Zlllllk/ilSllli; NIEUWSBODE. No. 4(500. 58ste Jaarg. Dingsdag 4 April 1882. PAARDEN, RUND- I ANDER VEE, Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATÜRDAG. De prijs per 3 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN, van 1—3 regels 30 Cts., meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 9 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaateruimte berelcend. Kennisgeving. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter ken nis van de Ingezetenen, dat er op Woeusdag den APRIL e. Ir.des namiddags te V aar op het Raadhuis alhier, een e openbare Vergadering van den Gemeente-raad zal gehoaden worden. Zibbikzzb, den 3 April 1882. De Burgemeester voornoemd, J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. ZAKEN TER TAFEL TE BRENGEN Mededeeling van ingekomen stakken. Bepaling der belooning van den Schatter voor de huurwaarde, bedoeld by art. 6 der Drankwet. Behandeling der kohieren van de Hondenbelasting en den Hoofdeljjken omslag voor 1882; enz. Nieuwstijdingen. RmeriBa. Een vreeseljjke ramp vond plaats op den Missisippi nabjj Memphis. Een atoomboot van New-Orleans naar Cincinnatimet 40 passagiers en 60 man scheepsvolk aan boord, vloog in brand. Men slaagde er wel in snel aan den oever te komen maar toen zg vastgomeerd lag brak de lgnvoordat er nog vele personen af waren en door den sterken stroom meegesleeptdreef het brandende gevaarte naar het midden der rivier. De meeste passagiers lagen te beddaar 't nog voor het aanbreken van den dag geschiedde, en konden niet spoedig gerei worden. Vgf en dertig personen, meest vrouwen ea kinderen, zgn verdronken of ver brand. De geheele menagerie van een circusdat aan boord was is mede verbrand. Uttslnnh. Er is weder een nieuw nommer van het nihilistische blad de Volkswil verschenen. Het is godagteekend Fe bruary. In het hoofdartikel wordt gezegd, dat da indruk van den moord op den keizer in Maart 1881 trooatrgfc was voor de nihilistische party, ofschoon in oogewenschte rigting. De illusion der nihilisten nopens de Russische maatichappg werden bedrogen. Deindruk van den moord toch was een bewy» van de magta- looze apathie der beschaafde volksklassen. De nihilis tische partg zal desniettegenstaande voortgaan met zameazweringen te organiseren tegen den geveBtigden staat van zaken en de revolntie trachten te groeperen in het hart des'Rgks. Aan het slot van het artikel wordt herhaald, dat de partg, in spjjt van allen tegen stand, zal voortgaan met desorganiseren waar zg dit onvormgdelgk acht. Mannen, die weten te sterven voor hanne zaak, laten zich niet weerhouden door bedriegelgke laster of door martelingen. >Overwinnon of sterven" blgfc hunne leuze. St. Petersburg:31 Maart. De Czaar heeft aan de veroordeelden tot de doodstraf in hetTrigonia- Srocea gratie verleend en de doodstraf veranderd in wangarbeid in de mgnen voor onbepaalden tgd. Alloen t9n aanzien van den marine-officier Suchanoff is eane uitzondering gemaakt. De onteereode straf van ophan ging is echter gewgzigd in de doodstraf door den kogel. Deze straf wordt heden te Kroonstad voltrokken. JFrtmferijfe. Zekere M&thilde L.te Parijs als kamermeisje in dienstwas opgevoed in hot Vondelingshuis en had nooit iets van hare ouders gehoord tot zg dezer dagen een brief kreeg van een notaris in den omtrek, haar kennis gevende dat haar vaderde heer V.gestorven was en haar een vermogoa had nagelaten van 600,000 fres. Intusschen eisebt het Vondolingnhais de helft ter vergooding van de aan hare opvoediog ten koste gelegde sommen. aSIUbctlitub. Amsterdam, 2 April. Het stoomschip Surrey van de Kon. Ned. Stoomboot-Maatschappg vertrok heden met 1011 landverhuizers. Dingsdag heeft een meisje van H'/a jaar te Am sterdam heimeljjk de ouderlgke woning verlaten en wordt tot hedeo toe vrachteloos door de politie na gespoord. Zg moet een brief hebben achtergelaten, waarin zg haren vader alle onderzoek naar haar ont raadt aangezien zg reeds zeer ver verwgderd is. De vronw, die in de Czaar Poterstraat te Am sterdam op 10 Maart jl. door haar man in den hals werd gesnedenneemt langzamerhand in beterschap toe. Sinds dien tgd is zg in 't gasthuis verpleegd en kunst matig door een buisje in de keel gevoed. Sedert een paar dagen heeft zij weder op de natunrlgkc wgze eenig vloeibaar voedsel knnnen gebruiken, dank zy de goede genezing van de keelwond, die vry groot was, doch thans zoo goed als gesloteu is. Ook baar na- tnnrljjk kraambed is goed afgeloopen en het kindje is gezond. Haar moeder hoeft nog voortdurend vergunning bg haar te zgn. Dordreoht31 Maart. In eene gisterenavond te 8 nar alhier gehouden vergadering van belangstel lende ingezetenen is besloten aan den Minister van Waterstaat enz. een verzoekschrift in te zendenten doel hebbende, na onderzoek eener commissie van des- knndigeD, om het Hellegat, het Voorosche Kanaal, de Dortsche Kil en hot Mallegat tot op een diepte van 70 decimeter nit tedicpeo, ten einde gedaan te krggen, dat schepen met ongebroken lading van zee regtstreeks naar Rotterdam of Dordrecht kunnen komen en daar door te voorkomen, dat een grootero verplaatsing van onze scheepvaart naar Antwerpen plaats hebbe, daar beide genoemde plaatsen voor goederenvervoer naar den Rgn oneindig gunstiger gelegen zgn en dus aan de mededinging met een buitenlandsche haven gemak kelijk het hoofd zullen kannen bieden. Afdrukken van het rekwest zullen gezonden worden aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer en aan verschillende Kamers van Koophandel, hopende daardoor de aandacht op het belangrijke onderwerp te vestigen en zoodoende een beweging in het leven te roepen, om eerst een onder zoek in te stellen ter verbetering van de oude bestaande waterwegen, alvorens 30 millioea ten offer te brengen aan de verbetering van den ontworpen waterweg van Rotterdam naar zee, waarvan de gnnstige uitslag door verschillende deskandigen wordt betwgfeld. Oostbnrg. Voor de vacanto betrekking van hoofd der openbare school alhier, waaraan eene jaar wedde van 1220 gld. is verbonden, hebben zich slechts 5 sollicitanten aangemeld. Middelbare:, 2 April. Voor de te Goes te hou den tentoonstelling van voorwerpen van njjverheid en knnat hebben zich bjj de sab-oommissie alhier 42 in zenders aangegeven. Te Goes was dit cjjfer acht dagen geleden 32. Maar nit Zierikzee en de distrc- ten is hier niets vernomen, 'tls toch niet te denken, dat men ddér, en allerminst te Zierikzee, door afwezig heid zal willen schitteren Donderdag had op de reede to Vlissiogen het volgende plaats Een joDgendie van eeno Grieksche brik te Ant werpen was gedejerteerdwerd door zgn vaderdie tot de bemanning van het schip behoordeterwgl het schip op de reede alhier geaokerd wasweer aan boord gebragt. Nauwelgks aan boord terug, sprong de jongen over de verschansing te water, zgn vader hem achterna. Deze redde hem ten kost) van zgn eigen leven, daar hg toen men den jongen aanpakte, eensklaps in de diepte verdween. Zgn lgk is nog niet gevonden. Goes, 1 April. De Minister van Justitie heeft eenigen tgd geleden aan de procnreurs-geneiail bg de geregtshoven eene aanschryviDg gezonden, waarby hg er opwgst, dat bg de inspectie van een der hypotheek- kantoren is gebleken dat versoheidene notarissen bg het afdrukken van hun ambtszegel eene soort van inkt gebruiken, die na een betrekkelyk korten tgd slechts bgna onmerkbare sporea achterlaat. Sommige afdruk ken, die in 1879 waren gesteld, vertoonden uu nog sleohts een cirkelvormigen kring. De Minister was van oordeel, dat het gebruik van den zoogenaamden hectograaf-iokt als oorzaak van dit verachgnsel moest worden aange merkt. ZEx. noodigde boven genoemde ambtenaren uit de notarissen in han ressoit aan to bevelen in het vervolg zoodanige inktsoort te gebruiken, dat de afdruk zoo lang mogelijk zigtbaar bljjve. De Amaterdamsche fabrikant N. Tetterode getoigde daarop dat dit gebrek van den hectograaf-inkt voort vloeide uit de aanwending van aniline-kleurstof bjj de vervaardiging van deze inktsoorten bg meendedat aan soortgelgke ervaringen de meekrapteelt nieuwen bloei te danken heeft en zon hebben. Doch wanneer nu het aschgehalte, dat is het onbruik bare gedeelte van de meekrap zoo hoog is, als door de firma A. Hartevelt Co. is ontdektzgn dan de meekrap-ba- en verwerkers niet zelf de oorzaak dat het artikel opnieuw in discrediet zal geraken Die ooren heeft om te hooren, die hoore 2 April. In tegenwoordigheid van «enige auto riteiten ea belangstellenden werd door don voorzitter van het bestuur der ambachtsschooldr. A. W. van Campenaan een der leerliagen dier inrichting esn diploma uitgereikt wegens volbrachten leertyd. In de hartelijkste bewoordingen wenschte hjj den jongeling gelnk en tevens met zgn gunstigeo uitslag be kroond eindexamen der burgeravondschool. Zoowel van bekwaamheid in het vak van timmorman als van ontwikkeling van den geest had hg alzoo de schrifte lijke bewjjzendie den jongeling in de beste werk plaatseer onzer groote steden inleiden kunnen. Reeds menige jongeling, die op onze ambachtsschool zyne opleiding ontving is tot een alleszins bekwaam werk man gerjjptdie in de voornaamste timmermanswerk plaatsen met graagte werd ontvangen. Meer en moer begint deze instelling dan ook de sympathie te ver werven die ze zoo ruimschoots verdient. Ten bewjjze daarvoor dienedat zich voor den nieuwen curcus weder 9 nieuwe leerlingen hebben aangemeld, waarvan evenwel twee wegens onvoldoende ontwikkeling moesten worden afgewezen, zoodat do cursus 18"/,3 met 18 leerlingen begint. In alle oprichten bljjkt betdat de leeraar in het timmeren de beer M. Hoogeiteger ia de rechte man op de rechte plaats. Deer zes leerlingen van het laatste studiejaar dor Burgeravondschooldie zich daarvoor hadden aange meld is met goed gevolg eindexamen gedaan. Als eene bijzonderheid mag daarbij worden vermelddat een der geslaagden nog slechts den leeftyd heeft bereikt van 14 jaren. Yeraeke, 1 "April. "Het rnks-telegraafkantoor alhier behandelde in Maart 372 tolegiammen. Weinig oesters weinig telegrammen. Die schaal slant hier nooit door. Verleden jaar ia do maand April zaten nog kweekers met smart op koopers te wachten en nn kannen de afnemers geoD vaatje meer vait krjjgen. Het oester-saisoen kan dan ook als geëindigd beschouwd worden, want waar niet is verliest de Keizer zgn regt. Wel beproeft men nog, tegen de nieuwe verpachtingen de gouden eieren van de hen nit de diepte op te halen, zonder ze te vinden. Het is voor de handelaren te hopen, dat do zeer hooge prgzen hun vergoeding schon ken voor de kleine hoeveelheid als men in aanmerking neemt, dat vele zoogenaamde twijfelaars roads in dit Baisoen zgn verbruikt, dia in het aanstaande naisoon resolute oesters zouden zjja geweest, dan ziet het er voor de koopers wéér niet best uit tegen den aanstaan den winter. ^Wolfaarts<iyic. De alhier dezer dagen opgc- rigte handboogschut'.erg heeft Zaturdagnamiddag, dca 1 dezer, een aanvang gemaakt met hare schietoefeoingoa op een terrein achter de herberg van C. van Strien, waarmede zg wekeljjks wenscht voort te gaan. Aan- vankelgk bestaat zg nit 14 leden. Nlenwdorp, (gem. 's Heer Arendskerke). De heer Dirk Happee, sinds 21 April 1846 den 2den onder wijzersrang bezittende, die van 1852—1858 eerst als hoofdonderwijzer aan deopenbare school alhier fangeerde, en daarna in 1861 aan de bier in 1859 opgerigte bij zondere school der Chr. Geref. gemeente tot hoofd werd aangesteld, is nn met 1 Maart j. 1., op 59*jarigen leef tijd, wegens verschil over godsdienstige gevoelensuit zgoe betrekking ontslagooen zal waaracbgoljjk het onderwijzersvak vaarwel gaan zeggen. Die school waarvan de kinderen thaos, op eene kleine uitzonde ring na, geen schoolonderwgs ontvangen, is voorloopig gesloteD. Zierllszee, 1 April. De onderwgzers uit het arrondissement Schouwen—Duiveland vergaderden he den ten huize van den heer W. Kataar. De Voorzitter, de heer mr. Schneiders van Gregffeoawerth, opende met een gepast woord de vergadering en bragt eon afscheids groet aan de leden namens den heer C. van Loo, hoofd der school te Zonnemaire, die echrifteljjk kennis had gegeven, dat hg verhinderd was de vergadoriog bg te woDen en daardoor de gelegenheid miste voor zgn vertrek naar Melissapt persoonlijk afscheid te nemen. Voor de pauze werden de notulen gelezen, verslagen van de verschillende gezelschappen nitgebragt, rekening en verantwoording gedaan van het gehouden beheer over 'tafgeloopeu jaar en eene circulaire, namens de vereeniging Volksonderwijs aan het bestuur toegezon den, in behandeling genomen. Do vraag naar de hulp middelen bjj het aanschouwelijk ondorwjjs op de lagere scholen in dit arrondissement word door de hoofden der scholen, voor zoover zg aanwezig wareD, beantwoord en overeenkomstig deze antwoorden de staat ingevuld, die bovengenoemde circulaire vergezelde. Na de panze beantwoordde de heer Oosterman de vraag: Is kennis van onze staatsinstellingen noodig en nntiig voor den onderwijzer? Ref. beweerde, dat de onder vinding op vergelgkende examens opgedaan, hem heeft geleerd, dat veol onderwgzers te weinig op de hoogte zjju van dit vak en meende dat een grondiger kennis daarvan voor den onderwijzer vooral nuttig en noodig is. Hjj meende die onvoldoende kennis ton deele te moe ten toeschijnen aan de onbekendheid met goede en goedkoope handboeken voor dit vak en nam de vrjjheid eenige werkjes aan do hand te doen, die de fioantieele krachten van den onderwijzer niet te boven gaan en toch eene dnideljjke besohrjjviog bevatten van onze staatsinstellingen. Onder meer noemde hg het werkje >Hoe George een man werd." In een degelyk opstel behandelde dhr. Bglo van Nieuwerkerk»De blyspel- dichters van Bredero on Langendgk." Uit dit opstel bleek, dat Bredero als raenscb en dichter verre boven Langendgk staat. Spteker oogstte bjj monde van den voorzitter, den dank in van de vergadering. Ten slotte vestigde de heer Oosterman de aandacht op de laatst alhier gehoaden meetiDg uitgegaan van »De Unie" Algemeen waren de leden van oordeel, dat dergelyke samenkomsten tot geen vraohtbaar debat kunnen leiden. Niets meer aan de orde zjjnde, wenscht do voorzitter den onderwgzers een prettige Paasch-vacantie en elait de vergadering. Door deo Hoogwelgeb; Heer Jhr. J. L. de Jonge, oud lid der Tweede Kamer, is aan de Chr. Geref. gem. te Zierikzee (afdeeling St. Domusstraat) ten geschenke gegeven het thans in huur zjjnde kerkgebouw met catechisatiekamer en bybehoorenden inventaris bene vens een daarachter liggend stak gronds, alles vrg vaa kosten. De heeren jhr. mr. M. J. Schnurbeque Boejje president van de arrondissements-regtbank te Zierikzee, S. H. Buytendjjk, predikant te IJselsteinC. P. Hof stede de Groot, hoogleeraar te Groningen, P. M. Keiler van Hoorn, predikant te DordrechtH. P. 8chim van der Loeff, predikant te GoudaJ. H. L. Roozemeyer predikant te Arnhem en J. R. Steinmetzmajoor van den prov. staf te 's Gravenhage, hebben zich vereeoigd tot een voorloopige Commissie tot hot ontwerpen van bepaliogea voor een op te xigten »Nederlandsche Zon- dagbond." Op 4 April zal deze Commissie hare eerste vergadering honden te Utrecht. I Met iogaDg van 1 April zal het Rgkstslegraaf- kantoor te Cortgeoe open zgn op werkdagen van 81/, tot 12 nar 'svoor- on van l'/j tot 3'/j en 4'/a tot 7 nar 's namiddags. De diensttgd op Zon- en feestdagen bljjlt onveranderd. Zondag overleed te Goor de beer H., ond-ontvan- ger der directe belastingen te Slochtereu, die io 1831 bg den tiendaagschen veldtogt uittrok, als 2e luitenant bg het 2e battillon der mobiele Overgselsche echutterg en toen te Leiden door vermoeienis en koortsen over weldigd, zoodanig ziek werd, dat hjj, na drie dagen lgdens, geheel bniten bewustzgn als dood werd beschouwd. Het scheelde niet veel of bg was levend begraven geworden, daar men zgn goed reeds had geïnventari seerd, de timmerman de maat van de kist had genomen en alles verder in gereedheid was gebragt om hem den volgenden morgen ter aarde te bestellen, toen door een toeval de coosulent-cbirnrgijn van den KoniDg, de heer Logger, die juist uit Den Haag kwam, *s avonds in de sociëteit over bet ziekeogeval boorde spreken en gaar ne den doode eens in oogenscboaw wilde nemen. Na hem goed beschouwd te hebben en alle mogelgke middelen te hebben aaogewend, scheen hg toch nog onvoldaan, en nam nu zgn toevlugt tot een laatst3 middel, namelyk, om door het ingieteo van een weinig ouden Rgnwjjn waarvoor de mond opoogesohroefd moest worden ts trachten de levccsgeoitoa we Ier op te wekkeo, waarin hg gelukkig slaagde. De bljjd- 8Chap van den sebgndoode, die alles gehoord had wat er gedurende al den tgd van zgn bewusteloosheid, over hem gesproken werd, laat zich natuurlyk niot beschrij ven. Hg herstelde spoedig geheel en al, was tot 1865 ODtvangor te Oost-Marsum, sukkelde daarna veel aan de oogen en was na 1879 tengevolge van een lichte zenuwberoerte memorieloos, terwjjl bg nu dus ruim 50 jaren na zjjn wondervolle roddiog werkolyk ge storven is. Niet gaarne sprak hg over zgn ontzettende ondervinding, waarvan zgn geheele leven lang do keo- teekenen zigtbaar waren aan de tanden, door het Oponschroo7en van don mond. Zierilcasocs 3 April. De ArrODdissements-Regt- bank alhier, hoeft G. G., jagtopzioner to Scherpenisio, beklaagd van het afleggen van valsche getuigenis in een strafzaak, verwezen naar rien Procureur-Generaal by hot gerogtshof te 'sHige, met bevel, dat do be klaagde, die zich op vrye voeten bevond, in hechtenis zal worden gOBteld. Naar aanleiding van dat bevel is G. Vrydag jl. gevankelgk naar het Huis van Arrest alhier overgebragt. Ter toregtzitting van 24 Maart II. werd do zaak be handeld van M. H., tapster te Bronworshayen, beklaagd van bot bevorderen van onzedelgkheid bg jonge lieden beneden de 21 jaar. De Ambtenaar van het O. M. Mr. Ort, hield de scbnld van beklaagde vol on requireerde dat zg zou worden veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf van 9 maanden, 25 boete en ontzegging van alle voogdg of curatorschap gedurende 5 jaar. Do verdediger Jhr. Mr. Schnnrbeqne Boejje, achtte de feiten niet bewezen en coucludeerdo tot vrjjspraak. Bg vonnis van 31 Maart 11. beeft de Regtbank do beklaagde op grond dat de baa' te laste gelogde foiten niet wettig en overtuigend waren bewezen, vrijgesproken. De Regtbank heeft vorder vier personen uit Kerkworve, beklaagd van hot toedienen van bedwelmendco drank aan iemand, die reeds in staat van kenneljjken dronken schap verkeerde, vrggesproken, op grond dat niet wettig en overtuigend was bewezeo, dat de beklaagden aan hom nog borrels sterken of bedwolmendoo drank hadden gegeven, toen deze reeds beschonken was. Reeds menigmaal is de wensoh geuit, dat de oude centen mogtec worden opgeruimd wegens hunne groote overeenkomst met de 2'f9 ceotsstukken. Dat deze ook tot bedrog aanleiding kan geven, bleak dezer dagen toen 40 oude centen in een pakje voor f 1,— in be taling werd gegeven zoodat zich de eene vergissing bg de andere voegde. Aan het December nommer van de algemeene Statistiek uitgegeven van wege den Minister van Finan ciën, ODtleenen wg, dat de uitvoeren van Meekrap naar het Buitenland hebben bedragen in 1879, 4325 vaten, in 18802350 vaten en in 1881, 2975 vateD, het vat berekend op ongeveer 600 Kilogram. Zelden waren in de Zevenwolden (Z. O. hoek van Friesland) zooveel aardappelen vóorbanden als thans. Bgna ieder landbouwer heeft groote boopeo in kuilen bg de schuur geborgen. Ia den herfst des vorigen jaars waren do prgzen laag en men hoopte, dat men nn in bet voorjaar meer zou bedingen- Dit is echter niet het geval. Er is weinig vraag. Gemiddeld kan men de beste soort (zandaardappelen) bekomen voor /1,20 het mud en die goedkoopte zal aanhouden. De Pr. Over. en Zw. Cl. heeft dezer dagen van den heer Maarschalk, gonvernements-landmeter in de Trans vaal, een schrgven ontvangeD, dat als antwoord kan strekken op de brieven, tot bem gerigt, en tevens eenige wenken bevat voor hen, die zich een nieuw vaderland in de Transvaal willen zoeken. Nu de aan dacht meer en meer op Zuid-Afrika wordt gevestigd en men plannen voor emigratie en stoomvaartlgn der waarts ODtwerpt, verdient ook dit woord overweging. Het schrgven luidt als volgt: »Als een antwoord op het groote aantal brieven, welke ik ontving van de Hollandsche jongelieden, die begeorig znn om naar de Transvaal te verbnizen, diene over het algemeen het volgende Niettegenstaande het bg mg vait staat, dat hier voor iedereen, die kan en wil werken, meer dan zgn brood is te verdienen, raad ik niemand om naar bier te komen. Zeker is hier plaats voor vele fatsoenlgke jongelieden, die in staat zgn als boerenechoolmeester dienst te doen, maar ook voor schoenmakers, kleer makers, timmerlieden, schrgnwerkers en smeden. In vele brieven wordt mg gevraagd of hier fortuin te maken is. Bepaalde fortuinmakers doen beter thnis te blgven. Men moet naar de Transvaal verhuizen met het idee om dit land tot zgn nienw vaderland te kiezen. Denk niet dat het leven bier zoo gemakkelgk is als in Holland. Er is hier veal dat oen Hollander tegenvalt, maar daarentegen voelt men zich meer on- afhankelgk. Hoe minder kleeren men uit Holland medebrengt hoe beter, tenzy men van plan is zich in een dorp voor de uitoefening van een beroep te vestigen, anders heeft men daar last van. Een werkman, b. v. oen metse- eelaar of timmerman, doet het best om den boer op te gaan,met Diets anders dan zgn gereedschap en een overig stel kleeren enz. Stellig zal hg werk krggen en spoedig een paard verdiend hebbeD, dat hem veel dienst kan doen om met zgn hebben en houden van d|ean naar den anderen boer te komen. Op die ma nier heeft men weinig kans geld te verteren, en kan bgna alles wat men verdient overhouden. Van vergoeding van reiskosteo, waarom vele jonge- lieden, aspirant-schoolmeesters, vragen, is gesn sprake. Kerknieuws. Beroepen te Poortvliet, Ds. A. L, Geselschap te Nieuwerkerk a/d IJssel. Ds. J. Koster, pred. bg de Herv. gem. t3 Wissen- I kerke, heeft bedankt voor het beroep naat Amsterdam. Sohoolnieuws. Drietal voor de benoeming van een hoofd de* school te Zonnemaire, de heeren Fremie te Sliedrecht, P. Nieuw- dorp te Dreischor en Brandt te Zierikzee. (De benoe- ming zal heden Maandag geschieden.) Drietal voor de benoeming van een hoofd der school t9 Yerseke, de heeren: J. Bonwens te Katendrecht, A. Kok te Zaamslag en J. v. d. Ende te Nienw- en St. Janeland. De nienwe cnrsos (1882—1883) der Rgks-Normaal- lessen te Zierikzeevangt hedeD aan met 40 kweeke- lingen, nl. 10 in de le, 8 in do 2e, 6 in de 3e en 16 in de 4e klas6e. Den 18 en 25 Maart werd te Oostbnrg examen ge houden voor de Rijke normaallessen aldaar. Aan dit examen nam ook desl Mej. C. J. de Groot, leerling aan de openbare lagere school te Ellewoatsdgk, die na afgelegd examen het genoegen mogt smaken in de 3de kl. geplaats te worden. Gemengde Berlgteu. Te Oosterwolde is door een landbouwer reeds het eerste gras gemaaid. De machinist van den trein, die van Gent dadelyk doorrgdt naar Brussel, bad io zgne verstrooidheid vergeten kolen in te nemen. Reeds te Dildeo moest de trein stilhouden eo was de stati onschef verpligt op eene nabnrige hofstede bout te halen, om den trein in de gelegenheid te stellen tot Brussel door to rydeo, waar bg osn uur te laat aankwam. Een boerenzoon ta Dr. wordt aangeraden zgn lastertong wat in toom te houden en vooral niet te trachten een predikant le dwingen zgn meisje aan te nemen, die als lidmaat is afgeweten, daar het tooh vergeefscho moeite is. Dos, bluffermet nw mis verstand, Beleodig niet een predikant, Want 't is met u toch zoo gesteld, Veelal wind en weinig geld. »Zie zoo," zegt een notaris-klerk te M., >nu wg weer bevriend zgn met een officier, kan ik gerust van hnie, ook om te kegelen. Beter huiBwachtcr bg mgne vrouw, dan een man met een sabel, kan ik niet ver langen." Een heer te Br. moest wel voor betere sluiting zorgen als er een meisje op zgne kamer komt, daar tg bespiedt worden. Voor eene winkelierster te Stavenisse was bet beter corst een half pond zeep to latm gebruiken om haro muts schoon te wasachen, dan te praten van dat meisje dat op boeken en kanten staat. Een zeer jeugdig meisje te Y., die met Mei wil gaan trouwen, wordt aangeraden haar vnile tong wat in toom te hoaden en toovcsl kwaad niet to spre ken van getrouwde menschen. Een dikke vrouw nit eeo winkel aldaar moest zooveel niet van anderen praten, want als tg op zich zeiven neGiziet, dan kan zg wel zwggen. LI. Donderdagnacht is een leeuw losgebroken en teregt gekomen in een hok, waarin can oude boerenknecht zat-, een buitengewoon lang mensob, die daar geregeld op duifjes past, verschrikte natuurlyk zeer, doch mogt er toch eindelgk in slagen de leeuw door epiritns tot bedaren te biengen. Stoomboot „ZEELAND." JK *3 ÏW (Ni TT Zierikzee en Rotterdam EN TÜSSCHENLIGGENDE PLAATSEN. APRIL 1882. Van ZIERIKZEE: Dingsdag 4 's morg. 8,— u. Dond. 6 7,r Zondag 9 8, Van ROTTERDAM: Woensd. 5 's morg. 11,u. Vrydag 7 11,— Maand. 10 1s nam. 12, DE DIRECTEUR, A. -van GASTEL. VERBETERING. Op de tentoonstelling der Hollandsche Maitechappg van Landbouw to Rotterdam, is niet één Langsham Kip van den heer Jb. v. d. Have te Nieawerkerk in Dniveland bekroond geworden (Zie ons No. van Donder' dag U.) maar esn toom Langsham Kippen. Correspondentie. Wegens plaatsgebrek moetan vele Adver- tentSGn, benevens de Haagsche Brief, tot een volgend Nommer blgven liggen. ft&vcrtentun* SS-jarlge JEclitvereenliflng: j M. ALDERLIEFSTE. Nieuwerkerk Hunne dankbare Kinderen. 3 April 1 8 8 2. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd Dr. E. A. O. WAS Leiden, C. C. LIJSEN. 23 Maart 1881. Ondertrouwd JOIis. de KONING Dz. en NEELTJE OCKERSE Cd. Bruinisse, 1 April 1882. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een welgeschapen Jongen W. E. D. van den BERGE—Vink. Goes, 29 "Maart 1882. Heden overleed te Zierikzee myn Broeder de Heer HENDRIK JAN HALFFMAN, in den ouderdom van 83 jaar. Middelburg, 1 April 1882. P. D. HALFFMAN. mmm Heden behaagde het den Heere van leven en dood, die geen rekenschap geeft vaD zgne daden, door den dood van mgne en mgner kinderen zgde weg te nemen mgnen geliefden Echtgenoot MAARTEN den BOER, op den jeugdigen leef tgd van bgna 28 jaren; eene hevige ziekte van slechts drie dagen maakte een eÏDd aan zgn voor odb zoo dierbaar leven, mg nalatende zes kinderen, waarvan vgf uit mgn vorig huwelgk, die allen nog te joDg zgn om hun verlies te beseffen. Zg, die met mgne omstandigheden bekend zgn, zullen best beseffen wat ik in hem verlies. Zierikzee, Wed. M. den BOER— 1 April 1882. Leeuw. Mede uit naam mijner wcderzijdtche betrekkingen. Heden overleed tot onze diepe droefheid te Rotterdam, onze geliefde Zoon, Broeder «a Behnwd- broeder JOHAN COUMOU, in den ouderdom van bgna 40 jaren, nalatende een weduwe met 7 Kinderen, welke allen te jong zgn om hnn groot verlies te beseffen. Ziwkzee. Namens de familie, 1 April 1882. Wed. A. COUMOU—v. d.Kasteeli. Volstrekt eenige kennisgeving. Heden overleed onze geliefde Zuster GRIETJE In den ouderdom van ruim vgf-en-veertig jaren. Mede uitnaam mgner Broeders, Zusters en Behnwdbroeders en Zusters, M. STEUR. De ondergeteekende betuigt haren liarte- ïyicen «lanlc aan allen die zoovele bewjjzen van deelneming en hnlp betoond hebben gedurende de ziekte en bet overigden van haren onvergetelgken Echt genoot. Verder ook alle klanten zoowel bniten als binnen haar huis, die hunne gunst en vertrouwen aan haren Echtgenoot zoo ruimschoots hebben geschonken. Zierikzee, 3 April 1882. Wed. J. de DOES—van Blopeoel. De woderzgdsche betrekkingen van wglen Mevrouw de Wed. P. J. BATTEKÉ, geboren BAREN- BRUGH, zeggen Imrtelijlr «luuk voorde bewgzen v&n deelneming bg haar overigden ondervonden. Zutphbn, Uit aller'naam, 31 Maart 1882. A. BARENBRÜGH. G. de KEIJZER en Echtgenoote betnigeD by deze bannen liH.rte'iytceii dank voor de vele bewgzen van belangstelling bij hun 50-jarig huwelgk ontvangen eo vooral aan de HH. Leden van het Mu ziekgezelschap Kunst en Eer. Zierikzee, 3 April 1882. Voor de vele bewgzen van belangstelling, onder vonden bg de geboorte van onzen Zoon, betuigen wjj onzen Imrtciyirou dank. W. G. van OEL. D. J. van OEL—van den berge. Delft, Zierikzee 3 April 1882. De ondergeteekende geeft aan zjjoe geachte begunstigers kennis, dat A. LOGMANS heeft OPGEHOUDEN Commissionair voor hem te zgn. N. van den BOUT, Handelaar in Bieren en Steenkolen. Zierikzee, 31 Maart 1882. MAATSCHAPPIJ ter bevordering van Landbouw en Veeteelt in de pro vincie Zeeland. A F D E E LING TH O L E N. Op Donderdag; den 6 April 1888. des avonds ten zeven ure, zal de heer V. R. CORTEN, ten huize van den beer A. van Daalen te Stavenisse, eene VOORDRACHT houden over Melkvee en Zuivelbereiding. Namens het Bestuur. Toegang "vry. A. J. de WIT ANORIESSEN Geboren» JACOB CORNELUS, Zoon Van CHR. BERGERS en MAGD. KOOLAARD, St. Ann al and, 29 Maart 1882. Algemeene Vergadering, op Dinsdag 18 April 1882, 's voormiddags 10 nre, in het DIRECTIE-LOKAAL te ZIERIKZEE. Zierikzee 3 April 1882. De Voorzitter van het Waterschaps-Besluur van Schouwen J. L. de JONGE. AANKONDIGING. Het DAGELIJKSCH BESTUUR van het Waterschap SCHOUWEN Gelet op art. 137 van het Reglement op het Bestuur van genoemd Waterschap DOET TE WETEN: Dat het BLoliIer van gewoon Djjlrge* schot voor 1882 door Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland, in dato 31 Maart jl., is invorderbaar ver klaard en op beden aan den Ontvanger-Griffier is afgegeven. Zierikzee, 3 April 1882. Het Dagelgkach Bestuur voornoemd J. L. de JONGE, Voorzit/er. C. van der VLIET Dz., Ontv.-Griffier. Openbare Verkooping te Colijnsplaataan den Ouden Molenweg, bg de her berg van P, C. Coomans, op "Vry«laa? T April 188S's namiddags half 2 ure, door het ministerie van den Notaris L. van der MOERvan te weten van Een zwarte MERRIE oud 5, een bruine DITO, oud 6, een bruine DITO, oud 11, een bruin RUIN, oud 11, een bruine DITO oud 16, een zwarte DITO, oud 2 en een zwarte MERRIE, oud 10 jarendezo met haar VEULEN (mede zwarte MERRIE) twee KALFKOEIJEN, eene MELKKOE, eene driejarige, oene tweejarige en anderhalf jarige VAARS, een Bigdragend VARKEN en wat verder zal worden gepresenteerd, op 6 maanden crediot. mits des gevergd gegoede on bekende borgen stellende, terwgl bg con tante betaling 3% korting wordt verleend.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1