ZIËRIKZËËSCHË NIËIJWSBODË. Donderdag 11 Mei 1882. No. 4015. 58ste Jaarg, Verschgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATÜRDAG. De prjja per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIË N, tan 1—3 regels 30 Cts., meerdere regels 10 Cts., kunnen uitarlgk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekeDd dat de GommlëSle van beheer vau liet Kazernementsfouds rekening en verantwoording zal doen van haar beheer over de jaren 1880 en 1881, op Zaturdag den 13 Meie. k. te twee uur, dea namiddags in een der lokalen van het Raadhuis dezer gemeente, en roepen alle geregtig- den tot dit fonds op, daarbg tegenwoordig te zjjn. Zibrikzee, den 8 Mei 1882. De Burgemeester en Wethouder» J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris J. P. N. ERMEBINS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend, dat wegens het invallen van den HEMELVAARTSDAG in de volgende week, de gewone marktdag in deze gemeente zal worden gehouden op Woensdag den 17 Mei eerstkomende. Zierikzee, den 8 Mei 1882. De Burgemeester en Wethouders J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. PAARDENMARKT. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend, dat de VOORJAARS-P AAKDENMARKT in dit jaar zal worden gehouden op Donderdag den 1 Junij aanstaande. Zxerixzbe, den 10 Mei 1882. De Burgemeester en Wethouders J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Algemeen Overzicht. Onder den indrnk van een treurig feit zetten wjj ons tot het schrgven van dit overzicht. De telegraaf bracht gisteren het bericht van een dubbelen moord te Londen gepleegd. Ofschoon de bijzonderheden nog ontbreken, valt het echter niet moeieljjk te gissen, waaruit dit misdrijf moet worden verklaard en het is joist daarom, dat wy meenen aan de gebeurtenis groot gewicht te moeten hechten. Wjj weten alleen, dat Lord Cavendish en de onder-secretaris vao Ierland beide door revol verschoten werden vermoord en dat er geene arrestatieo hebben plaats gehad, zoodat de zaak heel goed over legd achjjat te zjjn geweest. Zeker heeft men hier weder aan eene Iersche wraakoefening te denkeo, die in andere omstandigheden wel geene verwondering baren zou, maar dia thans dubbel misdadig moet worden geacht, omdat juist in de laatste dagen de ltegeeriag xich zoo inschikkelijk jegens Ierland toondo. Men heeft daar opgewekt feest gevierd op bet bericht, dat Glad stone tot de politiek der conservatieven was toegetreden en de verdachte gevangenen in vrjjheid waren gesteld. Maar het bljjkt nu wel, dat geene concession het Iersche gemoed kannen bevredigen, zoolang de begeerte naar een zelfstandig bestaan niet vervuld is. En terecht zegt een Engelsch blad, indien er vjjftig maanden noodig geweest zjjn, om do gevangenis van Dilmainham te openeD, hoevete zullen er dan Doodig zjjn om een Iersch Parlemeot af te dwingen. Voor de Regeering is het ergste, dat zjj met al hare toegeeflijkheid, het bjj geen enkele party goed maken kan. Ierland wil altgd nog meer en de conservatieven, die thans hnone denk beelden door dea liberalen Minister zien uitvoeren, meenen aan de oprechtheid te mogen twgfelen on denken er zelf aan eene motie van wantrouwen voor te stellen, die wel zeker ook bjj een deel der liberale party weerklank vinden zou. Heden Maandag zal het debat over een en ander in bet Parlement geopend worden en de stryd zal wel niet minder hevig zjjn, nu men nog onder den indrnk is van den pas geploegden moord. Men beschnldigd Gladstone ook dat bij af spraken heeft gemaakt met de Iersche leiders, byzon- der met Parnellen toezeggingen gedaan heeft die juist geschikt zyn de Ieren in hun verzet te stgven. Na- tunrlgk wordt dit van Ministeriele zgde ontkent, maar het zal vroeg of Iaat wel aan deD dag komen. Men zegt, dat Parnell eene reis door Amerika zal gaan doen en ziet daarin eene politieke handigheid van hem, dat hg zich juist in dit oogenblik tjjdeljjk uit het Parlement verwjjdert. Alles zamen genomen blgkt wel, dat de Iersche zaken zich steeds meer verwikkelen eo dat de Regeering de banden meer en meer vol zal krjjgen, zoo er in doze aangelegenheden geen struikelblok voor haar ligt, waardoor zg zal moeten vallen. Io de 2Tr««»£icI»e Kamer is men drnk aaD het redeneeren geweest en heeft het Kabinet een klein echec geledeD. Het betrof wel geene belangryke poli tieke aangelegenheid, maar de Kamer wil zoo van tgd tot tgd doen zien dat, hoeveel vertrouwen zg overigens in bet Ministerie stelt, zg toch niet onbepaald daar mede zich vereeoigt. De zaak betrof het overschrgden van de toegestane geldeo, by het bouwen van het paviljoen Marscuri, door den Oud-Minister Caillany. De Regeeriog wilde eenvoudig tot de orde van den dag overgaan, maar de Kamer begreep, dat de Oud- Minister het meer uitgegevene moet bgpassen. Gelukkig was het geene Kabioets-quaestie en is de afloop ook minder aangeoaam voor den betrokken persoon, er zal wel een middeltje te vinden zgn, om die voor hem niet al te drukfeeod te maken. Toch is er sprake, dat dien tengevolge de Minister van Justitie Ham bert aftreden zal, maar dit behoort nog geheel tot de geruchteD, die nadere bevestiging verdienen. In den Duit^clieo Rjjksdag zgn vrjj gewichtige onderwerpen behandeld schoon niet afgehandeld. De afgevaardigde Siebknecht heeft een voorstel ingediend om onderscheidene wetten en bepalingen af te schaffen, die Diet naar deD zin der sociaal-democraten zgo. De beraadslaging over bet tabaksmonopolie zal waarschyn- lgk aanstaanden Donderdag aanvangen en men vei zekert, wat zich troawens verwachten laat, dat Bismarck daarbg present zgn zal. De Pruisische Landdag zal, naar men gelooft, tot 15 dezer worden verdaagdten einde de leden die ook in den Rgksdag zitting hebben, gelegen heid te geven daar tegenwoordig te zjjn. Io die Land dag is nu de kerfeeljjke volmachtswet aangenomen nadat cle regeeriog bg monde van den Minister Gossler, dnidelgk had doeD uitkomen, dat de regeering volstrekt j geen afstand heeft; gedaan van hare zelfstandigheid, maar dat zjj er alleen op bedacht geweest ie den vredo te herstellen. De Itnliaansclie Senaat heeft het wetsontwerp betreffende de Jjjatberriening aangenomen met 126 tegen 70 stemmen en dus met eene groote meerderheid of schoon men daaruit niet moet opmaken, dat de nieuwe kieswet io den zin zal zgn vbd de meerderheid der bevolking. Men kan zich voor het oogenblik alleen daarin verheugendat men ten minBte bet Kabinet niet weder verjaagd heeft door do wet te verwerpen. Enkele amendementen door de oppositie voorgesteld maar door de regeeriog bestreden, werden verworpen. De Paus is voor de Joden, die in Rusland en Duitsoh- lund vervolgd worden, in de bres gesprongen. Hg heeft een brief gericht aan de Bisschoppen io die landen waarin de Joden vervolgd wordeD, op dat allen zouden medewerken de gruwelen der vervolging, zooveel moge- t lyk tegen te gaan. Naar men wil zou hg voornemens agn een gelgksoortig schrgven te richten aan de kerken van RuslandDuitschland en Oosteorgk en zou hg j daarbg tevens de mogendheden uitnoodigen met bom j mede te werkeDten einde den stroom der revolutie zooveel doenlgk tegen te gaan. Omtrent den strgd van Oosteur\jlc met zgne vasalstalen vernamen wg niets bgzooders. Alleen weten wgdat de strgd nog voortduurtdaar de opstaude- lingen telkens op nieuw het hoofd opateken. Ook in Bulgarge heerscht toeaemende gisting. Men zegt, dat aan Vorst Alexander het verzoek zon worden gericht om maar weg te blgven, daar meo hem niet meer vao noode beeft. Dat is tenminste eene beleefde maojer I om zich van een Vorst die men moede is to ontslaan, I die ook in andere laoden wel mocht nagevolgd worden, i In de ESolgricsolie Kamer is de beraadslaging over de school-eoqoete begonnen. De clericaleo schg- Don niet veel deel aan het debat ta willen nemen en zoodoende zal de zaak spoedig afloopen. Men ver wachtte dan ook dat de zitting reeds heden 8 Mei zoo worden gesloten. De tgdingen uit Ksypte getuigen van aanhou dende verwarriog. De Khedive durft de besluiten van den krygsraud met bekrachtigen en zoo bg weiger achtig blgft, wordt hg van andere zgde met afzetting bedreigd. Algemeen is men van oordeel dat eene inmenging van Tnrkge in deze zaak eer schadelgk dan voordeelig zou werken. Nieuwstijdingen. ©itgelanb. Dublin, 8 Mei. Meer en meer blgkt dat de moorden in bet Phoenix-park het gevolg waren van een vooraf beraamd complot der Icrscho onverzoen- lgken die ParnellB party verzoening met de regering aikearende, bewgzen wilden, dat do uiterste Iersche partg ongezind ia de partghoofden der üomerulers te gehoorzamen en den weg van verzoening te bewande len. De uitvoerders van het bloedige mandaat waren waarschgnlyk Amerikaanscbe Ieren; blgkeos denaard der verwondingen tochwaren de stooten toegebragt met Weat-Amenkaansche bowie-messen. De moorde naars wisten blgkbaar niet wie Cavendish was, want Zatnrdag, gednronde den plegtigea intocht van den Onderkoningvroeg een onbekende tot driomaal aan de personen, in Cavendish's rgtnig gezeten, wie hnoner Cavendish was; eindelgkantwoordde deze »ik ben 't," waarop de onbekende terstond dankend zich verwij derde. Onder de onbewuste ooggetuigen van de bloe dige daad was de Onderkoning zelf; in den tnin zjjner villa wandelend zag bg in de verte eene worsteling, doch bg hechtte daaraan geen beteekenis. Londen9 Mei. Een persoon, verdacht van medepligtighoid aan den moord van lord Cavendish en Burke, Charles Moor genaamd, is gisteravond te May- DOotb bg Dublin gearresteerd. Hg wordt beden naar Dublin gebragt om geïdenti ficeerd te worden. Zgn uiterlgk stemt overeen met het signalement van een der moordenaars. Hg zeide, dat bg eerst Vrgdag nit Amerika was teruggekomen. StaLc. Omstreeks het midden der vorige maand bovond zich de heer Notarbartolo, bankier te Palermo, op het eiland Sicilië, op zgn landgoed, golegen in de nabybeid van Sciaro. Op een wandeling door zgn park, dat eene aanmerkelijke uitgestrektheid beeft, had bg een hoogen heuvel beklommen, van welk9 kruin men een vrjj nitzigt over eea wgdoo omtrek beeft. Terwgl hg rich aldaar verkwikte in het beerlgke natuurtoooeel, 't welk zich rondom hem als het ware ontrolde, zag hg oen rgksvoldwachter en vgf jagers, van bet bukende korps der bersaglieri, die den heuvel beklommen en waarvan de chef hem op de volgendo wgze toesprak »In naam der wet beveel ik u, ons onverwgld te volgen." Op zgn vragen werd geen voldoond antwoord gegeven, zoodat de gearresteerde geen inlichting kreeg, betref fende de aauleiding tot de voor hem zoo onaangename zaak. Aanvankelgk had men den gebnaudon wog gevolgd, maar weldra sloeg men een vrg ongebnand pad in, 'twelk naar het nabarige woudgebergte voerde. Toea gingen aan den gearresteerde de oogen open bg was als het ware in eens op do hoogte van den toestand hg begreep dat bg in handen vao roovers was gevallen. Toen zg onder de schaduw van 't geboomte voort- wandelden, werden de begeleiders des hoeren Notar bartolo spraakzamer en zjj deelden hem in beleefde bewoordingen mode, dat hg zich 't geen hg trouwens reeds had geraden in banden vao roovers bevond, die in de treurige noodzakeljjkboid wareD om hem niet weder in vrgheid te stellen dan tegen betaling van een losgeld. Zg hadden dit loBgeld reeds vastgesteld op een geringe som, voor een man als de bankier Notarbartolo. Hg behoefde aan hen slechts 75,000 lire te doen uitbetalen en met die kleinigheid was de gansche moeilijkheid uit den weg geruimd. Onderweg vergunden zg den heer Notarbartolo een brief aan zgn huisgenooten te schrgven, waarin zgn zegelring als teeken van echtheid was gewikkeld en waarin de toestand kort, maar duidelgk was geschetst. Deze brief werd door een schaapherder aan zgn adres bezorgd. Eindelgk bereikten zjj hun schuilhoek, namelijk een hol in 't gebergte, waar de zes personen slechts met inachtneming vAn vrij wat inschikkelijkheid jegens elkander de noodige ruimte vonden, om zich te kunnen neêrvlegen. Hier bleek do9 opnienw dat »het vrjje leven 'twelk bandieten en roovers leiden," een arm zalig leven mag beeteD. Gelijk het geval was met de roovers, die den heer Moeos uit Liverpool indertyd hadden opgeligt en in 't gebergte gevoerd, bestond hun ontbgt, hun middag- en avondeten uit een stuk oud bakken brood met wat kaas, eoa kost waarmee men het leven kan onderhouden, maar die niet zeer weel- dorig mag heeten. Nu ging men aan het onderhandelen. Aan den ge vangene werd volle vrgheid gelalen bg zgo/briefwiase- ling met zgn gezin. »Wjj zgn te beleefd om uwe vrgheid in 't minst te beperken in dit opzigt," zoo voegden zg hem toe. Met deze onderhandelingen waren twee bandieten van de bende belast. Na gedurende zes dagen te bebben geparlementeerd, was eindelgk eeo vergelgk getroffen. Er zou worden betaald 4000 Siciliaansche onsen of 51,000 fr., de helft in goud, de wederhelft in bank biljetten van 500 fr. De heeren contractanten deden hun woord gestand. Toen zjj in 't bezit waren van hot vastgestelde bedrag, werd de heer Notarbartolo geblinddoekt eo, Da meoig- werf van rigting te hebbeo vpranderd, verklaarden zgn begeleiders, dat by zich bevond in de nabgheid yan Pergola en in vrjjheid kon trekken waarheen hg zou verkiezen. Dit bad plaats in 't holste van den nacht. Te Trabia, waar een spoorwegstation wordt gevon den, nam bjj plaats naar Palermo. Het berigt van zyo. bevrijding was hem reeds vooruit gejjld. In de nabgheid aan het spoorwegstation te Palermo stonden duizenden inwoners der stad ts wachten op zgn aan komst. De verloste gevangene was zoo zwak, dat bg de gelakwenschen van vrienden en bekenden niet kon beantwoorden. In zgn rytuig gedragen, volgde do menigte hem io processie naar zgn woning. De Paler- mitanen trokken zich heb onheil des hesren Notarbartolo des te meer aan, dewjjl bg vroeger burgemeester der stad was geweest en in hoog aanzien slaat bg de burgerg. De plek waar de heer Notarbartolo gevangen werd gehonden, ligt in de nabgheid van den spoorweg, want voortdurend vernam hg het geluid van den locomotief, .JFrau&ttjh. In een trein van Pargs Daar Marseille heeft weder een moordaanslag plaats gehad. Op bet oogenblik dat de trein een tunnel binnenstoomde werd een bak kersknecht nit Aix door twee zgner reisgenooten in hetzelfde compartiment aangevallen. Nadat zg hem, onder bedreiging met eea revolver, zgn gouden horloge eo al zyo gold, 180 f... hadden afgenomen, wierpen zg hom nit den wagon. Tegen de wanden van den tunnel aankomende, werd de ongelukkige onder den trein terug geslingerd, zoodat hem beide boenen werden afgereden. Gelukkig heeft het slagtoffer de namen der beide booswichten weten op te geven. sRebetlanb. 's Gravonliage, 8 Mei. Ter civiele teregt- zitting van het Hof alhier werd heden arrest gewezen in de reeds vroeger medegedeelde zaak Vao den heer mr. Fokker, in hoedaoigheid van curator in het fail lissement der Vlissiogsche Handelsbank, en jhr. mr. De Marees van Swioderen te Goes. Het Hof heeft, alvorens ten principale regt te doeD, bevolen, dat de boeken der Vlissiogsche Handelsbank binnen vier weken zullen moeten worden overlegd, ten einde daarvan inzage te nemen, voor zooveel betreft de geldelijke verhouding van genoemde bank tegenover de firma Lens eo Bergsma te Amsterdam. Een ingezeten van 'a Gravenhage, dr. van Wie- ringen Borski, miste Donderdag eeo belangrijke som aan baokbiljetten, die bg den vorigeo avond in zgn lessenaar gesloten had. De verdenking viel al zeer spoedig op de dienstboden, terwgl inmiddels van de vormissiog aangifte werd gedaan bg de politie. Deze deed de verdachten ontbieden en een streng verhoor ondergaan, zonder dat eohter iota omtrent de vormiste geldon aan het licht kwam. Nogtaos werden de beide dienstmeisjes co de oppasser gedurende den nacht in bewaring gebonden. Wie schetst echter de ont zetting van den huisheer en de bljjdtcbap der dienst boden, toen don volgenden ochtend de bankbiljetten io den lessenaar tosschen ander geldswaardig papier werden teruggevonden! Voor den doorgestanen angst eo de ongegrond geble ken verdenking ootviog ieder bediende van den meester een geschenk van 100, terwgl tevens in een advertentie bunco onschuld wordt erkend. 's Gmvenhage, 9 Mei. Io de Eerste Kamer deelde do Minister-President Baron Van Lgnden mede dat het geheele Ministerie uan Z. M. den Koning zgn ontslag hoeft aangeboden, als gevolg van hot votnm der Tweede Kamer van gisteravond, waar bjj bet ban- delstraotaat met Frankryjc verworpen werd met 43 tegen 37 stommen. Do behandeling van alle ontwerpen, die aao de orde waren, is geschorst. De beide Kamers zgntot nadere bgeeoroepiog gescheiden. Dicrvltot, 8 Mei. Ooze kiesveroo niging, voor zitter dhr. Vleugels, hield gistereo namiddag ten huize van dhr. A. Schillemao, herbergier, eooe vergadering tot het stellen van en candidaat als lid van den Raad. Daar mon er vooraf bekend mee waswie de uit verkorene zou zjjn verschonen nllesn do leiders der beweginghunne vrienden eo die van den caodidaut, zoodat daD ook deze, n.l. dhr. J. F. Calon, met byna algemeeDe stemmen verkozen werd. Slechts de helft der kioserdie anders ter vergade ring verschenen waren nn nanwozig. De tegenparty, die den etrnd io het belang der gemeente moe iv, zal echter ook krachtig optreden met een candidaat dhr. A. Maatzoodat, wat ook de uitslag zjjblykeo zal dat bet verzet tegenover de regering byna den kop is iogedrokt. Beide CAndidaten zgD flinke personen en verdienden beiden een zetel in den Raad to mogen be zitten. Do verkieziog heeft plaats Donderdag !l Mei. Benoemd tot onderwijzeres ia de handwerken aan de beide openbare scholen te Biervliet Mei. Grince- Baart en Mej. C. van de Sande, beiden te Biervliet. Als men nu weet, dat o. a. de laatstgenoemde reeds i in Oct. 1880, zegge achttienhonderd tachtig, gosollici- i teerd heeft, had men tussohentgds 6 maal de wereld om kunnen roizen, A la Jules Vernel! Middelburg, 9 Moi. Heden deed de arrondis- sementj-regtbank alhier uitspraak in de zaak van H. Baart, oud 42 jaar, sleeper ts VJissingen, beklaagd van het opzettelyk nederleggen van eene straatkei op de rails van den stoomtram te Vliasiogen, ïd den avood van 15 December des vorigen jaars. Van de behande ling dezer zaak, die voor de regtbank in hooger beroep heeft gediend, gaven wg in ons nommer van 4 dezer verslag. De regtbank heeft, evenals de regter in eersten aan leg, de schuld van den beklaagde-appellant als wettig on overtuigend bewezen aangenomen en hem mitsdien schuldig verklaard aan hot zonder last en zonder voor kennis van den concessionaris plaateen van een voor werp op de spoorstaven vaD eeo stoomtram in Zeeland, waardoor het vervoor over die staven belemmerd en onveilig werd gemaakj. Te dier aanzien is het vonnis van den Kantonregter alhier dd. 14 Febr. jl. bevestigd. Wat de opgelegde straf betreft, is dit roaaie evenwel verbeterd, want do regtbank heeft den schuldig ver klaarde (op grond der artt. 26, 81 en 32 vao het pro vinciaal reglement op de tramwegen iD Zeeland), met het oog op de schromelyke gevolgen die het gepleegde feit had kunnen hebben, veroordeeld tot zeven dagen gevangenisstraf en eene geldboete van 75, (in plaats van ƒ5 zooals hem door den Kantonregter wai opgelegd). Deze straf is in overeenstemming met den eisch van het Openbaar Ministerie, doch niet met de conclasie van den verdediger mr. C. Lucasse, die nog al tot vryspraak had geconcludeerd. Trouwens zgn pleidooi gaf weioig grond tot de verwachting, dat het op de rechterlgke beslissing iDvtoed zou uitoefenen Met groot leedwezen is hier het berigt ontvangen, dat de heer mr. W. C. Boreius, lid vao de Eerste Kamer der Staten-Geoeraal enz., te Carlsbad, waar bg zich tot herstel zgner gezondheid bevindt, plotseling eene bloedspuwing heeft gekregen. Heden morgen is te Vlissingon het vroeger tot spoorwegstation gediend hebbende gebouw, dat in den laatoten tgd door verschillende gezinnen bewoond werd, door brand vernield. Goeis, 10 Mei. Zekere J. F. B.oud 21 jaar, geboren te Goes, beeft in zjjno betrekking als huis knecht bg den heer van Hoboken te Rotterdam zich herhaaldelgk schuldig gemaakt aan diefstal van tafel zilver, dat hg vervolgens in de bank van leening bragt. Om de kroon op zgne oneerlgkhoid te zetten, ging hg met 2 bankbiljetten ieder van 100 gulden die hem door den heer v. H. waren ter hand gesteld om een wissel van 184,80 te betalen een uitstapje naar Brussel doen, natuurlyk eoa der dea wissel te betalen. Gearresteerd zgnde stond bg dezer dageo voor de regtbank te Rotterdam teregt. Het openbaar ministerie eischte 18 maandeo cellulaire gevangenisstraf. Tot een bewjjs van het toenemend gebruikdat er van de ambachtsschool wordt gemaaktdient dat bet bestuur dier iarigtiag beeft besloten eea tweeden leermeester aan te stellen en daartoe een krediet te verleenen van 550. De directie zou zich weodeu tot de besturen van de provincie en van de gemeente om verhooging te verkrggeo van de reeds door die ligcha- men ten behoeve onzer ambachtsschool toegestane sub- sidiën. We verwachten van het provinciaal en stedelgk bestuur, dat bet overtuigd van net nut dier instelling, niet aarzelen zal het gedane verzoek in te willigen en het jaarlyksch subsidie ieder met eeo paar honderd gulden zal verhoogen. De belyking van de Bchorren onder Maire, in het Oostelgk deel vao Zuid-Bevolandis ondershands ge gund voor 110,000 galden. Het werk moetin October opgeleverd worden, en zoo bestaat er dezen zomer voor velen gelegenheid, sg het ook door zwaar werk, op xuim voldoende wgze hun dagelgk»ch biood te verdienen. Door de Goesche commissie ter ondersteuoing van de Israëliten die io Rusland aan zulke bloedige vervolgingen bloot staan, is 112 gulden ontvangen. Eeoe kat alhier is voorspoedig bevalleD van vgf joogeD, waarvan vier aao elkander gegroeid zgn. Dit «mirakel" zal bg de aanstaande kermissen geld opdoen als een wonderdier van Madagascar of New Fondland. In eene Zaterdag door de commissie der dezen zomer te honden «Zeeweche tentoonstelling voor ng- verheid, kunst toegepast op nyverheid benevens wed- strgd voor den handwerksman," alhier gehouden al- gemeene vergadering waren vertegenwoordigers uit Breskens, Colynsplaat. Goes, Hoedekenekerke, Hon- tenisse, Middelburg, Ter Neuzen, Vlissingea, Wemel- dinge, WoifuarUdjjk, Yerseke, IJzendyke en Zieriktee aanwezig. Na een welkomstgroet vao den voorzitter, den heer Z. D. van der Bilt Molthe, die tevens oameds de vroegere voorloopige commissie zgn dank betuigde voor de medewerking, ondervonden van de zgde der heerea baitea Goes, zette de vice-roorzitcer nader bet ont staan en bet doel vao bet bewuste plan uiteen. Er werd verder medcdeeling gedaan van de aan vaarding van bet eere-voorzitter.-'cbap door den Com missaris des Konings in onze provincie en den burge meester van Goesvan den bereidwilligen afstand door de ledeo der sooiëtuit: Van Ongenuchten Vrg" van buDne lokalen; van bet aanvankelgk succes, dat de vorming van eoD garantie-fonds ondervond, en van het toenemend aantal inzendingen, waarin de commissie zich mag verheugen. Op daartoe gedaan verzoek hadden zich bereid ver klaard tot kosteloos vervoer van de voorwerpen, voor die tentoon-tolling bestemd, de directiën van De Middelburgscho stoomvaartmaatschappy, en wel van alle Zeeuwsche stations naar het Catache veer. de atoomboot WalsoordenViake c. den Provincialen stoombootdienet op de Wester- Scbelde. De directie der stoomboot «Admiraal De Rogier" geeft voor die voorwerpen 50 pet. reductie op de vrachtprgzeo, tcrwjjl do Staatsspoor kosteloos vervoer toestaat vbd de niet verkochte voorwerpen, die weer naar hunne bestemming worden teruggezonden. Het comité van uitvoering doelde mede, dat het plan bestaat om zoo mogelgk de tentoonstelling 1 Juli te opcoen. De voorwerpen zullen dus ongeveer half Juni moeten worden ingezonden. Gelegenheid tot aangifte bestaat nog tot 15 Mei, terwgl die na dien tgd slechts open staat op voorwaarde dat er voor de bewuste voorwerpen nog plaatsruimte beschikbaar is. Een nieuwe oproeping zal nog gerigt worden tot alle indnstriëolen enz, die nog geen toezegging deden dat zg zonden inzenden. Verder is nog eeo Mangrjjk besluit genomen tea opzigt o der tentoonstelling. Zooals men weet zgn voor den wodstrgd verschil- leode pryceo uitgeloofd. Thans zgn er ooi' voor de tentoonstelling minstens vier medailles beschikbaar gesteld, toe te keonen aan die iDzeodiogeo, welke in het geheel niet aao den wedstryd deelnemen en uitsluitend de tentoonstelling betreffen en die een te benoemon jury daarvoor het meeat waardig keuren zal. Dat alles geeft ons aanleiding om nog eens hen, die achterbleven, aan te sporen ook in hun eigen belang, nog deel te nemen aan deze provinciale tentoonstelling. Tot 15 Juni hebben zg nog tgd voor inzending, maar zg haasten zich dan om vóór 15 Mei toezegging daarvan te doen, willen zg zeker wezen van oen be hoor Igbo plaatsruimte. Sint Maartensdijk, 8 Mei. Heden werd alhier aanbesteed het doen van ecoige werkzaamheden aan het bestaande schoolgebouw alhier. Ingeschreven werd door de HeerenC. J. Sonke voor 5908J. Beaofort voor ƒ5191, H. M. van Bozooyen voor ƒ5190, B. van Bozooyen voor 5189 A. vao Damme voor 4950 en J. J. de Jonge voor 4700. Den laigsten inschrgver werd bet werk gegund. Zierilczoe, 10 Mei. Io do heden gehonden zit ting vaD den Gemeenteraad is benoemd tot onderwgzer aan de Tusschenschool, de heer P. v. d. Velde, alhier. Benoemd tot onderwgzer aan do openbare lagere school te Dreischor, op eene jaarwedde van 650, de kwcekeling C. J. Barenteen, te Colynsplaat. De persoon te Geertruidenberggearresteerd als verdacht vaD zgne vrouw door mishandeling van het leven te hebben beroofd is wegens gebrek aan vol doende bewgzen weder op vrge voeten gesteld. Als een byzonderheid wordt uit Sloten gemold, dat eene kip van de wed. Hardenberg aldaar een ei heeft gelegd dat blgkbaar uit twee eieren bestaat, die verbonden zgn, het dunne einde van hat eeoe aan het dihke gedeelte van hot tweede ei. Reeds is door een liefhebber van zeldzaamheden 2 voor dit ei geboden. Volgens de winst- en verliesrekening der Zuid- Bolland sche Credietvereeniping, in haar zesde jaarlgk- sche algemeeoo vergadering in Diligentia te 'e-Hage uitgebragt, zullen de aandeelhouders in plaats van 5 die zjj in January jl. als voorloopige uitkeering ontvingen, 7'/s% ontvangen. Aan de niet credietgenie- tende leden wordt 6'/i0/oi aiVD de gewone leden 41/* °/0 over hnnne etortiogen uitgekeerd. De aftredende com missarissen en het aftredend lid in den raad van admissie, alsmede de commissie tot verificatie van de balans over het loopeod boekjaar, werdon met bgna een parige stemmen herkoteD. BlgkeD9 de mededeetiogen van den voorzitter is het aandcelen-kapitaal ten volle geplaatst en toont do afdeeliog «Spaarkas" een belang rijken vooruitgang aan. Vrgdag iB in het gohucht EfleD, onder Prinoenhage, in de woning van H. v. Gionekeo, terwgl deze elders en zgne vrouw io het veld werkzaam was, brand ont staan, welko zoo spoedig toenam, dat toen de buren toeliepen, om de twee onbewaakt achtergebleven kin deren, een van 4 jaar en een van 5 maanden te redden, in betzelfde oogenblik het huisje reeds instorte, de arme kleinen onder de vlammende massa bedelvende. De oorzaak van deo brand is onbekend, niets was tegen brandschade verzekerd. Geweldige hagelbuien hebben in de afgeloopen week de akkers onzer oostelgke landgrenzen geteisterd. Op eokele plaatsen is de oogst reeds totaal vernield. Zoo heeft men in de omstreken van Losser geen ver wachtingen meer van rogge, peul- en boomvruchten. In de Hervormde Kerk aldaar werden Donderdag niet minder dan 325 ruiten door groote hagelBteeoen ver- bryteld. Zierlkseee, 10 Mei. Heden is bg inechrgving aanbesteed het ligten van het aakscbip «Mathilda", liggende met eene lading steenkolen gezonken voor deze haven. Het werk is aangenomen door den Heer K, van der Linde te Brouwershaven, voor 1414. TELEGRAM. Londeu 10 Mei. De Iersche Regering heeft 10.000 pd. St. uitgeloofd voor aanwgzÏDg der schuldigen aan deu dubbelen moord en 1000 pd. St. voor inlichtingen die tot hunne aanhouding leidt. HHveraum, 10 Mei. Gekozen tot lid der Tweede Kamer baron Markay (a.) met 728 st. De heer Bekhuis (I.) verkreeg 550 et. Uitgebragt 1337 st. Kerknieu vvs. Het Kiescollege der Ned. Herv. gemeente te Middel burg is niet gelukkig in de kenze van een predikant. Ook de heer P. Baristra, te Wassenaar, die den 19en der vorige maand herwaarts beroepen werd, hesft voor dat beroep bedankt. Beroepen te Arnemniden de Candidaat C. Callenlach. Gemengde Berfgteu. Te Bergeo-op*Zoom is het met de melk al even erg gesteld als met die van sommige boeren te Zierikzee. Bjj een dezer dagen ingesteld onderzoek bleek, dat bg enkele verkoopers meer dan de helft water in de melk was. Onder de onbestelbare brieven aan het post kantoor te Akea komt er ééa voor, met het adres Heere A. Meyers, vroeger «Wild Varken" Aken. Men weet dat wilde varken niet te vinden. Izaak te Br. behoeft piet te denken, dat iemand bang van hem is, al is hg tegenwoordig wel aan 't verkeeren met de dochter van den zoogenaamden eafra&n-winkelier. Met Pioksteren a. s. zullen wg hem wel wetea te vinden, al meent hg wel dat wg afwezig tallen zgn uit vrees voor hem, zeggen Marien en Jan. Men zegt nn Marien, die is oiet bang, Al Bchgot hg 't wel te wezen, Het is ook zoo met Jan, Precies alzoo gelegen. De provincie-neus verlaat Y. Och, miosen nog toe, 'ti« niet te zeggen wat eeo gebroken harten dat za achterlaat. Der engagement met Bello is nou ook uit. Jansje te St. A. wordt aangeraden zich zoo laag niet meer aan te stellen, wanDeer er soms nog meer stukadoors over komeD, anders kan zjj de nieuwe school meester ook niet meer krygen al is haar zusje nog zoo rap met het schrgven van bric ren. Kaatje te O. V. moest zooveel snaps niet hebben over bare eer- lgkheid, want zg houdt er twee jongens op na. En nu ziDgt zg t Ik heb eea visscher en een boer, -"Bat is een groot verschil. D'een is dik en d'ander dun Ik weet niet wie ik wil. Nu zal ik vragen mgn papa Wie hem het liefste is Met dien zal ik dan trouwen Dat zal mg niet berouwen. Een gehuwd heer te Goej moest toch wat voor- *igtig iflo met zjjn jagt op jonge meisjes, want bet is nu toch waarljjk al erg genoeg, als hg door een troep .jongens wordt t'huie gebragt. Een veehandelaar te Dr. moest zooveel beweging niet hebben over zgne koegen, want zonder zgn broêr was hg niets. De spich tige zus zal worden gegeven aan hem die zich lang met een oude vuurtang van een ander heeft moeten behel pen; meDig stukje bief zal worden bespaard. Vol gens reeds verrigte dienetenheeft men alle hoop dat de predikant te Kr. voortaan als stem-opnemer zal fun geren bg het openen der stembiljetten voor gemeeDte- raads-leden. Eene dikke boerin nil den Achterweg te Y., die aftands is, begiot nu anderen te belasteren, na zg ziet dat oietnand haar mser willaat zjj echter stil wezen, want anders zal de geheele rol van Krie. nog eens publiek wordon gemaakt. Eene boeren meid moest niet uitstroogeo dat zg Johannes kan krggen, want al is de panhoeve nog zoo blinkend, dat tal Keetje toch tegenvallen. Twe? meisje* te Kam- perveld moesten zooveal niet achter twee bakkerszoons loopen, want te worden geacht als een rotte kool by eene groenvrouw. Het kluif je te Zonnemaire behoeft zich des Zondags zoo niet op te pronken voor dikke Lena, want die kan men wel vast krggen io een daagech pakje. Eenïge jongens te Cortgene moeten hun bab beltong wat in toom honden, want zg kunnen zelve niet verpast raken. Een bakkerszoon te Arnemuiden is zeer in zgn schik, dat zyo oud liefje weer naar huis is gekomen hg hoopt hair wederom in de fuik te krggen, maar het kan wel zgn dat zg evenmin als iemand anders hem hebben wil. Een herbet giers- meid te Rilland moest zooveel praats niet hebben van anderen, want waarljjk zg heeft geaoeg te wielen in haar eigen tuintje. Stoomboot „ZIERIKZEE." STOOMBOOTDIENST Zierikzee en Rotterdam directe verbindingen met Amsterdam en Brouwershaven. Mei I88S, Van ZIERIKZEE: Van ROTTERDAM: Vrgdag 12 'e morg. 8,—u. Dond. 11 'atnidd. 12,—u. Zondag 14 8,Zaturd. 18 's morg. 11,30 Woensd. 17 H|—Dingsd. 16 11,30» Vrgdag 19'smidd. 12,Dond. 18 'smidd. 12,— P. O. OLIVIER, Directeur. STOOM BO OTDIEN8T van Middelburg op Rotterdam.. Mei Van MIDDELBURG: Vrgdag 12's morg. 7,- Maand. 15 Woensd. 17 Vrgdag 19 Maand. 22 9, 10,-» 10,-» 6,— Van ROTTERDAM: Dond. 11 's morg. 11,30 u. Zatord. 13 11,30» Dingsd. 16 's nam. 12,30» Dond. 18 's morg. 10, Zaturd. 20 10, Afvaart van Zype naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. DILIGENCEDIÈNST tusschen Zierikzee en Zijpe op en van de Stoombooten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1