ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4L625. Dingsdag 6 Jimij 1882. 58ste Jaarg. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prijs per 8 maanden iB 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN, van 1—8 regela 30 Cts., meerdere regels 10 Cts., kunnen ulterlgk tot des Maandags, Woensdags en. Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Groote Utter wordt naar plaateruimte berekend. AFKONDIGING. Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Zierikzee maakt bekend dat door den heer Provincialen Inspec teur der Directe Belastingen te Middelburg is executoir verklaard het kohier voor de belasting op het J? ertso- neel dezer gemeentedienstjaar 1882/83 (wjjk A) dat op heden aan den heer Ontvanger der Directe Be lastingen alhier wordt ter hand gesteld ter invor dering en dat ieder verpligt is zjjn aanslag op den bjj de wet bepaalden voet te voldoen. Zierixzbe, deo 5 Jung 1882. De Burgemeester J. MAURITSZ GANDERHELJDEN. Nieuwstijdingen. SmevtBa. De berigten uit Nieuw-York bettokkelgk de landverhuizing trekken Aegoawooidig aller aandacht en het enorme aantal inkomende landverhuizers wekt in geen geringe mate de verbazing op. Wanneer het cjjfer van de tot dusver daar aange komen emigranten in vergelgking gebragt wordt met dat ovor een zelfde periode van verleden jaar, dan wordt het dadeljjk dnideljjk, dat de uittogt uit Europa dit jaar aanmerkelijk dien van vecledeu jaar of eenig ander jaar te voren zal overtreffen. Nimmer te voren werden de ouderscheiden stoom- bootlgoeu zoo bestormd om beschikbare ruimte voor passagiers, en ook nimmer tj voren wus het gehalte van dea aankomenden landverhuizer, over bet algemeen genomenbeter dan thans. Hoewel op dezen regel vele uitzonderingen worden aangetroffen, is het nogtans een feit, dat meer kapitaal wordt aangebragt door den tegenwoordigen landverhuizer dan door dien van voor heen. Het beste bewjja daarvan leveren de wisselkan toren te Nieuw-York, die tegenwoordig aanzienljjk meer zaken doen in het inwisselen van vreemde gelden dan in vorige jaren en nagenoeg eene begrooting kannen opmaken van het kapitaal, dat gemiddeld door elk aankomende wordt aangebragt. Een verslag daarvan door een der ambtenaren van Castle Garden gegevon zegtDe emigratie uit Neder land wordt met den dag sterker en het is juist de Hollandsche emigrant, dien men hier het liefst ziet aankomen, omdat het meerendeel haooer tot de land bouwende klasse behoort. Bjjna allen zjjn bestemd voor Iowa, Minnesota en Nebraska en hebben hg aan komst goud en zilver in to wisselen of wissels op vertrouwbare huizen in Nieuw-York. Uit Duitschland komt meer de handwerksklasse, als timmerlieden, bankwerkers, die op kosten van de Unie, waartoe zjj in hun eigen vaderland behooren, derwaarts worden gezonden om bun lot te verbeteren. Hou getui genis is als uit één mond, dat do toestand in Europa voor den handwerksman onhoudbaar wordt door de lage werkloonen. Op een morgen in hot eerst van Mei warea zes stoombooten met hunne levende lading in de verschillende dokken binnengeloopen, lossende niet minder dan zes duizend toekomstige burgers van Ame rika. Onder bun getal waren ongeveer 50 Eogelsche bierbrouwers, bestemd voor Philadelphia, waar zjj een omkeer dreigen te breogen in de tegenwoordige wijze van bierbrouwen. Zjj waren van aanzienlijk kapitaal voorzien en hadden het voorkomen van ondernemende en vastberaden lieden'. Pec Bremer boot arriveerde oen talryk gezelBch&p Daitsche veeboeren, bestemd voor de veefokkerij in Texas en elk voorzien van een kapitaal van ongeveer ƒ2000. De Italia, van Gibraltar, voerde een duizendtal Ita lianen aan, waarvan velen spoorwegarbeiders en geen ?;ering aantal voddenrapers en bedelaars. Den aatsten vooral raden wjj een bezoek aan de Nieuwe Wereld zeer aan. Uttsliuife. De stad Gorki in Rasland is Maandag goheel door het vuur vernield. De schade wordt op eenige milli- oenen roebels geschat. De oorzaak wordt weder toe geschreven aan Jodenhaat. ©wgelawb. De Eogelsche regering heeft aan de zuster van don zoo wreed vermoorden ondersecretaris Burkeeen ljjf- rente van vierhonderd pond sterling geschonken. Het grootste zeilschip dat tot dusverre gebouwd is werd dezer dagen te Belfast afgeleverd. Het is de Lord Downshire, die bjj Harland Wolff te Belfast gebouwd ia en heeft een lengte van 290 voet terwjjl het een laadvermogen heeft van 36000 ton. Het schip heeft vier masten en zal de eerste reis naar Sao Francisco doen. De regtbank van Leicester heeft dezer dagen een man veroordeeld tot zeven dagen dwangarbeid, omdat hjj eeae meer dan zonderlinge weddingschap aange gaan had. Die man, schoenlapper van beroep, bad in dronken schap gewed, dat bjj de prinsea van Walis de hand zou gedrukt hebben. Daar een zjjoer makkers er aan twjjfelde, ging de man de prinses afwachten op eene plaats waar zjj voorbjj moest. Toen de prinses naderde, sprong bjj op baar toe en wilde haar de hand vatten, maar de toekomstige konin gin sloeg de oneerbiedige hand van den schoenlapper met haar parasol weg. Toen naderde een cavalerist der wacht, die den man verscheidene slagen toebragt met het plat van zjjn sabel en hem onder de paarden deed rollen. Hjj bezeerde zich echter niet, maar werd wegens dronkenschap en wanorde veroordeeld tot 7 dagen dwangarboid. Wel ean duurbetaalde handdruk 3taüc. Te Marchiennes, bjj Charleroi, kwam dezer dagen eene vrouw van Bracquegoies, om van daar met den trein te vertrekken. Zjj ontmoette een haror oude kennissen, die haar verzocht bjj baar koöij te bomen drinkeD. Zjj ging meê, doch Daauweljjks was zjj in het huis harer vriendin, of tjj werd door een man en twee vronwen overvallen, dio haar uitmaakten voor een tooverheks, haar op het open vuur plaatsten en bjjna roosterden. Slechts met groote moeite kon de arme vrouw ontsnappen en een aanklacht bg de politie gaan indienen. De schaldigen bekenden zonder om wegen, maar als verBchooning brachten zjj in dat de vrouw een tooverheks was en hen betooverd had. Rome, 3 Junjj. Giuseppe Garibaldi is gisteravond te zes uur op Oixprara overleden-, in zjjn testament wordt uitdrukkeljjk verbranding van zijn ljjk voorge schreven. (Giuseppi Garibaldi, geboren 4 Juljj 1807 te Nizza, diende eerst bg de Sardiniacbo marine, raakte in 1834 in de zamenzweringen van Mazzini betrokken en moest naar Zaid-Amerika vluchten. Hjj verwierf in dienst der Argentjjoache republiek roem als krjjgBbevelhebber, doch keerde in 1848 Daar Italië terug. Hij trad ia dieast de* Romeinscbe republiek en vluchtte, na haar ondergang, eerst naar Tunis, later op bet eiland Ca prera. In 1859 nam hjj als Sardinisch generaal deel aan den oorlog tegen Oostenrjjk. In het volgende jaar deed bjj den beroemden »togt der duizend" naar Sicilië, die tot de verovering van Napels en tot de stichting van bet koniokrgk Italië voordo. In 1862 en '66 deed hg vergeefsohe pogingen om door de wapooen Rome te veroveren. Bg Aspromonde werd hjj in 1862 gewond. In 1870 vocht hjj in Frankrjjk als aanvoer der van benden partjjgaDgera tegen de Duitschers. Na dien oorlog leefde hg, meest rustig, in verzwakkenden toestaad, afwisselend op Caprera ca te Rome). Rome, 3 Jang. De Kamer on de Senaat hebben, besloten ter eere van Garibaldi de zittingen t» schor zen den nationalon rouw aan te nemen voor twee maanden en depatatiëu te zenden tot bjjwoniog der begrafenis. Voorts is besloten de begrafenis-plegtigheden te doen geschieden voor rekening van deo Staat, een nationaal monument op te rigten met modewerking van den Staat, en een pensioen van 10,000 frs. toe te staan aan de weduwe en aan elk der vjjf kinderen van Garibaldi. Volgens uitdrukkeljjken wil van deu overledene zal zjjn ljjk na aankomst der bloedverwanten op Caprera worden verbrand-en zjjn asch in een porfieren vaas bewaard bljjvea. JFrtmBrijjfe. Dezer jdagen ontsnapten te Parjjs twee gevangenen, Baulaud en Lapin. Donderdag avond, omstreeks mid dernacht, zag een inspecteur Bauland eea wjjuhuis binnengaan. De inspecteur baalde terstond eenige agenteD en giog vervolgens het wijnhuis binneD. Zoo- dra Bauland du politie zag sprong hjj, onder den (zeker gebruifeeljjker) uitroep: »Daar zjjn de koejjen, berg je ljjf," over een tafel, opende eeu deur ea verdween in den gang van bet buis. Een agent volgde hem. Banland snelde den trap op, kroop door oen dakven ster op bet dak, steeds achterna gezeten door den agent, sprong toen op een lager gelegen dak en van daar op de binnenplaats van een naburig huis. Ook bier echter volgde hem da agent. Bauland liep derhalve dit huis binnen, den trap op en klom weer op bet dak. De agent, hem steeds op de hielen blgvende, was bjj den schoorsteen op het punt hom te grjjpen, toen Bauland zich omkeerde, den ageot een revolver op de borst plaatste en dreigde hem te dooden. Dat was deo man der wet wel wat te krasverschrikt kroop bg achter den schoorsteen. Van die ontsteltenis gebruik makende, sprong Bauland, in plaats van te schieten, op bet dak van bet belendende buis, dat wel 10 meter lager was, en vervolgens in den tuin, wuar hjj ver dween. De agent, die bet voorzigtiger bad gojebt de laatsto wel wat govaarljjke sprongen niet met- te maken, behield alleen de r jjden pet van den vluchteling, als BOQvenir aan diens agiliteit. Voor het hof van Grenoble stond teregt een landboawoc, Arribert, beschuldigd van zjjn vrouw to hebben mishandeld. De vrouw hud den pastoor Freychet alles verteld eu deze was als getuige opgeroepen, maar hjj verklaarde, dat zjjn ambt hem verbood to spreken. Te vergeefs gaf de vrouw vergunoing, dat bg zou meodeelen, wat zjj hom had toevertrouwd meer als aan een beschermer dan aan een biechtvader, te vergeefs maande het Openbaar Ministerie den pastoor aan te sprekenhjj bleef weigeren, zeggende, dat botgoen de vrouw hem had meegedeeld in verband stond met haar vroegere biechten. De procureur wilde nu Freychet veroordeeleu wegens zjjn weigering om getuigenis af te leggen, maar bet hof van Grenoble besliste na oen langdurige beraadslaging, dat Freychet in zjjn rogt was. jEJwttstlttanB. De »8trassb. Post" bevat eenige bjjzonderbedon om trent een groot spoorwegongeluk, dat in don nacht van Maandag op Dingsdag bjj Heidelberg plaats bad. De machinist van den trein uit Heidelberg bomorkto den verkeerden wisselstand, bragt zjjno machine tot staan en gaf tegenstoom. Op datzelfde oogonblik kwam de sneltrein uit Mannheim mot volle kracht aange spoord. Een lang gillend gefluit der Hoidolbergsche locomotief klonk door de lucht; maar het noodoein was te laat; de Mannheimsche trein kon niet zoo soel stoppen. Nog 66a oogonblik van onbeschrjjfeljjken angst voor het troinpersoneel on toen eon ontzettende BCbok. De zware gevaarten boorden krakend on gil lend in elkander. Mergdoordringoodo kreteD, hartver scheurend gejammer, akelig gerogchel van stervenden, alles dooreen hoorde men op den eigen stond. De locomotieven vormen een ter naanwernood herkenbare massa stukken en splinters bout, jjzeren assen on ra deren. Welk beeld het vjjftal personenwagens aanbood, gaat elke verbeelding te boveD, De verwoesting was verschrikkeljjkde tooneelen van jammer en ellende zjjn niet te beschrjjven. Acht persooen werden op de plaats zeiven gedood. Tien zjjn er levensgevaarlijk gewond, twaalf minder gevaarljjk en drie en twintig ligt gekwetst. Gelukkig was heelkundige hulp dadelgk voldoende aanwezig, daar verscheidene artsen zich in de treinen bevonden. Aan verbandmiddelen was alweder gebrek. Grave1 Junjj. Heden nacht is de milicien F. Frereavan de 4de comp. 5 batt. alhier in garnizoen, gedeserteerd. Wegens vermoeden van diefstal afzon- derljjk geplaatst in de onderofficiera-arrestkamer beeft hjj zich door nitgraving onder den drempel door een weg »in8 Freie" weten te baoen en wel zoodanig dat men hem op dat oogenblik weór te vergeefs zocht. Dit is zjjn derde en misschien geslaagde poging tot desertieen daar hg reeds vroeger bjj de mariniers wegens diefstal is veroordeeldmaar daarna als milicien voor zijo nummer in dienst moest komen verliest de Staat niet veel aan hem. Onze vriend werd echter niet ver van de Pruiaeische grenzen door twee rijksveldwachters ootmoet, die spoe dig ontdekten dat bjj zoDder verlofpas reisde. Gevangen genomen, werd hjj Daar Mook vervoerdook daar deed bjj nog eene poging om te ontvluchten, doch men vatte hem en hjj werd stevig geboeid aan de bevoegde autoriteit te Grave in bewaring gegeven. Rotterdam 3 Junjj. Heden nam. is aan boord van het Rjjnscbip Peter liggende in de Wjjnhaven alhier, oen groot ongeluk gebeurd. De schippersknechteen 20 jarig jongeling, zat met twee kinderen van don schipperond 4 en 5 jaarop de luiken toen de mast werd neêrgelaten. Hoe hot daarbjj is toegegaanis nog onbekend, maar, wat er van zij, de mast is op den knecht en de kinderen neêrgekomenmet het on gelukkige gevolg dat alle drie vreeseljjk werden getroffen. De knecht zat in elkaar gedoken onder den mustterwjjl zjjn duim dwars door een jjzeren pin heengedreven en bjj bot loswringen gedeeltelijk afge klemd of afgesneden werd. Alle drie verbeoreü in hopeloozen toestand en zjjn naar bet ziekenhuis gobragt. 4 Jung. De knecht is heden morgen overleden. Het stoomschip W. A. Scholtenkapitein Visis Zaturdag 3 JuDjj des morgens vroeg te New-York aan gekomen. Bergen op Zoom 3 Junjj. De verpachting der oesterperccelen in de Ooster-Schelde bezorgt eene groote levendigheid aan onze gehieente. Het aaDtal vreemdelingen ia zoo groot, dat er geen plaats in de logementen te krjjgen is. De waarde der perceolen is dermate gestegendat er onder zjjn die het dertig- en veertigvoud opbrengen der vorige verpachting. Bergon-op-Zoom2 Junjj. De werkzaam heden aan de stoomtram van hier op Tbolen worden thans met kracht voortgezet. Met het leggen der rails is mou begonnen aan bet station en thans reeds tot in de Zoivelstraat genaderd. Ook van Tholen uit worden de rails gelegd, zoodat de aansluiting spoedig zal volgen. De geheele afstand is juist een uur. Het maken eener rytuig- en locomotief-remise met werkplaats ten dienste van den stoomtram ie aange nomen door den beer Bastiuanse alhier voor 8193. 91i<1«ïolburjf, 2 Jnojj. Tengevolge der benoe ming van den pror. veearts 2e kl. C. Mazure, te Zierik- zee, tot prov. veearts le kl. in de plaats van wjjlen den heer G. J. W. Berghuis, is met ingang van heden voor den genoemden veearts Mazure aangewezen de gemeeot* Middelburg als standplaats en als dieost- kriog Walcheren met Nieott-en St.-Jooslandvoor deo prov. veearts 3a kl. G. A. Bliodenbach de gemeente Zierikzee als standplaats en als dienstkring Schouwen en Duivelanden is de prov. veearts 2e kl. E. L. van Mervenéj voorloopig belast met den dienst in Noord- Beveland. Vóór eenige dagen heeft nir. E. Fokker, griffier van de St&tvo van Zeele.nin te Londen, zjjode bet on geluk gehad op straat een been te breken. Hg werd daarop in het St. Bartholomens-hospitaal opgenomen. Volgens het »N. v. d. L>." is zjjn toestand niet ver beterd. Misschien zal een amputatie kannen vermeden worden, doch zekerheid daaromtrent ia nog niet te geven. Veere, 1 Juni. Tot brieveogaarder alhier is aangesteld de hoer Schoonakker, gepensioneerd adju dant-onderofficier. St. Anualand. Uit den boezem van ons Man nenkoor >Crescendo", dat in November des vorigen jaars zjjn tienjarig be&Uun vierdeis in October des- zelfden jaars een Fanfaren-gezelschap Accelerando" ontstaan dat tot zjjn directeur den beer J. Verswg veren, te Halstérenkoos. Beide gezelschappen bestaan boofdzikeljjk uit dezelfde werkende leden en namen ook beide deel aan bet op 29 Mei te Kruinmgea ge houden festival. Vóór die gelegenheid was bun door verscheidene meisjes en vrouwen een vaandel geschonken met stok en een net gebeeldhouwde knop. liet was bun overgereikt, namens de geefster, door Mejuffrouw F. Bierensdie eene nette toespraak hield. Nadat de Directeur eu de Voorzitter vun Crescendonamens hun corps on namons Accelerando de Voorzitter en de Directeur van dit gezelschap waren door omstandigheden verhinderd tegenwoordig te zjjn de geefsters hadden bedanktsprak de Eerevoorzitter do beor A. J. Bierens, Sr. eenigo krachtige woordeo tot beide geselschappen, hen aanmanende tot eene krachtige zamenwerkiog ton goede. Het vaandelvervaardigd door deo hoer W. G. Bergmanmr. schilder te Middelburgdraigt iu bet midden bet aloude wapen der gemeentede heilige Annazittende in een open veld op eene zoden bank, met de Moedermaagd op deD echoot, en deze draagt wederom bet kiodokou Jezus op do knieën. Omdat bet voor do Muziek- en Zangvereniging geljjketjjk dient, prjjkt bet ook met de twee te Krui- niogen verkregen medailles. Moge de epiouk van het gemeentewapen ook op bet vaandel vermeldAlly t bet groeyodc" aau beide gezelschappen bowaarbeid wordon St.-MaarCciiH<iyU, 3 Jong. Wellicht is nim mer vroolgker feest gevierd, dan in onze gemeente op don 26 Moi jl. Verkeerden de Ingezetenen toch reeds in opgewonden toestond sody,t den 1-1 dier maand, toeo bet bekend werd, dut Z.Ë.A. oote geëerbiedigde Koning, Ïoboor bad gegeven aan bet eenparig veriaogen der ogezotonoo, om den beer N. Polderman, gemeODtc- sccretaris,te benoemen tot Burgemeester, in de plants van den overleden Burgemeester, den beer J. Lujjk.de dag zjjoer terugkomst in de gem. gafdo ondubbelzinigste bljj- keo dut groot en klein, oud en jong, rjjk en arm, met deze boooemiog waren iogenomen. De gemeente, in feest- dosob gebuid, gaf een sierlgk gezicht, terwjjl de vader- laodache driekleur, van schier ieder buis wapperende, het bare or toe bgdroeg om de geestdrift op te wekken. Den 25 Moi, in handen van den beer Commissaris des Kooings, de voreischte ceden afgelegd hebbende, keerde hjj den 26 uit ^Middelburg terug, en werd ongeveer 3 uro op de grenzen der gomeeDle Stavenisic en St.- Mnartecsdjjk, verwelkomd door eene eerewacht, be staande uit ongeveer 90 ruitors, gevolgd door con am- bacbtawagon, waarop onder deo optocht al de ambachten werden uitgeoefend, benevens van een wagon waarop een net opgesierd vaartuig, voorzien van de noodigo bedienden in wit costuum. Opgepaste wjjze toegespro ken door de commandanten der ruiterjj, den president van de garde en den tolk van bet gaosche gezelschap, werden al die toespraken keurig eD met ernst beant woord, waarna de stoet zich stapvoets in beweging stelde, tot zjj, gekomen aan het zoogenaamde Steenupad, balt moesten houden, bg het ontmoeten der feest-com- raissio, die ZEd. mede verwelkomde mot een gepaste toespraak, welke mede beantwoord werd. Thans kwam een daartoe ontboden mnziek-gczelschap den stoet te gemoet, en zoo ging het, gevolgd door eene ontzagge- Ijjke menechennmssa, jubelend naar de gemeente. Op bet einde der markt gekomeD werd Z.E.A. door eene deputatie uit den gemeenteraad afgehaald en naar het gemeentebuis geleid, alwaar het hoofd der ecbool, den beer L. van Langeraad, aan de le trede van de stoep, den nieuwen Burgemeester in een ernstige toespraak welkom heette. In de vergaderzaal geleid, werd de vergadering van den Raad door den oudsten Wethouder, den heer L. Groenewego geopend, die Da inzage der stukken genomen te hebben, in gepaste woorden den Burgemeester de zware taak, die bjj op zich nam voor oogen hield, en daarna zicb en de ganscbe vergadering in ZEA. 'a vriendschap en vertrouwen aanbeval, terwjjl de jongste Wethouder, de heer J. Gaakeer, mede een woord lot hem sprak en nit naam dor raads-leden een gouden penhouder hem aanbood, als een bljjk van achting en wawdeeriog voor hetgeen door Z.E.A. is verricht in het belang der gemeente tjjdens de ziekte en Da het overigden van den heer Lojjk. Aangedaan als hjj was, door zoovele bljjken van sympbathie en toegenegenheid verklaarde de nieuw benoemde te huiveren bjj de gedachte aan de zware taak die op zjjne schouders zou rusten, hjj stelde evenwel zjjn hoop op de goedgezindheid en de eendracht der vergadering en verklaarde zjjne beste pogingen in bet werk te zullen i Btellen in bet belang der gemeente. De vergadering hierna gesloten zjjnde, begaf ZEAchtb. gevolgd door do Raadsleden zich op den buitentrap van het gemeentebuis en sprak op eene gepaste wjjze, kalm en ernstig de gemeente toe, daarbjj do voortdu- I rende toegenegenheid eu vriendschap der gemeeote i vragende en zjjne vriendschap daartegen aanbiedende. Aan huis gekomen werd Z.E.A. door velen bezocht waarna bjj ua eenige rust genoten te hebbeD met de ledeD van den Raad gcdo wandeling door do gemeente deedt, en overal inet het hoeral en leve de Burge- j meester wetd begroet. Een getal van meet dan 100 I genoodigden .vierden tot in don laten avond vtoljjk i feest in het gemeentehuis, terwjjl eene roiiue uitdeeling van wittebrood met boter en kaas aan de armen van I de onderscheidene instellingen van weldadigheid, en minvermogendenook deze lielen tot feestvreugde Bternde. Buiten was het mede levendig en prettig, daar de milde haod van den nieuwen Burgemeester al de personen aau den optocht deel genomen hebbendein do gelegenheid stelde feest te vieren. Dank zjj de goede geest der gemeente, die bjj de feestvreugde tot in den laten avond beerschte, had er geen enkele ODgeregeld- heid plaats ea kan men zeggen dat in den volsten zin I des woord», feest is gevierd. Noordwelle, 3 Jung. Gisteren gaf de zaag- vereenigiog Excelsior" alhiereene uitvoering in het Schoollokaal. De vóór den dag der uitvoering bereids rondgezondene programma's, assureerden het publiek, dat de vereeni- giug Excelsior, haar best had gedaan, om ons een ware, genotvolle avond te verschaffen. Aan belangstellenden ontbrak het dan ook niet. Bjjna al de Doblesse, zoo van de plaats zelve, als van de omliggende gemeenten waren opgekomenzoodat de zaal vrjj wel bezet was. Vooral het pianospel wat de Dames Qoogenboom en Locker de Brujjoe ons tan gehoore gaven was voor treffelijk terwjjl de overige nummers (zangstukken) 1 vrij wel door de Lsden werden gezongen, (de z*ng- etukken na de pauze zelfs zéér goed.) Na afloop daarvanbedankte de beschermheer der vereesiging, den Heer J. Hoogenboom van Welland en na ZEd. den Heer Ds. de Hollden Leden voor het genot wat zjj de aaowezigen verschaft haddenden Directeur den Heer Dhujjj, hoofdoDderwjjter te Noord welle, voor de moeite die ZEd. zich getroost, voor den (giet die ZEd. aau den dag logt, om Excelsior steeds in bloei te doeu toenemen. Ook de Dames Hoogenboom en Looker de Brnjjne, werden door Ds. de Holl namens de aanwezigen dank gezegd, voor 't velewat zjj bjjgedragen haddentot 't genot van don avood. Nog eenige zangstokjes werden daarna, met het beste sncces, uitgevoerd, en ten circa twaalf uur gingen allen boogstvoldaan huiswaarts. Harteljjk hopen wjj, dat Excelsior voort zal gaan op den ÏDgeslageD wegeo ons nog dikwerf een aange nomen avond zal verschaffen. De talrjjke opkomst van het publiek, toont dat zjj zeer ve;l belangstellen in Excelsiors bloei; de Leden, leveren ons bg elke uitvoering 't bewjjs, dat zjj steeds met jjver werkzaam zjjn voor de vooruitgang hunner vereeoiging, zoodat wjj, van deze vereeniging, voor de toekomst, veol verwaebtiag hebben. Zierilceee, 2 Jung. Door de Arrondissement»- 1 Regtbank alhier, zjjn bjj vonuissen van heden, veroor- deeld: 1.° M. van P. hui wouw van P. de G. te Ou- werkerk, wegens bet onbevoegd uitoefenen der genees kunst. tot 10 boete, eubs. tweo dagen gevangenisBtr. 2.° J. 't G te Tholen, wegens mishandeling tot eene gevaogeoisstraf van tien dagen in eenzame opsluiting te ondergaan. Verder hoeft de Regtbank een vonnis bevestigd van deo Kantonregter te Zierikzee. waarbjj J. V. te Zierikzee wegens het laten loopea van rij beesten op eens anders beziaiden grond was veroor deeld tot oene geldboete van 5 snbsidair 3 dagen gevangenisstraf. Tegc-n genoemd vonnis was door den ambtenaar van het O. M. bjj dat Kaotongoregt hooger beroep aaogeteekend. Het boeft Z. M. den Sultan van Turkjje behaagd den officier van gezondheid l6le kl., P. C. Bujjze en den officier vao administratie lste kl. J. J. van dea Berge, to begiftigen mot het versiersel der orde van den Medjedie 4e klasse. Een van Kampoa naar Amersfoort per centraal- spoor gaand handelsreiziger is Vrgdag middag ter hoogte van Wetep door don conducteur dood iu den trcio gevoadeo. Het ljjk is te Nunspeet door den stationchef in ontvangst genomen. 8 Jung Door genoemde Regtbank is regtsingang verleend met dagvaarding in persoon, tegen 8. vao Z., huisvrouw van J. H., arbeidster, wonende te Stavenitse, beklaagd van'diefstal bjj nacht io een bewoond huls. Als een bewjjs welk een treurig soort van op voeding door sommige oudere aan bun kinderen gegeven wordt, deelt men uit Yerseke mede, dat een Iriod van 3 jaren daar reeds met smaak eenige sigaren daags rookt. Merkwaardig was de loop der pokziekte in het gezin van den schipper, die met zjjn scbip nit Gouda naar Wjjns (Friesland) kwam. Drie van de vjjf leden van bet gezio werden door de ziekte aangetast, terwjjl 66a daaraan stierf; do twee jongste kinderen, die steeds do patiënten verzorgden, bleven verschoond en deze twee waren vroeger gevaccineerd, de anderen niet. Ter gedachtenis eener onlangs in de provincie Overjjsol overleden jeugdige weetenvriondin ontving de weoz-eniorichting te Neerbosch de vorige week de be langrijke gift van 13 stuks buitenlandscho effecten vertegenwoordigende een waarde van ruim 10,000. Als een zeldtaambGid deelt men aan de >Goudsche Ct." mede, dat de hond van den beer v. V. te Gouda verleden week zestien levende jongen ter wereld gebragt heeft. 5 Jung. Bg bevelschrift der Arrondissement-Regt- bank alhier, is S. B. vroeger ondurwjjzer aan de open bare «cbool te Brouwershaven thans wonende te Rot terdam, tegen wien door genoemde regtbank regtsingang was verleend met bevel tot dagvaarding in persoon, ter zake, als zonde bg onzedelgke handelingen hebben ge pleegd bg meisjuB van 7 en 8 jaar tjjdens zjj ter school waren, buiten vervolging gesteld, op grond, dat nit de gehouden instructie geeno voldoende b9zwaren tot ver dere vervolging tegon bem waren gerezen. Door Gedeputeerde Staten moet echter zjjn verklaard dat genoemde onderwgiet de bevoegdheid tot het geven van oDderwjjs heeft verloren, Te Wildervank vertoonde een goochelaar de toer om een guldendien hg op zjjn voet legdein de hoogte te werpen en in den mond op te vangen. De jongens beproefden dit later ook, en een slaagde er inmet het ongelukkig gevolg evenweldat de galden naar binnen schoot, on de geneesheeron tot dusverre vruchteloos hebben getracht het geldstuk nit de maag te verwjjderen. Herlmleuwsi. Ds. L. A. F. Creutzberg, pred. te Oosterlandheeft bedankt voor het beroep naar Piershil. De Cand. M. M. Bolkenstein heeft bedankt voor het beroep naar Bruinisse. Gemengde Berlgten. Te Parjjs houden zicb meer dan 500 personen bezig met bot opzamelen vao eindjes sigaren diena ge zuiverd te zjjn vao asch en vuilnis, aan do tuiniers en bloemisten verkocht wordendie die tabak gebruiken tot het uitrooken van buntio broeikassen. Deze industrie bragt in het vorige jaar 750.000 francs op. Zon die afval ook niet wederom onder den naam van tabak in den handel komen Te R., waar geen kerkklok is, komt, als de gemeenteraad vergadering houdt, de bode binnen op eeo tjjdwanneer hjj vermoedt dat de i zaken afgehandeld zjjnbeleefdelijk vragend»boe laat believen de heeren dat het iR?" Op eene 1 schilderg te W. ziet reen BaUhasar Gerards met een pistool in de hand, voorzien van haan, pan en vuursteen. Als dat geen abuis is vod den schilder, dan weet ik bet niet, adres aan hem, die een speenvarken op i de bruiloft to Kana in Galilea bragt. Keetje te Z. j moest baar babbeltong wat in toom honden over I jongenBwaarvan niets te zeggen valt. Laat zjj liever I het oog op baar zeiven en op moeder de floscb houden. Te O. ia weêc een bedankje van den dorainé-, als die heeren de plaats komen bezien worden zjj geasa- mineerd door een ridder van de naalddie zoowel als een diaken wenscht dat de dominés bedaoken zullen, i Er braadt overal vet uit. Martina onder Sint. moest I zoo niet rond vontendat zjj iedereen kan krjjgen want zjj wordt van elk voor den gek gehouden. En nu zingt men Meisje! met uw zuur gezigt, Houdt voortaan uw mondje digt Want uw dunk is veel te groot Anders raakt gjj nog io nood. Een melkboer te G. bad onlangs zooveel blaf over zjjn timmerman, als zou deze zoo vljjtig wezen, doch nu heeft hjj hem wegens luiheid moeteh wegjagen. Met het Festival te Kr. waren in. de voornaamste herberg de voornaamste bedienden. Een oude 't buis- legger aan den zeedjjk te H. zegt: wat zal ik big we zen als Lena bjj mg woont, want thans loop ik ba&r overal achterna, tot zelf in de smederg. Een geestige boerin te Waarde moest het blanketsel maar van haar gezigt laten en liever de geregtigheid van boter en melk geven. Dus, vrouwtje! met uw geel gezicht, Geef wat beter toch de wicht, Maakt de ponden niet te klein, Ook de pint moest grooter zjjn. Het zwarte boerinnetje, in de kerkweg wordt ver zocht zoo niet te loopea schreeuwen over hare dochters, want dat zou wel eens verkeerd kunnen uitloopen, want 't Is met die jongen zoo gesteld Veel geschreeuw eo weinig geld. Een bakkersdochter te Kr&bbendorp moest zooveel praats niet hebben van de jongens waarvan niets te zeggen valt. Saartje te Y. is het bitter tegengevallen; zjj had gedacht te gaan wandelen, maar hoewel zjj een uur wachttekwam hjj niet. >Wel, wel," zegt Pieter uit de Vierstraat tegen zjjn kameraad»wat zal tnjjo tante in baar schik zjjn du ik met een meisje uit de Ark ben uitgeweest nu zal ik toch zooveel standjes niet moeteD afwachten als met mjjn vorig meisje." Twee schrale jongens uit de kroeg te Y. moesten bun fatsoea wat beter houden en zoo niet voor schandaal over straat loopen, want dat past niet voor zulke oude jongens. Iugezonden Stukken. Zierikzee, den 5 Juni 1882. Mijnheer de Redacteur Tengevolge vao bet anoniem scbrjjven van 30 Mei jl. in uw blad dd. le Juni, verzoek ik U beleefd het volgende te plaatsen. Extract uit het Journaal der Sleepboot Zuid-Holland.'" Dingsdag 30 Mei. Wind O.-N-O. Bramzeilskoelte, bewolkte lucht; waren 'smorgeos ten 9 nur bg de Noordsche bark Activ (geen Eogelsche zooals de ano nieme iozender meldt) welke ongeveer drie Eogelsche mjjlen aan zee van de Pyramiet der Roompot ten aoker lag, maakten met den kapitein akkoord om naar Zie- Tvkieö te slepen en gingen alioo te» 9 u. 30 m. naar binnen; arriveerden ten 12 u. 30 m. le Zierikzeehoog water zijndecn alzoo te laat om op te slepen, brachten bet scbip op de reede ten anker om den volgenden morgen met vloedgetjj op to slepen. Aldus naar waarheid opgemaakt en door mjj onderteekend. (Get.) Kapitein M. 't HART. Aangezien omstreeks ééo uur do met de klaring be laste ambtenaren aan boord van deze bark (het schip io kwestie) waren, kan er wel geen sprake zjjn van verregaande nonchalance. Commentaar op bet artikel van 30 Mei zal wel overbodig zjjn, terwjjl ik de qualificatie van dat schrgven en van dien 6chrjjver, die anoniem dorft insinueren, aan het publiek overlaat. U dank voor de opname van deze regelen. Uw Dv. Dienaar L. KROOK, C.-Verif. alhier. Stoomboot „ZEELAND" 'M» M. TW «Si "ar Zierikzee en Rotterdam EN TUSSCHENLIGGENDE PLAATSEN. JUNIJ 1882. Van ZIERIKZEE Dingsdag 6'smorg. 8,— Dond. 8 7,30 Zondag 11 9,— Yan ROTTERDAM: Woeosd. 7 'e morg. 11,— u Vrgdag 9 11,— Maand. 12 't nam. 1,— DE DIRECTEUR, A. van GASTEL. Jlirvcvtenticn. SS'jarigrc Echtrereeniging; van BOUDEWIJN de RONDE ADEIANA m KOOTEN. f( SiRiANstAKD, 4 Jung 1882. Ondertrouwd M. HOEFNAGEL en J. P. van de VELDE. Rotterdam 1 Juni 1882. Algemeene kennisgeving. Heden trof mjj de gevoeligste slag mjjns levenR door het afsterven mjjner geliefde Vronw DIENA GEERTRUIDA van ASPEREN, in den ouderdom van 36 jaar en 10 maanden, Da vorens te hebben verloren op 16 April mjjn jongste kindje DIENA ELIZABETH THEUNTJE, in den ouderdom van 9 maanden en den 14 Mei overleed mjjn oudste Zoontje ADRIANUS JOHANNIS CORNELIS, in den ouderdom van 21/.J jaar. Diep bedroefd staren wjj onze dooden na. St.-Maabtensdijk JOHANNIS HAGE Jz. 2 Juni 1882. Moeder en Grootmoeder Mejufvr. de Wed. A. J. van ASPEREN. Heden ontvingen wjj de treurige tijding dat onze geliefde Zoon JOHANNES HENDRTKUS, tweede Stuurman in 't vaste Corps bg de Koninklgke Marine, den 11 April in het hospitaal te Macnsser is over leden, in den ouderdom van 27 jaar. TnoLEN, F. J. MAAS. 3 Jung 1882. A. MAAS—van Els acker. Eenige kennisgeving. De ondergeteekenaen brengen bunnen hnr- teljjken <luulc»akn vrienden en bekenden, voor de velo bewgzen van belangstelling betoond, bjj het lijden en afsterven van onsen teergeliefden Zoon en Broeder. Poortvliet F. van DIJKE. 2 Juni 1882. A. E. van DIJKE-Vbrgouwe. P. van DIJKE. Voor dö vele bljjken van deelneming, zoo van hier al® van elder® ondervonden bjj het overigden van hunne geliefde Moeder Vrouwe M. V. van KINSCHOT, geb. de Jonge, betuigen bare Kiuderen en Behuwd- kinderen harteljjk «Innlc. 's Graveniiage Uit aller naam 3 Jnni 1882. Jhr. J. M. SCHORER.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1