ZIËR1KZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4712. Donderdag 28 December 1882. 59ste Jaarff. Nieuwjaars-Felicitatiën. v Verschijnt DINGSDAGDONDERDAG en ZATCTRDAG. De prjjs per 8 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVÊRTENTIËN, van 18 regels 30 öfcs., meerdere regels 10 Cfcs., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Groole Utter wordt naar plaatsruimte berekend. Even als vorige jaren zal in het No. van 2 Ja" nuari a. s. wederom gelegenheid beslaan tot het plaatsen van Contant A SO Cts. De Uitgevers zullen zorg dragen, dat dit No. op I Januari a. s. overal verspreid zal zijn. De inzending van Advcrtentiën voor dat No. be stemd kan geschieden uiterlijk lol Zaterdag 30 December a. s. des namiddags ten 2 ure. De Uitgevers, de LOOZE WAALE. Door het Postkantoor te Zierikzee zgn gedurende de 2e helft der maand November 1882, de navolgende brieven verzonden aan personen, wier namen op het adres vermeld, ter plaatse van bestemming onbekend zgn, als H. de Bruyn te Dordrecht. Van het hulpkantoor Nieuwerkerk; A. v. d. Hoeven te Stompryk; van het hulpkantoor Oosterland firma Tak te 's Hertogen- BEKENDMAKING. Aangifte-biljetten voor den hoofde- lijken omslag, dienstjaar 1883. D» BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee Gezien art. 1 der Verordening op de invordering van eenen hoofdeljjken omslag in deze gemeente van den 17 October 1865 m a It e u bekend; dat de aangifte-biljetten voor die belasting, voor het jaar 1883, vóór den 15 January e. b. zullen wor den uitgereikt aan do huizen der ingezetenen, die vermoed worden in de termen dier belasting te vallen, en dat die biljetten binnen veertien dagen nil de dag- teekeniDg der uitreiking, tegen re9u, zullen worden teruggehaald. Zjj herinneren voorts de belastingschuldigen, die by de uitreiking mogten zgn overgeslagen, aan hunne verpligting, om binnen drie weken na deze kennisge ving een biljet aan het Stadhnis af te halen. Zibbikzkb 27 December, 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd H. G. MÜLOCK HOUWER, Weth. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Verbod van Bedelarij op den Nieuwjaarsdag en Nieuw jaars-Collecte. De BURGEMEESTER WETHOUDERS ven ZU- rikzee In aanmerking nemende de bestaande Verordeningen tot-weriog der bedelarg in het algemeen 1* ebben goedgevonden: lo. aan alle beboeftigen te verbieden, geljjk ge schiedt by dezeop 1 Januarg aanstaandeaan de woningen der ingezetenen rond te gaaD, om, onder voorgeven van Nieuwjaars-wenschen te bedelen 2o. ter kennis van de ingezetenen te brengen, dat, ter verligting van den nood der armen, op Zatur- e den 30 dezer maand, des middags, eene OOLLllCTIC zal gedaan worden, om nit het beloop daarvan eene buitengewone uitdoeling aan alle behoeftigen te doen. Zg noodigen de ingezetenen uit, op deo aanstaanden Nieuwjaarsdag geene giften aan hunne huizen uit te reiken aan zoodanige armen, die, ondanks dit verbod aan de woningen mogten komen bedelen, en verzoeken heD op den 30 dezer milde bydragen in do Collecte te doen, en alzoo mede te werken aan hot doel, het welk het Bestuur zich bg het verbod van bedelarg voorstelt. Zibrikzee, den 27 December 1882. De Burgemeester en Wethouders H. G. MULOCK HOUWER, Wutb. ]°.-B. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. BEKENDMAKING Plaatsiug "van Kinderen op de Tusech enschool. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee brengen ter kennis van belanghebbendendat de Commissarissen over de Tusscbenschool in 'deze Semeentoeene zitting zullen houden in het lokaal ier school (Hoofdonderwijzer L. KARREMAN)op Vrijdag den 29 dezer maand, des avonds te 6 uur, tot het ontvangen en booordeelen der aanzoeken om plaat sing van kinderen op die school. Zg roepen ouders of voogden, die hunne kinderen daar wenschen geplaatst te zien, op, zich daartoe aan te meldeD, aangezien tusschentyds geene kinderen op de school kannen worden toegelaten. Zierikzee, den 22 December 1882. De Burgemeester en Wethouders, H. G. MULOCK HOUWER, Weth. P.-B. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. BEKENDMAKING. Plaatsing van Kinderen op de Armensch ooi. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierik zee brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de Commissarissen over de Armenschool in deze gemeente, eene zitting zullen houden in het lokaal dier school (Hoofdonderwijzer J. Th. OOSTERMAN)op Vrijdag den 29 dezer maand, des avonds te 7 uur, tot het ont vangen en beoordeelen der aanzoeken om plaatsing van kinderen op die school, Zg roepen ouders of voogden, die hunne kinderen daar wenschen geplaatst te zien, op, zich daartoe aan te melden, aangezien tnsschentgds geene kinderen op de school kuDneo worden toegelaten. Zieeikzee, den 22 December 1882. De Burgemeester en Wethouders H. G. MÜLOCK HOUWER, Weth. I." De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. Sntert&a. Op last van den Staat Michigan is een geschrift gedrukt en uitgegeven in de Hollandsche taal, hetwelk bestemd is om te circuleeren onder de Hollanders in dit land en in Earopa. Het bevat inlichtingen omtrent de Djjverheid eo hulpbronnen van den Staat en zjjoe openbare instellingen, een opgave van zyae nog niet bebouwde landerijen en eene kaart, waarop de Coun- trie, voornaamste plaatsen eu de spoorweglynen van den Staat, benevens zgn aardrijkskundige omtrek zgn aangegeven. Zg die dit geschrift aan hunne vrienden iD Neder- land of elders willen zendeD, kunnen er kosteloos exemplaren van verkrggen door zich te wenden aan den «Commissioner of Immigration, Detioit, Michigan/' (Sngelanb. JFranÖrijft. te. Reeds driemaal achtereen heeft do koningio van Birma hare getrouwe onderdanen teleurgesteld in hunne hoop op de geboorte van een erfprins. Toen zg nu echter onlangs weer van een meisje beviel, was het geduld van het volk geheel uitgeput. De grooten des 'ijks staken de hoofden bgeen en richtten tot de heer- scheres een krachtig adres, waarin de meening werd uitgesproken, dat op haar de voorname ptigt rustte, aan het ryk een erfgenaam van den troon te schenken. Op dit oogenblik verkeert de koningin andermaal in bigde verwachting eo spoedig zal het dus blgken, of dit adres de gewonschte uitkomsten heeft opgeleverd. Verleden week zgn te Londen 637 personen ge storven ten gevolge van den nadeeligen invloed van den mist op de ademhalingsorganen. Voor hotmeeren- deel waren die personen Datunrlgk borstlfjdere. Het hoofd uit de spelerawereld houdt zich op het oogenblik te Parije op. Het is de heer William Deutech uit New-York, die in 5 maandeD tjjd de som van 2,500.000 francs mot het baccaratspel verdiend heeft. De heer Deutsch overtreft dos den bekonden speler Garcia, die aan de roolette te Baden-Baden en Hom burg 2 millioon francs won. Het spreekwoord >zoo gewonnon, zoo geronnen" heeft zich bjj dezen spelor wel bewaarheid, want Garcia, uit overtuiging van te zuilen winnen, wilde zich niet aan het voorgeschreven inleggeld houden. Hg wist den pachter van de bank, den heer Blanc, ovor te halen zooveel op de groene tafel te mogen zetten, als hg goed dacht, en verloor zoo in een paar uren zgn gebeele vermogen van 2 millioen francs, waarmede bg aan de speeltafel geko men wa3. Zondor oen cent moest hg de roulette verlaten. IDuitstlvtanh. Omtrent de vroeselgke ramp te Dortmund (zie ons vorig blad) vernemen we dat het ongeluk is toe te schrgvon aan ovorlading van de mand. Deze wa» voor 20 personen bestemd, terwgl er zich 24 in bevonden. De overige werklieden, die nog beneden op de torug komende mand stonden te waohteo, konden zich nog bytyds redden. Proces-Peltzer. Vrgdag is de behandeling dezer ge ruchtmakende zaak afgeloopen. Nadat do verdedigers nog het woord hadden gehad en de beschuldigden verklaard hadden niets meer te zeggen te hebben, stolt de voorzitter ten 5 u. 45 m. de volgende vier vragen aan dejnry; Eersto vraagIs Lóón Peltzer piichtig te Brussel op 7 Januarg 1882, vrgwillig met inzicht den dood to- weog te brengen, eenen moord te hebben gepleegd op den persoon van Bernays, door de misdaad nit te voeren Tweede Vraag: Is de misdaad gepleegd met voor bedachtheid Derde VraagIs Armand pliebtig te Brussel deo 7 Januarg 1882 vrgwillig met het inzicht te doodeD, eon moord te hebben gepleegd op don persoon van Bernays, hetzy door de misdaad uit te voeren het- zg door regtstreeks deel te nemen aan de uit voering, hetzjj door welk feit ook aan de uitvoering zulke hulp verleend te hebbeD, dat zonder zynen bg- stand de misdaad niet zou kunnen gepleegd zgn, hetzg door tot de misdaad aan te zetteD, door belofton, misbruik van macht of gezag, plichtige listen of kuiperyen Vierde Vraag: Is die misdaad met voorbedachten rade gepleegd? De jury Terwgdert zich daarop en de beschuldigden worden gebragt naar de wachtzaal dor getuigen. Al daar omhelst mevr. Peltzer hare beide zoons. Ten 7 n. 20 min. zgn de beraadslagingen der jury afgeloopen. Het Hof treedt daarop biooen en de voor zitter der jury verklaart daarna op zgne eer en geweten dat zg al de gestelde vragen bevestigend heeft beant woord. Deze uitspraak werd door 't publiek met toejuichingen begroet. De Voorzitter van bet Hof eischt daarop tegen do beide beschuldigden de doodstraf De Voorzitter. Hebt gg iets te zeggen, Lóón Léon. Ik neom de veroordeeÜDg aan voor mg, doch ik protesteer tegen de uitspraak. Jegens mgn broeder heeft men eene geregtelgke misdaad gepleegd, De Voorzitter. Gg moogt dat niet zeggen. Lóod. Het is nochtans 200. Do Voorzitter. Ik verbied u dat te zeggen. (Een j gendarm doet Lóón neerzitten). De Voorziter. Armand hebt gg iets te zeggen Lóón valt weer in de rede. De Voorzitter. Zoo ge niet zwygt, doe ik proces- verbaal tegen u opmaken 1 Armand staat op en den arm naar de jury uitstrekkende, roept hjj»Mjjn vloek en die van mgn bind over u." Nadat het bof uit zgne beraadslagiogszaal terugge komen was, sprak de voorzitter het doodvonnis uit tegen de twee beschuldigden Léon en Armand Peltzer, uit te voeren binnen de etad Brussel. Lóod blyft zich zelf geljjb, doch Armand heeft een lykkleur en snakt naar lucht. Het is alsof hg opeens 20 jaar ouder is geworden. De verdediging laat do veroordeelden terstond het verzoek om cassatie teekenen. Het volk lacht en tiert eD het gejuich buiten de 1 geregtzaal dringt naar binnen door. Bg de wegvoering der veroordeelden kon Armand nauwelgks op zgne beon^n staan. Wie in bet paleis van justitie was, werd opgesloten gehouden totdat de wagen op weg naar de gevangenis terugkeerde. Er was eene gewel dige agitatie in do stad, bet volk riep «Leve de ju- stitie l'1 en tóen de wagen voorbijreed riepen bonder den dien na, «Peltzer 1" «Vaughan" schreeuwende. 'gGfavenhaere> 23 Dec. De Tweede Kamer beeft beden Boofdst. X, Koloniën, aangenomen met 49 tegen 5 stemmen. Hoofci- 'voorziene Uitgaven ie aangenomen met mmen en eindelgk de wet op de middelen stemmen. van dea heer Rutgers is besloten om do weder byeenkomst, n- afloop van het refssde Billiton-Concessie aan de ordo te stellen. De Kamer is daarop tot Dadere bgeenroeping ge scheiden. Bg de behandeling van Hoofdst. WaterstaatHandel en Nijverheidbeloofde de Minister voor de brieven gaarders ten platten lande te zallen zorgen eo beves tigde dat met 1 April a. s. overal in het land de pakketdienst cou worden iDgevoerd. O. a. ie benoemd tot commies der poetergen 3de kl. de heer J. C. de Vulder van Noorden. De Minister van Finantiën heeft, met het oog op de nieuwe Zegelwet, welke met 1 Januarg a. s. in werking treedt, de hoofd bepalingen dier wet en een ige KoDioklgke besluiten nog eens doen opnemen in de Staats-Courant No. 8ÖJ2. Kioitantièn. De gewone eenzydige kwitaotiën voor geldsohuld, onverschillig in welken vorm, ook iD dien van berigt of brief, zgn onderworpen aan eeD vast regt van slechts 5; cent, met uitzondering van de kwi- tantign voor belastingen, die aan het regt van 15 cent, met opcenten, onderworpen blyveD, en van de kwitan- tiön niet meer bedragende dan 10 en niet strekkende op rekening of tot geheele ddoeakig van^ene grootere som, die van zegel blgvea" vrggesteld. Voor kwitant 6a aan 5 cents zegel onderworpen mag plakzegel gebruikt worden. De schuldeiscber, hetzg bg 2elf of dat een ander namens hem de aan zegel onderworpen maar ongeze- gelde kwitantie onderteekent, beloopt boetehg alleen, hg is overtreder der wet. Slechts illoyalo concurrentie kan hem tot overtreding Dopen, want het zegel wordt, volgens de uitdrukkelijke bepaling der wet, aan den schuldenaar in rekening gebragt. Door overtreding der wet waagt do schuldeischer zich. Zgne coDcarreDten hebben belang or by dat bg beboet wordt. Onmin met hen, die zgae kwitaotiën in bezit hebben, brengt hem iD gevaar. Plakzegel. De plakzegels van 5 cent zuifoo veikrgg- baar gesteld wordeD op plaatsen waar geen registratie kantoren zgn, aan de postkaatareo of bg de brieven gaarders. Alleen de onderteekenaar eener kwitantie en de on- dertuukeoaar of trekker van een handelspapier, de acceptant, de endossant 00 de bonder, die kwiteert, mag van plakzegel gebruik makeD. Rotterdan), 25 Dec. lo dez*»kdor»millioenen- juffrouw" is eenig licht gekomoD. Door de justitie alhier is bg zekeren van Zutpben cedo huiszoeking bewerkstelligd, met het bgzonder gunstig gevolg, dat verborgen gevoDden is bot bg misdrgf verkregen hals snoer mot diamanten. Ook zgn op dien dag io oen verdacht koffijhnis aan den Steiger alhier in beslag genomon twee armbanden met diamantoo, een van welke eene waarde van pl. m. 40,000 vertegenwoor digt, welke buide armbanden moo in dat bnis voor pl. m. 500 vorkocht had. In eerstgemeldo woning werden voorts nog drie gouden ringen mot diamanten en eenige andere voorwerpon van waarde in beslag genomen. Dit onderzoek heeft geleid tot de voorloopige aan houding van vier personen. Drie van ben zjjn naar de cellulaire gevangenis overgebragt. Gisteren is alhier in schnabaar beboeftigen toe stand in hare woning aan do Groote Markt overleden een 76jarige vrouw. Bg onderzoek rend men in hare woning veiachillondo gouden- en zilvcreD sieraden, be nevens twee spaarbankboekjes, waarop ruim 2000 lOgUuullIUVUD «luuü. Middelburg23 Dec. Tot ngeDtoD le klasse (hoofd-agenton) bg do gomeente-politie alhier zgn be noemd W. Moerdgk, thans volontair bjj de politic alhier: C. G. L. Nink, agent van politie le klusso to Breda en P. H. Witto, thane agent van politie alhier. Tot agent van politie is benoemd A. Jonkheer, onbe zoldigd rgkeveldwachter te Borsele. Door Z. M. zgn met lo. January e. k. tot leeraren aan de R. H. B. S. te Middelburg benoemd H. Snjjders en M, J. van Dngteren, thans tgdelgko leeraren aan die school. M.lct<lelburflr i 25 Dec. Aan don heer W. Moer dgk, benoemd tot hoofdagent alhier, is dc personeele titel van ODderinspectenr van politie verleend. does25 Dec. Door dun raad der gemeente Koudom is een adres aan den Minister verzonden, om te wyzen op bet onbillgke, dat personen, die in eene andere gemeente wonen, dan waarin hunne vaste goe- 1 deren zgn gelogeD, niet in de plaatsolyke belastingen dezor laatste gemeente deolen, terwyl toch door het j aanleggen van wegen eo2. hnnne goederen in waarde stygen. Niemand zal de biiljjkheid betwisten, dat ieder in do gemeentebelastingen betaalt voor het gebruik maken van inrichtingen, waarvan hg zelf hot meeste profiteert. Voor vele gemeenten iD Zuid-Beveland zou bet eene uitkomst zjjD, als de vele bezitters van vaste goederen in die gemeeoteD gelegen en die zelfs in FraDkrgk en België wonen, konden worden verplicht tot het betalen van eeD zeker aandeel in de plaatse- ljjke directe belastiDgeD. Tot lid der plaatselgke commissie van toezicht op het lager onderwijs is gekozen io plaats van dr. J. Kooman Az., wien op verzoek eervol ODtelag is verleend, jhr. M. J. de Marees van SwindereD. Door de goede en gverige zorgen van een drie of viertal commission zgn even zoo veel kerstboomeD op gericht. Het gronddenkbeeld is bg allen betzelfde weldadigheid, voortgevloeid uit de heerlgke kerstmis- byrnne>Io meoschen een welbehagen." Zgn de com- misaiëo voor die kerstboomon allen Van kerkelgken 1 aard, de giften zgn ook voor een deel afkomstig van niet-kerkel\jken. Do orthodoxen hebbon in hun gver om den armen een prettige kerstmis le bezorgen, hunne anders denkende mede-ingezetenen niet voorbjj willen j gaan, eo laatstgenoemden hebben in liefdadigheid voor de kerkelgken niet ODder willen doen, en daarbg varen de armen bet best. Zoo is het ander deel dier hymne «Vrede op aarde" met Kerstmis geeD doode letter. Waarom duurt die gewooDlyk niet langer dan de Igd van het heilige feest van Mid-Winter? Met rassche schreden nadert de tgd, dat volle vrgbeid zal geschonken worden aaD eene tallooze roof gierige bende. Reeds nu wordt menigeen verontrust door het denkbeeld van bet onvermgdelgke dier los- latiog. Zjj weten het dat die roofdieren, heren, reeds nu hunkerend de klauwen naar huDne prooi uitstrek ken, eD dat ze onvermjjdeljjk de slachtoffers dier op bloed belaste ondieren zyD. Veel vreeselyker dan hunne viervoetige naamgeoooten, zgn deze papiereo monsters, 1 omdat ze niet met één slag van bun geweldigen poot hun prooi verpletteren, maar omdat ze hem weken, maanden lang deD slaap ontrooven, en hem de oogen doen neerslaan voor den eigenaar der menagerie. Wat daartegen te doen? Zich de weelde van eeno beren-verzameling niet te veroorlooven. Een goed denkbeeld 1b het daarom van een paar firma's bier ter stede, om elke drie roaftDden of hoog stens om het halve jaar de hokken dezer roofdieren open te zetten, teneinde ze zouden zoeken, wat ze kunnen verslinden. Weost verzekerd, dat in de beren-collectie van die firma's weinig grijze beren voorkomen. En grijze beren, ook bg de viervoetige, zgn onder hunne naamgeoooten de meest gevreesde. BrutniBse, 23 Dec. Bg de opening der Stem bus op heden bleek, dat zgn uitgebragt 76 stemmen. Gekozen is de heer C. Hage Jz. met 48 st. Voorts verkregen de HH. C. Bolier 20, J. Goudzwaard Jr. 3, Af. Zoeter 2, C. Hage Az. 2 en J. Meeldijk 1 stem. Brouwereihttvea 26 Dec. In deo afgeloopen nacht strandde op den Ooster bet Duitscbe barkschip Carl August, kapt. Sieverts, van New-York met petro leum naar Rotterdam beBtemd. De geheele equipage is gered en alhier aangekomen. Het schip is gebroken, vol water en totaal wrak. Een gedeelte van den inventaris is hier aaugebragt, Ziezrllrzee, 23 Dec. De vergadering van oader- wgiors uit het arrondissement Schouwen en Duiveland, gehouden onder voorzitterschap van mr. Schneiders van' Gregffenswerth, was minder druk bezocht dan gewoon- lyk. Het ongunstige weder deed ook hier zgn gewich- tigen invloed gelden. Naar gewoonte werden voor de pauze de gewone buishoudelyke zaken afgedaan na de pauze verklaarde de heer de Bil van Zierikzee op bevattelgke wyza een rekenkunstig vraagstuk en bestreedt de beer Oosterman de meening van sommigen als zou het ontleden geene practische waarde opleveren. Ref. beweerde, dat het ontleden en wel meer bepaald het logisch ontleden oen belangrjjk deel der taalkunde uitmaakt eo dieot beoe fend te worden om de kracht en beteekunis der woorden goed te leaien vatten, om zgne gedachten schriftelijk juist en duidelyk te leeren uitdrukken en vooral om te loeren verstaan wat men leest. Nieti meer aan de orde zjjode sluit de voorzitter deze laatste vergadering in 1882. De cursus voor «handenarbeid" te Zonnemaire wordt siüds enkele weken weier, evenals het vorige jaar, geregeld gehouden onder de leiding van den heer I. K. Steenland. Het getal der schoolkinderen, die er des Zaturdags voomiddaga aan deelnemen, bedraagt 9, der grootere jongelieden, die er Zaturdags avonds gebruik van maken, 7, derhalve van beide geen groot aantal: maar met la6t en opgewektheid wordt het on derwijs genoten, terwgl bet werk wat geleverd wordt zich door netheid onderscheidt, Het «generaal correspondentiekantoor te Amster dam". waarvan de directeur onbekend i« en voor welk kantoor de politie pabliek gewaarschuwd beeft, ecbgnt tgo «werkzaamheden" nog steels uit te oefenen. Wg ontvingen al. weder een advertentie ter plaatsing. Na- tuurlgk voldeden wy niet aan dat heasch verzoek om Dieawe slagtoffer te maken. Door 014 locale Comite's io ons Vaderland, is, bg de 4<Je collecte voor de Scholen met den Bgboi, in dit jaar 104577,68' bgeeogsbragt. Uit 56 gemeenten van de provincie Zeeland is daartoe bggedrageu f3224,69, waaronder van 7 gemeenten uit Schouwen on Duiveland en Tholen /393,57s. ZleriUzoc, 25 Dec. In do zitting van de Tweede Ka mor der Staten-Generaal van 20 December jj. bragt de heer van Kerkwgk in herinnering bet gebeurde met den militien Marious Kleioepier. Deze was jD garni zoen to Bergen op Zoom en werd aldaar ton gevolge van ziekte io het militair hospitaal gobragt. Aan- vankelyk scheen zgn toestand te verbeteren, en meende moD, dat bg spoedig geheel zou herstellen. De patient werd ongestelder, zonder dat meD biervan aan de naaetbestaaDden en den predikant, die hem had bezocht, kennis gaf Den 4en October stierf Kleinopier en eerst den 7sn October BCbreef de administrateur van het hospitaal aan A. Roke te Noordgouwe, dat Kleinepier was gestorven en dien dag begraven werd. De beer van Kerkwgk keurde dezo handelwjjze van du militaire overheid ten zosraio af. on toondo aan, dat zulks in strjjd was mot de bestaande voorschriften. De Minister van Ootlog betuigde zgn leedwezen over dit voorval cn teide, dat zulks een pgnlgken indruk op hem had gemaakt, en bg na de zaak onderzocht te bobben een ernstige beriepiDg aan den chef had gegeven. Evenals men kinderen tracht te beletten iets te bederven, door bet buiten hun bereik te zetten, handelt in zeker land de Minister van Oorlog mr-t het leger ten opzigte vaD den Koning. Daar men Z. M. niet durft weerstreven als bg in het kamp komt en de troepen verkeerde manoeuvre» gelast, zal men wgzeljjk in volgende jaren het kamp minder dicht in de Dabjj- heid van Z. M. opslaan, teneinde al te menigvuldige ontmoetingen tusschen den Koning en de troepen te voorkomen. De eerbied voor 'tgekroonde hoofd dat bier bedoeld wordt weeiboudt ons het land te noemeD, waar tot zulke maatregeloDjdetoevluchtgeDomeDmoot wórden. Woensdagmiddag gingen drie jongens van ongeveer elf en twaalf jaar te Dirksland buiten weten hunner ouders naar het buitenwater. Waarschgnlyk zgn zg door den dikken mist het spoor bgster geraakt, zoodat twee van hen Daar de eene cn de derde de andere zjjde uitwilde. De twee eeiste kwamen nu door tot hun midden door bet water te gaan behouden aan den dgk 6n 'e avonds 8 uur te huis, doch hun kameraad was achtergebleven en zg wisten niet in welke rigting by gegaan was. Direct worden alle pogingen aangewend om het kind terug te vinden en togen verschillende personen op weg om te zoeken, doch keerden ongeveer te 2 uur zonder iets gevonden to hebben huiswaarts. Vrijdagmorgen te 8 uur vond men het lgkje op do buitengazeD. Volgens verklaring vsd deD geneesheer was het kiod eerst kort dood en waarscbgolgk gestor ven door uitputting en koude. Het aantal onderwgzera dat de nieuwe wet eischt, is op de meeste plattelandsgemeenten natuurlgk niet aanwezig. Zoo zoude Smilde b.v. 14 onderwyzers moeten bezitten, maar het bezit er slechts één 1 Een Nieuwedieper viescher heeft een raonster- scbelvisch gevangen, grooter dan de bekende ondste visscher8 zich herinneren ooit gezien to hebben het dier was 97 duim laDg. Aan de depothouders van postzegels, alsmede aan heD, die vanwege bet departement van fioaDciën, inge volge art. 6 der wet van den 3don October 1843 (Staatsblad no. 47), tot^ den verkoop van zegels zgn gomagtigd, zal een uitnoodiging gericht worden om zich te belasten met deD verkoop van plakzegels van vyf cent, tegen eeno belooning van een ten honderd van bet bedrag der door hen gekochte zegels van die soort, overeenkomstig koninklyk besluit van den 17den December 1882 do. 18. De heer D. G. Minkema, smid en fabrikant van schaatsen te Oosterlittens (Friesland), is op de gedachte gekomen aau den Koning en de Koningin een paar Friescho schaatsjes te zenden, bestemd voor de jonge Prinses Wilhelmina. De schaatsjes, die met erkente lijkheid werden aangenomen, zgn van echt Friesch model en werden kant en klaar verzonden. In den tuin van de heeren H. S. en V. C. te Eindhoven, ziet men thans anrdbeziestruiken in vollen bloei staan, terwjjl iD den tuin van den heer F. v. K. aldaar, in bet bc-gin der vorige week drie appelen zgn geplukt van een boom, die in do maand September schoone vruchten beeft opgeleverd. Als een curiositeit ban gemeld worden, dat bg de verkooping der nalatenschap van wglen Mej. van Dam te Goriochem, waarmede men zich drie da gen heeft beziggehouden, 0. a. worden to voorschgn gébragt 25 parapluies, 200 paar kousen, 70 japon nen, enz. enz. Herknleuws. Ds. L. van Manen te Schelluinen, heeft bedankt voor de beroepen naar Spjjk en naar Doveren en Gepderen, Beroepen te Sirjansland de Cand. J. A. Tuinen te Goënga. 'Ds. J. W. F. Rotb, pred. te Berkel, heeft bedankt voor het beroep naar de Herv. gbm. te Bruinisse. Ds. C. W. Pohlman te Groede, is op zgn verzoek, door den grooten Kerkeraad der EvaDg. Luth. gem. van zgn eerst aangenomen beroep naar Vlissingen ontslagen. Aangenomen het beroep naar Aagtekerke, door den Cand. H. J. L. Poortte Rotterdam, die bedankt beeft voor de beroepen naar Vrouwopolder, Benthuizen en 's Heer Abts- en Sinoutskerke. Ds. A. Brink te Almkerk beeft bedankt voor h beroep naar de Chr. Geref. gem. te Zierikzee (afd. Sl. Domnsstraat.) Gemeuffde Berigtou. Speling van het noodlotTe Cambridge is de vorige week tot geneesheer gepromoveerd de heer Adolphus Vaughan Bernays 1 Had deze geneesheer de beide laatstgenoemde personen onder behandeling gehad mogelgk had dan de moord niet plaats gehad Twee vrienden kregen eens ruzie en de een voegde den ander toe: «Gg zgt een ezel!" «Zoo?" riep de ander. «Ben ik dan uw vrieDd, omdat ik eeD ezel ben, of ben ik een ezel, omdat ik uw vriend ben Toen Kees de stoelen matterdie reeds vele zwarigheden waa te boven gekomeD, door den dood zgne dikke vrouw verloren had, riep hg met welgevallen uit: «Zie zoo, alweer een zwarigheidje minderNadat men had beweerd, dat een Haagsche loterg-collecteur zooveel duizenden per jaar daaraan verdiende, heeft de man publiek uitgerekend, dat hg er eigeplgk nog geld bg toelegt. Zie, dat iB nog eens ambitie in 't vak I In het kanton Freiburg is eene belasting op het dansen ingevoerd. Haast zal men geen voet meer kunnen verzetten of men zal er voor moeten betalen. «Bah 1" zegt Johannes te Wolfaartsdyk, «varkens-vetten ia compagnie doe ik nooit meer. Bet bad geen tgd meer om een schoon jak aan te doeD, nog veel minder hare nieuw-modieche schortjes, en had Jan nog maar wat meêgebragt voor de kleine joDgen, dan had ik nog wat gehad voor de moeite." Te R. vertrekt een beer naar K., waarover de gemeente in diepen rouw gedompeld is, daar alsdan de boerenstal ledig zal staan. Twee meisjes te Kappelle moesten des Zondagsavonds zoo laat niet op Btraat ioopen, want wat zy daarmede op het oog hebben zullen zg toch niet bereiken om de doodeenvoudige reden, dat De een is te geel Eo d'aud're te scheel. Te den Bommel gaat het wonderlyk toeeene be jaarde dienstbode gaat baar oude vrger t] huis breDgen. Welk huwelgk moet dat worden, daar sg nu elkander reeds de dood hebben toegewenecht. STOOM1IOOTDIEN8T van Middelburg op Rotterdam. BEHOUDENS IJSGANG. Deo. '83-Jan. '83. Van MIDDELBURG: Van ROTTERDAMr 's rnorg. 9,— A Dond. 28 'smorg. 6,30 Zaturd. 30 7,— Woeosd- 3 7,— Vrgdag 5 8,— Zaturd. 6 9,~- Dond. Zaturd. 30 Dingsd. 2 Dond. 4 Zaturd. 6 9,i- Stoomboot „ZIERIKZEë.' STOOMBOOT DIENST Zierikzee en Rotterdan directe verbindingen met Amsterdam en Brouwershaven. DECEMBER 1883. j. Van ZIERIKZEE: 1 Van ROTTERDAM:' Vrjjdag 29'smorg. 8,—u. Dond. 28'smorg. 9,— Zondag 31 8,—|Zaturd. 30 9,— JANUAHIJ 1883. Van ROTTERDAMDingsdag 2 'e morg. 9,uur. v ZIERIKZEE: Woensdag 3 8,— 4 J"anuarij wordt de dienst tol nadert aankondiging- GESTAAKT. P. O. OLIVIER. Stoomboot „ZEELAND11 Zierikzee en Rotterdam EN TÖSSCHENLIGGENDE PLAATSEN. BEHOUDENS IJSGANG. Deo. '82Jon. '83. Van ZIERIKZEE I Van ROTTERDAM Dond. 28 'e morg. 8,— u.l Vrgdag 29 'smorg. 9,— u< Zondag 31 9,jMaand. 1 j 10, Dingsdag 2 Jan. 8,—jWoensd. 3 9, DE DIRECTEUR, A. wan GASTEL. WELDADIGHEID. DIAKENEN der Hervormde Gemeente alhier gfij^r onder harteljjke dankbetutKing' k^nDis. dat door hen in de voormiddag-godsdienstoefening in de Kleine Kerk op Maandag 25 dezer voor hun til Armen is gecollecteerd eea tienguldenstuli. Zierikzee, 27 December 1882. Diakenen voornoemd, A. G, KIJN, fd. Voorzitter. H. LAKENMAN, Secertaris. Rhvcrtenticn. Op Zondag voormiddag zal in de Nieuwe Kerk te Zie rikzee gepredikt worden door ds. Creutzberg te Oosterland. (Oudejaars-prodicatie). Den 29 December 1882, hopen onze geliefde ti Oudere W. van NIEÜWENHUIJZEN en g D. STOLS hunne 30-jarigo Eclitvereeniging fej te berdenken. Tholen Hunne dankbare Kinderen en |5 28 December '82. Behuwdkind. Ondertrouwd i MARIKNUS NIEKOLAAS KRIENS8E LOKKER Az JOHANNA MARINA BOUTEP" Delfshaven, ,oqo -=1 25 December 188° Brdinisse, Alg cm eene

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1