ZIMIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4606. 58s,e Jaarg. Donderdag 20 April 1882. "Verschijnt DINGSD AG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prijs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN van 13 regels 30 Ct., meerdere regels 10 Ct., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdag» voormiddags 10 ure bezorgd worden. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. GEABONNEERDEN bniten deze atad gelieven hunne ABONNE MENTSGELDEN per postwissel over te maken, na aftrek van de koateo, die 5 cta. bedragen. Kennisgevi n g. HOOFDELIJKEN OMSLAG' De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend: dat het primitief kohier van den Hoofdelykeu Omslag dezer gemeente, over het dienstjaar 1882op den 14 dezer maand door de Gedeputeerde Staten van Zeeland is goedgekeurden van heden af gedurende vjjf maanden ter Secretarie der gemeente voor een ieder in afschrift ter lezing ligt. Binnen twee maanden na de goedkeuring van het kohier worden de aanslagbiljetten uitgereikt, en binnen drie maanden d& die uitreiking kunnen de aangeslagenen tegen hun aanslag bjj den Raad bezwaren inbrengen, bg verzoekschrift op ongezegeld papier. Zierikzee, den 19 April 1882. De Burgemeester en Wethouders voornoemd J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. Amerika. Men vreest, dat de marine der Vereenigde Staten door een vreeseljjke ramp is getroffen. Het schip Rich mond met een ekwipage van ongeveer 600 man is reeds 170 dagen geleden van Panama naar Jokobama vertrokken en in al dien tjjd is er niets van vernomen. Gewoonlgk wordt die reis in 70 dagen afgelegd. ©ngelattR. JFrawÖrijjfö, Zondag en Maandag heeft er over het noordelgk deel van Schotland een hevige sneeuwstorm gewoed. Op sommige plaatsen lag de sneeuw meer dan een voet boog. Te Birmingham zjjn schandelijke oplichtergen aan het licht gekomen, gepleegd door een vereeoiging, die zich de International Law-agency noemde en voorgaf ten doel te hebben erfgenamen en bloedverwanten op te sporen, en erfenissen, die na onbeheerd waren, in de handen van de rechtmatige eigenaars te brengen. Er werden fraajje kantoorlokalen gehuurd en adver- tentiën geplaatst in de dagbladenwaarin allerlei bekende namen als rechthebbende op erfenissen werden opgeroepen. Vervoegden zich dragers van die namen aan het bureaudan werden hun allerlei fraaie voor uitzichten voorgespiegeld en moesten zjj een zekere som storten ter bestrijding van de onkosten. Later werden zjj onder allerlei voorwendsels afgescheept en kregen niets van de vermeende erfenis of de gestorte gelden in handen. Honderden zjjn op die wjjze bedrogen en onder de slagtöffers zgn een aantal behoeftigen, die bjjna al wat zjj bezaten hebben opgeofferd voor de kuns op een erfenis. Zoo verkocht een weduwe te Sparkbrook al hare meubeleD, om het geld dat meu van haar eischte te kunnen storten, een andere arme vrouw verkocht bjjna al haar kleedereueen kleedermakersknecht wien men wijsgemaakt haddat hg erfgenaam was van een vermogen van 20,000 pd. st.nam 105 pd. st. voorschot op zgn salaris ter bestrijding van de voor- loopige kosten, en moet het hem ontstolene nugeruimen tjjd inverdienen enz. De verontwaardiging tegen de slawe bedriegers is algemeeo. Zg houden zich schuilmaar de politie stelt alles ia het werk om hen op het Bpoor te komen. Een vreeselgke brand brak te Stockport uit in een klein hnis in een dicht bevolkte wgk der stad. 9 personen sliepen in twee bovenkamers en de brand be gon beneden. De trap stond in vlammen en men kon zich das niet langs dien weg redden. Een jonge vrouw wierp haar kind van 4 maanden uit het raamgeluk kig werd het op Btraat door iemand opgevangen. De moeder zelf brak haar been, toen zg uit het raam sprong. Zes anderen ontkwamen op dezelfde wjjze, maar een kind van 4 jaar werd dood te bed gevonden. De sneeuw ligt in Weenen drie duim hoog op de dakeo en in de tuinen. In Zuidelgk Hongarjje vreest men, dat de wjjnoogst geheel zal mislukken. Te Parjjs werd dezer dagen een stoutmoedige dief stal gepleegd. Een net gekleede dame hield met haar rjjtnig voor de deur van een geneesheer stil en trad binnen. De geneesheer was speciaal voor zieken, die aan geestverzwakking Ijjden. Toen mevrouw bg hem was binnengeleid, zeide zg snikkende: Dokter, gg zjjt nog mjjn eenige hoop. Ik heb een zoon, een eenig bind, die sedert eenigen tjjd aan verstandsverbijstering ljjdt hg doet niemand kwaad, maar denkt doorloopend dat hg kassiersknecht ishg brengt zjjne dagen met wis sels, nota's en facturen door en biedt ze ieder wie hg ziet aan. Dat alles heeft hem reeds menige onaange naamheid op detl hals gehaald en ik vrees dat hg zgn verstand nog geheel zal verliezen. De geneesheer deed haar eenige vragen en gaf haar de hoop mede, dat er nog wel redding voor den jongeling zou bestaan. Nog een vraag, sprak de gelukkige moeder, ik zal u mgn zoon brengen, maar zou ik niet weg kunnen gaan zonder dat hg het bemerkte; het zou hem mis schien aandoen. Aan dien wensch kon voldaan worden en mevrouw vertrok. Twee dagen later kwam zij terng met een jonge ling tan een innemend uiterlijk en vroeg om den dokter. Zg giDg toen naar de deur die de dokter haar had aangewezen om ongemerkt te vertrekken en een pakje uit de handen van den jongeling nemende zeide zjj wacht hier een oogenblik, en verdween. Eindeljjk kwam de geneesheer, de jongeling bood hem een factuur aan. Ja ik weet daarvan, meende de dokter, wjj zullen dat dadeljjk vereffenen en hjj voelde de pols van den jongeling. Deze keek hem vol verwondering aan. Regelmatige pols" sprak de dokter. »Mjjn factuur", herhaalde de jongeliog. Verwonderlijk, dacht de dokter en wilde den jongeling nog eens de pols voelen, maar deze werd driftig en riep schei uit met al die dwaasheden, betaal mg liever. Hevige aanval, dacht de dokter en liet den jongeling ondanks al zgn stribbelingen een jjskond stortbad nemen. De jongeling was gek van woede en eischte maar zgn geld. Eindeljjk ging men den patroon balen, dien de jongeling voortdurend noemde en toen deze kwam, bemerkte men wat er gebeurd was. De dame was niets anders dan een behendige diefegge. Zg had zich naar den winkel van een juwelier begeven en had bg hem een paruur van fr. 25000 gekocht. Ik heb de som niet bjj mjj, had zg gezegd. Zend een uwer bedien den met mjj en mgn echtgenoot zal de rekening vol doen. De wjjze waarop de gewamde echtgenoot de rekening voldeed, viel echter minder in den smaak van den bediende. 'g-Gravenliage, 17 April. Aan het lokaal van het provinciaal bestuur alhier werd heden, aanbe steed het bezinken en bestorten van den Oudelandscben zeedjjk op Goedereede, behoorende tot de zeewecken in de provincie Zuid-Holland. Minste inschrgver was de heer H. Hage te Middel, burg voor ƒ83,400. Het tjjdstip van vertrek van BH. MM. deD Koning en de Koningin naar Engeland is thans geregeld als volgt Woensdag 26 April a. s. znllen HH. MM. met gevolg de residentie verlatendes namiddags circa drie are met een extra trein van de Holl. Spoorwegmaatschappij, welke de koninkljjke reizigers rechtstreeks naar Vlis- aiogen zal brengen. Zr. Ms. raderstoomschip De Valkaldaar ter reede liggendezalgeljjk men weetHH. MM. naar Qaeens- borougb vervoeren. Het is nog onzeker of, na landing in de Engelsche havende reis naar Londen per boot of per epoor zal worden vervolgd. Onmiddellijk na aankomst in de Engelsche hoofdstad zal Z. M. de Koning in de Orde van den Kouseband worden verheven. De jengdige prinses Wilhelmina zal daaga na bet vertrek van Hda. oudera, derhalve den 27 dezer, door Haar gouvernante naar het Loo worden begeleid. HH. MM. zalleD van Londen rechtstreeks naar het Loo worden begeleid. HH. MM. zullen van Londen rechtstreeks naar het i Loo terngkeeren en tot dat einde gebruik maken van den spoorweg Njjmegen—Arnhem. Door Jacobus Krjjger te Naaldwijkzgn de eerste nieuwe aardappelen van den konden grond aan HH. MM. den Koning en de Koningin aangeboden. Dordrecht, 18 April. Naar men mededeelt, had Zatardagochtend jl. aan boord der stoomboot Merwede II een zeldzaam voorval plaats. Tusschen de stations Bolnes en Kralingen werd aan bet personeel der boot kennis gegeven, dat een onbekend passagier zich reeds meer dan drie kwartier op bet privaat bevond, zoodat vrees bestond dat hjj misschien onwel geworden was. Daar op het kloppen op de deur, die aan de binnen zijde gesloten was niet geantwoord werdwerd deze met geweld geopend, doch wie beschrijft de verbazing toen men het vertrek ledig vond en bemerkte dat het raampje geopend was. Vermoedelijk heeft bedoelde persoon zich daaruit in de rivier gestort met het doel i een eind aan zgn leven te makco. Tot heden heeft men echter hieromtrent niet de minste zekerheid, even min als bekend is wie de passagier wasen waar hg aan boord is gekomen. Bergen>op*Zoom 17 April. De heden alhier door het dageljjksch bestuur der visscberjjoo op de i Schelde en Zeeuwsche stroomen gehouden verpachtiog van 23 perceelen visscherjj io de Ooster-Scbelde bragt 3441.50 op. De bestede prjjzen varieerden tuasohen 50 ct. en ƒ2370. Mi<l<lelbur£f, 17 April. Met het oog op de in het vorige jaar ten gevolge van stormen aan de wer- I ken van dea polder Walcheren toogebragte schade heeft het polderbestuur besloten behalve bot gewoon dnkge- achot van ƒ13,50 per hectare schotbaar en ƒ5,30 per hectare vrgland, nog een buitengewoon gescbot van ƒ1 per hectare te heffen. Het gewone geschot wordt op ƒ216,102 en het buitengewone op 169,07,67 geraamd. De gewone werken in 1882 uit te voeren znllen eene uitgaaf vorderen van 132,082, de buitengewone van ƒ41772; onder deze laatste Bom is ƒ352,38 voor re- gulansatie van stormschade begicpen. Wjjl de su&tie in den polder verbetering behoeft is besloten den heer de Brnjjn, ingenieur te ViisBingen, uit te noodigen een onderzoek in te stellen naar de gebreken die de suatie aankleven en rapport nit te brengen over de beste middelen tot verbetering. 3Xi<1<1elburc18 April. Heden middag werd op de begraafplaats te Nieuw- en St. Joosland het stoffelijk overschot aan de aarde toevertrouwd van eeo man, die zich in ruimen kring, vooral onder den land bouwenden stand, tal van vrienden had verworven, nameljjk dat van onzen stadgenoot den heer G. J. W. Berghujjs, in leven rjjks- en provinciale veeart9 in deze provincie. Behalve eene commissie van de Landbouwertvereeni- ging te Nieuwland, afgevaardigden van den geneeskun digen raad in Zeeland en van de vereeoiging van geneeskundigen in onze provincie, sloten zich op de begraafplaats de ambachtsheer van Nieaw- en Joosland en vele vrienden en belangstellenden uit Walcheren en het Goesche laod bg den Ijjkstoet aan. Bg de geopende groeve hield de heer Mazure, veearts te Zierikzee, eene treffende redevoering, waariü bjj aan do nagedachtenis van den overledene hulde bragt. Door een der bloodverwanten van den heer Berghujjs werd hierop geantwoord. Naar wjj vernemen is door eenige belangstellenden aan de weduwe het aanbod gedaan om een zerk op het graf te doen leggen, teneinde zoodoende de nage dachtenis van een onzer verdienstelijkste burgers in herinnering te houdeD. Middelbnr»;, 18 April. De déraillementen met den stoomtram MiddelburgVlissingen houden nog wel aan, maar verminderen toch, dank zg de verbeteringen die aan den weg worden aaogebragt. De geheele weg wordt aangezien het systeem vao den heer Frinet door de prakijjk veroordeeld is van dwarBleggers voorzien, evenals op de spoorwegen, ten einde verzak kingen tegen te gaan. 't Was in den beginnen wel te voorspellen dat men hiertoevooral met het oog op den grond van den nieuwen weg, toch eenmaal zou moeten overgaan. Met kracht wordt thans aan die noodzakelijke verbetering gewerkt. Ook in de stad worden nu ter vermindering van deraillementon de rails op de Groote Markt verlegd en in regte lijn in de rigtiDg van de pomp in het midden aaDgebragt. Ook het materieel ondergaat verbetering. Er is een Dieuwen goederenwagen aangeschaft, en der dames, die dit verkiezen, zal gelegenheid aangeboden worden, om I in afzonderlijke lste klasse coupé's te reizen. Niet a/te i >heeren" zullen de ondernemers daar dankbaar voor zgn, maar vele »dameB" wel. Als in de volgende maand j de zomerdienst aanvangt, zullen ook open wagens ge bezigd worden. Het Ijjdt geen twjjfel of, wanneer alles eens goed in orde is, de tramljjn Vlissingen—Middelburg gaat een goede toekomst te geinoet. Reeds bg herhaling hebben zich hier loodvergif- tigingen voorgedaan tengevolge van het gebruik van regenwater afkomstig van duken met looden goten, waarvao het door buizen naar beneden werd gevoerd. Behalve langdurige ziekteverschijnselen bg verschillende persooeo, hadden die vergiftigingen reeds vroeger een sterfgeval ten gevolge. Naar wjj vernemen is in de afgeloopen week wéér een huisvader aan de gevolgen van dezelfde oorzaak overleden. 19 April. In de beden namiddag gehouden zitting van den gemeenteraad is op verzoek eervol ontslag verleend aan mej. W. J. Dekker als onderwijzeres aan de meisjesschool D, met ingang van 1 Jung a. s. Naar wjj vernemen zal de vorsteljjke familie van Waldeck-Pyrmont bier Zaturdag avond aankomen en tot Maandag vertoeven. De princes-moeder, de prinses Helena, bruid van den hertog van Albany, en de jonge prinses Elisabeth, met gevolg, zullea baar intrek nemen in het hotel de Nietoe Doelen, terwjjl voor den vorst van Waldeck en den erfprins Frederik, benevens voor den erfprins van Bentheim-Steinfart vertrekken in het hotel de Abdij in gereedheid worden gebragt. Het gevolg van den vorst, dat eveneens io de Abdij 7erbljjf zal houden, bestaat nit den baron Von Stock- hou8i|D, den adjadaot Von der Wense, den hofmaarschalk baron Hadelo, den geheimraad dr. Manoel, den raads heer dr. Mohlmao en verder dienstdoend personeel. Driewegen. Verleden Vrjjdag, bg gelegen heid der verkoopiog van den kapitalen inspan van dan landbouwer Njjsse, was het hier voor veleu een hengljjke i dqg. Eene ontzettende massa volks was van heinde en ver zaamgestroomd door den roem, die van de hoeve en hare aanhooiigheden uitging. Met eeoige uitzondering is het geveilde nog al goed verkocht. Van de paarden was de hoogste prjjs 475 van de melkkoeien ƒ265. Twoe stuks vet vee bleven onverkocht, niettegenstaande daarvoor 667 was gebo- den; deze waren dan ook niet geannonceerd. Zierllraee, 18 April. Heden is gevankeljjk uit bet huis van arrest alhier, naar het huis van burger lijke en militaire verzekering te 's Graveuhage over- febragt, de rjjksveldwachter en jagtopziener G. uit cherpeniese teo einde voor het Geregtsbof teregt te staan, beklaagd van het afleggen van valsche getuigenis in een strafzaak voor bet Kantoogeregt te Tholen. De behandeling dezer zaak zal plaats hebben op 11 Mei a. s. Het stoomschip P. Caland, kapt. Deddes, is Zondag avond 16 dezer te New-York aangekomen. Tot directeur van den stoomtram Bergen op Zoom —Tholen is benoemd de heer O. van Dixhoorn van Bergen op Zoom. De officier van justitie te Heerenveen verzoekt in het «Politieblad" opsporing van Albert Hendriks Kuipers, landbonwer te Steggerda, vertrokken naar Noord-Amerika, die bg vonuis van do Arr,-regtbank te HserenveoD, d.d. 15 Dec. 1881, ter zake van moed willige mishandeling, veroordeeld is tot een geldboete van 15 of subsidiaire gevangenisstraf van 3 dagen. Naar meo aan het »U. D." meldt, zal do be gaafde tooneeUpeelsier mej. Jot. De Groot zich in den echt begeven. Dezer dagen verloofde tg zich met den zoon van een der voornaamste Amsterdamsche bankiers. Het verbrekou van trouwbeloften wordt in Noord- Brabant op eigenaardige wjjte gestraft. De publieko opinie openbaart zich op feiteljjke wjjze, wanneer de ondertrouw heeft plaats gehad en verdere verbindtenis onverhoopt door de eeue of andere partjj verbroken wordt. Oader de leas van te gaaa >uittafeUm", trek ken familie en nabestaanden van de beleedigdc partjj, gevolgd door een hoirieger van vrienden, bekenden en nieuwsgierigen, bg wjjze van ecu transvaalscbe trek- kunr, ter •uiltafeliog" nit, en wol naar do woning van hem of haar die tot de uitdagiog aanleiding gaf. Soms is een lange togt noodzakelgk, want niet altgd woont de cliënt in dezelfde plaats, hetgeen echter met weg neemt, dat het »uittafelen" als eeo gebiedend volksregt geschieden moet. Kun groote wageo, met een of twee paarden bespannen, rjjdt in dat geval, in het midden dor menigte voort. NVaarscbjjnlgk als teeken van huweljjkavorzaking, wordt zooveel mogelgk wat op huiselgk gebied te huis behoort daarop geladen, zooals tafel, stoelen, keukengereedschap, bed, wieg enz. en voor zooveel de ruimte toelaat behoorlijk gerangschikt, opdat familieleden om den gestoorden brnilottsdisch kunnen plaats nemen, tcrwjjl de ledige stoel van bruid of bruidegom door een stroojjeo pop wordt ingenomen. Zoo trekt het voorwaarts tot aan de woning van de vermeenden schuldige, die zeker, vóóraf iogeligtwel zorgen zal zich met aan de al te onstuimige bruilofts gasten te vertoonenzeker wetende dat bjj binnen de vesting beter en veiliger is. Immers, al krjjgt men van overhand verlof tot »oittafelcn"geen baldadig heden mogen geschieden of moeite worden gedaan om het zoo begeerde en nabjj gelegen land binnen te treden. Thans wordt voor het woonhuis front gemaakt en begint een oorverdoovende ketelmuziek, nu en dan afgewisseld, zooals zich denken laat, door een stroom van vuurpijlen die bg wjjze vau verwenschingen op hot hoofd vau den delinquent neerstorten, met uitnoo- diging buitenshuis te bomen een verzoek, waaraaD, hoe dikwjjls ook herhaald,, in den regel geen gevolg wordt gegeven. Aan alles komt intusschen eeo einde: is dus de beleedigde partjj voldaan, dan wordt de te- rugtogt aangenomen, en bet brandmerk van >uitge- tafeld" te zgn, en voor goed nit het beleedigde huisgezin te zgn gebanoeD, vervolgt de verstootenen levenslang. Zoo beeft ieder land, ja iedere provincie, eigenaardige volksuitingen, die zelfs do loop dor tjjden niet ver mag te sluiten. Ztorilcseee. 19 April. In de gisteren gebonden vergadering van Hoofdingelanden van het Waterschap Schouwen werd geïnstalleerd hot gekozen lid Mr. J. Moolenburgh. De gewgzigde begrooting voor 1881, in ontvangst en uitgaaf 187,213,39, benevens de vast gestelde begrooting voor 1882 in ontvangst en uitgaaf op 184,093,94'^ werden goedgekeurd. Door Z. M. zjjn met 20 April e. k. benoemdtot direeteur van het postkantoor te Wgk bg Duurstede, L. H. Stolkthans directenr van het postkantoor te Breskens tot directeur van het postkantoor te Breskens, A. P. Kole, thans adsistent ten postkantore te ZeiBt. Kerknieuws. Uiervlfet, 17 April. Aangenomen het beroep naar onze Ned. Herv. gemeente door Ds. K. Slraatsma, predikant te Haarlo, bg Buurlo in Gelderland. Ons kiescollege heeft wel succes, 'tls haar eerste beroep. De kerkeraad, van geljjke richting als het kiescollege, sukkelde meer dan twee jaren. Beroepen naar Hillegeraberg Ds. C. Diehl van Oud- Vosmeer. Gemengde llerigten. De opbrengst der belastingen is in ons gezegend Nederland gedurende het tjjdvak van 18301880 geste gen van 38 millioen tot 102'/j millioen gulden. De wjjn-accjjns steeg van 1 tot 2 millioen, en de accjjna pp het gedisteleerd van 4 tot 22'/2 millioen galden. Een huis te Amsterdam, dat in 1740 voor ƒ8000 ver kocht werd, bragt nu dezer dagen de som van 19,900 op. In het Tboolsche land zgn nog zeer vele aard appelen en bruine booDen, waarvan de boeren nu niet kunr.en afkomen, ook zelfs niet tegen spotprgzen. Zou den zjj toch nooit leeren hunne waren te verboopen, indien er een billgke prgs voor geboden wordt r Tot groote bljjdschap van vele jongelieden zal op 30 dezer het stoomschip de »roode Johanna" van Br. ver trekken met eene lading vethorens en zeilnaalden voor de Amerikaanscbe zeilmakers. Daar schjjnt das nog al gebrek aan te zgn. Tc- Noord, zal met Pinksteren ten tooneele worden gevoerd l9te bedrjjf, de verbeel ding van een schaap met veel schuld en weinig geld 2de bedrjjf, de teo tweeden male mislukte vrijage 3de bedrjjf, boe bjj is gewogen en te ligt bevondeD. Entreé 49l/ï Cts. Na afloop bal. De vrouw uit de herberg aan den halt te R. moest zooveel praatjes Diet hebben van jongelui, want dat past baar Diet, daar zjj van ieder afhankeljjk is. Een pa9 ingedrongen kleer maker te WiBsendorp heeft zich bjj de komst van zgn broeder leeljjk op straat gebragt, dat men niet zou verwachten vao iemand, die Dog al vroom en fatsoen lijk wil zqd. »Wel, wel"! zegt Janna uit den Achter weg te Y., »het is mjj bitter tegen gevallen ik had gedacht iemand in de fuik te krjjgen, maar hg gaf mg over voor een bittertje van vjjf cents."Twee jongens uit de kroeg aldaar worden aangeraden haar babbel tong wat in toom te houdeo en zooveel praatjes niet uit te stroojjen van een meisje, waarvan niets te zeggen valt; laten zg eerst naar huoDe eigene meisjes kjjken. dan hebbea zjj meer dan genoeg. Een reeds bejaard man te Sint., die nog ai veel van een ander te zeggen beeft, loopt zoo gek naar eene weduwe, dat het in het oog begint te loopen en 't gekste is dat hier twee hon den om één been vechten. Het kleine Saartje van onder Biervliet weet geen raad van bljjdschap na zg gaat troaweo baar moeder zegt dan ookWillem is wel wat stil, maar hg heeft toch een bestaan. Stoomboot „ZIERIKZEE." STOOMBOOTDIENST Zierikzee en Rotterdam directe verbindingen met A.uiHter<lam en Brouwershaven. APRIL 1SSS. Van ZIERIKZEE: Vrjjdag 21 'b nam. 12,— u. Zondag 23 's morg. 8,— WoeDsd. 26 8,— Vrjjdag 28 9,— Van ROTTERDAM: Dond. 20 's morg. 11,— u. Zaturd. 22 11, Dingsd. 25 11, Dond. 27 11, I*. O. OLIVIER, Directeur. STOOMBOOTDIENST van Middelburg op Rotterdam APRIL 1883. Van MIDDELBURG: Vrjjdag 21 's morg. 6,— Maand. 24 6,— Woonsd. 26 6, Vrjjdag 28 8,— Van ROTTERDAM: Dond. 20 'smorg. 10,u. Zaturd. 22 11,30» Dingsd. 25 11,30» Dond. 27 11,30» Zaturd. 29 11,30 BS» DILIGENCEDIENST tasschen Zierikzee en Zijpe op en van de Stoombooten. A r T E NT I E. Nogmaals wordt herinnerd dat d c in zending van Advertentiën kan geschie den op den dag der uitgave, uiteriyic tot «les voormiddags IO ure. Later komende moeten blijven liggen tot het volgend Nommer. De Uitgever» DE LOOZE WAALE. Sïrvcrtenticn. Getrouwd: PIETER AALBREGTSE Pz. eo NEELTJE HENDRIKSE Md. die tevens dank zeggen voor de bg die gelegenheid ondervondenc bewjjzen van belangstelling. Zierikzee 19 April 1882. Den 21 April hoopt de Wed. ADR. VERTON haar ÖOsten geboortedag te herdenken. Rbnessb, Hare dankbare KindereD, 20 April 1882. Behuwd- en Kleinkinderen. overleed tot mjjne diepe droefheid mjjn veel geliefde Echtgoooot JAN van der PLAS, in den onderdom van 41 jaren 8 maanden en 5 dagen mg nalatende vier jeugdige kinderen. Grand Rapids, Wed. J. van der PLAS— 30 Maart 188 2. Oole. Heden morgen overleed in den ouderdom van bjjna 84 jaren onze waarde Moeder CORNELIA de GROENE, wod. Anthony Verjaal. Drbischor, Namens de Familie, 16 April 1882. J. VERJAAL. •0* Voor de vele bewjjzen van belangstelling zoo van nier als elders ondervonden op 26 Maart laatst leden betuigen wjj onzen harteljjkeu «lanlc. Amsterdam, W. c. VERMUNT. April 1882. G. L. VERMUNT, geb. Vogblsang Heden orerleed Da eene korte ongesteldheid onzen teeder beminden en geliefden ZoonFRANS GEORGE FREDERIK KAREL, in den nog jeugdigen leeftgd van 11 jaar en 3 maanden. Moge de Hemel- scbe Vader ons sterken bjj zulk eene beproeving. St.-Maartensdijk, F. SCHULTZ. 16 April 1882. M. P. SCHÜLTZ-v. d. Weel. Algemeene kennisgeving. De Heer en Mevrouw van BINSBERGEN Bachiene, betuigen hunnen liarteiyiceii clanU voor de deelneming ondervonden, gedurende de ziekte en bjj het overigden van hun jongste Zoontje. Zierikzee, 17 April 1882. De familie VAN IJSSELSTEIJN betuigt baren liarteiyiccn dank voor de lalrjjke bewjjzen van belangstellmg en toegenegenheid ondervonden, ge durende de bruidsdagen en bjj de huwelijksvoltrekking van hare oudste dochter en zuster ANNA MARIA MARCELLA VAN IJSSELSTEIJN. Ter Neuzen, 17 April 1882. DANKBETUIGING. De KERKERAAD der Ned. Hervormde Gemeente te Haamstede brengt langs dezen weg zjjD liarteiy ken dunk aan Directie en Leden der Zangvereeniging Witte van Haamstedb" voor de, door bovengenoemd Gezelschapten voordeele der Diaconie-Armeoop den 2den Paaschdag gegeven uitvoering. De Voorzitter des Kerkeraads, J. ZEGERS, Pred

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1