ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4610. Zaturdug 29 April 1882. 588te Jaar" „SCHOUWEN EN DUIVELAND" Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prga per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN, van 13 regels 30 Cts., meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlgk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 9 ure bezorgd worden. Groote UUer toorcU naar plaatsruimte berekend. Kennisgeving. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter ken nis van de Ingezetenen, dat er op Zaterdag: den fiÖ APRIL e. Ir.dea namiddag» te uur op het Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente-raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 27 April 1882. De Burgemeester voornoemd, J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. ZAKEN TER TAFEL TE BRENGEN Mededeeling van ingekomen atnkken. Aanbieding van het verslag van den toestand der Gemeente over 1881 enz. INSPECTIE or DB STRATEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekenddat op Zaturdag den 20 Mei e. k. eene Inspectie op de Straten in deze ge meente zal gehouden worden. Zy noodigen de Ingezetenen uit, ieder voor zgne woning of erf, de straten, paden, stoepen en goten, rein en zindelyk te houden, eu alzoo de bepalingen van het policie-reglement behoorlijk nateleven, opdat de straf bepalingen niet zouden behoeven te worden toegepast. Zierikzee, den 26 April 1882. De Burgemeester en Wethouders J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. Amerika. Ook Italië levert een aanmerkelijk aandeel in de drommen landverhuizers, die voortdurend uit Europa naar Amerika trekken. Dezer dagen kwam te New- York een schip aan met 1200 Italianenvoor het mcerendeel geen behoeftige lieden en in het bezit van eenig geld. Vooral kleedermakers barbierstimmer lieden en steenhouwers waren sterk vertegenwoordigd. Byna allen trokken naar het Westen. üwsIbkïi. Petersburg:25 April. In Moskou ontving een doodzieke stokoude vrouw een bevel om de stad te verlatenomdat. ze een jodin ie. De geneesheer diende een attest inwaarin verklaard werd dat de vronw onmogelijk vertrekken kon daar de reis baar doodelgk zou zjjn. Daarop werd den arts gevraagd hoelang de vrouw nog te leven had. >Tien dagen hoogstens!" antwoordde hg, waarop bevel gegeven werd, de vrouw zoolang met rnsfc te laten. Was zjj over tien dagen echter niet dood dan had zg zonder genade Moskou onmiddelgk te verlaten. êsngelittiïr. Na eene zeer onstuimige zeereis waarbjj H. M. de Koningin eenigzins ongesteld waa, arriveerden HH. MM. de Koning en de Koningin der Nederlanden Woensdag morgen ten 9 ure te Queensboro. Even vóór 12 uur arriveerden Z. K. H. de hertog van EdinburghdeNe- derlandache gezant en verdere hooge autoriteiten per koninklijke trein om HH. MM. te verwelkomen. Aan boord van de Valk werd het dejenner gebruikt, waarna de Hooge gasten om 20 minuten over óóoen aan wal stapten. Toen werd door het Stadsbestuur van Qaeeos- boro aan Z. M. een welkomst-adres en aan H. M. twee prachtige ruikers aangeboden. Z. M. beantwoordde de bewijzen van sympathie mede uit naam der Koningin in vloegend engelsch en verklaarde dat hg trotsoh was zich weder op Britschen bodem te bevinden. Ten half twee are zette de koninklijke treia zich in beweging naar Windsor, waar men tegen half vier ure aankwam. H. M. de Koningin van Engeland ontving bare gaBten bij de trappen van het Kasteel. Een gala diner vereenigde daar later de verschillende vorstelijke personen. Dienzelfden dag werd aan Z. M. de Orde van den Kousenband geschonken. Donderdag-namiddag ten 1 ure is het huwelijk van prins Leopold voltrokken. De aartsbisschop van Can- terburry heeft het ingezegend. De Koniogin kuste bruid en bruidegom na afloop van den dienst, waarna zg bet register teekenden en vervolgens naar Claremont vertrokken. De bruid zag er allerliefst uit. Zjj was gekleed in het wit satgn; de lage japon was met mirtenbloesems en point dy Alencon kant gegarneerdde laoge sleep glansde door in zilver geborduurde lelies. Mirten en oranjebloesems in een krans gevlochten, dekten de lange Blnjjer. Donderdag-avond ten 8 ure had in de luister rijke middeleeuwBcha zaal het Slate-banquel plaats, dat behalve de vorsteljjke personendoor negentig gasten zal worden bijgewoond. De pracht in de zaal laat zich niet beschrijven; de buffetten langs de wanden en de eettafels dragen voor 25 millioen aan gouden schotels en schalea, aan schil den en bekers. SHsÜsfJiltiitï». Johnson zegt, dat te Arolsen het gras op straat groeit, evenals te Versailles, waarmede Arolsen veel overeenkomst beeft. Priases Helena gaat kenrig ge kleed. Zg was te Arolsen aangebedenze is zeer liefdadig. Bjj haar vertrek waren alle weezen op de been om bloemen op baar weg te strooien. Het reis kostuum der Prinses was een bruinwollen japon, een lichtgrjjze ulster en eene bruine «toque". De Prinses bad er op gestaan, dat een kleine witte hond, een ge schenk van den Hertog van Nassau, baar Daar Enge land zou vergezellen. De bagage der vorstelyke personen bestond uit 80 koffers. Voor de vorstin van Waldeck was in den wagon een «chaise longue" geplaatst. Te Scberfelde werden aan de Prinses bloemen aangeboden door twee meisjes, die een toespraak hielden do PrÏDses omhelsde beideD. Ülebetlttnb. Grra.venl»4»e-e27 April. In de gisteren gehouden openbare vergadering van den raad van state, werd door den staatsraad mr. J. Heemskerk Azn. rap port uitgebragt in zake het beroep van J. J. Verbeke, te Zierikzeetegen een besluit van burg. eo weth. aldaar, waarbjj aan adressant vergunning is geweigerd tot inrjgting van een gebouw bestemd tot het bewaren en verwerken van lompen. De appellant lichtte zjjn beroep zelf toe. Staatsraad mr. H. J. Smidt bragt verslag nit ia het beroep van het college van kerkvoogden en notabelen van de herv. gem. te Ritthem, tegen een resolutie van Gedep. Staten van Zeeland, waarby vergunning is ge weigerd tot het bouwen van een consistorie-kamer op de gesloten begraafplaats aldaar. De Koning heeft het aanbod van den Haagschen gemeenteraad om het paleis van wglen den prins van Oranje met aanhoorighcdeD en terreinen voor eene som van 500,000 aan de gemeente 'e-Gravenhage over te doenaangenomen. Rotterdam, 26 April. Heden ochtend is eene 18-jarige dienstbode, die aan een geopend raam aan de achtorzgde van een pand in het Hang werkzaam was, door het uitglgden van haren voet uit het raam in het water van het Steiger gevallen. Niettegenstaande spoe dig met eene roeiboot hulp werd aangebragt, is zg door don stroom meegesleept tot onder de Groote Markt, en verdronken. Zg werd }L unr later opgevischt, doch ofschoon toen nog door twee geneeskundigen pogingen werden aange wend om het leven weder op te wekken, ble^k dit te laat te zjjn. Het lyk van het meisje is onder politie- toezigt naar de woning der ouders gebragt. Middelburg27 April. ZooeveD brengt de post mg den Nieuwsbode van heden en bg het openslaan van het blad valt mgn oog al dadelgk op de ruhriek «correspondentie." 't Zal niomand verwonderendat ik, als correspondent, in «correspondeotie" magtig veol belang stel. Mg daarentegen verwonderd bet dat, eeDO volgens de redactie «blgkbaar partgdige band" iets uit Middelburg heeft gezonden betreffende de brood fabriek dat geea plaatsing mogt verwerven. Ik bezit natuurlyk de zienersgave niet van te kunnen weten wat de partijdige hand geschreven heeftmaar ik waag de gissingdat er stryd zal zgn tusscheo haar berigt en al betgeen wat ik a tot dusver omtrent de brood fabriek geschreven heb. Ik baast mg hierbg te voegeD, dat ik geen sikkepitje terugneem van al het goede wat mgne niet partgdige band aangaande de nieuwe in- richtiog in bet licht stelde. Bg do onbekendheid van den inbond van het u door een onbekende ter plaatsing aangeboden berigtvind ik het wel aardig andermaal een woordje betrekkelgk de fabriek in het midden te brengeD. Dat er op de planeet die wy bewonen niets volmaakt ia, behoeft geen betoog, das ook geen broodfabriek. Maar deze komt in hare onvolmaaktheid der volmaakt heid toch in zoover nabydat zg in den regel goed brood voor billgken prgs weet te leveren. Geen wonder, •dat haar debiet steeds toeneemtniet alleen in de stad, maar daarbuiten zelts buiten WalcherenNacht en dag wordt er met alle kracht gewerkt. Wat haar prestige verhoogt is dat zg rekening houdt met den marktprijs der granen en zg naarmate doze daalt ook deD prgs van haar fabrikaat vermindert. Toen zg haar werkkring begon kostte het gewoon tarwebrood 2 cent minder dan toenmaals bg de bakkersen gisteren is de prgs weder met een heele cent verlaagdzoodat bet gewone tarwebrood thans 16 cont en het ongebnild tarwebrood 14 cent per kilogram kost. Zooals men weet sloegen de bakkers bg do oprichting der fabriek ook dadelgk 2 cent af, mot hot voornemen om der concnrenlie krachtig het hoofd te bieden. Dat voornomen was zeker niet te mispryzon, en er bestond (met het oog op de groote winsten tot dusver door hen genoten) alle uitzigt dat zg het tot uitvoering zonden brengen. Tot dasver is dat nitzigt evenwel niet verwczenlgkt, want do bakkers bobben gisteren en heden hun broodprgs onveranderd behouden. En, naar mon mg mededeelt, bobboa zg geen plan op ver andering. In eene door hen gehouden vergadering (da bakkors hebben onderling eene vereeniging, waarin zg broerderlgk den uniform-prg» bepalen, welke werk zaamheid men met den naam der vroogore «brood zetting" zon kannen bestempelen) sebgnon zg to zgn overeengekomen, om den prgs van het brood niet te vorlagen. Naar men wil ligt aan dit besluit een bumaniteits-begiDsel tor grondslag. De invloed der fabriek is zoo ontzaglgk groot, dat het afnemend debiet de kleine bakkers met ondergang bedreigt. Dit willen de grootcro on groote collega's zooveel mogelgk voorkomen, door den prgs van het brood nog niet lager te stellen dan na, iets wat zij gemakkelgk zouden kunnen doen, omdat zg dan tocb nog vol doende winst als middel van bestaan zouden ovorhoudên. De bedoeling is zeker edel. Ik vat echter nog niet de mogelgkheid van slageD. Eene eerste voorwaarde tooh om zgne zaak in stand te houdoa is debiet (indien men althans niet doet zooals hier vóór jaren zekere boekverkooper deed, die nieuwe boekwerken vorkooht beneden inkoopsprgs en natuarlgk kolosaal veel te doen had, zóó koloaaal dat hg spoorslags zgn heele boêl kwgt was, behalve brallende berenIs aan dat debiet winst verbonden, dan zullen de inkomsten natnurlgk vermeerderen naar gelang bet debiet toe neemt. Maar hoe zal nu het debiet toonemon als de prgs van het brood bg de bakkers een cent hooger is dan bg de fabriek Voor den werkenden en minderea stand vooral is een cent per brood geen kleinigheid. Jammer dat vele huismoeders zioh dien hoogeren prgs toch zullen moeten getroosten, omdat zg 6f bg den bakker in het krgt staan, öf omdat zg daar op krediet brood kannen krggen. Dezulke zullen goed doen met zoo spoedig mogelgk hare schnld am t9 zuiveren en te trachten brood a contant te koopen. Eene andere klacht kwam mg dezer dagen ter ooron, waarvan ik de gegrondheid of ongegrondheid niet kan conatateereD. Ik hoop dat zg niet juist is, maar de opmerking werd van meer dan ééne zydo gemaakt, dat het ongebuild tarwebrood (zoogenaamd kropbrood) bg sommige bakkers tegenwoordig zooveel tc wenscheo overlaat. En juist dit brood is 't wat in de huis houdens van den werkman in don regel het meest gegeten wordt. Hoe het zg, Middelburg heeft regt zich in hot be staan der broodfabriek te verheugen. Ik stel mg ik verklaar dit in alle opregtheid volstrekt geen party. Bg wat ik geschreven heb stond alleen het bakkers- bedrjjf als zoodanig op den voorgrond en bad ik ia geenen deele het oog op personen. En waar deeo niet geheel van het bedrgf gescheidea kunnen blgven, is dit te wgteD aan het volgens mjj en velen zeer af keurenswaardige monopolie, dat zg zei ven in het leven hebben geroepen en waarvan de gevolgen zich nu doen gelden. Evenmin is mgn doel de ondernemers der fabriek persoonlgk ter wille te zgn. Ook hunne namen, al hebben zg nog zoo'o goeden klank, doen bg do appreciatie der zaak voor rog niets hoegenaamd af. Hetzjj men mgne vlugtige beuzelingen goed- of af- keure ik refereer mg aan de nitspraak der ondervinding, die ook hierevenals in alle zakeD, de beste leermees teres zal zyn. jVllrl<1elI)urer, 28 April. In het gebouw van het gewestelyk bestuur alhier is hedeo iD het openbaar aanbesteed: het maken van werken aan bet hoofd op den oever voor Ter Neuzen (Raming 2900). Minste inscbryver de heer D. Tholens, te Hoek voor 2550. Onder een toevloed van vrienden en belangstellen den verliet ons beden namiddag te ongeveer 2 uren, het 5e bataljon van het 3e regoment infanterie. Het begaf zich por trein naar zgn nieuwe standplaats Ber gen op Zoom, ter vervanging van het 2e bataljon, dat heden morgeD hier is aangekomen. Reeds meermalen hadden wjj gelegenheid te wyzen op de groote sympbatie, die het 5e bataljon zioh gedurende zyn 15 jarig verblyf alhier verwerven mogt. Ongeveinsd was dan ook bg velen in de verschillende klaBseo d6r maatschappy do verzekering van innig leedwezen over het vertrek. Ook van den kant der militairen in de onderscheiden rangen was het afscheid eveD hartelgk, en menigo Zoon van Mars had moeite zich flink te houdeD, bg den laatsten zoen of den laatsten handdruk dien hg ontving of gaf, terwgl veleo van het zwakkere geslacht, trots de krach tigst aangewende pogingen, onmogelyk de tranen konden terng houden, die herinnering aan het verledeD, besef van het heden en het denken aan de toekomst te voor- echgn riepen. Het was eene door de ingezetenen zeer gewaardeerde beleefdheid, dat officieren en onderofficieren der schot- terg, met de muziek er bg, het vertrekkende bataljon van de kazerne heeft afgehaald en naar het station begeleidde. 'tls te hopeo, dat het 5e bataljon in Bergen op Zoom dezelfde symphatie der bnrgery zal mogen ondervinden die hot hier genoot en die, uaar wg van harte weoschen, ook spoedig het deel zal zgn van het 2e bataljon, ons tegenwoordig garnizoen. Bg de aankomst van het nieuwe garnizoen ten 9 u. 21 bevonden zich op het perron de Burgemeester od Se cretaris dezer gemeente, benevens de kommandant en eegige officieren der schutterg. Bg bevelschrift der regtbank te Middelburg van 24 April jl. is Louis Joseph Jacobus Rolandoud 23 jareo, banketbakkersknecht, geboren on laatst wonende te Veere, verwezen naar deo procureur-generaal bg het geregtsbof te 's Gravenbage, ter zake dat bg op 2 Oct. 1881 in de woning van Comelis Hendrik Suyders, te Veere lo. dezen moedwillig met een mes verschillende wonden aan den hals en eiders heeft toegebragt die den dood hebben tengevolge gehad, eo zulks met voor bedachten radeom zoodoende het plegen van na te melden diefstal mogelgk te makeo, immers en althans terwjjl de doodslag gevolgd, vergezeld of voorafgegaan is geweest door twee aodere hierna te melden mia- dryven 2o. te diens nadeele arglistig heeft weggeno- i men en zioh toegeëigend onder aoderea een gouden horloge en een goaden bril3o. getracht heeft die woning, die ter weerszyde grenst aao en verder omgeven is door andero bewoonde hnizeD, waardoor alzoo gevaar voor menschenlevens te voorzien was, io den brand te steken, door het gekleede lgk on den houten vloer van een der kamers met petroleum te begieten en die ver volgens te doen ontvlammentengevolge waarvan de kleedeten, het lgk zelf on een zich op den vloer bevin- dond breiwerk gedeeltelgk zgn 'verbrand en brandvlek- ken op den vloer zgn veroorzaakt, zynde het aao van des daders wil onaf hankelgke omstandigheden toe te schryveo, dat de beoogde brandstichting bare uitwer- kiDg gemist heeft. Io deze zaak zgn in de instructie 92 personen gehoord. Roland blgft voortdurend zgne schuld ontkennen niettegenstaande hg in bet bezit is geweest vaD het ontvreemde horloge en den gouden bril, en het horloge door bom bg Oscar Biels te Antwerpen is verkocht, bg wien bet door de politie in beslag is genomen. Op het raadhuis alhior beeft heden namiddag de verpachting plaats gehad vaD de tellen op den straat weg tuischen Middelburg en Veere, voor den tgd van drie jaren. Gepacht door A. Mees, te Veere, voor 725.50 per jaar. Gocts28 April. Behalve burgemeester van Hein- kenezand c. a. oo tal van undero botrokkingeD, bekleedde de onlangs- overleden heer vun Citters ook nog de waardigheid van voorzitter der aldceling Heinkenszand van de Zeenwschö maatschappg van landbouw. Reeds vroeger is er gewezen op do uitnemende diensten door den overledene in deze laatste betrekking bewosco boe hg overal en teD allen tyde de belangen van den landbouw on van den landman behartigde. Na was aan de ordo bot benoemen van een opvolger, waarvoor in aaomerking kwamen de hoeren J. M. Kake- beeke, lid van bet hoofdbostnur van genoemde vereeni ging, en G. J. van den Bosch, directeur van den Wil- helminapoldcr. Gekozen werd de heor J. M. Kakebeeke. De rekening over bet afgeloopen jaar, waarin de vee-tentoonstelling te Goes plaats hoeft gehad, bedroeg in ontvangst ruim 3537 en in uitgaaf 3692sloi- toode alzoo root een nadeelig saldo van 15-1. AU post van ontvangst kwam voor 825,90 zyode bot bedrag der entróos op bet tentoonstellingsterrein. Zoo als men weet bedroeg dio ootrée 25 ceot per persoon, waardoor men komt tot een getal van raim 3300 bezoekers, behalve de leden der maatschappg. Of die tentoonstelling das bezoekers lokte. Volgens bet nieuwe reglement worden dc keurmeesters door de iozeoders zelf gekozen maar bg tentoon stellingen op zoo ruime schaal als de Qoeache in 1881 is het voor do kas der afdeeliogen nog al bezwaarlyk die uitgaven to dragen. Men besloot zich dus tot het hoofdbestaur te weoden teneindo de bepaliDg te verkrggendat de tegemoet koming aan keurmeesters van het vee minstens 10 gulden zal bedragen en dat die door het hoofdbestuur zal worden uitgekeerd. Door den directeur der rgkslandbouwscbool was aan het hoofdbestuur gezonden een monster van den Zbo- rowechen aardappel, welk monster verdeeld was onder de landbouwveroonigingen te Wolfaartsdgk eo te Nieuw en St. Joostland onder voorwaarde dat drie vierde deelen van de opbrengst kosteloos zou worden afgestaan teneinde die onder de afdeelingeo te verdccleD. Uit de mededeelingeo omtrent het bgwoDen van do landbouwvoordrachten, bleek dat die lezingen te Krui- ningen en Heinkenszand weinig belangstelling vonden, zeker een gevolg van den ged rukten toestand, waarin de laodbouwor verkeert. In WalcherenTboleo on Oostburg betoonde men meer belangstelling. Het hoofd bestuur besloot zelf 200 beschikbaar te stellen en aao Gedeputeerden eene bijdrage van 300 te verzoe ken ten behoeve der landbouwleernars. Zooals bekend is werd eenige dagen geledon ons land bezocht door eenige Engelsche heeren die een onder zoek in loco kwamen instellen naar den toestand van onzen veestapel. Toen dit onderzoek naar wensch waa afgeloopen, rigtte de heer Jules van Hasselt te Kampen eene missive tot de Kamers van Koophandel en Fabrie ken teneinde deze zich tot de regering zouden wenden om van de Eogelsche autoriteiten de afschaffing te verkrggen van de drukkende bepaliDgeD op den invoer in Engeland van Hollaodsch melkvee. Daarop atteotgemaakt, besloot het bestuur der afdee- ling Heiokeoezaod eveneens hare aandacht te schenken aan deze voor den Nederlandschen veehouder zoo be- langrgke zaak. Uit de mededeelingeo der directie van deo polder, de Breede Watering bewesten Yerseke, den belangrijk sten polder uit geheel Zuid-Beveland, bleek dat in 1881 den polder zoo goed als gebeel voor oeverrampen bleef gespaard. De stormschade bedroeg slechts 1600, wat over eene zoo groote uitgestrektheid zeer gering te noemen is. Uit de door deskuodigeo gedane peilingen bleek, dat de oever weinig of geen veranderingen heeft ondergaan. Voor den dienst 1882/83 werd het dykgeschot vast gesteld op 16 per Hectare. Door den ingenieur Verwey waren onderscheidene plannen ingezonden ter verbetering van de suatie in het westelijk deel van dezen polder. Men kwam over een dat het bestuur zich in contact zou stellen met dat van den GooBCben polder, omdat in deze wellicht in beider belang samenwerking mogelgk is. Het vervoer van Vilvoordscben steen werd voor de vgf eerstvolgende jaren onderehands uitbesteed aan schipper van Eek voor 10,25 per scheepslast. Aan de weduwe van een overleden werkbaas dqs pol ders werd een jaarlyksche toelage vaD ƒ150 toegestaan. Ter vervanging als gezworen van den overleden heer van Citters werd eene voordracht opgemaakt, bestaande uit de beeren M. van Iwaarden to Baarsdorp, P. Her des te Ni8ae en P. van Sluis te Baarsdorp. Bg de verkiezing van een lid voor de Provinciale Staten op 12 April stemden 871 van de 1243 kiezers. Daarvan verwierven de béide liberalen candidateD, de Witt Hamer en Vereeke te zamen 426 stemmen. Bg de herstemming op heden werden 946 stemmen uitge bragt waarvan 12 onwaarde en 8 blanco's. Gekozen werd de cieric&al-concervatief-antirevolationaire caodi- daat mr. C. Lucasse, met 576 stemmen, terwgl op inr. C. de Witt Hamer 358 stemmen waren uitgebragt. De gulden boete, dien de heer Lucasse heeft moeten betalen wegens het weigeren van deelneming aan de parade der schutterg op Zondag Koniogs-verjaardag heeft hem alzoo geeoe windeieren gelegd, 't Is dan ook buiten kgf, dat iemand die Gode geeft wat Gods is, in_ do oogen van de groote menigte hooger 6taat dan hg die bet geheele voorschrift opvolgt en ook den koning geeft wat des koDings ia. Maar door alleen de eerste zinsnede in praktgk te brengen, kan men licht op eene goeikoope wgte martelaar worden Coljjiispluat, 26 April. Heden is alhier de hofstede «Diet als voor dezen" groot 49.1088 hectaren iwaarvan 45 hectareo tiendvrg) toehehoorende aan W. Markus8e te Cats door de notarissen van der Moer alhier en Roelof te Corlgene publiek verkocht voor 407 per hectare onverminderd 12'/,°/, ddWod, waarvan kooper is gewordeD Mars. de Regt Ct. alhier woonachtig. De waardevermindering der gronden is in betrekkelgk korten tgd niet onaaDzienlgk daar de eigenaar een 6tal jaren geleden meer dan het dubbele van bovengenoemd bedrag ie geboden, doch toen geen last bad bet daarvoor te geven. Zierlltzce, 28 April. De Meekr&pteelt is voor onze eilandeo steeds een hoofdbestaan geweest. Daar om nemen wjj met genoegen over de volgende re- geerings-statistiek, over February 11., die eene aan- merkelgke verbetering in dat artikel aangeeft. Uitvoer van Meekrap: 1881. 1882. In February77000 K. 159000 K. Van den aanvang des jaars 154000 256000 Naar wg vernemen, is dezer dagen een ontwerp besluit aan den Koning ter goedkeuring voorgelegd dat ten doel heeft de staateloterg voordeeliger voor de schatkist te mukeo. Daarin zou namelgk bepaald zgn dat, te begiDneQ met de volgende loterg, de inkoopprgs der loten met óen gulden zal worden verhoogd, zonder dat het den verkoopers vrg staat aan de spelers hoogeren prgs te berekenen enzoo die maatregel goed werkt, de verhooging tot op vjjf gulden zal worden gebragt. Io een der achterbuurten te Tilburg werd 1L Donderdag bg eene trouwpartg de feestvreugde op on aangename wgte gestoord, doordien een der feestgeooo- ten, juist op het oogenblik dat men met het bruilofts maal zou begionen, met een ander in twist geraakte eo in een vlaag van woede alles wat zicb op tafel bevond kort od klein sloeg, zoodat weldra al de spgzeD, vermengd met gebroken borden, schotels, flesscben en glazen, over den grond lagen. Hiermede niet tevreden, trok hg do kraan uit een biervat, dat zoodoende leeg liep. Door de inmiddels geroepen politie werd de woe- eteüog in verzekerde bewaring-genomen. De roekeloosheid waarmede sommigen van of op in beweging tgnde trams stappen beeft reeds menig ongeluk veroorzaakt. Zoo Maandag weer d&bg Diemen. De heer Jan Ebbelcr Sr. van Amsterdam waB met zgne vronw per stoomtram naar Hilversum gcgaaD om daar zgne dochter to begraven. Tegen den middag was hg weder op weg niiur buis. Zgn vrouw had in een waggon waar niet gerookt wordtplaatB genomen terwgl de heer E. zelf in eeD rook waggon was gaan zitten. Bg de Vinkebrng wildo bg van dca ccnen wagen op den andoren overstappontoen hg bg de bewegiog, die de wagen op de bocht maakte, bet evenwicht verloor, viel cd onder don wagen geraakte, die hem opmiddelgk verploltsrde. Do Hoog. Crt. maakt melding van con zeldzaam voorkomend geval. Vrgdag gaven te Hoogeveen een bruiden bruidegom den weoRCh to kenoen te trouwenen waren zeer verbaasdtoen zg hoorden dat dit niet mogt. Zg waren een jaar geleden ten huwelgk ingeschreven, maar die inschrgving is verjaard. Men meldt aan het «Utr. Dbl.", dat door het Amstordamscho comité tsr ondersteuning dor verdrukte Russische Joden ongeveer 18000 ingezameld ie. Dit bedrag, dat Dog dagelgks een weinig etggt, kan niet groot genoemd worden, wanneer men weet, dat door sommige rgke Israëlieten giften van 1000 geschonken werden. Vrjjdagavond werd de politie te Zwolle door een der crediteuren van den onlangs te Nieuw SchooDe- beek by Koevorden gefailleerden J. B. t. H. gewaar schuwd, dat deze zicb op de nachtboot Daar Amsterdam bevondom den volgenden morgeD met zgne dochter naar Amerika to vortrekkeD, en dat hg wegens verdui stering van goederen door de justitie gezocht werd. Eeo inspecteur en een politieagent io burger kleeding werden daarop per laatsten trein naar Kampen gezon den, waar zg op die zelfde nachtboot teD 12 ure plaats namen. Te Amsterdam werden t. H. en zgne dochter naar een der politie-bureau's gebragt, waar by aan de praat werd gebonden tot er per telegram uit Assen bevel tot gevangenneming was ontvangen waarna de Zwolscho politie-dieDaren hem per spoor gevankelyk naar Zwolle overbragten. In de plaats van den onlangs op zgn verzoek eervol ontslagen kolonel, cbef van den geneeskundigen dienst in Ned.-Indie, D. J. de Leenw, is als zoodanig benoemd de dirigeerende officier vaD gezondheid lo klasse J. R. HeeBig, met verlof hier ts lande. De heer Hessig, don 26 Maart jl. te Utrecht overleden heeft helaas van die eervolle beaoeming geen kennis meer mogen dragen ofschoon bet uitzigt or op hem langs officielen weg kort vóór zgn dood geopend was. In zgne plaats zal nh als cbef van den geneeskun digen dienst optreden de tot kolonel benoemde beer dr. J. J. W. E. van Riemsdgb. preIirbeurten bij de CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE GEMEENTE te Zierikzee, A fdeeling Sint-Domus straat, op Zondag 30 April 1802. Voormiddag 10 ure, Ds. van DIEMEN. 's Avonds 6 ure, Ds. van DIEMEN, Cat. Zond. 18. Prjjzen der Boter en Ejjeren. Zierikzee, 27 April 1882. Boter hoogste koers ƒ0,70 en laagste koers 0,55 per 5 Hectogramm. Kip-Egeren hoogste koers 0,80 en laagste koers 0,60. Eenden-Egeren van 0,95 tot 0,8773 per 25 stuks. 8TOOMBOOTDIENST Middelburg en Zierikzee. April-Mei Van MIDDELBURG Zaturd. 29 'smorg. 8, u. Zatnrd. 9 'e morg. 11,30 u. Maand. 1 8,-» Maand. 1 11,30 Maand. 1 's nam. 4, Diügsd. 2 4,— Dingsd. 2 8,30 Woensd. 3 4, Woensd. 3 7,-» Dond. 4 4,— Dond. 4 6,-» Vrgdag 5 4,-» Vrgdag 5 6,30» Zaturd. 6 12,30 Zaturd. 6 7,30» Van ZIERIKZEE Zierikzee—Rotterdam v. v. HET RADERSTOOMSCHIP vertrekt geregeld van ZIERIKZEE: van ROTTERDAM: Maandag voormidd. 7,30 u. Zondag voormidd. 8,30 u. Donderdag '7,Woensdag 8,30 Zaterdag 7,30 Vrgdag 8,30 Vraciit van ZIERIKZEE naar DORDRECHT of ROTTERDAM Groote Kajuit 1,40, Voorkajuit 0,00. STOOMBOOT „Zierikzeesche Koophandel." "Vertrekt Zondag 30 April- 'e morgen6 ten 8 uur van Zierikzee naar Rotterdam en Amsterdam voor GOEDEREN en VEE. Vertrekt geregeld Donderdag 's morgens vroeg van Amsterdam en Vrgdags van Rotterdam naar Zierikzee. Informatiën bg G. ACHTERBERG te Zierikzee. Schipper A. v. d. HUCHT vertrekt des Woensdags van ZIERIKZEE naar MIDDELBURG en des Vry<iajj:«-ml<lcla6f8 van MIDDELBURG naar ZIERIKZEE. üfcvertciitultt. U 40-jarige Eehtvereeniging VAN U DINGEMAN OOSSE »5 en MARIA VAN LOKEREN. Ruim 40 jaren is eerstgenoemde reeds werkzaam w als watarmolenaar voor 't waterschap Schouwen. f< Kerkweeve, Hunne dankbare Kinderen>1; 29 April 1882. Behuwd- en Kleinkinderen. O a r. s i i 5 i s. ii r. i r. r. r:. -r. zzé Ondertrouwd P. de WILDE Az. J. E. MIERAS Jd. St.-Maartensdijk, wlsserkerke, 27 April 1882. m* Getrouwd s CORNELIS OLREE en JOZIENA NEELTJE GOEDEGEBUURE Jd. Sist-Annaland 27 April 1882. Getrouwd HUBERTUS de WILDE Iz. en MARIA STOLK Jd. St.-Maartensdijk 27 April 1882. Algemeene kennisgeving. Getrouwd JACOBDS VINK uan Axel, en LENA VERWEST t>an Duivendijke, die namens wederzgdsche betrekkingen hartelgken dank betuigen voor de vele bewgzen van belang stelling bg hun huwelgk ondervonden. Duivendijke, 29 April 1882. Bevallen van con Docliter, ADRIANA van*NIEUWENHUIJZEN geb. van Oeveren. Camperland, 23 April 1882. -*,• Bevallen van een IMLeieje» NEELTJE van STRIEN, eebtgenoote van H. M. van NIEUWENHÜIJZEN. St. PniLirsDAND24 April 1882. HedeD overleed alhier na een korte ongesteld heid tot diepe droefheid van bare kinderen en behuwd- kinderen, in den ouderdom van byna 66 jaar, de Hoog WelGeb. Vrouwe MARY VINCENTIA L)E JONGE Douairière Jhr. C. P. L. van Kinschot, voorheen Dou airière Jhr. Mr. J. C. SCHORER van de SOUBURGEN. Uit aller rami, Jhr. J. M. SC HORER. 's Gravknhage, 26 April 1885 (Laan van Meerdervoort 10). Eenige kennisgeving. Te V Hagc overleed den 26 April jl. Vrouwe Douairière VAN KINSCHOT, geboren de Jongb, in den ouderdom van byna 66 jaar geliefde Zuster van Jhr. W. M. H. DE JONGE. Mevrouw DE JONGE—Keller. Algemeene kennisgeving. Bij dezen heb ik de eer imrtelijk dank te zeggen aan mijne begunstigersvoor het vertrouwen gedurende ruim 14 jaren genoten. Colunsplaat, C. H. EEKMAN. 29 April 1882. Voor de vele bewgzen van hartelgke deelneming en vriendschapmjj bewezen bg het overlgden vaD mgn goeden zwager JACOBUS WILLEM VAN BRABAND te Brouwershaven, botnig ik hierbg mgnliartol\j,fen dauk. Amsterdam 24 April 1882. H. H. CRETIER. Hollare-Polder onder de gemeente Oud-Vosmeer. DANKBETUIGING. De PACHTERS van Benoemden Polder brengeo door deze openlijk bonnen l.tirlelUt'ii 'V11'''- aaQ den Eigenair, den WolEdelGeb. Heer L. SMIT van NIEUW-LKKKERLAND, voor de pacbt-vermindoring, 1/5 gedeelte van het over 1881 verschuldigde bedrag die Z.W.E.G. hun ongevraagd maar uit overtuiging van het drukkende van den tegenwoordigen landbouwtoe- Btand, heeft willen verleenen. nrjg*- De burgemeester van z i e r i k z e roept voor de derde maal ter reclame op regtkebbenden op een MAST, lang 14 meter, in omtrek van onderen 1,70 en van boven 1,60, aan den zeedijk albier gevisebt en bij bem aangebragt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1