ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4664. Dingsdag 5 September 1882. 59ste Jaarg, V erkiezino-Gemeenteraad. JHR. MR. W. A. DE JONGE, t elegrammenT Verschjjnt DINGSDAG, DONDEEDAG en ZATUEDAG. )>e prjjs per 8 maanden ia 1,80, franco per poet 1,60. ADVERTENTIËN, van 18 regels 30 Ots., meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlgk tot des Maandag Woensdags en Vrjjdaga voormiddags 10 ure bezorgd worden. Qroote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Wij herinneren den Kiezers, dat op Dingsdag September a. s. de verkiezing zal plaats hebben voor een lid in den Raad dezer gemeente. Door de Liberale Kiesvereeniging is aanbevolen ■welke keuze algemeen met genoegen werd vernomen. Wij wekken de Kiezers ophoe wel er geen strijd is te verwachten om getrouw ter stembus op te komen opdat de. heer de Jonge met een flink aantal stemmen worde gekozen. PÖLITIE-DIENAAR. De BURGEMEESTER van Zierikzee roept bjj deze op sollicitanten naar eene open te vallen betrekking van agent van politie 3de klasse in die gemeente, waaraan verbonden is eene jaarwedde van 450.-, benevens vr^je bovenldeeding, schoeisel en wapeningom zich in persoon, met over legging van eigenhandig geschreven verzoekschrift, en bewjjzen van goed zedelijk gedrag, vóór den IS September e. k. aan te melden bg den Commis saris van Politie in deze gemeente. ~1»\I)ËRWIJZER. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekenddat in die gemeente openkomt eene plaats van onderwijzer aan de openbare school voor minvermogenden (Tuaschenschool)waaraan ver bonden ia eene jaarwedde van 600, die met 100 wordt verhoogdwanneer de benoemde in het bezit ia der acte van hoofd-onderwjjzer, of zoodra hjj die acte verkrjjgt. Sollicitatiëa en stukken worden franco ingewacht bjj Zierikzee den 4 September 1882. De Burgemeester en Wethouders J. MAURITSZ. GANDERHEIJDEN. De Secretaris, J. P. N. ERMER1NS. Het HOOFD van Het Gemeentebestuur te Zierikzee verwittigd de belanghebbendendat de Patent bladen voor het dienstjaar 1882/83 (le kwartaal) ter Secretarie dezer Gemeente zullen worden uitgegeven van heden af tot en met Zaturdag den 9 September e. k. De Patentpligtige ingezetenen worden derhalve uit- genoodigd om in persoon hun Patentblad te komen afhalenzullende aan ben die hierin nalatig mogten blijvenbet Patantblad worden tehuis bezorgd door den Deurwaarder der Directe Belastingen, tegen betaling van 10 cent voor elk onafgehaald Patentblad, inge volge de wet. Zierikzee, den 4 September 1882. De Burgemeester J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. Lijst van benoembaren bij den dienst der Brandweer. Ds BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend, dat door hen is herzien de Ljjst van Ingezetenen dezer Gemeente, die voor de Brand weer beaoembaar zjjn, en dat die Ljjst van heden af, gedurende veertien dagenop de Secretarie dezer Ge meente voor een ieder ter ÏDzage zal nederliggen. Zjj die meenen redenen van vrgstelling te hebben, op grond van de bepaling voorkomende in art. 45 der verordering tot voorkoming en blasscbing van brand, kunnen binnen gemelden termijn van veertien dagen, die redenen schriftelijk indienen bg Burgemeester en Wethouders, en bjj afwjjzendo beschikking in beroep komen bg den Raad. Die bepalingen luiden als volgt «Benoembaar zjjn alle mannel jjke ingezetenen, van >25 tot 45 jaren oud, wonende binnen de bebouwde >kom der Gemeente en op de dg ken tot aan het Sas, behoudens deze uitzonderingen >Niet benoembaar zjjn de leden van den Gemeente raad, de leeraars der onderscheidene godsdienstige «gezindhedende leeraars en onderwijzers der openbare >en bjjzondore scholen; de militairen uitgezonderd gepen sioneerden, en zjj die hebben geremplaceerd; schut- •terpligtigeu, uitgezonderd zjj die tot de reserve zjjo «overgegaan; het personeel aangesteld tot bediening der «gemeente-vloedplanken de rjjks- en Gemeenle-ambte- naren voor zoover de aard hunner ambtsbediening «hunne vrgstelling noodzakelijk maakt; de leden der «regterljjke magt; geneesheeren, en zjj die door lig- «cbaamsgestel voor den dienst bg de brandweer onge- «schikt zgn. Zierikzee, den 4 September 1882. De Burgemeester en Wethouder», J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. Cincinnati^, 31 Aug. De graanoogst in het geheele land wordt geschat op 1,800,000,000 bnshels, tenzjj de Septemberkoude nadeel er aan toebrenge. Uit Chicago wordt gemeld, dat bet den 11 Aug. in het noordeljjk deel van Wisconsin en zelfs in de voorsteden van Chicago gevroren heeft. Op het meer Michigan was het voor den tjjd van het jaar buiten gewoon koud. De jongste bruid in Amerika is tot dusverre de elfjarige miss Caton, die binnenkort met den twintig jarigen Mr. Thomas Payne in het huwoljjk zal treden. Huddersfield Examiner geeft de volgende, niet zeer smakeljjke, beschrijving van een bezoek aan een fabriek van Ameriktfaosch bussenvleesch. Da opper-inapeotear Babley en do inspeoteur Latham vonden op zekeren avond in eene fabriek van busBen- vleesoh eene stoommachine in werking en ongeveer 1300 E». ziek paarden- en schapenvleesch enz. in de versohil- ende stadiën (van de ruwe grondstof af tot aan het gereed gemaakte vleesch toe), worst enz. Er waren ongeveer 200 p. versch bereide worst, die, om haar oen friecb uiterlgk te geven, met oker gekleurd was. Voorts werdeD er gevonden twee van de huid ontdane, nog niet afgehakte schapen, vierdedeeleo, borsten, beenen en schouderstukken van zieke hamels,ziek paardeavleesch in stukken gesneden, vaten vol juist toebereid bussen vleesch, grootendeels paardonvleescb, ontzettend ziek en met oker rood gekleurdgroote Duitsche worsten uit dergeljjk ongezond, zoo niet giftig vleesch, en een overgroot aantal bussen, gereed om deze niefcalledaagsche mengsels te ontvangen, en later als lekker «geoonser- veerd" Amorikaanscn bussenvleesch door goedgeloovigen te worden gekocht en in de magen van consumenten, bjj wjjze van lekkernjj, teregt te komen. Fort-Saïtl2 Sept. Arabi-pacha heoft eenjkamp gevormd te Saiabieh en bedreigt het kanaal en de flanken der Engelscben. Genernal Wolaeley heeft maat regelen genomen om elke beweging van die zjjde te beletten. €lngelantr. Londen1 September. De berigten over de cholera-epidemie te Manilla zgn verscbrikbeljjkbet dageljjksch aantal dooden bedraagt 200. De handels- bestellingen worden in grooten getale ingetrokken. Londen 2 Sept. Ic eene depêche van generaal WoUeley uit Ismaïlia van 1 dezer wordt gemeld, dat hg slechts op de volledige inrigting van den trans portdienst wacht, om eene nieuwe voorwaartsche be woging te maken. De generaal had op den spoorweg en het zoetwaterkanaal gerekend voor het vervoer van leeftogt aan de troepen in het front, maar de vjjand anoed deze middelen van gemeenschap ai door het leggen van djjken in het kanaal en van een grooten dam op den spoorweg. Thans zjjn deze hinderpalen uit den weg geruimddrie locomotieven zgn op den spoorweg in dienst. Een bezending muilezels is van Cyprus aangekomen en anderen worden spoedig van Malta, Italië en Syrië verwacht. Generaal Wolseley hoopt kameelen van de Bedoeïenen te verkrjjgeD. Do hitte is niet zóó groot als verwaoht werd. De ge zondheidstoestand der troepen is goed. Niet minder dan 200,000 centenaars bazen en konjjnen zgn onlangs goed verpakt in blikken bussen uit Australië oaar Engeland verzonden. Dit is de grootste lading van dit artikel die ooit werd ingescheept. De voorraad in Aastraiie schjjnt bjjna onuitputtelijk. De NieQw-Zeelandsche vleeschverzending-maatscbappjj, die de ladiDg verzond, ontvangt door elkander 5000 hazen per dag om te bewerken. Op enkele dagen ontving zjj er zelfs 9000. Een vermetele aanslag maakt te Londen veel senaatio. Een Rus, met name Savitecb, was uit Odessa daar aangekomen om een erfenis ten bedrage van 15,180 pd. at. in ontvangst te nemen. De gelden waren in Russische en Italiaansche obligation in de Bank van Engeland gedeponeerd. Met de Eogelsche taal niet bekend sjjnde, engageerde hg een tolk in den persoon van een landsman, Johann Novitsky genaamd, sonder de voorzorg te nemen, eerst naar diens soliditeit on goeden naam te informeren. Dingsdag begaf Savitsch zich in gezelschap van zgn tolk en zgn advocaat naar de Bank, waar de obligation aan hem afgegovon werden. Zgn plan was de papieren van waarde aan een assu rantie-bank in bewaring te geven. Van dit besluit zag bg echter voorloopig af, want nadat bjj van zjjn advo caat afscheid genomen had, wist de tolk hem te overreden even naar sjjn huis in Blandfort-street meê te gaan. Daar aangekomen, soupeerden do beide Rus sen, dronken koffij en speelden een partjj schaak. Opstaande om naar zjjn faótel terug te koeren, werd Savitsch plotseling door Novitsky aangegrepen en tor aarde geworpen. Na een wanhopige worsteling wist de tolk zich van den lederen buidel mot obligatiëu meester te maken, liet den beroofden Rus half versuft liggen en koos hot hazenpad Zoodra Savitsch weêr bjjkwam, jjlde bg oaar het naastbg gelegen politie-station en deelde daar hot gebeurde mede. Oomiddeljjk werd een onderzoek inge steld en naar verschillende zjjden getelegrafeerd, maar tot heden is geen spoor noch van den diof noch van do papieren gevonden. Deze laatsten zgn ongelukkig aan toonder, zoodat ze waarscbjjoljjk reeds lang ver zilverd zullen zgn. Voor de arrestatie of aanhouding van den dief is een belooning van 100 pd. et. uitgeloofd. J&nsinnfe. 8edert eenigen tgd wordt te Petersburg zeer ge klaagd over de voortdurende afwezigheid van het Hof. De Keizer en zgn gezin wonen nu reeds sedert een jaar te GatBchina of Petershoffeesten worden niet gegeven en het spreekt dus vanzelf dat veleD, die uit de leverantiën voor de feesten regtstreeks of zgdelings hunne voornaamste verdiensten trekken, klachten aan heffen. Thans wordt gemeld, dat het paleis in de hoofdstad, waar de Keizer als troonopvolger gewoonljjk verbljjt hield, tegenwoordig weder in bewoonbaren staat wordt gebragt, en men wil daarin een teeken zien, dat de Keizer voornemens is, weder voorgoed zgn verbljjf to Petersburg te vestigen. 2tal'u. Bekend is het, dat bet met den boerenstand in Italië trenrig gesteld is. Een onlangs te Verona ver schenen werk «de stem van een boer," dat geschreven werd door iemand uit den boerenstandhangt een droevig beeld op van de ellende, welke de boeren arbeider heeft te verdnren. Hg beschrglt hoe de boeren-arbeidervan den morgen tot den avond in bet veld bezigzich met schralen bost moet voedenin ellendige holen woont, en door elkander niet meer verdient dan 's winters 22 centisimi (ongeveer 10 ceDts), en 'fl zomers 32 centisimi (nagenoeg 15 cents) per dag, voor zich en zgn gezin); hoe bjj geheel opgaat in do drukkende zorgen en het weinigje scherpzinnigheid dat hem overbljjft, gebruikt om zich te voegen naai de luimen en eigenaardigheden van zgn moester. Bjj verbeeldt zich geboren te zgn om te dienenbesteedt al zgn verstand aan het bestudeeren van zgn meester, en is, als bg dezen tevreden stelt, zelf zoo tevreden als dit mogeljjk is in dit leven. «Het is niet in het belang van de landeigenaarspriesters en winkeliers dat de boor ontwikkeld wordt," zegt de scbrjjver, «en daarom doen de gemeentebesturendie grootendeels onder den invloed staan van zulke mannenniets om den toestand van de arbeiders te verbeteren. Die heeren hebben ezels noodig maar geen menschen goboorzame handenmaar geen denkende hoofdenen zjj zien in den boer alleen een werktuigora hunne belangen te dienen." JFïanhrijjfe. Te Marseille is een jonge dame levend verbrafffl. Den trap opgaande met een petroleumlamp in de eene en een flesch met petroleum in de andere hand, gleed zjj uit en viel. De flesch brak, de olie vatte vuur en in weinige minuten was het vijftienjarig meisje onher stelbaar verloren. Sbiitisdilitnb, Te Berljjn is in hoogen ouderdom een man overleden, wiens leven rjjk aan wederwaardigheden is geweest. Als dief en inbrekor, die elf jaren in het tnchthuis had doorgebragt, heeft bg de kunst verstaan zioh op te werken tot een sch&trgk mao, bezitter van een vors- teljjk ingerigte woning en prachtige equipage. Af stammeling van een beruchte die venfamilie, waren zjjn broeder en zgn zwager ook mannen van het vak. Na zgn ontslag uit de gevangenis rigte hg eerst eene zaak op in heeren-modeartiko;'«n doch spoedig begon hg met andere zaken die nog al winst beloofden hg wera wisselagent en deed wi •nel-zaken met offioieren en lieden van hoogen adel. Met twee beruchte woekeraars die beide als milli- onairs gestorven zgn; sZoog hij den adel hei bloed af" tooals de president der politie te Berljju het noemde in zgn rapport aan den Koning. Met alle CommiBso- nairs in wissels der hoofdstad stond hjj in relatie, terwjjl zjjne salons bezocht werden door de aanzien lijkste leden der aristocratie, maar tevens door de hoogste ambtenaren der politie. Ook deed hg zaken als huwelgks makelaar, en br&gt eene vereeniging tot stand tussohen eene zeer rjjke dame en een baron, waar bij bg de kleinigheid van 25000 Thaiers verdiende. Maar ook voor hem kwam de Crisis en moest hg met 25% liquideeren. Nog eca maal glinsterde de geluk ster in nieosro specula' ij. doch toeD ging het weder »Zoo gewonnen zoo geronnenDe stad Berlgn behoeft w&arljjk niet te treuren over zgn dood. te. Te Hal bjj Brussel heeft een droevige misdaad uit wraak plaats gehad. Een hotelhouder aldaar rook lont, dat zjjne vrouw hem bedroog; door haar wjjs te maken, dat hg op reis ging en haar daarna te overvallen kreeg hg zekerheid hg bragt haren minnaar twee doodeljjko dolksteken toe en begaf zich daarop vrjjwiliig in arrest. Ernest Dacheneeen Belgische makelaardie de vlugt namna bedriegergen te hebben gepleegd tot een bedrag van 750,000, ia door de politie van Mon treal, in Canada, aan de Belgische politie uitgeleverd. ücfrcrinttb. Yerseko, 1 Sept. De verwachtingen omtrent den aanslag van jonge oesters, die in den aanvang van het seizoen, tengorolge van het koude weder, zoo on- ganstig waren, zjjn door eenige zsebtero dagen aanmer kelijk vorbeterd. Over het algemeen is men tevreden, en al zgn er sommige misdeelden, men|mog dezen zomer minsteos tot de middelmatige rekonen. De verzendingen van oesters voor de consumtie zullen den 15en Septem ber beginnen. WoITatvrtiasiyic1 Sept. Door de djjks- directiën en ingelanden van Oud-Wolfaartsdjjkdon Heeren-, Oost-Nieuwlandschen-Westerlandschon- Westkerke- en Nieuw-Sabbingo polder, is heden in cone gecombineerde vergadering de heer B. P. Lenshoek met algemeene stemmen, tot Ootvaoger-griflier benoemd, op een jaarljjksche bezoldiging van 565 guldon. Tovods is besloten tot het laten opmaken van een plan voor eene vorbeterde waterleidingmot het oog op de nieuw aan te leggen sluis. Zierikzee, 4 Sept. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN. Rjjkskastverlichting te Westpunt-Schouwen gedurende do maaod Aagastas. Gevallen regen in 20 regendagen 9,22 min. of 922 m1 per hectare. Gemiddeld por regendag 4.G mlm. De Wester- en Oosterbao ontvingen dus 1,714,920 m' water. Verdamping en doorzg'gtng 0.01. De aftredende Minister van Koloniën, W. baron van Goltstein, heeft Vrjjdag do portefeuille overge geven aan zgn opvolger, jhr. mr. W. M. do Brauw. Wjj lezen in het Vaderland; >Oos borigt aangaande den Minister, dio zolf moe- doelde in de baten van een niet geheel vorbruikton begrootingspost. beeft, zooals te verwachten was, zeer de aandacht getrokken. Tal van bladen namen bot berigt, met of zonder commentaar, geheel over, en zjjn, naar het schgnt, alle overtuigd, dat dergelgko handelwijze niet zonder protest mag voorbjjgaao. «Men heeft ons echter gevraagd waarom wjj geen naam genoemd hebben. Dat hebben wg met opzet niet gedaan. Hot kwam ons voor, dat er, ook tooder ©en naam te noemen, voor den belangstellenden lezer wel geen twjjfel zou overbljjvon wie hier bedoeld werd. Ia dat opzigt bobbeo wjj ons echter vergist. Het Rott. Nieuwsblad maakt zelfs een gissing, die op dwaliog berust. Door thans langer den naam te vertwjjgen, zouden wg andoren in verdenking brengen, die aan de zaak geheel onschuldig zgn. Daarom maar ook daarom alleen deelen wg thans mede, dat ooe be rigt bettekking had op den tegenwoordigeD Minister van buitsnlandscbe zaken." Het is dus jhr. mr. W. F. Rochussen, die door het Vaderland wordt beschuldigd van over 's lands gold te hebben beschikt op eene wjjze, die, naar ons inzien, niet aan de oritiek der volksvertegenwoordiging mag ontsnappen, en ran daarvan, voor een deel, zelf de voordeeion te hebben genoten. Van den Minister is, naar wg hopen en vertrouwen, zeker binnenkort eeoe gemotiveerde tegenspraak of opheldering te verwachten. Naar men wil weten, zou Minister Pyoacker Hor- djjk met een ontwerp-kieswetherrorming gereed zgn, dat nu spoedig naar den Raad van State gezonden zou worden. De heer J. A. de Bergh waarschuwt in No. 47. zgner «Haagsche Penkrasson", ouders van 8 10-jarige kinderen te 'sHage, dat aldaar een persoon totnogtoe ongestraft los loopt, die de afschuwelijkste handelingen pleegt, da door list de kinderen in eed valstrik te hebben gelokt. Hg ziet bgv. een lief, dooh armoedig gekleed 8 a 10-jarig meisje in een aebterbnurt spelen. Zgn eerste werk is dan, om naar de niets kwaads vermoedende ouders te gaan, om zeeenig geld te geven, om voor 't kindje nieuwe kleeren te koopen. «Van tgd tot tgd zoo schrjjft de heer De Bergh verder komt bg eens terng en, want mjjnbeer woont »vrjj", dan heeft bg op eens eon meisje noodig, om gering hniseljjk werk te doen, zooals ontbjjt klaar zetten, wegrnimen, enz. En de ouders nemeo zgn aanbod grotig aan, om het kindje te zenden. «Ik cal niet in bijzonderheden treden, maar enkel mededeelen, dat dit afschuwelijk wezen, dat nog wel een eervolle Rijksbetrekking bokleedt, zicb eenigen tjjd geleden aan een acht-jarig meisje dermate heeft vergrepen dat 't ongelukkig schepseltje thans de tering heeft en men verbeelde zich niet, dat die vermoorde Johanna K. het eenige slagtoffer ia van 't dier-menscb, «wiens naam ik ken." Zjj die mg omtrent deze gruweldaad inlich tingen gaven, verklaarden zich bereid óm nog een tiental andere meisjes te noemen 't oudste daarvan is 13 jaar, die eveneens in de klauwen vielen van dien duivel. «De oomenscb, die vier jaren geleden nabjj Delft een dergeljjke schandaad pleegde, bezat den moed om zgn 8-jarig slachtoffer daarna den hals om te draaien en te verdrinken, en maakte met zjjne eerste dierljjke mis handeling tevens een einde aan een toch vorwoest leven. Deze laat zjjne slachtoffers liever langzaam sterven. Of en hier gaat mg een licht op, kan do Delftsohe moordenaar, dien men tot nog toe niet ontdekte, en de Haagsche ellendeling niet een en dezelfde persoon zjjn? Is het aan te nemen dat er :,n zulk een kort plaatsbeatok twee de-geljjke monsters leven 'k Geloof dat de justitie wel s,u doen hier over eens ernstig na te denken, 't Spreekt van zelf, dat men mg bereid zal vinden, om baar de personen aan te wgzen, die als getuigen zouden kunnen optreden. Of 't tot eene ver- oordeeling van bet ondier zal leiden, zou de uitkomst moeten leeren. In ieder geval zou er zeker uit volgen, dat bg door zjjne kameraden, dood verklaard eD door het publiek geschuwd zou worden als een gevaarljjk monster." Aan een in het Haagsche Dagblad voorkomenden brief van een der passagiers van het st. Prins Alexander, gedagteekendKanaal van Suez 11 Aagustus, is het volgende ontleend Onder het schoonste weder kwam de Prins Alexander des Dingsdagsavonds te 9 uren voor het Suez-kanaol. Rustig en stil was het om ons heeo, alleen ontwaarde men in de verte naar de zjjde van Cyprus en later Damiëtte eenige masten, w&arechjjnljjk van Engelsche oorlogsschepen. Zoodra we de monding van het Kanaal waren binoengevallen (alwaar we den loods aan boord moesten nemen) werden we van stoorboords- en bak- boordszjjde door twee Engelsche oorlogsbodems door middel van electrisch licht verkend later in den nacht (voor Ismaïlia geankerd sjjnde) werd die zelfde ver tooning herhaald en kregen we kort daarop een stoom- barkas op zjjde, waarna een Engelsch officier bjj ons aan boord kwam opnemen wie en wat wg waren, waar van daan en waarheen de bestemming. Een klein incident van koddigen aard had hierbjj plaats, namelijk toen de naam van onzen bodem ge declareerd werd, h&d de Eogelschman verstaan Alexan- drië in plaats van Alexander, en de Eogelschman, eenige oogenblikken in dien waan verkeerende, vond dit maar niet al te secunr, waarop een onderzoek zou aangevangen zgn, ware de oorlogsman niet dadeljjk (en wel secuur) uit den droom geholpen. Het volkje aan den wal is een type van vuilheid. De stad zag er doodeljjk stil uit en vele huizen waren verlatenop dit punt lagen 12 oorlogsbodems van verschillende natiën, waaronder ook een klein scheepje onzer Marine, nl. de Marniz. Woensdagmorgen in de vroegte, bjj doodeljjke stilte, was het een eigenaardige gewaarwording, toen van al deze oorlogsbodems de reveille per trom en per hoorn door het luchtrnim klonk, waarop tal van sloepen naar den wal gingen om four rage te halen. Even daarna kregen we, namens den Admiraal, een officier aao boord, teneinde onzen geachten gezagvoer der, den heer Braat, te verzoeken geen schepsel, wien ook, naar den wal te laten gaan, welk bezoek onmid- delnk werd gevolgd door onzen Consul, die het be doeld verbod uitvaardigde, dat niemand naar den wal zou gaan. In het kanaal zelf merkt men niets van de ruzie; alleen is bier en daar de telegraafleiding vernield; tal van oorlogskAsteelen ontmoet men van allerlei capa citeiten en vormers. De militaire regtipleging staat als gestreng bekend, maar oen zeer treffend voorbeeld van die strengheid levert bet volgend arrest op, onlangs door bet Boog Militair geregtshof gewezen in de daarbjj korteljjk be schreven zaak: A. J. Z., oud 23 jaren, goboreD te Leiden, stukrjjder (vrjjwiiligor) 2o reg. veld-artiilerie, is schuldig verklaard aao 2e desortio in tgd van vrede, gevolgd door arres tatie. Tjjdens het ondergaan vao de straf voor de le desertie overleed tjjn vader. Ontslagen zjjnde, wilde bg gaarne zgn familie bezoeken, doch geen verlof kunnende bekomen, verliet hij de kazerne zonder ver gunning en begaf zich naar Amsterdam, waar bjj werd gearresteerd. Hg werd veroordeeld tot eene militaire govangeoisstraf van een jaar, met ontzegging van bel regt enz. voor den tgd van vjjf jaren. In antwoord op oen verzoek der Kamer van Koop handel te Zutfeo heeft de minister van binnenl. zaken berigt, dat het Z. Exc. gebleken is, dat de Engelscho regeering niet geoegen is verandering te brengen in de bepaling, waaraan onzo vee-invoer in Engeland is onderworpen, zoolang niet een geheel jaar rerloopen iB zonder dat ê&a enkel geval van longziekte io het ge- hoele Rjjk, met inbegrip van bet Spoeliogdistrict, aal zgn voorgekomen. Het spoorwegongeluk bg Vogelenzang eischte een tweede slagtoffer. De heer Saagsveldt, van 's-Hage, is Zaturdag-nacht overleden aan de gevolgen van het breken zgner beenen bg de botsiog der treinen. Woensdagavond ten ruim 10 uur «egt het «Poli tienieuws heeft even buiten Diemon weder eene brutale aanranding plaats gehad. De dader lag in het gras verscholen, en eischte van den aangerande diens horloge en geld. Met groote tegenwoordigheid van geest zeide deze: «dat gaat zoo niet", en sloeg de fi&rapluie op deD aanrander in stokken, die het op een oopen zette. Voor zoo verre in donker kon worden waargenomen, was deze struikroover oen klein, doch forsch gebouwd man, met donker uitzigt. Volgens een berigt in de «Franeker Courant" is door een 79-jarig man te Sexbierum nog de geboorte van een kiod aangegeven. De man hnwdo tweemaal. Het eerste buwelgk gaf hem 11 kinderen, waarvan nog 8 in leren zgn. Het tweede hnwelgk tot biertoe 8, waarvan nog 5 leven. Er zgn 28 kleinkinderen, waar van reeds 6 gehuwd zgn, on uit drie dier huweljjken kan de oude man 10 achterkleinkinderen, tellen waarvan do oudsten (tweelingen) reeds 7 jaren zgn. 's Mans oudste dochter is meer dan 57 j aar ouder dan de jongste. De vrouw, die voor enkele dagen de wreedheid had om haar kindje arglistig in een scbaftkeldor aan de Prinsengracht te Amsterdam in bewaring te geven en sedert niets meer van zich deed booren, bad Woens dagavond de od beschaafd beid, zicb id dien kolder als de moeder bekend te maken en haar kind onvoorwaar delijk aan die lieden af te staan. Zjj ontving wel een zeer ernstige berieping van de pleegoudere, maar dat scheen weinig indruk op haar te maken althans zjj verliet de woning en haar kind met de bigde opmer king, «dat ze nu kon gaan trouwen." Het kindje heoft een gelukkigen mil gedaan. De heer Van der Gant van de firma Wamsteker, in de Kalverstraat te Amsterdam, die verledon jaar aanklagt wegens opligting indiende tegen Jannetje Struik bg den officier van justitie te Amsterdam, waar aan geen gevolg werd gegeven, heeft nu zgn aanklagt herhaald bg het parket te Rotterdam. Enorm hooge prjjzen werden dezer dagen door een Amerikaanschen veekooper aan de N.-Hollandsche veehouders voor hun vee geboden. Zoo verkocht de heer J. Bakker, te Wïeriogerwaard, twee kalveren, geboren half April, voor 150 per stok, een stierkalf van denzelfden leeftjjd voor 300 en twee pinken voor ƒ250 per stuk. Ook bg andere veehouders kocht «de Amerikaan" voor hooge prjjzen vooral jong vee, dat evenals het bovengenoemde afstamt van den bekenden stier Willem, No. 82 van het Ned. Rundveestamboek. Het aanbod van «den Amerikaan", om zgn besten stier met ƒ200 toe voor Willem in ruil te geven, werd door den heer Bakker afgeslagen. De watermolenaar A. v. D. te Lexmond werd, doordien de molen tengevolge van het ruwe weder door de vang liep, met een wiek mede opgenomen en toen de man, die zich goed vastklemde, geheel boven was, bleef de molen staan. Gelukkig kon hg door een buurman uit zgn hacheljjke positie gered worden. De «Hydra1' is onverrichter zake uit de buiten haven te Vliesingen naar haar gewone ligplaats in het Dok teruggekeerd, daar vernomen is, dat de Engelsche schoener, waarop beslag moest gelogd worden, zgn in genomen lading te Antwerpen weder gelost beeft en thans binnendoor'naar Ostende zal varen, om van daar uit zee te kiezen. De kapitein zou ook wel bjjzonder dom zün geweest, als hjj in den muil van de Hydra was geloopeD, daar iedereen reeds 8 dagen geledeD met de bedreigde inbeslagneming bekend was. De dienst aan het kantoor Middelburg wordt_op gedragen tot lo. Januari e. k. aan den adjunct-gker C. Kredietdie haar op laatstgenoemden datum aan den jjker dr. F. van Wageningen overgeeft. Londen 4 September. De Regeeriog heeft besloten terstond 5000 man in fanterie ter versterking naar Alexandrië te zenden. Dublin4 September. Tengevolge een werkstaking der politie-agenten moes ten de troepen gisteren avond tegen middernacht door een bajoDet-aanval de orde heretellen. Rotterdam, 4 September, Nieuwe Tttsrwe 50 a 75 ct. lager; veel onver kocht gebleven. Nieuwe 50 ct. lager voor beste partijtjes; rost oa vet koopbaar. ^ictcrger.'Jt puike 6,20 a 6,50, mindere 5,20 a 6. Zomer- gierst puike 5,80 a 6,20, mindere ƒ5 5,80. Nieuwe Erwten beste 10 k 10,25mindere 8 1 9,75. TJijen. Aanvoer 1000 Heet. Prjjs 1.50 per 60 kilo. Kerknieuws. Ds. J. C. Montijnberoepen van Zierikzeewerd 27 Aug. j 1. des voormiddags te Schiedam bevestigd door zgn ambtsbroeder Ds. C. de Wilde Cz., die tot tekst had Lukas 9 13a. Na de beveetigiog werd den nieuwen leeraar toegezongen Psalm 1348. Des avonds aanvaardde hg zgn dienstwerk met eene rede naar aanleiding van Spreuken 29: 18. Door het kiescollege der Herv. gem. te Zierikzee is, ter voorziening in de vacature ontstaan door het vertrek van Dl. Montijn naar Schiedammet 33 vaD de 44 stemmen tot predikant beroepen Ds. C. Beets Nz., te Houten. De. H. H. Bergerpred. te Kerkwerveheeft bedankt voor het beroep naar Beekbergen. Beroepen naar MeppelDr. J. Koster te Wissenkerke. Beroepen te O. en W. Souburg ds. J. A. wan Boven f pred. te Klaaswaalen te Sas van Gentc. a. ds, JU. C. Mullerpred. te Durgerdam. Te Braioieee ie als eeoe elfde pogingberoepen ds. P. A. J. Noordink pred. te Stad aan 't Haringvliet. Ds. H. Kaudenburgpred. te Ericbemheeft voor bet beroep naar Schore, c. a. bedankt, waar meu nu tot een 7de beroep zal moeten overgaan. Gemengde Berlgteu. Het Handelsblad van Antwerpen maakt melding van een vonnis, waarbjj iemand tot 286 jaar gevangenisstraf veroordeeld werd. Dat is nog eens de moeite waard. Een Amerikaansche regter heeft uitgemaakt, dat eeD mandie geen eigen huishouding heeflmoet ge acht worden zgn domicilie ddAr te hebben waar hg zich gewoonlgk wasoht. Zou men van ieder wel weten waar hjj zich wascht? Eene voorname modiste schreef dezer dagen aan een barer kalanten omtrent een nieuw hoedje: «Bjj dit hoedje wordt de mond een weioig geopend gedragen." Een nieuw soort van darmes voor worBt wordt in Duitschland vervaardigd nit met zwavelzuur doortrokken perkamentpapicr. Ze kunnen evenals de gewone darmen gevuld gerooktgekookt en gebraden worden en hebben het voordeel dat zjj niet aan boderf onderhevig zgn. Het kleine Koosje te St. Maartensdjjk wordt aangeraden zooveel snaps niet te hebben van een jongenhet ware beter dat zjj wat vriendeljjker tegen de menschen was in den winkel. De straatbabbelaarachtige briete Bo. wordt in haar eigen belang het volgende aangeraden lo. haar onversaagde snater wat in toom te houden 2o. het publiek niet met groote vloeken de deur te wgzen als ze voor zaken komen en 3o. de liefde, die zjj voor iemand heeftuit baar hoofd te verbannen om reden dien heer te fatsoenlgk is voor zulk eene straat- gaai. Een spreekwoord nil den ouden tgd Een os als opzigter in eene boterfabriek en een militair, die naar de kazerne ruikt, als hoofd eener gemeente, oefenen beide eenen eaormen moreelea invloed uit. Eene oproeping in den jongsten tgd In Znlu-land wordt een kra&lhoofd gevraagd. Gepasporteerde militairen hebben de voorkeur. Het kraalhoofd mag zich een geslachts wapen aanschaffen met de zinspreuk«Ik ben de majoor, en verkoop er sigaren door." De kraalbewooerB zullen het hoofd huldigen met den lofzang«le voilaNico lashal ba.' ha!" Bjj leven en welzjjn kan het kraal hoofd er nog secretaris bg worden. Te C. worden twee heeren aangeraden zooveel niet te lezen in de Schiedamsché Courantwant die lectuur achjjnt be dwelmend te wezenzooals Woensdag jl. is gebleken toen zjj voor spot langs den openbaren weg liepen. Het kleermaherspersoncel te O. T. schgnt niet vgandig tegenover elkander te tjjn daar zjj dezer dagen eene bjjeenkomst zonden houden ter bespreking der mede dinging naar de dames uit Dorpmet belofte elkander niet in den weg te zgndoch tot spjjt der dames was er niemand die lust in haar had. Te Rilveld wordt de vrouw van een kleermaker aangeraden zooveel vuile praatjes niet uit te stroogen van drie persoaenwaar zjj hoegenaamd niets naar waarheid van kan zeggen. «Welwel 1" zegt Pietje te Oude Tonge«nu zal ik goed moeten oppassendat het roodborstje van achter de kerk niet uit de kooi vliegt want die soort van vogels is maar gevaarljjk." Twee meisjes van de kaai aldaar hadden veel moed op de kermis doch tot nu toe zjjn zjj door niemand gevraagd. Een meisje te O. T. moest zooveel verbeelding niet vnn zich hebben en niet tegen iedereen praatjes over aDdere makenwant zjj ziet wel den splinter in eens anders oogmaar niet de balk in haar oog. HaoB aldaar is leeljjk beetgenomen hjj dacht een meisje buis te brengendoch zjj vondt hem te groen en te kinder achtig. Stoomboot „ZEELAND" je *3 mr sb rmr Zierikzee en Rotterdam EN TÜSSCHENLIGGENDE PLAATSEN. September 1880. Van ZIERIKZEE Dingsdag 5 'b morg. 8,— u. 7,30» Dond. Zondag 10 Van ROTTERDAM: Woensd. 6 's morg. 11,— n, Yrjjdag 8 11,— Maand. 11 nam. 12,— DE DIRECTEUR, A. van GASTEL. &bv<rt£uticKi Oudertronwd J. JANSEN C. J. 8CHRIER. OüD-VoSMBBR.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1