ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4677. Donderdag 5 October 1882. 59sle Jaarg. Versehgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATUBDAG. De prijs per 3 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN van 1—3 regels 30 Ct., meerdere regels 10 Ct., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Algemeen Overzicht. Do oorlog ia geëindigd. De Engelsohe soldaten gaan naar huis. De zaken in Egypte zgn in orde Zoo kon men dezer dagen hier en daar lezen en wie het met een onbepaald geloof aannam, verhoogde zich in zoo hengeljjk bericht. Jammer slechts dat de laatste juichtoon niet zoo geredeljjk kan toegestemd worden, terwijl juist daarin het zwaartste puofc der geheele geschiedenis gelegen is. Er is nog heel wat te regelen, alvorens men zal knnnen zeggeD, dat alle diDgen in orde zgn. Het Egyptische leger moet gereorganiseerd, er moeten krggsraden ingesteld worden en over de hoofdschuldigen van den opstand moet men nog von nissen en hen liefst ter dood brengen, zal de vrees worden weggenomen, die nu nog en niet zonder grond, bÖ velen bestaat. De berichten uit het Egyptische binnenland omtrent de gezindheid der bevolking zgn niet zoo geruststellend. Men schjjnt nog niet overtaigd, dat werkeljjk Arabi ten onder gebracht is en dat men aan de macht der Engelschen onderworpen is. Er zullen dos nog wel troepen moeten bljjven om tegen alle mogelgke gevallen te waken en terstond bjj de hand te zgn. Het bezettingsleger, zoo luiden de laatBte tgdingen, zal 12000 man sterk zgn en meestal bestaan uit Indische troepen, die den Mahomedaanschen gods dienst belgden. Wolseley zal ook nog een veertien dagen blgven en alles wjjst er henen, dat men het voorzichtig vindt niet al te haastig henen te gaan. Grappig zouden wjj het bjjna noemen, dat de Porte, in eene nota, waarin zjj beweert dat het nn doelloos zgn zon, Tnrksche troepen naar Egypte te zenden, ook dit even doelloos noemt, dat de Britsche troepen lan ger dan volstrekt noodig is daar zullen blgven. De Snltan zon de vreemde mogendheden liever weder verwjjderd zien, en waar hg geene macht heeft om daartoe te dwingen vergenoegt hjj zich met eene rede neering, die intuaschen duideljjk genoeg laat doorsche meren wat hjj voor zich wenscht. Te Cairo had in de vorige week eene catastrophe plaats, waarvan de oorzaak nog geheel in het duister ligt. Terwjjl daar buiten wedrennen gehouden werden, door Engelsche officieren georganiseerd, werd er eene geweldige ontploffing gehoord, die door verscheidene kleinere gevolgd werd. Een weinig later hoorde men een tweede gednchte slag, zoodat alles de vlncht nam en de wedrennen werden gestaakt. Het bleek dat een trein met ammunitie in brand geraakt was, waardoor ook het nabijgelegen station van den spoorweg werd verwoest. Het was eene gednchte verwarring en wat erger is, daardoor werd eene enorme schade veroorzaakt. Men berekent die op eenige honderd daizenden ponden sterling, teiwjjl niet alleen veel oorlogsmaterieel, maar ook voor 10 dagen levensmiddelen voor een leger van 20000 man verloren gingen. Naar men zegt zou de ontploffing het gevolg geweest zgn van de ongewone hitte die op dien dag had gebeerscht, doch anderen houden het niet voor onwaarschijnlijk, dat hier aan kwaadwilligheid moet worden gedacht. Waarsehgnlgk zal de waarheid eerst later aan don dag komen en doet men zgn best, om voor het oogenblik de zaak niet van al te groot gewicht te doen schjjnen. Ten slotte vermelden wjj, dat volgens een schrjjven in de Engelsche dagbladen bjj de RegeeriDg van dat landde overtuiging bestaat van de noodzakelijkheid om aan de grieven, die tot verzet tegen den Europeacben in vloed hebben bjjgedragen, tegemoet te komen op af doende wjjze en voorts dat de onkosten van den Egyp- tischen oorlog niet zoo groot znllen zgn als men aanvankeljjk gedacht had, waardoor de vrees voor staking van de rentebetaling der Fgyptische fondsen vervalt. Liedeo, die goed onderricht zgn, meenen dat in Egypte nooit eene goede verstandhouding tnsschen inboorlingen en Enropeanen tot stand zal komen, in dien de eerstgenoemden door belastingen ten bate van de laatsten worden gedrukt. In £>uitscblan<l houdt men zich drnk met de aanstaande verkiesingen voor den Pruiaischen landdag bezig, die op 19 October zgn bepaald. De liberalen vleien zich daarbjj eenig voordeel te znllen behalen, vooral omdat de conservatieven en nltramontanen sedert het beruchte decreet van den bisschop van Breslau op geen al te vriendschappeljjken voet zgn. De Regeering schgnt daarop weinig invloed te kunnen uitoefenen en zal zich bepalen tot het te kennen geven van hare eischen. Ook in de Rijnprovinciën, waartegen wel de felste strjjd zal worden gevoerd, hopen de liberalen te znllen winnen. De Keizer is naar Baden—Baden ver trokken nadat de militaire manoeuvres afgeloopen waren en de Prins Bismarck is nog steeds ongesteld. De Keizer van Rusland is weder naar zjjne hoofdstad ternggekeerd. Er gaat een praatje dat hjj en zjjne gemalin, bjj gelegenheid van hun bezoek aan Moskon in het geheim op het Kremlin zonden gekroond zgn. Men weet echter, dat deze plechtigheid voor een groot deel hare waarde beeft in de groote vertooningen die daarbjj plaats hebben en het is dus zeer onwaar- schjjnljjk dat hier talk eene geheime handeling zon hebben plaats gehad. Overigens zon het nog al een goed overleg zgn geweest, zoo het had knnnen ge schieden, omdat daardoor althanB een gevaar voor nihilistische ondermijningen zou zgn afgewend. Meo weet echter en telkenB wordt het op nienw bewezen, dat deze lang niet Btilzitten en de Keizer kan toch niet gemat zgn, al is het gevaar voor storiDg der Kroningsfeesten weggedreven. Berichten uit België zeggen, dat de geruchten, alsof de geestelijkheid geneigd was op het pnnt van onderwjjs meerdere toegeefeljjkheid te betoonen, weinig grond hebben en op verschillende plaatsen gaat zjj dan ook voort den sterksten tegenstand uit te oefenen. De liberale partjj heeft weder een verlies geleden door den dood van een barer invloedrgke leden. De Minister Frere Orban is op reis gegaan naar Spanjemen zegt om te onderbandelen over den eventueelen aankoop van de Philippegnsche eilanden. Voor eenigen tjjd verzekerde men dat de Paus het verbod om deel te nemen aan staatkundige ver kiezingen had opgeheven maar thans wordt door het officieel orgaan van het Vaticaan aangekondigd, dat daaraan volstrekt niet is gedacht. Het verbod bljjft voor de geloovige katholieke Italianen van volle kracht, zjj mogen noch kiezer zgn noch zich laten kiezen. Men heeft eene treurige schilderjj opgohaogen van den hongersnood die in IJsland zou bestaan, en thans komt iemand, die van daar terug gekeerd is, verzekeren dat er in het geheel geen gebrek beerscbt, dat er slechts behoefte ïb aan sommige artikelen, die niet volstrekt tot levensonderhoud gevorderd worden. De inwoners, zoo verzekert bjj, zagen er zelfs zeer vroljjk en gezond uit. Intusschen gaat men toch in Engeland voort giften voor de noodljjdenden in te zamelen. De «aak der grensscheiding tnschen Grielten- land en 1?urlt|je is zoo goed als in orde. Het voorname punt waarover de qaaestie liep, Jarietzo, zal waarBCbjjnJjjk neutraal grondgebied blgven, daar men het noch aan de eene noch aan de andere zjjde goed vertrouwt acht. De Koning, die nog altjjd op een pleiziertochtje is, behoeft dns zich niet te haasten om terug te keeren en zich ten strjjde toe te rasten. Tusschen Italië en FranltrUlt is een klein conflict gerezen over de veroordeeliDg van een Itali- aansch soldaat door de Fransohe autoriteiten in Tnnis. De president Grevy heeft terstond aan den veroordeelde gratie verleend, maar men ia het nog niet eens over do vraag of een Italiaan naar Fransche wetten geBtrafd mag worden. De verkiezingen in Noorwegen zgn weder voor een groot deel in het voordeel der republikeinen uitgevallen, zoodat het te verwachten is, dat de Re geering daar te lande al meer en meer het hard te verantwoorden hebben zal. N ieuwstijdingen 3mert6a, Uit Chicago wordt een diefstal van zwjjoen in het groot vermeld. De Chicago Packing Company beschul digt een aantal personen in den loop der laatste jaren systematisch een aantal zwjjnen te hebbea gestolen ter waarde van vijfhonderdduizend dollars. Waar ze geble ven zgn weet niemand, maar de Compagnie is zoo vrjj geweest de personen in staat van bescholdigiog te stellen. Amerikaanscbe dieven. Wjj ontleenen de vol gende verhalen aan Amerikaanscbe dagbladen Mevr. Eva Jackson, de echtgenoote van een der rjjkste kooplieden van Marylandkeerde verleden Maandag van een reisje naar Baltimore terug. Twee welgekleede dames waren met haar in het zelfde rjjtnig van den trein gestapteen dezer vrouwen zeide bjjna aanstonds tot Mevr. Jackson: Ik heb daar zoo even eene zonderlinge geschiedenis gelezen Dat gaat toch wat te ver Ziehier het dagblad waarin ik het verhaal gelezen hebneem, lees zelf Het is niet al te lang. De echtgenoote van den handelaar nam het dag blad, maar daar do letters wat klein waren, was zjj verpligt het blad tegen hare oogen te honden om te kannen lezen. Naaaweljjks had zjj eenige regels ge lezen of zjj gevoelde eene onweerstaanbare neiging tot slapen en viel bewusteloos in eenen hoek van het rjjtuig neer. Toen zjj wakker werd, stond de trein in het station te Baltimore. Hare gezellinnen waren verdwenen. Een bediende van den spoorweg kwam op dit oogenblik bjj haar en verzooht baar uit te stappenmaar hjj moest de vronw helpen en deze kon slechts tot in de wacht zaal aan zjjnen arm voortsukkelen. Mevr. wilde thans den bediende voor tjjne moeite betalen, maar haar geldbeurs was verdwenen. Mevr. was het slagtoffer geweest van stoutmoedige dieven en nit het onderzoek bleek, dat op het papier der krant eene groote hoeveelheid stof van een krachtig slaap verwekkend kruid gestrooid was. Het tweede feit gebaarde na eene vertooniug in den schoawbarg. Eene vreemde tooneelspeelster had hare toehoorders in verrukking gebragt en toen zjj den schouwburg verliet, wachtte eene geestdriftige menigte haar af. Haar rjjtnig kon slechts moejjoljjk door de volksmassa vooruit komen. Men jnichte, wuifde met hoeden eu zakdoeken en do geestdrift ging eindeljjk zoover, dat eenige mannen de paarden uitspanden en het rjjtaig der tooneelspeelster jabelend naar haar hotel trokken. 'b Anderendaags wilde de tooneelspeelster eon rjj- toertje door de stad doenzjj riep baren koetsier en beval hem in te spannen Goed, mevrouw, antwoordde de knecht, maar do paarden Wel, mjjn paarden zgn schoon genoeg. Spoed n wat, span in Ja, mevrouw, maar de heeren, die gisteren de paarden uitspanden Welnu Hebben vergeten ze terug te brengen. ©wgclanb. Een zware storm heeft Zondag in een groot gedeelte van Ierland gewoed en er toer veol schade aangerigt, vooral aan den oogst, die gedeolteljjk nog te velde staat. Aan iemanddie hem over den oorlog in Egypte schreefantwoordde Bright: »Ik ben niet tegen oorlogen, op grond dat zjj onwettig en onredeljjk zgn. Ik heb de oorlogendie Engeland voerdebestreden door argumenten dienaar ik meen nooit werden weerlegd. Ik zal terreden zgnindien men zoover komtdat geen oorlogen znllen worden gevoerdwanneer die onnoodigonregtvaardig en doelloos zjjnmaar we zgn Dog lang zoo ver niet. Van den oorlog in Egypte kan ik dit zeggendat daarvoor niet meer grond was dan voor vroegere oorlogen. Misschien znllen de houders van fondsenof zjj die door den oorlog geld hebben verdiend of bevorderd werden, dien verdedigen, maar alle^denkende Christenen znllen dien veroordeelen." Een persoon, die een passagier was op de stoom boot Dacca", welke den 18en Augustus van Madras Daar Londen vertrok, zond aan een der Engelsehe bladen een belangwekkend verslag van een gebenrtenis, waarvan hg gedurende een storm in de Indische Zee getuige was. Het vaartuig werd door den storm be- loopoD, eenige dagen nadat het van Colombo vertrokken was en doorstond veel gevaren tot op den 17en, toen de orkaan zoo geweldig werd, dat men alle zeilen moest innemen. De verslaggever schrjjft: >Ik kwam dien morgen ten 6 ure op het dekhet waaide vreeseljjk en bet schuim vloog over bet dek. Er waren drie van ons op het dek, waaronder eene dame. Wjj hielden ons aan onze stoelen vast, die goed vastgebonden waren aan het jjzerwerk van het schip. Een gedeelte van de bemanning was drnk aan het werk om een der reddingsbooten uit te zetten, toen er plotseling een geweldige rukwind kwam. Het dek stood regt overeind en de zee sloeg er over tot aan odb middel, ligtte de reddingsboot uit de takels en wierp ze over boord. Tegelük weerklonk de akelige kreet »Een man over boord.' Het roer werd vastgezet; de machine werd omge wend en terug gingen wjj om den over boord geslagen persoon te zoeken, met des te meer jjver, daar er vroeg in den morgen baajjen rondom het schip gezien waren. De boot werd weldra gezien, op een afstand van 200 el, met de kiel naar boven. Kort daarop zagen wjj dat er zich twee mannen aan vastgeklemd hadden. Toen kwamen er twee uren van grooten angst, gedu rende welke wjj naar de boot stoomden, die snel naar het oosten afdreef. Toen het schip goed omgekeerd was, was de boot twee mjjlen van ons af, terwjjl het moejjeljjk was om ons vaartuig te besturen. Eindeljjk besloot onze kapitein om een boot nit te zenden. Deze werd door zes vrjj willigere bemand en stootte af om de vermiste boot op te halen. Juist toen zjj daarbjj kwamen, was zjj door een aantal groote haajjen om ringd, die gretig hunne kakon opensperden naar de twee mannen, die verwachtten ieder oogenblik door hen opgeslokt te znllen worden. Men slaagde er echter in hen aan boord te nemen, en zulk een gejuich als er opging toen allen weder veilig aan boord van het schip waren, werd zelden gehoord." Hüttalittth. Hoewel het nog onzeker is, of de krooning van den czaar dit jaar te Moskon zal doorgaaD, is toch den hofjuwelieren opgedragen de krooDingsigues, die op eene waarde van 32 millioen francs geschat worden, na te zieo en schoon te maken. De keiserljjke kroon, die 3 millioen waard is, is met prachtige diamanten en 54 groote parelen versierd, benevens met een robjjn van oogemeene groottedeze kroon diende bet eerst voor de krooning van keizerin Catharina en is het werk van een Geneefsch juwelier. OdessaI Oct. Een verschrikkelijk ongelak is Vrjjdag aan boord van het oorlogschip Popoffka voor gevallen. Dit vaartuig was van een kruistocht te Sebastobol ternggekeerd en de brandstof werd daar gelost, toen plotseling het torpedo-magazjjn ontplofte, waardoor een luitenant, een machinist eo dertig van de zestig man, die zich aan boord bevonden, gedood werden. Men onderstelt, dat een geladen torpedo nit achteloosheid in het magazjjn was achtergelaten en dat een der mannen, met het schoonmaken van de bewaar plaats belast, in het bezit van het buskruit wilde ge raken en daardoor de ontploffing teweegbragt. Door de kracht der ontploffing werden verscheidene peronen tot aan den wal geslingerd en waren van de anderen nauwelijks eenige overblijfselen te vinden. Van den luitenant vond men slechts één hand torug, herkenbaar aan den ring, welke aan een der vingers stak. Het achterdeel van de Popoffka (een schip dat 8 millioen roebels gekost heeft) is aanmerkeljjk beschadigd. ©ostenrijft, Vrijdagnacht hebben de Jodenvervolgingen te Pressbnrg zich herhaald, hoewel niet met zooveel hevig heid als den eersten keer. De militaire magt moest weer tnsschenbeide komenverscheidene personen werdon in hechtenis genomeD en er vielen weer vele treurige tooneelen van geweld, mishandelingen en plundering voor. Groote troepen tegen de Joden opgehitste Slovakon nit den omtrek begaven zich naar Pressbnrg en namen daar een dreigende honding aan. Een volksmenigte, door studenten aangevoerd, naar men zegt, trachtte de synagoge iD brand to steken, maar het werd haar door de soldaten belet. De troepen zgn in de kazernes geconsigneerd ea door de stad kruisen sterke patrouilles. Minister Tissa stelde den burgemeester verantwoor delijk voor bet bebond der rast en heeft hem last gegeven steeds gebruik te maken van de hnlp dor militaire mogt. Bjj herhaling van de ongeregeldheden dreigt hjj met den staat van boleg. Door geheel Preasberg beerscbt groote opgewonden heid. Aanhoudend verlaten Israölietische gezinnen de stad om naar Weenon te gaan. Men vreest voor een nieuwe, nog heviger uitbarsting van de volkswoede. Stottsctlanb. Op des St.-Gottbard ligt zóóveel sneeuw, dat de post on de passagiers per slede van Goescheoen naar Onder- matt worden vervoerd. In Hospdnthal komen talrjjko en gevaarljjke sneeuwvallen voor. De berigten uit Ticioo zgn ook allertreurigst. Het vee sterft er door gebrek aan voedsel. Alle wegon on bruggen hebben veel te Ijjden gehad en nog te Ijjden. Het dorp Corti- ciasca en een deel van bet dorp Albeno wordon door een rotsverBchniving bedreigd. Italië. Voor oooige maanden las men bet borigt, dat de douairière hertogin de Galliéra aan den Paus het vrucht gebruik had vermaakt van hare twee Italiaansche heerljjkhedeo. De geschiedenis van den zeldzameo rjjk- dom der hertogin is misschien niet bekend. Do overleden hertog bezat een vermogen van 300 millioen fraoci en zjjo eenige zoon, die reeds als knaap van alle zooge naamde edele vermaken zich oothonden had, legde ook de grootste onverschilligheid voor geld aan den dag. Naaaweljjks twintig jaar ond, trok do jonge hertog naar Nizza terng. Hjj dong naar de betrokking van onderwijzer in een klein dorp en verkreeg die ook. Zjjn vader zond hem jaarljjks 3 400.000 francs en do jooge hertog maakte dat geld naar Parjjs over, waar het als van een onbekende aao de armen uitgedeeld werd. De hoogadeljjke schoolmeester leefde doodeenvoudig van zgn klein inkomen en kweet zich met jjver van zgn pinten. Na drie jaren werkzaam te zjjo geweest, ontving hjj van het Franscho departement van Onderwgs de be noeming tot officier der Académie. Hg wees die echter van de hand, met de opmerking, dat het goval zich Dog Diet had voorgedaan, dat aan een onderwjjzer, na drie jaren zjjne betrekking te hebben waargenomeo, deze onderscheiding ten deel viel. Hg moest ze toe schrijven aan zgn naam en titel, cn daar hg besloten had alles aan zich zeiven verschuldigd te zgn, mogt bjj de benoeming niet aannemen. Eenige jaren geleden stierf zgn vader en het reus achtig vermogen viel den jongen bertog ten deel. Hjj begaf zich terstond naar Parjjs, maakte zgn testament, waarbg hg zjjne moeder tot eenige erfgename aanwees en eene tweede akte, waarbg hjj haar bjj zgn leven de vrjje beschikking over het vermogen der Galiéra'a over droeg. Na deze formaliteit vervuld te hebben, trok hjj zich weder naar zgn dorpje terng en ging weder aan het onderwjjzen der jeogd. Do ondo hertogin, eene van de rjjkste dames der wereld, wordt door de geestelgken op de handen ge dragen zjj heeft onlangs een groot hospitaal gesticht, waarin de verpleging der kranken aan eene geesteljjke orde is opgedragen. Ia de Descartes-strast te Parjjs rentte dezer dagen iemand luidkeels een boekje»Koopt De beste manier om owe vrouw klein te krjjgenOnwaardeerbaar voor de mannen en voor ieder, die gaat tronwen 1 De beste manier, heerenTien centimes maar 1 Niet meer dan twee sons 1" enz. De man deed uitmuntende zaken, tot onverhoeds eeDe jonge vronw nader trad en hem een klinkenden kaakslag toediende. Zjj werd spoedig door anderen gevolgd eo als in een oogwenk zag zich de ongelnkkige colporteur door een bende verbolgen ama zonen omringd. Het regende klappen en de verscheurde boekjes bezaaiden het plaveisel. Nn trokken eenige maonen zjjne partjj en bet gevecht werd algemeen. HoedeD, petten, haarvlechten en mutsen vlogen door de lucbt. en bot duurde een half uur eer de rust hersteld was. Ten slotte hielden de mannen eene inzameling ten behoeve van der colporteur, van wiens boekjes geen verkoopbaar exemplaar was overgebleven. jPitUstkltinb. In 1872 werd te Berljjn een dienstmeisje, Ida 8ch.wegens diefstal tot vier weken gevangenisstraf veroordeeld, wegens het stelen van een gouden ring. Het meisje zwoer bg alles wat baar heilig was onschuldig to zgn. Wel had zjj de ring van haar meester, een broodbakker eons aangehad om naar een bal te gaan maar zo had het kostbare voorwerpte huis komende, weer geborgen op de plaats waar ze 't gevonden had. Zjj werd niettomin veroordeeld en onderging haar gevangenisstraf. Doch onlange, bjj het vernieuwen van den vloer in de woDiog des bakkers, werd de ring daaronderdigt bjj een muizengat gevonden. De bakker heeft aan de inmiddels met een werkman getrouwde Ida een aanzienlyk geschenk in geld en aan de jnetitie het verzoek gezonden het proces te heropenen, opdat zjj nog ODScbnldig worde verklaard. Onlangs was de vronw van een koopman in Oost- Prnisen op de vlucht gegaan met een kantoorbediende van haren echtgenoot15,000 mark medenemende. De man ging zjjne vrouw niet achterna maar telegra- pheerde naar Hamburgdat men het paar naar Amerika kou lateu vertrekken met 1000 mark reisgeld, en dat men hem de overige 14,000 mark moest terug zenden. Maar nog voor dat dit telegram te Hamborg aankwam was de kantoorbediende met het geld verder gereisdde vronw achterlatende. In plaats van de verwachte 14,000 mark ontviDg de echtgenoot eene rekening der verblijfkosten zgner vronw te Hambnrg met verzoek bovendiengeld te zenden voor hare terugreis. Üicbtrlanfc. Tiel30 Sept. Voor een paar dagen begaf de alhier wonende landbouwer L. V. zich met zjjne vrouw deB avond® om 7 ure van huis, om hun vee uit de weide te halen, die op het pont stond door bet hooge water overstroomd te worden. Toen zjj ongeveer een uur later a&n hnnne woning terugkwamen, was hunne ontsteltenis groot. Men had de buitenvoordeur en de linnenkast, die in het woonvertrek stond, opengebroken. De verbazing van den man was spoedig geweken, toen hjj van zjjne vrouw vernam, dat het geld, kort te vo ren nit de linnenkast genomen en op eoD andere plaats geborgen, Dog aanwezig was. Bg het nazien van huD goed werden geen aDdere voorwerpen vermist dan een horloge en eene gonden broche. De politie deed terstond onderzoek, en heden is het haar gelukt de ontvreemde voorwerpen te ontdekken en in beslag te nemen. De vermoedelijke daders zgn opgespoord. Rotterdam, 3 Oct Gisteren is door do politie alhier ter beschikking van de justitie naar het huis van arrest overgebragteen Duitsche Rjjn6cbipper die verdacht wordt de etunrmaD van de Zierikzoesche stoomboot met een mos een niet gevaarljjke verwonding in den bnik te hebben toegebragt. VI last ogen 2 Oct. Zekere A. Hendrikee vaste arbeider aan den trsmdienst, bevond zich gisteren avond bjj den laatsten rit op den tram en sprong van den tram afom een boodschap orer te brengen, doch ongelukkig viel hg en reed de wagon over hem heen. Met gebroken been werd hjj naar Vlieaingen mede gevoerd en in het gastbniB gebragtalwaar d&deljjk maatregelen werden genomen om het been af te zetten. Hoewel de ongelukkige goed by zgn bewnstzjjn was beeft hg de operatie niet kannen doorstaan cn is daaronder bezweken. Hjj laat eene weduwe en zes kinderen na. Mhldclburg, 2 Oct, In de heden namiddag gehouden zitting van de kamer van koophandel alhier kwam ter tafel osn missive der Haagsche kamer, waar bg, onder toezending van een door haar aan de Tweede Kamer gerigt adres tot ondersteuning van het wets ontwerp, ten doel hebbende het rerleeaen van een Rgksinbsidie van 150,000 aan de in 1883 te Am sterdam te honden internationale-, koloniale- en uit voerhandel-tentoonstelling, daarvan ondersteuning wordt verzooht. Met betrekking tot deze zaak was ook een schrjjven ingekomen van de Zeenwsche commissie voor de tentoonstelling, waarbg deze, onder mededeeliog dat dat de toezegging toot inzendingen zeerscbaarch was, eveneens de Kamer tot ondersteuning adviseerde. Hier toe werd besloten. Van eveDgeooemde Kamer was een dorgeljjk verzoek ingekomen betrekkelgk haar aan den Minister van waterstaat gerigt adres, dat van regeeringswege maat regelen genomen mogen worden tot vertekering der veiligheid van bet vervoer langs spoor- en stoomtram wegen. Na discussie werd met 6 tegen 4 stemmen besloten ten dete het advies der commissie voor do maand te vragen. De jjker dr. F. van Wageningen biyft als tweede ambtenaar aan het gkkantoor te Zwolle werkzaam. Zjjo overplaatsing als jjkerchef ran dienstte Mid delburg, is op zgn verzoek ingetrokken. Biezelinge 3 Oct. De onderwjjzer van Pien- broek, benoemd te Vlissingeo, en reeds eervol hier ontslagen, heeft, omdat hg te Vlissiogen geen geschikt kosthnis kon bekomen, voor die betrekking bedankt, en op nienw gesolliciteerd naar de door zgn vertrek alhier opengevallen betrekking. Daar hg zich steeds uitmuntend van zgne pligton heeft gekweten, is hot zeker, dat hg voor de tweede maal beooemd zal worden. WIssenlterI<e, 1 Oct. Nabjj dit dorp ligt de Sophiapolder. Verleden jaar met de Octoberstormen werd de djjk van dezen polder op zekere plaats zoo gehavenddat er slechts een zeer klein laag stokje van overbleef. Dit stnkje werd door gedeelteljjko ophooging en bekramming tot nooddgk ingerigt. Bjj den laatsten hoogen vloeddie mot een sterken wind gepaard gingspoelden in de krnin van dat dgkje een paar gleuven waardoor de sloot aan den achterkant met sljjk eo zand werd opgevuld en een massa zee water in den polder liep. Het is te voorziendat bg een volgenden hoogen vloed met storm deze nooddgk geheel bazwjjktzoodat dan een gedeelte van den Sophiapolderdat slechts door eeD zwakken inlaagdyk beschermd wordt, eene prooi der zee tal worden. ZIerllizee4 October. Men schrgft het volgende aan de >Leidsche Ct." Bet eerste Jung-Dommer van VIllustration voorspelde een warmen zomer, waarsehgnlgk op grond, dat de laatste helft van Mei en eokole dagen van Jung zoo fraai waren geweest. Grauwe luchten, geen dag be stendig weer, een zomer slechts in naam, altjjd regen, volgden. Er waren ijsbergen van Spitsbergen losge raakt en deze smoltenverdampten en vervulden derhalve den dampkring met zoo veel vocht, werd daarna voorgewend. Tegen het laatst van Augustus, toen iedereen zich overtuigd gevoelde, dat de lang ver beide zomer ontbroken had, kwam in de Revue men- guelle Gastronomie populaire de bemoedigende voorspel ling voor dat den tegenwoordigen toestand der zon in aanmerking genomen, eene buitengewone hitte tegen het laatst van den zomer en het begin van den herfst kon verwacht worden, De waarheid zal misschien ook hier in het midden liggen, want daar geen der voorspellingen is uitgekomen, zullen het de gsbergen gedaan hebben. De badplaatsen hadden ruimte voor honderden, maar de badgast weifelde. Men kwam, zag en vlood voor de gure najaarsbuien op zoo meDigen zomerdag. Het anders zoo aanlokkeljjr, bedrjjvig strand was schier verlaten. Men zocht zgn verdriet te verzetten door het geven van bals, niets dan bals in hel midden van den zomer in badplaatsen, bljjkbaar met het doel om zich, zoo het mogeljjk was, warm te dansen. Het anders zoo gezellige buitcnverbljjf met zgn lomrgke dreven en bloegende bloemen bood weinig aantrekkolgks aan. De plasregen had de steeds besljjkte paden van den hof ontoegankelijk gemaakt. Do luBt van he

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1