ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4602. Zat ur day 8 April 1882. 58sle Jaarg. BERIGT! AFKONDIGING. Algemeen Overzicht. Nieuwstijdingen. Uttslanb ©uitarlvlanir. België. ïEUberlanb. Verschijnt DTNGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prijs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN van 1—8 regels 30 Ct., meerdere regels 10 Ct., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Wegens het Paaschfeest zal de Nieuws bode op aanstaanden Maandag—avond niet worden uitgegeven. Belasting op de Honden. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend dat het primitief kohier der belasting op de Honden van deze gemeente, voor het dienstjaar 1882 op heden door den Gemeenteraad is vastgesteld en aan den Gemeente-Ontvanger ter invor dering gezonden. Ziesxkzke, den 5 April 1882. De Burgemeester en Wethouders J. MAURITSZ GANDERBEIJDEN. De Seeretaris J. P. N. ERMERINS. Dat groote mannen hunne gebreken en hnnne zwakke oogenblikken hebben, zal wel niemand han ten kwade duiden, maar dat zjj door politieke overwegingen geleid soms scboone daden door laakbare zwakheden laten volgen, dat is voor hun karakter en dikwjjls ook voor den invloed, dien zjj kunnen uitoefenen, te bejammeren wjj weten nu eenmaal, dat de politieke wereld rjjk ia aan gedaante-verwisselingen en gansch onverwachte en ongedachte wendingen, maar toch komen er van tjjd tot tjjd voor, die een treurigen indruk maken, al wor den ze ook door zekere partgen of leiders toegejuicht. Wjj denken hier aan de laatste berichten uit Pruis, sen die ons zeggen, dat net ontwerp tot gewjjzigde toepassing der Meiwetten met 228 tegen 130 stemmen door het Huis der Afgevaardigden werd goedgekeurd. Daarmede ligt dus een groot werk van voor weinige jaren in duigen en alsof de straf der overtreding volgen moest 18 dat ontwerp zoo geamendeerd geworden, dat ten slotte de Regeering, die zwak genoeg was het in te dienen zich krachtig, schoon dan ook vergeefs, heeft verzet tegen de aanneming van enkele bepalmgen. Naar men meent had Bismarck zjjn eigen werk weder onge daan gemaakt ten einde zjjn lievelings-denkbueld, het tabaksmonopolie het gewenschte succes te verzekeren en gaf hg in het eene toe om het andere gedaan te krjjgen, maar het zal nu te bezien staan wat zjjne Regeering doet, nu de zaken een geheel andere wending namen, daa wjj wenschten. Het is daarenboven nog lang niet zeker, dat hg eene voldoende meerderheid voor zgne tabaksplanoen vinden zal en zoo zonden de zaken wel eens in die ricbtÏDg kunnen gaan, dat de eene teleur stelling na de andere hem bereid werd. Terwjjl de gemoederen door deze gebeurtenis nog al worden bezig gehouden heeft men in Berljjn weder eene andere quaestie op den voorgrond zien komen. Er zjjo name- lgk 27 sociaal-democraten gevangen genomen, die door de politie, bjj gelegenheid eeoer geheime samenkomst werden overvallen. Natunrljjk geeft dit een rjjke stof voor het publiek en zal men voor een oogenblik daar door andere dingen vergeten. Maar als de gevolgen van de verzwakking dor Meiwetten eens aan den dag komen, zal bjj velen, die nn daaartoe medewerkten, wel eene andere overtuiging geboren worden en intasschon blazen de ultramontaaen victorie. Het Hais is tot 18 April uiteengegaan en wg zjjn dus een kort tgdperk van rust ingetreden, dat wel door een ander van groote beweging zal wordea gevolgd. Ook het Ëngelsiche Lagerhuis heeft vacantie genomen en komt eerst 20 April weder bjjeen. De laatste beraadslagingen liepen over de herziening van het reglement van orde. Gladstone behaalde daarbjj eene niet onbeteekenende overwinning, daar eenige amen dementen, waartegen hg zich had verzet, met vrjj groote meerderheid verworpen werden. Het debat is echter nog laDg niet afgeloopen en zal na het «90# worden hervat. Dan zullen ook de begrootingen ingediend worden, terwjjl inmiddels bekend gemaakt is, dat de inkomsten in het vorige jaar ruim een millioen meer wareD, dan in het nu afgeloopen dienstjaar, eene uit komst die menige RegeeriDg zal doen watertanden. Volgens de laatste berichten was het nu in den Trans vaal weder rustig en de Minister van Koloniën heeft in het Hoogerhuis de verzekering gegeven, dat men er op nit is het onrecht tegenover de Bassito's zooveel moge- ljjk goed te maken. Eindeljjk komt men er dan toe nu door billgke commission de zaken te regelen en de ontevredenheid te doen ophouden, maar het is de vraag of men alles niet zooverre heeft laten komeD, dat er aaa geen daarzamen vrede kan worden gedacht. De inwoners van Znid-Afnka zouden misschien nooit gedacht hebben aan de eischeD, die nu door hen worden gesteldindien men ben niet door onrechtvaardige bejegening tot het uiterste had gedreven. Uit Ierland kwamen nog geene geruststellende berichten. Er is weder een moord gepleegd, die duideljjk doet zien, dat de agrarische wetten nog geen vrede hebben aange bracht. De Regeering is wel eenigszins met de zaak verlegen en heeft in het Lagerhuis verklaard, dat zjj in den eersten tjjd geen plan heeft nieuwe voorstellen betreffende Ierland te doen. Ook in de Fransche Kamerdie tot 7 Mei vacantie teemt, heeft het Ministerie eene overwinning behaald. Het ontwerp van wet betreffende de credie- ten van Oorlog is niet alleen aangenomen, maar slechts drie stemmen verklaarden zich daartegen. Verschil lende handelatractaten werden, met recht kan men zeggen met den Franschen slag goedgekeurd en zelfs zonder debat. Ook het ontwerp, waarbjj aan alle gemeenten, met uitzondering van Parjjs, het recht gege ven wordt haar eigen burgemeester te kiezen, is glans- rjjk doorgegaan, terwjjl ook daartegen van verschillende zjjden bezwaren geopperd waren. Bjj het publiek is nog meest aan de orde het groote feitdat ook de Senaat de wet op de leerplicht aangenomen heeft, eene wet waartegen de partjj der clericalen wel zal voortgaan hare stem te verheffen en die nog al eens aanleiding tot botsing geven zalwaDneer zjj stipt wordt uitgevoerd. Maar zooals wg in Duitschland zien, valt er op de handhaving van wetten door de regeering niet veel te rekenen. In Xtalie was beweging van allerlei aard. De Minister van Finantien diende zgne begrooting in ofschoon hjj niet kon ontkennen, dat de militaire uit gaven vrjj wat millioenen hadden bedragen en een belangrjjke bres in de staatskas geschoten was toch het batig saldo nogal aanzienlijk en bracht bjj door deze mededeeling het parlement in een goed humeur. Voorts was er veel beweging naar aanleiding van het feest ter berrinnering aan den Siciliaanschen Vesper, dat aan den eenen kant vurig toegejuicht en van andere zjjde heftig afgekeurd werd. Ook de oude bekende Garibaldi heeft weder van zich doen hooren en spreken, door een soort van programma publiek te maken waarin hjj de kaart van Europa naar zgn zin verandert en eenige rjjken doet verdwjjnendie hg bjj anderen iadeelen wil. Het is mogeljjk een zeer verdienstelijk j plan, dat door hem ontworpen werd, maar waarschgn- ljjk zullen de betrokken mogendheden het niet dadeljjk met hem eens zgn en zal hg de verwezenlijking van zgne plannen zeker niet aanschouwen. In Spanje dreigt weder eene ministerieele crisis. Sedert er sprake van kwam, dat de fioantieele plannen van den Minister Camarte zullen afgekeurd worden, heeft het Kabioet gezegd dat het in dat geval zeker aftreden zon. Alles hangt er das van af, of de minis terieels meerderheid in de Kamer zich goedhoudt, want voor Spanje zelf zou het eeo ramp zgo, als hetwelk van een nieuw Kabioet nienwe voorstellen moest verwach ten. De rust in Catalonie wordt langzamerhand hersteld maar toch is de staat van beleg daar afgekondigd. Uit X?eter»bt»rar schreef men dezer dagen, dat een paar onlaogs gevangen genomen nihilisten bjj den moord op Keizer Alexander II gepleegd, waren betrok ken geweest en hoopte men vao dezen nadere bijzon derheden daaromtrent te vernemen. Het scbjjot weJ dat de Keizer medega&t in de maatregelen die tegea de Joden genomen wordenzoodat men bjjna denken zou dat dit mensohenras in Rusland van eene andere> natuur is dan elders. De Grieken willen ook al geen vrede en rust. Eerst heeft men den Minister Kormoodoaras gedwon gen af te treden en nu is er in de Kamer eene motie aangekondigd, ten doel hebbende de door dien Minister gevolgde politiek af te kearen. Gelukkig zal daarover eerst na het Paaschreces gehandeld wordeD en hebben dos de gemoederen eenigen tjjd om te bedaren. De Koning en de Koningin zullen maar eens op reis gaan. Gelukkige menschendie zich zoo van do moeiten en zorgen des levens kuonen onttrekken. Cornelia van der Biltde tweede zoon van den Amerikaanachen spoorwegkoning, die millioenen bezit, heeft zich Zondag door een pistoolschot van het leven beroofd. Sedert een proces dat hg had verloren tegen zgn broeder over de erfenis van zgn vader was hg zeer neerslachtig en in den laatsten tjjd deden er zich bjj hem verschijnselen van waanzin voor. Orïesaa 4 April. Het proces tegen Kossogorsky en Stepaooff, de moordenaars van generaal Strelnikotf, werd op 1 dezer met gesloten deuren behandeld. Den 2de bekrachtigde de Gonvernenr-Generaal het over hen gevelde doodvonnisen den 3de 's ochtends te 5 uren werd dit op de plaats der gevangenis door ophanging aan hen voltrokken, in tegenwoordigheid van eenige be ambten en een tiental burgers. De Ijjfcen werden naar bet quarantaine-kerkhof gebragt. Het beulswerk werd verrigt door een persoon die wegeDs moord tot dwang arbeid veroordeeld is. Aan welke gevaren men bjj een ballooreis zooal bloot staat, dit is dezer dagen gebleken bjj oen tocht door een bevaren luchtschipper tegen wil en dank van Dantzig naar Koningsbergen gedaan. Bjj gelegenheid van een feesteljjkheid dezer dagen te Dantzig gevierdhad men zich verstaan met den heer Opitz, een bekend luchtvaarder te Berljjn geves tigd. In den voormiddag te 10 uar werd de ballon aldaar opgelaten. Naoweljjks was het bevelAlles los f gegeven, of daar steeg de heer Opitz als een pijl uit een boog in de hoogtezoodat de toegestroomde menigte slechts een zeer kortstondig genot had van bet voor Dantzig vrjj zeldzame schouwspel, om eea ballon te zien opgaanwant binnen weinige minuten was hjj nit het gezigt, zich verwjjderende in de rigtiog van Koningsbergen. Er woei een flinke bries nit hot westen, teen de heer Opitz zich met arendsnelheid in de lucht verhief. Nauweljjks bevond hjj zich zoo ongeveer boven het midden van de Dantziger bocht, daar sloeg de wind eensklaps om en met eene snelle vaart dreef de ballon zeewaarts. 't Behoeft nanweljjks gezegd dat de luchtscbipper die rigting poogde te wjjzigen. Het eenige middel daartoe was nog hooger te klimmen. In een omme zien waren allo zakken ballast naar den aardbol terug gezonden maar 't hielp niet, want de noordeljjke kust des lands verwjjderde zich al sneller en sneller in zni- deljjke rigting. Hooger moest redding worden gezocht en zonder verwjjl vlogen over boord barometerkom pas, kaarten, de meegevoerde mondkost, dekens, klee- dingstukkeo in een woordal 't geen niet nagelvast was in de mand lag weldra op de bodem der Oostzee. Maar nog steeds werd hjj door den znidweateljjken wind verder zeewaarts gestnwd. Het eenige redmiddel was en bleefstjjgen, stjjgen, nog hooger stjjgen Toen de mand geheel leeg was, klom onze luchtvaarder in de takelage van zgn schip. Weldra zat hg schrjjliogs op den hoepel. Fluks het mes te voorschjjn gebaald. Koord voor koordwaar mee de mand aan den hoepel en het netwerk was bevestigdwerd afgesneden en weldra ging de mand denzelfden weg op van den inventarisdie er kort geleden uitgesmeten was. Al stjjgende kwam de ballon eindeljjk in een lucht stroom, die zich in noordwostelgke rigting bewoog, ten gevolge waarvan hjj de Duitscbe kust weer nader- bjj kwam. 't Hioid echter niet lang aan, want voortdurend ver anderde de wind van rigting. Dat wisselend spel der lncbtstroomen scheen een noodlottig einde van den ondernomen tocht te voorspellen. Twaalf aren lang dreef Opitz om een bekende zeemansuitdrukking te bezigen, op Gods genade door de lacht, als een speel bal niet der baren van de zeemaar van de telkens omspringende luchtstroomen. Omstreeks 10 nar des avonds zag hjj diep beneden zich den vuurtoren van Pillan, die ook voor hem hoog in de lnchtzeo tot een baak verstrekte. Nu of nooit I was de lens en met een fermen ruk aan de ventilljjn werd aan het gas, dat den ballon valde, de gelegen heid gegeven om te ontsnappenpjjlsnel daalde hjj en oogeveer l'/a mjjl van Pillau kwam de ballon op den vasten grond neer, tot groote vreugde, naar men be weert, van den luchtvaarder, die gedurende een half etmaal alle stnur over zgn onttakeld schip had verloren. Leon Peltzer heeft zgn stelsel van verdediging gewjj- zigd. Hjj heeft een langen brief geschreven aan den regter van ÏDBtructie, waarin hjj meldt dat hjj Bernays niet per ongeluk maar in een worsteling gedood heeft. Bernays zon hem bjj het binnenkomen herkend hebben, waarop hg weigerde de kamer binnen te gaan. Leon Peltzer heeft zich toen van zjjo prnik ontdaan en Ber nays gegrepen. In de worsteling die daarop volgde, nam Peltzer een geladen pistool van de tafel en schoot daarmede zjjo tegenstander dood. Hjj houdt dus niet meer vol dat hjj Bernays per ongelak gedood beeft. Allicht gebeurt het nu dat hjj nog verdere bekente nissen doet. Amsterdam 4 April. De direotie der stoom vaart maatschappjj Nederland schjjnt, helaas, de hoop vaa nog iets van de steeds vermiste drie sloepen van de Koning der Nederlanden te zullen vernemen, op te geveD. Derer dagen ten minste zjjn aan de familiën der nog vermiste passagiers, de waarden in geld of papier, die zjj bg den komm&ndant gedurende de reis ter bewaring hadden gegeven, en die alle in éene cassette bg de schipbreuk zgo gered, ter hand gesteld. Ook zgn aan de acbtergelatea betrekkingen der beman ning de aan de manschappen toekomende gage-gelden verstrekte Middelburg*, 6 April. In de vergadering van hetsZeeowsch genootschap derWetenschappen," gisteren avond alhier gehouden, zgn tot leden voorgedragen en benoemd de heeren G. J. W. Berghnjjs, prov. veearts leklasse; dr.J.C. Bolle, arts; J. C. Geelhnjjseo, predikant bg deEvang. Luth. gemeente F. G. de Liefde, leeraar aan het gym nasium en aan de R. H. 8., en dr. J. Kiemene, pred. bg de Ned. Herv. gemeente, allen te Middelburg. Dr. A. A. W. Hubrecht, conservator aan bet rjjks- maaeum van natanrlgke historie en lector aan de uni versiteit, en dr. D. de Loos, directeur der Hoogere Burgerschool, beiden te Leiden. G. Janse, conservator der bibliotheek enz. van het Koninkljik Zoologisch genootschap, te Amsterdam. H. W. T. Tjjdeman, predikant bg de Ned. Herv. gemeente te RoozeodaaJ. De Graaf de Mars, correspondent van het Mioisterie voor Openbaar Ooderwjjssecretaris van de »Socité historiqne", te Compiègne. J. W. Schorer, redacteur en uitgever van hetDeutsche Familiën blatt", te Berljjo en mr. Joh. Bobt. Daniël— Tjjssenlid vao het archaallogisoh genootschap, te Brigthon. Veere, 5 April. Heden nacht omstreeks 12 oren werden door de viscbslocp de Jonge Jan alhier elf visscherlieden binnengebragt, welke met groote moeite, wegens de zware braoding, bjj den Banjert in eene sloep waren opgevisobt. Zjj maaktea de bemanning nit van eene groote, aan de gebroeders Grabeels te Antwerpen toebehoorende vischsloep, de Leopold, welke vroeger voor Ylissingsche rekening gebouwd ia en gevaren beeft. De schipper verklaarde zich in de tonneo vergist te hebben, terwjjl de bemanning zich over den schipper beklaagde, die hen met kalm weder en Ooateljjken wind deze ramp bezorgd heeft. Het vaartuig sloeg spoedig na bet stooten over zjjde on is nn geheel verloren. De schipbreukelingen zgn bier onder dak gebragt en van het noodige voorzien, waarvoor zjj zich zeer dankbaar toonden. Goes, 7 April. Er zjjn van die dwazen, die hnn zin moeten hebben, dio de taken liever in het riet sturen, dan door iets toe te geren te toonen, dat zjj zich door anderen laten leidendio alles of niet* begeereoeo daa oog wel dit allee bepaald door bekrompen inzigten. Als zoodanig heeft men zich betoond io bet Ooiten van Zuid-Beveland bjj het stellen van een candidaat voor de Proviociale Staten. Nu Goes en Noord-Berelaod en vermoedeljjk ook wel bet westen van ons eiland de candidatuar van mr. O. de Witt Hamer steunen, komt de oosteljjke helft plotseling met een eigen candidaat voor den dagdat deel moet zgn zin hebben of I niets. Eo voor dit laatste bestaat groote kans. Immers j vereonigd moet do liberale partjj alle teilen bjjzetten om haren candidaat te doen slagen, en nu behoeft men juist geen ongeluksprofeet te zjjn om to voorspellen dat de tegonpartjj eene gemakkeljjke overwinning zal kunnen behalen. Hoe dikwgls is reeds de verzachting geslaaktOch waren alle meoscben wjjs Het schgnt evenwel dat de vervulling van dien wensch nog in eeno verre toe- I komst ligt. Alles of nietsliever zgn hoofd tegen den munr te pletter gestooten, dan de verstandigste partjj gekozen eo voor den maar op zjj te gaan. Liever een ichandeljjke nederlaag dan zgn geestverwant ter hulp te snellen. Beter vrienden te helpen dan vjjanden te deren, wordt hier opgevat in den zin alsof het beter zjjn zoa vjjanden dan vrienden te helpen. Wanneer bet bjj de opening der stembriefjes bljjkt, dat mr. Lncasse, de candidaat der tegenpaitjjen, de overwinning heeft behaald, dan zal Oosteljjk Zuid-Beveland ée treurige eer kunnen genieten van te hebben medegewerkt tot bet verliezen van den slag. Verdeel on heersch"! wordt door toedoen van de mannen nit O.-Znid-Beveland«Verdeel en verlies" 1 Als bg uitzoodering zgn ditmaal de Wijzen na eens niet in het Oosten woonachtig. Bljjkens het versing der nutscommissie voor de schoolspaarbanken wordt in deze gemeente door de schoolkinderen zeer veel gespaard, een resultaat, waar over men zich mag verheugen. Wel beweren pessimisten, dat het de ouders zgn die sparen en dat de kinderen evenveel blgven snoepen. Hel is zeer goed mogelgk dat ze gclgk hebben, maar het is niet minder waar, dat, wanneer de ouders het nnt van het sparen hebben leeren inzien, zjj or in het vervolg hunne telgen toe zullen weten te brengen. Moge dus het resultaat, wat de kinderen betreft, thans nog gering zjjn wat de pessimisten vergeten te bewjjzen geen enkele boom I valt ook met den eersten slag. Woensdag had hier de aaobesteding plaats der bedjjking van schorren onder Maire en Rilland, in het zoogenaamde verdronken land vao Znid-Bovelaod. Namens bestedere trad als deskundige op de beer Verwejj, ingenieur te Goes. Door den heer L. van Houwelinge te Hardingsveld werd ingeschreven voor 177000door den beer A. van der Mejjden te Hardings veld voor 173000 door den heer C. de Wilde te Katten- djjke voor 157000; en door den heer P. J. Vi9ser te Hansweert voor 155000. Voorloopig is het werk evenwel niet gegund. St.-Mnarte«f!i«l\jlc, 6 April. Zondag aanstaan de boopt Jacobus Daniè'lse, alhier, oud-strjjder van Waterloo, zjjn 88aten verjaardag te vieren. Hjj is de eenige nog levende oud-strjjder op het eiland Tboloo. Jammer is hot, dat bg, evenals misschien vele andere ond-strjjdere, die toch op zooveel dankbaarheid der ge- heele natie aanspraak hebben, en die zoo schaars wor deD, zgne luttele dagen in armoede moet doorbrengen. Zeker zon het niet onaardig zgn van diegenen, die hart voelen voor de ond-strjjders, nidien zjj dezen wnar- digen man eene verrassing zonden op zgn verjaardag. Zierikzee, 7 April. Bjj vonnis der Arrondisse- ments-Regtbank alhier van heden, zgn veroordeeld lo, L. H. van O, te Zierikzee, wegens beleediging met woorden en geweldadigheid tegen een bedienend be ambte, tot 6 dagen gevangenisstraf en 8 boete subs. 2 dagen gevangenisstraf 2o. A. K., te Brouwershaven, wegens enkele diefstal, tot 8 dagen gevangenisstraf 3o* J. van F., A. van den H. en M. van den H., te Burgb, wegens enkelen diefstal te zamen en in vereeni- ging gepleegd, de late tot 21 dagen gevangenisstraf in eenzame opslnitiDg te ondergaan, de beide laatsten ieder tot eene gevangenisstraf van 8 dagen 4o. L. van der H., te Tholen, wegens het bevisschen van de Schelde en Zeeuwsche Stroomen, tot 10 boete, tabe. 3 dagen gevangenisstraf. De Regtbank heeft verder L. van G. te Sohnddebenrs, beklaagd van het toedienen vaD bier aan iemand die reeds in kennelgken staat van dronkenschap verkeerde, vrijgesproken, op grond dat niet wettig en overtuigend was bewezen, dat beklaagde dat bier had toegediend. 6 April. Ia de gisteren en beden gehouden zittin gen van den Gemeenteraad is 0. a. bepaald, dat de be- looniog van den Sohatter voor d® huurwaarde, bedoeld bg art. 6 der Drankwet zal bedragen ƒ75, per jaar, terwjjl hjj het eerste jaar eene toelage zal genieten van 50. Het voorl. Kohier der Hondenbelasting over 1882 is vastgesteld op 480 en dat van den Hoofdei. Omslag op 22149,40, berekend tegen 2,80% *&n elke 100 belastbaar inkomen. De rekening van den Btraatweg Zierikzee—Brouwers haven is gesteld in handen eener Commissie, bestaande nit de HH. Mulock Houwer, Moolenburgh en Schneiders, terwjjl die van de Kamer van Koophandel en van bet Pensioen- en WedawenfondB der gemeente-ambtenaren zgn goedgekeurd. Aan den beer G. Brandtis eervol ontslag verleend «Is oaderwjjeer alhier, wegens zgne benoeming tot hoofd der school te Zonnemaire. Bljjkens het provinciaalblad no. 37 van 1882 be droeg de bevolkiog op 31 December 1881 van Middel burg 15939 personen. Vlissingen 10432 personen. Zierikzee 70G2 personen. Goes 6301 personeD. St.-Maarteasdjjk 2692 personen. Tholen 2034 per sonen.' St.-Anoaland 2275 personen. Bruinisse 2138 personen. Brouwershaven 1832 personen. Naar men verneemt zal de Tweede Kamer den 24n dezer bgeenkomeo. Volgens de Landbouto-Courant wordt te Parjjs 100 francs voor gemeste kalkoenen betaald. Het blad wjjst op bet voordeel, dat het kwecken en mesten van die vogels voor ons land eene goede bron van inkomsten zou kannen zgn, waarvoor betrekkeljjk weinig kapitaal vereUcht wordt. Onder zeer eigenaardige omstandigheden is in een water-en-vuuroeeriog te Bergen-op-Zoom een diefstal gepleegd van ODgeveer 125 aan contanten. Terwjjl de man naar de kerk was, en de vrouw met een buurvronw in den winkel stond te praten, schgnt iemand die met de localiteit van het huis bekend was, naar boven te zgn gegaan en het geld uit een kast te hebben ontvreemd. De diefstal moet ongeveer elf uur 's voormiddags hebben plaats gehadzonder dat men iemand gezien of gehoord heeft. De jastitie beeft vermoedens, maar nog geen zeker heid omtrent den schuldige. Omtrent de reden van bet overhaast vertrek van den heer A. Kuipers zendt men aan bet »N. v. d. D." van verschillende zjjden nadere inligtingenwelke op het volgende neerkomen De heer Kuipers beeft indertijd een accept geteekend ten behoeve vun een thans gewezen notaris, die eebter, toen de vervaldag daar was, niet gezorgd had, dat geld tot dekking aanwozig wa». In den val vao den notaris is toen de heer Kuipers medegesleepten thans stond sjjo gjjzeliog te wachten. To Leiden had Zoodag namiddag eene tragische scène plaats. Een jongmeosch van 21 jaren, genaamd v. W., wierp tich tegen den grond, uitroepende: »Ik heb uijj zelven vergeven", na vooraf eenige witte zeltstandigheden te hebben weggeworpen, welke bet uiterljjk hadden van pijpjes pepermom, en door de kin deren werden opgeraapt. Het bleek eebter dut bedoeld jongmensch beschonken was. Door ceoige personen werd hjj weggeleiddoch men ontdekte tevens dal de weggeworpen bestaDddeelen vergiftige warenen wel cyankalium. Door de geluk kige tusschenkomst van de in de nabjjbeid wonende dames H., die bedoeld vergiit kenden, werden de door de kinderen opgeraapte stukjes in het water geworpen, zonder dat het tot hiertoe is gebleken dat een hunner daarvan nadoclige gevolgen heeft ondervonden, en zulks niettegenstaande cyankalium een onmiddelljjk doodeljjk vergift is. Het behoeft wol niet te worden gezegd dat v. W. spoedig daarna door de politie in verzekerde bewaring werd genomoD, van wien het tevens bleek dat hjj zich aan misbruik vao vertrouwen tegenover zjjn patroon, den photograaf H., had schuldig gemaakt. Naar hjj echter seide, had hjj, om een eind aan zgn leven te maken de cyankalium gekocht bjj de drogisten R. en K. aldaar. Er reist in de streken van Onderdendam een scha renslijper rond, die zgn beroep uitoefent op een tot dasver onbekende wjjze. Hg houdt er nl. een stoom machine op na, die hjj zelf heeft nitgevondeD en aan de fabriek van den heer 8mit te Hoogezand beeft laten maken. Deze scharenslijperHarms geheeteois eaa gezeten borger van Dalen, waar hjj den winter door brengt; 'stomers reist bg de noordeljjke provinciën af met een grooten kermiswagen, die, behalve zjjn stoomslgpmachine, alles bevat, wat voor zgo bedrjjf en voor zgn klein huishonden vereischt wordt. Hoewel de profetiën in den laatsten tjjd veel van haar krediet verloren hebben men denke slechts aan de voorspelling van het einde der wereld, dat don 15 Nov. van bet afgeloopen jaar moest plaatst hebben is het toch do moeite waard de aandacht te vestigen op de volgende, te meer daar zjj reeds in vervulling is overgegaan. Volgens de profetie welke van bet jaar 1660 dateert en aan den Rntilio Beoincase, wordt toe geschreven, zou in bet jaar 1882 de aarde aan den reebtstr. invloed van de planeet Venus zgn onder worpen. Dit moet ten gevolge bobben dat de winter zacht zal zgn, hetgeen wg inderdaad waargenomen hebben. De lente zal ook zacht en do zomer zeer heet zgn-, daarentegen zal men in het begin van den berfBt reeds jjs waarnemen. Dat jaargetijde moet zich tevens door talrjjke ziekten onder de jongelieden en eene besmitteljjke oogziekte kenmetkob. De oogateD zullen overvloedig, maar de druiven slecht zgn. Er zullen verscheidene schokken van aardbevingen worden gevoeld, terwjjl de hagel den landbouw groot nadeel zal toe brengen. De Bterfte onder de onde menechen cd onder de dieren zal zeer groot wezen. Er zullen gewigtige diplomatieke onderhandelingen en reieea ran vorsten en booge personages plaats hebben. De regeeriogen zullen hare onderdanen met gehate belastingen bezwa ren, waarvan revolutionaire woelingen het gevolg zullen zgn. Er zullen bloedige oorlogen worden gevoerd, die den val van verscheidene koninkrgken na zich zullen slepen. Tot overmaat van ramp zullen tal van pro cessen gevoerd wórden. De voorspellingen dier profetie zgn over het geheel zoo alledaagsch van aard, dat er ten minste een ge heel deel van waar kan zgo. Welligt heeft die profeet, doelende op de prooessen, toen ook al voorzien, dat in 1882 de drankwet van kracht zoude zjjn? Kerknieuws. Middelburg, 6 April. Na het vertrek van den heer J. P. Nonhebei naar Dordrecht hebben bier reeds twee vergeefsche beroepingen tot predikant bg de Ned. Herv. gemeente alhier plaats gehad. Gisteren-avond is het beroepingswerk weder hervat en het vroegere vier tal aangevuld met den heer J. Koster, predikant te

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1