ZIERIKZEESGHE NIEUWSBODE. J No. 4691. Dingsdag 7 November 1882. ADVERTENTIËN, van 1-8 Verschgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prijs per 8 maanden is 1,30, franco per post 1,60. 30 Cts., meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Groote Utter wordt 39ste Jaarg. plaateruimte berekend. Nieuwstijdingen. iïmerifci», De 32jarige echtgenooce van een der eerste genees- heeren van New-York heeft eerst hare drie kinderen en daarna zichzelve doodgeschoten. Zjj schjjnt aan een plotselinge zinsverbijstering geleden te hebben, althans er was geen enkele aanleiding voor zulk een vveeeeljjke daad. Zjj leefde zeer gelukkig met haar echtgenoot en was altoos een goede moeder voor hare kinderen geweest, die zg met zich naar den zolder nam, daar de handjes op de rug bond, blinddoekte en vervolgens een voor een doodschoot en daarna zichzelven van het leven beroofde. Men kan zich den toestand van haren echtgenoot voorstellen. James Caird heeft, in de Timen de behoefte van Engeland aan buitenlandsche tarwe voor het op den 1 September begonnen oogstjaar geraamd (met ia aan merking nemen van den inlandschen oogst) op 15 millioen centenaars, d. i. ongeveer 2 millioen cent. minder dan de invoer van tarwe in het laagste oogst jaar is geweest, en ongeveer 1 millioen minder dan in eenig jaar van de twee voorafgaanden. Caird raamt de opbrengst van den Amerikaanschen tarweoogst op 65 millioen centenaars, waarvan omstreeks 21 millioen voor den uitvoer gebezigd kunnen worden. Engelandsch tekort kan das door Amerika alleen meer dan gedekt wordeo. Het vooruitzicht op goedkoop brood is dus vrjj zeker. SieUocrlitnb. In het Zwitsersche dorp Gluttfeld en aan den Rjjn, hebben roovers het huis van den predikant, tgdens diens afwezigheid, geplunderd. De vrouw van den geestelijke werd wreedaardig vermoord, en de dienstbode kon ternauwernood, door uit het venster te springen, zichzelven en het kind het leven redden. Omtrent de vernieling, door den storm van 27 October in het dorp Grindelwald aangerigt, schrjjft een ooggetuige aan den Berner Bond, dat niet alleen het dorp, maar de geheele streek van daar tot Burglauenen een waar tooneel van verwoesting oplevert. Evenals in beide genoemde plaatsen liggen ook te Itramen verschei dene huizen in puinvan vele is het dakwerk en verder bovengedeelte weggeslagen, en voor het overige hebben alle buizen geleden. Van een groot woonhuis te Burglauenen zjjn geheele stukken door den storm letterljjk afgerukt en 200 schreden ver weggeslingerd. Het schoolgebouw te Itramen ligt geheel in elkaar. Hier en daar zgn groote oppervlakten geboomte ver nield. Het hooi in de beschadigde schuren is door den regen bedorveD. Ook de omstreken van Lugano zjjn dien nacht door storm en slagregen geteisterd. Tengevolge van den sterken toevloed van bergwater is de stand van het meer zoodanig gestegen, dat een groot gedeelte der stad overstroomd lag. De landingplaats der stoom- booten bjj het »Hotel Washington" heeft zoo zwaar geleden, dat men baar heeft moeten verlaten en er voorloopig een ander terrein tot ligplaats is iogerigt. Verscheidene grootere en kleinere vaartuigen, die men had gered, door ze op den wal to laten halöD, waar zg met kettingen en touwen stevig werden vastgelegd, zgn daar wel bljjven liggen, maar bg de overatroomiog door den hoogen golfslag vol water geloopen en meeBt zwaar beschadigd. Laatstleden Zondagmiddag ontving de chef van een groot hotel te Weenen uit Pest een telegram, luiden de >ik kom heden avond met mgne vrouw en verlang eeu rustige kamer, X. bankier." Een uur later volgde eene tweede depêche van den volgenden inhoud »De heer en dame uit Pest, voor wie heden een kamer is besteld, zgn voornemonB zich om het leven te brengen. Toezigt is noodig om dit te voorkomen." De chef gaat naar den commissaris van politie en deze zendt twee agenten, welke zich als kellners vermommen. De heer en dame komen de kellners slaan heo aan dachtig gadebedienen bjj het soupó. Na afloop daar van zegt de bankier, dat hg hunnen dienst niet meer noodig heeft. Geen vjjf minuten later treedt kellner no. 1 binnen en zet een karaf water neder. Vjjf minu ten daarna komt kellner no. 2 met een karaf. «Denk je, dat we ons verdrinken willen zegt de bankier. De kellner vraagt exennshg wist niet dat de ander reeds eene karaf gebragt had. Maar het antwoord gaf hem te denken. Eindeljjk zgn wjj alleen, zeide de bankier en om helsde zgn jonge gade. Schertsend weert zg hem af en daarbjj valt een der karaffen op den grond. Onmiddellijk wordt de deur met een looper geopend en de kellners stormen binnen. De bankier ia woedend, dat hg gestoord wordt, en roeptword ik dan hier bewaakt Ja, zeggen de agenten wjj zullen wel zorgen, dat gjj uw plan niet ten uitvoer breDgt. De ander wordt driftig en schreeuwt, terwjjl bjj met den vuist op tafel slaat. De chef snelt toe eu uit verscheidene kamers komen de logés zien wat er gaande is. Gelukkig wordt alles opgehelderd en nu big kt, dat het tweede telegram afkomstig was van een vriend der jonggehuwden, die een «aardigheid" wilde hebben. De wjjofabrikant Heinrich Boekman, te Franken- dal, was beschuldigd »wjjn" te hebben gefabriceerd uit ■water, glycerine, gist, alcohol, Arabische gom, aman delen, suiker, ooft, wjjnsteenzuur, enz. Do deskundigen hadden in zjjoe kolders slechts twee vaten werkeljjken wjjn, maar des te meer eigeD fabriekaat gevonden. Al wat hjj aanvoerde, hield hem niets. Hjj werd veroor- deele tot 3% jaar gevangenisstraf, 2000 mark boete en de kosten van het proces, die duizenden mark bedroe gen. Voorts werden 90,000 liter van zgn „wgn" in beslag genomen, benevens al de ingrediënten, die tot de wjjnmakerjj worden gebruikt. Eindeljjk werd bg ook nog veroordeeld de kosten te betalen van het plaatsen van bet vonnis in verscheidene dagbladen. JFïttwferijjlt. In een der bjjkantoren van de postergen te Parjjs is Donderdagavond een stoutmoedige diefstal gepleegd. De ambtenaren waren juist bezig hun kas op te maken en maakten van de bankbiljetten a honderd francs pakjes van tien, toen op eens een persoon zjjn hand door het loket stak en twee pakjes ontvreemdde. Hjj verwjjderde zich zoo snel dat men hem niet meer kon achterhalen en men ook niet kon bemerken wie de dief was. In de menagerie van den dierentemmer Bidel, op de kermis le Rouaan, is weer een ongeluk gebeurd. Een der vroaweljjke bedienden liep te dicht langs den grooten olifant, die aan een ketting ligt omdat hg woest is, en die door iedereen zooveel mogoljjk verme den wordt. Het dier greep haar mot zgn Bnnit, wierp haar op den grond en stak haar zgn twee slagtanden in de linkerzjj. Op het gesobreeuw der vrouw kwam haar zoon, dio bg de voorstelling hielp, toeschieten, en met behulp van een mestvork, welke hjj op den kop van den olifant stuksloeg, dwoDg hjj den coIobbus zjjn prooi los te laten. De arme vronw verkeert ia een zeer beden- kelgkon toestand. De zoon van een rjjk bankier te Parjjs had zgn portefeuille verloreninhoudende visitekaartjes en 5000 fra. Een werkman bragt hem die terug. De jonge man vroeg, of hg er niet aan gedacht had zich die som toe te eigenen. Ja mjjnheerantwoordde de werkman. »Ik vond uw portefeuille heden morgen toen ik naar mjjn werk ging. Ik wilde het geld eerst houdenmaar ik bedachtdat men het vreemd zou vinden dat ik zooveel geld bjj me baden dan bedacht ikdat het niet de moeite waard zou zgn geweest zoolang fatsoenlijk man te big venom een dief te worden." De jonge bankierszoon gaf den werk man tot belooning zjjner eerlijkheidde gevonden 5000 frs. u. Woensdag namiddag heeft in het Eden-theater te Brussel een ongeval plaats gehad, dat de schrikkeljjkste gevolgen had kunnen hebben. Toen de voorstelling eunigen tjjd aan den gang was, is een der lustere, die in het midden der zaal hangen, losgeraakt en op een orkest zetel gevallen. Men begrjjpt de opschudding, die door dit voorval in de zaal ontstond. Gelukkig had eene dame met een kind op den echoot juist die plaats verlaten om wat dichter bg het tooneel te zitten had zg eenige minuten langer gewacht, zg zou voorzeker met haar kind op den slag dood gebleven zgn. De man dezer dame, die zjjne plaats niet verlaten had, werd lichtelgk aan den arm gekwetst. De luster van gegoten jjzer, die minstens 20 30 kilo weegt, viel van een hoogte van een tiental meters. ÜGteberlanïi. Asscu, 3 Nov. In de laatste veertien dagen zgn uit deze stroken miostens 9000 hectoliter aardappelon naar Holland afgescheept. Beste eet-aardappeleu zgn in prjjs verminderd. Men besteed thans ƒ1.20 ƒ1.80 per H. L. Uit Deventer meldt men Gisteren werden hier zooveel inlandsche aardappelen aangevoerd, dat, ofschoon de boeren ze voor lage prjjzen te koop aanbodeo, zjj ze voor een groot gedeelte weder mede naar hnis moesten nemen. Meer dan 200 landbouwers uit onderscheidene stroken in de provincie Friesland hebben zich schrif telijk verbonden, na 1 November geen granen te zul len verkoopen dan onder uitdrukkeljjk beding, dat de betaling geschiede uiterljjk op den marktdag der plaats van verkoop, volgende op de week, in wolko bet ver kochte ia gelegerd. De verbintenis geldt voor alle plaatseD, waar de verkoop is geschied. Door eenige handelaron te Groningen is aan den Minister van Justitie een adres verzonden, waarin zjj Z. Exc. dringend verzoeken het daarheen te willen leiden, dat artikel 3, alinea 8 der wet tot beteugeling van het drankmisbruik, zoodanig gewjjzigd worde, dat het aan winkeliers, tevens sljjter», vergund zal zjja sterken drank bjj de maat of flesch te bljjven ver koopen ook na afloop van den termjjn (Mei 1884) daarvoor als overgangsbepaling in art. 28 gesteld. 'g» Gravcnliage, 4 Nov. Gisteren stond voor het geregtshof alhier teregt J. T., 29 jaren, Btraatma- ker, laatst te St. Maartensdjjk verbljjfhoudende. Hg vervoegde zioh in gezelschap van zekeren S., die in don avond van 3 Januarjj 1878, io een schoenwinkel to Middelburg, overhandigde aan de winkelierster een met potlood geschreven briefje en bekwam twee paar laarzen, waarvan bjj één paar behield, terwgl S. zich het andere toeöigende. Het briefje was niot onderteekend en bevatte slechts een verzoek van zekeren heer D. tot afgifte der laarzen. Voor deze valschheid was S. reeds veroordeeld, maar de tegenwoordige beschuldigde wist zich tot 4 October jl. in het buitenland schuil te houden. Op genoemden dag begaf hjj zich vrjjwillig te 'sHage in arrest. De adv.-geo. mr. Bjjleveld reqai- reerde 4 maanden celstraf en 2 booten van 50. Mr. Vaillant, als verdediger optredende, geloofde met een beroep op een arrest van den Hoogen Raad, dat geen valschheid was gepleegd. Naar zgn gevoelen kon zgn cliënt slechts wegens oplichterjj gestraft worden. De uitspraak is bepaald op aanstaande Donderdag. In de maand October zgn weder ruim 128000 kg. oude centen in de fabriek van de heeren van Eathoven te 's Gravenhage versmolten en daar door den Minis ter van Finantien aan de verschillende Rjjkskantoren is verzocht, de nog in omloop zjjnde oude ceaten in te houden, bestaat de mogeljjkheid dat men daar spoedig van bevrjjd zal zgn. 'gGravonhnge, 4 Nov. Voor het geregtshof alhier werd heden behandeld de zaak van W. K., vrouw vao G. W. te Brouwershaven, door de regtbank te Zierikzee bjj vonnis van 22 Sept. tot 15 dagen celstraf en 8 boete veroordeeld, wegens mishandeling van haar dochter M. W. Zjj was vrjjgesproken van de haar mede ten laste gelegde mishandeling van C. B. Nadat in hooger beroep de getuigen nogmaals waren gehoord, meende de adv.-gen. mr. Gregory, dat ook het andere feit bewezen was, en requireerdo daarom tegen de be klaagde nog een tweede boete. De advocaat mr. van Gigch meende, dat er in de omstandigheden der zank termen waren voor een zachtero straf. Uitspraak 11 November. Do maat in Indië is nog niot vol, er kan nog meet bjj. Aan een particulier echrjjven uit Iodië ontleent het »Vad." het volgende: »En als wjj niet oppas sen, komt er werkeljjk heel wat op Bali te doen't is op Atjeh ellendig gesteld, maar de politieke toestand van Bali is weinig rooskleuriger." De oud-minister Six, thans lid van den gemeente raad van'a Gravenhage, wordt genoemd als toekomstige gemeenteontvanger der residentie in plaats van jhr. van der Goes. Een vjjf-en-zeventigjarige vrouw te 's Hage, die met bedelen in haar onderhoud moet voorzien, werd gister middag in zwaar beschonken toestand door twee politie- agentec naar het bureau vaD politie getransporteerd, na eerst eenige malen door het sljjk te zgn gerold. Derffen-op-Zoom3 Nov. Door den heer Ant. Davorveldt te Wouw is concessie aangevraagd voor een stoomtram naar Antwerpen. Vllssfn&en 4 Nov. De gemeenteraad heeft in zjjne gisterenmiddag gehouden vergadering besloten tot toelating van den beer A. Loois als lid van den raad. De heer J. J. Blankertonderwjjzer te Zevenhuizen, is als zoodanig beooemd aan de school A te Vlissingen (hoofd der school de heer Landsmao). De heer A. Smit, burgemeester van Vlissingen, heeft per brief aan den Raad aldaar berigt, dat hjj zich niet langer geregtigd acht zgn mandaat als raads lid te behouden, wegens de verplaatsing van de meer derheid der kiezers, die tgdens zgn verkiezing de vrij zinnige beginselen waren toegedaan. Den 15n dezer zal dientengevolge te Vlissiogen eene nieuwe vetkie- zing van een raadslid moeten plaats hebben, waarvoor genoemde heer weder candidaat gesteld is. Door do politie te Middelburg is gearresteerd zekere vrouw V. V., die na in dienstbaarheid goederen, meest vrouwenkleedereo, gestolen te hebben, die te Vlissingen beleende en de beleenbriefjeB verkocht. Ook is gearresteerd eene dienstbode, verdacht van diefstal van geld. Gooa. «De dochters van Hasemann" waarmede de acteurs en actrices van bet Nederl. tooneel Donderdag te Goes (Woensdagavond te Middelburg en Vrijdag avond te Breda) optraden, kan als letterkundig produkt voor het tooneel vrjj wel naar de snippormand worden verwezen. De scbrjjver kan bljjkens zgn »Dokter Klaas" heel wat beter, en de Ro.tterdamsche tooneelisten hebben vrjj wat beter stukken op hare repertoire, 'tie voor eene eerste opvoering jammer, dat ze juist met dit stuk kwamenwant het flinke, geacheveerde spel, kon het onbeteekenende vao den inhoud niet verbergen. Nu we eene schouwburgzaal bezitten, zullen we de kennismaking met het Nederlandscb tooneel nog wel eens kunnen vernieuwen, on dan hopen we op nobeler familie dan die van den bloemist Hasemann. Na afloop der voorstelling werd Damens de rede rijkerskamer Aurora door den heer Joh. L. v. d. Pauwert, cencor dier kamer, in. welgekozen bewoordingen aan den bekwamen tooneeirpeler eo eohrgver Rosier Faassen eene lauwerkrans aangeboden. In de avondgodsdienstoefening ten aanboore van eene overtalrjjke menigte herdacht ds. P. Huetden dag, waarop hg voor 25 jaren voor het eerst als verkondiger van het evangelie optrad. Door talloose onstoiteljjke, maar ook door vele, zeer belangrjjke etoffeljjke bewjjzen van belangstelling, had de gemeente, maar ook vele buitengemeenten, getoond, dat ig den herder en vriend waardeert. Want niet alleen in Goes, ook in vele omringende dorpen staat ds. Huot behalve als ijverig predikant, ook als tronw vriend zelfs voor andersdenkenden be kend. Geen wonder derhalve, dat men dien dag niet onopgemerkt heeft laten voorbjjgaan. Zlerikzce, S Nov. Bg vonnissen der arron- dissementB-regtbank alhier van heden zgn veroordeeld: lo. E. de J. Ax., wonende te Zierikzee,' wegens een voudiger diefstal, tot 5 dagen gevangenisstraf; 2o. W. J. van der J-, wegens het beleedigen met woorden van een bedieoend beambte, tot 20 boete, subs. 5 dagen gevangenisstraf; 3o. C. der W. Pt., te Dreischor, wegens diefstal, tot 5 dagen gevangenisstraf 4o. J. van der L. Ft., te Nieawerkerk, wegens open bare schennis der eerbaarheid, tot 1 maand gevange nisstraf in eenzame opsluiting to ondergaan 5o. J. C. de K., te Oud-Vosiomeer, wegens enkoio diefstal tot 8 dagen gevangenisstraf; en 6o. A. den D., te Zierikzee, wegens mishandeling tot 3 boete, sub». 1 dag. gevangenisstraf. De »St. CL" bevat een «Oordeel" omtrent den oogst in de provincie Zeeland over 1882. Daarbjj worden de volgende opmerkingen gemaakt: Wind tgdens bot bloeien en do vele regen in Junjj en Jaljj, waren voor de graangewassen nadeclig. Het meeste nadeel word echter geleden tgdens het oogsten, toen de regen hot binnenhalen zeer bemoeiljjkte on dien ten gevolge veel graan in aar of plaim ontkiemde. Het loof der aardappelen stierf te vroeg af, wat deels aan het natte weder, deels aan ziekte wordt toegeschre ven. Ook de peulvruchten leden veel door het on gunstige weder. Appelen cn poron werden, tgdens het bloeien, door nachtvorst goteisterd, terwgl do kersen, gedarendeden pluktgd, door den regeo bedierven, soms zelfs hingen zg aao de boomen te rotten. Het hooi werd algomeen matig geoogst, zoodat do kwaliteit soms vrjj wat te wenschon overlaat. Gras en klavers groeiden het geheele jaar door welig, behalve op die plaatsen, waar een to boogo waterstand nadeelig voor den groei was. Het houtgewas leed veel door den voorjaarsatorm. De bladeren waron bjjoa allo doodgewaaid, zoodat eerst het St. Janslot een frisch en krachtig groen voortbragt. Zlerllcxee4 Nov. Ter waarschnwiog doelen wjj mede, dat in den laatsten tjjd te dezer stede door tweo personen uit Bergeo-op-Zoom potjes nncjovisch to koop zjjn aangeboden, die bjj onderzoek bljjken slechts een klem laagje van die visoh te bevatten en overigens govnld waren met do gemeenste platviscb. Mogoljjk dat bedoelde porsonen hunne kwade prak- tjjkeo ook elders in toepassing wenscben te broDgen. Een ieder zjj dus op zjjne hoede 1 Gisteren was bot 55 jaar geleden dat de oudste geneesheer te deser stede, Dr. H. Goemanto Leiden promoveerde. Nog steeds met lust en jjver in zjjne betrekking werkzaam, bopeo wjj dat hot den waardigen grjjsaard gegeven worde nog eenige jaren zjjne krachten tot heil der menscbheid aan te wenden. Bjj de dezer dagen te 's Hage plaats gehad heb bende acte-examens voor Middelbaar Onderwjjeis voor Geschiedenis toegelaten de heer J. G. 2'uijtel vao Zierikzee. Tot weesoudera in het Geuzongesticht te Brielle zgn benoemd Joh. Van der Venvlasarbeider te Hendrik-Ido-Ambachten zgn echtgenoote. Dat bet bewerken van den grond grooten invloed heeft op den oogst, is te Veenhuizen overtuigend be wezen. Op aansporing van een der wjjkmeesters zjjn eenige akkers ongeveer 7 decimeter omgespit en na, op dezelfde wjjie gemest te zjjn als do andere akkers, met haver bezaaid. De diépgespitto akkers leverden ongeveer 45 HL. per heet., de andere 30 HL. In een dorp nabjj Hattingen is dezer dagen een huweljjk gesloten tusscben een jonkman van 26 en eene vrouw van 05 jaren. Daar zg geen van beiden ver mogen hebben, verzekert men, dat liefde de eenige beweegreden tot dit huweljjk isl Kerknieuws. In den ring Zwjjndrecht zullen, nu de heer Romjjn, te Ridderkerk, het beroep naar Zierikzee heeft aange nomen, eerlang drie gemeenten van de zes zonder eigen predikant zgn. Ds. J. Goedbloed, pred. te Axel, heeft bedankt voor bet beroep naar de Chr. Geref. gem. (afd. St. Domos- straat) te Zierikzee. Haagsche Brieven. Den Haag, 4 November. Eene reis uit het Noorden en eene reis naar het Noorden I Mot lovonsgovaar is de Barents binnengeloopen, Da door alle mogeljjke stormen geteisterd te zjjn geworden. Het moet oen aandoenljjk oogenblik zgn geweest toen familieleden en vrienden de wakkere equipage de hand drukten en met bun terugkomst geluk wensebton. Het had weinig gescheeld, of niet ver van do kost was het vlngge scheepje vergaan. Alleen aan de zeemans schap van koramandant Hoffman moet men het dank weten, dat het scheepje behouden bleef. En drie dagen lator zaten al de toruggekeerde manschappen gezellig bjjeen. Wat er draaide, bet schip draaide niet meer j de champagne schuimde de glazen rinkinkten 't wbb een gloeiend feest. Daat stond de heer Fransen van de Putte, de president van het hoófd-commitbée, op mot eon welkomst-dronk aan »de wakkere officieren en de bemanning," Dat was nu de vjjfdn tocht, die gelukt was, een overwinning voor de marine en de wetenschap. De heer Van do j Putte woes op de verschilpunten tusschen den «eachten" od den «strengen" winter. In den «strengen" winter wordt het jjs gevormdin deD »zachten" wordt het afgeleverd en verspreid. Doe altijd jjs en jjabergen Doch hebben deze tochten nu geen ander doel Is hun doel alléén gs en ijsbergen te ontdekken of wbs ook niet de bedoeling zich «dwars door de gekorst heen" een weg naar zee te banen Kan, mag men met deze «overwinteringen", die ophouden «als de winter aan vangt" tevreden zgn Ik laat dit alles over aan het beter oordeel onzer geografen en marinemannen. In elk geval hebben deze tochten iets, dat het Vaderlandsch gevoel weldadig aandoet, iets, dat ons met Helmets doet uitroepen, «dat wjj nog niet ganscb ODtaard zgn van het voorgeslacht." Toonen ook wjj dus eerbied voor de helden vaD de negentiende eeuw, die deD steven wen den naar de IJszee Dat was eene reis uit bet NooxdoD. Naar bet Noorden toog oen ander scheepje. De heer van Houten eD zjjne getrouwen begaven zich naar het Groningerland, om aodere ontdekkingstochten te ondernemen. Het ware doel van deze ontdekkings tocht scheen te zgn te onderzoeken of de pols der Groning- scbe liberalen even snel klopt als die van den heer Van HouteD. Do heer Van Houten is nu eenmaal afge vaardigde van Groningen, en hot kan hem dus niet onverschillig zgnte wetenof zjjne kiezers ook zjjne geestverwanten zjjn. Gelukkig was vooraf gezorgd, dat dit nooit duidelijk bljjken zou, want er zou wel -gesproken, maar niet gestemd worden. De beslissing bleef ontbreken. De discussie kon nu echter juist niet gunstig voor den hoer Van Houten genoemd wordeD. De heer Hein eken koos zjjne partjj, maar de heer Heineken zal altjjd de partjj kiezen van den heer Van Houten, onverschillig of deze naar 't barre Noorden dan wel Daar 't zoele Zuiden optrekt. De hoer Heineken is een even vurig algemeen stemregts-man als de heer Van Houten en do overige ledeo van de redactie van de Vragen des Tijd». In de Standaard kon men echter lezen, dat aan mr. Heineken «krachtige slagen" werden toegebragt door prof. Cort van der Linden, die met aanhalingen onder anderen van den Amerikaan Georges en van Pronddon bewees, dat in landen, waar het algemeen etemregt bestaat, de toestand van het eigeolgke volk geenszins beter(is. Do heor Oppeoheim, secretaris der stad Groningen, achtte de invoering van het algemeen •temregt wenBcheljjk, maar in Nederland een hersen schim. Toon trad de heer Van Honten op, die don maatregel tjjdig, noodzakeljjk noemde. »Nu" zeide bg «kan langs vreedzamer weg het algemeen Btemreg verkregen wordenwil men den gelegen tjjd laten voorbjjgaan en wachten tot de revolutie op bloedige wjjze zal komen eischeo, wat door zachtere middelen niet kon worden verkregen Gelukkig is onze natie *66 bloeddorstig niet, en als de heer Van Houten van eene «brandondo zaak" sprak, dan is toch al zeer op merkelijk do lauwheid, welke het Nederlandsche volk ten aanzien van deze «brandeodo zaak" ten toon spreidt. Ook do Groningsche hoogleeraar Teilegen, andort een vorig man, blakende voor al wat edel en goed ia, brandde ook niet org voor het algemeen stem- regt en nam 'ttelfs den heer Van Houten kwalgk, dat hg in de bespreking vaD het principe zgn eigen persoon had gemengd. De voorstanders van het algemeen stemregt zgn en bljjven io Nederland duo gezaaid en dit pleit niet tegen het gezond verstand der Nederlandsche natie ik ga verder: ik geloof, dat in die landen, die bet algemeen etemregt bezitten velen bot gaarne wederom zouden prjjs geven. Ik bad nog weinigo dagen geleden eoo Franscbman bjj mg, een kalm cn bedaard handels man dio mjj verzekerdedat het algemeen etemregt in Frankrjjk alléda bewezen had het goed regt... vao het blinde cgfer der massa. Voor de cjjfers zwijgt en zwicht het intellect. En dit stolseldat men in 't buitenland wil afschuddenzou de boer van Houten in Nederland willen invoeren 1 Het algemeen stemregt zegt gel jjkbeid te willen bevorderen en breDgt in do praktjjk de grootst mogeljjke ongelgkbeid te weeg, want het kent aan den industrieel en den geesteljjke honderde stemmen toe voor ééo. Het al gemeen stemregt zegt op het regt te berusten en wat kan grooter onregt genoemd worden dan dat de staat kundige bevoegdheid zal afhangen van de omstandigheid, of men lezen en echrjj ven kanterwgl bet bezit van gezond verstand immers met die omstandigheid in 't minBt niet zamenbangt. Het algemeen etemregt zegt het algemeen belang te bevorderen en de algemeene malaise te willen doen ophouden terwgl in alle landen waar het wordt toegepasthet algemeeD stemregt nog iets anders dao partij-belangen bevordert, de persoonljjke veeten vermeerdert en do algemeene malaise doet toe nemen. Het algemeen stemregt eindeljjk zegt de zuiverheid der verkiezingen te zullen vermeerderen terwgl het de ongorjjmdbeid zelve is een zuiver fa brikaat te verwachtenwaar de grondstof zelve met onsuivere bestanddeelen ie vermengd. De Zwolsche liboralen zgn dan ook verstandiger geweest. Die heeren hebben ook parlementje gehouden maar zij zgn met eene Grondwetsherziening tevredendie het stemregt in 't onzekere laat. Zóó krjjgt men oerst de ware po litieke bestendigheid Niet met lauweren omkranst, keerden de heer van Houten en rjjne getrouwen weer terug uit het Noorden. Bjj hunne aankomst in hof- en hoofdstad werdeo geene saluutschoten gelost, geene fanfares aangeheven geene vuurpglen ontstoken. Niemand was aan 'tRgnstation tegenwoordig om do wakkere kiesheiden te verwelkomen 6d ben wegens hun moed eu onversaagdheid te loonen. Achdat de heeren toch begrependat de Neder landsche natie aan deze politieke agitation op dit oogenblik weinig behoefte gevoelt. Alles op zgn tjjd en op het juiste oogenblik. Het kan heel nuttig zjjn, in de politiek naar de volkomenheid te Btreven bet kan misschien heel genoegeljjk zgneene grondwets herziening tot stand te brengenwaarbjj wjj gevaar loopen te verliezen wat ons het allermeeste waard is de volksschool. Maar laten wjj beginnen met te zorgen, dat onze te korten verminderenlaten wjj den oorlog met Atjeh ten einde brengen; laten wjj zorgen, gereed te zjjnals nieuwe Indische gevaren ons bedreigen laten wjj ons leger en onze marine op een goeden voet brengenlaten wjj onze djjken herstellen opdat wjj niet overstroomd wordenlaten wjj zorgendat onze havens niet verzanden en onze duinen niet verstuiven laten wjj scherper toezigt uitoefenen op het gebruik der spoorwegen, opdat wjj niet gevaar loopen ons leven te verliezen door sints jaar en dag vermolmde dwars- leggers. En als er dan nog tjjd overblgft, laten wjj ons dan ook verledigen aan bet volmaken onzer constitutionele instellingen I V. EEN DROOM. en 'k had al eerder geschreven Mjjnheer, maar 'k dacht sommigen zullen me er misschien kwaad op aanzienenfin, toen ik do droom had die ik je zoo strakjes vertollen zal, zoi ik bg mezelf: korne er van wat wil, ik ga in de Bode een plaatsje vragenik weet zeker dat iedere Camperlander, met mjj van harte instemt en zoo or geen verandering komt de winter met angst tegemoet ziet. Ik droomde dan dat ik op den veerweg te Camper- land met een kruiwagen aan 't venten was en ik kon met geen mogeljjkheid vooruit komen. Hoe meer ik duwde hoe meer de wagen en ik zelf in de diepte raakte. De menschen stonden bjj hunne huizen en wilden hoopen, doch ik kon onmogeljjk tot hen bomen, 't Was om dol te worden en ik zakte al dieper en dieper, tot ik eindeljjk, door mjjne vruchtelooze pogingen om uit de modder te geraken, mjjn voet ontwrichtte. Op een» «erd ik «akker. Qoddank 'k bad maar gedroomd, 'k was zoo heet big dat -it zoo goed uit kwam, dat ik het u zoo niet zeggen kan, daar bg ons aan de veerweg veel kans bestaat om al de onaange naamheden van zoo'n droom in werkeijjkheid te onder vinden. Nu geloof ik echtsr niet, Mjjnheer, dat ik op zoo n akelige wjjze een gedeelte van mjjn slaap zou hebben doorgebracht, maar verleden week 's avonds van de, kaai komende (op klompen), had ik de onaangename bevinding van tot aan mjjoe enkels in de modder te zakken en toch had ik natnurljjk de beste pad opgezocht. Ik weet het niet heel goed, maar 'k geloof toch wel dat Camperland tasschen de 11 en 1200 zielen telt en heeft das naar mgne bescheiden meening wel eenig regt op een goed voetpad. En 'k dacht zoode Nieuwsbode wordt heel veel geleten tegenwoordig, 't zon daarom kunnen ge beuren dat mjjn droom en de werkelgkheid eens onder de oogen van de bestuurders dezer gemeente kwamen, die zouden, als te mogten twgfeleD, zich van de waar heid mjjner woorden kunnen overtuigen. Mjjnheer de Redacteur, ik zeg u bg voorbaat dank voor de opname dezes en 'tzou mg een waar genot zgn, u spoedig te kunneD berichten, dat er getracht wordt verandering in dien toestand te brengen. Witte. UITLOTINGEN. Bg de Donderdag te Weenen gehouden trekking van Oo8tearjjksche Loten 1860 is de hoogste prjjs gevallen op serie 5280 no. 1. Voorts vielen de volgende prjjzen op de volgende seriën en nummersSerie 9774 no. 10 fl 50.000, serie 5082 no. 14 fl 25.000seriën 6418 no. 25 en 10985 no. 1, ieder fl 10.000; seriën 748 no. 12, 953 no. 8, 953 no. 13. 4954 no. 15, 0841 no. 19, 7244 no. 5, 8155 no. 10. 10985 no. 7, 11143 no. 5. 11768 no. 3, 13475 no. 12, 16242 no. 1, 17242 no. 7, 17054 no. 13 en 17054 no. 16, ieder il 5000. Stoomboot „ZEELAND" m K zw rmr Zierikzee en Rotterdam EN TU8SCHENLIGGENDE PLAATSEN. NOVEMBER 1888. Van ZIERIKZEE Dingsdag 7's morg. 8,- Dond. 9 8,- Zondag 12 9, Van ROTTERDAM: Woensd. 8 'smorg. 10,— u. Vrjjdag 10 10, Maaod. 13 10,— DE DIRECTEUR, A. van GASTEL. Corresponden tie. Het gezondene nit Scberponisse zal in het volgend No. worden geplaatst. Menigmaal ontvangen wjj verzoeken tot bet opnemen van stokken en berigten of aanmerkingen daaromtrent door tusschenkomst van Boekhandelaars. Nogmaals zjj herinnerd dat de ondergeteekenden Uitgevers van den Zicrikzeeschen Nieuwsbode zgn, dat bun Bureau gevestigd is op den hoek van de Scbuithaven, wjjk B, No. 94 en dat aldaar gelegenheid bestaat tot het in zenden van alle stukken, berigten en adverteotiën, voor den Nieuwsbode bestemd. Zierikzee, de LOOZE WAALE. 6 November '82. Rhvertzwticn. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze veel geliefde Zoon en Broeder MATTHIAS JOHANNES ADRIAAN, in den jeugdigen leeftjjd van 17 jaar en 8 maanden. Haamstede, N. de KATER. 4 November 1882. E. de KATER—Batenburg. C. de KATER. Heden overleed in den ouderdom vao ruim zeventig jarenonze Zuster en Behuwdzuster ELISA BETH CATHARINA BENNET van der GRIJP. Zierikzee, Uit aller naam-, 5 November 1882. S. G. NAÜTA van der GRIJP. Volstrekt eenige kennisgeving. Heden behaagde het de Heer van leven en dood van ons weg te nemen mjjne dierbare Vrouw en Echtgenoote ADRIANA de JONGE, in den ouderdom van 54 jaren, 4 maanden en 7 dagen na een langdu rig en smartsljjk ljjden. Kerkwerve PIETER HOOGENBOOM. 5 November 1882. Mede namens mgne kinderen. Allendie iets te vordereu hebben van de Erven Mr. B. C. CAU, gelieven vóór 1 S3 November n. s». hunne rekemogon in te dienen -ten huize 7an Mejufvr. H. M. CAU te Zierikzee. Paehteii van landerjjonrenten van hypo theken en dergeljjken worden ontvangen ten kantore van den Notaris Mr. J. MOOLENBURGH aldaar. In de verloting van Handwer- leen der ZEEÜWSCHE BLINDEN te Mid delburg zgn op onderstaande Nummers PRIJZEN getrokkenal* 1712 1758 1806 1843 1887 1928 1978 2047 1713 1760 1809 1859 1894 1932 1991 2052 1719 1764 1815 1860 1896 1939 1994 2069 1728 1777 1825 1861 1902 1945 2008 2070 1729 1780 1826 1863 1904 1949 2016 2073 1735 1783 1827 1867 1907 1963 2021 2077 1748 1786 1831 1871 1909 1968 2022 2094 1752 1795 1834 1875 1911 1973 2038 2099 1753 1796 1837 1877 1912 1974 2043 1754 1799 1839 1884 1924 1976 2045 Zierikzee 4 November 1882. C. HOOGENBOOM Jz. verkrjjgbatir bg 8. OCHTMAN ZOON. VEEMARKTEN. De VEEMARKT, te Sint Maartensdijk zal plaatshebben op Woensdag 8 November 1882. Die te ThoUn, op Donderdag 9 No vember 1888. VERGADERING der Vereeniging „Nijverheid", op 8 November 1888, des middags ten IS ure, ten huize van den Heer C. GAKEERte Sint Maartensdijk. Diner voor de Ledenbg den Heer A. HOEK, te Tholen, op Donderdag O No vember 1888.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1