ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4681. Zaturdag 14 October 1882. 59s,e Jaarg. GEABONNEERDEN BRAi\DSCHOUVVI\G. KLGBMUE BMMMWM Nieuwstijdingen. Sfo«bew. Huslanb. ïSclgic. „SCHOUWEN EN DUIVELAND" Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATÜBDAG. De prijs per 3 maanden is/ 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTTËN van 1—3 regels 30 Ct., meerdere regels 10 Ct., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. £(m«f ifc». ©ngtlttnb. buiten deze stad gelieven hunne ABONN E« MENTSGELDEN per postwissel over te makeu na aftrek van de kostendie 5 ets. bedragen. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee brengen ter kennis van do Ingezetenendat de Directie der Brandweer op Maandag den 16 October eerstkomende en volgende dagen eene in de woningen der Ingezetenen zal bondenovereen- komatig de bepalingen der Verordening tot voorkoming i en blusBching van brand in deze gemeente. Zibuikzbe den 9 .October 1882. De Burgemeester en Wethouders, J. MAÜRITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Alexandrlö11 Oct. Het dagblad »Elahram" meldt, dat bet effectief van bet Egyptische leger zal bedragen 10,000, infanterie, cavalerie en artillerie in begrepen. Officieren en soldaten, verdacht van deelne ming aan rebellie, worden niet toegelaten. De officieren zullen allen Turken of Circassiöra zgn. De boerderijen en landbouwinrichtingen van de gebr. Darlympie, in het gebied van Dakota (Wisconsin, Ver- oenigde Staten van Noord-Amerika), zgn op bnitenge- wooo grootsche schaal iDgerigt en verdienen wel een afzonderlijke vermelding. Zjj verbonwen onder anderen niet minder dan vjjf dnizend hectaren, nitslnitend voor den graanoogst, en zoodra in het voorjaar de vorsten hebben opgehonden, trekt een van de genoemden, die in New-York woont, met een groot aantal arbeiders naar de landerjjen, die zjj in Dakota bezitten. Da arbeidera worden aangenomen tegen drie gulden zestig per dag, behalve nog den kost. Hjj vervoert ze per spoor naar Dakota, waar hjj zjjne twee andere broeders vindt. Daar bevinden zich eenige honderden muilezels, die in de weide loopen, verder barakken voor de arbeiders, het noodige aantal landbonwgereed schappen, tnigen, haver en ander voeder. De levens middelen voor de menschen worden per Bpoor tegeljjk met de arbeiders aangevoerd. Alles wordt geheel op militaire wjjze in gereedheid gebragt en geregeld. Reeds den dag na aankomst van de arbeiders, worden de mailezels bgeenverzameldieder arbeider neemt er vier, die voor een ploeg, een zaaiwerktuig of een eg gespannon worden, en des avonds van den eersten dag zgn reeds honderd tot honderd vjjftig hectaren ge ploegd, bezaaid en met de eg geljjk gemaakt. Den volgenden dag wordt de arbeid op goljjke wjjze voort gezet, en dit dnnrt zoo omstreeks zes weken, waarna alles goed is. De mnilezels, die gedurende dien geheelen tjjd uit sluitend met ongedorscht haverstroo gevoerd zjjn ge worden, worden na weer losgelaten en bljjven tot een volgend seizoen los in bet wild loopen. De arbeiders worden uitbetaald en afgedankt en de twee jongBte broers bljjven met eenig werkvolk achter om op alles te passen. In Jnljj keert de ondBte der twee gebroeders weer met een aantal arbeiders terug, en na een verloop van sCb weken is het graan op do vjjf dnizend hectaren gemaaid, gedorscht, op de spoorwegwagens geladen, hot werkvolk afgedankt, de landbouwwerktuigen en macbinerieêa nagezien, hersteld en in de scharen op geborgen, en keert eindeljjk de ondsto beer Darlympie weer naar New-York terug, waar bjj nog slechts zjjn geld beeft na te tellen, om te zien boe groot zjjn winsten geweest zjjn. Het volgende jaar wordt dezelfde grond weer bewerkt en bezaaid, doch dan bljjft het een jaar braak liggen en is een ander gedeelte aan de benrt. De firma weet vooruit hoeveel haar de hektolitor graan kost. Dit wordt berekend nit een rendements-schaal, welke uit ondervinding kan opgemaakt worden. De raadsheer in den floogen Raad te New-York, mr. Field, heeft per post een helsche machine ontvan gen. Op het papier, waarin het pakket was gewikkeld, stond geschreven dat de inhoud was een daguerreotype, maar het zag er zoo verdacht nit dat veiligheidshalve een expert met de opening werd belast. De inbond bleek na te zjjn tien geladen patroneD, zóó geschikt dat zjj geljjktjjdig moesten ontploffen. Dezer dagen kwamen te Liverpool twee en twintig mannen van de Engelschc Btoomboot Bendigo aan, welke in de Iersche zee, op de hoogte van Holyhead, verging. De boot vertrok den 29en Sept. nit Mersey en werd Zaturdags door een bevigen storm overvallen, die steeds toenam. De golven sloegen over het schip en spoelden alles wat niet vaat stond overboord, het roer werd zoo ontredderd, dat het vaartuig geheel aan de genade der woeste baren was overgogeven. Een der booten werd weggespoeld een tweede on bruikbaar gemaaktmaar do derde boot werd Zondag morgen nitgezet en de bemanning verliet daarmee het Bchip, dat dreigde te zinkeD, en dat dan ook eenige oogenblikken later werkeljjk in de diepte verdween. Eerst toen bemerkte men, dat er nog twee personen, de kok en oen passagier, aan boord moesten zjjn. Den kok zag men met de golven worstelen, maar de po gingen om hem te redden waren vrnohteloos, do pas sagier was waarschjjnljjk met het schip gezonken. Drie dagen en nachten zwierven de schipbreukelingen zonder eten of drinken rond. Een der mannen, die gepoogd had zgn dorst te lesschen, begon te jjlen en werd zoo woest, dat hjj in het water sprong, en toen men hem er weer uit had gehaald, met geweld vast gebonden moest worden. Toen eindeljjk in den morgen van den vierden dag de mannen door den schooner Richard Cobden gevonden en aan boord genomen wer den, waren zjj zoo zwak en nitgepnt, dat verscheidenen van hen zichzelven niet konden helpen. Maar wie eenigszins konden snelden zoodra zjj aan boord waren naar de watervaten, waarvan een weldra door hen geledigd was. Zjj werden door de mannen van de Richard Cobden goed verzorgd en te Swansea aan land gezet. Bjj een rjjken boer te KalmarZweden, diende een jonge knecht, Anders geheoton. Daar Anders een knappe jongen was en de boer eon lieve dochter had, was nietB natuurljjker dan dat Andors en de moojje Anna bet weldra eens waren. Daar de boer echter rjjk en Anders een arme slokker was, behoefde hjj zich niet eens de moeite te getroosten den onde om zjjne toestemming tot het hnweljjk te vragen. Anders be sloot derhalve, evenals zoovele anderen, zgn land te verlaten, om in Amerika zgn geluk te beproeven daar toch waren alle menschen geljjk en had men geen vaders die >0060" zeiden, als de dochters >ja" zeiden. De boer miste den arbeidzamen knecht ongaarne, doch daar deze zich niet bepraten liet in Zweden te bljjven, wilde bij hem ten minste tot de stoomboot uitgeleide doen. Op de kade lag reeds de bagago van den knecht, waarvan het voornaamste stok een groote blaanw ge verfde kist was. >Pak aan", zeide de boer, toen zjj op de plaats gekomen waren, terwjjl hjj het eene eind der kist aanvatte. »Te weerga, wat ia dat ding zwaar", zei hjj. »'t Zal wel lichter zjjn als het in Amerika aankomt", antwoordde Anders, terwjjl hjj de kist aan het andere eind omhoog hief. Opeens kraakte de bodem geweldig en tot schrik van deD boer en van de omstanders viel de moojje Anna op den grond. Ander» mocht ditmaal de reis alleen aanvaarden, doch de boer beloofde hem, nadat zgn eerste toorn bedaard was, zjjne Anna niet tot een hnweljjk met een ander te zullen dwingen. Een te Odessa verschjjoend blad deelt het volgende mede nit Batum. Daar overviel een sterke roovers- bende het hnis van den plaatseljjken commandant. Deze was echter van hun voornemen in kennis gesteld en had dan ook met de zjjnen het hnis verlaten alleen een groote pop in een bed achterlatende, die, door de roover6 voor den commandant aangezien behoorljjk werd doodgeschoten. Naaawolgk# maakten de roovers aanstalten om het geplunderde hnis te verlatenof zjj werden door soldatendie zich in den omtrek verstopt hadden, omsingeld. Zjj verdedigden zich echter met leeuwenmoedtwee soldaten ea zes roovers vielen en eindeljjk moesten de andere bandieten zich overgeven. Hoe groot was nu echter de vorbaziog der militairen, toon zjj in den chef der roovers de vaandrig, prins E.een uitnemend militair on nog beter cavalier herkendendio overdag in de wapeDs's avonds de held der bale en partgeo ea '9 oachts do aanvoerder van een roovorbende was. 't Mooiste wasdat prins E. en do beroofde commandant intieme vrienden waren. Er wordt te Brussel veel gesproken over een over groot fortnin dat ten deel gevallen is aan twee personen, geassocieerd voor bot torugeiachcn eenor erfenis van twee-on-dertig milioen, niet meer noch minder. Deze groote som ia verscheidene jaren geleden oagolaten door generaal Pnttaert, wiens erfgenamen tot heden toe ver waarloosd hadden hun regtoa te doen gelden. Het is waar dat deze rogten niet goed gestaafd waren. Hot is de ontdekking van eea tinnen schotel, gedsgtoekond 1784, en waarop de geslachtswapenen van do onde fami lie Puttaert gegraveerd stonden, die do afstammelingen van den generaal in staat gesteld hobboo da wettigheid hunner terngeisching te doen erkennon. Eon bruiloft met hindernissen. In 't stadhuis te Brussel viel dezer dagen een nardigo scène voor. Een bruidspaar stond op het pnnt zich in den echt te begeveo. De brnid zag er eenigzina zenuwachtig uit, maar tevens bljj en golnkkigde brnidegom daarentegen ook onrnstig èo bedrukt. Toen de stoet zich formeerde, wierp bjj een onderzoe kenden blik om zich heenzjjne oogeo vielen daarbjj op een groep van ongeveer tien jonge meisjes en hjj vorbloekte, als vermoedde hjj eenig govaar. Hjj had zich niot bedrogen. Plotseling marcheerde bet vronwe- Ijjk bataillon tegen hem op, en voordat hjj don tjjd had eenigzins van den schrik te bekomen, werd bjj met een stortvloed van scheldwoorden overvallen. Hjj werd groen en geel, de brnid rood als scharlaken, in den stoet ze;» men alle kleuren van den regenboog. Een groote menigte verzamelde zich om bet standje 't was een vroeselgk oogenblik. Ea ia do kerk had hot bruids paar nog meer te verdnren daar was een geheele garde opgesteld, die zich evenals de andere amazonen over de trouw van den trouwlustige te beklagen baddeD. jüieherlanb. Amsterdam, 11 Oct. Hot geregtshof alhier was gisteren geroepen kennis te nemen van eene zaak, die zeker niet zoude hebben plaats gehad, indien het aantal tweeslachtige plaatsen waar aan Bacchns en aan Venna wordt geofferd binnen dezo stad niot zoo groot ware. Voor de dear der kroeg gehouden ia de Quelljjastraat door zekere Sara Hangjas, wednwe van Jacob Ejjer, had in den avond van 24 Juljj II. een tooneol plaats, waar van de laatste acte ter openbare zitting van het Hof werd afgespeeld. De zaak had indertjjd nog al sensatie verwerkt, zoo dat eene talrjjke schare was opgekomen, om de vier beschuldigden te zien, die wegens moedwilligeo dood slag verantwoording moesten doen. De teleurstelling van velen was groot, toen zjj, die woüigt gedacht hadden een viertal personen te zullen zien, waarvan men kon zeggen men kan 't ze wel aanzion, onder geleide van een rjjkaveldwachter binnen de plaats der beschuldigden zagen verachgnen. Jan Hendrik S. oud 16 jareD, van beroep loodgieter, Joban Marines de B., ond 17 jaren van beroep opper man. GerardnB Cornelia H. oud 20 jaren, van beroep behanger. Pieter JohanneB H., oud 18 jaren van beroep steenhouwer, allen er onbeduidend uitziende, de beide eerste beschuldigden geleken nog kinderen. De bakermat van het viertal is Amsterdam. Vooral in eene zaak als door Snartje Hangjas gedre ven, welligt ook om haar in haren weduw-staat bjj te staan, scheen manneljjke hnlp onoutbeerlgk en zag zekere Samuel Jacob Lopes C. (de verslagene) zich vereerd door het vertrouwen der kroeghondster; sigaren maker van beroep werd de avond doorgebragt te haren hnize ook wel bjj dag vooral des Maandags. Op Zatnrdagavond 22 Juljj 11. schjjnt er eenig onge noegen te hebben plaats gehad, tuaschon den verslagene ea de beschuldigden naar aanleiding eoner beleediging eene vronw aangedaan bjj partgen bekend als tdronken Loetje." Dit zoude ten gevolge hebben gehad dat de besohuldigden gevraagd hadden: >Saar! hoe laat gaat C. naar huiB want wjj loeren op hem. In den avond van Maandag 24 Jnljj 11. omstreeks negen nren, kwamen de beschuldigden voorbjj de woning van Hangjas, en zonden, volgens baar, hebben binnen willen komen, waarom zjj den bediende C. had ver zocht aan den ingang van de deur te gaan staan om dit te beletten, Toen is het tot daden gekomen tusschen de beschuldigden en C. Een der beschuldigden gaf C. een klap in het aangezicht, een ander een schop, zoodat C. in de tapperjj kwam, roepende »0 1 wat heb ik een pgn." Eenige oogenblikken daarna was hg ineen gezakt. Nog denzelfden avond word C. per vigelante naar hot Israè'iietisch ziekenhuis overgebragt, alwaar hjj den 26sten Julg d. a. v. is overleden. Hot Igk werd op 'ast der justitie geschouwd, en eene instructie tegen de beschuldigden geopend. Als getuigen-deBkundigeo werden door het Hof ge hoord de hoeren docter Korteweg en diens assistent, die den patient in het ziekenhuis hadden behandeld, alsmede de heeren Dr. Smidt en Boom die het lgk hadden geschouwd en onderzocht. Hoe zorgvuldig dat onderzoek ook had plaats gehad, toch durfden die heeren niet met zekerheid verklaren, dat de inwendige kneuzing en de dood een gevolg waren geweêst van de toegebragte schoppen. Een der geneeskundigen sprak zelfs als zjjne meening uit dat het ligchaam van den overledene veel bad geleden door misbruik van sterken dr&Dk. De overige getuigen verklaarden zoo als te verwacht ten was. Sara Hangjas bad eiken avond, zeide zjj, spectakel voor haar deur>ik wou ze niet tappen en ik mogt ze niet tappen", natunrlgk met het oog op den jeug digen leeftjjd, voorwaar wel een bewjjs dat zjj het out der drankwet ioziet. Jammer dan ook dat eene zoo weldenkende vrouw, in zulk eene rare omgeviDg haar brood verdient. Haar bediende C. was in den avond van den 24en Jnljj uitgegaan om oen agent te halen, maar tegen zoo'n complot helpt een dienaar niets. Het getuigenverhoor was verder niet zeer belang wekkend. De beschuldigden hadden echter een andere beschon- wiog van de zaak. Zjj waren op weg naar het Paleis voor Volksvljjt, kwamen de herberg voorbg en zouden den bediende C. met een rietje geslagen hebben, het geen tot twist had geleid. De eerste en jongste beeohnidigde scheen veel berouw to gevoelen over betgeen er had plaats gehad, en kon zgne traoen niet bedwingen. Eindeljjk was bot bg alle regtzakeo zoo gewichtig oogenblik daar, dat het O. M. aan het woord is tot het nemeD van zgn requisitoir. De Advocaat-Generaal mr. Op ten Noort begon met er op te wgzen, boe overdreven in sommige dagbladen, na hot plaats vinden van het feit, daarvan melding was gemaakt. Later bad Z. E. G. A. eene annonce in de dagbladen gevonden, w&arbjj een beroep werd ge daan op de liefdadigheid ten behoeve der nagebleven betrekkingen van den verslagene. Na alles hetgeen er uit eene met zorg gevoerde instructie is gebleken, zoo ook ter openbare toregtzitting, vindt spreker aanleiding tot het toepassen vaD verzachtende omstandigheden. Z. E.G. A. requireert tegen alle beschuldigden celstraf, voor den eersten geduronde den tgd van 9 maanden, voor de drie laatsten olk 183 dagen. Na dit requisitoir, was de taak der vier verdediger» zeer vergemakkelijkt, mr. Asser, voor den eersten be schuldigde optredende, hield een warm pleidooi, er op wjjzonde, dat het niot was uitgemaakt dat de buik- vliOBontateking een gevolg w»b geweest van do schop, dat zgn cliënt zich slechts bad verdedigd, om ton slotte te wgzen op hot gunstig gedrag van zgn' jeugdigen cliënt, die het weinige wat bjj verdiende zgne moeder ten goede liet komon, zoodat ook zjjn patroon hom zoo goed gezind was, dat hjj den beschuldigde, zoo hü mogt worden gestraft, na expiratie van den straftga tegen boogoc loon weder in dienst wil Demen. Spreker concladoerde tot ontslag van regtsvervolging of het opnieuw benoemen van deskundigen, aan wolk pleidooi de verdedigers der anderen zich in hoofdzaak refereerden voor hunne cliënten. Uitspraak Dingsdag aanstaande. Amatordnm, 11 Oct. Bjj aankomst van den Hollandachon Spoortrein beden ochtend te lO'/j uur aan bet Contraal-station wierp zich in een vlaag van zwaarmoedigheid een heor tusschen de locomotief en den eersten bagngewagon. Het hoofd en do beenen werden hem afgereten. 9ta<l nan 'tllaringvllct, 11 Oct. Bjj de herstemming voor een lid van den gemeenteraad ie gekozen de heer I. Joppe, met 27 van de 42 uitgebragte stemmen. De heer mr. C. van Mens bekwam er 14. Bergen op Zoom ,11 Oct. De sergeant 8., verleden week met sergeant V. gedeserteerd, is beden in zgn garnizoen te Borgen op Zoom teruggekeerd. Laatstgenoemde is nog afwezig, en beeft vermoedolgk dienst genomen bg hot vreemdenlegioen in Algiers. Een zwaar onweder, vergezeld van bevigen regen, beeft gisteren avond van 6 tot 9 uur boven dezo ge meente gewoed. De schnnr mot voorraad graan, bone vens de stalling van de Wod. K. op Slikkenburg nabjj Tholen is door hot inslaan van den bliksem een prooi der vlammen geworden bet woonbnis bleef gespaard. Hevige branden werden nog waargenomen in do rigtiog van de dorpen Krabbendjjke en Hujjbergen. De gamizoenBbrandspuiten met personeel stonden den ganscben avond aan de hoofdwacht tot nitrnkken gereed. Vltssinften 12 Oct. Van de stoomboot Ant werpen Harwich, dio gisteren avond is afgekomen, werd gerapporteerd dat tusschen Antwerpen en Vlis- singen op drie verschillende plaatsen branden waren gezien. Ook alhier ontstond een begin van brand, bjj een schilder, waar evenwel hot bliksemvuur gcon part of dool aan bad. Men was dezen brand spoedig moes ter en vermoedt dat hjj door zelfontbranding vaD zwart sel en olie ontstaan zal zgn. Ml«1vlel!b«rer12 Oct. In eene gisteren avond gehouden vergadering van het Departement Middelburg der Maatschappg tot nut van 't Algemeen, is onder eene gepaste toespraak van den voorzitter, aan P. de With eene zilveren medaille uitgereikt, voor trouwe dienst als timmermansknecht, gedurende méér dan eene halve eenw, bg de firma M. K. Jeras Zonen alhier. G»oes, 12 Oct. De fioantiëele uitkomst der in den afgeloopen zomer gohonden tentoonstelling is zeer be vredigend. Slechts do helft van het bedrag waarvoor door onderscheidene personen en vereenigingen was gegarandeerd, zal moeten wordon aangesproken. Dat die gunstige uitkomst streelond is voor degenon die de tentoonstelling hebben op toavr gezet, is zeor natunrlgk. De hoor en mejufvr. Hartman, zgn op bun ver zoek tegen 1 November e. k. eervol ontslagen uit hunno betrekking als binnenvader en moeder in hot weeshuis alhier. Z. M. h ooft benoemd tot Rijksontvanger, te Mil - lingen, de heer J. F. Eekelaar thans commies-ver- ficateur te Hansweert. Wol#«arts*iyif12 Oct. Bjj de herstemming voor 2 nieuwe gemeenteraadsleden zgn gisteren 87 kiezers opgekomen, in plaats van 78 bjj de eerste stemming. Heden bg de opening van de stembussen, bleken in beide zich 2 blanco en 3 biljetten van on waarde te bovinden. Van de 82 geldige stemmen op het witte briefje behaalde M. de Kater er 52 en M. Machieiee 30 stommen, en van de 82 op het roode briefje J. J. van Weel 46 en A. Verschnuro 36 stommen, zoodat M. de Kater on J. J. van Weel op glansryke wjjze tot loden van den gemeenteraad gekozen ejjn. Door den heer M. Mieras, is tegen 1 January aanstaande eervol ontslag aangevraagd als onderwijzer te Wolfaartsdjjk. Tholen10 Oct. In de gemeenteraadsvergadering van gisteren is de heer mr. J. H. L. van Buren als nieuw lid geïnstalleerd en de heer M. G. van Stapele in plaats van wjjlen den beer N. D. P. Angostgn tot wethouder gekozen. Naar men verneemt, tullen de concessionarissen der tramljjn Bergen op Zoom—Tholen een onderzoek in stellen, of eene verlenging van die Ijjn over Tbolea tot Stavenisse met kaoB op goedeD uitslag te ondernemen zon zjjn. Verder denken zg er aan tevens een ljjn VianeD—Brouwershaven te exploiteereD, in welk geval de verbinding tusschen beide Ijjnen door een stoomboot van Stavenisse op Vianen en omgekeerd bewerkstelligd zon worden. De tram van Bergen op Zoom op Tholen doet tot heden goede zakeo. Men zegt algemeen dat het tarief van 25 cent tot 171/» cent zal verlaagd worden. Zieriltzoe, 13 Oct. Door G. K.arbeider te St.-Maartensdgk, ia hooger beroep aangeteekeDd tegen het vonnis der arrondissements-regtbaok alhier van 6 Octobnr 11., waarbjj bjj wegens diefstal van een bank biljet van 25, ten nadeele van den schippersknecht V., te St.-Maartensdgk, is veroordeeld tot eene gevan genisstraf van 183 dagen, in eenzame opsluiting te ondergaan. De steenbestorting ten behoeve van het calami- tense waterschap Brninisse is gegund aan den laagsten inschrgver J. van Eek te Hardioxreld, voor 6729. Onlangs werd medegedeelddat door den hoer J, de Boer, aannemer te Oostznan, aan den minister van marine werd te kennen gegeven dat hjj er zeker van meende te zgn om met eenvoudige machinerieën de gezonken rammooitor >Adder" te knnnen ligten en hg zelfs genegen was zgne plannen daaromtrent aan den Minister te openen. In de vorige week werd de heer De Boer dienten gevolge door den minister van marine aan bet depar tement ontbodenalwaar in tegenwoordigheid eener commissie eenige besprekingen plaats hadden, zoodat men mag verwachten er eerstdaags iets naders vaD te vernemen. De heer A. C. Loffelt, tooneelreferent van het Vaderland, ontving Woensdag morgen de volgende briefkaart van eeD onzer gevierdate tooneelspelers »Indien je denkt, dat ia mg dezen winter weer door »je zal laten uitkleedeo vergis je je erg. Pas op voor »de gevolgen, je verveelt me allang genoeg. Ik brand >van verlangen persoODlgk kennis met je te maken. >En ik zal die kennis maken den eersten keer, dat ik >mg io don Haag bevind. >Lonis Boowmeeste r." Die laffe dreigbrief bewgst slechtsdat talent en beschaving niet altgd band aan hand g&an. Kerknieuws. Ds. E. J. Homoet predikant te Putten op de Veluwe, heeft voor het beroep naar de Herv. te gemeente Dirks- land bedankt. De. J. Boavio, prod, te Ng broek, beeft bot beroep naar Alkmaar aangenomen. Beroepen bg de Ev&ng. Luth. gem. te VliesiageD de heer C. W. Pohlman, te Groede. PREDIKBEURTEN BIJ DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE GEMEENTE Tx Zierikzee, A deeling Sint-Domui straat, op Zondag 15 October 1882. Voorm. 10 ureDs. J. F. BULENSvan Varsseveld. 's Avonds 6 ure, Ds. J. F. BULENS. Gemengde Berlgten. Dezer dagen werd in het Engehche graafschap Jorks- hire een meisjedat op stroopen van wild betrapt wasvrggespróken omdat de wet slechts van wild dieven (in bet mannclgk geslacht) spreekt. Zoodoende kanneo de vrouwen vrg wild stroopen. Gedurende do vorige week iB te Hollevoetslnis geen enkel schip, gcon enkele stoomboot naar Dordrecht of de Maassteden bestemd, binnengeloopen iets wat gedurende de laatste jaren nog Dooit gebeurd was. De bevolking der bedelaarsgestichten te Veenhuizen is tegenwoordig ver batend groot. Een slecht teeken 1 Een groote wind zak te Hoek wordt aangeraden tooveel praats niet te hebben van een ander over het koopen van koegen en varkens hg zou dat ook wel willen doen maar hg is er veel te dom voor. Een meisje uit het veerhuis te Br. moest zooveel praats niet hebben van de jongelui tegen een meisje, die haar eer veel te goed kent om van anderen to graten. Dns, meisje! als ge andreD wil bespieden Moet go eerst uw eigen tuintje wiedon, Daar er nog veel meer vnil in staat-, Dan dat ge nu van and'ren praat. Een uitgediende schippersknecht moest zich wat in toom houden om andere meisjes t'huis te brengen want dat past niet voor oen fatsoenlgke jongen. David en Kris te O. moesten zooveel praats niet heb ben van jongeDs, waarvan niets te zeggen valt, zg moesten liever flink doorwerken voor hun baas, want komt die er achter, dan zullen zg gekort worden» En 't is met beiden zóó gesteld Veel beweging en weinig geld. Een jongen te Br, moest zooveel praats niet hebben van een fatsoenlgk meisje het was beter dat hg naar zich zelveo zag want al denkt bg dat bg dat meisje nog krggen zaldat zal hem wel tegenvallen. STOOMBOOTDIEN8T Middelburg en Zierikzee. OCTOBER 1888. Van MIDDELBURG Zaturd. 14 's morg. 8,— u. Maand. 16 8,— Dinged. 17 8,— Woensd. 18 8, Woengd. 18 's nam. 3,— Dond. 19 3,— Vrjjdag 20 3, Zatnrd. 21'e morg. 11,— Van ZIERIKZEE Zaturd. 14 's morg. 11,3' Maand. 16 's nam. 3,3 Dingsd. 17 3,3 Woensd. 18 's morg. 11,3' Dond. 19 Vrjjd&g 20 Zatnrd. 21 Zicrikzec—Rotterdam v. v. HET RADER9TOOMSCRIP vertrelit geregeld van ZIERIKZEE: van ROTTERDAM: Maandag voormidd. 7,30 u. Zondag voormidd. 8,30 u. Donderdag 7,-Woensdag 8,30 Zaterdag 7,30Vrgdag 8,30 Vrnoht van ZIERIKZEE naar DORDRECHT of ROTTERDAM Groote Kajnit 1,40, Voorkajuit 0|90.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1