeft bedankt voor het be roep naar Ooltgeoeplaat. predikbeurten BIJ DB CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE GEMEENTE TB ZlEJlIKzEE, A f deeling Sin'-Domus straat, op Zondag 31 December 1BS3. Voorm. 10 urede heer ECKHARDTtheologisch student te Kampen. 's Avonds 6 ure, de heer ECKHARDT, OudejaarB- predicatie. Nieuwjaarsmorgen 10 ure, de heer ECKHARDT. Gemengde Berigten. Een nieuwe en rjjke bron voor vrouwen is ontdekt in Canada. Niet alleen dat velen door gebrek aan vrouwen spoedig tot een goed huweljjk kunnen komen, maar meu betaalt daar gaarne voor een keukenmeid 500 k 600 en in de hotels zelfs van 600850. De salarissen voor onderwijzeressen, winkeljuffrouwen enz. zjjn naar evenredigheid, kortom, Canada is het Eldorado der vrouwenDoor het Kantoügeregt te 's Gravenhage is iemand wegen9 hot villen van een levende kat, veroordeeld tot 5 dagen gevangenisstraf en 25 boete, bg tiet betaling te vervangen door dageu gevangenis. Dat was ook een poesje 1 Door de prinses von Wied, dochter van prins Frederik, wordt dageljjks te Neuwied in Duitschland, aan ruim 750 personen warme spjjzen uitgereikt. En de pachters der eigendommen in N. Brabant van genoemden prioe, die met have en goed onder water zitten, worden per deurwaarderB-exploit aangemaand tot betaling der hnnr. Zou de prinses dat weten Een nieuw wonder I Men zegt dat er in de cokes een diamant gevonden is. «Dat kan wel" zegt de jonge duit te O. «want ik heb de oude overgehaald om op Nienwjaarsdag een paar stukjes zamen to geven, aan do vele bezoekers die wjj dan verwachten een vóór en een achter, tot slotholder en bolder, beneên en op zolderwie die duiven zoekt en ze vinden wil, inoet in goen kenne- ljjkon staat verkeerer, want het buffet zal goed voor zien zgn. Te Stavenisse hebben do kerkgangers met Kerstmis weinig lust gehad, daar slechts éénmaal gepredikt werd. Neen dan was het bjj de Lutherscbe gemeente te Z. anders gesteld, daar was «geen dienst." Een voorganger te Rilland moest ook een voorbeeld geven aan zjjne kinderen en hen niet tot 's nachts op straat laten loopeo, vooral op zulke jeugdige jaren. Is dat eene behoorljjke opvoeding? Ingezonden Stukken. 1 8 8 2 'k Legde in mjjn vroeger jaren Een bjjzonder dagboek aan Dit bevatte heel onzjjdig, Wat ik deed of had gedaan. Met de woorden: nota bene, Teekende ik 't bedreven kwaad, En de woordenbene bene Plaatste ik bg een goede daad. 'k Was gewoon het door te blaadren Op het einde van elk jaar; O, dit was voor mg zoo nuttig, Want nu bleek het zonneklaar, Hoe het met de nota benes En de bene benes stond, Of ik H slot van mjjoe rekening Tot mjjn voor- of nadeel vond. Nimmer, dat begreep ik spoedig, Kon ik worden Crediteur Maar ik werd, door vljjt en jjver, Langzaam kleiner Debiteur. Al die onde nota benes Bleven wel in 't boekje staan Maar de bene benes groeideD, Tot mjjn bljjdschap, daag'ljjks aan. Nog leg ik 't memorieboekje In mjjn grjjsheid niet ter zg Maar .k houd het onpartjjdig, Tot den dag van hedeD, bjj. Ieder moog' mjjn voorbeeld volgen: Het berouwt U zeker niet, Als gjj op uw nota benes En de bene benes tiet. Slaat gjj bg de nota benes Somtgds droevig de oogen néér; Als zg zieD de bene bents, Dan verheffen tg zich wéar. Laat vooral de nota benes In 't memorieboekje staan, Want zg sporen U gestadig Tot de bene benes aan Prjjzen der Boter en Ejjeren. Ziebiiczee 28 December 1882. Boter hoogste koers 0,87'/, en laagste koers 0,85 per 5 Hectogram. Kip-Egeren hoogste koers l,87'/j en laagste koers 1,50. STOOJIBO^TDIENST Middelburg en Zierikzee. Deo. '8S-Jan. 'S3. Van MIDDELBURG Zaturd. 30 'b nam. 1,u. Dinged. 2 'a morg. 8, Woensd. 3 7, WoenBd. 3 per wagen naar Veere 'e midd. 12,— u. van Veere 's nam. 1,30 Dond. 4 1,— Vrgdag 5 1, Van ZIERIKZEE: Zaturd. 30 'emorg. 7,30 n. Zondag 31 9,— Dinged. 2 'snam. 1,— Woensd. 3 n. Veere'smorg. 11,— u. verder per wagen direct na aankomst. Dood. 4 's morg. 7, Vrgdag 5 7,— Zierikzee—Rotterdam v. v. HET RADERSTOOMSCHIP vertrekt geregeld van ZIERIKZEE: Maandag voormidd. 7,30 u. Donderdag T',— Zaterdag 7,30 van ROTTERDAM: Zondag voormidd. 8,30 u WoeDsdag 8,30 Vrgdag 8,30 Vrachtt vau ZIERIKZEE naar DORDRECHT en ROTTERDAM Groote Kajuit I,40, Voorkajuit f 0,90. Stoomboot „ZIERIKZEE." STOOMBOO T DIENST Zierikzee en Rotterdam dibecte verbindingeh met Amsterdam en Brouwershaven. JANUARIJ 1883. Van ROTTERDAMDingsdag 2 's morg. 9,uur. ZIERIKZEE: Woensdag 3 8, 4 Januarij wordt de dienst tot nadere aankondiging GESTAAKT. P- O. OLITIKB. Schipper A. v. d. HUCHT vertrekt dos Woensdags van ZIERIKZEE naar MIDDELBURG en des Vry<lag^->nlddags van MIDDELBURG naar ZIERIKZEE. Correspondentie. Nogmaals zg herinnerd, dat geene Ingezonden Stuk ken door tusschenkomst van anderen worden geplaatst. Het Bureau van den Nieuwsbode is gevestigd op den Hoek van de Schuithaven, B, 69, waar gelegenheid bestaat tot het inzendeD van Advertentiën, Ingezonden Stukken enz. Sïfcrertcwticn. KAJLA4AAAJLAJLAAJLa.Jl.5JL#JLJLJLJL^JÜLJLJLJLJLJl* S5-jarige Eohtvereonigiug 3 van C, W. H. APPEL en 3 M. HUSON. f Zierikzee, 30 December 1882. a»ffvir Ö"B"T nrTTTTrTtrj-trinrTTinrirTTTTTVT^ Ondertrouwd: WILLEM JAN de BRÜIJNE Luitenant ter Zee, en ANTHOINETTE MARIE van den THOORN. Rotterdam, 28 December 1882. Zeer voorspoedig bevallen van een welgosoha- pen Zoon, A. van der SCHEER geb. v. d. Broek. Abbbnbrork, 27 December 1882.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1