ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 41660. Zaturdag 26 Augustus 1882. 59s,e Jaarff. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prijs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN van 1—3 regels 30 Ct., meerdere regels 10 Ct., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Hoogere Burgerschool. Do Hor-examens en het t w eerte u<l- misi»iie-exiimenvoor beD die nog weoacben toegelaten te worden voor den nieuwen cursus op de Hoogere Burgerschool, zullen plaats hebben op Vrijdag en Zaturdag den le en 2e September e. k., telkens des morgens te 9 uur. Zjj, die zich nog aan het tweede admlissie- examen wenschen te onderwerpenmoeten zich daartoe vooraf ir. persoon aanmelden bjj den Voorzit ter der Commissie, den heer Dr. J. K. de BRUIJNE. Zierikzee den 25 Augustus 1882. Nieuwstijdingen. Uit de telegrammen verneemt meD, dat op het oorlogstooneel Dog niet veel verandering gekomen iB. By Alexandria big ven de Engelschen Arabi t troepen bezighouden. Of Ardbi nu reeds weet, wat er bg Is- maïla gebeurt en of hg troepen van Kafr-el-Dowar in de rigting van Ismaïla, b. v. naar Tel-el-Kebir, afzendt, is nog onzeker. In elk geval is zgne strgdmagt bg Alexandria nog zoo sterk, dat de Engelschen er niet aan denken kun nen, hem uit die stellingen te verdrgven. Het berigt, dat de Engelschen zich bg Ramleh nog voortdurend versterken door het opwerpen vau verschansingen en het plaatsen van zwaar geschut, doet bovendien ver moeden, dat zg te Alexandria eene slechts kleine strgd magt hebben achtergelaten. Hunne hoofdmagt bevindt zich nu in het Suez-Kanual aan de uiteinden te Port-Said en Suez, maar vooral te Ismaïia en op den weg van daar naar Caïro. Generaal WoUeley schgut geen gebruik van den spoorweg te kunnen makeD, omdat bg geene enkele locomotief bezit. Dat brengt hem voorzeker zeer in het nadeel tegen over Arabi,. die wel vau den spoorweg gebruik kan maken om in korten tgd troepen van Kafr-el-Dowar over te breDgen Daar de thans door de Eogelschen het meest bedreigde punten. Van de Indische troepen was een deel reeds den 21 n dezer bg het Timsah-meer, niet ver van Ismaïla, aan gekomen. Een ander deel is, naar men zegt, bier of daar ontscheept, om door de woeatgn op Caïro aan te rukken en zoodoende aan Arabi in geval van eene be slissende nederlaag den terugtogt Daar het binnenland af te Bngden. Het gewezen Nederlandsch Hotel te Port-Saïd, van de erven van prins Hendrik der Nederlanden door de Engelsche regering aangekocht, is reeds in gebruik ge steld voor de huisvesting van EngeUche troepen. Te Brünn had een koopman het geluk, dat zgn vrouw hem een tweeling schonk. In do volheid van zgn geluk meldde hg dit zgn broeder te Weenenen kleedde het berigt als volgt in Heden ochtend kwamen hier twee aardige gezonde jongens aandie zich voor uw neven uitgaven. Wg hebben zo dus maar opgenomen en zullen ze goed verzorgen." Den volgenden dag kreeg ODze koopman het volgende telegram >Heb geen neveDzeker bedriegers of indringers pas op." De ontvanger van bet telegram haastte zich nu zgn be zorgden broeder op de hoogte van de ware toedragt der zaak te brengen. JFritniHijjft, J?nr\js23 Aug. Uit Beyrouth JaffaTripoli en Benghasi komen overeenstemmende borigten omtrent eene feitelgke zamenzwering der fanatieke Muzelmannen, aan wie uit Constantinopel het wachtwoord schgnt te zgn gegeven voor een algemeenen ChristeD-moord. De Mogendhoden door hare consuls gewaarschuwd, dienden eenpariglgk bg de Porte vertoogen inwelke hierop strenge bevelen zond om eventuele moorden te beletten. De aoti-Cbristelgke beweging evenwel duurt niettemin in Afrika en Syrië voort. Te Marseille is zekere de Tarme als bedelaar op de openbare straat aangehouden, die bg onderzoek bleek vier huizen in die stad te bezitten, waarvan hg eene huur trok van 15 fr. daags. Te Cherarie-en-Pousse, bg Fougèros (FraDkrgk) was men verleden Zondag bezig met eene stoomma chine graan te dorschentoen de machine sprong, zoodat een man, eene vrouw en een meisje op de plaats dood bloven. Vgf anderen werden gekwetst, waaronder drie zwaar. In de maand April II. ontdekte een timmerman in den muur van een huis te DgoD (Frankrgk) 307,000 frs. in goudgeld, gewikkeld in omslagen van de Moniteur uit deD tgd der revolutie. Dr. Cbanut, eigenaar van bet huis, eischte het geld voor zich, maar de afstammelingen vau den burggraaf De Moassier, die voorheen eigenaar was geweest eb van wien eigen handige aanteekeningen op de bovenbedoelde omslagen voorkwamen, betwistten zgne aanspraken en de regt- bank van Dgon heeft thans de zaak in het voordeel der laatsten beslecht. Ülebcvlanb. Amsterdam 25 Aug. In de mededeeling omtrent de aanhouding van Jannetje Struik, is ten onregte gezegd dat de heer Bosch in de zaak is betrok ken voor geleverde juweelen. Die juffrouw is Damelgk juist in hechtenis genomen, omdat zg juweelen zou hebben gehouden, die niet waren geleverd, maar haar voor eeDÏge oogenblikken op haar verzoek io bewaring waren gegeven. Omtrent de aanleiding der aanhouding vernemen wg het volgende ln de laatste maanden kocht J. S. veel en contant bg den goudsmid Bosch in de Kalverstraat. Zg besteede onge veer 7000, zoodat de heer Bosch niet aarzelde kost baarheden te bestellen voor een verkoopswaarde vaD 115,000, die ook comptant zouden worden betaald. In bet begin van Julg werden de voorwerpen vertoond. De juffrouw vond ze prachtig en kreeg herhaaldelgk vergunning van den hoer Bosch om ze te drageD, ook op reis, maar steeds in gezelschap van den zoon des heeren Bosch, die de kostbaarheden niet blgvend nit handen gaf zonder betaling. De betrekkingen bleven echter zeer vrieDdschappelgk, zoodat zelfs mej. Bosch bg mej. Struik, toen op de Leuvehaven te Rotterdam wonende, uit logeeren giDg. Op 24 Julg zou de levering plaats hebbeD. De heer Bosch Jr., was met kostbaarheden in een verzegeld pakket den avond te voren uit Amsterdam vertrokken. De broeder van mej. Struik werd met 100.000 uit Apeldoorn mede verwacht. Toen de heer Bosch in het huis op de Leuvehaven kwam, was mej. Struik nog te bed. Hg werd echter in de slaapkamer toegelaten, waar bg op verzoek het kistje even in een bloemvaas nederzette. Hg kon wel niet anders daD gevolg geven aan de vriendelgke uit- noodiging om even in de kamer daar Daast te gaan, daar de juffrouw zou opstaan om de zaak te regeleD. Toen hg terug kwam, was er geen kistje meer in de bloemvaas ea de juffrouw verklaarde dat hg het niet terug kreeg, maar dat 't geld »goed" was. Het zou wel in orde komeD. Nu ontstond een hevig tooneel, dat ook werd bggewoond door den heer Hoetiok en mej. Bosch en bg welke gelegenheid Diet alleen slagen vielen, maar Jannetje zelfs het leven van den heer Bosch met een geopend scheermes bedreigde. Na dit tooneel deed de heer Bosch vergeefsche po gingen zgn kostbaarheden, die hg niet geleverd bad, maar die hem ontfutseld waren, terug te krggen. Niets hielp. Hg trok naar Apeldoorn, naar Zulfen, naar Amersfoort, altgd op het zeggen van juffrouw Sdat daar bet geld zou worden betaald, maar 't baatte niet. De kostbaarbeden waren spoorloos verdwenen, maar de betaliDg bleef achterwege. Zoo althans luidt het verhaal van het gebeurde, waar omtrent bet geregtelgk onderzoek wel het juiste zal aan den dag brengen. Want op die gebeurtenissen volgde een aaoklacht bg den officier van justitie, en thans is de zaak te Rotterdam in onderzoek. De regtbank te Rotterdam heeft regtsingang met bevel tot gevangenhouding tegen deze dame verleend. 'sGravonhage, 25 Aug. Het Ministerie is gereconstrueerd door de aanneming van het ontslag van baron van Gollstein als Minister van Koloniën en be- Doeming in diens plaats van Jhr. Mr. W. 31. de Brawn thans administrateur der generale tbesorie van Finan ciën vroeger referendaris bg het Min. van Koloniën. Alle overige Ministers blgveD aan. De vrgspraak van Roland, die beschuldigd was van den Veerachea moord, heeft ongetwgfeld bg me nigeen bevreemding gewekt. De feiten die bekend werden, spraken zoo tegen den beschuldigde, dat iemand, die de zaak slechts door de berigten en verslagen kende, van 's mans schold overtuigd moest zgD. We erkennen gaarne, dat het ons althans zoo is gegaan, het berigt van de vrgspraak heeft oos verrast. Van een advocaat, die de zaak van nabg heeft ge volgd, kreeg de Haagsche correspondent der Arnh. Ct. echter eea geheel anderen indruk. Naar bet oordeel van dien zegsman was de beschuldigde volkomen teregt vrggesprokeu en bestond er voor hem, dien de over- droven rede van den opeubareu aanklager koud liet, niet slechts twgfel aan 's mans schuld, maar veeleer twgfel aan hot gezond verstand van bem of ben, die op grond van zeer zwakke argumenten de schold staan de hielden. Wie ter teregtzitting den beschuldigde aanzag, ver nam wie en wat de veralageoe was en onder welke omstandigheden de moord moest gepleegd zgo, zou voegde hg er bg terstODd de baDk der beschuldigden hebben opengezet en den man ongehinderd laten ver trekken. Hg was een klein, nietig, zwak persoonde verslagens volgens de getuigen een krachtig oud mau, die in de worstoliog aan den moord voorafgaande, dezen aanvaller wel zou hebbeD afgeslagen daarbg was de vermoorde nie', zooals de akte vau beschuldiging het deed voorkomen, een menschenhater, die afgezonderd leefde en niemand iets in den weg legde, maar een al gemeen om zgne verdorvenheid en onzedelgkheid ver acht persoon, die met tal van slechte lieden niet te noemen betrekkingen bad, welke mnnr al te dikwgls aanleiding tot bloedige twisten gaven. Dit alles was in de instructie eu ter teregtzitting aan deo dag ge komen. Gelukkig, voegde de zegsman er ten slotte bg, dat wg niet met eene jury zgn opgescheeptBg een col lege nis ons Hof helpen al die knnstjes zoomin don procureur-generaal als den advocaat, maar bg eene jury baugt het leven of de vrgheid van een monsch maar al te dikwgls af van do vatbaarheid voor indruk ken, den graad van gevoeligheid, het humeur van twaalf fatsoenlgke en onbesproken, maar Diet juridisch ontwikkelde lieden. Rotterdam, 24 Aug. Benoemd tot controleur der directe belastingen, invoerregten en accgoseu to Valkenburg de heer L. de Fouw, thans adjunct contro leur dier middelen alhier en id zgn plaats be noemd tot adjanct controleur alhier, jhr. S. Trip, thans ontvanger dier middelen te Domburg c.a. Zondag is in de Oosterkerk alhier een som van ƒ2000,05 voor don school met de bgbel ontvangeD. Bre<1n, 24 Aug. Nog Bteeds maakt het faillisse ment van de firma V. C. H. alhier het onderwerp nit vaD veler gesprekken. Het blgkt boe langer zoo meer, dat vele ingezetenen bg de zaak financieel zgn betrok- OQ daardoor öf te gronde zgn gerigt, öf gevoelige ver liezen lgden. De firmant V. C. is nu, op bevel der regtbank, op vrge voeten gesteld, wat betreft de op- lichterg, doch bg werd onmiddelgk weder in hechtenis genomen en in ggzeliDg gesteld. Naar wg vernemeD lgden ook verschillende werklieden uit de fabriek der firma verliezen, aangezien zg hun opgespaarde penningen tegen een hooge reote bg V. C. hadden gedeponeerd. Naar men zegt zal de fabriek binnenkort weder ge opend worden, aangezien deze flinke winsten moet afwerpen. Ooltgensplaat, 23 Augustus. De werkzaam heden op het fort Prins Frederik Hendrik zullen binnenkort een aanvaog nemeD. Het werkvolk, met name degenen die in den veldarbeid een middel van bestaan vinden, is opgewonden. Allen leven in het bigde vooruitzigt op het fort met hard werken een even groot loon te kunnen verdienen, als met het werken op den akker, dat la la gaat. Het is hier be paald zonderling volkaan de toekomst denkt het niet alles wat nieuw is grgpt hot aan, daarom kost het nu voor den boer moeite om goed werkvolk te krggeu, daar de arbeiders allen op 't fort werk denken te kunoen vinden. Het kon wel eens tegenvallen, daar bet volstrekt niet onmogelgk is, dat werkvolk van «over" komt om op het fort de noodige veranderingen aan te brongen. Wenschelgk was het wel. Jammer dat de arbeiders het Diet meer eens met hun baas zien te worden. Zg zullen du misschien veel schade lgden, door een tijdelijk schijnbaar voordeelig karweitje ua te loopen. 8Iut-Mnarteiis«iyic, 24 Aug. Alhier is een mannen-zangvereeniging opgerigt onder directie van den Heer C. A. Van der Reoatonderwgzer, waarover de Edel Achtbare Heer N. Polderman burgemeester welwillend bet beschermheerschap op zich nam. Behalve 24 werkendo leden telt deze vereenigiDg reeds een groot aantal begunstigers en contribueerondo leden. De storm van Woensdag heeft bier groote schade vooral aan bet vlasdat gespreid was of in atapel8 stondteweeg gebragt. Ook baver en de nog vast staande tarwe hebben geleden. Stavenisse24 Aug. Vooral bier, maar ook te Sint-MaarteDsdgk beerscht sedert eeDige dagen de varkensziekte, die vele varkens het leven kost, en den eigonaars veel schade berokkent. Gelukkig ia er thans eenige vermindering dor ziektegevallen waar te nemen. "Wissenlserlre. Ter vervulling der vacature van gemeenteraadslid moet eene herstemming plaats hebben tusBchen do heoren J. L. Kluijl met 42 en A. van der Maat Ez- met 32 stemmen. SSierlltseee. 25 Aug. De 31ste verjaardag van Z. K. H. den Prins vau Oranje werd alhier op de ge bruikelijke wjj ze herdacht. Op het verzoek dor kamer van koophandel od fabrieken te Middelburg om spoediger bekendmaking vau de conculaire berigten en verslagen, heeft de Mi nister van Waterstaat geantwoord, dat maatregelen genomen zyn, om aan het verzoek der kamer tegemoet te komen, Uit het kamp van Milligen wordt van 21 Aug. het volgende geschreven «Alweer een dagis de begrijpelijke zucht dien menige bewoner onzer >linDen 6tad" uit, als het avond- schot een einde beeft gemaakt aan alles, behalve aan den regen. WaarJgk, men zou, thans bet kamp ziende en in gedachten het vergelijkende met die van vroeger tjjd, piet zeggen, dat bjjkaDS 3000 officieren eo minde ren die ledige bataljons- en compagniestraten bevolken. Vaak ziet men niet veel meer dan de ijverige koks onder hnn keukenafdaken en de schildwachten met «fameus krijgshaftige gymuaetieke passen" vóór huo romaneske rieten scbilderbnizen op en neer loopeo. Heden is aan de troepen een extra-potje bereid, bestaande uit een dubbel raotsoen spek en erwtensoep een en ander voor rekening en op last van Z. M. den Koning. Z. M. heeft Zatnrdag een revue gehondeD, waarbg, zooals de soldaten dat noemen, »de splinters er afvlo gen". Met een aplomb en vuur, die men bjj menigeen ODzer jonge officieren te vergeefs zon zoekeD, trad Z. M. telkens vóór den troep en ontnam het commando aan hen, die kommandeerden, wanneer dit verkeerd of te krachtoloos geschiedde. Ook bragt Z. M. een billjjker verdeeling in de wachtdiensten der officieren, door ook de artillerie-officieren hierin te doen deelen. De zestienjarige Nicolaaa Hoogerhejjde, die te Brussel aangehouden is als verdacht van den diefstal op 11 Joljj jl. te Yerseke gepleegd, is door de Belgische justitie aan de Nederlandsche uitgeleverd en gisteren □aar het huis van arrest te Middelbarg overgebragt. De heden verschenen 2e afl. van »De Dageraad" bevatAdres over den Kinderarbeid Het Vrge Woord; StatuteD der Vereeniging «Het Vrge Woord" te Rotterdam; De oorsprong der godsdienstige denkbeelden, door Dr. H. Hartogb Heys van Zooteveen Fantasie en werkelijkheid, door P. Tb. Couperos; Aan Piston (en zgo familie), door J. Hobbel; Een woord van protest, door F. Domcla Nieuwenbuis; Caroline of de roeping der vrouwdoor A. H. J.Lichtpunten door G. W. Van der Voo; Hemelscbe telegrammen, door Dr. H. Hartogb Heya van Zooteveen; Hemelzin, door Willem F. O.Een practische wenkdoor P. J. Van Eldik Thieme; Logos, do onde Regent, door W. Meng; Vorvalscbing van levensmiddelendoor BarbaraDar win en bet Darwinismedoor Jos. SymesPartijvorming, door P. C. F. FroweinDe Vrge Gemeentedoor H. C. J. Krjjthe; Berigten en mededeehngen. Voor eenige dagen werdennaar de Prov. Dr. Ct meldttwaalf verpleegden uit het gesticht Ommericbans, na bokomen ontslag uit die iorigtiog, tot de grenzen des Rgks geleid om in Frankrgkbg bet zoogenaamde vreemdenlegioen, io militairen dieout te treden, 't Waren allen flinke kerels, die hier te lande en in onze over- zeesche bezittingen soldaat geweestdoch van den militairen stnnd vervallen vorklnnrd waren. Roim een honderdtal dier verpleegden zjjn voornemens hnn voor beeld to volgen en dooo daartoe de noodige stappen. Uit Groedo wordt gomelddat verleden Vrjjdng 18 Aug., terwjjl de werkman P. van MeeneD en zgne vrouw Daar hun werk warenhunne dienstmeid M. de R.ond 23 jaren zich even na ban vertrek (terwjjl zjj ook «aar 't land werkzaam was geweest) toegaDg verschuft heeft tot huo gesloten woning. Toen 'e avonds Van Meeoeo en zjjoo vrouw tehuis kwamenvonden zjj de sluiting van hun kabinet verbroken en vermisten zjj daaruit ongeveer 70 cn eenige kleedingstukken. Daur hunne dienstmeid niet tehuis kwam viel op haar het vermoeden hetwelk te meer grond bleek to hobben daar zjj reeds dien namiddag op reis was gegaan naar Amerika. Zjj werd echter hierin verhinderd door de jjverigo bemoejjingen van den brigadier Van Pelt, commandant der brigade Koninklijke marécbansBÓe to Broskens, op wiens verzoek zjj werd aangehouden. Sedert moeten gegronde aanwijzingen zgn gevonden om M. de R. werkelijk voor de schuldige te houden. Kerknieuws. Ds. J. A. van Boven te Klaaswaal, beeft voor het beroep naar Oost-Kapelle bedankt. Beroepen bjj de Evang. Luthersche gemeente te Vlis- siogen Ds. C. W. Pohlmann, predikant te Groede. PREDIKBEURTEN bij de CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE GEMEENTE te Zierikzee, AJdeeling Sint-Domusitraat op Zondag 3? Augustus 1&&3. Voormiddag 10 ure, Ds. van DIEMEN. 's Avonds 6 ure, Ds. van DIEMEN, Cat. Zond. 35. VERSCHEIDENHEDEN. Een tweede Barents. De heer Leigh Smith die op zjjp eigen stoomboot, de «Eira", verledeo Dajaar door het jjs werd ingesloten io dc Noordelijke IJszee is gered met al zgne be manning. Hg werd bg Frans Jozephsland den 21eten Augustus van het vorig jaar door het jjs beklemd en verloor zjjo schip, dat in diep water zonk, dicht bjj Barentsboek, de kaap die dus geooemd werd ter eere van het kleine zeilschip de «Willem Barents", dat het eerst gezeild was naar dit arctische land, hetwelk door de Oostonrgkers toevallig ontdekt was, omdat het jjs, dat hun stoomboot beklemde, er hen acht jaar geleden heen dreef. Bg Barontshoek geland met slechts weinig voorraad, rigtten zjj mot de scheepszeilen en zoden een hut op en overwinterden zg, geljjk Willem Barents en Heems- berek drie eeuwen geleden dedeD, zich voedende met walruaBonvleesch en een aanhoudende Btrjjd atrjjdende in den langen winternacht met jjsbeereri, wier vet het vuur onderhield. Den 21sten Jung van dit jaar werd de terugreis aanvaard in de twee walvischbooten, die ze slechts een kort einde over het gs hadden te sleepen, en waarin ze naar Nova-Zembla zeilden. Deo 3den Augustus kwamen ze in de Matotschkin- Sharr. Het eerst wat ze daar zagen was de Neder landsche vlag, die hen salueerde'fc waren Hollandsche matrozen, die hen met een driewerf hoerah vol geest drift ontvingen en naar hun vrienden bragten, die op do ïHope" naar hen zochten, en slechts een uur geleden door de kleine «Barents" verlaten waren. Op de »Hope", de stoomboot van sir Allen Young, Koole mans Beynen's leermeester eD kapitein, keerden zjj gezond en wol met slechts een hunner ziek, Maandag jl. in Schotland torug. De »Willem Barents" bad Jast van de Commissie der Barents-vereeniging om naar de «Eira" te zoekeD, ea bet i« geen geringe voldoening voor kommandaDt Hoffman, zgn officieren en bemanning, dat ze zoo wel geslaagd zgo in bun taak. Het volgende verhaal, dat de heer Leigh Smith vaD zjjn wedervaren geeft, tal belang inboezemen aan alle Hol landers, die hart hebben voor den ouden «Barents" en die deo jongen «Barents" op zjjn roemrjjke tochten steuueD met bun sympathie eu geld. Op 14 Jung van het vorige jaar verliet de «Eira" de haven van Peterhead. De geduchte ijsmassa's die ver zuidwaarts waren afgedreven, verhinderden dat wg voor half-Julg hoog noordwaarts konden doordringen. Eerst op 23 Julg bereikten wg de kust van Frans Jozephs- j laud tot op 15 mjjleD, ter hoogte van Kaap Ludlow. 't Bleek weldra ondoenljjk te zgn in noordelgke i rigting verder te komen wegens het zware pakys, tengevolge waarvan wg het besluit Damen terug te keereD naar Gray Bay en daar een gunstiger gelegen heid af te wachten. Op 7 Augustus werd de «Eira" vastgemeerd door zwaar landjjB nabg Bell Island hier werd een migazgn opgeslagen, waarvoor wjj de noodige materialen aan boord hadden. Eenige dagen later, op den 15eo, verlieten wjj Bell Island en wendden den steven oostwaarts, ten einde Barentshoek om te komen, maar dewjjl dit niet doenljjk was, stoomden wg naar Kaap Flora. Den ganechen volgenden dag wareD wg drnk bezig met het verzamelen van planten en fossiele voorwerpen, die, helaas! allen met 't verlies van de «Eira" te gronde zgo gegaan. Op 21 Augustus geraakte ons vaartuig in het jjs beklemd eu omstreeks 10 uur des morgens bespeurde men, dat het een lek had gekregen. De gansche be manning werd aan de pompen gezet en de stoomma chine werkte aanvankelijk mede. Intasschen werd onder uit bet ruim van het schip 24 vaten meel en ongeveer 300 pond brood opgeheschen en geborgen, want het lek werd al grooter en grooter, eoodat men weldra tusechen- deks niet meer kon redden. Zoo snel mogeljjk werden alle levensbehoeften, io de achterkajuit aanwezig, meest bestaande in groenteD, op het jjs gebragt. Te vergeefs werd de stoommachine weder aan de pompen gezet, dat echter spoedig nutteloos bleek te zgn, want to rekeneo van het oogenblik, waarop het indringen van het water werd ontdekt, verliepen ter nanwernood een paar uren, toen wjj reeds genoodzaakt waren het zin kende schip to verlaten. De sloepeD waren gelukki gerwijze allen op het gs gezet, en de bemanning was nog in de gelegenheid geweest hnn kleederen en bed- degoed daarin te bergen, toen de «Eira" al dieper en dieper zoDk, zoodat de laatste man aan boord zich moeBt haasten om het vaartuig te verlateD. Enkele sparren van het gezonken vaartnig kwamen aan de oppervlakte der zee te voorschijn en een joDge beer in eeo vat. De zeilen aan de sparren verbonden, wer- den afgesneden, ten einde ze te gebruiken om tenten op te slaan, waarbg de riemen nit de sloepen goede diensten dedoo om de tenten op te spannen. Onverwjjld werd vunr aangelegd, koffij gezet en wat brood met een stuk pudding, die voor het middag maal aan boord gereed was gemaakt, aan de mao- sobappen uitgereikt, voor wie zoo iets geen stevig maal mogt heeten, nadat zjj alle 25 den ganechen dag bard gewerkt hadden, zonder iets te kunDen Duttigen. Maar geen woord, geen teeken van misnoegen werd waargenomen, allen begrepen, dat zjj zich voorloopig met weinig tevreden moesten stellen; waot de voor raad levenemiddelen zon hoogstens voor 2 maanden voldoende zgo. Don volgenden dag begaven wg ons naar den wal cd op Kaap Flora werd een tent opgeslagen. Met heel wat meer opgeraimdheid echter gingen de manschappen des avonds naar kooi, want io den loop van den dag hadden wg twee beeren geschoten, 't Was ons spoedig duideljjk en klaar, dat wg op kaap Flora zouden mooten overwinteren cd derhalve werd ODmiddelIjjk do hand gelegd aan den bouw eener woning, met wanden van steen en aarde, en met zeilen gedekt. Zestien nachten hebben de manschappen in dc tent doorgebragt; nu eens door de stortregens half in bet water bedolveD, dan weer het grootste gedeelte van deo nacht daarbuiten om de tent zoo mogeljjk staande te houden gedurende den feilen storm. De hootdspjjs was nn walrnseen- en beerenvleescb, dat met eeD of aDdere groente driemaal per dag werd uitgereikt. En vóór de winter inviel hadden we 16 walrussen eu eenige beeren geschoten, die als provisie dienden. In huis moest worden gekookt eu de voor raad steenkolen en hont, die wc hadden gered, was gering, zoodat principaal ond touw werd gebrand. Menigmaal rookte het io huis derwjjze, dat Diemaod het daarin kon uithonden; het was er dikwerf om te stikken, dat voornameljjk zgn grond had in de onhan digheid van degenen, die de fnnctien van kok waar namen. In die dagen kregen wg menig bezoek van beeren, en dewjjl de duisternis ons verhinderde ze te zieD, heeft menigeen van de manschappen bg znlk een ge legenheid heel wat striemen en schrammen opgedaan van de nagels der beeren, die tot digt voor de deur van ons huis waren genaderd. Eindeljjk verliet nie mand meer de woning zonder dat de hond vooruit was gezonden en die waarschuwde ons uitmuntend. Hjj bragt ods van tgd tot tgd op het spoor van walrussen. Eens kregen wg op die wgze een aantal walrossen binnen schot, waarheen de hood ons had geleid. Toch kostte het een arbeid van verscheiden nreD, om er eenige magtig te worden. En zoo hebben wg door de schranderheid van den hond op 2 January een ruimen voorraad walrussen kunnen schieten, waaraan wjj het behoud van ons leven te danken hebben. Sedert dat fortuintje word er daags een extra maal vleesch uit gedeeld. Het genot vau eeu goede hoeveelheid krachtig voedsel heeft bjjzonder bjjgedragen, om oos in staat te stelleD een koude van 70 graden beel wat beter te verduren dan anders het geval zou zgn geweest. Half-Maart was onze voorraad vleesch bjjna opge teerd eu bezwaarljjk ging het beeren binnen schot te krjjgeo. Er werd toet arendsblikkeu rondgespeurd om bet spoor van een beer te ontdekken en 't geluk be gunstigde ons, want vóór de maaDd uit was hadden wjj een achttal binnen, 't Werd intusschen allengs bezwaarljjkerwalrussen zagen wjj niet meer, want het jjs strekte zich 7 -X 8 mjjlen ver in zee uit. In Jung kwam er verandering. Een frissche wind had 1 het gs van de kust verwjjdcrd en we zagen nu do walrussen bg honderden. En die wg schoten werden terstond gekookt, om als levensbehoefte te dienen bjj don aanstaanden togt, welke wg met de sloepen zouden ondernemen. Op 21 Jung van dit jaar verlieten vier sloepen met 25 man en de noodige levensmiddelen voor twee maanden aan boord kaap Flora. Tachtig mylen werden in open zee afgelegd vóór de togt door gs werd belemmerd, maar toen ook begonnen de groote bezwaren. Zoo gebeurde het herhaaldelgk, dat de sloepen op een ijsvlakte moesten worden gesleept, en dat van geenerlei zjjde het einde van Jde saamgepakte ijsmassa's kon worden bespeurdze over het gs voort te sleepoo, was onmogelgk, uithoofde vau de oneffenheid der opper vlakte. Zoo hebbeo wjj zes weken lang gezwoegd voor weder open water werd bereikt, waarop we on- i middellijk koers zetten naar Nova Zambia. Met een

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1