ZIERIKZEESCI1E NIEUWSBODE. No. W 55. 58sle Jaarg. Dingsdag 18 Ju lij 1882. AFKONDIGING. BEKENDMAKING. SCHUTTERIJ. Nieuwstijdingen. ©ngelitnb. Jfrawferijfe. iHrbertanir. TELEGRAMMEN. Stoomboot „ZEELAND" Zierikzee en Rotterdam Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATUBDAG. De prijs per 8 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN van 1—3 regels 80 Ct., meerdere regels 10 Ct., kunnen uiterlijk tot dee Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Gvoo{,e letters worden naar plaatsruimte berekend Hefc HOOFD van het Gemeentebestuur te Zietikzee maakt bekend dat door den heer Provincialen-Inspec teur dor Directe Belastingen te Middelburg zjjn executoir verklaard drie kohieren van het Patontrc-^t dezer gemeentedienstjaar 18S3/s3 (wgken B, C en D), die op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belas tingen alhier worden ter hand gesteld ter iovordering, en dat ieder verpligt is zijn aanslag op den bp de I wet bepaalden voet te voldoen. Ziebikzee don. 15 July 1882. J. MAÜRITSZ GANDERHEIJDEN. Do BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bokend j dat op Domlerrlaa: den S20 Jul\j e. Ic.t J het gedeelte der wandeling, tusscheo de Noordhaveu- j poort en de Nobelpoort, dat alsdan zal zyn afgeheind, van des middags 12 uur af voor het pn bliek GJE£- SLOTKN zal zjjn. Zierikzee, den 17 July 1882. De Burgemeester voornoemd, J. MAÜRITSZ GANDERHEIJDEN. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS tan Zit- ritzee, brengen ter kennis van de lotelingen der Schut- tery voor deze gemeentedat de Tweede Zitting tot onderzoek der reclames voor de Schutterg zal gebonden worden op Zuterdag den SS «July e. 1 c., des namiddags te ééo ure ten Raadhuize. Zierikzee 17 Julg 1882. De Burgemeester en Wethouders J. MAÜRITSZ GANDERHEIJDEN, De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Londen 14 Julg. Admiraal Seymour was voor nemens met een groot aantal troepen te landenop 't gerucht dat Arabi met 9000 man buiten de stad lag, heeft hg echter slechts oyer de stad laten heen schieten om de muitelingen te laten verschrikken. Het gemis van een landingsleger wordt elk uur meer gevoeld. Alexandria is verlorendaar de vier brandon die eerst geheel afzonderlgk waren zich thaos tot oen grooten brand vereenigden en een derde deel der stad vernielden. Het toestroomen van vlugtelingen in kleine troepen, dnurt voort; allen deelen ontzettende bijzonderheden mede omtrent de schanddaden der Egyptische soldaten en vrggelaten strafgevangenen. Het vermoeden wint velddat de regering zich Diet tot het bombardement kan bepalen bestraffing of -vervolging der muitolingen is een onvermyde'.gk gevolg. Londen 15 Julg. De regering heeft besloten 15000 man ter bezetting van Egypte in te schepen. XL.on<1en 15 Julg (des avonds). In Alexandria zgn er Dnitscbors en Amerikanen geland, om den En- gelachen behulpzaam te zyn bjj het herstellen en hand haven der orde. Men raamt dat de Engelschen nn 1500 man op den vasten wal hebben staan. De laatste dépeche in den Standaard is gedagteekend van ochtend negen uur. De correspondent seint, dat admiraal Seymour's pogingen om do orde te herstellen met goeden uitslag zgn bekroond, men kan weer door de straten wandelen zonder ljjfwacht. Do Arabieren groeten allernederigst. Iedereen laat een witte vlag wapperen. Koffiehuizen en winkels beginnen weder te openen en over het geheel hebben de zaken eeD beter aanzion. De groote branden zgo aan bet uitsterven en geen nieuwe zgo er bggekomen. Het vertrouwen keert terug. Ülttslïinb. Do berigten uit Petersburg zgn bjj voortduring vol bgzonderheden over de laatst ontdekte nihilistische zamenspanningen en doen het gewicht der inhechtenis nemingen uitkomen. De voornaamste der gearresteerde is Prebylow, een vbd de aanvoerders der terroristen hg is een man van dertig-jarigen ouderdom en was bjj al de moordaanslagen der laatste jaren betrokken. Met hem werden 18 personen gevatdie zich naar Wassili-Ostrow wilden begeven, om er eene der gewone bgeenkomsten te honden. Onder hen bevindt zich een majoor der huzaren, Tychotski genaamd. Dozo arre- sfatiën leidden tot anderen van niet minder belaog- rjjken aard. Dé Keizer van Rusland heeft Grootvorst Nicolaas Nicolajewitsch van wien onlangs beweerd word dat hg ia een Nihilistisch complot was gewikkeld onder cnratele doen plaatsen. Hjj mag 7000 roebels per maand verteren en heeft rjjtuig, paarden, vuur eo licht vrjj. Schalden die hg maakt, zal zgn oom niet meer betaleD. Uit Hongarge wordt gemeld, dat men aldaar, indien het weder niet byzondcr ongunstig wordt, een oogst verwacht, zoo rjjk als in geene jaren i« voorgekomen. Vooral de tarwe belooft eene zeer ruime opbrengst. De Parjjacho bladen bevatten een aantal bgzonder heden omtrent eene vreeselgke gasontploffing in de buurt van het in te wgden nieuwe Stadhuis, die er, te mid den van de toebereidselen voor hefc nationale feest, zoo groote verslagenheid heeft teweeg gebragt. De restaurateur Garch, die op den hoek van de rue Francois Miron en de me du Pont Louis Philippe woont, ontdekte 's morgenB te 6 aren dat er in zgn kelder oen lek in de gasleiding was. Hg gaf daarvan on- middellyk kennis aan de directie der gasfabriek, maar voor er in voorzien had kunnen worden, had een gas ontploffing plaats in een kapperswinkel, naast het restaurant. Hefc begin van brand, daardoor ontstaaD, werd spoedig gebluacht, en men begon nu in den kel der naar het lek te zoeken. Maar eenige oogenblikken later hoorde men, dat de vlammen zich, door de gas leiding onder den grond aan het koffijhnis van den heer DucbesDe, aan de overzyde, hadden meegedeeld. Zjj sloegen "uit de opening van een riool in bot midden der straat, hetgeen een aantal nieuwsgierigen lokte. Op eens hoorde men een ontzettenden knal en sprong de voorgevel van het koffijhnio niteen, terwjjl naar alle zjjden stokken steen, glas, yzerwerk enz. onder de toeschouwers vlogen. Vjjf personen werden daardoor gedood, en ongeveer 35 ernstig gewond. Üe( straat had voel van een slagveld overal lagen gekwetsten bloedend tusschen het puin. De eigenaar van het koffijbuis werd dood onder een hoop utcenOD gevonden. Mee verschaft^ don gewonden ton spoedigsto geneeskundige hulpzy werden in de buurt onder dak gebragt en verbonden, en vervolgen», bjj gebrek aan rgtuigeo, op handkarren en geïmproviseerde draagbaren naar bet gasthuis gebragt. De omliggende huizen hadden veel geleden en dreig den in te stortende bewoners vluchtten in den grootaten angst, sommigen over de daken. Van 8 uren af, het uur der ontploffiag, tot één uur in den middag hadden nog telkens ontploffingen plaats, boe- wel men alles deed om die te voorkomen, en onmid dellijk aan het werk was gegaan, om de gasleidingen af te snjjden. Hefc verkeer door de gehcele wyk werd op laat der politie gestremd. Men vreesdo nog aanhoudend voor nieuwe ongelukken. Maar te drie uren was alle ge vaar geweken. Do strateu worden nu met olielampen verlicht. Er zjjn oomiddellgk maatregelen genomen tot ondersteuning van de geziuoeo der slagtoffere, waaronder vele brandweergasten. Amsterdam, 16 Julg. Omstreeks half zes brak gisteren avond boven deze stad een geweldige don derbui los. Als ware 'teen wolkbreuk, zoo stroomde in wilde vlageD de regen neer, vergezeld vnn geduchte hagelateenen en opgezweept door oen lellen storm die in da minder beschermde wykon links en regts pannen van de daken sloeg, zoodat de braudwet-r bier en daar hulp moest verleenen. De kloine wyzer van den Zuidertoren woei af en het uurwerk word tot zwggen gebragt. Op vorscheidene plaatsen zgn boo- men ontworteld of midden doorgeslagen. Van perBOon- Ijjke ongevallen is vooralsnog niets bekend. Id den wintertuin van Krasnapolsky sloeg de bliksem ïd, die een uitweg vond door hot dakna eenige rui ten verbtjjzeld te hebben. Graveuhngc, 15 Juljj. Wordt in den regel met het misdrjjf van valschheid in geschriften geldeljjk voordeel beoogd, dat dit Diet nltgd het geval is, bleek gisteren ter teregtzitting van het geregtshof alhier, alwaar een persoon ter verantwoording was geroepen, die alleen om een-trouwbelofto na te komoc, zich des bewast had schuldig gemaakt aau het gebruik maken van eeo vaUche authentieke en publioke akte. De bescbnldigde A. B., portretschilder en beeldhou wer te Rotterdam, knoopte ongeveer een jaar geleden verkeering aan mot do 17-jarige Coostantia Petronella v. d. H. aldaar, doch do vader van bet meisje betoonde zich met die vereeDigir.g niet ingenomen. Vooral mot hefc oog op do jeugd van zgn dochter, vorlangdo hg, hoewel geen bepaalde weigering gevende, dat eoniguD tjjd zou verloopen alvorens zgn toestemming tot oen huwelgk van zgn dochter to verleenen. Hot gedrag van beschuldigde in dien tjjd zou dan den doorslag geven. Later tooo hjj bespeurde dat zgn dochter door den omgang met beschuldigde in een belangwekkenden toestand verkeerde, was hjj nog minder tot het geven van zjjno toestemming to bewegen. Dit veroorzaakte bjj beschuldigde groote teleurstellingbjj govoeldo zich gedrongen do eer zjjner geliefde to redden, maar zag zich daarin door do houding van den vader tegeoge- workt. Toch deed beschuldigde zich met zgn meisje, in ondertrouw opnemer, doch de volgtrekkiog van het huwolgk kou hiet volgon. Bjj een bezoek iD een koffie huis ontmoette beschuldigde een hem onbekend maar zeer gedienstig persoon al pratende kwam men tot de moegelgkheid, die zicb ten opzichte van het huwolgk van beschuldigde had voorgedaan, en de onbekende verklaarde zich bereid mede te werken tot het weg ruimen der moegelgkheid on zelf voor den vador van het meisje te fungeeren. Beschuldigde vervoegde zicb daarop by den notaris S. en verzocht hem een nota- rieele acte op te maker, waarin de toestemming van den vader zon worden geconstateerd. Hieraan werd door den notaris voldaan, en do» middags werd de acte door don qnasi-vader onderteekond met den naam van fl. v. d. H., doch op eene wgze, r. 1. met romeinscbe letters, waarop de .aandacht van den notaris wel had mogen gevallen zjjn. Hg stelde zich echter met zoo danige onderteekening tevreden en de acte werd ver volgens aan den ambtenaar van don burgerljjken stand overgelegd, terwgl thans de voltrekking van het huwelgk op 26 April jl. word bepaald. Op dien dag evenwel kwam de vader vaD het meisje nog tydig zjjne weigering ten raadhuize herhalen, do valscheid der ncto kwam aan hot licht en io plaats van naar de echteljjko 'woning te kunnen gaan, werd beschuldigde naar de gevangenis gebragt. Ter teregtzitting bekende beschuldigde volledig zgn schuld. Alleen om zjjn aanstaande niet ongelukkig te maken had hg zich aan het hom ten laste gelegde feit schuldig gemaakt. Het Hof heeft B. veroordeeld tot 3 maanden celstraf en 50 boete. Iu de jongste zitting van do Haagsche Kamer van Koophandel is door den beer Rotten er op ge wezen, dat aldaar, met uitzondering van bet ververs- vak, alle takkon van de ambachtsnijverheid Ijjden aan Bchaarschto van werk, zooals in dezen tjjd van het jaar zelden of nooit is voorgekomen. Ia den Haag zoeken pl. m. 2000 handwerkslieden thans te vergeefs naar werk. En in alle groote steden ziet men, naar hjj verzekerde, hetzelfde. Breda., 15 Julg. Dezer meldde zich bg den com missaris van politie alhier aan zekere C. S„ 35 jaar oud, van beroep bakkersknecht, laatst woonachtig te Rotterdam, welke persoon niet alleen om onderstand vroeg, maar tevens zjjn geweten ontlastto van een ge heim, dat hem erg kwelde. Hjj verklaarde ol. in de maand Januarjj in betrekking te zgn geweest bjj den broodbakker D. G., te Delfshaven, op wiens verzoek bjj indertjjd het huis, door dezen bewoond, in brand heeft gestoken, onder belofto daarvoor beloond te zullen wordon, indieD do zaak goed afliep. Aangezien hg voor die zaak evenwel Diets had gekregen en bjj zgn geweten niet langer geweld wilde aandoen, zoo gaf hjj van het gebeurde keonis aan de politie, die hem ter beschik king van den officier van- justitie naar Rotterdam deed overbrengen Miclrlelburff, 15 Julg. Door de politie alhier is gisteren avond hier gearrosteerd en hodeD morgen naar Vlissingen overgebragt een jongmonscb, V. do M. genaamd, die verdacht wordt van misbruik van ver trouwen tegenover zjjn patroon, notaris te Vlissingen. Heden is bjj naar het huis van arrest alhier overgebragt. Goes, 16 Julg. De plannen voor de stoom-tram Goes- Ellewoufcsdgk zgn door gebrek aan deelneming opgegeven moeteD worden. De beer L. G- Kakobeeke, oud-marine officier, heeft zich beschikbaar gesteld tot het ontvangen en over maken der gelden, die men voor de ongelukkigo fami lie-betrekkingen der slagtoffere van do schipbreuk van de »Adder" mogt willen afzonderen. Bg de gehouden overgangR-examons aan de ïïoo- gore Burgerschool voor jongens zgn bevorderd van de voorbereidings- tot. de eerste klasse onvoorwaardelijk 12; van do le naar de 2e klasse onvoorwaardelijk 14 van de 2e naar de 3e klasse onvoorwuatdolük 11 voorwaardelijk 3; vnn de 3e naar de 4e klasse onvoorw. 7van de 4e naar de 5e klasse onvoorwaardelijk 3. Namens de jury voor de wedstrgd en tentoon stelling wordt bericht, dat de volgorde van do 2e eo van de 3e prga voor de tentoonstelling by loting is bepaald. Na afloop der bekroning is aao Z. K. H. den Kroonprins keonis gegeven aan wien de door hem uitgeloofde medaille was toegekend. Daarop werd namens den Kroonprins door diens adjudant Hoyel geantwoord, dat het den Prins aangeDRttm geweest i», Iets voor de tentooDstelliog to hebben kaïinen bgdragen. Voor een paar dagen heeft te Yerseke een 16- jarige knaap van de afwezigheid zyoer pleegouders gebruik gemaakt om deze voor een vry aanmerkelijk bedrag kan geld en kostbaarboden te bestelen en zich daarmede uit de voeten te makeD. De politie heeft het mogelgke gedaan om opsporing te bewerken, maar tot heden zonder gevolg. Een veldarbeider te Wemeldinge zakte bjj het maajjen plotseling ineen en bleef op de plaats dood. De ongelukkige laat eeno vyoaw met vijf kinderen achter. G°e8, 16 Julg. Aanstaanden Zondag geeft het fanfarcngezelsschap Eendracht maakt macht" van Kruiningen alhier concert in den tain vbd het ten toonstellingsgebouw. Eene dubbele reden dus om eens een uitstapje naar Goes to doen, temeer omdat de afvaartnren der Spoorboot dan zeer gunstig zgn. Bnurlnurl, 16 Julg. In den vorigen naobt beeft bier een ontzettende brand gewoed. De gemeinteher- berg, of zooals men hier zegt, het parochiehuis, is een prooi der vlammen geworden. De materieele schade is zeer groot, doch bet vewchrikkelykst ia dat een 2ojarig man, vlasboer van beroep, die tydelgk daar logeerde, levend is verbrand. Deo volgenden dag zou de oogelukkige weer naar zjjn huisgezin zgn terugge- keerd. Nog dienzolfden dag is de justitie uit Middel- burg hier gearriveerd om eon onderzoek in loco Daar do oorzaak van den brand in te stellen. Men deelt ons mede, doch hopen dat het blgkeo zal onjuist te zjjn, dat de bewoner der herberg in arrest is genomen. Noorrl-Bevelaml 16 Jnlg. De werkzaam heden aan den inlaagdjjk in den polder Niéuw-Noord- Beveland zgn geëindigd. Het oogenblikkelyk gevaar, indien do zeodyk op het gevaarlyksto puDt mogt be- zwyken, ia daardoor voor eeo groot deel weggenomen. Weder zgo 11,000 daaraan besteed geworden. Aan deze som cnlleo nog eenige duizenden guldens toegevoegd worden tot versterking dor zwakste punten io den nog bestaaoden teedgk. ZlorlUzee, 15 Jnlg. Bg de plaats gebad hob- beodo verkiezing voor een HoofJ-Ingeland van bet Waterschap Schouwen zjjn uitgebragt 96 stemmen. Hiervan verkregen de heoren C. Berrevoets Iz. 52 en S. Krepel Lz. 42 stemmen, zoodat eerst genoemde is gekozen. Do heer P. Nieuwdorp te Dreinchor is benoemd tot hoofd der school to Zwartewoa). Do rontmecster T. v. d. P., een man van 69 jaren, te Haarlem, is door de regtbunk aldaar, wegens on- zedelyke bundelingen met een 12-jarig meisje gepleegd, tot 4 maanden celstraf veroordeeld. Du man is voort vluchtig. Het vergaan ADDER. ledereen, die eeni^szins op do hoogte is van bet materioel onzer Marinoweetdat do rammooitor», waartoo do Adiler behoorde, volkomen ongeschikt zjjn om over zee te gaan, nog daargelaten of zg bruikbaar zgn op de zeegaten, stroomen en riviereo. Sedert dit type bg de Marine is ingevoord, is er byna geeD jaar voorbygegaan, woarbg een dezer monitors niet met bet grootste gevaar te kampen beeft gehad bg het maken van dezelfde reip, als waarby nu de Adder veronge lukt is. Desniettegenstaande werd elk jaar door den Minister do order tot dezen togt herhaald. De rap- porten van do commandaoten der vaartuigen zonden omtrent do gevaren, waaraan voortdurend de beman ningen werdon blootgesteld, bgzonderheden aan hot licht kunnen brengen, welke do hnreD te berge zonden doen rgzen. Hot is wol opmerkelgk, dat in de »Jaar- boeken van do Kon. Nederl. zeemagt, uitgegeven door i de zorg van het Departement van Marine", nooit een rapport omtrent een der monitors voorkomt. Wellicht i spruit dit hieruit voort, dat de openbaarmaking minder aangenaam zou zgn voor de autoriteiten aan het Dep. I van Marine. Daarentegen vindt men er wol veel rap porten in omtrent de opleidingsschepen en de reizen der oefeningsdivisiëo, met de verslagen omtrent diners en partgeu enz. Voorwaar wel een contrast! Aan bot Vad. wordt medegedoelddat de Frans Ncerebout en de Schelde, die voor Scheveningen naar het wrak van de Adder zoekenZaturdag avoad met een sleeptros aan eon zwaar voorwerp op den bodem der zee zgn blgven haken. Daar door hot trekken van de tros gevaar bestond, dat de schepen elkaar te digt zouden naderen moest men op een van beiden den tros laten slippener werden echter peilingen geno men om het voorwerp weer terug te vinden. Het zoeken was echter tot heden middag te vergeef». Twee gamaalbooten van Scheveningen, voorzien van 3000 vaam touw, zulleD bg gunstig weder Maandag uitzeilen, cm naar de Adder te dreggen. Op het lgk van den luit. ter zee Jonckheer is door de familie nog gevonden een naamkaartje, waarop was aangeteekend dat ten half drie is geschaft. Verder >48 duim water bg de pomp"; het schip verkeerde dus toen reeds in groot gevaar. Het tgdstip van laatste aanteekening is niet vermeld. Onder de personendie met de Adder zgo omgeko menbehoort ook een jeugdig sergeant-schrgvordie van de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden op go- Doemden bodem was overgeplaatst en zgn eerste zee reis maakte. Deze jonge man was eerst sedert drie maanden getrouwd. Weder trok Zaturdag een stoet van zeven rouw- 1 koetseD evenveel slagtofters bevattendevoorafgegaan i door do stafmnziek der marine en door detachementen marine en mariniers gevolgddoor de gemoente Nieu- wediep. Met gelgke plegtigbeid als Donderdag werden do slagtoffer» uor ramp in het groote graf bjjgezot. De burgemeester betuigde de deelneming van Holder's ingezetenenzoo naauw aan de marine verbonden met bet onbeil en legde namens hen een krans op het graf, De admiraal sprak daarna don bloedverwanten toe, er op wgzendo, dat ook de gelaatstrekkou dezer offers van gelatenheid in hun lot getuigden. Een aantal kransen werden ten slotte nog op het graf gelegd. De namen der ter aarde bestelden zgnSchultze, Lounings Christian!BaartmansAckermande Ruyter, vao Rjjabergen. Loiwleo 17 Julg. Arabi-pacba staat nog in het binnenland mot 1500 man ongorogeldo troepeneen regiment cavallerie36 Krupp-canonnen, 12 metrailleuses bg zondt een-officie Daar Alexandria om het 9poorweg-matcriëel te vernie len de Engelschen arresteerden echter dien officier. De Khedive eisebte dat Arabi naar Alexandrië zou komen, bedreigende dat hg bg weigering als rebel zou behandeld worden. Tê Caïro hebben bloedige tooneelen plaats, de Euro peanen vluchten vud daar. Kerknieuws. Beroepen te Ditkaland ds. Calthooenpred, te Ede. Bedankt voor het beroep naar Oud-Vossemoor door Ds. IF. nan Roggen, pred. te Hardioxveld. Drietal te Alkmaar: IF. v. Roggen te Hardinxveld Koster te Wisaekerke; ftouvin te Ngbroek. Beroepen bg de Herv. gem. te Bruinisse Dg. W. C. Barbaspred, te Dubbeldam die bedankt heeft voor het beroep naar OollgeDsplaat. Ds. van Dienen, pred. bg de Chr. Geref. Gem. te Zierikzee (afd. St. Domusstraat) heeft het beroep naar Broek op Langendgkbg Alkmaar, aangenomen. Gemeurde Berl*teu. Een brievenbesteller, die als niet erg snugger bekend stond, werd onlaogs onder eyne bestelling door een heer, uit eene zgstraat komende, baaBtig gevolgd. »Beeteller, besteller," (de besteller boorde niets on was gebeel verdiept in de adressen zjjner brieven, want aao jjver en goeden wil ontbrak het hem niet) riep de heer, toen de besteller eindeljjk bemerkte dat het om hem te doen was, »ieg ereis, laat me je brieven eens kjjken," eo reeds was zgn neus al aardig vooruit ge schoven. »Pardon, uignbeerzei de facteor, den heer tegenhoudende, »iu een spul op de kermis kan men gaon kieken, maar in mjjo brieventasch niet." Dat had men van dien besteller niet verwacht. Dezer dagen kwam een Israëliet ic een Huis vao ArreBt om aldaar vrg logies te geoieten. Bg het binnenkomen werden ook hem de gebruikelgke vragen omtrent ouderdom, beroep eDz. gedaantoen de beambte hem vroeg »waar ben je vandaan antwoordde het Joodje »Nab. ik ben overal vandaan, ik wou wel dat ik hier ook at vandaan wasTe Londen is een besluit geno men, dat maatechappjjen tot vervoer in zekere mnlo ontheven zgn van de veraotwoordelgkbeid voor onge lukken welko passagiers kunnen treffen, die laarzen mot hooge bakkeD dragen. Twee meisjes ieZ., lang en rood, moesteD de» Zondags-avonds zoo laat niet mot twee heereu o&ar Schuddebeure gaan, want dat past niet voor meisjes, die nog af fatsoenlgk willen Bcbg- nen. Noeltje te Zonnemaire moest geen meisje van joDgens airaden, waarvan niets te zeggen valt, want tg knD met al dat gepraat toch niemand krggen. De bakkers te Tholen zgn voornemens nog eene ver gadering te bonden od dan den karakterloozeD berigt- gever van het ophouden dier bgeeokomsteD tot eero- voorzitter te beooemen. Hg kan verzekerd zgn dat ook Loendert, Bemardu» en Zacharia tegenwoordig zullen zgn. Hjj tal zich moeten verpligteu om volgens de door hem genoemde bepalingen der drankwet, dat is fat- soonlgk, de orde te bandhaven en geen van de leden met smaad- of bgnamen te beleedigen of anders heeft bg veel kans de deur uitgezet tc worden. Een juf vrouwtje te Z. wordt aanger&deu iemand die over do straat wandelt niet meer achterop te scbreenwon, want het zoo wel is van korten duar kunnen zgn. Eeno smidsvroaw te den Bommel wordt aangeraden zooveel laster niet io spreken van fatsoenlgko jongens, anders zal tg in moeite raken. Dus, vrouwtje 1 met uw valscb karakter, Wil voortaan gewaarschuwd zgn, De meeste menschen zgn er achter, Dat steeds uw mond is vol vengn. Iugezomlen Stulilien. ScnoawDORP, 16 Julg 1882. Mynheer de Redacteur 1 Uw verslaggever van de Zeeuwscbe Ngverheids-ten toonstelling to Goes in zeker de meening toegedaan, dat »de aanhouder wint"; vandaar zgn herhaald tim meren od hameren op de dienstregeling der Zeeuwsclie spoorboot. Die herhaalde poging om de directie dier boot te bewegen tot een meer geschikt afvaattuur wordt bier zeer op prgs gesteld, om dat de grondslag van zgn stroven is, de bewoners dezer streken op min kostbare wgze in de gelegenheid te stellen de tentoon stelling to Goes te bezoeken. Maar de foat ligt niet geheel bg de directie der boot. Immers zg wist niet, dat er een tentoonstelling sou gehouden worden. Zg bad dit kunnen wetoD, als de hoofdcommissie voor de tentoonstelling haar officieel had nitgenoodigd, bgv. om de goederen voor de tentoonstelling bestemd tegen minder tarief over te vooreo. Ongevraagd heeft do directie dit wel gedaan, maar terwgl aan andere middelen van vervoer dit verzoek wel is gedaan, heeft men de Spoorboot genegeerd. Dit is minder netjes van de tentooDstellings-commisBie. Bovendien was de di rectie der boot onbekend met den datum, waarop de tentoonstelling zou geopend worden met de datums waarop de jury uitspraak zon doen of waarop concerten zouden gegeven wordenook met den duur der ten toonstelling hoe is het uu te eischen, dat de dienst worde geregeld naar feiten, die men niet kent? Zou de tentooDStollings-commiseie nog niet bet ver zoek willen rigten tot de directie der spoorboot, om bgv. Zondag 23 Jnlg eene cxlra-reis te doen voor be zoekers van de tentoonstelling? Misschien stelt zjj zelvo voor de tentoonstelling dan ook wel verlaagd tarief. Ook wordt hot hier zeer vreemd genoemd, dat uit Schouwen en Duiveland geen onkel jury-lid ïb gekozen. Wel is waar eveomiD uit Zeeuwech Vlaanderen maar we bobben het oog op de vrg belangrgke inzending uit Zierikzee. Dio belangrgke inzending hoeft men voornamelgk te danken aan den gver van de heeren de Crane en Diehl. Wg woten best, hoe die heoren zich bejjvord hebben, opdat ons eiland oen goed figuur zou maken, en was het tegenover genoemde heeren niet billgk geweest tenminste ééo jury-lid te kiezen Volgens uw verslaggever is de tot stand gekomen tentoonstelling een product van de eendracht tusBCheu de onderscheidene deelen van Zeeland. Maar zou het dan niet verstandig geweest zgn alles ia het werk to stellen om die eendracht in stand te doen blgven inzenders. mm m ms rw rmr EN TOSSCHENLIGGENDE PLAATSEN. JULIJ 188». Van ZIERIKZEE: Dingsdag 18 's rnorg. 8,— Dond. 20 7.3C Zondag 23 9,- Van ROTTERDAM: Woensd.19 's morg, 11,— u. Vrjjd&g 21 11,— Maand. 24 's nam. 1,— DE DIRECTEUR, A. van GASTEL.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1