ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4628. 58ste Jaarg Dingsdag 15 Junij 1882. WEGEN en VOETPADEN. f, Verschjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. Do prjjs per 8 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN, van 1—8 regels 30 Cts., meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlgk tot des Maandags, Woensdags en Vrjjdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Groote Utter wordt naar plaatsruimte berekend. De kostelooze Vergunning om te Visschen kunnen door belanghebbenden ter Gemeente-Secretarie worden afgehaalci. Kennisgeving. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter ken nis van de Ingezetenen, dat er op Woensdag, den 1-4= JU1NIJ e. li. des namiddags te uur, op het Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente-raad zal gehouden worden. Zikbixzeb, den 12 Jung 1882. De Burgemeeiter H. G. MULOCK HOUWER, Weth. l°.-B. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. ZAKEN TER TAFEL TE BRENGEN Modedeeling van ingekomen stukken. Benoeming van een onderwijzeres aan de Meisjesschool, enz N ieu wstij dingen £1 merit*. De «Cincinnatie Gazette" deelt hot volgende mede als een bjjdrage tot de reeks van onmensche- ljjke handelingen, van tjjd tot tjjd aan het licht ko mende, waaruit blgkt dat de genegenheid van kinderea tegenover hunne ouders dikwjjls maar al te veel te wenechen overlaat. Overeenkomstig het getuigenis van geloofwaardige personen woont op «Mount Lookout" bjj Cincinnati een rjjke familie in een prachtig buis, omringd door alle gemakken cn genietingen, waarvan alleen de meer gegoede sterveling in de maatschappij zich kan be dienen. De vader van deze familie is een grjjsaard, thans over de 80 jaren oud, en het wordt uit goede bron verzekerd, dat de oude man do laatste twintig jaren in een kelder in bet kasteel van zjjn zoon heeft door- gebragt. De oude man is geheel blind, waarachjjnljjk het gevolg van- zgn lange opsluiting in den kelder. Niemand scbjjnt te weten waarom bg zoo onmeoscbe- ljjk wordt behandeld, alleen eon gerucht geeft als redenen, dat de vrouw des huizes den ouden heer vijandschap toedraagt en hg op haar verlangen aldaar wordt gekastjjd. Oud en ziekeljjk als hg is, wordt bjj slechts zeer spaarzaam gekleed en gevoed met de over blijfselen der tafel, hem in een ouden verroesten schotel als een bond toegediend. Klaagt de oude over deze wreedaardige behandeling, dan wordt bg door zgne schoondochter bespot, die tevens de dienstboden onder strikte orders houdt, het lot des ouden mans niet in het minst te verzachten. Dergelijke wreedheid zal men bjj de dieren te ver geefs zoeken. Uit New-Orleans wordt thans >boter"'naar New- York en andere steden der Vereenigde Staten in den handel gebragt, die gemaakt wordt nit de olie der katoenpitten. Geen kunstboter is zoo goed en goed koop als deze, zeggen de »nitvinders". Ook zeggen zjj, een kleurstof gevonden te hebben, »die aan het kunstproduct zalk een fraajjo kleur geeft, dat het van de fijnste New-Yorker tafelboter niet te onderscheiden is." De kunst ook in sleohten zin gaat vooruit. Sedert December zgn te Nieuw-York 3693 Israë litische vluchtelingen aangekomen, van welke 3000 reeds dnurzamo plaatsing hebben gevonden. Ten behoeve der Israëlieten is in de Vereeoigde Staten •75,158 dollars. JFrawftttjjft. SuUsrklitnh. De schoenmaker te Londendie een weddenschap had aangegaan om de prinses van Wales een hand te geven, dit ook werkeljjk wilde doen en daarvoor eenigen tgd dwangarbeid kreeg, is na op verzoek van de prinses weder in vrjjheid gesteld. De invoer van vee en vleesch uit Amerika neemt elke week toe. Verleden week werden alleen te Liver pool 1131 stuks hoornvee, 2651 schapen, 2383 stuks geslachte runderen en 72 geslachte schapen aangebragt. Toch wordt het vleesch niet goedkooper, daar het onmiddelljjk na aankomst door specnlanteD opgekocht wordt. Rome, 9 Jung. Gisterochtend is de Kamer, waarin zich Garibaldi's ljjk bevindtvoor 't pnbliek geopend. De overledene is gekleed in zgn gewone kostuum en rust op een met bloemen en kransen bedekt bed. De plechtigheden voor de verbranding van het ljjk zgn gistermiddag te drie uur begonnen. Een afdee- ling soldaten met vaandel en trom opende den stoet. De hertog van Genua, de afgevaardigden der regeeriog en der Kamer, van het leger, de vloot en het huis des Koningsde burgemeester van Maddalena en de ver tegenwoordigers der pers gingen achter de kiBt. Het ljjk van Garibaldi wordt gebalsemd, maar de operatie moet niet goed geslaagd zgn. Intusschen heeft meo de ontbinding kunnen stuiten en na het aloohol- bad is het ljjk zeer hard geworden. Men constateerde daarop tien bajonetwonden. Het statioDoper8oneel van Nancj is op eeo klncbtigo wjjze beetgenomen. Ongeveer drie weken geleden kwam uit een der coupés le klasse een deftig beer, wiens gegaloneerd hoofddeksel hem als eon Rgksingenieur deed kennen. Hjj Btelde zich aan den chef voor als een inspecteur, die in buitengewone zending, zooals in Frankrijk meermalen pleegt te geschieden door den Minis ter van Openbare Werken was afgevaardigd, om de inrig- tingen aan het station na te gaaD. De chef en zgn onder- hebbend personeel bogen zich voor hem als knipmessen. Terstond begon hjj met zijne inspectie. Hjj bezichtigde het station in alle boeken en gaten, liet de machine voor zich werken en zond vjjf locomotieven van Epernay ter reparatie, onderhield eenige ambtenaren ernstig over gepleegd verzuim, beloofde een werkman, wiens gedrag bjj uitstekend vond, spoedige bevordering en bezorgde zich een wit voetje bjj het geheele mindere ambtenaarsper6oneel, door de hoop bjj hen op te wekken, dat hjj hen onder zgne machtige bescherming zou nemen. Dit leventje werd eenige dagon voortgezet, en daarna kondigde de inspecteur zjjD vertrek aan. Vooraf noodigde hjj het booge ambtenaarspersoneel uit tot een dejenner, dat 400 fr, kostte. De ambtenaren hannerzyds beant woordden dÏ9 beleefdheid met hem een diner aan te bieden, waarvoor zjj 700 fr. uitgaven. Eerst nadat de inspecteur vertrokken was, vernamen zjj, dat deze bet dejeuner Diet betaald had en evenmin de overige ver teringen, die door hem waren gemaakt. Nu werd in Parjjs navrage gedaan, en daarbjj bleek, dat er in het geheel geen inspecteur was uitgezonden. Zjj waren eenvoudig beetgenomen door een zekeren MindiDski, die eenige technische keDüis van het spoorwegwezen bezat, van zjjn oom, die in 's Rjjks dienst was geweest, de gegalonneerde pet had geërfd en nu en dan aan vlagen van verstandsverbijstering leed. Merkwaardig ia de wjjze, waarop op Pinkster maandag de bliksem heeft gewoed in een stal mot oasen te Graz. Op het laatst van het ooweder sloeg de bliksemtegeljjk met twee schichtenop den stal van een brouwerjjde stal was verdeeld in 2 afdee- lingenin de eene van welke 88 en in de andere 42 groote ossen gemest werden. Daarvan werden 24 doodgeslagea terwjjl al de overige oasen en de knechten in den Btal in 't geheel geen letsel bekwamen. De getroffen ossen stonden volstrekt niet in ééne rjj of Daast elkander, maar midden onder niet getroffenen. Men denktdat de getroffen ossen hebben gestaan terwjjl de onverlet geblevenen zullen hebben gelegen. illcberlanb. Ammtordani10 Jung, 't Blgkt dat eon be kende opligter, van Scheük genaamd, wederom achter slot is geraakt om de volgende redenen Als geldschieter bekend, vervoegde zich onlangs een juffrouw, woonachtig in de Kerkstraat alhier aan zjjoe woniog, met het verzoek om 25 gulden ter leen te out- ontvangen. Na de gebruikeljjke vraag om onderpand zoude Schenk den volgenden dag bg de juffrouw aan buis komen, om over de zaak te spreken en tevens om eens te zien hoe het er bg haar uitzag. Schenk kwam en kreeg voorloopig als onderpand eenige bank-van- leeDiog-briefjeszonder dat de juffrouw echter geld ontving. Dat zou zg daags daarna ontvangen. Tot zoover was du alles afgesproken, doch gereed om te vertrekken, keerde ScheDk nog even terng cn vroeg of de juffrouw schrjjven kOD, waaropeen bevestigend aot- woord volgde. Dat scheen Schenk in twjjfel te trekken, en wel zoo, dat hjj de juffcoaw vroeg om haar naam te schrjjven, haar tevens papier gevende. Do juffrouw schreef haar naam. Schenk nam het papiertje mede, doch toon bjj den volgenden dag terugkwam en de juffrouw hem om de vjjf-en-twintig gulden vroeg, werd haar alles dui- deljjk; vooral toen bjj haar toevoegde, dat bg haar het geld reeds had gegeven en het bewjjs in handen had. En werkeljjk was dit het geval, want Sohenk had boven de door haar gestelde handteukening de schuldbeken tenis maar zelf ingevuld. Men zal zich herinneren dat Schonk ook de geld schieter was van den oogelukkigon Volthujjzen, thans overleden, die het postkantoor bestal. Tot leden van het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut Van 't Algemeen zgn gekozen de heeren A. Moensmet 389en dr. H. C. Rogge met 406 stemmen. Aan deze verkiezing is door 123 departe menten deelgenomen. Gravcohdge, 9 Jung. Naar wjj vernemen, zal Dingsdag 13 Jung e. k. de commissie dor Tweede Kamor voor hot verslag over do militie- en sohuttorjj- ontwerpen bjjeenkomen tot hot vaststellen van de punten van bet voorloopig verslag. Twaalf mannen nit den ambachtstand hebben in den Haag eene cooperative broodbakkerjj opgerigt. Hot doel is, goedkoop en goed brood aan de ledon dezer Vereeniging te verschaffen, van wier ontróe-goldon i\ 1 voor de terstond toetredenden, de zaken gedrevon zallen wordeü. Leden der Vereeniging zgn ambachtslieden of hunne weduwen, als zjj ter goeder naam bekend staan. Mon geeft des ZaturdagB op hoeveel brood men in do week verlangt en betaalt 's Maandags. Deze organisatie is, gelooven wg, nieuw. Met bolang- atelliog zien wg daarom de berigten te gemoot of de zaak slaagd. Dordrecht10 Jnnjj. Hedenochtend omstrooka half acht hadden wjj hier een sterke windhoos die nog al heel wat schade berokkend heeft aan particuliere gebouwen en voornameljjk aan de kramen welke ter gelegenheid der kermis alhier staan opgeslagen. En kelen er van zgn geheel in elkandor gestort, terwjjl van vele het dak werd afgerukt. Van persooDljjke ongelukken hoort men uiet, dan alleen van een vroaw die gewond is geworden doordat ean paar planken op haar neergevallen zgn. Na ergens in huis gedragen to zgn, waar een inmiddels bggeroopon geneesheer haar de eerste hulp verleonde, werd zg per rjjtuig naar hare wooing getransporteerd. Dor«lrecI»fc 11 Junjj. Gisteren avond heeft alhier een vreeseljjke moord plaats gohad. De 31-jarigo J. C. S., kapitein op een der sleepboo- ten van de heeren M. J. Maison Zn., een jjverig en oppaasennd huisvader, kwam met zgne vrouw en zgne schoonzuster uit don sohouwburg en was voornemens een bezoek te brengen aan een der caféi chantantsop het Vlak. Bjj het uitkomen van het Tolbrugstraatjo waterzjjde werd de vrouw van S. door een troep ponton niers, die ia eene opgewekte stemming verkeerden, bljjkbaar met opzet ruw tegeo het ljjf geloopen, doch S. giDg bedaard verder. De militairen schenen echter lust tot vechten te hebbeD, althans op de Aardappel- markt gekomen, keerden zjj zich eensklaps om, bleven voor S. en zgne gezellinnen staan, en gaf een hunner S. een hevigen slag, terwjjl de anderen zich grove onpasselijkheden tegenover de vrouwen veroorloofden. 8., aldus tot zelfverdediging genoodzaakt, greep zgne tegenpartjj aan, doch onmiddeljjk werd de laatste door zjjne kameraden ltjj gestaan. Nu kreeg S. het te kwaad en, nadat bg zioh van zjjne aanvallers had weten los te worstelen, haaldo hjj een zakmesje te voorscbjjn en bragt daarmede aan den 21-jarigen H. B., millicien- plaatsvervaDger, een vjjftal stooten toe, waarvan een ter hoogte van het hart, welke bjjoa onmiddeljjk den dood ten gevolge had. Zonder zich bewust te zjjn van de vreeseljjke uitwerking zjjner verdeJiging, die schier in het donker had plaats gehad, was S. kort daarna huiswaarts gekeerd en had zich op zgne boot, welke op eene timmerwerf in de Ljjnbiian lag, ter ruste begeven. De politie stelde, zoodra zjj van bot gebeurde had kennis genomen, alles in het werk om den toen nog onbekenden moordenaar op te sporen en arresteerde hem reeds gisteren in den vroegen morgeD aldaar. Het ljjk van den verslagene is op last der politie naar het gemcenteljjk ziekenhuis overgebragt, waar des middags de geregteljjke schouwing heeft plaats gehad. S. is gisteren avond ter beschikking van den officier van justitie naar het buis van arrest overgebragt. Bergen-op-Zoom 9 Junjj. Do concessie van den heer A, J. Daverveldt te Wouw, io Juljj 1881 verleend, tot het leggen van een stoomtramweg van Bergen-op-Zoom naar Tholen, is op verzoek van den concessionaris met zes maanden verlengd. Miritlelbura;10 Jung. De commissie benoemd voor het afnemen alhier van de examens van apothekers bediende, heeft heden aan twee candidaten de akte van bevoegdheid uitgereikt, ajjnde de heeren G. D. de Vos, geb. te Njjmegen en wonende te Leiden, en J. van der Ploeg, geb. te Zierikzeo en wonende to Rotterdam. Twee candidaten trokken zich gedurende het examen terug. Io verband met zjjn voorgenomen vertrek naar Zuid-Afrika, is door deo beer mr. J. W. Lasonder eer vol ontslag gevraagd als leeraar in de staathuishoud kunde aan de R. H. B. te Middelburg. Naar men verneemtheeft de heer C. D. Tielo- Dius Krujjthoff, rentmeester van het Kroondomein te Middelburg, voor zgne benoeming tot voorzitter der Bchattiogs-commissie van de ongebouwde eigendommen in dat district bedankt. De eerste serie van 20 aaudeelon ad. 1000, van de door het polderbestuur van Walcheren opengestelde vier peroeats geldleeaing van 200,000 it ruim voltee- kend. Tot den koers van 1002,60 tot 970 werd 37,000 aaogeboden. De gansche serie zal tot pari kunnen geplaatst worden. De geschorste directeur van het hnis van arrest, te Middelburg, de heer P. A. Janssen aldaar, moet een >opeo brief" aan den Minister van Justitie ter perse gezonden hebben, waarin bg zich beklaagt over de ongehoorde behandeling voor en gedurende bet onder zoek sjjoer zaak ondervonden. Wetstlxappelle8 Jong. Bjj een inwoner dezer gemeente was tjjdens den schoonmaak een ffeBcbje, inhoudende droppels voor oogen, dat anders in een gealoteo kast bewaard werd, onder 't bereik gekomen van bet driejarig zoontje. Het kind dronk er een vrjj belaogrjjke boeveelheid van, tengevolge waarvan zich spoedig ernstige verscbgnselen van vergiftiging ver toonden. Gelukkig was de geneeskundige van Domburg, de beer J. M. Janseo, naowesig wien bet gelukte de vergiftiging te stuiten. Ter waarschuwing kan mede- deeling van dit geval misschien nattig wezen. Goeci, 11 Jaon. Beooemd tot surnumerair ter secretarie de beer I. G. Neeteson van Middelburg. Door bet voortdurend toenemen van bet aantal leerlingen op de ambachtsschool is bet noodig geworden een tweeden onderwjjzer aau te stellen. Deze inrohting is de eerste van dien aard in Zeeland. Ze begon in een klein vertrekjedat gehaurd moest worden en werd later naar eeo veel rnimer doch ook gehuurd lokaal overgebragt, tot ze eiodelgk eeo geheel nieuw, □aar de eischen des tjjds ingerigt eenvoudig en toch eierljjk gebouw in bezit kon nemen, dat nu nog slechts in gebruik is voor het ooderwjjs in de bewerkiug van hout, doch dat met gerioge kosten zoodanig gewjjzigd kan worden, dat er ook onderwgs in het smeden kan gegeven wordea. Eindeljjk is het ooderwjjs aangevuld met bet voor den ambachtsman broodnoodige teekenen. Het eigeoljjk gezegde theoretisch onderrigt wordt op de B. A. S. gegevenwaar de jongelui 15 oren per week onderwgs ontvangen io Nederlaodsche taalGe schiedenis en Azrdrjjkskande, Wiskunde, Natuarkucde, Teekenen en Staatsiorigting. Nq spreekt het van zelf dat zulk eeae school veel geld kost. Vooral de uitbreiding van onderwjjzend personeel is eeoe jawlgks terugkeerende vermeerdering van uitgaven. (Voor den bouw der nieuwe school werd van oen bekenden onbekenden Ond-Goesenaar eene gift in eens van daizend galden ontvangen.) De gemeenteraad van Goes, die, waar bet onderwgs betreft, altjjd goed t j spreken is, besloot met algemeene stemmen bet .subsidie uit de gemeentekas met 200 te verboogen. Teneinde in de stoeds toenemende be hoefte aan geldoljjken steun te voorzien hoeft de directie dor ambachtsschool zicb ook gewend tot do Staten dor provincie en het burgerlijk armbestuur in deze gemeente. Hot is een verblijdend toeken dat vele oaders in plaats tan op dadeljjk voordeel uit te zgn, liever hunne zonen degeljjk ambachtsonderwjjs laten ontvangen. En voor den ambaebtsstand èn voor de gansche maat schappij dal gelukkig. Maar al te veel jongens loopen als vogelverschrikkers met gekregen jas en hoed langs de straat; te voel ouders zien hun joogen liever als een oaricatuur van een »heer" naar oen kantoor, dan in een eenvoudig stevig werkpak naar do ambachts school of naar deo winkel gaan. Dat wordt nn lang zamerhand 'beter. En de gemeenteraad toont dit streven te waardeeren door de gelegenheid tot het ontvaogeo van ambaebtv- onderwjja uit te breiden. Wel sou mon kunnen l>o- woren, dat oon gomeonteraad, die jaarijjks eooige duizenden guldens toestaat voor middelbaar onderwgs, ton minste wel eenige honderden voor den workman mag over hebben. Maar hoeveel gemeenteraden zgn van de billijkheid daarvan overtuigd Dat bet geslacht dor Nimrods nog niet it nitge- storveo, en dat er nog liefhebbers zjjn die voor het edelo jachtvermaak heel wat geld over hebben, bleek Donderdag bjj den verkoop van het jachtregt in Kn- pello, Biotelingo en Djjkwjjl. Het regt om gedurende eenige maanden vaD het jaar zjjn hart te kuonen op halen aan het dooden van de ongonoode kostgangers der boeren, bragt bg eeue oppervlakte van 1800 H. A.de kolossale som op van 17890, vermeerderd met nog 12'/j onkosten. Én toch vindt men in dat deel van Znid-Beveland noch herten noch ever-zwjjnen. Uit oone nadere mededeeliog bljjkt, dat het besloit van heeren kerkvoogden tot het weigeren ran de kerk voor het doen plaats hebben van een orgelconcert niet met algomeeDe maar met meerderheid van stemmen is genomen. Een dier drie heeren begrjjpt dus zjjne roeping al beel slecht, door aan een blinde iets anders te geven dan een aalmoes. Wat woekert hef bederf dus onder de menscheo voort, zoodat men zelfs een kerkvoogd niet meer als een heilige en onfeilbare kan beschouwenZou het geen tgd wordoD dien voorstan der van eeD orgelconcert door hulpbehoevende blinden in de hervormde kerk als >eeo verrot lid" af te sojjden, of hom te werpen in de buitenste duisternis? Te Kattendjjke is benoemd tot wethouder, ambte naar van den burgerlgken stand de heer J. Visser Adz. de heer J. A. Bevier de Fouw, die eerst beooemd was, had voor die betrekkingen bedankt. De heer do Zeeuw, onderw. te Rgsoord, is benoemd tot hoofd der opeob. school te Bath. Door den heer A. Le Clercq. bouwkundige te Krui- ningen, zjjn voor zgne principalen aanbesteedde onder staande werken, die onder zgn toezigt moeten worden uitgevoerd le. eene verniouwing aan do graanschuur op de hofstedebowoond door den eerzamen C. A. Remjjo, te Biezelinge. Dit werk is gegund aan don hoer B. M. van 't Veer, te Biezelinge, voor 540. Verder hadden nog ingeschreven de heeren J. Steen blok to Biezelinge, voor 750 en P. Dronkers, te Kapelle, voor 597. 2e. het bonwen van een nieuw wagenhuis op de hofstede, bewoond door den eerzamen J. de Roo, te Biezelinge. Aaogenomen door deo heer J. Steenblok, voor ƒ430. Nog schreven in de heeren F. van der Bliek voor ƒ571 en P. Drookers voor 465 beiden woneode te Kapelle en B. M. van 't Veer, te Biezelinge, voor 445. Wo1f««rts<l jjit9 Junjj. Naar het schjjnt, begmt het mislukken van eeno baweJjjks voltrekking hier aanstekelijk te werken. Gisteren namiddag toch was een paartje in bet gemeentehuis verschenen met de getuigen, aan welke echter de ouders der bruid ontbraken. Toen deze ontboden werden om de ver- eischte toestemming te geven, weigerden zjj, als ver- meeuende door den bruidegom te zjjn gegriefd, te comparcereD, zoodat ook deze trouwpartjj onverrigter zake moest afloopon. Heinkenszand. Door den Minister van Ju stitie is benoemd tot rjjksveldwachter 3de klasse, stand plaats Rotterdam, J. van Es, tot dusver rjjksveldwachter, opziener der jagt en visscherjj alhier. Sïnt-Amml«iticl. Bjj de Woensdag door het bestnur van den Calamiteusen Suzannapolder gehoudene aanbesteding van het horstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1883 van do Aarde-, Kram-, Rjjs- en Steenglooiingwerken aan de Waterbearing van bovengenoemden polder (geraamd op 5043,46) zgn ingeleverd zes inschrjjvingsbiljetten on wel van do heeren C. Bolier Cz.te Bruinisse voor 4790P. Moerland, te Stavenisse, voor 4547; A. van Popering, te Bruinisse, voor ƒ4490; G. Bolier, te ScberpenisBe, voor 4387J. de Rjjke Jr.te Stavenissevoor 4260, en C. Moerland, te Sint-Annaland, voor 4200. Onder nadere goedkeuring van Ged. Staten is het werk aan laatstgenoemde gegund. Ou<hVo«ineer, 12 Jung. «Wanneer 't kermis »is zgn er niet veel menschen buiten het dorp te vin- >den, noch de politie, die daar biooen toezigt moet houden," zoo deokt de man wien niets ontbreekt om geoorloofd jagtvermaak te genieten, dan acts en per missie, >eene goede gelegenheid dus om osds eed paar «baasjes te knippen." Maar zoo denkt de liefhebber niet alleen, o neen, stroopers en jagtopzieners zjjn het op dat punt volkomen eens. Daardoor kwam het dan ook dat jl. Zaturdag-avond een jagtopziener, een dilettant-jager en een paar doode haasjes allen te zamen kwamea ia het jagtveld onder deze gemeente. Die ontmoeting werd door den jager zooder acte, niet gewenscht. maar de opziener verlaagde er sterk naar, want hg liep den vluchtende hazendrager na tot in een korenveld. Tot zoover niet veel bjjzonders dus, maar nu dreef de strooper zjjoe liefhebberjj wat verder, en de taak werd ernstiger. Terwjjl binnen het dorp de kermisdrnkte in vollen gang war, had daar bniteo in 't veld, na korte discussie, tusscben die twee mannen eene worsteling plaats, waarvan het treurig gevolg was dat de jagtopzieoer zicb huiswaarts moest slepen met doorschoten dg en ontwrichte hand. Of de andere,- die das zgne haasjes behouden kon, een kwartiertje later met dien afloop terreden zal zgn geweest??? Zoo is het eerste bedrjjf van 't-dramn. Zierifczee, 10 Jung. Gisteren stond ingevolge een bevel van verwgzing Daar de correctionele teregt- zittiog, voor de Arrondissements- regtbank alhier te- regtW. S.zaadhandelaar wonende te Duireodjjke, beklaugdals zoude hg op den 13 February 1882 terwjjl bjj krachtens bevel van voorloopigeaanhouding van deD Regter-Commisiaris ter instructie van strafzaken te Zierikzeo op dien dag ïd het Huis van Arrest en van Bewaring aldaar wue gedetineerd, als verdacht dat hjj Tennis van der Scheldearbeider te Duivendjjke, had omgekocht tot bet uileggen van eone valeche getuigenis onder eede ten zjjnen voordeelo voor het kantongeregt te Zierikzee in eeoe boetstraffelijke zaak, welke ge noemde can der Schelde ter zake van het afleggen dier valscbe getuigenis, krachtens bevel van voorloopige aanhouding van den Regter-Commissaris dd. 11 February 1882in betzelfde buit van arrest was gedetineerd aan den aldaar dienstdoenden gevangenbewaarder Casper Berkboudtuao wien onder uoderen bjj zjjne door hem beëodigdc instructie was vorbodeD om zich in eeoige geheime gesprekken of handelingen met iemand der gevangenen in te latenna hem eerst gevraagd te hebben of Teunis van der Schelde in dezelfde gevangenis waseene som vao 25 hebben beloofdindien deze hem heimeljik mededeelde wat van der Schelde aan deD Regter-Commissaris had verklaard en indien dit door hembeklaagdegevoerde gesprek door den be waarder geheim werd gehouden en er ook niets van aan den cipier werd gezegd er bjjvoegende dat, indien bjj de mededeelingcn van nan der Schelde aan den Regter-Commissaris wist, hg wel in vrgheid zon komen, wolke poging tot omkooping echter geeoerlei uit werking heeft gehad door de weigering van den be waarder om de beloofde 25 azn te nemen en de gevraagde geheime inlichtingen aan den beklaagde mede te dealen handelingen, ingevolge art. 179 al. 2 van het Wetb. v. Strafregtstrafbaar met correctionele straffen. Nadat door den Griffier do op deze zaak betrekkelijke ■tukken waren voorgelezenwerd de beklaagde door deD president ondervraagd. Niettegenstaande de ver schillende op- en annmerkiogon van den president bleef bekUagde do hem te laste gelegde feiten haletarrig ontkennen. Daarna werd de gevangenbewaarder gehoorddie als getuige onder eede bevestigde, wat door hem bg proces-verbaal was geconstateerd. De Bubst. officier van Justitie, Mr. Ort, hield, na eone uitvoerige uiteenzetting der feitende schuld van beklaagde vol en reqnireerde dat beklaagde zon worden veroordeeld tot eeDe gevangenisstraf van 45 dagen in eenzame opsluiting te oodergaanbenevens eene geld boete van 50. In een breedvoerig pleidooi trachtte de verdediger van den beklaagde, Mr. Fokker, aan to toonen lo. dat de aan beklaagde te laste gelegde feiten niet waren bewezenomdat genoemden bewaarder niet bevoegd isnoch krachtens eenige wetsbepaling noch krachtens eenig reglement, om een proces-verbaal op te maken, dat als bewjjs zou kunnen gelden en 2o. dat deze feiten niet vallen onder de strafbepaling van art. 179 al. 2 Wetb. van Strafregt. Op deze gronden concludeerde de verdediger tot vrjj- spraak subsidair tot ontslag van regtsvervolging van den beklaagde. Na re- en dupliek werd door de Regtbank de uitspraak bepaald op Vrjjdag 16 Junjj a. s. Door genoemde regtbank is regtsingang verleend met bevel tot dagvaarding in persoon tegen G. K., arbeider, wonende te St. MaarteDsdjjkter zake van diefstal van een bankbiljet van 25. Deze beklaagde schjjnt vroeger reeds meermalen mot de justitie kenois te hebben gemaakt. Niettegenstaande het aanvankeljjk ongunstige weêr, was de Landbouw-Voordragt van den heer Mar let, op Vrjjdag 11. te Schuddebeurs gehouden, goed bezocht. Geen wonder de Spreker is in onze eilanden te goed bekend, dan dat men hem niet zou gpau hooien. Hjj behandelde in deze voordragt een onderwerp, geheel een vraagstak van den dag, nl. de middelen ter verbetering onzer tegenwoordige landbouw-toestftDden. Tor verbetering van dien toestand gaf de Spreker in het eerste deel zjj oer rede de volgende middelen aan 1°. meerdere behartiging onzer landbouw-belangen als nationale zaak door hoogere en lagere RegeriDge- magten, waarbjj besproken werden de vetkeermiddelen, belastingen, odz 2°. uitbreiding van het landbouw-onderwjjs, door op de dorpen bg het berhalings-ocderwgs daarop te letten 3e. meerdere zamenworking tusschen de landbouwers- vereunigingen op de dorpen, waardoor aan deze eene meer practiscbe rigtiog kan worden gegeven. In de tweede afdeeling werd nader aangetoond den invloed, die een en ander op onze landbouw-praktjjk zou kuonen uitoefenen, zoowol bg de landbouwers als bjj hun dienstpersoneel. Met zekerheid kunnen wjj mededeelen dat de Ambacbts- en Industrie-Schooi alhier op 1 July a. s. zal geopend worden met 8 jongelingen, in verschillende vakken, als 2 van 12—14 jaar, 3 van 14—16 jaar en 3 van 17—20 jaar. Het aanvankeljjk succes geeft hoop dat deze nuttige particuliere instelling nog uitgebreid zal kunnen worden. Z. M. heeft benoemd tot gezworen van den pol der Dreiechor de heer P. Goemans Jz, Het stoomschip P. Caland arriveerde Vrjjdag 9 Jung des ochtends te New-York. De knaap te Wildervank, die, een goochelaar willende naboeteeo, een gulden in zgn mond opving, die door zgn keel echootis het muntstuk weder kwijtgeraakt. TELEGRAMMEN. Parjjs, 12 Jung. De berigten uit Egj'pte zgn ernstig- Gisteren ont stond te Alexandrie eeo oproer, waarbjj velen gedood werden; de Grieksche Consul en de Italiaansche vice- consul zgn gekwetst. In den afgeloopen nacht zgn door eeD der oorlogschepen 200 man in de haven ontscheept ter bescherming der consulaten. De hoofden der militaire party willen heden den Khedive dwiDgen om af te treden of dreigen hem anders te vermoorden. St. Petersburg, 11 Jung. Ignatieff is ontslagen als Minister van Binnenlandsche Zaken en vervangen door gra&f Tolstoi. Btlldrielburjg 12 Jung. De Gemeenteraad heeft benoemd tot Gemeente-Ar chivaris de heer Joh. DyserincJc, Doopsgezind pred. te Vlissiogen. Kerknieuwe. Van de 17 onlangs toegelaten Cand. tot den predik dienst io de Nedarh Herv. Kerk, hebben reeds 8 eene beroepiog aangenomen, nl. J. F. de Klerk te Nieuw- poort, W. Ringnalda te Loon op Zand, E. Weidner te H&arloo, c. a., P. J. W. Klaarhamer te Hilversum, A. F, Adriani te Wichmond, H. Jonker Jz. te Steenwjj- kerewold, F. Kampstra te Stavoreu en M. C. J. Wan rooij te Nieawlaod (Cl. Gouda). Beroepen te Groningen ds. D. Rijnders te Middelburg. Ds. W. C. Barbas, sedert 1880 te Dubbeldam, heeft een beroep ontvangen naar de Ned. Herv. gemeente te Ooltgenspl&at. Gemengde Berigten. De kok van mevrouw van der Bilt, de echtgenoote van den bekenden New-Yorkschen millionair, heelt eeo bezoldiging van 7000 dollars per jaar, behalve kosten inwoning. Die man zal wel lekker kannen koken Een timmermaoejongen te Amsterdam viel nit de derde verdieping van een in aanbouw zjjnd huis en bleef op de plaats dood. Te Breda is eene dienst meid gearresteerd, die er een valsche sleutel op na hield, om de kas van mynheer zoo nu en dan eens na te zien. Te Hildesbeim staat een duizendjarige rozen- boom in vollen bloei. De mefcste roosjes bloejjen zoo lang niet. Te Tilburg verzorgt eene duif eenige piepjonge Daakte musscheo met de grootste oplettend heid en pikt met een vinnig oog naar ieder die haar nadert. Twee jonge dames te Tholen hebben A. maar afgescheept, zeker omdat hg te min voor haar was; doch het is bjj hea zoo&ls bg de meeste: moojje kleeren maar weitng geld. Zjj worden echter aange raden geen verre bniteawandelingen te doen met twee jonge heeren, want dat past niet voor zoogenaamde fatsoenlijke dames. Twee boeren onder Sch. zjjn op den doolweg cc nu zingt meu De oude vos zoo vol fatsoen, Moest minder dan tieD klaartjes doen De grjjze rat rjjdt rond de buurt Met zgn liefje zoolang 't duurt. Te S. zal eerstdaags wéér binnenkomenhet schip «Maatje" dat ten vorige j&re de geheele lading over boord heeft moeten goojjeo. Neon, dan is te prjjzen het schip «de Vrouw Pieternella," dat in 1856 de reis goed heeft volbragt. Een schoolmatres te Sint. wordt aangeraden zich zooveel niet op te houden met een hulponderwijzer en liever er zich meer op toe te leggen dat de kinderen wat beter loeren. Het kleine Maatje te Y. moet zooveel praatjes niet hebben van eene boerenmeid; zjj moest zich Diet verbeelden dat zjj vrouw is en liever op zich zelf kjjken, dan heeft zg meer daD genoeg. Dus, Maatje 1 vddr ge een ander wilt bespieden Moet g' eerst uw eigen tuintje wieden. Stoomboot „ZEELAND" je jk2 i%t f» rmr Zierikzee enRotterdam EN TUSSCHENLIGGENDE PLAATSEN. .JUNIJ 1882. Van ZIERIKZEE: I Van ROTTERDAM: Dingsdag 13 morg. 8,— u. WoeDsd.14 's morg. 11,u Dond. 15 7,80» Vrjjdag 16 11, Zondag 18 9,— |Maand. 19 's nam. 1,— DE DIRECTEUR, A. van GASTEL. Hbvevttnticn. 30-jarige EchtTereeniglng j| M. A. VAK NIEÜWENUIJZEN f< J. P. BREURE. Kruisland Hunne dankbare Kinderen 10 Jung 1882. en Behuwdkidderen. 85-jarlge Eclitvereeulglng van BARTEL BOOGERD SARA DE LADDER. oüwerklrk, Hunne dankbare Kinderen. §12 Jung 188 2. Ondertrouwd W. M. vak AS Lz., van Tholen. en J. vak SPLUNTER Ld. St. Maarteksdijk, 8 Jong 1882. Voorspoedig bevallen van een Meisje P. RIDDER—van der Weele. COLIJNSPLAAT, 11 JuDjj 1882. Heden overleed odzo geliefde Moeder en Be- hnwdmoedér Mevrouw A. L. de BRUIJNE van Deinse. Middelburg, G. de BRUIJNE. 9 Juni. J. M. de BRUIJNE—de Crane. Volstrekt eenige kennisgeving. OPNEMING VAN DE De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente Kerkweroe brengen ter kennis van belangheb benden, dat op Vrjjdag «let» IO Junjj o. k. van wege de Gemeente eene algemeens opneming zal worden gehouden van de WKGKN en VOET* PADEN met. de KUNSTWERKEN. Kbrkwervb, 6 Juojj 1882. De Secretaris, J. G. BETHE. De Burgemeester L. C. BOOGERD.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1