ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4L651. Dingsdag 20 Junij 1882. 58sle Jaarg. Hoogere Burgerchool. Nieuwstijdingen. Sitnettka. JFrtwftrtjjfe. MjUïretlttttïr. TELEGRAMMEN. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prijs per 3 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIÊN van 1 3 regels 80 Ct., meerdere regels 10 Ct., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De COMMISSIE vao TOEZIGT op het Middelbaar Onderwgs te Zierikzee maakt bekend, dat het examen voor heD, die wecschen toegelaten te worden tot den nieuwen cursus op de Hoogere Burgerschool, zal plaats hebben, op den IS en I-A «"July e. li. telkens des voormiddags te negen ure, en dat zg die zich aan dit examen wenschen te onderwerpen, zich daartoe vooraf in persoon moeten aanmelden bjj den DIRECTEUR der HOOGERE BURGERSCHOOL alhier op Woeusdag <leu 5 Jul\j e. k. des avonds tusschen 7 en 8 ure. Zierikzee 15 Jnnjj 1S82. De Commissie van Toezigt voornoemd. Namens dezelve SCHNEIDERS van GREIJFFENSWERTH Secretaris. Hoogere Burgerschool. De COMMISSIE van TOEZIGT op het Middelbaar Onderwgs te Zierikzee maakt bekend, dat deOver- gangs-exameus aan de Hoogere Burgerschool zullen plaats bebbeD opMaandag en r>iu{fB*<lRur den ÏO en 11 «July e. k. telkens aan te vangen des voormiddags te negen ure. Zierikzee 15 Junij 1882. De Commissie van Toezigt voornoemd. Namens dezelve SCHNEIDERS van GREIJFFENSWERTH Secretaris. In de Vereenigde Staten wordt de smokkelhandel in het groot door dames gedreven. In New-Yoik heeft het nameljjk in den herfst veelal plaats dat rjjke dames, die van hare plezierreisjes terugkeeren, onmo- gelgke hoeveelheden belastbare zaken trachten binnen te smokkelen, vaak ook wel niet alleen trachten bin nen te smokkelen maar ook smokkelenzoo spoedig zjj namelyk bekend zgn met hooggeplaatste beambten kgkt men haar niet in de koffers. In het tegenover gestelde geval is de visitatie der tolbeambten bg de vrouwen zeer streng. Er zgn namelgk een massa smok- kelaarsters van beroep, die de reisgewoonten van voor name dames nailpen, maar oiet aktjjd gelakt haar die list. Zoo kwamen oolangs met de stoomboot Britan nia" vgf dames in Amerika aan. >Hebt ge iets be lastbaars?" werd aan ieder harer gevraagd. Drie antwoordden voornaam en onversohillig. »Ik weet niet, kgk maar na, wanneer gemeeDt:..." Natuurljjk verwachtten zg dat de beambten de koffers niet zonden nazien, maar zg hadden buiten den waard gerekend. De beambten hadden achterdocht gekregeD, volgden werkelgk op wat hno aangeraden was, woelden in de rokken en kleederen en vonden in de zoomen de fijnste kant en kostbaarste zaken ten bedrage van vgf en dertig honderd dollars. Alles werd in beslag geoomen. Een van hier per >Caland" in Amerika aangekomen vrouwelijke tnsschendekspassagier werd op dezelfde wgze 36 meerschuimen pgpen, een gond horloge, twee diamanten ringen en een doekspeld en verscheidene paren goaden belletjes ontnomen. Sedert eenigen tgd was het te Lafayette, Indiana (Amerika)bekend dat twee zusters weldra in bet huwelgk zouden verbonden worden met twee jonge lieden, zaken doende in Chicago. Eenige dagen geleden zonde bun huwelgk voltrokken worden en bet uur en de plaats van inzegening waren reeds bepaald. Om 8 uur des morgens zoude de plechtigheid plaats hebben en reeds een uur te voraD vertoonden zich de bruide goms doch hunne aanstaanden kwamen nog niet opdagen. Men besloot das naar hare kamers te gaan om hen te wekken een jongere zuster werd met die taak belast. Bgoa onmiddellijk kwam deze met de tgding terug, dat geen der beide meisjes zich iu hare kamers bevond en zg er schgnbaar dien nacht ook niet geweest waren. Een oogenblik van verlegenheid volgde, doch de spanning werd spoedig verbroken, toen men bevond dat de koffers der meisjes ledig waren en een briefje gevonden werd met de mededeeling dat zg niet verlangden te trouwen en nimmer dachten terng te keeren. De berigten omtrent den vermoedelgken oogst in de Vereenigde Staten laiden uit de verschillende deelen des lands over 't algemeen gunstigsommige gedeelten des Rgks geven het uitzigt op een zoo rgken oogst als nog nooit te voren beleefd is. ©ggpte. De verwarde toestand in Egypte is van dien aard, dat er geenerlei peil te trekken is op de gebeurlgkbeden. Te Londen is door de Oriental-telegram-company bekend gemaakt, dat bet kantoor te Kaïro gesloten is en dat voortaan de dépêches voor risico der afzenders naar Alexandria worden gezonden. De dépêches uit Kaïro worden tot nog toe door de spoorwegdirectie naar Alexandrie overgebragt, om vandaar ta worden door geseind. Het bestuur der domeinen beeft zgn zetel naar Ismaïla aan het Suez-kanaai overgebragt. Het goederenvervoer is op de spoorwegen geheel gestaakt. De koopvaardgschepen, die Alexandrie aandeden, kon den noch laden noch lossen, maar werden door de omstandigheden genoopt, zooveel vlugtelingen als zg bergen konden op te Demen. De postadministratie vreest dat zg de dienst zal moe ten staken, omdat er zooveel ambtenaren gevlugt zgn. De Europeanen die nog niet in de mogelgkheid waren uit te wgken, barricaderen hunne woningen en ▼ooizien zich van verdedigingsmateriaal. Ook naar Port-Saïd en zelf naar Suez vlugten Europeanen. Te Kaïro ontstond een oogenblik een geweldige paniek onder de Europesche bewoners, toen een twist tnsschen een Arabier en een Syriër een volksoploop veroorzaakte. Men wist nu wat zulk een twist kan oa zich slepen. Dien dag verlieten 6000 Europeanen de stad. Kofflhuizen, winkels, bankierskantoren, alles vindt men er gesloten. De ware reden van Ignatiefl's gedwongen aftreding is thans bekend. Eenigen tgd geleden is de Russische Minister van financiën incognito te Pargs geweestom met Rothschild te onderhandelen over eene leening, die de Russische Regeering moet sluiten wegens de uitgaven voor de reorganisatie van het leger bd de vestingwerken aan den Weichsel. Die onderhandeling ie mislnkt. Rothschild weigerdeop grond van de gevaren waaraan Rusland op financieel en commercieel gebied door de vervolging tegen de joden is blootgesteld. De Minister schreef dit naar St. Petersburg, en men ontving aldaar zgn brief juist op 't oogenblik waarop Ignatieff het besluit had uitgevaardigdwaarin alle gewelddadigheden jegens de joden werden verboden maar deze tevens in de uitoefening van ban bedrjjf aanmerkelijk werden beperkt; van welk besluit terstond werd gezegddat de Russische Regering der halve ofschoon de joden tegen doodslag beschermende, tevens maatregelen nam om hen van honger te doen sterven. De brief uit Pargs maakte op den Czaar een diepen indruk, te meer omdat hg juist ontstemd was door berigten omtrent landverhuizing van een aantal welgestelde joodsche familiëozoowel als door de tg- dingen omtrent den toestand der gemoederen in de provinciën waar men vreesde dat de beerschende woede van stads- en dorpsbevolking zich tegen alle bezittende klassen zoude keeren. De Czaar begreep dus dat Rusland onder bet bestnnr van Ignatieff naar een af grond werd gedreven, en Ignatieff viel. Volgens mededeelingen uit Elm van 11 dezer, is des namiddags omstreeks 3 uur een groot gedeelte van den Risikop met een donderend gekraak bergaf waarts gestort. De massa werd in den val verpletterd, zoodat het dal niet werd bereikt door pniü. Daaren- j boven was de rigting waarin de massa viel, zoo oos- j telgk, dat het bespaard gebleven gedeelte van het dorp geen gevaar liep. De inwoners van het dorp waren op hunne hoede, hielden goede wacht en waren gereed om bg het eerste sein huune woningen te verlaten. Nadat omstreeks 3 nre het vermelde feit had plaats gehad, volgden van tgd tot tgd nieuwe aardstortingen, welke echter geen onrustbarend karakter hadden, Het gevolg hiervan was, dat de bevolking langzamerhand tot rast en kalmte terugkeerde. In 't holste v&n den nacht vernam men plotseling een afgrgselgk gekraak. Ieder verliet zgn woning en zocht in de duistornis op goed gelnk een heenkomen. Welk gedeelte van den top der bergen naar beneden stortte, liet zich oiet beoordeelen maar moo hield zich meerendeels voor verloren. Na een paar lange bange uren, die eindeloos schenen, in 't grootste gevaar te hebben gezwerfd, brak eindelgk de ochtend aan. Het donderend geratel van het neer stortend gedeelte des bergtops begon te vermioderen naarmate de dag verder aanbrak. Toen bet ten laatste klaar dag moest zgn, verhinderde een dikke mist elke poging om met juistheid te leercn beoordeelen wat er in den afgeloopen nacbt werkelgk was gebeurd. Zooveel bleek er met zekerheid, dat in het dorp geen steen- brokken waren neergekomen, want alle huizen waren ongedeerd gebleven. Te Lemé, in het franache departement Aiane, was Aristide Flamant, een jongen van twaalf jaar, in een kersen boomgaard geslopen. Den eigenaar ziende aan komen, sprong bg eene hoogte van vier meter at en kwam scbrglings op een raster teregt, waarvan een der punten hem den buik doorboorde. Hg wist er nog af te komen en sleepte zich, zjjoe ingewanden met de hand binnenhoudende, eenigen afstand voort. Eerst twee aar later boorde iemand zjjn gekerm en nam hem op. Naar huis gedragen, blies bg eenige uren daarna don laatstee adem uit. Op een onlangs te Pargs gehouden veiling van eigenhandige brieven van historische poronen, word o. a. ook een brief van onze overleden Koningin Sophie verkocht, en met 200 francs betaald. Siclgtc. De Antwerpsche Opininon meldt, dat de gerucht makende zaak der gebroeders Peltzer in October voor bet Hof van gezworenen van Brabant gebragt zal worden. Waarscbgnlgk zullen de debatten den 23en dier maand beginnen en ongeveer een geheele week duren. Het >Hand. v. Antw." deelt de volgende verma- kelgke kiesmanoeuvre mede, die te Antwerpen plaats had. Zeker Lowieke (verkleinwoord van Louis) ia een braaf manneke en goed sjap (aanhanger der Katholieke partg); bg had zich voorgesteld om den 13njnngeens op zgn best voor zgn partg te stemmenmaar zie, de mensch wikt, en de vrouw beschikt! Zgn vrouw hangt naar den gouzenkantwaarom? Dat moet zg weteo, en dat zal ze ook wel weten. Zeker is het, dat ze haar man bewaakte alB 'n gendarm. Men wist, dat Lowieke niet zou mogen uitgaan, en men deed hem weten, dat hg 's morgens op zekere plaats moest komen voor werk; docb to vergeefs. Toen 'ne vriend kwam, om Lowieke te halen, zegde de vrouw, dat hg al weg was; doch 'savonds bekende de goede man, dat zgn vrouw hem van 8 '/a tot ll1/, ure iu den kel der had opgesloten." ▼De Tgd" haalt dit kluchtig staaltje aan als een der vele oneerlgke middelen, die bg de jongste ver kiezingen aan de Antwerpsche geuzenpartg de zegepraal hebben verschaft. Het is ook jammer, dat zulk een flinke kiezer zgn stem niet kon uitbrengen 1 Amsterdom, 17 Jung. Een levenseenwfeest. Alhier vierde gisteren een man, die zgn leven niet werkeloos heeft doorgebragt en die dus heel wat gezien en ondervonden moet hebben zgn honderdaten ver jaardag. Het was de heer M. Kinsbergen. Hg begon zgn loopbaan als trompetter en genoot in die hoeda nigheid op tienjarigen leeftgd de eer van op het Loo genoodigd te wordeo, om zich daar te doen hooren. Pligtmatig hielp bg Napoleon luisterrgk inhalen en gaf hg zjjoe talenten meermalen ten beste op bet pa leis, zoowol voor den prins van Plaisaoce, als voor Lodewgk Napoleon. Hjj was getuige van de landing der Engelschen op Walcheren, bet bombardement van Ylissingeohet beleg van Bergen-op-Zoom en van Naaiden. Bg de landing van Willem I stond hg in 't eerste gelid en bg de plegtige inhuldiging van Willem II en Willem III was hg evenzeer tegenwoordig. De grgsaard is Dog opgewekt en in bet volle genot zgner zintuigen en doet natuurlgk niets liever dan nog eens ophalen van »den ouden goeden tgd." Een weggejaagd matroos van een oorlogschip heeft beden nacht te Amsterdam getracht een meisje, met wie hg in liefdesbetrekking had gestaan, te ver moorden. Op een paar pas afstands loste bg een pi stoolschot op haar, hare kleederen raakten in brand, docb zg werd niet dan ligt gewond. De dader is in handen dei justitie. Arnhem, 17 Jung. Men moet maar ongelukkig wezen. Den 16n Jung 1872 werd Filip Louter door het provinciaal Hof van Gelderland wegens verscheidene diefstallen veroordeeld tot eene gevangenisstraf van drie jaren. Hg wist echter tot biertoe aan de naspo- ringen der jnstitie te ontsnappen. Hg begaf zich buitenslands, maar, op last der Duitsche regeering met zgn gezin en zgo inboedel over de grenzen gezet, deed hg heden morgen de terugreis naar zgn vaderland. Het bevel strekte om hem naar Bommel te brengen; hiertegen had hg bezwaar en daar zich toevallig de rgksveldwachter-brigadier-titulair Timmers, gestatio neerd te Lobith, aan boord bevond, wendde bg zich tot dezen. De rgksveldwacbter Timmers heeft echter een uit nemend geheugen, als het zgn ambt betreft. Hg her kende den gesignaleerde, dien men tien jaar op twee dagen na te vergeefs had gezocht, en vernam dat hg inderdaad Filip Louter was. Zgne arrestatie volgde onmiddellgk. Maar tegelgkertgd werd zgn zoon Willem, die hem vergezelde, in hechteois genomen, als verdacht van diefstal van vee in de weide. Een gelukkig toeval wilde dat op dezelfde boot zich de brigadier-majoor-titnlair Methorat bevond, die de behulpzame hand bood en onder geleide der beide igksveldwachtera werden de Louter*, volgens des vaders verlangen, niet naar Zalt-Bommel, maar, minder over eenkomstig zgn wenacb, naar het paleis van justitie alhier gebragt. Had de uitzetting twee dagen later plaata gehad of Lonter zgne klagt voor zich gehouden, bg ware niet diï. r strafbaar geweest. Te Veenendaal ging de rgksveldwacbter met den jagtopziener en den gemeente-veldwachter van Geld. Veenendaal er op uit, om zich te overtuigen dat in een woning vroeger tapperij nog altjjd eterken drank werd geschonkenzonder dat daartoe vergunning was verkregen. De veldwachter van Geld. Veenendaal trok daartoe het kostuum van een polderwerker aan en wist twee glaasjes jenever magtig te worden. De rgks veldwacbter en de jagtopziener kwamen daarop de wooing binnen terwgl de gewaande poldergast zgn gelag opdronk, waarvoor hg 10 cent had betaald. Men meende er nu af te zgn met proces-verbaal tegen de schenkster op te maken, onbekend als deze ambte naren waarschijnlijk waren met artikel 19 der drank wet waarbg is bepaald dat ieder, die sterken drank koopt io eeoe localiteitniet voorzien van het ge vorderde opschrift wergunning", strafbaar is. De ge meente-veldwachter van Geld. Veenendaal zal voor den regter moeten verscbgneD. Ter Neuzen 17 Jung. Tot bet houden vau een wedstrgd van stoom- en zeilschepen op de Wester- schelde alhier, op den 15den Augustus aanstaande, is aan do daartoe zich gevormd hebbende commissie door het gemeeotebestanr alhier 1000 fr. toegestaan. Mi<l<lelbur{? 17 Jong. Voor de regtbank alhier stonden 6 personen teregt, beklaagd van zonder daartoe bevoegd te zgn verkoopen van geneesmiddelen io mindere hoeveelheid dao de wet toelaat. J. C. V. S. horlogemaker; E. H. vrouw van J. S., M. R. vrouw van L. K., en J. A. R., vrouw van J. de W., allen te Vlissingen C. M. vrouw van J. S., te 's Heerenboek en P. J. W. E. te Hoofdplaat, hadden namelgk öf zgn. Haarlemmer-olie, öf Urbannspillen verkocht. Io de moeste dezer gevallen verklaarden de beklaagden, voor zoover zg ter teregtzitting verschenenonbekend geweest te zgn met de verbodsbepaling, terwgl de verkoopnan politie-beambten geschiedgemakkelgk te constateeren viel. Enkelen legden ook eeoe geschreven verdediging over, klaarbljjkeljjk van hunne principalen ontvangenwaarin zjj zich beriepen op de onbevoegdheid van den minister tot vaststelling der lg»t van geneosmiddelen van 1872. Het O. M. eisebte tegbn ieder hunner veroordeeling tot oen of meer geldboeten van 3 en in do kosten van het proces. Eene nitzoodering maakte de zaak togen E. te Hoofd plaat. Deze had volgens zgne verklaringaan twee maréohansséesdio in zgne herberg kwamen en voor gaven »pjjn in 't Igf" te hobbeneerst een sbittertje" verkocht en daarna, op hun verzoek, Urbaoutpilleo dio bg niet meer verkocht, doch nog in voorraad had, ▼gegeven", niet >verkocbt." Hg had hun een «liefde dienst*' bewezendion zg door een procesverbaal beloonden. Het O. M. achtte echter den vorkoop bewezen en vroeg ook zgne veroordeeling. De uitspraak in deze zaken deelen wg later mede. Middelburg, 17 Jung. Bg de beden gehouden verkiezing van zes commissarissen in het polderbestuur van Walcheren, zgn de vier aftredende leden herkozen, zgndo de heeren J. MinderhoudMr. D. A. Bs. van BerlekomP. de Visser en P. Melis P«.terwgl voor twee openplaatsen zgn gekozen de heeren D. Coppoolse en M.- Bakker. Goes, 18 Jang. De heer J. P. Larsen is van een der perceelen aannemer gewordendie in de afgeloo pen week vanwege het Ministerie van KoloDien zgn aanbesteed. Jammer dat genoemde heer, do eigenaar der machinale schoenenfabriek hier ter stede, geen aan nemer is kunnen worden van alle perceelen. Dan was ODgetwgfeld de fabriek weer »full speed" aan het werk gegaanterwgl het nu maar al te vaak gebeurtdat zg geheel stil staat. In de vergadering van Burgemeesters en Secreta rissen van Zuid-Beveland zal ten aanzien der vraag, of de uitlegging van den Minister omtrent art. 13 der drankwet juist is te noemenin ontkennenden zin worden gerapporteerd. De rapporteur, de heer M. West- stratesecretaris van Wolfaartsdykveroordeelt de uitlegging, door den Minister bbd het bewoste artikel gegeven, ten sterkste. Ook de kantonregter te Zaan dam heeft zich aan die Ministeriëele uitlegging niet gestoord en eene veroordeeling uitgesproken wegens het niet aanwezig zgn van een afschrift der vergun ning in iodere lokaliteit, waarvoor vergunning verkregen was. Als evenwel de bekende interpretatie als juist wordt aangenomendan is de heer Westetrate van oordeel, dat het te veel betaalde zegelregt moet worden teruggegeven. Immers de wet kwam 1 Mei in werking; de kleinhandelaars hadden dus het regt betaald, en daarna nam de Minister de bekende beslissing. De heer H. J. de Raadt van Waarde is van oordeel, dat door de wijziging der gemeentewet (door de wet van 28 Jung 1881) de bepaling, dat de kohieren van plaatselgke belastingen de goedkeuring van Ged. Staten behoeven, alvorens te mogeo worden uitgevoerd, thans geen practisch nut meer heeft, omdat na de goedkeu ring door dit college tengevolge van het inwilligen van reclamesdo raad het kohier nog geheel kan wyzigen. Die bepaling is dus zonder practisch nut en bovendien beneden de waardigheid van het gedeputeerd college. Immers het work van deze autoriteit kan door een autoriteit van lngeren rang worden te niet gedaao. De heer Jhr. de, Marees van Swioderen heeft gewe zen op een aantal bepalingendie bg eventueelo her ziening der gemeentewetopgenomen zouden moeten worden in de tegenwoordige art. 95—105 ten aanzien van den secretaris. Onder meer acht de rapporteur het noodig, dat hg door wiens huwelgk de verboden graad van zwagerschap ia ontstaanzgne betrekking neerlegge; dat de betrekkingen van secretaris en ontvanger meer kunnen worden vereenigddat eene toelage worde verstrekt voor aan het ryk of de pro vincie bewezen diensten. Door mejufvrouw Zubli is eervol ontslag gevraagd uit hare betrekking van leerares in de Engelsche taal en letterkunde aan de middelbare school voor meisjes te Goes. '«Heer ArourlsUorke 16 Jung. Gerui- men tgd reeds waren wg in onzekerheid wie toch ODze burgemeester worden zou, toen beden op eens de tgding werd vernomen dat de heer J. Vermet Sr. tot die betrekking was benoemd. Als een loopend vnurtje ging dit Dieuws onmiddelgk rond cd in oen oogwenk haa ons dorp een feestelgk aanzien, door de menigte vlaggen die nit de woningen der ingezetenen werden gestoken, ten blgke van bun ingenomenheid met deze benoeming. Hausweert: Woensdag 11. is door den heer A. Le Clercq, namens zgn principaal, aanbesteedhet bouwen van drie woonhuizen alhier. Daarvoor is ingeschreven door de heeren L. van Verre te Kruiniogen voor 2180J. J. Poleg voor 2165C. Koch voor 2154J. M. Lammerse voor 2150 en A. Goedemond voor 2150. Het werk is, bjj loting, aan den laatste gegund, die evenals de drie te voren genoemden te Hans weert woont. Zierllczee, 17 Jung. Bg de verkiezing van zes Hoofd-ingelanden van het Waterschap Sohonwen ter vervulling der op 1 Nov, a. s. te ontstane vacaturen zoo door periodieke aftreding als door het bedanken van den beer A. Boogerdzgn 90 geldige stembiljetten ingeleverd. Herkozen zgn de H. H. J. v. d. Vliet te Zierikzee met 87R. Kooit met 87C. den Boer Sr. te Duivendijkemet 86J. Af. de Glopper te Ellemeet met 84, en L. de Oude Nz. te Serooskerke met 83 stemmen gekozen ia de heer LViergever te Duivendgke met 77 stemmen. De overige stemmen waren op verschillende personen verdeeld. Onze vroegere stadgenoot, mejafvrouw G. Broek- smit, thans te New-York, is aan hetWomans Medical college aldaar gepromoveerd tot doctor. Door de arrondiseemente-regtbank alhier, is regta- ingang verleend met bevel tot gevaogenhonding van K. B., djjkwerker te Oud-Vossemeer, tegen wien door den Regter-Commissaris een bevel van voorloopige aaoboudiug was verleend, ter zake der feiten, gepleegd tegen den onbetoldigdeu rgksveldwacbter en jagtop ziener C. L. Door den Min. van Marine is, per telegraaf, aan den commandant der oefeoingsdivisie bevel gegeven om, bg aankomst te Maltahet tot die divisie behooreode scbroefstoomscbip 2e kl. »Marnix", ouder bevel van den kapt.-luit. ter tee jhr. C. C. 8ixzoo spoedig mo- gelgk naar Alexandrië te doen vertrekken tot bescher ming van de aldaar gevestigde Nederlandscbe on derdanen. Zlerlltzee, 19 Jang. Men schrgft ons uit 's Hage dd. 17 dezer ▼Omtrent den loop der ministeriëele crisis kan ik u bet volgende mededeelen ▼Na de verwerping van het Fransche tractaat, heb ben de Ministers bun ontslag aan den Koning gevraagd. Z. M. heeft daarop geantwoord, dat de Ministers zgn vertrouwen bezatenzoodat hjj hun het gevraagde ontslag niet verleende. De Ministers hebben daarop hnn verzoek herhaald. Vervolgens heeft Z. M. het gevoelen ingewonnen der Presidenten van de Eerste en van de Tweede Kamer en vao de vice-president van den Raad van State en daarna Woensdag II. een geacht Staatsman vorzoebt, een nieuw Ministerie zamen te «tellen. Dezer dagen beeft eene zameokomst plaats gehad van eenige liberale Kamerleden, om te bespreken of het niet weoscbelgk zou zgn, de Tweede Kamer bgeen te roepen. Een bepaald besluit is niet genomen. Spoedig meld ik u meer." In Semper Virens leest men: Dat poppen of vogelverschrikkers ni6t altgd helpen tot het verjagen van vogels, blgkt nit bet volgende Eenigen tgd geleden plaatste ik in mgo tuin een aangekloeden man of toogenaamden vogelverschrikker, wien ik een onden jas had aangetrokken, enz. In pjaati dat de vogels er bang voor werden en wegvlogen, zgn zg tot mgn verwondering er in komen nestelen ik vond in den zgzak een nestje met 6, en een ander in den borstzak met 7 eitjes. Das voorwaar 1 een goed middel tot verschrikking dor vogels, welligt dient het veeleer om ze aan te lokken." Parjjs, 19 Jung. Do toestand in Egypte is onveranderd. Arabi-pacha heeft voor 500,000 frs. aan torpedo's aangekocht. Berigten nit Spanje meldendat eene Carlistische beweging is ontstaan in Noordelgk Spanje. 'ai Gravenhage, 19 Jang. De Tweede Kamer is bgeengerocpen tegen Maandag 26 dezer, namiddags 2 ure. Kerknieuw». Door den kerkeraad der Herv. gemeente te Per nis is het tractement voor den nienwen predikant vastge steld op ƒ1500. Vroeger bedroeg het ƒ1150. De bekende predikant der Herv. gem. te Moerdgk, ds. W. C. fl. Koekenia in het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Dordrecht overleden. Ingezonden Stukken. EEN GOED GETUIGENIS. Mgnheer de redacteur 1 gg zult mg zeer verpligten dit onderstaande in uw veel gelezen blad op te nemen. Twee mgner kinderen met hunne huisgezinnen, 18 in getal, vexttokken den 29 April jl. met het stoomschip Amsterdam" naar New-York, gezagvoerder de Heer Lucas. De ontzettende storm, die toen het schip pas zee bad gekozen, opstak, schokte vele gemoederen vau de aan land gebleveoe betrekkingen. Doch men werd spoedig gerost gesteld door een telegram van den ge zagvoerder, dat het schip den 1 Mei Wight in goede orde was gepasseerd. Dit berigt verblgdde vele harten, wg hebben onzen God er hartelgk voor gedankt. Mgne familie en vele vriendeD, die zich op de ▼Am sterdam" bevonden, prgzen de behandeling van den gezagvoerder, alsmede van den dokter, zeer. Ze zgn met hunne talrgke kinderen voorkomend èn hulpvaardig bggestaan. Inderdaad, het zegt zooveel op zulk eene groote en vermoegende reis, met zoo velen aan boord, goed en vriendelgk behandeld te worden. Als men zelf de reis heeft mede gemaakt, beseft men eerst regt de waarde van een vriendelgk woord en eene hulp vaardige hand, waaraan op zulk eene reiB zoo vaak behoefte bestaat voor den emigrant. Het is door do mededeeling van mgne familie eu vele vrienden, bg vernieuwing bevestigt, dat de Neder- landsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappg Rot terdam—New-York met bare colossale schepen en flinke gezagvoerders alleszins aanbeveling verdienen, voor hen die naar Amerika wenschen te vertrekken. Uit volle overtuiging kan ik een ieder aanraden van die lgn gebruik te maken daar ze dan zeker zgn vAn eene goede behandeling, dat op zulk eeoe reis onbetaal baar mag genoemd worden. Verder deelen mgne kinderen hnnno aankomst te New-York mede, waar ze met veel liefde ad zorg door mgoen overgetelgken vriend den Heer Bechthold zgn ontvangen eo behandeld en teregt gewezen. Ook

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1