ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4697. Dingsdag 21 November 1882. 59ste Jaarg. J De Maatschappjj tot opvoeding van weezen in bet huiigezia doet door een circulaire van haar beBtuur, gesteund door een negentigtal mannen nit alle oorden des lands, eeo beroep op do medewerking van het va derland aan de opvoeding van de negentiendnizend weezen, dio van de dertigduizend, waarop men hun aautal schat, niet io een van de 232 gestichten zjjn opgenomeo. De overigen worden öf in armhuizen groot- gebragt., öf uitbesteed. Die uitbesteding is voor het moerendeel slecht. Gedurende de zeven jaren van haar bestaan hoeft do Maatschappjj zich hot lot van 150 weozen aangetrokken. Met de korkeljjke gezindte, waar toe hun ouders behooren, wordt steeds rekening gehou den. Van allo rigtingen ontving zjj deswege bljjken van waardeoring. Hier is oen neatraal arbeidsveld in deo odelsten zin des woords. dat niet genoeg io de algemeone belangstelling van menscbenvrienden onder de burgers kan worden aanbevolen. Veraohjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATÜRDAG. De prija per 8 maanden is 1,80, franco per poBt 1,60. ADVERTENTIËN, Tan 18 regels 30 Cts., meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterljjk tot des Maandags, Woensdags en Vrgdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Oroote Utter wordt naar plaatsruimte berekend. Nieuwstijdingen. Een driftige schooljongen. Te Paris, in Kentucky, had een onderwijzer onlangs een 14-jarig jongeling, die te laat kwamby den kraag gevat en »een weinig door elkander geschud", hem bevelende den volgenden dag eene geschreven verontschuldiging over te leggen. De knaap voldeed hieraan maar toen hg het briefje overhandigdezeide hg «Neem dat er bjjen vuurde onverhoeds een revolver op den onderwgzer af. De kogel doorboorde gelukkig slechts het vleezig deel van den arm en als door een wonder werd geen der leer lingen getroffen. Het aantal emigranten in de eerste tien maanden van dit jaar te New-York aangekomen heeft bedragen 407.431, tegen 386.079 in hetzelfde tydperk van 1881, een vermeerdering dus aanwgzende van 21,352. HoogBt- waarschgnlgk zal de totale toevloed dit jaar '/s milli- oen bedragen, waarvan Duitsohland ongeveer '/3 levert, en Nederland meer dan 7000. ©ngrlttnb Eenigen tjjd geleden is een scheepskapitein in Engeland opgehangenomdat hg een kajuitsjongen gruwelijk gekweld en mishandeld en eindeljjk vermoord had. Thans is eene dergeljjke beschuldiging tegen den 9tuurman van een ander schip ingebragt, die een scheepsjongen van zestien jaarna hem voortdurend gekweldnaakt op het dek gegeeseldhem zjjn eten gedurig onthouden dikwijls gruwelgk met zgn zware zeelaarzen geschopt te hebben enz., over boord geworpen heeftzoodat de knaap verdronken is. De stuurman is ter dood veroordeeld. De Times maakt nit deze beide elkander in korten tgd volgende feiten de gevolgtrekking, dat er aan boord van een aantal der kleinere schepenvooral van visschersschepenallerlei mishandelingen en wreedheden jegens scheepsjongens gepleegd worden. Spanje. De Koningin van Spanje is van eene dochter bevallen. Dit kind is onder heel wat ceremoniën ter wereld ge komen. Zondagochtend werden hellebardiers uitgezonden om alle ministers van de kroon on hooge stsatsdigoi- tarrissen, de leden der daartoe door Senaat en Cortes benoemde commissie, de vertegenwoordigers der Grandes en van het Gulden Vlies, de gezanten en tal van andere autoriteiten op te roepen ten paleize. Al die heeren bleven daar den geheelen dag in een kamer naast de kraamkamer en waar behalve twee bedden het bidstoeltje der Koningin stond, die door hare moeder, aartshertogin Isabella, een Oostenrijksche gravin en de geneesheer, dr. Riedel, werd gezelschap gehouden. Do leden der koninklgke familie en de andere ge- □eeabeeren waren in de derde kamer en de koning liep onrustig op en neer, precies als een gewone eenvoudige bnrgermanavaderEn toen nu eindeljjk Maandag het geschut aankondigde, dat Spanje een prinses rjjker was, verscheen de hertog Sexto in de kamer, waar al do genoemde personages wachtten, die na weer naar een andere kamer geleid werden, waar de koning spoedig met de pasgeborene op een prachtig kussen en gevolgd door senor Segasta en de leden van het hof kwam. Het prinsesje werd vervolgens aan de markiezin Santa Croz overhandigd, die benoemd is tot «hoofd van de hnis- houdiog der Koninklgke infante" en de Koning kreeg daardoor zgn handen vrjj om de acte te teekenen, die de Minister van Ju3titió van de gewichtige gebenrtenis had opgesteld. «Central News" seint, dat het kindje zeer zwak is. Het zou den naam van Isabella krjjgen. JFtawförijft. Te Parjjs heeft het Dingsdag en Woensdag aanhou dend geregend, soms bjj stroomen Maandag was er tevens een mist zoo zwaar, als te Londen vaak voor komt. De Seinebootjes moesten liohtea aanbrengen en in de huizen moest bjj dag gas worden gebrand. De straten waren in modderpoelen veranderd en ofschoon de stadsreiniging dag en nacht doorwerkte, is het niet gelakt behoorljjk den dienst te vervullen. De natheid maakte de lage temperatuur zeer onaangenaam. De vele regens hebben natuurljjk de Seioe zeer doen stjjgen, zoodat lage gedeelten overstroomd zjjn. Ook heeft het -water den bodem omgewoeld en op verschillende punten instortingen veroorzaakt. jpuitstklanfr. Te Bürbachbjj Siegenheeft men onlangs een 55jarige vrouw gevonden, die zich, uit godsdienstige dweepzncht, zes jaren lang in een kamer had opgesloten en zich al dien tgd niet gewasschen of andere kleederen aangetrokken had. Zjj woonde bjj haar broeder, een arme arbeider, in hnis, maar wilde nooit iemand in haar kamer lateu dan diens zoontje, een twaalfjarige knaap. De politie, die na verschillende geruchten omtrent mishandeliog van deze vrouw door hare familie een onderzoek instelde, vond, toen zjj de kamer met geweld binnendrong, de vrouw in een ellendigen verzwakten toestand, akelig vervuild op een stroozak liggen. Vóór het bed stonden baar scboeneD, met een dikke laag stof bedekt en bljjkbaar in jaren niet aangeraakt. De muren waren rondom met bjjbelteksten beknabbeld. De vrouw weigerde op te staao, omdat »zjj daardoor hare zaligheid zou verbeuren;" maar de politie heeft haar daartoe gedwongen en haar verbljjf onmiddeljjk behoorljjk laten reinigen. Üebcvlttitb, 's Gravenhage, 17 Nov. Voor den Hoogen Raad dor Nederlanden werd heden een vordering in cassatie bepleit, waarvan wjj ter gelegenheid van de behandeling der zaak voor het Geregtshof te 's Graven- bage melding maakteD. Na het overljjden van den landbouwer v. L., te Tholen, bleek, dat bjj het grootste deel van zgn onroerend goed bjj onderbandsche akte voor ruim f 16.000 had verkocht aan zjjn oudsten zoon, onder bepaling dat de vader, zoolang bjj leefde, bet goed aan zich zou houden en het koopcontract eerst effect zou hebben na zgo dood. De overige erfgenamen namen hiermede echter geen genoegen, al was hun wettoljjk erfdeel, hetwelk de j zoon (kooper) hun verzekerde, door de koopovereenkomst i oiet geschonden. Er werd dus een regtsvordering ingesteld tot inbreng van het ooroerend goed in den boedel, om die daarna onder de erfgenamen gelgkeljjk te vordeelen. De regt- j bank te Zierikzee stelde den gedaagden ondsten zooo j in hét geljjk en ontzegde de vordering, op grond dat l de quaestieuse verkoop met geen wetsartikel was in strijd en bepaaldeljjk hier niet was aan te nemen, geljjk eischers hadden beweerd, vervreemding onder voorbehoud van vruchtgebruik, die alB gift was te be schouwen en mitsdien zou moeten worden ingebragt. Doch het geregtshof te 'a Gravenhage vereenigdo zich met de beslissing des eersten regters. Hoewel bet Hof in het midden liet de vraag of de vervreemding als gift was te beschouweo, werd het vonnis op een ande ren grood der toen-appellanten vernietigd, nl. op grond van de nietigheid van de ondorbnndsche akte, waarin, in verband met de daarin gemaakte conditie, het Hof zag de bedoeling dat Da 's vaders dood de ondste zoon, met uitsluiting der andere erfgenamen, zou opvolgen in het onroerend goed togen betaling van den boven- genoemden pry's, een beschikking, die alleen bjj testa ment kon gemaakt worden. Het Hof verklaarde das, dat de akte als nietig, bjj de boedelscheiding zonder invloed moest bljjven, en de onroerende goederen derhalve geaoht moesteD worden deel uit te maken van den te vordeelen boedel. Hel Hof verwierp mede de bedenking van de toen-geïnti meerden, dat de quaestiease nietigheid, vermits zjj geen deel oitmaakte van de zwarigheden in het proces verbaal van den met de Bcbeiding belasten notaris, in dit proces buiten beschouwing moest bljjveü. De cas- satiemiddelen zoowel tegen deze laatste'als tegen de eerstgenoemde beslissing werden ontwikkeld door rnr. M. TöIb. advocaat te Rotterdam, terwjjl de voorziening bestreden werd door mr. Viielander Hein. De uitspraak dealen wjj later mede. Z. M. de Koning ia zoo goed als hersteld. Een treurige tjjdiog, te Soheveningen nit Antwer pen ontvangen, bragt over do visacherbevolking, in de laatste weken zoo vreeseljjk beproefd, weder nieuwen rouw. De schuit «Proefneming" van deo reeder F. de Jager, stunrman Arie de Brain, is door een Antwerpsche vischsloep aangevaren en gezonken. Aan zes personen der bemanning gelakte het op de sloep over te springen twee matrozen en een scheepsjongen, Maarten Knoester, Leendert Pronk en Mionekea den Hejjer, kwamen in de golven om. Een Haagsche officier had dezer dagen zgn oppas ser bevolen hem aan 't station af te halen. De oppasser kwam en zon de bagage van zgn heer naar huis dragen. Na, die bagage was zoo zwaar niet: vandaar de ver wondering van den luitenant, toen zgn oppasser na eenigen tgd, door en door nat van zweet, kwam aan stormen. >Maar kereJ, boe ben je zoo warm geworden", vroeg do officier. «Ja luitenant", hernam de alimmert, «zwaar is de bagage niet. maar dat blding ia zoo erg heet." En heel bedaard haalde de oppasser, een heete waterstoof onder zjjn jas uit. De mao bad ge dacht, omdat mynheer het laatste uitstapte, dat alles wat in den wagen was tot mjjnheers bagage behoorde, dus ook de waterstoof. Apeldoorn, 18 Nov. Gisteren werd alhier bjjoa deo geheeleD dag opoieuw huiszoeking gedaan bjj G. Struik, broeder van de «millioenenjnfvrouw", en wel door twee rechercheurs uit Rotterdam, in tegenwoor digheid van den regter-commissaris, don officier van justitie en den griffier der arrondiessments-regtbank te Zutphen. Eenige voorwerpen zgn in beslag genomen. G. 8truik zelf is gevankeljjk naar Rotterdam gevoerd. Ook Hoetink, de bruidegom van Jannetje Strnik, de zoogenaamde millioenen-jufvronw. ia in hechteois genomen, nadat bjj de instructie zaken aan hot licht waren gekomen, die hem onder verdenking brengen van medepligtigheid aan opligterjj, Goriuohem, 18 Nov. Alhier werd de kermis vreugde Donderdagavond plotseling door een alarm kreet gestoord. In de Kjjzerstraat is do muur van een stoeokolenpakhais ingestort, terwjjl daar eenige weduwen bezig waren met het zoekon naar sintels. Tot nn toe zgn er twee Ijjken gevondoo, terwjjl men vermoedt, dat er nog meer oogelnkkigen bedolven zgn, daar ook een paar kinderklompjes gevonden werden. De plaatseljjke autoriteiten waren onmiddelljjk op de plaats van het ongeluk aanwezig, zoomede do brandweer. Allen bejjverden zich om hulp te verleenen en de noodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Een inwoner van Gorkom, zokoro O., wandelde eergisteren daar naar het kerkhof en wees den dood graver aan, waar hg zgn graf wilde gegraven hebben. De aangesprokene dacht aan ood grap on baalde op verzoek van den heer O. eeo glas water. Teruggekomen, vond hg hem stervende. Hg bad uit een üescbjo ver gift ingenomen. Goes, 18 Nov. Door de regtbank te Middelburg word de heer A. W. van'R. arts alhier, beschuldigd van aan zjjne patiënten geneesmiddelen te hebben af geleverd, niettegenstaande er hier onderscheidene apot hekers gevestigd zgn. De offioier van justitie zag daarin overtreding dor wet van 1865, terwjjl de verdediger, mr. M. J. de Witt Hamer meende, dat geene aflevering had plaats gehad zooals de wet dat bedoeld. Tegenover den eisch van het O. M. van 2 geldboeten van 10 en de kosten, stelde de verdediger vrjjspraak. Goes, 19 Nov. Een bedroevend feit, om geen erger woord te gebruiken deed zich bjj de jongste zitting van het kantongerecht alhier voor. En wat de zaak nog erger maakt, is, dat dergeljjke feiten ook bjj andere kantoogeregteo vaak voorkomen. Niet minder dan 19 maoDen, 15 vrouwen en 13 kinderen, allen dood arme ingezetenen van Yerseke en Krabbendyke, hadden zich te verantwoorden over het strafwaaardige feit: het onbevoegd uitoefenen van de visacherjj op de Zeenwache stroomen, het overtreden dus van het reglement op dien tak van njjverheid of om de zaak bjj den waren naam te noemen het Diet in het bezit zgo van het kleine consent (acte). En wat de zaak bet ergst, het meeat onregtvaardig maakt is dithet bestuur der visacherjjeo iaat de arme lieden ongestoord zonder acte bun bedrjjf uit oefenen de rjjkipolitie daarentegen eischt teel een consent, eo verbaliseert onverbiddeljjk ieder, die niet in het bezit is van zoodanige acte. Handelden nn de heeren onderling het geschil maar af wjj zouden ons kunnen amuseeren in hnn ge haspel, maar de arme stakkers worden er de dupe van en bjj gaoscbe troepen voor den bantonregter gebragfc. De kwalificatie van dergeljjk feit houden wjj liefst in de pen, tnaar wjj zouden wenschen te vragen, of dit van de zjjde der justitie meewerken kan genoemd worden om de armen in de gelegenheid te stellen door werken hun sober kostje te verdienen op eene wjjze en door, middelen waardoor niemand wordt geschaad? De justitie plaatst door hare handel wjjze de armen voor de keuze tussohen de bedeeling (of zooals mea hior zegtde soep) en de gevangenis. Terwjjl in dit jaargetjj met visschen nog een droog stukje brood kan worden gewonnen, ia daar de veldwachter met zgn «onthou je dag" om het de armen te beletten. Door zulke min-aangename zaken worden wjj er aan herinnerd, dat wjj te Goes een kantoDgoregt hebben. Anders zouden wjj het zoowaar vergoten. De ambte naar van het O. M. woont n. 1. te Middelburg, en de kantonregter, nu ja, als men 's avonds dien ambtenaar moet spreken dan zou men allicht een goede lantaarn behoeven, en met dit regenachtige weder in elk geval een paar flinke laarzen. Tot voor eenige weken resi deerde Z. E. G. te Heinkenszand (N.B. een paar uren van Goes) en thans op een beeren-bofatede, de Hol- landsche hoeve, onder Kloetinge). Ook die toestand is mot regt onhoudbaar te noemen. Ten bewjjze, dat de prjjzen der landerjjen in ver- geljjking van eenige jaren geleden belangrjjk gedaald zgn, kan dienen dat eene boerderjj onder Driewegen, alhier verkocht, niet meer kon opbrengen dan 715 per H. A. Als in dezelfde verhouding de pachten nu ook minder worden, dan breekt weer eens beter tjjd voor de landbouwers aan. Dat overigens onze boeren alle pogingen in het werk stellen om boven water te bljjven, mag wel afgeleid worden uit de flinke prjjzen die zjj voor hun vee weten te bedingen. Diögsdag verkocht W. A. Remejjo van 's Heerenhoek op de veemarkt alhier eene koe voor 350 en vier andere te ramen voor 1200. Kan men bet dus met den oogst niet vinden, dan maar de veestapel verbeterd. Meer dan ééoe pjjl voor zjjne boog te hebben, heeft nog nooit iemand geschaad. In het afgeloopen kwartaal werd in de 8paar- i bank ingebragt 5417.90 en uitgehaald 6120.57 zoodat op het einde dezer 3 maanden de gezamenljjko inbrengers f 27335.24 te goed hadden. De voorsohot- bank verleende in dat tjjdvak 59 voorschotten tot een I gezamenljjk bedrag van 40.397. Het bedrag dier voorschotten wiuelde af tnsBchen 12 en 5000{ galden. WolfaartsGvjk. In no. 46 van het Mafonnisk Weekbladvan den 13 dezer, wordt in een belang wekkend artikel eene regtmatige hulde toegebragt aan de nagedachtenis van wjjlen onzen onvergeteljjken ge- I neesheer J. Persant Snoep. Sinds 1 Augustas 1862 j Regerend Meester van de Loge «de Opgaande Ster in het Oosten" van Goes, verliest die Loge in hem een Broeder, die met raad en daad steeds oen voljjverig voorganger was in de waarachtige beginselen der Orde; die tot aan zgn dood een warm strjjder was voor de vrjje gedachte, en al wat raar dwang op dat gebied zweemde, met al de kraoht, die in hem was bestreed, en die dan ook bjj de Broederen in onnitwisohbare herin neriog zal big ven, om te getuigen van den edelen geest van ware menschenliefdedie hem zoo ruimschoots bezielde. De aftredende leden van het college van notabelen bjj de Hervormde gemeente alhier J. op 't Hof D. W. den herder, zgn beiden herkozen. In de vorige week scheen het, als of men eene poging beeft willen doen tot inbraak in het gemeente huis alhier; althans op eenen vroegen morgen vond men drie ramen met geweld opgesohoven. 's Heer Arendskerlre17 Nov. Door den gemeenteraad is tot onderwgzer aan de openbare lagere school te 's Heer Hendrikekinderen benoemd de heor C. Q. van Strion, te Ridderkerken te Nieawdorp de heer 8. D. Kohier, te Groede. St.-Mnartensdyic 19 Nov. Voor de beide vacatures aan do Openbare school alhier: 1 onderwg zer met acte als zoodanig, en 1 onderwgzer met hoofdacte, de eorsto op een tractement van 600, do laatsto voor 750, hoeft zich voor do eerste betrek- kiog slechts één sollicitant aangemeldvoor de laatste zgn geen liefhebbers opgekomen. Staveniisiiie, 19 Nov. Do heer J. W. H. F. Bujjze, sedert 1 Nov. 1879 onderwgzer aan do Open bare school alhier, is met ingaog van 15 Jan. 1883 benoemd als secondant aan de kostsohool van den heer J. Goestor to Wjjk-bjj-Duurstedo. Ziorlltzee, 17 November In de zitting van do Arrondisaements-Regtbaok alhier van 10 November II. stond teregt, lo. C. V., hoefsmid, geboren te Kerkwerve, wonende te St. MnartonBdjjfcter zake, dat hjj in don loop van hot jaar 1882, in of omstreeks den zomer, te St. Maartensdijk, een jjzoren bot, een spade, oen stak staal, een soldeorbont, een jjzeron schjjfboom en een stak loodwelke voorworpen allen door C. G. B. ten nadeelo van sünen vader G. C. B.smid aldaar, uit diens smedorjj arglistig waren ontvreemdwetende en zich bewast dat die goederen aldns gestolen waren van eerstgenoemde heeft overgenomen, ton eigen bate aangewend, geborgen en geheeld. Beklaagde bleef, niettegenstaande de pertinente ver klaringen der getnigeoalle schuld van het hem ten laste gelegde, ontkennen. De ambtenaar van bot O. M. achtte de feiten be- wozon on reqnireerde dat beklaagde zon worden ver oordeeld tot eene cellolairo gevangenisstraf van 3 mnd. De verdediger van beklaagde, Mr. Fokker, conclu deerde tot vrjjspraak. De regtbnük veroordeolde heden beklaagde tot oen celstraf van 45 dagen met vrjjspraak van het meer dere ten laste gelegde. 2o. H. J.schippersknecht, verbljjveode te Brou wershaven beklaagd, dat hy op het vaartuig van den schipper, W. F., bjj wien bjj als schippnrskneoht tegen loon diendo, gedurende eene reis welke hjj met dat vaartuig tusschen Brouwershaven en Rotterdamheen en terug, heeft gemaakt, ten nadeele van den eigenaar eene hoeveoheid tarwe, ongeveer een halve hectoliter bedragendearglistig heeft weggenomenzich toege ëigend en daarmede op den openbaren weg te Brou wershaven, wanr hjj die tarwe, van boord in een hnis in veiligheid bragt, in den nacht van 3 September 11. ten 1 nre door den gemeente-veldwachter is aangetroffen. Beklaagde bekende het hem ten laste gelegde feit te hebben gepleegd. De eisch van hot O. M. was 21 dagen gevangenisstraf. Die straf vond de regtbank zeker te gering, want zjj veroordeelde heden beklaagde tot eene gevangenis straf van ééae maand, in eenzame opsluiting te onder gaan. 3ip. J. B., arbeider te St.-Maarteosdjjk is ten laste gelegd, dat hg in den zomer van 1882 te St.-Maartens- djjk, een jjzeren bot, welke door E. G. B., ten nadeele van ijjnen vader uit diens smederjj arglistig was ontvreemd, wetende en zich bewast, dat dit voorwerp gestolen was, heeft in ontvangst genomen, ten eigen bate aangewend, geborgen en geheeld. Beklaagde bekende het hem ten laste gelegde. Het O. M. reqnireerde eene gevangenisstraf van 14 dagen. De regtbank nam verzachtende omstandigheden aan en veroordeelde beklaagde heden tot 8 dagen gevan genisstraf. Nu het onderzoek ,:naar de vraag of afdamming van de Mosselkreek en de Eeodragt misschien de voor keur zou verdienen boven die van het Slaak, is afge loopen, bljjft de Regering voornemens, het Slaak af te dammen, behoudens latere afdamming van de Eendragt, als deze wenscheljjk mogt bljjken. ZleriUzeo20 Nov. In de heden gehouden zitting van den Gemeenteraad zgn herbenoemdtot regent van het Burgerljjk Armbestuur de heer .7. van der Linden en tot boekhouder de heer F. W. Lotteer. Tot Ambtenaar van den Burgerljjken Stand is in plaats van mr. J. M, I. Moens benoemd mr. J. W. D. Schuurbeque Boeije. Op een adres van den heer dr. Diehl is besloten om zjjne lessen aan de Burger-Avondschool tjjdeljjk op te dragen aan den leeraar B. W. Mondt. De Eerste Kamer der Staten-Geoeraal zal den 27sten dezer hare werkzaamheden hervatten. Naar wjj vernemen, zal de 50jarige gedenkdag van het bombardement der citadel van Antwerpen te Amsterdam feesteljjk worden herdacht zoowel van particuliere zjjde als van regeeringswege. De officieele gedachtenisviering zou bestaan in het houden eeDer groote parade ter eere en in tegenwoor digheid vnn de geregtigden tot het drageD der cita del-medaille. en het toekennen van rangsverboogingen aan de nog in leven zjjnde gepensioneerde opper-, hoofd- en verdere officieren nit do dagen van 1832. Ook de mindere sfcrjjders zuJleD bnD aandeel erlangen in de belooniDgen en eerbewjjzen, welke van rjjkewege zullen worden toegekend. De luit. ter zee der 2e bl. W. J. De Bruyne wordt met 1 Deo. a. t. geplaatst aan boord van Zr. Ms. wachtschip te Willemsoord. Zterlltvcoo, 20 Nov. Het Ned. Clipperfregat Noach Vkapt. J. v. Scholven, is 2 November van Java naar Nederland vertrokken. Naar aan de «Amst. Ct". wordt medegedeeld, be hoort onder de finantiè'le plannen, door do Regering weldra aan het oordeel van den Raad van State to onderwerpen, ook een betere regeling van den suiker- accjjns, waarbjj van de grondgedachte wordt uitgegaan om een hoogere opbrengst voor de schatkist te ver- krjjgen, zonder daardoor sohade aan de suikerindustrie zelve toe te brengen. Ook zal de zoutaccjjas aan een herziening worden onderworpen in den zin van meer geljjkinatigen drak orer de bevolking. Yan een afschaf fing van den zeepaccjjns moet geen sprake zgo. Een gemeenteraadslid te Koudam heeft io allen ernst voorgesteld om de straatverlichting zooveel mo- geljjk te beperkeD, omdat de verliohtiog de menschcn naar de straat lokt en de onzedelijkheid in de hand werkt. Het voorstel is met 4 tegea 3 stem men verworpen. Treffend is het volgend historisch staaltje van koelbloedigheid. Een Urker visechnit kampte bjj den storm van 24 October It. tegen de golveD, en het ranke vaartuig ver keerde in gevaar vao zinken. «Het zal ons laatste nachtje wel zgn, ouweriep de schipper zgn koecht toe. Koeltjes antwoordde deze: «dan eet ik eerst nog het restje pap op dat er oog staat," en voegde de daad bjj het woord. «Zie zoo," zeide bjj, «waar pap inmjjn maag ligt, kan ten minste geen water liggen." De heer B. G. van der Hegge ZjjoeD, geneesheer te 's Gravenhage, waarschnwt in het «Dagblad" tegen de overplanting van besmetteljjke ziekten, door middel van couranten en andere papieren, die zieken of her stellenden ia handen gehad hebben. Hg verhaalt daarvan het volgende opmerkeljjke voorbeeld. Tjjdeng de hevige pokken-epidemie van 70/71 werd een courant, du dageljjks door een pokkea-convalescent gelezen te «go, onder kruisband aan een vriend in een andere provincie, per post, verzondeo. Welnu, die vriend kreeg pokken en stierf 1 In de geheele plaats waar hjj woondi', waren geen pokken heerschend geweest, en geljjktjjdig met hem werden ook geen andere gevallen aldaar waargenomen. Aan een particulier schrjjven van een hoofdofficier te Atjeh ontlecnen wjj het volgendo Het besto zou wezoo dunkt mg dal de heer Der Kinderen thans nog coos hier inspectie kwam hondenniemand zou boter het verschil in toestanden tusschen 1880 en 1882 kunnen beoordeelen. Hjj zou dan ervarendat wij hier bjjna in volkomen oorlogs toestand leven zoodra de avond valtgaat niemaod moer de dear nit en sluiten wjj alles zoo goed mogeljjk. «Hadden wjj nu oog maar eenig bljjvend succes to Samalaogan behaald 1 Doch ook dio hoop is weer verdwenenvolgens pas ontvangon tjjdingen is de vjjand weer opnieuw in massa opgedrongen en zit onze bezetting nu geheel iogosloten. «Zal men dan nooit tot do ervaring komendat bet op deze wjjzo niet l&oger gaat?" Korlruleuws. 8t.-MaartenH(l(jU 19 Nov. Beroepen te Rilland-Batb, de hoer L. A. van Langeraad, candidaat alhier. Beroepen bjj do Herv. gem. to Sirjaneland, Ds. W. Petri, to 't Woud bjj Delft. De predikant te Ouderkerk a/d IJsel nam in een overjjldo bui zgn ontslag, waarvan hjj later berouw haddo kerkeraad houdt hem echter aan zgn woord on na zal het classicaal bestuur eerstdaags uit te maken hebben of de berouwhebbende weder in genade aangenomen zal worden. Haagsche Brieven. Dex Haag, 16 November. De Minister van Koloniën is van den last van de portefeuille van Financiën ontheven de Minister van Ljjoden is in zoover hersteld, dat bjj zjjne werkzaam heden heeft kunneD hervatten. Intusecben ie een nog hooger persoon dan de graaf van Ljjoden Ijjdende. Den Koning is eenige dagen geleden een ongeval over komen. Terwjjl hjj in eeo der parken van het Loo uitgleed, verstuikte hjj de knie, die erg opzwol, zoo dat Z. M. moejjeljjk loopen kan en in het geheel geen trappen kan klimmen. Dergeljjke ongesteldheden zgn vooral op gevorderden leeftjjd lastig en niet zonder gevaar. Onze Koning heeft echter een sterk gestel, en men koestert de hoop dat Z. M. spoedig zal her stellen. Ook de Indische begrooting, thans aan de orde, is reeds van een last ontheven. Do concessie voor de Billiton-mjjnen, in 1852 ver leend, verstrjjkt in 1892: do Kamer heeft reeds in haar Verslag over do Indische begrooting gevraagd, waarom die concessie reeds in 1882 werd verleDgd tot 1927 De Minister van Koloniën heeft wel in zgn antwoord op het Verslag der Kamer verklaard dat de pachtschat, die sedert 1864 3 pCt. van de bruto op brengst bedraagt, thans, met ingang van het oogstjaar 1892/93, wanneer do oorsprookeljjk verleende veertig jarige termjjn zal zgn verstreken, is verhoogd tot 4'/» pCt, terwjjl de pachtschat voor landbouwontginniDg dan 1.00 'sjaars voor eiken in cultuur gebragten bouw zal bedragen. Maar de Kamer wilde meer van de zaak weten. Geljjk ieder weet was prins Hendrik een der grootste aandeelhouders in de Billiton-mjjnen, die in de laatste jaren zulke groote dividenden gaven: de Koning heeft die aandeelen geërfd. En nu is het zeer opmerkeljjk dat reeds in 1882 eene concessie is verlengd, die eerst in 1892 expireerde. Waartoe dio overhaaste verlenging, zonder koninklgke magtigiog, zonder openbare mededinging af te wachten, zooals de concessie voorschreef." De heer van Rees heeft ingezien dat deze zaak (nog eene nalatenschap van den Minister van Goltstein) een parlementair staartje zal hebben, en vond goed de zaak van de Indische bogrooting los te maken en de nota van den Minister v(ld Koloniën met de stukken door dezen toegezegd, in banden te stellen eener commissie od hoe. Het zal echter wel voorjaar worden eer deze zaak in open bare beraadslaging zal komen. Waarom deze begrootings-strjjd eerst in de tweede helft van November? Waarom kon de Indische be grooting niet reeds maanden tevoren worden vastge steld Deze vraag is ditmaal woder in de afdeeliDgen der Kamer ernstig ter sprake gekomen, en de opmer king ia ongetwjjfeld gegrond, dat zoowel de behandeling van de Nederlandsche staatsbegrooting als de afdoening van de overige werkzaamheden der Kamers ljjden onaor de noodzakeljjkbeid om in de laatsto drie maan den des jaars tevens do Indische begrooting niet slechts in openbare zitting te behandelen, maar ook vooraf nog in de afdeelingen te onderzoeken. Toen de In dische comptabiliteitswet werd voorgesteld, voorspelde men dat de Indische begrooting reeds omstreeks de maand Maart zou worden aangeboden. Al wat wen scheljjk is, is daarom echter niet altjjd mogelijk. Thans klaagt men reeds over de loBse cjjferB der Indische begrooting; hoeveel te meer zou.dit het geval zgo als de begrooting eeDige maanden vroeger werd ingediend. De raming der middelen hangt ge- deelteljjk af van de uitkomsten van het afgeloopen jaar, welke, moest de begrooting in het voorjaar worden ingediend, hier nog onbekend zonden wezen. Voorts zou het niet inogeljjk zgn in Maart of April deo prjja en vooral de vermoedeljjke hoeveelheid der koffij, welke in het loopende jaar zal worden geoogst, met eenige juistheid te bepalen. Het is echter wel opmerkeljjk, dat dezelfde Kamer, die ieder jaar op spoediger indiening der Indische begrooting aandringt, ieder jaar meer talmt met de spoediger behandeling. Waarom moet het half November zjjn dat de Kamer met die behandeling een begin maakt, als de Minister zjjoe Memorie van Antwoord op 30 October indient, en waarom moet, als de beraadslagingen op 13 November zgn bepaald, de Kamer op dien dag weder uiteengaan daar de helft der leden ontbreekt? Een appel-nominaal op den eersten dag der Indische be- grootiogs-diecussiegetuigt dit wel van groote opge wektheid bjj onze Tweede Kamer en van levendig pligtbeeef? Zeker is het zeer aangenaam voor vele leden Zondag in den huiseljjken kring door te brengeD, maar de publieke zaak gaat dan toch boveD private genoegens, en wat beboofde de leden, die Maandag hier moeten zjjD, te verhinderen Zatnrdag of Zondag van huis te gaan Men zou echter geneigd zgn verzachtende omstandig heden voor de gebrekkige opkomst der leden op Maan dag aan te voerennu het reeds eenige dagen tevoren bekend was, dat de heer Wintgens als eerste spreker was ingeschreven. De heer Wintgens is en bljjftwie hjj sedert twintig jaren geweest isde Jeremias, klagende op de puiohoopen van het cultuur stelsel. Volgens de heer Wintgens heerecht in Oost- Indie overal wanbestuur, en de echald daarvan ligt uitsluitend bjj hen die in 1861 en volgende jaren de Dieuwe koloniale politiek hebben ingevoerd, die het stelsel van den graaf Van den Bosch hebben omver geworpen, zonder daarvoor ooit een ander stelsel in de plaats te hebben gegeven. Onder de echoone lenze van onaf hankeljjkheid van de Indische baten, zouden de batige sloten verdwynen, de belaetmgdruk toenemen: bjj had bet voorspeld, en het is alles uitgekomen. Er heerschen in Indie algemeen malaise en misnoegen, en deze lossen zich op in een kreet naar afscheiding, nu nog ÜDantieel, later politiek. Het bankroet van het koloniaal beleid is thans openbaar. Da&rbjj heeft de heer Wintgens altjjd veel lust anderen te citeren zjjne redevoeringen wjjzeD altjjd op een grooten rjjkdom van oompilatie, maar daarentegen eveneens op eene Dog grootere armoede van oorspronkelijkheid. Met de kolo niale redevoeringen van den heer WintgeDe pleegt de Kamer gomeenljjk het zelfde te doen wat, naar de heer WintgeDi mededeelde, de Kamer vroeger gedaan heeft ten aanzien van het Indische dwangsteleel afschilderden «de warme ontboezemingen werden jjskond ontvangen en ter zjjde gelegd." Bovendien, de grondtoon der redevoeringen van den heer Wintgens is geheel onjuist en valscb. Indien oogetwjjfeld veel, zeer veel in Indie te wenschen overbljjft, oneindig veel moet worden ver beterd en geregeld, dau is dit niet het gevolg van de afwjjkiog van het vroegere stelsel van behoud, op dwang gegroüdmaar alleen bet uitvloeisel van deo rampzaligen Atjeh-oorlogdie de opvolgende koloniale regeringen genoodzaakt heeftsteeds het oog te rigten op de middelen tot demping van dien opstand en daardoor de gelegenheid heeft benomen eeo nieuw economisch agrarisch stelsel, op vrjjheid gegrond, voor te bereideo. De oorlog van Atjeh is niet alleen daarom een vloek voor Indie en Nederland, omdat hjj onze floantien heeft uitgeput, odb leger heeft doen weg- kwjjnen, ons prestige heeft verzwakt door den langen duur en door onze weifelende politiekmaar do oorlog van Atjeh is ook daarom een ramp, omdat hg de geleideljjke ontwikkeling van hetvrjjzin- nig koloniaal stelsel heeft gestnit en de Regering belommerd heeft in het onderzoek naar de uitkomsten der maatregelen die sedert 1861 in het belang der Indische bevolking werden genomen. De oorlog in Atjeh Met iederen dag vermeer dert de oaDdraDg tot herstel van het militair bestaur in Atjeh. Het adres aan den KoniDg van de heeren Opzoomen, Bnjjs, Ballot, de Louter en Templeman van der Hoeren heeft den eersten stoot gegeven. Het adres was zeker in waardigen toon gesteld«Wjj beschuldi gen niemand. Te goeder trouw zgn de schoonste verwachtingen gekoesterd, en wie zou niet gejuicht hebben als een geordend burgerljjk bestuur, aan kloeken en eerljjken zin, aan de krachtigste hand toevertrouwd, de heerschappij van het zwaard voor goed had kunnen vervaogen Maar de verwachtingen zgn beschaamd teleurstellingachteruitgang zgn gevolgd Den overmoodigen vjjand weer den schrik in het hart te planteü, is daarop to hopen bjj behoud der vormen, die den overmoed groot bragten In onderscheidene vergaderingen heeft men aan dit adres weerklank ge schonken. Het was te verwachten, dat bjj de discuesien over deze Indische begrooting ook in de Kamer sterker dan vroeger op herstel van het militair beBtuur in Atjeh zou worden aangedrongen. Reeds in bet verslag over de begrootiog werd een krachtiger toon aange slagen dan voorleden jaar. Meer dan de hartstogteljjke taal van den al te onetuimigen afgevaardigde De Casembroot, trok de kalme rede vau den heer Kool, den militairen afge vaardigde nit Arnhem, de aandacht. Het was zeker een belangrgk feit dien altjjd zeer voorzigtigen afge vaardigde (die zich tot dusver slechts tot sobere wenken in de Atjeh-zaak bad bepaald) 't advies te hooren uit- Bpreken, niet langer te dralen met verandering van stelsel. De ervaring sedert het vorige jaar liet zich naar zjjne overtuiging zamenvatten in deze uitdruk king sterke achteruitgang van ons gezag en prestige. «De ware grond van den tegenwoordigen toestand" zeide hjj «ie de miskenning van dien toestand, waarbjj men uit overdreven vasthouding aan den naam, dat zachtzinnige overreding ook tegenover de kwaadwil ligen meer resultaat zal hebben dan de kracht van het zwaard, een krachtig optreden tegen elk verzet heeft verzuimd." Hoe gemoedeljjkhoe beBoheiden dit advies van den militairen afgevaardigde ook werd uitgebragtik be- twjjfel of de Minister van Koloniën er door overtuigd is geworden. Zeer zeker heeft in den jongeten zomer de partg van verzet hare uiterste krachten ingespannen, waren de gebeurtenissen van 4 en 7 Augustus van ernBtigen aard maar wat is er na 7 Augustus gebeurd, dat de vervanging van het civiel door een militair opperbestuur zou wettigen Daarbg komt dat de Gouverneur-Geoeraal in Indiëdie krachtens het Re- gerings-reglement de volle bevoegdheid heeft om alle noodige maatregelen te verordenenzich ongezind betoont om hot militair bestuur te herstellen. De particuliere berigten gewagen van voortdurende spanning en angst in Groot-Atjehde officiële raededeelingen verzekeren dat de toestand in Groot-Atjeh verbeterd is. Deze omstandigheden maken het nemen van eene beslissing moegelgk. Getuigt, het ook niet van eenige zwakheid, nadat, men het ophouden van den oorlog heeft erkend, officieel t,o verklaren dat de oorlog wordt voortgezet of hervat? Vjjanden of marandeurs dat is de quaestie. De beslissing is moegelgk, want het is geinakkelgker het militair bestuur te herstellen dan het te doen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1