ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4592. 588te Jaarg. Donderdag lö Maart 1882. V ADVERTENTIËN, vaa 1-3 Verechgnt DINGSDA.G, DONDERDAG en. ZATURDAG. De pvjjs per 8 maanden is 1,80, franco per post 1,60. 30 Cts., meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 9 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Door het Postkantoor te Zierikzee zjjo gedurende de le helft der maand February 1882, de navolgende brieven verzonden aan personen, wier namen op het adres vermeld, ter plaatse van bestemming onbekend sjjn, als Mej. P. Pjjpeling, 's Gravezande J. Zorge, Rotterdam; Wed. van Huizen, Rotterdam. Algemeen Overzicht. Men mag sommige volksvertegenwoordigers wel dank baar zjjn, die, als er geane gewichtige politieke zaken aan de orde zgn, een of ander in het debat weten te mengen, waardoor, zoo al niet de belangstelling dan toch de aandacht geprikkeld wordtwel zjjn het som wijlen gansch vreemde zaken, waarmede zg voor den dag komen, maar zg genieten toch niet zelden de eer, dat er korter of langer over hen en over hunne denk beelden gesproken wordt. Zoo heeft een der edele Lords in X2iij;elan<l, Lord Redegdale, een wetsontwerp ingediend, volgens hetwelk niemand lid van Hooger- of Lagerhuis worden kan, tenzjj hg vooraf plechtig verklare, dat hg in den Almachtigen God gelooft. Bg de eerste lezing is dit voorstel met groote meerderheid goedgekeurd, maar zelfs de voorstanders erkennen, dat zoo al eene derge lijke vreemdsoortige bepaling tot wet werd verhe ven, de quaestie van den eed daarmede niet opgelost zal zjjo. Men kan hier ten minste op nieuw vertoo- ningeu van Bradlaugh verwachten, tot wiens eer echter gezegd worden moet dat bg zjjne kiezers voorgesteld heeft te bedanken voor zjjn mandaat, wanneer zg niet door herhaling van het vroeger gebeurde op den duur van een vertegenwoordiger hunner belangen in het Huis willen verstoken blgveo. De heeren van het Hoogerbuis hebben een leelgke bril op den neus gekregen, daar de motie van Gladstone, eene afkeuring inhoudende van het besluit der Lord9, om eene commissie in te stellen tot onderzoek naar de werking der Iorsche Landwet met 303 tegen 235 stemmen in het Huis der gemeenten aangenomen is. Daardoor waarachgnlgk aan gemoedigd, maakt de bekende afgevaardigde Labouchere zich gereed een voorstel in te dienen, waarbij hot bestaan van het Hoogerbuis noodlottig voor de Engelsche natie verklaard wordt. Vermoedelyk zou men heden Maandag eindelijk een begin maken met de beraadslaging over de wijziging van het reglemeDt van orde. De Koningin zal deze week, voor hare gezondheid op reis gaan, om van den schrik over den moordaanslag tegen haar te bekomen. Men is druk bezig om den misdadiger te verhooreo, maar tot hiertoe valt er nog weinig te zeggen over de ware oorzaak, die hem tot bet plegen dezer misdaad gedreven heeft en natnurlgk zal ook bg dezen koningsmoorder allereerst de vraag moeten worden uitgemaakt of men al of niet met eenen krankzinnigen te doen heeft. Er was io de laatste dagen een gerncht, dat er ia den Transvaal onraad was, ditmaal tusschen de Boeren eD de Kaffers. De Minister van Koloniën heeft echter, op eene daartoe in het Hoogerbuis aan hem gerichte vraag geantwoord, dat de Regeenng er niets van wistbnitende mededeeling van de dagbladen. De Minister Feiter heeft zgne rondreis door Ierland voortgezet en krachtig gesproken in naam der Regeering. Men heeft daarby niet vergeten op te merken, dat de Minister juist die gedeelten des lands bg voorkeur bezoekt, waar de meeste tegenstand tegen de Engelsche Regeering wordt genomea. In de Fransche Kamer is besloten het voorstel Bayaset, om tot opheffing van het concordaat over te gaao in overweging te nemen. Eene groote meerderheid heeft zich daarvoor verkaard, nadat de Minister Frei- cinet gezegd had, dat bg zich geen party stelde. Men kan dus eene openbare discussie verwachten, waarin het zeker warm zal toe gaan, maar waardoor men waarachgnlgk niet tot het beoogde doel komen zal. Er is ook besloten, wat meer practisch resultaat geeft en nogal belangrgk te achten isj het wetsontwerp aan te nemen, waardoor aan de gemeenteraden, met uit zondering van die van Parjjs, bet recht gegeven wordt zelve hunnen burgemeester te benoemen. De Regeering heeft eene kleine overwinning behaalt door de goed keuring met groote meerderheid van eene motie, waarbjj de Kamer zich voldaan verklaart over de mededeelingeo en handelingen der Regeering in zake de werkstakin gen in het Gard-departement. Uit Tunis kwamen in den laataten tyd weder ongunstige berichten. Er had den ongeregeldheden plaats gehad in de nabgheid van Gakes en ook op andere plaatsen waren nieuwe tee kenen van verzet waargenomen. Er waren gevechten geleverd tusschen Franschen en Arabieren. De Regee- tiog heeft desniettegenstaande besloten de oorlogs contributie aan den Bey van Tunis af te staan, ten einde daarmede zjjn Schatkist te stjjven. In X>uitscliian<l bljjft het tabaksmonopolie aan de orde van den dag; ofschoon de permanente com missie van den volkshuishoudkundigen Raad in Prnissen met 10 tegen 7 stemmen de voordracht heeft aange nomen hondt men toch voor zeker, dat de Rgksdag die verwerpen zal. De oppositie blgkt nog veel sterker te zjjn dan men verwacht had. De handel is natnurlgk daar zeer tegen gestemd en de Bondstaten kunnen er zich evenmin mede vereenigen. Te Bremen, waar zeer gToote tabaksbandel gedreven wordt, iB het voorstel in eene druk bezochte meeting heftig bestreden en zjjn moties aangenomen, waarin het denkbeeld ten strengste afgekeurd wordt als in strjjd met de belangen van handel en Djjverheid. Ook op andere plaatsen heeft men in geljjken zin zich verklaard. De Pruisische Landdag beeft ondanks den tegenstand der liberalen den post der begrooting tot herstel van het gezantschap bg het Vaticaan goedgekeurd. Daarentegen heeft de commissie van rapporteurs over het ontwerp tot aan vulling en wjjzigiDg der Meiwetten eerst eenige amendementen daarop aangenomen en vervolgens het ontwerp zelf verworpen. Volgens beslait van denzelf den Landdag zullen weder eenige spoorwegen door den Staat worden gemaakt. Uit Beieren vernam men dat de Eerste Kamer aldaar verstandiger geweest is dan de Tweede en dat zg het besluit tot afschaffing der gemengde scholen verworpen heeft. Mot betrekking tot don opstand in de Herzego- wiua zjjn weinig berichten gekomen, waarop men staat maken kan. De Ooatenrjjkers hebben een paar plaatsen op de opstandelingen veroverd en Uleok bezet, door welke laatste manceuvre zjj een voordeel van beteekenis scbjjnen behaald te hebben. Het is onbekend welke de plannen der opstandelingen zjjn. Sommigen meenen dat ze ontmoedigd zjjn, anderen gelooven dat zg zich tot eeneD nieuwen strjjd toerusten. In Weenen is men vrjj gerüst en het feitdat noch Servie noch Monte negro lust scbjjnen te gevoelen zich in de zaak te mengeD kan wei oorzaak zjjn, dat de strjjd weldra zal geëindigd zjjn. Inmiddels heeft de Vorst vao Servie zich tot Koning laten uitroepen, welke titel voor de vorateljjfee personen byzonder begeerigk achgnt te zjjn. De mogendheden zullen zich daartegen wel niet ver zetten, daar het op een Koning meer of minder zeker niet aankomt. Ook in Oostenrjjk heerscht de kieswet- koorts en is men begonnen eene herzienÏDg in behan deling te nemen. Een voorstel om den census voor het kiezen van afgevaardigden zeer laag te stellon is bg de regeering gunstig ontvangen en zg: heeft zelfs verklaard de wet in dien geest te willen wjjzigen. De veel besproken Russische generaal Skobe- leff is tbao8 te Petersburg en zal waarschjjnlijk eenigen tgd op zjjn landgoed eeD gedwongen verbïjjf moeten houden, in de boop dat bg alzoo tot meerdere kalmte komen zal. Van het nieuwe complot der nihilisten dat ten doel zou gehad hebben den Keizer met een spoortrein in de lucht te doen spriDgen, heeft men niet veel Daders gehoord en wat men er van vernam klonk vrij onwaarschgnljjk. Het CSriekesclie Kabinet zal nn wel spoedig door een ander vervangen worden, daar er alweder een votum v&d wantrouwen met groote meerderheid werd uitgebracht. Men noemt reeds Frikonpis, als die ver moedelgk mat de samenstelling van eea nieuw minis terie zal belast worden. N ieu wstijdingen ülmerika, In de overstroomde streken der Vereenigde Staten bljjft het water nog steeds even hoog, en er worden weer nieuwe doorbraken berigt. In Louisiana is 6en djjk, tot welks versterking men al het uogeljjke gedaan had, vernield, waardoor een groot gedeelte van het rgkste suikerdistrict onderliep. Men heeft de pogingen om den djjk te herstellen moeten opgeven. Ook bjj Memphis braken nieuwe versterkte dgken door, even als te Pasbmataha, waar de arbeiders, om hun leven te redden, ia allergl naar de hoogere gronden van het binnenland moesten vluchten. In Washington, County, Tennessee, roepen 10,000 vluchtelingen de hulp dor Regeering in, en van alle zjjden komen treurige berig- ten van noodljjdenden. Het blgkt, dat de kracht van de wateren der Missis sippi bjjoa onweerstaanbaar is, on dat slechts weinige dgken sterk genoeg zjjo om ze to weerhouden. Men bespreekt nieuwe plannen om de rivier in bedwang te hondenvoornameljjk door het graven van nienwe kanalen. Zooals men zich herinnert, werd indertjjd door een Amerikaansch sergeant, Mason genaamd een pistool schot gelost op Guiteau, terwjjl deze nit de geregtszaal naar de gevangenis teruggebragt werd. Deze Maeon is thans wegens die poging tot moord door een krjjgs- raad tot 8 jaren dwangarbeid veroordeeld. Xvusltmb. Vrijdag is de Czaar zeven en dertig jaren oud ge worden. Aan een aantal ambtenaren en andere officiële personen die hem kwamen gelnkwenscheo, werd op Gatachina een ochtendmaaltjjd van 500 couverts aan geboden. JEbtiaerlanfr. Op een groote pachthoeve te Diegispalm in Zwitser land ontstond dezer dagen brand door twee katten, die zioh bg hot vuur warmden en wier naren vlam vatten, waarop de verschrikte dieren naar den zolder vluchten. Het huis braodde tot den grond toe af, en de pachter, een wedawnaar met een aantal kleine kin deren, die maanden achtereen ziek te bed lag, werd slechts met groote moeite door een buurman gered. IDttitödilitnb. u. Men begint nu in Ierland strengere straffen dan ge vangenis toe te passen. Dezer dagen is te Dablin voor het eerst een onruststoker met geeselsiagen gestraft. lLon<leii, 13 Maart. Uit Piotermarilzborg wordt den llden, aan de »Daily News" gemeldVolgens een vertrouwbaar berigt uit Potchefstroom heeft de Boerenregenog aan de rustverstoring op de westeljjke grenzen van Transvaal een einde gemaakt. In de tuinen van Wiesbaden staan de abrikoze-boomen reeds sedert vjjf Maart in vollen bloei. Uit Keulen wordt gemeld, dat de buffetjuffrouw, die Léon Peltzer aan de praat hield, en de kellner, die hem, in een 3de klasse coupé van den Boncer markt- trein gezeten, aan de politie aanwees en daardoor zgne arrestatie mogelyk maakte, elkander het regt betwisten op de premie van francs 25,000 door de Belgische po litie voor de aanwjjzing en aanhouding van Vaugban indertjjd uitgeloofd. Na eene mislukte poging tot min nelijke schikking tnsschen beide partgen heeft de kellner zich tot een advocaat te Brussel gewend om zjjne rechten op de uitgeloofde premie te doen gelden. De justitie heeft met geslepen tegenstanders te doen. Het verleden van Léon Peltzer is van dien aard, dat de misdaad anders Diet meer voorkomt, dan als een natnurljjk einde van zjjo slecht gedrag. Meer dan een zjjner bloedverwanten heeft hjj reeds door zjjne bedrie gergen en schurkenstreken in het ongelnk gestort, alvorens met den moord op Bernaya zjjn geheele fa milie in verdenking, zjjo broeder Armand achter slot te brengente Buenos-Ayres bragt hjj in etteljjke maanden de bloejjende bankinstelling van zjjn broeder Robert ten onder, daardoor tevens zjjn zwager te Bremen in het failliet medeslepende. Ook te Verviers en Antwerpen beeft Léon Peltzor niet dan slechte antecedenten achtergelaten. De confrontatie met de getuigen zal in do volgende week plaats hebben, evenals de behandeling van een verzoek tot voorloopige invrjjbeidsetelling, door Armaod ingediend, doch dat natnnrljjk geenerlei kans van slagen heeft. De politiemaatregelen tegen den bier woDenden James Peltzer, broeder van de gedetineerden en wegens zjjn onvoorzichtig onderteekenen van het bekend openbaAr protest door Armand opgesteld en gepubliceerd, in den begione eveneens verdacht, genomen, zullen waarachgn lgk Dingsdag of Woensdag opgeheven worden. Nadere bijzonderheden versterken de overtuiging, dat niemand anders dan Léon de rol van Vaaghan gespeeld heeft. In de grootste bijzonderheden heeft hg zjjo bezoeken te Bremen, Amsterdam en Hamborg mede gedeeld; de uiterljjke teekenen van het signalement komen grootendeels overeen en de brief, in het hótel Brittannique geschreven en op het vloeipapier afgedrukt, is vao zyne hand. Zgne gestalte, komt met die van "Vaughan overeen en de weinige overeenkomst, die er bestaat tusschen den gedetineerde en het van hem uit gestald portret, tien jaren geleden gemaakt, laat zich verklaren door het bandeloos leven in den laatsten tgd door bem geleid. De regter van instructie heeft zich Maandag-namid dag aangemeld ten huize van den beer James Peltzer en hem na een nader verhoor medegeelddat alle maatregelen van surveillance tegen bem waren opge heven. De heer James Peltzor had gedurende acht dagen zjjo buis niet mogen verlaten. üUbcvianb. Amsterrtnm, 14 Maart. Tot het personeel der Landswerf albier behoort ook een bond. Het is ten minste een hond van het volk, die sedert jaren met do werklieden de werf op- en afgaat en, ten voorbeeld inner meesters, altgd de eerste is die de poort der werf bjj het kleppen der klok binnenloopt. Als het volk de werf verlaat, ia bjj echter altjjd niet de eerste. MinBtenB 15 jaren is hg op 't appèl en 'b middags wordt menig papieren zakje nedergeworpen, waarin de beontjes en kluifjes voor »roojjo Cas" zich bevinden. Sedert het invoeren der hondenbelasting wordt deze onder elkander door het volk betaald. De roode Castor heeft du en dan, niet door den arbeid, maar in den strjjd, een wonde bekomen, waardoor hjj somtjjds op drie pooten springende, de vierde verbonden, toch >te werk" kwam. Bg feesten is zjjn halsband steeds met oranjelinten versierd. Dezer dagen werd >rooge Cas" gemist. Hg had den belastiugpenniog van 't oudejaar verloren, was opgepakt, in deu hondenwagen geworpen, en het sombere woord bad geklonken>rol voort, rol voort, gevangeowagenMaar nog vóér de uitvoering der voor de honden nog niet afgeschafte doodstraf, was de belastiog voor dit jaar weder bgeengebragt een der werkliedeo, als afgevaardigde, betaalde den losprjjs en onder luid geblaf nam »rooge Cas" afscheid van zjjn medeveroordeelden en rende hg weder glings naar zgn »werk Vli^Niutfen, 14 Maart. Heden is aan de Bier kade alhier in 't openbaar verkocht, op verzoek van kapitein K. L. Olson, het Noordscho Barkschip »Prima", in den staat zooals het ligt in de tweede binnenhaven alhier, benevens de geborgen inventaris. Gekocht door den scheepsmakelaar de Gtoof alhier, voor 820. We»tl<a|»c>lle, 13 Maart. De 85jarige weduwe K. M. Je. alhier heelt bet zeldzame voorregt bet-over grootmoeder te wezen. Haar 05 jarige zoon heeft eene dochter van 43 jaren, wier 22jarige dochter dezer dagen aan een meisje bet leven schonk. Middelburg;, 14 Maart. Dezer dagon is bg de Uitgevers J. C. W. Altorffer verschenen de jaargang 1882 van het ^Adresboek van Middelburg", zamenge- steld door J. S. Frederiks, ambtenaar ter gemeente secretarie. Behalve ruim vjjf duizend adressen bevat dit handige werkje eenige opgaven omtrent de opening enz. vao verichillende kantoren. Een en aDder is met een kleine, doch duidelgke letter gedrukt. De rubriek >advertentien", achter de adreBBen geplaatst, getuigt vooral bg vernieuwing voor den goeden naam dien de Uitgevers, zoowel op het gebied van smaak als van tipographische uitvoering, zich reeds lang verworven hebben. De znnensteller wgdt ongetwijfeld aan zgn >p&pieren kind" de noodige zorg. Jammer evenwel dat bg, nadat het de wjjde wereld is ingegaan, er niet meer naar omziet. Ware dit anders, dao zonden ODgetwgfeld minder gebreken bet aankleven dan nu het geval is. Als men nagaat, dat alleen gedurende den tgd vAn het zetten en drukken zooveel veranderingen door verhuizen, vertrek en overlgden hebben plaats gebad, dat een ver betering mot ruim 100 wjjzigiogen noodig was, dun behoeft het geen betoog, dat ia den loop van het jaar tengevolge van verandering van woonplaats enz. een zoo groot aaot&l wgzigiogen zullen plaats hebben, dat nu het nieuwe adresboek oen groot deel van zgne waarde gaandeweg moet verliezen. Nu reeds is dit ten aanzien van sommige personen het geval. Wg geloven daarom dat de samensteller en do Uitgevers een goed werk zouden doen, óók ia han eigen belang, door maaodelgka een verbetorblaadje voor do geabonnoerden desnoods tegen eonigo vergoeding, verkrggbaar te «tellen. Op die wgse blgft het boekje een vertrouwbare vraagbaak. In oono gisteren avond gohoudon vergadering van bet district Middelburg van de vereenigiog »Eigon Hulp" is met algomeeno stemmen tot opheffing van dat district besloten. Het kwgoend bestaan van het district deed dezen afloop reeds lang voortien. Ia den nacht van Donderdag op Vrjjdag jl, is aan boord der stoomboot >Stad Middelburg no. 2", tervrjjl zg te Middelburg aan de kado lag, eeDO kist mei sinaasappelen opeogebroken en een gedeelte van den iobood ontvreemd. Toon de boot Zaturdug-avond daar aankwam, stelde de politie, die met don diefstal in kennis was gestold, een onderzoek in en werd ïd eoa der hutten een gedeelte van het ontvreemde Ontdekt. De vermoodolgke daders, die op de boot thuis bohooron, werdoD aangebonden. Op die boot moot ook den vo- rigon nacht eenig geld van iemand der bemanning zoek geraakt zgn. Oioe», 15 Maart. De lgst van scboolleerlingen, die, wegens ban leef'.gd, als leerlingen oener lagere school ingeschreven konden zgnbevat 18 namen van kiadecen, wier ouders hen vao de school genomen hebben, omdat hunne hulp in het huisgezin gevorderd werd 1 die weigert school to gaan 1 die thnis onder- wgs ontvangt maar niet van eon bevoegden1 die van de school is verwgderdC die niet gevaccineerd zgn, en 1 die door de ouders te jong geoordeeld word voor het lager onderwgs. In het geheel dus 28 namen. In vergelgking met bgna alle andere gemeenten een hoogst gunstige toestand. Reeds 12 van deze cathegofio van kiodoren ontvangt middelbaar onderwgs. Bg het Woensdag en Zaterdag gehouden admis- sie-examen voor de rgksnormaallessen alhier zgn van de tien nJftDnelgke tien en vao de acht vrouwelgke vgf kweekoliogen toegelaten, t. w. J. van Koeveringen van Bath, J. de Jonge en J. de Jager van KapelleG. M. v. d. Ende van Wolfaartsdgk, P. Molhoek van Schore, H. C. Dek van KruiningenA. A. Lenpen, A. Megers, J. D. Clement en A. C. Ramondt van Goes, L. Visser van KappelleC. W. Janse van SchoreM. van Liere van Kloetinge en H. I. Okker van Kruiningen. Voor- waacdelgk toegelaten is de kweekeling J. L. Moerdgk van Rilland. Zondag overleed hier in den ouderdom van ruim GO jaren de heer H. K. DomiDicua v. d. Bussche, in leven de nestor dor Goescbe notarissen. Voor velo can- didaat-notarissen bestaat alzoo golegenhoid een kansje te wageD om opvolger te worden van dezen algemeen als zeer bekwaam bekenden notaris. Yergeke, 15 Maart. Hoe men tegenwoordig er op nit is elkaar eene vlieg at te kapen, leert het volgende: Behalve de betrekking van onderwgzer nam de over ledene heer A. M. Verechelling nog de betrekking waar van ontvanger-griffier van een der polders. Pas had hg de oogen gesloten, of iemand, die door de familie, ais vriendmet dit afsterven io kennis werd gesteld, Bpoedde zich onmiddellyk naar de directie van den polder om voor de opengevallen betrekking te sollici- teeron. Juist door zgoe vriendschap met den overledene had hg misschien veel kans gehad, maar zjjne onkiesche, ontgdige- sollicitatie is hem zoo kwalgk genomen, dat men de tgdelgke waarneming aan een ander heeft op gedragen, den gemeente-secretaris n. 1., die, hopeD wg, dan ook definitief benoemd zal worden. Cnmperland, 11 Maart. Als eene bijzonder heid kan medegedeeld worden, dat op den 9 Maart op de hofstede bewoond doot Joost Wisse alhier, een schaap heeft gelamd van vgf levende en voldragene lam meren. De moeder verkeert in volkomen welstand. ZleriUasee15 Maart. De uitslag van bet toe- latingg-examens voor de Rgks-Normaallessen alhier is, dat zgn toegelaten voor de 2e kl. 2, en voor de le kl. 11 nieuwe kweekelingen; afgewezen 1. De namen der toegelatenen zgn L. de Vries van Zierikzee, L. W. de Graaf van Burgh, Ph. Waller van Zierikzee, J. Verhulst van Colgnsplaat, M. J. Steur van Renesse, C- Giljaroao van Noordgouwe, W. Timmerman van Ouwerkerk, J. Boogetd id. P. L» Noteboom, A. G. van der Bent on A. D. van der Hs- let> van Brouwershaven-, P.O. Vorsthouvel Labraod van Zierikzee en N.J. Coomana van Colgnsplaat. Op bet viertal ter benoeming eenor hoofdonder wijzeres aan de openbare bewaarschool te I.Tsselmonde komt ais no. 2 voor Mej. P.. C. J. van Esch, lioofd- onderwgzores aan de bewaarschool te Haamstede. Dezer dagen vervoegde zich op oen klein post kantoor in Noord-Brabant oen poldergast, om zgo spaarpenningen, die al jaren in zgn kist hadden gelogen, in de rgkBpostspaarbank te zetten. Het bedrag (ruim 400) werd eohter niet eerder afgegeven, dan nadat de directeur hem verzekerd had dat het geld nu rente opbragt, altgd kon teruggevraagd worden en nooit weg was. De poldergast ging er eindelgk toe over, maar verklaarde, »dat er anders niet veel eecljjke menschen in de wereld zgn." Vrouw Fock, die Vrgdagavond in de Czaar Peter straat te Amsterdam door haar waanzinnigen man bgna is vermoord, is in bet gasthuis ootgdig maar voorspoe dig van een dochter bevallen. Men verwacht dat de vrouw in het leven zal big ven. Te Arnhem wordt algemeen geklaagd over gebrek aan werk. Honderden werklieden loopen leeg. Het weinige werk dat voorhanden was, is gedurende den ■achten winter afgemaakt, en de lust voor bouwonder nemingen staat geheel stil. Sommige der oudste bazen hebben zelfs reeds hunne ongehuwde knechts moeten bedanken. Voor een deel van het werkvolk bestaat er eohter eerlang weder kans om aan den gang te komen, zoodra de nieuwe cellulaire gevangenis on ka zerne zgn aanbesteed. Een meisje van ongeveer 14 jaren werd Vrjjdag- i avond te_ Utrecht door haar moeder de deur uitgejaagd, omdat zg weigerde jenever te halen, waaraan de vrouw zich steeds te buiten ging. Het kind heeft den ge- heelen nacht rondgezworven en Zatnrdagmorgen voDd men onder ecD bank op het plantsoen aldaar haar j klompjes en haar breiwerk. Men vermoedde dat zg zich verdronken had tot heden heeft men echter vruch teloos naar hot Igk gezocht. De verontwaardiging tegen de moeder is groot en uit zich op verschillende wgzen. In den vroegen ochtend is Zatnrdag te Arnhem eeo zeer belangrgke diefstal gepleegd. Er zgn gestolen een goudea anker-ketting, vier gouden dames-horloges met verschillende daarbg behoorende gouden kettingen, een gouden collier, gouden sloten, gouden heeren- en damesringen, gouden oorknoppen, gouden manchet- knoopoo, een zilveren cylioder-horloge, een zilveren beugel, broches met edelgesteente en andere dames sieraden; voorts werden ook eonige heeren-kleedings- j stukken ontvreemd. Geraeng;(lo Berlgten. In een der Zuidelgke Staten van Noord-Amcrika is een wet voorgesteld, waarbg bepaald wordt, dat op den grafsteen van iederen overledene vermeld zal worden, door welken doctor bg in zgne laatste ziekte behandeld is. Hoe minder de naam van een doctor dus op die kerkhoven to^ lezen is, des te meer aanbeveling zal dat voor bem zgo. De mnzgktent in het Sliogerbosch wordt tegenwoordig voor verschillende zaken gebruikt; i zelfs kloeke jongens houden er receptiën, opgeluisterd j door ketelmuzgk. Te Y. wordt bet volgende raadseltje opgegeveneen hoer, eene werkvroaw en bestellers, j hoe komt bet dat de laatsten alles moeten bezuren Janna aldaar moest zoo dikwgls niet naar den dam i loopen om haar oude vrger io de fuilr te krggen; zg 1 zal zioh moeten behelpen met het kleine Keesje van haar buurvrouw. Te Bommel zal een heer vertrekken tot groote spgt van de meid van een kasteleinesse, die aangenamo herinneringen achterlaat. Een rentenier aldaar is zeer verwonderd, dat zgoe meid nu al drie maal eervol vermeld is. Lgdia te Y. moest zooveol praatjes niet uitstroogen van jongens, waarvan niets i te zeggen valt. Een kuiper te Öo. wordt verzocht 1 geen brieven meer open te maken, die aan zgoe dochter geadresseerd zgn, anders zal daarvoor gezorgd wordeD. 1 Lena to Br. had gedacht wéér spoedig een fatBoen- Igko jongen in plaats van den eersten te krggen, doch dit valt tegen, en nu zegt zg Waarom was ik ook zoo dom, Om mg van 't spoor te laten leiden, 01 kwam mgn Willem maar weêrom Die 'k toch zoo gaarne mag leiden. - To Tholea zal mot Pascben ten tooneele gevoerd worden: De wanhopige schoeopikker, tooneelspel in drie bedrgveo; 1ste bodrgf de blut bg Kaatje; 2do bedrgf de visite bg tante Trui3de bedrgf schoppen troef aldaar; tot slot: de- verliefde schoenmaker krggt de boer bg Leintje. Aldaar wordt roode Maa aange raden wat minder water in de melk te doen, wat meer te werken en wat minder kwaad te spreken van do I jongelui, daar zg anders een potje rugsmeersel kan bekomen. Twee meisjes te ÈllewoutBdgk moesten zooveel niet praten van jongens en meisjes waarvan niets te zeggen valt, daar zg dan eerst beter op zich- zelven moesten passen. Daan te Tbolen zingt: j Wat spgt, wat spgt, Ik ben mgn meisje kwgt, IEn dat door eigen schold, Had ik nu maar geduld. Doch 'tis te laat bekeken, En 'tig mg nu gebleken, Dat hoe, ik treur en ween, Toch hield mgn blanwe scheen. Ingezonden Stukken. ZIERIKZEE- Een heer, die handelt in de stad Kwam ook bg mg eens aan En vroeg, of ik ietg noodig had, Of dat hg heen kon gaan Maar zoo als dat gewoonlgk gaat, Blgft ieder heer wat staan, Er wordt dan altgd eerst gepraat, Eer eg aan 't handelen gaan 't Gesprek liep over onze stad, Dat 't net en zindelgk was Maar dat het een gebrek nog had, Ontviol zgn mond alras. Der stad ontbreekt een goede tram, Die moest er nog eens zgn Gg zoudt het zien, de stad bekwam, Io zaken groot on klein De weekmarkt werd dan meer bezocht, Daar is geen twgfel aan. Er werd hier veel meer vee verkocht Dat kan niet anders gaan. Maar 'k dacht: al 't praten helpt toch niet Maar toch heeft hg gelgk. Als men naar andere plaatsen' ziet Dan wordt eoo'n plaatsje rgk. X. Burfirerl\jlceis Stand van Tholen. geboren: 4 Jan. Eene dochter van A. van Poelje en L. van de Gevel. 4 dito. Eene dochter van J. M. Slootmaker en Sakko. 9 dito Twee zonen van C. Deurloo en M. Hartog 20 dito. Een zoon van J. J. Qeluu en L. C. de Later. 23 dito. Een zoon van J. M. Schot en K. J. Mariceaux. 7 Febr. Eene dochter van L. Jansen en A. W. Jasperso. Eene dochter van A. H. van Eekelen en A. van Osta. 9 dito. Eene dochter van J. van Dgke on E. C. Goudzwaard. 12 dito. Een zoon van M. van do Volde ©n J.Portter. Een zoon van J. Hoogerheide en P. C. Vermeulen. 13 dito. Een zoon van P. Naerebont en J. H. Kramer, 18 dito. Eene dochter van A. Blom en J. Verschoor. 20 dito. Een zoon van J. C. Beokelaar en T.Bgnagte. 28 dito. Eene dochter van C. I. van Dalen en C. H. Dorst. gehuwd: 5 Jan. Ie. van 'tHof, jm. en W. J. Christiaanse. weduwe. —2 Febr. P. Schot, jm. eD R. Jasperae jd. overleden: 4 Jan. J. M. Quist jd., 12 j. 9 dito. J. Schot. 67 j., man van E. J. van Dgk. 15 dito. C. de Jonge 83 j., man van C. Verkamman. 17 dito. W. Jansen t., Ij. 18 dito P. Boogaart 61 j., weduwe van A. J van Hoeffdlen. 22 dito. J. M. Greep 9 m., z. 28 dito, C. de Graaf 47 j., man van B. A. de Jonge. 1 Febr. H. van den Berge 81 j., weduwe van J. West- dorp. 4 dito. F. van Akkeren 41 j., vrouw van P. Kunst. 7 dito. M. J. Kaat 18 j., jm. H. van Nieuwenhugzen 4 m., z. 17 dito. J. van den Broeke 78 j., weduwu. van P. G- Kuasfc. 25 dito. M. Augus- stgn 24 j., man van A. B. Boogaard. 26 dito. J.Pot 37 j., wedawe van C. Rogeband Stoomboot „ZIERIKZEE." STOOMBOOTDIENST Zierikzee en Rotterdam directe verbindingen met Amsterdam en Brouwershaven. MAART 188Ö. Van ROTTERDAM: Dond. 16 's morg. 11,30 u. Zatnrd. 18 11,30» Dingsd. 21 10, Dond. 23 10, Van ZIERIKZEE Vrgdag 17 's morg. 8,- Zondag 19 8,- WoeDsd. 22 8,- Vrgdag 24 8,- Passagiersvracht tusschen Zierikzee en Rotterdam Dordrecht: 1,50 Groote Kajuit; 1,— Voorkajuit. I?. O. OLIVIER. 8TOOMBOOTDIENST van Middelburg op Rotterdam. MAART 1^83. Van MIDDELBURG: Vau ROTTERDAM: Vrgdag 17 's morg. 9,80 u. Dond. 16's morg. 11,30 u. Maand. 20 10,Zaturd. 18 9, Woensd. 22 10,— Dinged. 21 10,— Vrgdag 24 6,- Dond. 23 11,30» DILIGENCEDIENST tasschen Zierikzee en Zype op en van de Stoombooten. Van ZierikzeeHotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Stoomhootdienst Telegraaf. Hervatting der Dienst. Maart 188Q. Van Rotterdam 18 Zaterdag 's morg. 2,30 u. 21 Dingsdag 4,— 23 Donderdag 5,— 25 Zaterdag 7, Van Antwerten 18 Zaterdag 's morg. 6,— u. 21 Dingsdag 7, 23 Donderdag 7,— 25 Zaterdag 7, en verder als afvaartlgstje». Omnibusdienet tusschen Zierikzee en Zjjpe op en van de Stoombooten. Corresponden tie. Wegens plaatsgebrek moeten vele ad verton- tier» tot een volgend No. blgven liggen. Rïrvtttcntuu. 222g22S5ï2S5SK8»S£« gj 46-jarige Echtverecuiglng |j J. van der PLAS W. GAANDERSE. g Brouwershaven, 16 Maart 1882. jj£ Zaterdag 18 dezer hopen onze geliefde Ouders ANT. GUNST en h CATHARINA JACOBA van GORSEL, hunne SO-jarige Echtvoreenlging j| te vieren. J Oud-Vosmeer. Hunne dankbare Kinderen. >3 Getrouwd: PIET KNIEP Jz. en JANNA van db VELDE Md. Aalsmeer, 9 Maart 1882. Al gem eene kennisgeving. Getrouwd: MARINUS JAKOB KOSTEN en ADRIAANTJE HENDRIKA BERREVOET, die mede Damens wederzgdeche familie DANK betuigen voor de belangstelling bg gelegenheid van hun huwelgk ondervonden. Ellembet, 15 Maart 1882. Bevallen van een Zoon F. J. MULOCK HOUWER—Ochtman. Goes, 14 Maart 1882. Heden overleed onze geliefde Vader en Behuwd- vader JAN HENRIC 8IBILLUS van LAMZWEERDE SCHüLLEREmeritus predikant van Noordgouwe, iu den ouderdom van bjjna 74 jaren. Botterdam, Uit aller naam 11 Maart 1882. L. J. SCHüLLER. Volstrekt eenige kennisgeving. Tot diepe droefheid van haar eenig zoontje en van hare wederzgdsche betrekkingen, overleed heden na een langdurig en smartslgk lijden op 44-jarigen leeftijd, onze geliofde Zuster JOHANNA HENDRIKA GERHARDA THEODORA BAREN BRUG KWeduwe den hoer P. J. Battbké. A. BARENBRUGB. Zutthbn, J. BA.RENBRÜGH. 12 Maart 1882. H. J. BARENBRUGH—Lijsen. Beden namiddag om 2 uur overleed zeer onver wachts tot diepe droef heid van mg en mjjne kinderen mgn waarde Echtgenoot de Heer J. W. van BRA- BANDin den ouderdom van 47 jaren en ruim 10 maanden. Zy dio hem gekend hebben zullen kunnen beseffen wat wg in bem verliezen. Brouwershaven, Wed. J. W. van BRABAND den 14 Maart 1882. de Oude.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1