ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4704. Donderdag 7 December 1882. 59s,e Jaarg. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prijs per 3 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTJLËN van 1—3 regels 30 Ct., meerdere regels 10 Ct., kunnen uiterlijk lot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. KENNISGEVING. Belasting op de HONDEN. De BURGEMEESTER eo WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekenddat het Supplitoir kohier der belasting op de honden van deze gemeente, over het dienstjaar 1882, op heden door hen is opgemaakt en van den Sdeo tot den lOJen dezer maand ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing zal liggen, zalleade ieder aangeslagene, binnen dien tijd, tegen zjjo aanslag bjj den raad bezwaren kunnen in- brengen, bjj verzoekschrift op ongezegeld papier. Zierikzee, den 4 December 1882. De Burgemeester en Wethouder» H. G. MÜLOCK HOUWERWeth. l°.-B De Secretaris, J. P. N. ERMER1NS. Algemeen Overzicht. Is het omdat de tjjd zoo snel voorbjj gaat of omdat zoovele gewichtige zaken de aandacht bezig houden Wjj weten het niet, maar wel treft het ons, dut wjj, nauwelijks weder de vergaderzalen der landsveitegen- woordigers binnengeleid, reeds weder gaan hooren van scheiden op rt9eB, van vacantie, van rusten, schoon er overvloed van werk is. üct scbjjat wel, dat in alle landen de vertegenwoordigers bevreesd zjjo, om te veel te doen en al keurt men het ook af, dat somwijlen met een plotselinge vaart de teederate onderwerpen afgehandeld wordeD, in zeker opzichc is het gelukkig dat de geest des baastens na en dan in de vertegen woordigers vaait, want zonder dezen zouden waar schgnlgk do meeste zaken hangende bljjven. Het l£iii;elatciie Lagerhuis heeft reeds zjjne zittingen gesloten, nadat het" nieuwe reglement van orde tot staod gekomen was. Het Kabinet heeft daar mede volkomen ago doel bereikt en zjjn wensch ver kregen en de obsiractionisten zullen voortaan onscha delijk zjjn. In zooverre kan het Ministerie das met genoegeu op de korte zilting terugzien, maar overigeus waren deszelfa laatste mededeeliogeo minder gunstig. Althans wat letland betreft. Do Regeering toch sprak van de waarscbjjiiljjkheid dat de Djjeeokomaten der lersch-Nationale-Liga zouden moeten gesloten en ver hinderd worden, van wego de oproerige redevoeringen, die daar gehouden worden voorts dat de Ooderkomng de dwangwet op nieuw van kracht heeft moeten ver klaren te Dublin en dat weder onderscheidene agrarische moorden zjjn gepleegd. Er is ook nog eens gesproken over Cetawayo, die eindelijk naar zjjn land zal worden teruggezonden en over do TransvaaUche boeren, die men ten onrechte beschuldigd heeft, dat zjj invallen gedaau hebben op het groudgebied van* naburige stam- zaea. De Mioisters hebben geene bijzonderheden me degedeeld omtrent de verhouding tusschen hunno regeering eo die van Frankrjjk, niettegenstaande vol gens sommige berichten er wel eeoige spanning bestaat. Men zegt namelijk dat Eugeland schepen naar Mada gascar wil zenden, omdat er vrees is voor eene botsing tusschen de Franscbe en EngelBche elementen op dat eiland. Ook is men het niet eens over de zaken in Egypte en schijnt Frankrjjk ontevreden over het advies der controle en weigert de daarvoor aangeboden ver goeding. Doch laten wjj ons niet verwonderen over al deze oneeoigheden, die nn eenmaal tot een normalen politieken toestand der wereld scbjjnen te behooren verblijden wjj ons liever, dat volgens de ondervinding die zaken meer woorden dan bloed kosten. De Fransche Kamer is nog steeds bezig om met den stormpas de begrootiogawetten af te doeo. Marine is afgedaan en goedgekeurd en met Koloniën is men bjjna gereed. Alios gaat dus geteideljjk voort, zonder beiangrjjke incidenten, waaruit men meent te mogen opmaken, dat de Kamer althans vooreerst het Kabinet behouden wil. In den Senaat ia oppositie ootstaan, zooals trouwens te verwachten was, tegon de inkiimpiog der bezoldiging van geesteljjken. De heer Batbie heeft die der kapellaans in bescherming geno men, maar daarop zeer ter snede van deo Minister ten antwoord bekomeo, dat zoo men verlangt dat het con cordaat gehandhaafd eo de godsdienstvrede bewaard wor de, ook yaD degeeateljjkhoid kan worden geëiscbt datzjj eerbied hebbe voorde burgerljjke wet. Vermoedoljjk zul len de geestelijke heeren wel langzamerhand gaan begrjj- peD, dat de tjjd voorbg is, waarin zjj boven de wet stonden. Gambetta het in de laatste dagen weder eens van zich sprekendoor zjja voorbarig zoeken naar een nienwe candidaat voor het presidentschap der republiek en door eeoe verwondingdie bjj zich aan de hand toebracht. Noch het een noch het ander echter heeft groote seosatie gemaakt. De Duitstclxe Rjjkadag heeft ook zjjne zittingen hervat en al aanstonds een gewichtig besluit genomen, door een voorstel af te wjjsen van een afgevaardigden nit den Elzas, die wenschte dat in de overwonnen Landen het gebruik der Franscbe taal facultatief zou worden gesteld. De regeeriog zooals to begrgpen is verzette zich met kracht daartegen en toch wa9 daarvoor nog eene vrjj belangrijke minderheid. Ook de bekende nltramontaan Windhorts verdedigde het voorstel. Tot groote ergernis vaD sommigen barer leden heeft de Fortschrietspartjj het besluit genomen zich aan de overige liberale fraction aan te BluiteD, wanneer dit zonder opoffering van beginselen geschieden kan. In den Pruiöiescheu Landdag is alleen gesproken over de scbade door de joDgste overstroomiogen aan gericht en over de vergoeding daarvoor van rjjkswege te verleenen. De Minister had van den Keizer verlof gekregen een crediet van 500,000 mark te geven ten einde id den eersteu nood to voorzieD en de Landdag vereenigde zich geheel daarmede. De nood heeft de politieke hartstochten voor een oogenblik doen zwjjgen Wat er in de laatste dagen te Constnntiuo- pei en in Ü2g;ypte omgegaan is, wekt natnurljjk belangstelling. Do Sultan koos weder eens eenige nienwe Ministers en daaronder meer dan eene onbe kende grootheid. Alleen die voor binnenlandscbe zaken j wordt daarbuiten als zeer gelukkig genoemd. Er is sprake geweest van een complot, dat in de laatste dagen ontdekt zon zjjn, maar zoo er al iets van aan ge weest is, had het weinig beteokenia en reeds wordt j de loftrompet opgestoken over meer dan een, die nog j voor weinige dagen schuldig beschouwd werd aan i hoogverraad. Zulke snelle afwisselingen zjjn echter in Turkjje niet vreemd. Het proces van Arabi is afgeloopeD. De comedie ia binnen weinige minnten afgespeeld. Arabi werd wegens hoogverraad ter dood veroordeeld, doch onmiddeljjk werd voorlezing gedaan van een beslnit van deD Khedive, waarbjj hem gratie van de doodstraf verleend werd, doch verbanning voor altjjd uit Egypte werd opgelegd. Men zegt, dat zjjn verbanningsoord de Kaap de Goede Hoop zal zijn. Er znllen wel meer beschuldigden zjjn, die met zulk een vonnis gestraft zonden willen worden. De zaken in Spanje zjj" nog wel altyd in roering, maar het gaat daar bewonderenswaardig kalm toe. De Maarschalk Serrano zet zjjne pogingen voort tot vorming van eeoe nienwe liberale partjj eo bjj vleit zich, dat zelfs de Koniog en hot Kabinet ten slotte met hem znllen medegaaD. Iotnsschen verwacht men, dat juist daardoor de aanstaande zitting der Cortes zeer belangrjjk zjjn zal. De verkiezingen ia JSoorxvetsfu zgo afgeloopen en het is nu zeker dat de radicalen daar weer de over hand hebben. De constitutioneele party heeft woder negen zetels verloren en daarmede is het uitgemaakt, dat de Regeeriog zal moeten wjjken of toegeven. In Ruéilaiid big ven de woeliogen, than3 vooral onder de studenten aanhouden. Op de hooge school te Kieuw hebben zameDschoÜDgea plaats gehad, die wel van weinig beteekeois waren, maar toch bewjjs geven, dat de gemoederen nog lang niet tot rust gekomen zjjii en de nihilisten hunne pogingen niet opgeven. Voor den Keizer zeker geen bemoedigend verschiet. Nieuwstijdingen. Amerika. In het Coliseum-theater te Cincinnati werd dezer dagen do voorstelling door een treurig ongeval verstoord. Een der tooaeelspelers, Frank Frayoe genaamd, moest in zjjn rol een appel van het hoofd vat) een meisje schieten en raakte bjj ongeluk, door een gebrek aan zjjn geweer, niet don appel maar het meisje, dat bin nen weinige oogenblikkou overleed. De ongelukkige Frayne, die verloofd was met het meisje dat hjj on- willekearig gedood had, was radeloos van smart. Het stuk werd met verder afgespeeld en diep geschokt keerden do talrjjke toeschouwers huiswaarts. Een Engolach geesleljjke te Chorley heeft zich dezer dagen over het kaartspel uitgelaten op een wjjze, die zeker innige verontwaardiging zal verwekken bjj de vele liefhebbers van dit spel. Hg vroeg nl. vergunning om een paar onschadelijke spelen, als dam- en kaartspel, in het werkbuis te mo gen invoeren, ten behoeve van do daar verpleegde idioten, en zeide in de toelichting van zjjn voorstel O. a., dat hjj van het kaartspel in 't bjjzonder melding maakte, >om zjjn groote afwisseling en de geringe mate van verstand die daartoe vereischt wordt, waardoor het bjjzonder geschikt is voor menschen met zwakke geest- I vermogens". De kaarten werden dan ook als uitspan- ning voor den krankzinnigen Koning, Karol VI, aitge- vonden. JFïitnftrijjk. Eeo flinke daad van een veelbelovenden 8-jarigon knaap wordt door do FranBche dagbladen verhauld. Te Tbiais viel een 4-jarig meisje, dat mot haar broertje aan het spelen was, in een pat. De moeder, die er bjj was, riep om hnlp, maar er kwam niemand opdagen, en er moo.'t spoepig gobandold worden. Toen nam do 8-jarigo knaap ebn kloek besluit; bg maakte de ketting van den pilt los, ging in den emmer zitten, liet zteb naar beneden zakken, greop zjjn zasje, zette haar in den etnmer, en liet haar door zjjn moeder naar boven haler, terwgl bg zich, aan den wand van den put geklemd, boven water hield. Toen do kleine behouden wns, liet do moedor den emmer voor de tweede maal neder, om don knaap op te halen. Maar toen hg halverwege boven was, gevoelde de arme, diep geachok'e vrouw, dat baar krachten bezweken, en dat zy den ketting zon moeten loslaten, en haar kind aan oen wissen dood prjjs geven. Do knaap bemerkte dat, en wist ook daarvoor raad. Hg riep baar toe, den ketting vast te mftkeD, klauterde daarlangs naar boven, en lag weldra in de armen vun zjjn moeder. ©Mttsriilitnb. De overstroomiogsberigteo worden gunstiger; de Rgn valt belangryk verscheidene straten in Keulen tjjo reeds weder droog; de spoorwegdienst langs den regtor-Rgnoever is hervat, maar de dienst op den Berg- Markischen spoorweg bljjft gestoord wegens veraohillon- do djjkbreukeD. Te Mulhoim bg Keulen zgn echter nog 7000 ingezetenen, die hunne woningen niet kuoDen betrekken. De ellende moet vooral daar ontzettend zgn. Welgestelde lieden loopen bedelend langs de straat. Ook io de naburige dorpen ziet bet er niet beter uit. Niewied staat nog half onder water honderden fami- liën zgn zonder voedsel en verwarming. Proces Peltzer. In dit procos wordt voortdurend gesproken over een zekeren Murray, die algemeen als een gefingeerd persoon beschouwd wordt. Dienaan gaande leest men in bet >Antwerpsoh Handelsblad" van Maandag: >Op den zolder van een dokter te Luik heeft men den romp van een ljjk ontdekt, dat reeds in bedorven staat verkeerde. Dit ljjk zonder hoofd, armen of beenen, lag in eene wit-honten kist, met het opschrift: >29 Murrays New-York" en verder eenige onleesbare woorden. De dokter, waarvan sprake is, zit sedert 3 maanden in oen gekkenhuis. Zal men er in slagen het geheim te ontdekken? In elk geval heeft Leon Peltzer nn reden te zeggen »Gjj ziet wel dat Marray bestond 1" Brussel5 Dec. In de zaak Peltzer werd ge tuigenis afgelegd door den heer Stionen, geneesheer, die belast was met hot onderzoek naar do oorzaken van Bernay's dood. Hg verklaarde, dat do dood iste- weeggebragt door een schot met een vuurwapen voegde er bjj, dat de bloedvlek op het tapjjt 20 uren na den dood is gemaaktbevestigde, dat het Igk van Bernays' in een liggende positie is veratjjfd, en dat het 24 uren na den dood in een andere houding is gebragt. Doctor Laroche bevestigde eveneens, dat het lyk niet verplaatst is binnen den tjjd door Loon aangegeven. Doctor Vlerminckx heeft dezelfde overtuiging als zgn collega's. Volgens hem is het lyk minstons 28 "ren na den dood verplaatst. Deze getuigenissen maakten den diepsten indruk. Nieuwediep, 4 Dec. Gisteren avond omstreeks tien uur werd alhier hot treurig berigt van Callantsoog ontvangen, dat de aldaar gestationeerde reddingsboot, welke in zee was gestoken om de equipage van het gestrande stoomschip »Strathmore" to redden, naar hot Btrand terugkeerende was omgeslageo, waar by vgf Hollanders en drie Engelschen bet leven verloreD. Voor 10 cents de persoon was Zondag te Nieuwe- diep een schip to bezichtigen, genaamd Stirling Castle, bomende van. China en geladen mot rjjst en thee. Het bjjzondere was, het reusachtige van dit vaartuigde Stirling Castle is nl. het grootste stoomschip, dat ooit de haven van Nieuwediep bezocht. Hot heeft een lengte van 420 voet en kon wegens zjjn grootte niette lJmni- den binnenvallen. 's G*ruv-enli«sr©4 Dec. De onroerende goe deren, welke wjjlen Z. K. H.Prins Froderik in ons land in eigendom bezat, zullen bet uitsluitend eigendom wor den van de vorstin von Wied. De minister van fio&otiën heeft by zjjne memorie vau antwoord omtrent de wet op de middelen en waarin, zooals men weet, ook de Staatsloterij werd besproken, een Ijjst overgelegd van aan de collecteurs afgegeven loten. Deze lyst wjjst aan, dat de afgifte van 21,000 loten (10,500 doorgefourneerde en 10,500 klassikale) aldus J Datuurlyk geheel willekeurig is verdeeld. Te Amster- dam Wys, Antpach en Zubli 1275; J. G. de Groot 1 Jamin Jr. 525; de Leèo Laguoa en Mink 1150; T. A, Jus 500Cretier en Kamp 1380. Te 's Gravenhage Gebr. Polak Daniels 3128 loten (dus verreweg de meeste): mr. C. A. de Vassy 525. Te Rotterdam van Marle en Nierstraaz 1200. Te Leiden mr. C. Boonacker 155. Te Dordrecht: A. Stoop van Zwjjodrecbt 500. Te Schie dam J. van der Valk 225. Te DelftP. do Groot Zn. 250. Te HaarlemP. J L. Huët 400. Te Hoorn Gebrs. Vermande 330. Te UtrechtT. W. Haanebrink 640. Te AmersfoortJ. F. A. Haakmam van de Bergh 205. Voorts J. Folkersma te Groningen 400 P. J. Snric- gar te Leeuwarden 650; W. Appul te Middelburg 250; Ga». Holliogérua Pijpers te Breda 225; P. Po.tbuma Zn. te Harlingen '200A. C. Cosjjo te Gouda 290 van Luttervelt Co. te Tiel 475; H. J. C. Vieweg te Njjmegeu 310; J, H. van Engelenburg te Arnhem 213 H. Aszn. Doyer Zo. te Zwolle 250; J. F. van Geodt te Alkmaar 250; van Géndt en Krom te Deventer 185; W. Souier Zn. te Assen 175; Gebr. Bnyze te Zierik zee 432; Luyckx .j- Zn. te 's Hertogenbosch 317 J. J. Walewjjn te Maastricht 100; aan gedelegeerden 2ste en de 2de klasse 2691; aan particulieren 1199. De collecteurs bekomen die loten van den staat voor 60, het pobliek voor 09. Voor hunne geringe moeite hebben de collecteurs dus nog eeno zeer aardige winst. Jbr. De Casembroot stelt voor te Vlissingen of te IJmuiden eeo inrigtiog in 't leven te roepen tot oplei ding van scheepsjongens in den geest maar op eenige- zio.9 grooter schaal dan te Leiden. Hjj acht die opleiding boter, dooltroffsndor en tevens billjjker dan de tegen woordige. Goe». 5 Dec. Adriana Moerman heeft gedurende 50 jaren trouw en eerljjk de familie Prumers te Elle- woutsdjjk gediend. 50 jaren trouwe en eerljjke dienst, is dat niet eeoe zeldzaamheid, en heeft zoo iemand zich in haar stand niet oven of meor' verdieostolgk gemaakt, dan menig hoog geplaatste, wieos borst, om redenen die bjj dik wjjJs zelf niet kent op eeoe staalkaart van eoreteokencn geljjkt Geen wonder, dat dit feit niet aan do aandacht vaó het hoofdbestuur dor Maatschappij tot Nut van 't Al gemeen is ontsnapt. In eene feestelgko bijeenkomst van het departement Goes bjj welke gelegenheid Ja nus Tulp" zal opgevoerd worden, zal aan do trouwe dieostbode eene inedaljo worden uitgereikt. Om bet zeldzame van het feit, is de opvoering eo uitreiking voor ieder toegankelijk. Ieder kan dus zjjn balde broogen aun dc eenvoudige dienstbode, die zulk oen oervol verleden achter zich heeft. StuveniHH©. Vrjjdag 1 December II. gaf de Rederijkerskamer Excelsior" alhier hare 7de opvoering. Een net publiek was or vertegenwoordigd. Het too- neelstuk Baboe Rita, gevolgd door het bljjspel Zonder geld op reis werd door de werkendo loden der vcremiging u»et ancces opgevoerd. Na afloop der voorstolliog be dankte do president do heer J. W. H. F. Bujjz«, welke dc vereeniging heeft helpen oprichten cn onder wicos leiding zjj, gedurende 3 jaren, een 7tat opvoeringen heeft tot stand gebracht, de werkendo leden voor de vriendschap, de hulp oo do medewerking van hen allen ondervonden. Ook het gemeentebestuur en het ge achte publiek bracht by eon woord van dank on hulde toe. Hg drnkte den wonsch uit, dat, ook ni zgo vertrek naar Wgk-bjj-Duarstede, do vcreenigrng moge bljjvan groeien en bloeien. Do secr.-penn., do heer H. E. Roozomond, boantwoorddo hot afscheidswoord van den president io een kernachtige rede. Ook namens zgn modewerkeodo leden overhandigde hjj den heer Bnyze een prachtige gouden pen en potlood, als be- wys van gehechtheid, deo weoech nitende, dat uit die pen menig woord nan »ExcelBior" moge vloeien. Ook onmens het publiek word den beer Bujjte door den heer Crncq een woord van dank toegebracht. Zi©rit<zsec, 5 Dec. Heden morgen werd alhier van Burghsluis aangebragt de equipage van het Engelsche schip >Ionian", kapt. W. 13. Uradbary, komende van SunderlanJ met steenkolen naar Hellevoetslnis bestemd. Genoemd schip is gisteren namiddag op de Onrust- plaat aan den groDd geraakten zal waarachjjnljjk totaal verloren ego. De Rcddingsscbokker is gisteren avond ter assitentie derwaarts vertrokkoo. De heer Carrière, referendaris bg het departement van justitie, bragfc Zaturdag een bozoek aan Tholen om eeo gebouw te bezichtigen, dat behoort aan de gemeente en vroeger bewoond werd door den onder- wjjzer der lagere school en dat de gemeente, naar men zegt, aan het rjjk zon willen verkoopen om het in te richten voor kantongeregt. Vóór do bezichtiging van het gebouw, dat zeer oud is en waarschgnlgk wel tot den grond zou moeten afgebroken worden, had een onderhoud op het raadhuis plaats met burg. en wetb. en den kantonregter. De vrucht van het onderhoud is nog onbekend. Ter vernietiging worden nog steeds dageljjk» kisten met oude koperen centen bg do rgksmunt in gevoerd. Bljjft men aan bet verlangen van den Min. van Financiën voldoen, door ze op de rykskantoren in betaling te geven, dan kan men spoedig van den last der oude ceDten bevrjjd zgo. Behalve de rykskantoren kannen ook diaconieën en winkeliers de behulpzame band biedeD, om de oude centen spoedig buiten om loop te krjjgen. Ter vermindering van den reuk en ter verbetering van het licht, wordt in de »Hnisvrieud" aangeraden een flioko greep zout in de petroleum te werpen. Zlerllcszee, 6 Deo. Heden morgen werden de kinderen op de Armen- en de Tusschenschool alhier wederom onthaald op St. Nicolaasgebak, terwgl aan diegenen, die zich weinig of niet nan schoolverzuim hadden schuldig gemaakt, daarenboven boekwerkjes of andere cadeaux werd geschonken. Door Z. M is aan H. A. A. baron Collot d' Es- cury, te Hontenisse, met ingang van 16 Febr. 1883, eervol ontslag verleend als schoolopziener in bet arron dissement Axel. Men klaagt en o. i. teregt dat nn vier maanden verloopen zgn sedert de ramp met de Adder en de commissie, belast mot de uitdeeling der gelden voor de betrekkingen der omgekomen bemanning met zoo milde hand geschonken, nog geen gevolg heeft gegeven aan die opdragt; 70 N 80,000 Gld. zyn inge komen en de hulpbehoevende betrekkingen van de Adder hebben, op een zeer geringe ondersteuning nn, nog niets ontvangen. Kerknieuwe. Beroepen by de Chr. Geref gemeente te Zierikzee, (afd. St.-DomnB8traat) Dg. A, Brink van Almkerk. TELEGRAMMEN. Parjjs6 December. Graaf Herbert von Bismarck is benoemd tot attaché bg Let Duitech Gezantschap alhier. Deze benoeming wekt veel opzieD. De Regering blgft bg Eogelaod aandringen op eene conferentie over Egypte. Zutplieu, 6 December. Gekozen tot lid der Tweede Kamer baroD Brantzen{a.) met 2423 van de 2784 aitgebr&gte geldige stemmen. Mr. Tets (l.) had 1358 stemmen. Ingezonden Stukken. De Billiton-zaak. Het is ongeveer 30 jaar geleden, dat aan de heeren baron van Tuyll eo John Loudon concessie werd verleend voor het graven van tin op het eiland Billiton later voegde zich bg deze twee heeren Prins Hendrik der Nederlanden. In de eerste jareD ging de ontginning teer slecht, en verloor men geld om de zaak voort te kunnen zetten, was meer geld noodig, dan de genoemde heeren bet&ten zg besloten daarom in 1860 een maat- echappg op te rigten. Men vindt de goedgekeurde statuten dezer vennootschap in de SUatecourunt van 9 November 1860. Bjj die acte br&gten Prins Hendrik en de heeren van TujjK en London hnD concessie in bjj de opgerigte maatschappij en ootviogen voor bet in brengen van die concessie, de uitgeschoten gelden en gedane werktaambeden aandeelen van 1000, en wel Prins Hendrik 1600 aandeelen de erven van Tuyll insgelykg 1600, en de heer Loudon 800 aandeelen, to tarnen 4 millioen. Het mautscbappeljjk kapitaal der Maatschappy werd bepaald op vgf millioen gl. Er schoot dus een millioen over, en dientengevolge werden 1000 aandeelen van /1000 ieder uitgegeven en slechts met veel moeite geplaatst. Van die aaodceien werden genomen 100 door den beer van der Hucht, 100 door Steengracbt, 76 door Landry, 50 door Stirum-Wiomond, 50 door de Smoth, 50 door Hopo Loudon, enz. Door hu uitgave dier 1000 aaudeelon kreeg men wederom gold, om de mynont- gioning voort te zetten. Die ontginning ging in de eerste jaren na de oprigting der Maatschappy vrg slecht, maar eindelgk kwameo de vette jaren. Sinds 15 20 jaar zgn do finantiëele uit komsten gelukkig; de winst der Maatschappy wordt gedeeltelijk als dividend uitgekeerd, gcdeelteljjk ge bruikt, om het kapitaal langzaam af te loBsen. Dit is goed geveo, want, als de concessie is afgeloopeD, heeft de Maatschappy by na niets meer, en hebben dc aandeelen bjjna geen waarde. Volgens het jaarverslag dor Maat- scuappy was in bet voorgaande jaar het kapitaal van vgf millioen door afscbrgvidg verminderd tot ongeveer 2'/, millioen. Gaat men de rekening der Maatschappy na, dan ziot men, dat bebaive ongeveer drie ton, dio onder zekere voorwaarde zjjo uitgekeerd, nog daaren boven dit javr per aandeel is uitbetaald 5*24. Voorzeker een groote sorn, als men bedenkt, dat ieder aandeel door de afschrijving reeds was verminderd van 1000 tot ƒ500. Het vorig jaar is uitgekeerd ƒ390 per aan deel. Do Muatechappg heeft nog een reservefonds ge vormd vaD één millioen, Ingevolge do voorwaarde vnn concoBuie moet de Maatschappy aan de Schatkist opbrengen 3 pet. van de bruto opbrengst, dat is ongeveer 2000 pikols tin in 1883. De waarde dezer 2000 pikols is begroot op 154,753, voorzeker een kleine som, in aanmerking nemende, dat de Maatschappy bjjna 3 millioen zuiver gewonnen heeft in bet vorig jaar. Men begtjjpt, dat de aandeelhouders alle pogingen in het werk stelden, om de concessie, die in 1892 ein digde, te verlengen. Dezer dagen word bekend dat de Gouvernenr-genoraal de concessie had verlengd tot 1927do voorwaarden zjjn cenigzins gewjjzigd, en na 1892 zal do Maatscbapyy, in plaats van 3pct. der bruto-opbrecgstbetalen 4'/t pet., dus, om ronde sommen te nocmoD zou dit b. v. in 1883 in plaats van 155.000 zjjn p.m. ƒ282.000; voorzeker een weinig beteekenende som voor een winst vaD 3 millioen. Tegen de verlenging der concessie door den Gouver neur-generaal zjjn vele bezwaren ingebragt; men be weert, dat ingevolge do bestaande voorschriften, de Gouvorneur-geDeraal de concessie niet mogt verlengen. De Minister van koloniën heeft onlangs een koninkljjk besluit geprovoceerd, om het besluit van verlenging det concossie to doen goedkeuren door don KoniDg. Zoodra hier to lande het besluit der concessie- verlenging bekend werd, ging een kreet van veront waardiging op; de president dor Tweede Kamer der Staten-Geueraal benoemde een commissie, om de con cessie cd de stokken, die hierop betrekking hebben, en door den Minietor van Koloniën waren overgelegd, te onderzoeken oo daarover verslag uit te brengeD. Men was vootal daarom zóó verontwaardigd, omdat door die concessie-verlenging joist de rjjkete od voornaamste ingezetenen des lands bevoordeeld zjjo wjj wgzen er bjj voorbeeld op, dat de erfgenamen van Z. K. H. Prins Hendrik dit jaar hebben ontvangen ruim 8 ton. Laat ons intueschen ons oordeel opscborten, totdat de com missie der Tweede Kamer haar verslag uitgebragt zal hebben. Deze 1600 aandeelen zijn georfd door Z. M. den Koning cn II. K. H. de Groot-Hertogin Sophia van Saxen- Wei mar. Stoomboot „ZIERIKZEE." GEWIJZIGDE DIENSTREGELING. STOOMBOOTDIENST Zierikzee en Rotterdam DIRECTE VERBINDINGEN MET Amsterdam en Brouwershaven. DECEMBER 1882. Van ZIERIKZEE: i Van ROTTERDAM: Vrjjdag 8 's morg. 8,—n. Zaturd. 9'smorg. 9,—n. ZoikI. 10 O,Dinged. 12 9, Woonsd. 13 8,iDond. 14 9, I». O. OLIVIER. STOOMBOOT yZierikzeesche Koophandel DIENST ZIERIKZEE-ROTTERDAM—AMSTERDAM. Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat de DIENST van af Zntnrdag IO December van Zierikzee en SO December van Amsterdam zal worden gestaakt tot Hinder e nankondiglna:. G. ACHTERBERG,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1