Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4605. Zaturdag 2 September 1882. 59ste Jaarg. V erkiezing-Gemeenteraad. JHR. MR. W. A. DE JONGE, KENNISGEVING. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 8 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN, van 1—8 regels 30 Cts., meerdere regels 10 Cts., knnnen uiterlyk tot des Maandags; Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Qroote letter wordt naar plaateruimte berekend. Wij herinneren den Kiezers, dat op Dingsdag 5 September a. s. de verkiezing zal plaats hebben voor een lid in den Raad dezer gemeente. Door de Liberale Kiesvereeniging is aanbevolen welke keuze algemeeen met genoegen werd vernomen. Wij wekken de Kiezers ophoe wel er geen strijd is te verwachtenom getrouw ter stembus op te komen, opdat de heer de Jonge met een flink uaucai stenrmen worde gekozen. afkondiging" Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Zierikzee maakt bekend: dat door den beer Provincialen Inspec teur der Directe Belastingen te Middelburg is executoir verklaard het kohier van het Patentregt dezer gemeente, dienstjaar 188ï/s3 Gste kwartaal), dat op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ter invordering en dat ieder verpligt is zjjn aanslag op den bjj do wet be paalden voet te voldoen. Zierikzee, den 31 Augustus 1882. De Burgemeeiter J. MAÜRITSZ GANDERREIJDEN. Bejcrooting fier lultomsteu en Uit- gaven der Gemeente voor- 1883. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend, dat de begrooting der inkomsten en uitgaven dezer gemeente voor het dienstjaar 1883, zooals die op heden aan den Gemeenteraad is aange boden, van nu af, gednrende veertien dagen op de Secretarie der gemeente ter lezing ligt, en tegen be taling der kosten verkrijgbaar wordt gesteld, ingevolge de wet. ZiEKrKZBB, den 30 Augustus 1882. De Burgemeester en Wethouders, J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. ©ugclitttb. Londen31 Ang. De avondbladen behelzen een telegram, uit Ismaïlia beden verzonden en meldend, dat de gouverneur van Zagazig Dingsdag verlof vroeg om de Eugelsche liniën te passeeren, maar opgehouden werd tot Wolseley het had goedgekeurd. Vervolgens werd hg bg Wolseley gebragt, en daarna had hg een gesprek met Snltan-Pacha ala vertegenwoordiger van den Ebedive. De gouverneur zon door Arabi gemach tigd zjju een wapenstilstand te vragen als voorbereiding van diens onderwerping. JFranfc rijft. ZaterJag hebben te Parjja twee personen teregt ge- Btaan, die voor een half jaar bg een juwelierater aldaar diamanten ter waarde van 236000 francs hebben gestolen. De zaak had zich aldus toegedragen. Een zeer deftig gekleed heer kwam het magazjjn binnen en zocht een aantal jaweelen uit. Hg wilde die betalen met een wissel op een buitenlands huis, maar toen daarmede geen genoegen werd genomen, liet hg een zakje, waarin de juweeleD waren gestoken, achter, om den wissel te gen bankbiljeten te verruilen. Kort daarna trad oen even deftig uitziende dame binnen en kocht een ring. De heer kwam echter niet terug, en toen de jowalier- Bter 's avonds het zakje opende vond zjj er eenige stuk jes jjzer in. Bljjkbaar had de dame, toen men ringen voor haar uitzocht, het zakje met jaweelen, dat op de toonbank was big ven liggen, weggenomen en er een zakje met gzer, dat ze onder haar mantel verborgen had, voor in de plaats gelegd. De politio werd gewaarschuwd en bet gelakte baar in België twee personen op te sporea, die in bet bezit werden gevonden van een deel der verdwenen diamanten. De bekcode deskundige, de heer Van der Heim, hielp de justitie bg het herkennen <ler edelgesteenten, die geljjk zeker niet algemeen bekend is zoodra zjj een grootte waarde hebben, zjjn beschreven in registers, evenals ieder bnrger in dien van den bnrgerlgken stand. Ongelukkig is slechts voor een bedrag van 10,000 francs vau de gestolen 236,000 franCB teruggevonden, en de dieveD weigerden halstarrig op te geven waar de rest is gebleven. De dame" is ook niet te vinden geweest. De deftige beer en zjjtr medapligtige, die opgaven Watson en Falton te heeten, welke namen men voor verdigt houdt, zgn tot 5 en 4 jaar gevangenisstraf ver oordeeld. Maar de meeste der ontvreemde juweelen zgn nog zoek. Te Cannes is weer een dierentemmer van het circus Sanger het slagtoffer van zgn gevaarlgke toeren geworden. De man eea kleurling, ging aan het eind van elke voorstelling bg de leeuwen, in het hok om ze kunsten to laten verrigten. Toen hg dit weer wilde doen, gleed hjj nit, bg het binnentreden van het bok en viel voorover. Oomiddelgk sprongen de leeuwen, vjjf in getal, op hem los en bragten hem verscheidene wonden toe. Een oppasser, die terstond kwam toesnellen, slaagde er io, met een hooivork vier te verjagenmaar de vjjfde wilde niet van zjjn prooi wgken en rukte hem stukken vleesch ait bet ligehaam, totdat men eindeljjk ook hem deed loslaten, door hem een gloegenden jjzeren bout in den bek te steken. Van dat oogenblik maakte de dieren temmer, die bg zgn keDriis gebleveD was, gebruik, om uit de kooi te kruipeD. Hg kreeg spoedig genees kundige hnlp en werd naar het gasthuis vervoerd, maar de ongelukkige overleed daar weldra aan de bekomen wonden. In Parjjs woont een onnatunrljjk gebouwd wezen, zekere Jean CoDdoiat, oud 197a jaar, die eerst zeer klein was en toen by tusschenpoozen sterk ging groejjeo. Thane ia hjj bijna 2'/3 meter lang en 't langste vooral zjjn de beenen. Zjjne voeten zgn ruim 7p meter lang; de jongman is echter zoo zwak, dat bg zolfs op die groote voeten ternaauwernood staan kan. Te Moyraiës in Fraokrjjk is een ongehoorde mis- I daad aan bet licht gekomen. Eon elfjarig meisje, aan wier zorgen een jonger zusje was toevertrouwd, heeft dit kind vergiftigd, omdat het te veel schreeuwde en i haar in het spelen hinderde. ©uitsthlanb. Een oad eohtpaar te Berljjn woonachtig, bad voor eenige dagen het plan gevormd zioh in het Grünewald van het leven te berooven. De levensmoede echtelin gen gingen naar een afgelegen plekje, digt bg Pichels- berg en sneden zioh daar de polsaderen van beide handen door. Na vgf minuten was de man een ljjk, doch de vrouw bleef, ondanks het sterke bloedverlies, in leven. Twee dagen bleef zg bg 't ljjk van haar man zittentoon werd zg door den honger en ook door het besef dat zg zoo toch niet sterven zou, voortge dreven. Ze klopte den houtvester vau PiobeJsberg aan en door diens bemiddeling werd zg naar Berlgn, naar haar zoon gebragt. Ala oorzaak voor de vreesclnke daad gaf zg op, dat ze haar huisbaas 400 M. schuldig was en niet kunnende betalen, gevaar liep van op straat te worden gezet. En dat kon zg niet overleven als ze bedacht dat zg vroeger eigendommen had bezeten en dat haar acht kinderen allen in zeer goeden welstand leefdenj Een regt zonderlinge eerste ontmoeting tnsschen vader ep zoon oud dezer dagen te Berlgn plaats. Een bejaard 'heer liep dos namiddags tameljjk haastig in de Invalidenstrasse en daardoor had tusscben hem en een jong persoon een botsing plaats, waardoor de oude heer zgn bril verloor en aan den nens gewond raakte. Aan wie de schold lag was tameljjk onverschillig, maar de nieuwsgierige wandelaars trokken partjj voor den ouden heer en bet slot was, dat beide botsenden, be nevens een viertal getuigen, onder hoede van een politieagent naar het bureau wandelden. De jonge man, die io 't begin van den strjjd een Eagolschen vloek bad uitgestooten maar later Dnitach sprak, moest zgn nationaliteit vaststellen. Met niet geringe verwondering hield de man der wet zgn schreden in, want de onde heer verzocht verder aan de zaak geen gevolg te geven. Een blik op het naamplaatje der koffers van don jongen man had hem zgn eigen naam doen lezen. De bezitter en drager der koffers was nameljjk niemand anders dan zgn eigen zoon, die voor twaalf jaren naar Amerika vertrokken, was op weg naar de woning zjjner ondera en nu reeds, hoewol op mindor aangename wjjze, zjjn vader had ontmoet. Breda, 30 Aug. Heden ia uit de gevangenis alhier geligt en overgebragt naar 'a Bosch Adr. Smout, gewezen rijksveldwachter te Kruisland en Dinteloord, om aldaar teregt te staan wegens de hem ton laste gelegde knevelarjjen en opligterjjen, door hem in zjjne genoemde betrekking gepleegd. In deze zaak zullen 19 getnigen worden geboord. Nunspeet, 30 Aug. Gisteren avond stapte aan het station alhier, nit den trein van 6 aar 6 min., eene reizigster af, die plotseling ongesteld was geworden. Oomiddelgk werd geneeskundige hnlp ingeroepen, en een half nur later zag io de wachtkamer 2e klasse een jonge wereldburger het eerste levenslicht. Moeder en kind werden oen paar nnr later per brancard naar eene herberg in het dorp overgebragt, alwaar ze eene goede verpleging genieten en zicb beidon in goe den welstand bevinden. De reizende was volgens bare opgave (die lator ook is bevestigd), do vrouw van een1 schipper, die met zjjn schip elders ligt, en zg was thans op reis naar baren man. Midflolburg31 Augustus. Gisteren avond had, onder grooten toevloed van belanghebbenden on belangstellenden, in de groote zaal van het Schuttershof de uitreiking van prjjzen en premiën plaats aan de 206 bekroonden op de tentoonstelling van bloemen, gekweekt door den arbeidenden stand. Bjj afwozigheid van den voorzitter werd deze plegtigheid geleid, op niet genoeg te waardeeren wjjze, door den heer P. D. Koning. Zjj werd door een strykorkest opgeluisterd en er heerschte een ongedwongen gulle tooD. De Vor- eeniging Uit het Volk Voor het Volk heeft voor de zevende maal eer van hare Floralia. 31 Aug. In het gebouw van het provinciaal bestuur is heden in 't openbaar aanbesteed het verrigten van buitengewone herstellingen aan den steiger te Cortgene. Raming 2750. Minste inschrjjver de hoer P. van den Berge, te Coljjnsplaat, voor 2540. Goes t 31 Angnatns. »'t Is ionmael korremis in het jaer En we zingen en dansen al mit mekaerl" zoo zong de dichtor Rotgans een kleiae twee honderd geleden. En in het jaar onzes Heeren 1882 heeft do bekende schrgver Louis Lax het nog bg het rechte eind, wanneer hg beweert, dat »een deel van het Hol- landache volk er behoefte aan heeft om ten minate eenmaal per jaar Btapelgek te zjjn." Of hoe moet men het anders noemen, als overigens verstandige lieden zich staan te vergapen aan negers »van de werikwast", aan bittere armoede door klater goud bedekt; als volstrekt niet bjjgeloovigen, omdat het na »toch kermis is" zich de waarheid laten voorspellen door eene beproefde raadgeefster in allo znoeiljjke gevallen Is het niet gek dat lui, die anders voor krjjBCbend gezang en muziek de ooren sluiten, het nu uitbulderen van »Lanra" of van »Nicolaa". Neen, dan was men ten tjjde van Rotgans tooh nog wat verstandiger, toon zong men ten minste van Vivat Jeranje hoezee of: >Jan, koop m'n 'n korremis! »Mooi meisie, 'k en heb er gièo geld I" of wel: Speult op bas vienle-snaere 1 Wil d' JeraDjestam bewaere Overigens geljjkt de hnidige kermis al baar voor gangsters op een haar: draaimolens, of te wel car- ronssels, kramen, spellen, draaiorgels, straatmuziek, oorverdoovend geraas en getier, valschziogende chan teuses en vervelende komieken". Nog in 1882 vindt men de oliekoekenkraam en het wjjfdoor Rotgans voor zjjn tjjd, maar ook voor den onzen geteekend met de woorden »Haar neus droipt in 't gebak; zjj ziet er grommig uit, >Haren jaren telt men uit de plooien van haar huid." Het meost aantrekkelijke van de kermis ie de tent vaD pro/essor A. Alberts, met dissolving-vieuws, metamorphosen enz. enz. zeer op kleine schaal, maar overigens geheel in den trant van den eenigen Basch. De heer Alberts verdient een druk bezoek. Is de voorstelling afgeloopeD, dan kan men zich bet gehe melte streelen met de wafels en poffertjes van de in geheel Zeeland en Zuid-Holland gunstig bekenden Bezoojjen en Porton. De troep van Pickanieer amuseert de burgers, boeren en buitenlui in de zalen der sociëteit iVan Onge- nuchten Vrjj." Voor een paar luitjes is de kermis evenwel minder prettig geweest. Zondag werd een meisje uit Middelburg, dat zioh uit pure liefde voor het vak bjj een »spulle- troep" had aangesloten, onverwaoht door de ouders teruggehaald. En het meisje toonde zich trouwens zeer terecht! verstoord omdat ze zoo uit bare carrière gerukt werd. Om des te beter de goooheltooren van Bamberg te zieo, was een jongen boven op eenen stapel leege pakkisten geklauterd. En nu zjj het door het wankele van het voetstuk of door de begeesteriog van den jongen over de vingervaardigheid van den prestige- digeateur, een oogenblik daarna lag hjj onder de kisten en werd hjj bewusteloos in de politiewacht ge bracht, waar men hom weer tot zich zelf bracht. Nu, de joDgen is niet de eenige die zoo licht in geestdrift kan geraken, dat bg alles omheen vergeet, tot hg door eene onverwachte toimeling uit den tevenden hemel neerploft om de kennis te hernieuwen met de nuchtere werkeljjkheid. Goes, 1 Sept. Door Burgemeester en Wethouders is benoemd tot surnumerair ter griffie de heer W. Lens hoek van Wolfaartsdgk. De heer C. van der Slikke is wegens zjjne benoeming te Oostkerke eervol ontslagen als onderwjjzer in deze gemeente. Bg den gemeenteraad is een verzoek ingekomen van H. H. Schoolopzieners om in deze gemeente een cursus te vestigen ter opleiding van onderwgzers voor de hoofdacte. De rekening der gemeente over het dienstjaar 1881 werd goedgekeurd in ontvang beloopende 101,202,34 en in uitgaaf 97,820,37, leverende alzoo een batig saldo van 3381,97. Eveneens die van het gasthuis waarvan de ontvangsten 18258,837a, de uitgaven 17397,35 en het goed slot 861,487a bedrageD. De gemeentebegrootiog over 1883 beloopt in ontvaogst en uitgaaf 99,156,327a* wiurbg 1501,93 voor on voorziene uitgaven. De hoofdelijke omslag is uitge trokken tot eon bodi&g v—i ibóOO gulden. De collecte voor de scholen met den bjjbel heeft in deze gemeente opgebragt 227,08 7,. Bg bet toelatingsexamen voor de H. B. S. voor jongens zgn toegelaten 11 tot de voorbereidiogs- ea 3 tot do le klasse. Bovendien 2 leerlingen voor enkele vakken. Het leggen van een ialaagdjjlc in den Bastiaan de Langepolder beter bekend als de Oranjeplaat is aaogenomen door den beor de Wilde van Kattendgke voor 11980. Dit was het laagste der 11 inschrgviDgs- biljetteo. INlnse. Het schoolgebonw, den 1 Jaljj 1857 aan besteed voor 2756 galden, waarvan de eerste steen den 8 Augustus 1857 golegd, en, voltooid zjjode, iogewjjd werd den 22 September 1858, zal door een geheel nieuw vervangen worden, met speelplaats, amoublemont enz. voor 144 leerlingen, waarvan de aanbesteding be paald -is op Woensdag deo 20 September e. k. WoIfaartsrtUk30 Aug. De gemeenteraad hooft heden tot Wethouder benoemd don heer G. de Jager, die ook no. 1 geplaatst ia op de voordracht tot lid van bet collegio vao zetters. Ia de eerstvolgende maand zal er eene stemming moeten plaats hebben voor 2 gemeenteraadsleden, ter vervanging van wglen den heor Mr. C. P. Lenshoek en van D. Goetheer, die zjjn ontslag geoomen beeft. Oosterlund 31 Aug. Wanneer men de levens wijze der arbeiders-gezinnen ten platten lando nagaat, is het te verwonderen, dat er onder en door de kin deren niot meer ongelukken plaats hebben. Deze zgn toch moestal aan zicbzelven overgelaten, terwjjl de ouders op het veld werkzaam zgn. Heden morgen ontstond er in deze gemeente brand in eene arbeiders woning, waar de kinderon onder de bedstede een vaartje gestookt hadden, dat weldra tot vlam over sloeg. Aan do brandweer mogt bet gelukken het vuur to beperkuo, hoewel van hot inwendige der woning voel boschadigd is. O. a. is verbrand een kabinet met 'e mans spaarpenningen. Mogo dit op nieuw tot leering strekken om geene kindoren zonder toezigt aebtor te laten. Zloriliseee, 1 Sept. Aan don zoedjjk van hot district Flaanwers ia Diogadag jl. opgevisebt ood naam bord van eon «ohip, waarop mat rorgnide lettors stond Nicoya, Na ontvangen berigt van de gunstige beacbikkingon der regering op het vorzoek om snbsidio voor don bonw eener nieuwe oponbare schoolbesloot de gemeenteraad van Veere onverwjjld tot de aanbesteding over te gaan. Benoemd bg do viascbergen op de Schelde en Zeenw- sohe stroomen, tot opziener 3e klasse C. Taal, thans schipper 2e klasse on tot opziener lo klasse W. Mijns- bergen, thans opziener 2e klasso. Uit goede bron verneemt men, dat door een aan- nemor te Oostzaan aan den Minister van Marino is inedegodeeld, dat bg op een zeer eenvoudige wjjze do gezonken rammonitor Adder wil lichten, of bg open baarmaking van de bewerkiog aan Z. Exc. zicb desnoods mot de leiding wil belasten. Door deze firma zjjn reeds vroeger twee groote stoomschepen, waaronder de Nordenskjold, met eenvoudige werktuigen gelicht. Te Amsterdam komen wekeljjks gebeele troepen landvorhuizera terug uit Amerika, 60, 70, 80 a 90 personen retonrneeren met do booten van New-York op Amsterdam. 'tZjjo gewoonlgk Duitschers, dio op goed geluk naar de nieuwe wereld vertrokken. Do Amsterdameche schoorsteenveger, die voor eenigen tjjd, door jaloezie gedreven, zgn meisje in de gracht duwde eu haar liet liggen, teneinde haar op die wjjzo van bant te maken, is tot vjjf jaren,gevan genisstraf veroordeeld. Terwjjl men hier sleen en been klaagt over den gnren zomer is het in Kopenhagen zoo warm, dat de zomervacanties op de scholen wegens de hitte verlengd moesten wordon. Een hooggeplaatst staatsambtenaar trad midden in het jaar als Minister op. Aan bet einde van het jaar bemerkte bg, dat de begrootingspost, waaruit zjjn vroegere arubtgenooten werden betaald en waaruit ook bjj zelf, toen bjj nog geen Minister was, bezoldigd werd, niet geheel ver bruikt was. Enkele posten waren nl. eonigeD tjjd vacant geweest en dientengevolge was een kleiner bedrag aan traktementen uitgekeerd. Wat met dat overblijvende geld te doen? Twoe wegen «tonden open: het geld kon in de Staats kas bljjven, öf het kon worden uitgekeerd aan hen, die tjjdeljjk op de vacante plaatsen de funotiën hadden waargenomen. Maar neen er was ook nog oen derde weg. Aan de titularissen op andere plaatsen kon ook een faveurtje worden verleend door de opengevallen gelden ODder hen te vordeelen als toeslag op hun gewoon traktement. En zóo geschiedde het. De oud-ambtenaar later minister deelde mede in de baten. Hg zelf provo ceerde een Kon. besluit, waarbjj o. a. aan de gewezen titularis teeen extraatje van rnim twee duizend gulden werd uitgekeerd. Zóo handelde een minister inNederland 1 Een zeer gevaarlgke bedrieger is achter slot ge bragt. Deze persoon E. R. genaamd maakte te Emmerik kennis met den hoofd-conducteur vau de Rjjospoor J. aan wien hjj vertelde dat hjj lithograaf van zgo vak, te Rotterdam of to Amsterdam werk ging zooken. Het resultaat van het gesprek was, dat E. R. bjj den hoofd-conducteur kwam inwonen, tegen eene ver goeding van ƒ20 per maand. Een paar dagen undat hg zgn intrek had genomen kwam hy met eene bigde boodschap thuis. Hjj was bjj de firma Amand geslaagd, en om deze leugen geloofwaardig te maken brngt hjj iemand meê, die hjj aan zgn hospes voorstelde, ala de persoon, die zjjn werk op het atelier van de firma Amand gekeurd had. Door de groote verteeriDgen die E. R. gemaakt had was bg al spoedig in geldverlegenheid, do hospita was beleefd genoeg hem kleine sommen gelds te leenen, i on omdat dit niet genoeg was maakte hg zich heimeljjk meester van een gouden ring en vertrok. Hjj had ook kennis gemaakt met eene jonge weduwe, modiste van beroep. Hjj vroeg haar too buweljjk, en na zgn aan- zoek eenige malen herhaald te hebbenkreeg bjj het jawoord. Den dag daaropvolgendekwam hg in ge zelschap van een ander persoon zjjne aanstaande stalen van zjjde aanbiedenom daaruit eeoe keuze te doon voor een mooi costunm. Toen dit geschied was kwameo de gouden sieraden van de weduwe voor den dagmooi waren ze, maar een opmerking had E. R.; alles.moest 66D8 netjes schoongemaakt worden hg kreeg ze voor dat doel meemaar was oneerlgk genoeg al die sieraden te verkoopen en niets meer van zich te laten hooren. Ook hot zjjden costuum liet zich te vergeefs wachten. De brave jongeliog had inmiddels ook nog met een ander meisje liefdesbetrekkingen aangeknoopt, van wie hg een armband wist meester te worden en eveneens te gelde maakte. Om de kroon op al die schelmergen te zetten schreef hg aan een der beambten van de Rjjospoor een briefje vroeg daarin om 30, en teekende dit met den naam van den Hoofd-condnctenr J. Allee gelukte hem ook dit geld werd hem verstrekt en daarmee mankte bg zioh uit de voeten. Te Rotterdam werd dit gevaarlgk sujet gearresteerd, gevankelijk naar Amsterdam ge transporteerd en achter slot gebragt. Een arbeider nit Raamsdonk begaf zich Dingsdag naar Bredaom dear ee». oud vrieel op te zoekon die vroeger in de plaats zgner iowoniDg verblgf had gehouden. Ongemerkt kwam hg in eene straat, waar voor 't meerendeel het uitschot der maatschappij zjjne tenten heeft opgeslagen. In een der beruchte hniten binnengegaanmeenende dat het een herberg was bestelde bg een krnikje bier. Spoedig bemerkte hg echter waar bg was, dronk zgn kruikje leeg, stood op en vroeg wat hg te betalen had. Het antwoord wasdat zoo bg 2.50 wilde betalenhg vrjj kon vertrekken. Hierin nam onze buitenman geen genoegen, waarop een twist ontstond en bg door den waard en diens vrouw op de gruwelijkste wjjze met een gebroken glas en eeo klomp op bet hoofd werd geslagen zoodat hjj bewasteloos op den grond viel. In dien toestand werd hjj toen op straat gesmeten. Door de baren werd dadelgk aangifte bjj de Rijkspolitie gedaan die daarop do daders in verzekerde bewaring nam. TELEGRAM^ Londen1 September. De geruchten nopens een wapenstilstand zgn onge grond, Volgons ooggetnigen werden de Igken van Engelschen, io geveohten gevallen, vreesselgk verminkt. Kerknieuws. Ds. H. van Selmt, predikant te Nisse, is beroepen to Heinkenszand on te 's Heer abtskerke c. a. Beroepen bjj de Christ. Ger. gem. te Vlissingen de beer W. Bosch Mt., cand. te Workum. De Synode der Christ. Geref. Kerk hield zich Dingsdag o. a. bezig met de vraagwat van godsdienstig standpunt uitgaande, gedaan moest wordon tegen ver- koopers en gebruikers van eterkeD drank waaromtrent de gevoelens zeer uiteenliepen. Er werd onder anderen voorgesteld om leden van kerkolgkc besturen den verkoop van drank te verbiedco en ook ben die drank verkochtennimmer eene kerkeljjko betrekking op te dragen, ran centuar tea opzigte beo die drank ge bruikten van formcele afschaffing enz. Een der leden vBD do Synode zag volstrekt geen kwaad in hot gebruik van bodwolmenden drank en zeidedat God die in zjjn Soedboid tot vervrolijking der menscbeD gaf, en inden ijjbol geen verbod omtrent drankgebruik werd aange troffen en mon daaromtrent geheel vrjj behoorde te zgo. Op de zeer niteenloopende denkbeelden werd ten slotte een middel gevonden door bot voorstel tot handhaving van een vroeger door de Syoode genomen besluit waarbg deze zich verbindt om door voorbeeld, berderljjke en broederlijke vermaniog alles te doen wat strekken kan ter bestrijding der dronkaardszonde. Dat voorstel werd met 23 tegen 17 stemmen aangenomen ea das voor bet tegenwoordige geen kerkeljjko wet tegea de dronkenschap ia bet leven geroepen. PREDIKBEURTEN BIJ BE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE GEMEENTE te Zierikzee, AJ'deeling Sinl-Domusstraat, op Zondag 3 September 18SS. Voormiddag 10 ure, Ds. vak DIEMEN. 's Avonds 6 nre, Ds. vas DIEMEN, Cat. Zond. 36. Gemengde Berlgten. De Minister van Lgnden heeft 15V» week noodig gehad om <5éa Minister te vinden hoeveel tjjd zou hg dan wel moeten hebben om een geheel Ministerie ziimen te stellen Deze vraag zal beantwoord moeten worden op de aanstaande onderwyzerB-examens. Een dunr kusje! Te Hanley in Engeland zou verleden Donderdag een predikantde heer Salmon teregtetaan omdat bjj een meisje tegen baar zin gekust bad. Voor 5 guinjes 63) had bet lieve kind zich laten bewegen om haar aanklagt in te trekken. Voor dat sommetje zou onze moeder de mooiste zich ook wel willen laten baston, zonder aanklagt te doeD. Dezer dagen beeft een jongmensch te Spa op ééa dag 400.000 francs met het spel verloren. Een milicien die door het springen van een greoaat in het kamp te Oidebroek gekwetst werdis aan de gevolgen daarvan overleden. Na wil men inschrgvingen voor zjjne hulpbehoevende ouders doen plaats hebben, maar behoorde de Staat, in wiens dienst hg overleed niet door eigen schold daarin niet to voorzien? »Pak maar aan de leuning" werd onze onde vriend Kees toegeroepen toen hjj te Hansdorp arriveerde men zvl later wel ondervinden dat de leuning nog dienst kan doen. Binnen kort zal ten tooneele gevoerd worden: >De nijverheid van Oude Tonge", groot kluchtspel in twee bedrgven Iste bedrjjf: hot regtmaken dor haven2de bedrjjfde watermachine met centrifugaal-pomp. Tot slot: >waar bljjven de duiten", dramatische scbet-s nit bet werkelyke leveo. Alles opgeluisterd door Melancholiek. Een molenaars knecht onder Wi. moest de vrouw van zgn baas zoo goed niet helpen en zgn paard wat beter behandelen want het begint in het oog te loopen. Drie meisjes te Rilveld moesten den jongeten onderwijzer maar met rust laten want bg stoort zich toch niet aan hunne praatjes; laten zg liever het kwaadspreken van een meisje uit de buurtwaarvao niets te zeggen valt. Eeo rederjjker te R. wordt aangeraden als bg nog meer Zondags-avonds op Ellepak komt, dan zjjn zakdoek wat beter to bergen want die zou soms op plaatsen gestoken wordon, waar hg hem Diet durft te haleD. Meisjeuit 't bekende huis Houdt voortaan uw handjes t'huis Wilt gjj houden uw fatsoen, Wil dan znlka niet meer doen. Bg die zaken toch hoort zwggen Aan uw minnaar gansch niet eigen Wat gjj doet of wat gjj laat Hg brongt alles toch op straat. Keetje te Scherpenisse moeBt zich niet t'huis laten brengen door andere jongenswaut als Jan er achter raaktdan is alles mis. Dank aan zekere vrome familie te Nieuwerberkdie de goedheid gehad hebben de achaduwzjjde van hare nabestaanden to Yerseke op eene schandeljjke wjjze bloot te leggen. Deze schijn vrome menachen zullen zeker niet gedacht hebben aan de oude spreuk Scherpe dorens steken zeer Valeche tODgen nog veel meer. Ingezonden Stukken. Havo*» va« Zierikzee. Maandag namiddag 28 Aogustus 1882, is de Spoor boot om 4 ure afgevaren vaD Middelburg en kwam om 7 ure in de mond van de Haven van Zierikzee, doch kon toen niet verder doorvaren, doordieD de Haven te ondiep was en waardoor de boot aan de grond bleef zitten. Er moest op hoog water gewacht worden om te kan nen doorvareo. Eerst om 10 ure zegge tien ure -— arriveerde de boot en passagiers te Zierikzee. Daar dit meermalen plaats heeft, zal het tjjd gaan worden om daarin verbetering te brengen te o einde de scheepvaart onbelemmerd ban geschieden. M Hnagsche Brieven. Dek Haag 29 Augustus. Eindeljjk is de ministerieels crisis opgelost niet bet aanbljjven van het Ministerie van Lgnden, op i'ióa na, den Minister van Koloniën. Was dit de moeite waard vragen onderscheiden^ nrmrantea da* de crisis bjjkans vier maanden moest voortduren Waarom heeft het Ministerie dan in Mei zgn ontslag genomen en waarom heeft het, toen dit ontslag niet werd aan genomen, maar niet dadelgk gezegd dat het bleef? Als de crisis toch eihdigen moeet met het aanbljjven, dan had het daarmede ook wel kunned aanvangen. Uitstekend geredeneerd als het Ministerie alles bad knnnen voorzienals het Ministerie had kunnen voorzien, dat er zoovele Ministers zouden zgn, die ge vraagd, achtereenvolgens zonden bedankenals net Ministerie had kunneD voorzien, dat de heer Tak van Poortvliet, bjj den KonÏDg geroepen, zjjne optreding van eene voorwaarde afh&nkeljjk zou stellen als het Mi nisterie had knoDen voorzien, dat de Koning die voor waarde zou hebben verworpen. Men kan altjjd zeer gem&kkeljjk van achteren redeneren, maar het ecbjjnt al erg on regt vaardig een Ministerie den langen daar eener crisis te wjjteD, die het zelf niet deed ontstaan en die voortduurde op grond van omstandigheden, bniten zjjne magt gelegen. Men moge dan over eenige weken in de Tweede Kamei wederom dagen lang re deneren over de vraag waarom de crisis zóó laDg heeft geduurd Laat men liever tevreden zgn, met de ont- knooping. Er moest eeD Ministerie zjjn, er is een Ministerie, en men mag zelfs gelooven, dat er Ministers zgo, die een offer brengen aan het algemeen belang, om Minister te bljjven. Niemand ter wereld twjjfelt, of baron van Lgnden (wiens verheffiing tot den gra venstand alleen nog maar door bet Handelsblad bjj gerachte iB vermeld) zou liever zgn oud mótier van buiten- landsche zakeo hebben losgelaten, maar een geschikt kandidaat waB op dit oogenblik niet te vinden, nu bet Ministerie zgn vierde Parlementaire reis gaat aanvaar den wie steekt zich gaarne io een verouderd schip, dat reeds een paar malen is gerepareerd De heer van Lgnden wordt nu wel gostraft voor zjjne eerzucht. Premier bljjft hjj, maar hg moet voor eene hervorming van het belastingstelsel zorgen. Ia er in Nederland eene ondankbaarder taak te bedenken Aardig is bet ook te zien, hoe de pers over bet nieuwe Ministerie oordeelt. De Nieuwe Hott. Courant ecbrjjft leven kunt gjj, leven zalt gjj, mits gjj u volstrekt niet mot de politiek inlaat. »Hoewel er struikelblokben genoeg op den weg liggen, kan bet gesteund door zjjne bekwaamheid en de politieke omstandigheden, wellicht zeer lang regeeren, als het zich zjjne roeping bewust bljjft, en het terrein van zaken Diet verlaat, om zich aan politieke hervormingen te wagen. Een der eerste zorgen zg een handelstractait met Frankrjjk. Het slui ten van handelstractaten, het keeren van overetroomin- gen, het regelen van bet waterstaatsbestuur, het ver- eterken der weerbaarheid, het hervormen der regtsple- ging, bet bevorderen van ontwikkeling in de koloniën, het verbeteren van bet belastingstelsel en zooveel meer, waar de politiek bniten kaD big ven daaraan zjjne krachten wjjdende, zal bet Ministerie langen tjjd nuttig werkzaam kuDnen zjjn." Dus alles behalve politiek zegt de Nieuwe Rotlerdamsche Courant. Geheol anders spreekt de Amsterd. Courant. Vooral politiek schrjjft dit blad. De Amsterd. Courant wil dat er »io politieke zin" gewerkt worde aan herziening der grondwet en gemeentewet, hervorming van kiesregt, finantion enz.; het wil het op den 18 September teoot- vangeo antwoord niet vooruitloopen, maar*toch zeggen, dat het na drie jaren niet te vroeg is. dat eiDdeljjk ook iets meer bljjke vau het nieuwe of bet oude Kabi net, dan, dat het iets meer kan dan eenvoudig materael werken." Dus leven kunt gjj, leven eult gjj, mits gjj u bemoeie met politiek. Zóó de Amsterd. Courant. Naar 't mg voorkomt, zal hetMinisterie verstandig han delen door noch zich te streng te bouden aan de zjjde van het éóne uiterste noch zich al te zeer vast te klampen aan het ander uiterste. De waarheid ligt ook hier in het midden: onverantwoordelijk is het, dat er oietB gedaan is tot beteugeling der overstroomiogen in Noordbraband; onverantwoordelijk is het, dat onze gebeele politiek vier maanden heeft stil gestaan tengevolge van de verwerping van een haodeltractaatonverantwoordelijk is het, dat geene enkele wet tot invoering van het strafwetboek nog in behandeling ia kunnen komen dat alles hangende en zwerende bljjft, en geene enkele hervorming haar beslag erlangt. Onze finantien moeten eindeljjk in orde worden ge bragt onze weerbaarheid eindeljjk verzekerd, onze koloniën (West- en Oost-Indie) eindeljjk eene moer tot ontwikkeling worden gebragt. Maar daarom behoeven de politieke hervormingen niet geheel stil te staan. Op den dag toen de crisis uitbrak, kwam een wets ontwerp tot censue-verlaging bg den Raad van State in. Waarom zou dit ontwerp niet behandeld worden V Waarom bet kiesregt niet uitgebreid dóór waar die uitbreiding aan bekwame en zelfstandige kiezerB, thans ten ODtegte uitgesloten, het kiesregt verzekert? Dat dit Ministerie echter geene etappen wil doen tot grond wetsherziening, is verklaarbaar. Het zou daarmede zjjne eigen kiesregtshervorming in gevaar brengen. Intus8cheD komt bet nieuwe Ministerie niet versterkt j uit de crisis terug. Vooreerst heeft het gebeele Mi nisterie eenigszins geleden niet door den langen duur der crisis op zich zelf, maar door de oorzaak van dioc langen duur, de oogeaeigdbeid van hen bjj wie de heer van Lgnden aanklopte. Geen vnrige m inn car werd in de laatste weken met zoovele weigerin gen overladen als deze Minister van Finantien. Maar bovendien heeft het geleden door de verzwakking van het prestige van de Ministers van Justitie, van Bniten- landsche Zaken en van Marine om bekende redenen, die niet hier behoeven herinnerd te worden. Na de aanneming der drankwet heeft de Minister van Justitie een aantal misslagen begaan; die vele zgner vrienden tot zjjoe vgandeD hebben gemaakt. Is het daarentegen door de optreding van den nieuwen Mioister van Koloniën zóó versterkt, dat het zich van al die teleurstellingen en tegenspoeden zal kunnen her stellen? Over het algemeen is over de optreding van jhr. de Brauw als Mioister van Koloniën een gunstig oordeel uitgesproken. Eerst is de heer de Brauw ge- ruimen tjjd werkzaam geweest bjj dat bureau van het Departement van Koloniën waarbg de Indische begroo- tingen_ werden zamengesteld, maar laatsteljjk in 1880, was bjj, mede als chef oveygegaan bjj dat waar behan deld worden de zaken, behoorende tot den werkkring der Oost-Iodische departementen van binnenlandsoh bestuur en van burgerljjko openbare werken en waarbg jaarlgks het koloniaal verslag wordt zamengesteld; terwjjl daaronder mede reaaorlcort het archief en de boe- kerjj, en waarbg de chef van het bureau tevens cbef is van het Kabinet des Ministers.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1