ZIËRIKZËËSCHË NIËIIWSKODË. ROEIBOOT, No. 4066. Zaturdag 9 September 1882. 598te Jaarg, KENN1SGE VING. „SCHOUWEN EN DUIVELAND" JBMPWI.' - m *uuanv< .T Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prjjs per 8 maanden is 1,80» franco per post 1,60, ADVERTENTIE N, van 18 regels 30 Cts., meerdere regels 10 Ots., kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrjjdags voormiddags 10 are bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter ken nis van de Ingezetenen, dat er op Maandag den 11 September e. des namiddags te 3 aar, op het Raadhuis alhier, eene openbare Ver gadering van den Gemeenteraad zal gehouden worden. Zierikzee, den 7 September 1882. De Burgemeester J. MAÜR1TSZ GANDERHEIJDEN. ZAKEN TER TAFEL TE BRENGEN: Voorstel betreffende de herziening der Strafverorde ningen. Onderzoek der geloofsbrieven van het verkozen raadslid, den heer Jbr. Mr. W. A. DE JONGE, eoa. AANBESTEDING. Op Maandag S3 October 18SS, des Da- middags te 121/, ure, zal door BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee, ten Raadhuize dier ge meente, in het openbaarbg enkele inschrijving worden aanbesteed Het bouwen van een SCHOOL GEBOUW met overdekte SPEELPLAATS. De aanwjjziog zal geschieden op Zaturdag den 16 September, Dingsdag den 26 September en Zaturdag den 30 September 1882telkens dos voormiddags to 10 aarwaartoe de gegadigden moeten bijeenkomen ten kantore van den Gemeente-bouwmeesterbjj wien ook inmiddels de noodige inlichtingen te bekomen zjjn. Bestekken met teekeningen zjjn verkrijgbaar ter Ge meente-Secretarie en bjj den Gemeente-bouwmeester, tegen betaling van 50 cent. DE KERMIS. 't Is weêr kermis in ons midden, 't Feest door menigeen begeerd, Die nog giaag van 's werelds lusten Nu en dan eens profiteert. Dagen, weken reeds te voren Zag men om het Havenplein 's Avonds jonge paartjes dolen, Liefst niet in den maneschjjn. Zeker werd de vreugd besproken, Die hen dra te wachten stond, Eu al wand'lend ging men even 't Slingerboschje nog eens rond. Eind'ljjfe is de dag gekomen, Ongeduldig, lang verbeid, Dat voor heD, die dit verlangen, Kermisvreugde is bereid. 'tZou een saajje kerel wezen, Pessimist van 't eerste soort, Die der jonkheid zou misgunnen Feest te vieren zoo 't behoort. Zoo 't behoort, 'k herbaal het Dogmaals, Want daar komt het juist op aan, Menigmaal toch werd dit woordje Door zoovelen niet verstaan. Kan dat waarljjk vreugde heeten, Om te schreeuwen langs de straat, Lied'ren die toch niets beduiden, Zonder poëzie of maat Thans ook weder boort men zingen, Neen, men bulkt het luidkeels uit Dat de lieve, goede Laura Nimmer worden zal de bruid. Als er moet gezongen worden, Waarom kiest men dan geen lied Van een beter soort en strekking Dan wat thans de kermis biedt Kan het waar genoegen geven, Om op Bacchus drinkaltaar Zóó te off'ren, dat men spoedig Er de kracht van wordt gewaar 1 Neen I die waarjjjk wil genieten, Bljjve matig t'allen tjjd; Dan is bjj ook na de kermis Zeker van berouw bevrgdt. Wil men nu iets goede dan hooren, Ga dan de Concertzaal in, De bekende Pickaneser Maakt het ieder naar zjjn zin. Ook bjj Franken zjjn chanteuses, Twee komieken en zoo voort, Niemand zal zjjn geld beklagen, Die ook dat gezelschap boort. Het Theatre Alber treft men Op de kermis hier thans aan, Wil vooral toch niet verzuimen Om die tent eens ia te gaan. Gooch'len, heksen kan die kerel, Op een ongekende wjjs, Overal waar bjj eens werkte, Stelt men zjjn talent op prjjs. Die dan nu wil profiteeren Van d' aloude kermispret, Moet zich nu maar amuseren, Maar hg doe dit stil en net. Want één raad dient nog gegeven Denk vooral toch aan de wet, Die dengene doet beboeten, Die niet stjjf zjjn beenen zet. Nieuwstijdingen. Een nog jongmaar veel belovend Amerikaan wengcbte zoo goedkoop mogeljjk in 't bezit te geraken van een groote menigte postzegels. In de New-York Herald ea eenige andere dagbladen deed hg de volgende aankondiging plaatsen HUWELIJKSAANZOEK. ■•Een jonge, beeldschoon® dame, in 'tbezit van een millioen dollars, wenscht in het huweljjk te treden met een fiinken, knappen man, zonder vermogen. Men wende zich schriftelük, onder het motto: Millioen H. H. Bos 5820 te New-York" Uit alle deelen van Noord-Amerika en zelfs uit de oude wereld en voornamelijk uit Europa ODtving men aan gemeld bjj-poatkantoor duizenden bjj duizen den brieven en voor men aan de laatste was gekomen, had onze sluwe knaap er reeds over de 25000 bjjeen. Sngclanïr. Het bljjkt, dat De Lesseps niet zoozeer verbitterd ia tegen de Engelschen in bet algemeen, als wel over het gedrag der Engelsche troepen bjj bet binnentrekken van Ismaïlia, onder kapt. Fitzroy. Hjj bevestigt, dat zjj bjj die gelegenheid een Nederlander vermoordden, dien zjj op hun weg ontmoetten en die geen Engelsch verstond. •Het was," zoo verhaalt bjj, »drie uren in den mor gen. De soldaten vuurden onder woeste kreten hunne musketten af naar alle kanten, ofschoon er geen enkel soldaat te Ismaïlia was. Er waren 15 of 16 man van de lgfwacht van den Gouverneur, en deze gaven zich terstond over. Kapt. Fitzroy zegt in zjjn rapport, dat er soldaten wareD, maar ik zeg, dat er geen warco. Zjj vertrokken allen een week van te voren. Ik zeg, dat kapt. Fitzroy zjjn manschappen noodelooa liet vureo, dat niemand weerstand booddat hjj noodelooze moorden pleegde, en dat in dit geval de Engelschen barbaarscber handelden dan Arabi." De Tïmes-correspondent, wien hg het bovenstaande meedeelde, acht zjjn verklaringen omtrent de b&rbaatech- beden der Engelschen overdreven en scbrgft die over drijving toe aaa dea schrik, door dea bejaarden man ondervonden in dieo ongelnkkigen nacht. Maar het achjjnt toch zeker, dat de Engelscheo zich dan niet hebben gedragen zooals men van de »strjjders voor beschaving en regt" verwachten zou. Voor eenigen tjjd maakten wjj melding van een zonderling testament, dat een Londensche dame, miss Bardett, had gemaakt en waarbjj baar woning na haar dood gedurende twintig jaren gesloten moest bljjven. De erfgenamen waren daarmede lang niet ingenomen en vroegen vernietiging van dat testament en hot Engelsch gezond menschenverstand heeft gezegevierd over de grillen van een onde jonge dame, bet testa ment werd tenminste voor dat gedeelte, waarin die dwaze bepaling voorkwam vernietigd en de erfgenamen mochten dadeljjk aan bet deelen gaan. Te Bagnolet (Frankrjjk) is Zaturdag io den ouderdom van 103 jaren zekere Pierre Petit overleden, die nog aan de veldtogteu in Egypte onder Kleber en Bonaparte en later aan den togt naar Ruslaod had deelgenomen. Hjj had twaalf kinderen gehad en verloor twee zonon in den oorlog van 1870. ©uttsdilanb. Vjjf-en-negentig jaren in een hnis gewoond te hebben en dan te moeten verbuizen, is zeker smarteljjk. Toch moest dezer dagen een vrouw van vfif-eo-negentig jaren te Hamburg hieraan gelooven. Zjj was in het hui?, dat zjj tot dusverre bewoonde geboren, gedoopt en gehuwd, had er man en ouders verloren en boopto er ook te sterven. Zjj bad echter buiten dea waard of liever buiten de bouwcommissie gerekend, want haar woning werd afgekeurd en ze moest vertrekken. Dat de oude vrouw met een bezwaard gemoed de woning verliet laat zich gemakkeljjk denken. Volgens eene te WeeDen verscbjjnende Landbouw courant maakt men tegenwoordig meerschuimen pijpen koppen van aardappelen. Deze worden daartoe geschild en 36 uren lang in 8 deelen zwavelzuur en 100 deelen water gekookt, daarna gedroogd en uitgeperst. De daaruit gemaakte pijpenkoppen zjjn van de echte nauweljjks te onderscheiden, en zelfs heeft men onder zeer storke drukking biljartballen weten te vervaardi gen zoo bard als ivoor. 2§«fgte. De zaak Peltzer wordt in de maand November e. k. voor het hof van Assises van Brabant behandeld, onder voorzitterschap van den heer Demeure. De regt- zitting zal vermoedeljjk drie wekeD duren. Honderd getuigen zullen worden geboord. De instructie heeft tot dusver 200,000 francs gekost, waarvan 12,000 francs voor telegrammen. Tien klerken zjjn belast met het maken van afschriften der bescheiden. sRebcrlttnb. Rotterdam 7 Sept. Onze gemeente telde op 31 Dec. 1881 157.270 inwonerstegen 123.097 op 31 Dec. 1870. Daaronder waren in 1870 70.651 Nederd. Hervormden, tegen 90,359 in 1881en 37.141 Roomach Katholieken in 1870 tegen 47.030 in 1881. Het aantal ongeloovigen die er voor te boek etaan bedroeg id 1870 25, tegen op 31 Dec. 1881 557. Maltatuli zalnaar men meldtook dezen winter geen lezingen in het land bonden. Het slot der ge schiedenis van WouteT, in den zevenden bundel nog niet geheel afgesponnenzal waarachjjnljjk eerst na den dood van den auteur verschjjnen. Middelburer, 7 Sept. Vao de 16 candidaten, die gisteren en heden werden geëxamineerd, is een niet opgekomen, 8 werden afgewezen en 7 toegelaten, t. w. de heeren J. J. Jöch vaD Harderwjjk, A. Lim- bacb van Middelburg, P. van Loo van Dirksland. L. Meeuwse van Wolfaartsdjjk, H. van Rugge van Nie- werkerk a/d IJsel, E. H. do Ruiter van Middelbarnis en J. E. van der Slikke van Poortvliet. Op de te Gouda, door de Hollandsche maat- schappjj van landbouw gehouden landbouwtentoonstel ling, werden o. a, bekroondde heer E. van don Bosch, te Goes, voor nieuwe gewassen, Mold's veredelde witte tarwe, Engelsche winterboonen, Mold's veredelde naakte baver, met de gouden medaille en voor eene collectie ZeeuwBche zaaigranen (niet gevraagd bjj bet progromma) met een bestuursprjjsde heer J, Q. C. Peman Kakebeeke Az. te Kloetioge, voor de grootste euikerbeetworteleD en maDgel wortelen, geteeld op klei grond beide met den 2en prjjs. MirWelburtr, 7 September. De beer P. Scbie- tekattede bekendekundige en toch nederige hortu- lanus alhierviert heden zjjn 70en jaardag. Ónder de vele bljjken van belangstelling en waardeeriogdie bjj van verschillende zjjden ontvangen mogtverdient in 't bjjzonder vermelding een geschenkhem vereerd door de »Walchersche Botanische Yereeniging." Het bestaat in een sierljjkeD met zilver bewerkten inkt koker met toepasselijk inschrift. St. FliilfpnlniKl5 Sept. In de vergadering van den Raad dezer gemeente op heden werd onder meer behandeld de gemeentebegrooting voor 1883, bedragende in ontvangst en uitgaaf 9346.26. De kosten van onderwjjs daarop uitgetrokken beloopen 4075, terwjjl voor renten en aflossing 1180 is uit getrokken. Do boofdeljjke omslag is uitgetrokken tot een bedrag van 3200. beloopenöe het cjjfer der be volking 1455 zielen. Zierikzee, 9 Sept. Bjj vonnis der arrondisse- ments-regtbank alhier zjjn verwezen naar den Procureur- 1 Generaal bjj het Geregtshof te 's Gravenhage, lo. J. H., oud 24 jaar, winkelier, en 2o, zjjue huisvrouw J. van der V, oud 25 jaar, beiden wonende te Scherpe- ni8se, beklaagd, dat zjj op een Zaturdag in het voorjaar van 1882, op of omstreeks 18 Maart, 's avonds teo 9 ure ongeveer, immers na zonsondergang, in hun woning te Scherpenisse, te zamen en in gemeen overleg, aan C. Z. oud 17 jaar, arbeidster aldaar, 2 guldenetukken arglistig ontnomen en zich toegeëigend hebben en zulks met behulp van geweld, doordien de eerete beklaagde, na haar gewelddadig achterover op den grond getrok ken te hebben en met zjjn knieën op haar te zjjn gaan zitten, ondanks baar wederstand, zjjn hand onder haar rok in baar zak bragt en daaruit de guldens wegnam, terwjjl de 2de beklaagde, op aanwjjzïng des eersten, na de straatdeur te hebben gesloten, het meiBje, dat mede door hevig schreeuwen zich trachtte te verdedigen, het schreeuwen belette Ao'vr met kracht de hand op haar mond te drukken. Aan den heer H. A. Hage is met 15 Sept. a. s. eervol ontslag verleend als Burgemeester van Ellewoutedjjk. De heer Smits te Stavenisse heeft het voornemen een omnibusdienet in te voeten, van Stavenisse op Tholen, in correspondentie met de Zierikzeescbe boot op Rotterdam, en den stoomtram Tholon—Bergen op Zoom. Den 3en dezer ontstond aan den calamiteusen polder Sazanna (eiland Tholen), vóór djjkpaal 10 eene oeverafscbuiving, lang 41 en breed 5 meter; zjj is 15 meter nit den voet van den zeedjjk verwjjderd. Als men de landbouwers in Schouwen en Duivelaod boort klagen, dan is dit weinig in overeenstemming met hetgeen uit Noordgouwe in de N. Bolt. Ct. ge schreven wordt. Volgens dieo verslaggever levert de oogst goede resultaten op. Lees slechts: Heel wat beter dan het vorige jaar is thans de oogst nitgovallen. Tarwe, rogge, gerst en haver kwamen goed binnen. De opbrengst van tarwe is middelmatig, maar het etroo valt mede. Gerst gaf een middelmatig beschotrogge echter meerbaar opbrengst is goed. Zomergerst en haver zjjn nog niet gedorscht; men verwacht een flink beschot. Dat van de erwten valt echter tegen. Met de aardappelen i> bet niet ganstig gesteld; in de vroege soorten is veel ziekte; ook van do late soorten wordt een klein beschot verwacht. Ze zjjn over het algemeen niet te best van smaak. Ujjen beloven veel. De prjjzen zjjn oog onbekend. Suikerbieten staan welig te velde en zullen al spoedig gerooid worden. De klavervelden worden voor den tweeden keer gemaaid. Er zit veel op. Bet vee is gezond en duur. Het beeft overvloed van gras. Tot lid van don raad dor gemeente Wissenkerke is, bjj herstemming, gekozen de beer J. L. Klujjt met 62 stemmen op den beer A. van der Maas waren 42 stemmen uitgebragl. De tot boek ver koopers-Bpeculatie gobeilgde hof stede Bozentiein, bjj Haarlem, is te Amsterdam io het openbaar geveild voor 18,802. De verzending van appelen en peren nit de om streken van Utrecht per scheepsgelegenheid naar Rot terdam, met bestemming naar Engeland, is thans in vollen gang. De verzending geschiedt in tonnen. De prjjien zjjnperen van f,50 8 en appelen van b tot 7 per mud. Te Amsterdam heeft zich een apotheker vergif- tigd wegens achteruitgang in zgne taken. De drie vermiste knapen uit Arnhem zjjn Woensdag te Beek bjj Ubbergen, zittende op een hek, door eene dame gevonden, die terstond de bevoegde autoriteit daarvan heeft kennis gegeven. Het drietal is daarna per rjjtnig naar Arnhem teruggebragt. Het is tbans gebleken, dat zjj reed* Vrjjdag terstond de stad hebben verlaten en in dien tusschenljjd Kleef, Kevelaar en Kempen hebben bezocht. Geldgebrek heeft hen weder naar het vaderland teruggedreven. Te Welsuro, gemeente Olst,'" werd Zondagmorgen een rijksveldwachter, die een strooper een geweer waarmode hg in het open veld was geweest, trachtte af te nemen, door hem en nog 3 makkers aangevallen, die hem in een schuur sleepten en ter deeg mishan delden. Don rgksveldwachter gelukte het echter met zjjn revolver een schot te losseD, waarop eg allen het hazenpad kozen. De justitie doet onderzoek. Nabij bet fort >de Klap," tusschen Utrecht en ZutfeDbad Woensdag morgen een treurig ongeval plaat?. De landbouwer A. de W. wilde zich met zjjne vrouw, vader en zuster naar een buweljjkeplegtigheid begeven. Nabjj hunne woniog werd het paard schichtig en liep met wagen en al te water, met het bedroevend gevolg, dat de man en de vrouw zjjn verdronken. Floralla te Tholen. Niet zoo grootsch als in de hoofdstad der provincie, maar toch net en sierljjk was de tentoonstelling van planten, gekweekt door den werkenden stand, in ons stadje ingerigt. Io bet voorjaar werden 380 goed- fewortelde stekken aan 53 deelnemers uitgereikt, den September werden 320 voot bet grootste deel goed ontwikkelde planten, door 49 personen weder ter me dedinging ingeleverd. Met zeer veel smaak waren de groepen gerangschikt door J. van Sorgen, Tuinman van den heer Dr. Boom. Maar wjj willen het niet vergeten, dat die taak gemakkeljjker werd gemaakt door de welwillendheid van zeer vele ingezetenen, welke sierljjke en voor een deel kostbare planten afzonderden om de zaal »Non Semper" al9 in een fraaien tnin te herscheppen. Verzuimde ik dien dag, tot mjjn spjjt, den dank van bet bestuur aan die allen te brengen, zjj zallen wel willen gelooven dat bet onwillekeurig geschiedde en ook door dit berigt dien welgemeenden dank ontvangen. Zjj mogen zich verzekerd houden, dat hunne bereidwilligheid door het bestuur op boogen prjjs wordt gesteld en bet welslagen van het feest daar aan voor een groot deel wordt toegeschreven. De be oordeeling der ingezonden planten leidde tot de overtui ging, dat de ervaring in bet kweeken van planten reeds bjj velen vruchten draagt, boewei er ook nog altjjd worden gevonden, die de ontwikkeling geheel aan de natnur overlaten. In de eerste afd. werden 5 prjjzen uitgereikt. Ie prjjs aan P. Beekman, 2e prjjzeD aan M. Beekman en W. van Dullemen, 3e prjjs aan D. van Begto en 4e prjjs aan P. Praat. Eene kleinigheid werd nog ter aanmoediging geschonken aan C. van den Broeke. In de 2e afd. kende' de Jury 10 prjjzen toe: le prjjs aan J. A. Sako, 2e prjjzen aan P. Naerebout en W. A. van Nieuwen- hujjzen, 3e prjjzen aan C. Cornelisse en J. Somers, 4e prjjzen aan J. Q. van Djjk en J. Lindhont, 5e prjjzen aan C. Lammetse en T. E. van Djjk, 6e prjjs aan J. de Jonge. Maar behalve deze beat gekeurde verzamelingen wa reD er ook andere, die de bekroonden zeer nabjj kwamen. De» avonds van denzelfden dag werden de prjjzen, in tegenwoordigheid van zeer vele belangstellenden door den vooriitter uitgereikt. Moge de liefde voor het kweekeo van planten, in alle standen der maatschappij ook doot onze vereeniging steeds meer worden bevorderd. C. E. CRÜLL. Kerknieuws. Beroepen bjj de Chr. Ger. Wagemakerpred. te Hilversum, te Yerseke, Ds. Bedankt voor bet beroep naar Schore c. a. door ds. H. Koudenberg, pred. te Ericbem. Bedankt voor bet beroep naar de Evang. Lutb. Ge meente te Vlissingen door ds. Pohlman, pred. te Groede. Aangenomen het beroep naar Sae-van-Gent en Phi lippine door Ds M. C. Muller, pred. te Durgerdam. PREDIKBEURTEN bij db CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE GEMEENTE tb Zierikzee, AJdeeling Sint-Domusstraat, op Zondag 10 September 1883. Voormiddag 10 ure, Ds. van DIEMEN. Avonds 6 ure, Ds. van DIEMEN, Cat. Zond. 37. Gemengde Berigten. Een Zeeuwech boettje, die dezer dagen Rotterdam bezochtkeek verbaasd naar de dradendie in de lncbt zwevennl. de to'.eph'.ondrf.den. Io zjjn onooozelheid, dacht de man dat er koorddansers moesten komeD In Hongarjje heeft het de vorige week zóó gehageld dat honderden vogels dood op den grond lagen en zelfs eenige arbeiders io het veld het leven verloren. Te St. Maartensdjjk mag men bjj bet koopeo van spek wel toezien of het niet van zieke varkens afkomstig is. Spoed nspoed nJonge dames van af 18 tot 21 jaren! er worden er nog twaalf gevraagd voor de aanst. kermis te Scharendgke. De onde bonzing te Hoek wordt aangeraden des Zondags zoo niet voor spot met zjjn kar te rjjden w&nt anders zal bjj nog gevaar loopen om door de politie opgepakt te worden. Een meisje te Tholen beeft het weêr verschrikkelijk druk gehad op Floralia, zjj meende daar al de beeren onder de pantoffel te nemenmaar bet is mislukt. Het ware beter dat Jan te Br. maar weder naar Marina terugging, dan zich op te houdeD met eene dienstmeiddie zoo gek en zoo familiaar met eeD heer is. De meid van eeu rentenier te den Bommel wordt aangeraden wanneer zjj weer 5 cts. te veel hoeft, ze niet aan Lydia maar aan haar rader te geven die kan ze beter gebruiken. Pietje van een arbeider te O. wordt aangeraden zooveel snaps niet te hebbes van jongenswaarvan niets te zeggen valt. Dus, Pietje 1 met nw rond gezigt, Houdt voortaan uw mondje digt, Gjj zult voortaan wel moeten zwjjgen Om een boerenzoon te krjjgen Want gjj zjjt nog veel te klein Om nn al zoo trotsch te zjjn. De meid van een kastelein te Stellendorp zou zoo gaarn eeu jongen hebbenmaar bet wil maar Diet gelnkkenomdat zjj te veel praats van ieder beeft. »Wel, wel! zegt Marien te Rilveld, wat heb ik een moeite gedaan om de meid van den burgemeester in de fuik te krggen en nog is bet mg mislukt. Zou het niet wezen omdat hg te veel in de kroog loopt? Een jongen te Staveoiese wordt voor de tweede maal aangeraden zich zoo onfatsoenlijk niet aan te stellen io de kerk voor Mietje, dat past niet voor iemand die maar knecht is by zgn broeder. Ingezonden Stukken. Zeelandeen paerel aan do Kroon van 't Rjjk (der Nederlanden, >Biedb menig scboontoonecllangs beemden kust of (stranden »J&, wat den vreemdeling van elders zeggen moog, Ziet bjj oplettend rond, veel soboons treft daar (zjjn oog." Zoo sprak verleden jaar, een van die vreemde boeren, Die af en toe bg J. de Woerd logéren, En voor hun zaak, als leden van den koopmans-stand Van nit ons Zierikzee, doorreizen gansch bet land. Die man had wel gelgk, althans dees' wein'ge regelen Durf ik als als Schouwenaar met mjjo aplaus bezcg'len, Ook 't geen hg verder schreef, was het op lossen trant, Gaf duidelgk toch te zien, hetgeen ligt voor de hand. "Voorwaar, dat wat hg schreef over't oude Brouwershaven Kan dagelgks ieder zien, behoeft men niet te staven Met woordeD vol criliek de toestand zelf dier etad Toont ons dit treurig feit, bg 't plein of middelpad. De dwarsstraat noemt men het, want 't is bestraat met (kejjen Die bg ongunstig weêr, dan wel met booge tjjen Soms dagen achteréén, voor niemand zjjn te zien, En aan den vreemdeling, geen keurig schouwspel (biêo. Want achterblijvend slib, eenmaal door hen beschreven, Als ware 't een modderpoel, waariomen wordt gedreven Als men per as deez' weg, of loopend, over moet Dit achterblijvend slib, doet aan 't oog geen goed. Veel minder nog aan ben, die daaglgks daar passeren Of als deez' vreemdling zei, tot sparing van de kleéren De dwara-straat daar vermjjdt, die steeds tot kiodreo (vreugd, Voot schuitje varen dient, voor loopen toch niet (deugt. Zou 'twaar zgn wat hg schreef, dat 'khier nog eens (laat volgen, Als ware Vader Cats niet zonder reên verbolgen En draaide bg dien poel, naar 't schjjnt, zgn rugge toe Als maakte 't zien alléén, diens heldren oogblik moe 'tls waar, 'tbeeld des mans, kan zeker niet beseffen, Van 'tgeen rondom geschiedt, dat zeker Cats zon treffen; Zag bg in werk'ljjkheid, dien weg voor 't nageslacht, Wie zegt het, wat bg dan, daarover had gedacht? Doch zeker trof zgn oog, ook enk'Ie goede zaken, En 'tligt ook verre af, 't Stadsbestuur te laken, Want 't is een lastig iets, maar overal bekend •Waar geen finanties zgn is 't tobben zonder end." Ging 'kdoor op dat gebied, in al de onderdeolen 'tZou zeker menigeen ten spoedigst gaan vervelen; 't Is een Gemeente-kwaal, die toeneemt met den tjjd, Waarover in den Raad, men menig uur versljjt. Maai lang niet iederéén, is hiervan gansch doordrongen Wie oppervlakkig ziet naar al de vreemde sprongen Van hem dio daar passeert, tot weering van de sljjk, Geeft, als deez' vreemdeling zgn ongenoegen bljjk. Zgn er voor 't Onderwjjs of Kerk nog groote posten, Die 't wakkre Stads-bestunr zeer veel hoofdbrekens (kosten Dit feit staat niet alleen men vindt schier overal Behoeften zonder eind tot aan den versten wal. 'tKost zeker veel beleid om rekening te houwen, Met nit een schrale beurs, naar hartelust te bouwen, Docb waar niet is, voorwaar, %jj men een billgk mensch, Dan wacht men met geduld naar zjjn bescheiden (wensch. Toch voedt men steeds dien wenscb, en ieder mag dit (weten, Dat Brouwershaven gauwde Dwars-straat schoon (mag beeten Men bragt veel goeds tot stand, zjj d' uitgaaf ook een last, Die tijdig ingebragt, in de begrooting past. Komt dan oen vreemdeling zgn tabernaklen bouwen, Dan zal zgn oog voorwaar, een schoon toonoel aan schouwen Trotsch storm of regenbui, loopt men de baven rond, En stapt dan flink en droog, waar vroeger modder stond. X. Prjjieeu der Boter en Ejjeren. Zierikzee, 7 September 1882. Boter hoogste koers ƒ0,671/» en laagste koers 0,60 per 5 Hectogramm. Kip-Egeren hoogste koers 1,10 en laagste koers 0,85. 8TOOJS1BOOTDIENST Middelburg en Zierikzee. SEPTEMBER 188S. Van MIDDELBURG Van ZIERIKZEE Zatnrd. 9 's morg. 8,— u. Zoodag 10 's nam. 2,30 Maand. 11 4, Dingsd. 12's morg. 11,— 6,30 i Woensd. 13 Doud. 14 Vrjjdag 15 11,— Zaturd. 16 8, Zondag 10 'e morg. 10,— u. Maand. 11 7,S0 Dingsd. 12 7,30 Dingsd. 12 'snam. 5, WoeDsd. 13 5,— Dond. 14 tot Cortg.'snam. 5,30 terug 's nam. 6,30 o. Vrgdag 15 'emorg. 6,30» Vrjjdag 15 'snam. 8,30» Zaturd. 16 morg. 11,30 Zierikzee—Rotterdam v. v HET RADERSTOOMSCHIP vertrekt geregeld van ZIERIKZEE: Maandag voormidd. 7,30 o. Donderdag T, Zaterdag 7,30 van ROTTERDAM: Zondag voormidd. 8,30 u. Woensdag 8,30 Vrgdag 8,30 Vracht van ZIERIKZEE naar DORDRECHT of ROTTERDAM Groote Kajuit 1,40. Voorkajuit 0,90. Schipper A. v. d. HUCHT vertrekt des Woensdags van ZIERIKZEE naar MIDDELBURG en des Vrjjdng^-midclags van MIDDELBURG naar ZIERIKZEE. Ondertrouwd JACOB KOK vaD Hcllevoetsluis, en JOHANNA BARTELSE van Brouwershaven Brouwershaven, 6 September 1882. Ondertrouwd: P. A. WESTERWEEL Jt. en J. M. HAGE Cd. St.-Maabteksdijk 7 September 1882. Algemeens kennisgeving. Bevallen van eenMeisfe,G.C-BARTELS— Wednwe ar Airman. Zierikzee, 6 September. Eenige ken nisg tvtng. NEELTJE de JONGE, wed. van Johannes Koppens, hoopt Zondag 10 September 1882 hare OOste geboortedag te herdenken. Zierikzee, Namens Kinderen, 8 Septemb. 1882. BehuwdKlein- en Achterkleinkinderen. Algemeens kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm, na een 1 jjden van 16 jaren, onze geliefde Echtgenoote en Moeder, LEENTJE DANA COOMANSin den ouderdom van 47 jaren. Colijnsplaat, J. C. DE KOSTER 6 September 1882. en Kinderen. Algemeens kennisgeving. De ondergeteekenden betuigen hunnen op rechten dank aan allen die hen hulp hebben verleend in den avond vao 29 Augustus jl. Ook zjj door deze dnnh toegebracht aan de BEL GISCHE MAATSCHAPPIJ voor Brandverzekering (Agent de Heer C. van der Vliet Dz.) voor de spoedige afdoening van de assarraDtie-penningen. Kerkwerve, J. van de VELDE 7 September '82. en Echtgenoote. AANKONDIGING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Stavenisse brengen ter kenpie van belanghebbenden dat overeenkomstig 1 van art. 14 van het Reglement op de WEGEN EN VOETPADEN IN ZEELAND, Provinciaal bladno. 85 vao 1881gedurende één maand en wel vao 8 September tot en met 8 Oc tober e. k.dagelgks too gemeeotehuize voor ieder kosteloos ter inzage ligt, de Ligger met de Kaart in zgn geheel, alsmede dat binnen dien termyn schrif telijk bezwaren kunnen worden ingebragt bjj den Raad. Stavenisse den 7 September 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester C. DORST, L z. De Secretaris A. F. HANSSENS. gÊÊÊf» Bg vonnifl van de Avrondissements-Regt- bank te Zierikzee, dato 5 September 1882, is AREND VAN POELJEzeilmaker en winkelier wonende te Tholenverklaard te zgn in staat van faillissement, te rekenen van af den 4 dezer, met benoemiDg van den EdelAcbtbaren Heer Mr. A. HEEMSKERK, Regter in voornoemde Regtbanb. tot Regter-Commiesaris en van JAN van ELSiiCKER, deurwaarder bg gemelde Regtbankwonende te Tho len tot Curator. Tholen, 7 September 1882, De Curator in voornoemd faillissement, J. van ELSiiCKER. Strandvonderij. Db BURGEMEESTER-STRANDVONDER ts ME LISSANT, zal op DoiiilBrAoe 1-4 Septem ber 1SSS2, 's namiddags 2 uren, om contant geld verkoopen EEN IN GOEDEN STAAT ZIJNDE liggende aan den djjk van die gemeente. i polder Raxöui8Be onder

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1