ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4657. Dingsdag 4 July 1882. 58sle Jaarg. f Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATUBDAG. De prijs per S maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN van 1—3 regels 30 Ct., meerdere regels 10 Ct., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Vaststelling der 310de Staats-Loterij. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Zie- rikzee maken bekend dat Z. E. de Minister van Financiëningevolge daartoe bekomen Koninklijke magtiging, de 310de Staats-Loterjj beeft vastgesteld. De loterjj zal bestaan uit een en twintig duizend loten, tien duizend vijfhonderd prijzen en twee premiè'n, en ver deeld zjjn in vjjf klassen. De collecte zal worden ge opend Maandag 24 Julij 1882 en gesloten Zaturdag 5 Augustus daaraanvolgende. De trekkingen zallen plaats hebben te 's Oravenhage. De trekking der eerste klasse zal plaats hebben en ge heel moeten afloopen op 21, 22, 23 od 24 Augustus 1882 die der tweede klasse, op 4, 5, 6 en 7 September 1882 die der derde klasse, op 18, 19, 20 en 21 September 1882 die der vierde klasse, op 2, 3, 4 en 5 October 1882 die der vijfde klasse, op 16, 17, 18, 19,24, 25,26,27 en 31 October, 1, 2, 3, 7, 8, 9 en 10 November 1882, terwjjl do laatste honderd nummers zullen getrokken worden Zaturdag 11 November 1882. De prjjzen der loten en de wjjze waarop de uitgifte en trekking der loten snllen geschieden, zgn dezelfde als voor vorige Loterjjeo. De loten en gedeelten daarvan zallen echter alleen in koop verkrjjgbaar ego. Zierikzee, den 30 Jang 1882. De Burgemeester en Wethouders, J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. KOSTELOOZE KOEPOK INEN TING EN HER INENTING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend, dat in deze gemeente gelegenheid zal zgn tot kostelooze inenting en her- Inenting op Woensdag den 5 July e. k. des na middags te een nur, in het gebouw der Vereeniging VOLKSBELANGin de Nieuwe Boogerdstraat wjjk D. no. 213. Zixbixzm, den 3 Jnljj 1882. De Burgemeester en Wethouders J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. !3meri6tt. Waslilnfgton30 Jong. Gnitean is beden middag te half één nar opgehangen. De dood volgde onmiddellijk. Acht dagen vóór zgn teregtstelliog was hg aan de grootste angst ten prooi. Toen zjjn advokaat Hicks hem mededeeldedat zgn verzoek om nitstel geweigerd was, riep Gaitean uit: >Ga naar Arthur, zet hem het mes op de keel 1 Zeg hem dat hg zgn presideotschap aan mg te danken heeft. Om mg daar voor te beloonenmoet hg mg gratie schenken doet hjj dat niet, daD eenwige schaode over hem! Ik zog het nik ben door God gezonden en God beschermt de zgnen I" Gedurende eenige dagen zjja duizenden nieuwsgierigen naar New-York gekomenextra treinen brengen ben nit alle deelen van Amerika aan. Ontelbare personen hebben gezworen een stakje van het koordwaaraan Gnitean zal gehangen worden, te bezitten. Men heeft er reeds tienduizend dollars voor gebodenten einde het dan weder in het kleiQ te verkoopen. Dat noemt men zaken doen. Gaitean at Donderdag met zgn gewonen eetlust. Des avonds was hg kalm en zeide, dat hg een goeden nacht tegemoet ging, hetgeen waar was, want hg sliep goed, hoewel bjj tuBschenpoozen wakker wordende. Ten zes uren opstaande, genoot bjj ten half zeven een hartig ontbjjtbiefstuk met aardappelen en eieren. Hjj zeide den kok, dat deze zorgen moest het diner precies ten elf nar gereed te hebben. Over negenen liep Guiteau op en neer in de kerker- gaog om iigebaamsbeweging te bebben. Het gevan geniskantoor was opgevald met correspondenten en telegrafisten. Buiten begon een groote menigte te krioelen. Kramen verkochten koek, vrachten, enz. Te tien aar vroeg Gaitean om een bad. Een groote tobbe werd naar zgn cel gesjonwden daarin stapte de gevangene, naar zgn bewakers zeiden, enkel om zich te verstrooien. Middelerwijl volvoerde de beer Hicks de hem opgedrongen taakdoor het schavot te onderzoeken en zich te vergewissen dat alle maat regelen goed waren beraamd. Na zgn bad schreef Gaitean wat hg noemde zgn sGebed op het schavot." Hjj weigerde zgn zoeter te zien en maakte zich nu allengs voor de teregtstelliog gereed. Daartoe behoorde ook, dat bjj zgn toilet in orde bragt en de laarzen liet poetsen. Ten half twaalf vroeg hjj om zgn mid dagmaal, dat hem terstond werd binDengebragt en dat hg met smaak nnttigde. Hjj at een pond biefstuk met gebakken aardappelen, een omelet, met geroosterd brood eo dronk veel koffie. Na het diner had de heer HickB een stichteljjk onderhond met den gevangene, die te kennen gaf, dat bjj gereed was voor bet ergste en zich met vol vertrouwen tot God begeven zou. Ten twaalf unr werd Gaitean het doodvonnis in den kerker voorgelezen. Eén oogenblik werd hjj zenuw achtig, toen hjj de soldaten hoorde, die het schavot- pleio, aan den ééoen kant vnlden, terwjjl 150 bevoor rechte toeschouwers den anderen kant innamen. Maar do zenuwachtigheid was niet van langen dnur, en weldra hernam Gnitean zgn gewone koelbloedigheid. Hjj borstelde zgn haren en onderhield zich vrjjeljjk met diegeneD, welke hem omringden. Nagenoeg half één begon de optocht naar het schavot. Gnitean marcheerde kalm, met geboeide armen. Eerst op de laatste schavottredea waggelde bjj en moesten do cipiers bom bjjstaan. De hoofdbewaker der gevangenis wenkte den aan wezigen toe, dat zjj den boed moesten afnemen. De heer Hicks 6prak een gebed uit. Daarna hield bg Guitean het handschrift voor van zgn eigen gebed. Gnitean las het voor, na en dan een traan niet kun nende weerhouden. Nadat de laatste toebereidselen waren gemaakt, zeide Guitean»Ik wil n thans eenige verzen voorlezen, die n mjjn gevoelens moeten uitdrukken op den oogenblik, dat ik de wereld ga verlateD, Op mnziek gezet, kannen se treffend worden gemaakt. Zjj zgn de taal van een kind, dat zgn pa en ma toebabbelt. Ik schreef de verzen van ochtend ten tien nar." Gaitean zong toen op een droevigen toon »Ik ga naar Vadertje 1 Ik ben zoo big dat ik naar i Vadertje ga 1 Hallelujah 1 Hallelujah 1 Ik ga naar Vadertje 1" »Ik redde mjjne partjj en het vaderland I Hallelujah 1 maar zjj vermoorden mjj er voor, en daarom ga ik naar Vadertje 1 Hallelujah I Hallelujah I" Er waren nog meer coapletten. In bet midden daar van werd het valluik geopend, en was het doodvonnis j voltrokken, In Massachnsets heeft een werktuigkundige kerk- zakjes uitgevonden, die telkens eon kcal geven, wanneer daarin een stuk valsch geld of een tieccentstuk met een gat geworpen wordt. Den eersten Zondagtoen de patent-knal-kerkaak gebruikt werd, drong de politie dc kerk binnen, omdat zjj meende, dat daar een ware opstand was ontstaan. Spoedig werd zjj echter inge- ligt en kon zjj tevens ontdekken, dat er voor de armen menig valecb stakje werd afgezonderd. €sng«ittntr. Een olifant van bet circns Mjjers in Londen heeft op verschrikkelijke wjjze wraak genomen op een knecht, die hem een paar rottingslagen had toegediend, omdat sinjeur-dikhuid aan 't brood stelen was. Hjj wierp zich op den knecht en dawae hem de tandon in de zjjde de ongelukkige had reeds opgehouden te leven toen men hem opnam; zjjn borst was platgedrukt en ge scheurd; de longen lagen bloot, het hart was door en door geboord. Dezelfde olifant had 13 jaren geleden op even ontzettende wjjze wraak genomen. Een knecht had hem bjj ongeluk een oog verwond, zoodat bet dier half blind werd; de heer Mjjers joeg den onvoorzich tige onmiddeljjk weg. Een vol jaar later bezocht de zelfde kaecht den stal van zgn vroegeren meester eo riep, toen hg Bill zoo heet het dier zag: >Daar heb-je nu het beest dat mg mjjne betrekking deed verliezen 1" De olifant herkende de stem van hem die hem aan 'toog had verwond. Hg keerde zich om drong op den joDgen toe, dnwde hem tegen een mnnr en stak hem beide oogen nit. Voor de waarheid van deze even merkwaardige als verscbrikkelgke toepassing der Lynch wet door een dier wordt ingestaan. Bljjkens een thans verschenen parlementair stak zgn in 1881 niet minder dan 54 personen te Londen van honger omgekomen. Dat is het officiële cjjfer, maar begroot men de gevallendie niet onder de aan dacht der autoriteiten gebragt werden op het tienvou dige dan is men zeker niet ver van de waarheid. De schitterende weelde van Locden verbergt eene ellende zooals wjj die in Hollaod gelukkig niet zien en die slechts door weinigen gekend wordt. Qturbije. Men verwacht binnenkort de uitvaardiging van eon decreet van den Sultanwaarbjj eene uitgestrektheid land in de vilajets Adana, Mesopotamia' en Aleppo be schikbaar wordt gesteld voor de Joodsche gezinnen die nit Rnsland en Rnmenië gevlucht zjjn. Overeen komstig de Tnrkacbe wet wordt bet land kosteloos geschonken en is het zes jaren vrjj van belasting. De Joodsche kolonisten moeten Ottomaniscbe onderdanen worden en de dorpen mogen niet meer daD 200 inwo ners bebben. Het gewichtige vraagstuk der spoorweg verbinding, waarvan bet slagen van het plan grooten- deels afhangt, ia aan de beslissing van 't departement van openbare werken onderworpen. ©cattimjft. Zware sneenwstormeo hebben naar men nit Lai- bach (Illyrië) berigtin dat gouvernement gewoed. Bjj KronauWurzen en Ratschach sneeuwde het zelfs in de dalen. Op de bergen viel de sneeuw in zoo groote massa'sdat vele paarden en koejjendie reeds in de weide gebragt waren weer naar bet dal terug gehaald moesten worden. JFranfettjfe. De >Lanterno" verhaaltdat in de >Salpótrióre" te Parjjs een 27-jarige krankzinnige opgrnweljjke wjjze is verbrand. De dokter bad haar warme baden voor geschreven. Zjj werd geplaatst in een bad met een deksel er opterwjjl alleen haar hoofd en hals door de opening nitstaken. De meiddie de kraan voor heet water had opengezetging middelerwjjl linnengoed halenbleef een praatje maken en vergat de kraan te sluiten. De ongelukkige vrouw gilde hevigmaar aan gezien zjj dikwjjls zeer heftig wasliet men haar gillen en toen de meid terugkwamvond men het arme schepsel dood. gj]Ub<tlitnb, Amsterdam1 Juljj. Woensdagnamiddag, circa zes aren werd nabjj den steiger van den Haven - stoombootdienstter hoogte van de Van der Hegden- straat aan de Utrechtschezjjdeeen drenkeling boven water gebaald. Het ljjk was geheel naakteen been en een arm ontbraken, de borst was met wonden bedekt, terwjjl de schedel beschadigd was. Aan den voet was een kous en een schoen. Naar het gelaat te oordeelen, had het ljjk nog niet zoo heel laog in het water gelegen. Het werd op den steiger gelegd, behoorljjk toegedekt, totdat de politie voor het verdere vervoer naar het Ijjkenbnis zorgde. Naar het uiterljjk gezien is het ljjk dat van een persoon van circa dertig-jarigen leeftjjd. Het is Dog niet herkend. Of hier aan een gruwelgke misdaad moet worden gedacht, dan wel of de ongeluk kige verdronken is en door een stoomboot zoo gehavend, is voor alsnog niet uitgemaakt. Indien hg werkelgk met zwemmen is verdronken, dan zonde bjj zich toch, toen bjj giDg zwemmen, van schoenen en kousen hebben ontdaan. Is hjj werkelgk op andere wjjze te water geraaktdan is het onverklaarbaar dat bet ljjk van alle kleeren ontbloot, geheel naakt is gevonden, terwjjl de aan het ligcbaam gevonden kons en schoen niet gehavend zgn. De wonden aan de borst en aan den schedel geven wel aanleiding om aan iets anders dan aaD ongeluk te denken. Wjj willen onzerzgds het onderzoek niet voornitloopen of bemoeiljjken, overtuigd als wjj zjjn, dat de justitie en politie alles zallen doen, om alle vermoedens zekerheid te doen worden, omtrent de wjjze, waarop de ongelukkige om het leven ia ge komen of gebragt. 's Gravenhoge1 Juljj. Het geregtshof alhier vernietigde heden in appél een vonnis der regtbank te Zierikzee, waarbjj C. D. van RenesBe veroordeeld was ter zake van diefstal van koper afkomstig van de bark Agnes. Het hof sprak den bekl.die verdedigd was door Mr. Mart. Tels nit Rotterdambjj gebrek aan bewjjsvrjj. F. S., nit Dordrecht, die zjjn vronw heeft willen vermoorden, is onder aanneming van verzachtende om standigheden door bet Hof te 's-Hage tot zes jaren tuchthuisstraf veroordeeld. Te 's-Hage vond een jongetje op straat een papier, waarmede hg wilde gaan spelen. Een voorbjjganger die dit zag onderzocht het papierdat oen obligatie Poti-Tiflis bleek te zjjnvan ongeveer 800 waarde. Het stak is in handen gesteld van de firma M. M. Polak en Zoonvóór wiens kantoor het gevonden is. Z. M. de Koning eo de Koningin zullen in de eerste dagen van Augustus uit het buitenland terugkeeren en zich dan niet dadeljjk naar Het Loo begeven maar eerst eenige dagen in de residentie vertoeven. Ook zal de Koning in de volgende maand Frankfort bezoeken en een reisje in Begeren maken. Mi«Wlo1burjg, 2 Juljj. Ten bewjjze dat het met den stoomtram Middelburg-Vlissingen beter gaat dieno, dat in de afgeloopen maand niet minder dan 11,000 personen van dat vervoermiddel gebrnik hebben gemaakt. Het is ontegenzeggeljjk een sterke concurrent voor spoor en Btoombarge. Bg Kon. Besl. is benoemd tot Voorzitter der commissie tot herziening van de belastbare opbrengst vau ongebouwde eigendommenF. Ermerinste Mid delburg, ter vervanging van C. Tielenius Krugthoff, wiens benoemingop zjjo verzoekie ingetrokken. De zaak van L. J. J. Roland beschuldigd van den moord te Veere, zal den 9eo Augustas a. e. voor het geregtshot te 's Gravenhage behandeld worden. Er zgn 63 getuigen gedagvaard. Het openbaar ministerie zal door den procureur-generaaljhr. mr. A. J. Th. H. van don Berg worden waargenomen. Aan de acte van beschuldiging ontleenen wjj het volgende In het op zichzelf reeds zoo eenzaam plaatsje Veere, leefde nog eenzamer dan welligt eenig ander ingeze tene, de verslagene Cornelia Hendrik Sojjders, een weduwnaar van 66 jareo, die in den vollen zin des woords een zonderling mogt genoemd worden. Tndens zjja hnweljjk te Middelburg wonende, waar bjj ook geboren was, verliet bg die plaats na bet orerlgdea zjjner vrouw, om zich te Veere te gaan vestigen. Daar bewoonde hjj geheel alleen een vrjj ontredderd huis aan de Kade, met achter een open erf, dat door mid del van een poortje in den 2 meter hoogen muur toegang geeft tot de Kwartierstraat, ook genaamd bet Achterstraatje. Bezoeken ontving bjj zelden en alle haiselgke bezig heden, zelfs het kooken, verrichtte hjj zelfalleen om de straat te reinigen riep bjj soms de hulp in van eene buurvrouw, die ook wel eens de krant voor hem aan nam, als b. v. b. 's Zondags, zgn dear gesloten bleef, hoe er ook gescheld werd. Zondag den 2 October 1881, overreikte die buurvrouw over bot maartje, dat tnascben bunco erven in was en waartegen te harent een laddertje stond, hem ook nog een courant en sedert beeft zjj bom niet meer levend gezien, want 's Maandagemorgens bleef baar herhaald roepen onbeantwoord. Dit verwonderde haar natnnrljjk. Den vorigen mid dag omstreeks half vier bad zjj ook reeds een slag of stoot gehoord tegen den gangmuur van Sngders, welke baar woonkamer begrensde; een oogenblik bad zjj aan het afgesproken noodsignaal gedacht, maar toen 't ge rucht zich niet herhaalde, bad zjj zich niet verder bezorgd gemaakt. Toen de politie zich echter 's Maan dags op waarschuwing van haar man, toegang tot de woning verschafte, bleek het, dat zjj zich niet vergist had. Daar lag bet door 12 woodea misvormde ljjk van Snjjders in een grooten plas bloed, de rug balf ver brand, de kleedcren met petroleum bestreken en een doosje lucifers er bjj. Naast het ljjk lag een groot me» met afgebroken pant. Verscheidene voorwerpen in huis waren met bloed bevlekt; bljjkbaar had de moordenaar het niet bjj den moord gelaten maar was bjj ook op bait bolnst geweest, want men vond o. a. een papieren omslag waarin Dog één effect. Een groot gouden horloge, dat men wist dat Snjjders bezat, werd echter niet meer gevondeo, evenmin als een gonden bril, en bet zjjn juist deze voorwerpen, welke op den beschnldigdo Roland de zwaarste ver- moedons bebben geworpen. Roland is do zoon eener geachte wedawe, die to Voere een fatsoenljjk logement hondt. Zgn gedrag liet steods veel to wcnschen over on hjj berokkendo zjjno moeder heel wat leed. Nergens kon bjj het als bao- ketbakkersbediende lang uithouden en meer dan eens bad bjj zich ook reeds aan diefstal bezondigd. Met 1 October of don tweeden of derden zon bjj in dienst komen bjj een bakker to Bergen-op-Zoom. In den avond van Zondag, 2 October, verscheen bjj plotseling bg eene hem bekende familie te Veere mot eca koffertje in de hand. Bjj hot binnenkomen stak bjj zgne linkerhand toe, daar de rechter was verwond. Ook waren zjjoe kleederen met blood bespat. Alt oor zaak gaf hg op, dat bjj met tokeren Pot (een matroos, die reeds laog weer in zee was) een stokje bad gesne den in de dninen. Deo volgenden morgen te twee nar vertrok hjj, echter niet naar Bergen-op-Zoom, maar naar Aotwerpeo, waar hjj zich bjj eeoe weduwe in den kost besteedde. Tc Antwerpen verkocht hjj den bril en het horlogo en trachtte lig door middel van een matroos plaatsing op oen Bchip Daar Amerika te krjj- gen, hetgeen de matroos beloofde maar niet nakwam. Den 17 November deelde iemand hem mede, dat in een dagblad een verbaal van den moord te Veere voor kwam, waarbjj zokere R. als van do misdaad verdacht, werd genoemd. Roland ontstelde hevig cn 's avonds beschonken thuiskomende, ging bjj als een waanzinnige te werk en was aan wanhoop ten prooi. Twee dagen later werd bg gearresteerd. De akte van beschuldiging bevat een nitvoeriog relaas van Roland's doen en laten kort voor en na den moord, zooals hjj zelf dit vertelt en zooals dit nit mededee- lingen van getuigen bljjkt. Roland bljjft alle schuld ontkennen. Echter is o. a. den 4 Febrnarjj in het hnis van arrest te Middelburg een brief van hem aan zgne moeder onderschept, waaria bg vroeg hem mede te deelen hoe laat de misdaad te Veere gepleegd en hoe laat de brand bjj Snjjders uitgebarsten was, en zulks terwjjl bg onschuldig zjjnde van dien brand niets weten kon. Niettegenstaande zgn halstarrig ontkennen wordt hjj beschuldigd van manslag mot voorbedachten rade althans vergezeld vao twee andere misdrgvendie respectievelijk gediend hebben om het plegen van den diefstal gemakkeljjk te maken en de ontdekking van diefstal en manslag te voorkomen diefstal met behulp van geweldoefening die sporen van kwesting heeft achtergelaten brandstichting in een gebouw waarbjj te voorzien was dat menschenleveDs in gevaar konden wordea gebragt. De beklaagde zal verdedigd worden door Mr. C. M. Vollgraff. Goes, 1 Juljj. De ljjst der ingezonden voorwer pen voor de tentoonstelling bevat, met hetgeen nage komen is, 288 nommers die van den wedstrjjd voor den handwerksman, 228, waaronder echter 1 niet in gezonden. Voor dezen wedstrjjd zgn uitgeloofd 10 prjjzen van 10, 10 van 5, 20 van 2.50 en 120 getuigschriften. Het aantal inzendingen nit iedere gemeente is als volgt: Arnemniden 1, Breskens 7, Coljjosplaat 4, Cort- gene 2, 's Heer Abtskerke 1, Goes 129, Grjjpskerke 6, Haamstede 5, Hansweert 2, 'sHeerenboek 1, fleinkens- tand 9, Hoedekenskerke 10, Hontenisae 14, Hoofdplaat 19, Hulst 5, Kapelle 1, Kloelinge 1, Kloosterzande 3, Kminingen 1, St. Maartensdjjk 1, Middelburg 111, Nieuw vliet 6, Poortvliet 1, Scberpenisse 1, Schoondjjke 14, St. Kruis 1, Sluis 1, Oost-Souburg 7, Ter Neuzen 3, Tholen 3, Vlissingen 48, Oud-Vosmeer 2, Wemel- dinge 4, Wissokerke 3, Wolfuartsdjjk 7, IJzendjjke 1, Zierikzee 80, te zamen 515. Het aantal inzenders voor de tentoonstelling bedraagt 133; dat der deelnemers aan den wedstrjjd 136, totaal voor de 515 inzendingen, 269 inzenders. Oud Voesemeer, 1 Juljj. Naar wjj vernemen is de toestand van den jagtopziener C. L. niet ongun stiger en moet beklaagde K. B. zgn miedaad gedeelte lik hebben beleden. Zferllczsee, 30 Jnnjj. Vrjjdag 23 Jung 11, stond voor de arrondÏBsements-regtbank alhier teregt, B. E.commissionair te Zierikzee, appellant van een vonnis van het Kautongerogt alhier, waarbjj hjj wegens bet zich in kenneljjken staat van dronkenschap bevinden op den openbaren weg en zulks nadat een vonnis van voornoemd kantongeregt van den 7 December 1881, waarbjj hjj wegens eoortgeljjke overtreding bjj verBtek was veroordeeld, den 23 February 1882 onherroepeljjk was geworden, door den Katonregter was veroordeeld tot eene gevangenisstraf van 3 dagen. Na het hooren van 2 getuigen charge en 5 il decharge, hield beklaagde vol dat by niet dronken was geweest. De ambtenaar van het O. M., mr. Ort, hield de schuld van beklaagde vol en requreerde bevestiging van het door den eersten regter gewezen vonnis. De verdediger van beklaagde, mr. Fokker, conclu deerde op daartoe aangevende gronden, tot vrjjsprank van zgn cliënt. De regtbank sprak bjj vonnis van heden beklaagde vrjj, op grond dat zjj ondanks de aangevoerde wettige bewjjsmiddelen niet volk<*nen overtuigd was, dat be klaagde het hem bjj introductieve dagvaard te laste gelegde feit had gepleegd. Verder werden veroordeeld1°. J. de F.koopman in visch te Hoorn, bjj verstek, wegens mishandeling, tot 6 dageD gevangenisstraf; 2°. H. S.te St.-Annalandwegens mishandeling tot 2 boeten van 8 subs. 2 dagen gevangenisstraf voor elke boete; 3°. C. den B.te Brouwershaven, wegens diefstal als loonbediende, tot 1 maand gevangenisstraf 4°. N. K.te Zierikzee, wegens het toebrengen van slagen en stooten, gepleegd door een kind jegens zgn wettigen vader, tot 5 boete, subs. 1 dag ge vangenisstraf en 5°. W. A., 84/aar, te Zierikzee, bg verstek, wegens het zich io kenneljjken staat van dronkenschap bevinden op den opeDbareD weg, bg tweede herbAling binnen één jaar na de eerste veroordeeling wegens eeD dergeljjk feit, tot 3 dagen gevangenisstraf. De eisch van het O. M. was 6 dagen. Een goed voorbeeld voor anderen. Nog ééne over treding eo deze grjjR&ard is rjjp voor bet werkbuis 111 Z. M. heeft o. a. benoemd tot gezworen van het waterschap Poortvlietde heer P. J. v. d. Bel. Z. M. heeft aan den offic. v. get. 1ste kl. P. C. Buijze en den offic. der adm. lete kl. J. J. v. d. Berge vergunning verleend tot het aannemen en dragen der versierselen van ridder der 4de kl. van den Medjidié-orde, hun door Z. M. den Sultan van Turkjjc geschonken. Op de voordracht voor hoofd der openbare school te Gouda staat de heer P. Nieuwdorp, te Dreiechor, no. 1. Een merkwaardig feit had Vrjjdag 23 Jnojj in bet dorp Barneveld (Gelderland) plaats. De weduwe Willemse aldaar vierde op dien datum baar 104 ver jaardag. Dien dag D&meljjk zou zjj in tegenwoordig heid barer familie in bet oaburige dorp Lunteren genoegljjk doorbroogeo. Te dien einde wilde men baar per as daarheen brengen doch zjj verkoos dien afstnod van ruim een unr liever nog te voet af te leggen, wat baar ook is mogen gelukken. Zlerflessee, 2 Juljj. De onderwjjzer* uit bet Arrondissement Schouwen—Dniveland hielden gisteren hunne jaarljjkscbe algemeeoe vergadering ten huize van den heor Vermunt. Do districts-schoolopziener, de heer van Gorcom, vjjt voorstanders en drie-en-veertig gewone leden namen aan deze vergadering deel. in zjjne openingsrede herdacht de voorzitter, mr. Schneiders van Gregffoot- werth, met een warm woord den heer C. Hofman, on langs door den dood aan de vereeniging ontvallen. Tot de ingekomen stukken behoorde een echrjjven van den heer Moens, inspecteur van bet lager onderwjjs in do 2e inspectie, waarin deze mededeelde, de vergadering niet te kannen bjjwoneo, omdat ambteljjke bezigheden bom cider* riepen. Deed bet der vergadering leed deze mededooling te hooren, een algemeen applaus ging op toen de voorzitter mededeelde dat de hoeren van Visvliet, districts-schoolopziener, van Tejjliogen, Bjjbau, Gerritsen en do Wit Hamer arrondissementa-schoolop zieners in het arrondissement Middelburg, Tholen, Oostbnrg en Goes, zeer waarschjjoljjk met de spoorboot zonden arriveerde, om deze vergadering met hunne tegenwoordigheid te vereeren. Werkelgk verschenen dan ook na aankomst der boot de drie laatstgenoemden, terwjjl de twee eerstgenoemden zich om zeer geldige redenen lieten exenseeron. Na het lezen van ver schillende verslagen werd eene pauze gehouden, die voornamelijk benuttigd werd met het beschouwen van verschillende werkelgk fraajje kaarten, platen en andere voorwerpen, dienstig voor het a&nschouweijjk onderwjjs in vertcbillende vakken. De heer Bugs van Rotter dam zond deze collectie, die tafel en wand versierde en de zaal een bekoorljjk aanzien gat. De hceren LerasOD, de Bil, Krenser van Zierikzee en Bnjjte van Kerkwerve namen deel aan den wedstrjjd bestaande in het voordragen van een dichtstuk. Genoemde beeren droegen achtereenvolgens voor »Aan den Rjjn", van Borger; >Het klooster op den Sint Bernhard" van Ter Haar>Louise de ColigDj", van den heer KrenBer zelf en >De twee Portretten" van Alberdinck Thjjm. Bjj monde van den heer van Gorcom deelde de commissie van beoordeeling den kampvechters mede, dat zjj allen met lof gestreden hadden, maar bende met algemeene stemmen den prjjs toe aaD den heer Lemson, die het algemeen bekende >Aan den Rjjn", zóó eenvoudig en toch zóó roerend had voorgedragen, terwjjl de premie werd toegekend aan den heer de Bil. Dat de beide andere heeren niet onverdienstelijk had den gewerkt, bleek o. a. daarait, dat nog twee premie's werden beschikbaar gesteld, om aan de niet bekroonden nit te reiken. Na afloop van den wedstrjjd en den aankleve van dien, bekwam de heer Th. Oosterman het woord. ZEd. leverde een vergeljjkend overzicht der wet van 1878 met die van 1857. Achtereenvolgens vergeleek hjj beide wetten uit een Historiscb, Staatkundig, Administratief, Finantiëel en Peadagogisch oogpunt. Deze verhandeling muntte nit door kenrigen stjjl, die op vele plaatsen tintelde van humor, door de zorg oo de nauwgezetheid, waarmee ze was afgewerkt en bovenal door de leerrjjke ge dachten daarin neergelegd. Algemeen stemden de aanwezigen dan ook in met de woorden van faalde en dank door don voorzitter tot den spreker gerigten was men van oordeel, dat deze stu die in ruimer kring verdient bekend gemaakt te worden. Hiermede waren de werkzaamheden afgeloopen. De voorzitter sloot met een gepast woord de vergadering, hopende allen weer te ontmoeten aan den gemeen- schappeljjken maaltjjd in >het huis van Nassau". Slechts een enkele kon er niet aan deelnemen, de ove rigen schaarden zich op het bepaalde uur aan den welvoorzienen goedbereiden diecb. Dat de goede toon, de opgewekte stemming, dio aan dezen disch heerschton, het scheiden moejjeljjk maakten, behoeft nanwljjka vermeld te worden. Menig goed barteljjk woord werd er gesproken en enkele zangstukken uitgevoerd door de onderwjjzers-zangvereeniging onder leiding van den heer Letzer. De veertigste algemeene vergadering brenge ons allen weer bjjeon te Renessel

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1