ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. I\o. 1092. 59sle Jaarg. Donderdag 9 November 1882. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATUBDAG. De prijs per 3 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN van 1—3 regels 30 Ct., meerdere regels 10 Ct., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. VERKIEZING. Kamer van Koophandel en Fabrieken TE ZIER1KZEE. Bjj de Verkiezing op Manodng a.m. wordt den Kiezers aanbevolen hunne stemmen uit te breDgen op de Heeren W. A. OCHTMAN (aftredend lid) en J. BORGHSTIJN. Algemeen Overzicht. Had het volk der oudheid, dat jaren lang in Egypte verdrukt werd, reden zich te verblijden, als het uit die knellende banden verlost was, bjjna zouden we zeggen, ook wjj hebben reden ons te verblijden, dat onze gedachten zich eens naar andere oorden verplaat sen kunnen dan naar het land der pyramiden en der mummies. Maanden achtereen hoorden we altjjd in de eecBte plaats naar de berichten nit Egypte en scheen het dat de belangrijkste verwikkelingen op staatkundig gebied daarvan het gevolg zouden zjjn. Maar de buien zjjn van de lncht en al is alles nog niet tot rust, ja zelfs, al kannen wjj berekenen dat er in Egypte nog veel kan gebeuren, voor het oogenblik zjjn er al weder zaken in andere deeleu der wereld, waarin wjj meer belang stellen. Eer wjj echter daarvan spreken, willen wjj alleen dit melden, dat bet proces van Arabi nog weinig gevorderd is. Misschien was het wel om er vaart achter te zetten, dat de Egyptische regeering het voorstel heeft gedaan den overwonnen dictator zonder vorm van proces eenvoudig te verbannen. En geland, zegt men, had echter daartegen bezwaar en het lot van den gevangene bljjft dus nog onbeslist. De Saltan heeft een onderhoud gehad met den En- gelachen gezant te Gonstantinopel, alvorens die naar Egypte vertrok. Wat daarin behandeld is, bljjft nog een raadsel, maar wie zal er nienwsgierig zjja naar woorden van den Sultan, tenzjj het ware om te weten welke leugens hjj nn weder opgedischt heeft. Zooveel is zeker, dat de Tnrksche Majesteit er weinig mede ingenomen is, dat Engeland de regeling der zaken zoo uitsluitend op zich neemt, als of er geen Saltan ware en ook de Ministers van den Khedive zjjn er niet bjj- zonder mede ingenomen, Van den valschen Profeet en van den opstand in Sondan werd nader niet veel vernomen. De opperbe velhebber van het Engelsche bezettings-leger heeft Britsche officieren derwaarts gezondeo, teneinde omtrent den staat van zaken en de middeleD van verdediging aldaar nader te worden ingelicht. Mogen wjj de be richten, die trouwens zeer spaarzaam inkomen, gelooven, dan zal de zaak geene groote beteekenis hebben. In het Engelsche Lagerhuis is de zaak der herziening van het reglement van orde eene belang rijke schrede gevorderd. Een amendement om de slniting der debatten eerst te doen uitspreken bjj meerderheid van twee derden, is met vrjj groote meerderheid ver worpen. De Iersche leden hebben daartoe mede ge werkt, omdat zjj meenden dat het voor hen ook beter kansen geeft, wanneer zjj de verwerping bjj eenvondige meerderheid stemden. Niet onbelangrjjk is het op te merken, dat de vrienden van Parnell, den Ierschen leider, zich meer aan Gladstone aansluiten en begrjjpen dat versterking van zjjn gezag en invloed in bun be lang ia. Vermoedeljjk zal de wet nu wel spoedig haar beslag krjjgen en alzoo de regeering een belangrjjke steno ontvangen, wat zeker voor de afdoening van zaken zeer wenscheljjk is. De Minister heeft geweigerd vooralsnog mededeeling te doen van de instruction die aan den gezant te Gonstantinopel gegeven zjjn bjj kon alleen verzekeren dat deze geenszins bedoelde veran dering te brengen in de diplomatieke betrekkingen met de Porte. üit Zuirl-Afrika luidden de berichten in zoo verre niet gunBtig, als er weder verzekerd wordt, dat de Engelsche gonvenenr van Natal de inwoners van de Transvaal weinig genegen is en deze dat nog al eens doet gevoelen. De betrekking tusschen deze beide Staten is das alweder gespannon en dreigt nienwe moeiljjkheden te znllen baren. De keuze van eenen president voor do Transvaal heeft nog geen plaats gehad, maar men verzekert, dat zoowel Jon bert als Kroger de candidatuur voor dezen post hebben aanvaard De wetgevende Kamers in Frankrjjk zullen Donderdag 9 November geopend worden. Met belang stelling ziet men dat tjjdatip tegemoet, vooral omdat men wenscht te weten wat de Regeeriing voornemens is te doen tegenover de woelingen der communisten in het Zuiden des lands. Ook te Marseille zjjn oproe rige revolationnaire placcaten aan de muren der huizen aangeplakt en het is de politie nog niet gelukt de daders te ontdekken. Men was te Parjja zeer bevreesd, dat op den Allerbeiligeodag, als de menigte naar de Kerkhoven stroomt om bloemkransen op de graven te leggenook politieke demonstration zonden plaats hebben. De dag is echter rustig voorbjjgegaan. Dat echter ook in de hoofdstad de party der roodeo zeer aan het woelen is, kan onder anderen daarnit bljjken, dat de bekende afgevaardigde Clemenceau, die anders altjjd een zeer genegen oor bjj zjjne party vindt, onlangs in eene vergadering is overschreeawd geworden. De Pruisische Landdag is tegen deo 14 No vember bjjeengeroepen en zal dan al aanstonds het terrein zjjn van een heftigen stryd tusschen de partjjen, wanneer de president en andere leden van het bureau moeten gekozen worden. Het is nu boven alle be denking dat de conaervativen bjj de verkiezing veel gewonnen hebben en het ia das zeer waarachjjnljjk, dat uit ben ook de voorzitter der Kamer gekozen zal worden. Volgens de dagbladen is de Regeering zeer ingenomen met den uitslag der verkiezing, maar eerst do tjjd zal kannon loeren of daarvoor werkeljjk reden is, en of zjj het heil wachten kan van de nu boven drjjvende party. In Berlyo is men aanstonds weder met andere verkiezingen in de weer, namelyk voor den gemeenteraad, die by Regeerings-besluit werd ont bonden. De Joden-bestryders geven zich voel moeite om den raad van zjjne semistiscbe bestanddeelen te zuiveren en scbjjnt daarbjj door de Regeering te worden gesteund. In Italië zjjn de verkiezingen zeer naar den zin en in den geest van de Regeering uitgevallen, Voor het eerst hebben deze volgens eene ljjststemming plaats gehad en het Kabinet kan tevreden zjjn met den uit slag der eerste proefneming. Men is dan ook vol goede verwachtingen voor de toekomst en vertrouwt met de nienwe Kamers te zullen kannen doen, wat in de laatste jaren onbereikbaar was. Voor bet land is het zeer te hopen, dat deze goede verwachtingen verwe- zenlykt mogen worden, maar het zon niet de eerste maal zjjn als ook daar te lande, de schoonste uitzichten zich oplosten in rook. Uit Spanje kwam geen nader bericht omtrent een vervroegd bijeenroepen van de Kamers. Nogaltjjd bljjft men gelooven dat het geschieden zal, ja zelfs noodzakeljjk is, sedert Serrano met zjjne plannen voor den dag kwam. Maar het Kabinet vindt nog by allen etenn en zal daarom misschien niet haasten, en hopen, dat langzamerhand de gemoederen weder bedaren zullen. De socialisten in Duits*oIilan<1 bljjven nog steeds aan den gang, maar worden daar ook krachtig bestredenzoo vernemen wjj, dat thans een drietal der meest bekende partymannen, Bebel, Liebknecht en Hasenlever, te Dresden gevangen zitten. Belgie wordt eenigszins in beroering gebracht door een bezoek van de beruchte Louise Michel uit Parjjs. Nadat zjj enkele vrjj onvruchtbare lezingen gehouden had, die meer werden uitgejouwd dan toe gejuicht, is haar thans eerst in Antwerpen en naar wjj nader vernemen, nu ook door geheel Belgie het open baar optreden verboden. Nieuwstijdingen. Rmctifta. Dezer dagen Btierf te Tower City, in Pennsylvanie, een zekere Mrs. A. B. Evans. Haar echtgenoot begon de toebereidselen te maken voor bare begrafenis en begaf zich naar den winkel van den ljjkbezorger Dreisigacker om een doodkist nit te zoeken. De lykbezorger had slechts twee doodkisten voorhanden, beiden van rozenhout. Mrs. Evans bekeek de kisten eenige minuten en zeide, op de eene wjjzende»Die is voor mjjne vrouw", en de band op de andere leggende, zei de bjj>Eo die is goed voor my." Hjj keerde toen naar huis terug en wachtte de aankomst van zjjn zoon af. Deze kwam tusschen 3 en 4 uur in den namiddag. Zjjn vader ging hem te gemoet om hem zoo zacht mogefyk het overlyden zyner moeder mede te deelen. Zjjnen zoon bjj de hand nemende, zeide hy »Uwe moeder is Vóór bjj den volzin voltooide, ging er eene rilling over zjjne leden en viel hjj dood neder. @ng«l«nb. De Engelsche bladen berekenen, dat de oorlog in Egypte hnn land drie millioen pond sterling, zal kosten, zegge 36.000.000. Ze schikken er zich met gelatenheid in Iaat ons maar te vreden zjjn, zeggen ze, als we er daarmee af zjjn 1 Mr. Broadley, Arabi's regtageleerde raadsman, heeft nn eerst het onderzoek der stukkendie op zjjn cliënt betrekking hebben, geëindigd. Deze papieren kunnen in vier klassen verdeeld worden. Vooreerst, huldebetuigingen van den Sultanbrieven van aan moediging van vertrouwde personen des Sultans; peti ties co mededeelingen van Egyptenaren aan Derwiscb voor den Saltan bestemd en verder besluiteo, fatwa's, processen-verbaal, die duidelyk de deelname van de groote meerderheid der Egyptenaren in de beweging, waarvan Arabi het hoofd was, in het licht stollen. De verzoekschriften aan den Sultan om Arabi te steu nen en die aan Derwisch waren toevertrouwd, zjjn alleen reeds ten getale van 21 doch zjj worden vorre- weg in aantal ovortroffen door de adressen van adhaesie aan het ministerie-Mabmood Sami en de vorzoeken aan Arabi om het land te verdedigen. jRttslitnfe. Men vreest in Rasland voor een crisis io den graan handel, daar er hoegenaamd geen vraag naar granen is en de voorraad grootendeels onverkocht dreigt te bljjven liggen. Op de bezittingen van graat Woronzow-Dascbkow bv. liggen 500.000 pud (een pud is 16 kilogr.) tarwe, waarvoor zelfs geen bod is gedaao. Ia dien toestand zullen de stakingen van botaling zich niet lang iaton wachten. De vroeg ingevallen vorst in Raslnnd verer gert dien staat van zaken nog; tal van schepen, die met graan bevracht waren, zjjn op de rivieren, voorna melijk do Wolga, ingevroren en konden zelfs geen haven meer bereiken om te overwinteren. Dit wordt aan de Regeering, die de Wolga laat verzanden, toegeschroven, want door de verondieping der rivier moesten de scho- pen, toon de vorst intrad, bljjven liggen. Een trenrig naspel van den brand in het Ringtheater. Op Allerheiligen en Allerzielendag werd het algemeene graf, waarin de onherkenbare Ijjken van zoovele slagt offere werden begraven, door nagenoeg eon half millioen menschen bezocht. Onder hen was mevrouw Petter uit Gotha, wier zoon bjj den brand is omgekomen en wier eenig overgeblevene, eene dochter, later stierf. Na haar bezoek aan het graf in het hotel gekomen, schoot mevrouw Potter zich dood, cd ze werd begraven op hetzelfde kerkhof. Omtrent de jodenvervolging in het Wieselbnrgér district (Hongarye) meldt mon nader, dat 't dorp Nynlas het middelpant der beweging is geweest. Sedert dagen reeds had een boer, met den revolver in de hand, de vronw van den Joodschen koopman Moritz Steiner si garen gevraagd en toen de man zich ovor die bedrei gingen ging beklagen, antwoorde de plaatsvervangende kantonregter, >dat de onschuldigen maar met de schuldi gen moesten ljjden." Den daarop volgenden nacht word de woning van Steiner door 150 it 200 personen aange vallen zjj braken alles open, planderden 't hais ledig, vernielden alles, wat aohterbleef, en lieten kruit in 't huis ontploffen, waardoor de muren geheel berookt wer den. Steiner eD zjjo vrouw wilden vl neb ten, maar een der roovers schoot de hoogzwangere vrouw, moeder van twee kleine kinderen, met een revolver neer; zjj stierf binnen weioige oogenblikken ten gevolge van 't schot io den hals. Toen dit bekend werd, kwam de overheid op de gedachte een einde aan het tumnlt te maken acht of tien belhamels werden gearresteerd. Er is een Joodsche depntatie naar Pesth vertrokken om bjj het Ministerie haar beklag te doen. De dienstbode van den predikant te Glattfelden, wiens echtgenoote, naar eerst berigt werd, door roovers werd vermoord, is thans volgens een berigt uit Ziirich zelve in hechtenis genomen, onder verdenking van den moord. Er zjjn verscheidene omstandigheden die tegen haar getuigen, o. a. het ontbreken van de indrukken der voetstappen, die de roovers toch achtergelaten moes ten hebben. te. De regtbank te Gent heeft zekeren Dominicaner monnik De T. (broeder Antonius) wegens herhaaldelijk gepleegde oniedelyke handelingen tegenover minder jarige kindereD, bjj verstek veroordeeld tot eene gevan genisstraf van: 1°, 100 maal 6 maanden, 2°. 10 maal 6 maanden, 3°. 30 maal jareo en 4°. 1 maal 2 jaren, te zamen 117 jaren gevangenisstraf. Do veroordeelde bevindt zich te Hulst. Zjjne uitlevering kan door de Belgische regeering niet worden gevraagd, daar hjj zyne aanslagen niet met het plegen van geweld deed verge zeld gaan. ücbcrlitnb. 'sGravenhagc, 7 Nov. Naar wjj vernemen is de commissie vao rapporteurs omtrent de ontwerpen van wet tot regeling der nationale millitie en schutteryen, met haar omvangrjjken arbeid reeds zoover gevorderd, dat het verslag van het onderzoek in de afdeelingen der Tweede Kamer nagenoeg voltooid is.] De voornaamste taakhet zamenstellen van het rap port der zeer uitvoerige algemeene beschouwingen met de antwoorden der betrokken Ministers is geheel ten einde gebragt. Aan de vaststelling der onderdeelen wordt nog gearbeid. Omtrent de overdracht van het kasteel Soetldylc en daarbjj behoorende bezittingen aan Z. M. den Koning, vernemeD wjj, dat die overdracht is geschied tegen verzekering door Z. M. van een aanzienljjke lyfrente aan H. K. H. Prinses Hendrik der Nederlanden, met het regt om het bedrag daarvan zoowel in het binnen- als in bet buitenland te genieten, zullende de jaarrente ook worden uitbetaald by een eventueel tweede buwe- ljjk van de Prinses. Langzamerhand komen te Scheveningen de ver wacht wordende schuiten, die in den jongsten storm op zee waren, terug, tonder veel verlies en met tame- ljjke vangst. Omtrent het lot van enkele schuiten, men spreekt van vier, maakt men zich zeer ongerust. Eergisteren had te Delft iemand het ongeluk, dat hem onder het eten een stukje vleesch in de luchtpjjp schoot, tengevolge waarvan hjj binnen wei nige oogenblikken overleed. Vlltsslnfgen 7 Nov. Het Nederlandsche stoom schip P. Caland, gezagvoerder Bonjer, van Now-York alhier binnengekomen, it met hoog water op den Ooit- havendam omhoog gevareo. Onmiddelljjke hulp van sleepbooteo mogt niet baten, zoodat men bezig is de lading te lossen. Middelburg;, 7 Nov. Door gedeputeerde staten van Zeeland is benoemd tot len klerk ter provinciale griffie de beer A. Hammacber, te Groede. Namens den Koning, is door den minister van waterstaat enz., aan de heeren G. Alberts Ls. Co. te Middelburg, tot wederopzeggens, vergunning verleend tot deD aanleg en het gebruik eener electriscbo gelei ding tasscben ban kantoor en dat van de Middelbnrgsche knnstboterfabriek. Aan den heer J. F. Tevel, organist by de Waal- scbe gemeente te Middelburg, werd vanwege deo ker- keraad oen uitgezochte collectie muziek in prachtige potefeaile aangeboden als bewjjs van waardcermg zyner gedurende 25 jaren als organist bewezen diensten. BroinverMhaven, 8 Nov. By de heden plaats gehad hebbende opening der stembiljetten bleek dat waren uitgebragt 58 biljetten. Hiervan verkregen de HH. J. van der DenI 28 en J. W. Gast 22 stemmen, zoodat eene herstemming moot plaats hebben. Zierilceecs 8 Nov. Gedurende het eerste jsar der in werking zjjnde Drankwet, van af 1 Nov. 1881 tot en met 31 Oct. 11., zjjn door do ploatseljjke politie alhier, 180 processen-verbaal opgemaakt wegens over tredingen tegen de Drankwet, waarvan 178 wegens openbaro dronkenschap. Mej. H. v. d. Henst, hoofdonderwijzeres aan de Chr. bewaar-, naai- en brciichool te Amerongon tevens onderwjjzeres in de nattige handwerken aan de Rjjk*- tormaallessen aldaaris nit beide betrekkingen op haar verzoek eervol ontslagen. Bjj de plaats gohad hebbende acte-examcns voor Middelbaar Onderwys is o. a. geslaagd voor boekhouden de heer A. F. de Boergeb. te Zierikzeewonende te Delft. Door Z. M. is aao H. C. J. Dominicus magtiging verleend tot het geljjktjjdig bekloeden der betrekkiogoo van sub-ontvanger der accynseo van het kantoor Hans- weert en secretaris der gomeente Schore en Vlake, en is hem tovens vergund zjjn woonplaats te KruiniDgen te houden. In het afdeelingg-verslag der tweede kamer over de begrootiog van binnenlandsche zaken wordt o. a. gevraagd wat de oorzaak is van bot hooge bedrag der kosten van onderhond voor de woning van den com missaris des konioga in Zeeland. Naar men verneemt zal Jannetje Struik, de millioenenjnffronw, binnen korten tjjd voor de Rotter- damsche regtbank teregtstaan wegens opligtery. Een zeer klein zilveren gedreven drinkbekertje, anno 1450 (aao zilverwaarde 40), is in Friesland gekocht voor den prjjs van 8000 door een koopman in oudheden, die het later verkocht voor 12.000 aan een Duitscben koopman. Op het adres der Maatschappij tot bevordering der oestercultnnr, to Bergen-op-Zoom, aan Gedep. Staten van Noord-Brabant, tot verwerping van de overeenkomst betreffende de kanalisatie van »do Zoom", is afwyzend beschikt. Door de Gooische stoomtram is Zaturdag namiddag nabjj Diemorbrug een vyfjarig meisje overredon. Het arme kind was als 't ware vermorseld. De locomotief moest door middel van dommekrachten opgewonden worden om het ljjkje er onderuit te krjjgen. Donderdag avond werden door de politie teOver- schie een man en eene vrouw in verzekerde bewaring genomen, die volgens hun zeggen besloten hadden eon roroaDtiscbon dood te sterven. Hiertoe hadden zjj de kagchel vol rookende brandstof geworpen en zonder bedekking gelatenen waren beiden daarvoor gaan liggen, om door verstikking een einde aan hun leven te maken. De toestand was echter van dien bard, dat zjj zich vermoedeljjk voor don regter zullen moeten verantwoorden wegens brandstichting. Zaturdag zjjn beiden gevankelijk naar Rotterdam vervoerd, nadat de man nog eerst een poging had beproefd om door ophanging zich van het leven te ontdoen. Vrjjdag morgen jl. kwam to Nymegen eene dienst bode hare meesteres mededeelen, dat er dien nacht waB ingebroken, dat eenige deuren, ramen en kastoD openstonden, en dat men ook ten haren nadeele eene som geld had gestolen. De beer des huizes deed terstond onderzoek, en vermiste een belangrjjke som geld uit eene der opengebroken kasten. Hot onderzoek der politie bragt aan bet licht, dat de dienstbode zelve de inbreokster was en de kasten van bare meester met valsche sleutels had weten te openen, terwyl het ontvreemde geld van hare meester in haar bezit werd gevondeD. De meid is gearresteerd. De beweegreden tot den diefstal schjjnt geweest te zjjn, dat zjj zich geld wilde verschaffen om in het huwelyk to treden. De gemeenteraad van Tereeke heeft in de zitting van Zaturdag II. het kort te voren ingekomen verzoek van 19 oesterhandelareD, om verandering in de beurs- dagen, zooder aarzeling toegestaan. Alzoo zal, na de goedkeuring door Gedeputeerde Staten, eiken Vrydag, te beginnen om half een, beurs gehouden worden, be halve in de maanden Mei, Junjj en July, als wanneer de beurs geheel zal gesloten zjjn. TELEGR AMMEN. Piirjjs8 November. De Regering heeft geweigerd met Tarkjje in onder handeling te treden over de troonopvolging in Tunis, daar reeds vroeger de onafhankelijkheid van Tunis is erkend door de Mogendheden, Gouda 8 November. Gekozen tot Jid der Tweede Kamer Mr, Godin de Beau fort (a.) met 1690 van de 2595 oitgebragte geldige stemmen. De heer Drooglever Fortuijn (I.) had 887 's Gravenliage, 8 November. Tweede Kamer. Mr. Sickesz heeft met ingaDg van 13 dezer zjjn ontslag genomen als lid der Kamer. Is ingekomen een ontwerp tot bekrachtiging der Dieuwe overeenkomst met de Nederl. Handelmaatschappij. Een voorstel van den heer vd. Hoeve, om het voor stel tot wjjziging der Kieswet niet in de sectien te onderzoeken, is verworpen met 37 tegen 18 stemmen 1 Kerknieuws. A. s. Zondag zal door Ds. Rouyer des namiddags en door Ds. Barger des avonds gepredikt worden, in do Kleine Kerk te Zierikzee. De HH. Gunning en Knappert hebben hunne benoe ming tot kerkeljjk hoogleeraar aan de Gemeente- Universiteit te Amsterdam aangenomen. Da. J. F. de Laterte St. Annaland, heeft bedankt voor het beroep naar Yereeke In de classis Middelburg die bestaat nit 21 gemeenten met 30 predikanten, zjjn thans niet minder dan 16 vacatures. Die te Zoulelande duurt reeds 13 jaar, te Biggekerke 9, en te Aruemnideu 8 jaar. Aangenomen het beroep naar Leerdam door ds. H. vao Selms, predikant te Nisse. Den 2o November 1857 werd in de Kaapstad, door ds. John Murry, thans professor aan het theologisch seminarium te Stellenbosch, ingevolge beslnit der Synode van de Nationaal-Gereformeerde Kerk ia Zuid-Afrika, tot predikant geordend de heer Dammes Pierre Marie Huot, die toen reeds, met vergunning der Synode, gedurende drie jaren als reizend evangelist in de vaceerende gemeenten gepredikt had. Hjj begon op bovengemelden datum zyn dienstwerk met eene rede over 1 Tim. I, 13a, en was in meer gemeenten van Natal, Oranje-Vrjjstaat en Transvaal werkzaam, totdat bjj in 1867 als predikant te Mairitzburg werd afgevaar digd naar de evangelische alliantie, die in Nederland werd gebonden. Hier aangekomen, werd hem de be trekking aangeboden van reizend predikant der confes sionelen welk aanbod door hem werd geaccepteerd. Gedurende drie jaren was bjj aldus bezig, toen by na colloqium doclum werd toegelaten als predikant bjj de Hervormde gemeente fe Veeoendaal. Van Veenendaal vertrok hjj naar Dirksland, en v&n daar naar Nanspeet, totdat hjj, nu vier-en-een-half jaar geleden, te Goes beroepen werd en die beroeping aannum. Gemengde Ilcrlgten. In Amerika vervaardigt men tegenwoordig kousen uit eec mengsel van papier en mousseline, dienauwe- ljjks zooveel kosten als de prjjs, die men voor het wasschen van wollen kousen betaald. Binnenkort zullen die kousen ook naar Earopa worden uitgevoerd. Te Nymegen worden 100 groote roode kooien verkocht voor ƒ2. Die dus kool wil verkoopen, kan voordeelig zyn inslag doen. Te Leiden is een veelbelovend jong- menscb weggeloopen met f400 van zjjn rader en een liefhebbend echtgenoot met achterlating zjjoer vrouw en kinderen. Onze dienstboden. Mevrouw tot de meid>hoe dikwjjls'moet ik n nog zeggen dat gjj om negen nur t'hnis moot zyn Do meid>0, mevrouw f dat laat ik aan uwe beleefdheid over." Op 10 dezer gaat Jan to Wo. met zyn huishoudster op reis naar het kaasland bestellingen worden aangenomen uiterljjk tot dos voormiddags half negen van dien dag. Een ieder wordt hierop attent gemaakt, daar het eene zeldzaam voorkomende gelegenheid is. Johannes te Ca. wordt aangeraden zich wat fatsoenlijker to gedragen als by te Ou. komt. Daar zwiert en tiert hjj langs de straat, Dat ieder van zyn kuren praat, Bljjft t'huis en tel, als d'aoderen doen, De haren van nw zotskaproen. Te Hansdorp ziet men verlangend nit naar do komst van een afgodankto meelzak te Bergen-op-Zolder daar hjj eenigzins gefortuneerd is en een gernimen tjjd het Icègloopen heeft aangeleerd nu het draajjen met alle winden de driepas beeft geleerd en daarenboven zich kan verheugen in het bezit van een groot hoofd, niet te veel met verstand opgevuld, hoopt men toch dat bjj tal Blagen. Mogt bjj echter te ligt bevonden worden, dan zal hjj vlugschryver in de lastertaal worden waarin by zal geholpen worden door eene dame, die getoond heeft bekwaam te zyn in dat vak, door de val van Zus. Nu dolle Tenn gereed staat om in do huwe- Ijjksboot te stappen ec pa zit te meesmuilen, kon hjj daar zjjn winterkwartier opslaan om na te denken over vervlogen geluk en vervlogen rjjkdom door de vele offers aao do Goden. Een bakkersknecht te St. A. moest zooveel verbeelding niet van zich hebben, als zou hjj meisjes genoeg kunnen krjjgenat is hjj op de laatste kermis uitgeweest met de dochter van een gareelmaker, daarom moest bjj zich zoo niot uitlaten over de dochter van den bakker. Maar Het is met hem zoo gesteld, Veel beweging, doch geen geld. Diiepad mag zag verheugen in het bezit van oen veldwachter, die beter rentmeester koD genoemd wor den bjj hondt een man aan met eeo vracht onkruid, dat hem vergund was en een met oen zak aardappelen, die bjj gekocht had. Was de gemeenteraad, Met 'tgeld hier niet verlogen, Gewis wjj hadden nooit, Zoo'n dorps-agent gekregen. - Een vreemdeling ziet heden de telegrams rond brengen met een doofpot. Hjj vraagt of dat beteekond dat Zierikzee alles in don doofpot steekt? Ook het Spoorweg-verbinding, de trams, de postpakketten dienst lng;ezondeu Stukken. Mijnheer de Redacteur I Den 2 November was voor de gemeente Scherpenisse een dag van groote vreugde, waDt voor de eerste maal deed haar beminde burgemeester Baron Van Heemstra met zyne gade zjjnen intogt. Reeds eenige dagen te voren had zich een feestcommissie gevormd, waarvan de Heer L. Hejjboer bet hoofd was, eo die door vrij willige geldel jjke bydragen der burgers in de gelegenheid werd gesteldhet Edelachtbaar Echtpaar met een zeer fraai geschenk to voieereo. Nevens deze Commissie haddon zich verscheidene meisjes vereonigd die met behulp van de leden dor zangveroeniging V. I. O. S. eenige dagen vóór het feest de versieiing voor het gemeentehuis gereed maakten. Eene eerewaebt, be-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1