ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4587. 58ste Jaarg. Zaturday 4 Maart 1882. N ieu wstij dingen Amerika. Musdiuth. Statie. iPtuistiiliinb. TELEGRAM. „SCHOUWEN EN DUIVELAND" Middelburg en Zierikzee. Schipper A. v. d. HUCHT MAATSCHAPPIJ „T0T¥ÜT VAN 'T ALGEMEEN" NUTS VERG ADERIN G, 1 Verschjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATÜRDAG. De prgs per 3 maanden iB 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN, van 1—3 regels 30 Cts., meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 9 ure bezorgd worden. Groott letter wordt naar plaatsruimte berekend. Door het Postkantoor te Zierikzee zjjn gedurende do 2e helft der maand Januarjj 1882, de navolgende brieven verzonden aan personen, wier namen op het adres vermeldter plaatse van bestemming onbekend zjjn, als C. Holst, AmsterdamB. J. BuurmanAmsterdam H. C. Steenland, Bruinisse; C. Mallander, Kerkwerve A. Vermeulen, Kinderdjjk; W. D. Gratama, Leiden; J. E. v. d. Stolpe, Nieuwerkerk; H. J. v. d. Boor, SchiedamG. Mierse, Zonnemaire. Van do hulpkantoren. Burgh: B. de Vos, 's Gravenhage. DreischorKuil en van Gjjn, Klundert. NieuxoerkerkW. van Ritten, Hollevoetsluis. Briefkaarten. Arend Wolf Hz., Amsterdam; J. Trans, Amsterdam. Het eerste stoomschip, de Illinois", dat nit Rusland geëmigreerde joden naar de Voreenigde Staten over brugt, is Donderdag te Philadelphia aangekomen. Aan boord waren 325 joden, die aan de vervolging den rug hadden toegekeerd. Er werd zeer goed voor hen gezorgd. In het groote nihilisten-proces te St. Petersburg is Maandagnacht het vonnis geveld. Tien beschuldigden, waaronder een vrouw, werden ter dood en de elf ove rigen tot dwangarbeid veroordeeld. Een ontzettend onheil heeft te Rome plaats gehad bjj 't eindigen der carnavalfeesten de gewone wedren nen van losse paarden op het Corso zou Dingadag te half vjjf beginnen, toen enkele losloopende paarden, door 't gejoel der menigte wild geworden en vermoedeljjk losgelaten vóór de baan vrjj was, op hol gingen en op het volk inrenden, vlak onder het balkon der Konin gin. Deze deinsde ontzet achteruiteen harer hofdames viel in zwjjm en intusschen werd bet volk onder de hoeven der paarden vertrapt. Een knaap werd gevonden met het hoofd zoo vertrapt en verminkt, dat hjj on kenbaar was gewordeneen ander kind overleed den volgenden morgen men telt 13 zwaar gewonden, van wie nog drie in levensgevaar verkeoren. Alle bladen dringen aan op afschaffing dier gevaarljjke, woeste wedrennen van losse paarden zonder rjjders. Er zjjn inschrjjvingen geopend voor de gekwetsten en de nage laten betrekkingen der dooden. Een bankier te Göttingen, wiens zaken achteruit gegaan waren, trok zich dat zoo aan dat hjj het voor nemen opvatte zich en zjjn vrouw en kinderen van het leven te berooven. Hjj schoot Maandag zjjn beide kin deren in zjjn woning met een pistool dood en ging toen met zijn vrouw, die waarschjjoljjk wel met zjjn voor nemen bekend zal zjjn geweest, naar buiten waar men later eveneens de Ijjken der twee ongelukkigen vond. Eindeljjk scbjjnt het duister, waarin de moord op den Antwerpschen advocaat Bernays gehold was, eenigs- zins op te klaren. Men weet nu zoo goed als zeker den waren naam van Vaoghan, den moordenaar. Het is, zegt men, een zekere Leon Peltzer. De justitie heeft een bevel tot inhechtenisneming tegen hem uitgevaar digd, en daarvan kennis gegeven aan al de mogendheden waarmee België uitleveringBtractaten heeft. Peltzer is van Duitsche afkomst, te Yerviors geboren en 35 jaar oud. Hjj heeft te Liverpool, Antwerpen, Buenos-Ayres on Manchester gewoond, en bevindt zich thans, naar men vermoedt, te San Francisco. Door de portretten, voorgelegd aan de personen die met Yaughan in aanraking geweest waren, en de ver gelijking van Vanghan's brieven met die van Peltzer is men den moordenaar op het spoor gekomen. Pelt- zer's bloedverwanten beweren, dat hjj in jaren niet te Brussel is geweest, maar verscheidene geloofwaardige personen verklaarden onder eede, dat zjj er hom in het laatst van 1881 of het begin van dit jaar hebben ontmoet. Peltzer heeft een broeder, dio een zeer geacht koop man te Antwerpen is, en bjj wien de justitie voor eenigen tjjd huiszoekingen deed, wat aanleiding gaf dat men hem voor den schuldige hield. Hjj is echter niet verwant met den Belgischen afgevaardigde Peltzer en den burgemeester van Spie van dien naam. Omtrent de beweegreden van den moordenaar ia nog niets met zekerheid bekend. Gravenhage1 Maart. Heden heeft de officier van justitie bjj de arrondissements-regtbank alhier een onderzoek ingesteld naar de oorzaken van het vreeseljjk ongevalgisteren voorgekomen bjj de afgraving van het Seinpostduin te Scheveningen. Daarbjj moet, naar wjj vernemen, gebleken zjjn, dat het onheil voornameljjk is te wjjten aan gemis van voldoende seinmiddelen, om het vertrek of de aankomst der zand- treinen aan te kondigen. Sommige werklieden ver klaarden, dat er met een vlaggetje, anderen dat er met de hand werd gewaarschuwdterwjjl weer een derde de werklieden met het toeroepen van «stop" te kennen gaf, dat de baan moest worden verlaten. Het behoeft geen vermeldingdat bjj do hervatting van het werk in deze leemte reeds is voorzien. Do arbeid is beden- middag voortgezet. Gisteren is de doode en zjjn de gekwetsten naar het gasthuis alhier vervoerd. Een sterk voorbeeld van slaapwandelen heeft zich in de Tollenstraat te 's Hage voorgedaan. De heer v. L., aldaar wonende, is opgestaan, heeft het raam opengeschoven en is uit de derde verdieping op straat gevallen. Een aan de overzjjde op post staand agent van politie was getuige van het voorval en niet weinig verschrikt. Yerbazing moet het wekken te vernemen, dat de man betrekkeljjk weinig letsel heeft bekomen volgens verklaring van den dokter is hjj ook niet inwendig gekwetst. Naar wij vernemen, heeft Z. M. de Koning de uitnoodiging van H. M. de Koningin van Engeland, om tegenwoordig te zjjn bjj het huweljjk van den Hertog van Albany met Prinsos Helena van Waldeck, aange nomen. Breda, 1 Maart. De thans te Middelburg gede tineerde Roland, die, zoo als algemeen bekend is, ver dacht wordt de dader te zjjn van den moord op den heer S. te Veere, is Maandag 11. naar hier overgebragt om een verhoor voor den regter-commissaris te onder gaan. De aanleiding daartoe is hierin gelegen, dat er in de maand Sept. 11., in de omstreken der gem. Wouw twee aanrandingen met bedreiging hebben plaats gehad, en aangezien Roland zich gedurende dien tjjd in de nabjjheid dier gemeente ophield, heeft dit de vraag doen ontstaan, of bjj niet welligt die nanrandiogen zou hebben gepleegd Of men door het gehouden verhoor te dien opzigte tot eenige zekerheid geraakte, is voor alsnog niet bekend. Gisteren is Roland, iemand die nog slechts 23 levensjaren telt, weder naar Middelburg getransporteerd. Dordreoht, 1 Maart. Zekere T. S. zakkendra ger alhier woonachtig, leefde sedert eenige dagen ic onmin met zjjn vrouw, tengevolge waarvan deze de echteljjke woning verlaten, en met hare vier kinderen bjj een gehuwde zoon haar intrek genomen had, S. be gaf zich gisterenmiddag naar de woning, waar zjjn vrouw verbljjf hield, trachtte haar te bewegen weder bjj hem terug te keeren en bragt haar, toen zjj dit weigerde, met een scheermes een ernstge verwonding aan den hals cn een der polsen toe, waarna hjj naar het bureau van politie ging en aldaar het gebeurde mede deelde. De schuldige bevindt zich thans in arrest, ter wjjl zjjn 53-jarige vrouw, wier toestand naar men ver neemt gevaarljjk is, naar het ziekenhuis is overgebragt. HonteniBse, 28 Febr. Wederom zal er eene der bier nog bestaande, doch buiten werking zjjnde meekrapfabrieken, voor den moker moeten bezwjjkeo, zjjnde de meeetoof »Eendragt en Goede Hoop", te Kuit- haart. Dit is reeds de derde van de zes in deze gemeente bestaan hebbende fabrieken, en zeer waarschjjoljjk zullen de overige ook weldra hetzelfde lot ondergaan. AXltlrteltrarg?, 2 Maart. Gisteren-avond smaak ten de leden van ons departement der >Maatsohappjj tot Nut van 't Algemeen" met hunne dames in het concertgebouw een in waarheid genotvollen avond. En geen wonder. Als spreker trad op de bekwame en alom gevierde letterkundige en novellist de heer Joh. Gram uit 's Hage. Als hoofdnommer van bet door hem gekozen program droeg hjj eene novelle voor, waarin hjj op de hem eigen gewaardeerde wjjze een en ander uit het leven van een >oud-gaBt" schilderde. Na de pauze vergastte hjj zjjne hoorders nog op een drietal losse schetsjes, die zich waardig bjj het eerst voorgedragene aansloten. In volle mate mag van den uitslag gezegd worden, wat van »Nute-avonden met dames" niet altjjd het geval is, dat het publiek dankbaar en voldaan was. Gisteren-avond hield de hier op 6 December 1865 opgerigte »Werkmans-vereeniging" hare gewone jaar- Ijjksche algemeene vergadering. Ala naar gewoonte werd door den directeur, den heer J. A. Pieters, een verslag uitgebragt, waaruit bleek, dat licht en schaduw, voor- en tegenspoed in het afgeloopen jaar elkaar als naar gewoonte hebben afgewisseld. De balans der vereeniging wjjst aan eon goed saldo van 122,36'. Dit eindcjjfer is bjjoa 30 boogerdan bjj de vorige rekening, te verbljjdender, omdat de in komsten minder mild dan ten vorigen jare vloeiden. De gemeenteraad van Vlissingen heeft besloten de aan de gemeente behoorende oesterput te verhuren aan den heer M. L. C. Thibon, doctor in de geneeskunde te Brussel, voor den tjjd van 3 achtereenvolgende jaren en tegen eeo huurprjjs van 300 's jaars. Goes2 Maart. Bjj ministerieele aanschrjjviog van 28 Februarjj ia de gelegenheid ter opleiding tot onderwjjzer alhier uitgebreid tot eeoo normaalschool eerste klasse, model A. Met behoud van alle tegen woordige leeraren is het onderwjjzend personeel versterkt met de heeren G. J. van der Pol en A. S. Mink, leeraren aan de B. B. S. voor jongens on P. van der Meulen gymnastiek onderwjjzer. Door Ds. S. A. van den Hoorn, predikant te Tiel, werd Woensdagavond in de bjjzondero school eeno voordragt gehouden over do noodzakelijkheid der Christe lijke school. Natuurljjk werd geen enkel nieuw argu ment aangevoerd, en hoe zou dat ook kannenhet arsenaal is al zoo dikwjjls leeggehaald. De openbare school leort dat de menschen van de dieren afstammen en deze op hunne beurt weer van de planton. Alleen de bjjzoodere school staat regtstreeks in verband met God. Wel mogeljjk; maar als men zoo dikwjjls do noodzakelijkheid der Christeljjke school hoort betoogen, zou men licht gaan meonen, dat ook anderen dun voor standers van den vooruitgang aan die noodzakelijkheid twjjfelen. Het komt ons meer voor, dat al die betoogen strekken moeten om de kudde aan het bestaan der bjjzondere school te herinneren ten einde, de offervaardigheid niet te doen insluimeren. Tot driemaal toe werd door den spreker gevraagd, of ook iemand over het gehoorde discussie verlangde. Niemand evenwel gaf zjjn verlangen naar eenig debat te kennen, en wat zou het ook geven Ieder behoudt toch zjjne eigene zienswjjze, en het zou dus van beide strjjdende partgen >paarlen voor de zwjjnen" geworpen zjjn. Voor eene buitengewoon goed bezette zaal werd Woensdagavond door de afdeeling Toonkunst concert gegeven, waarin de solo's gezongen werden door loden van het koor. Uitgevoerd worden 9Die Ruinen van Athenvan Beethoven vertaald door Dr. P. J. Hejje. Het declamatie gedeelte van genoemd gedicht werd voorgedragen door den heer Z. D. v. d. Bilt La Mottho, die als declamator boog staat aangeschreven. De inhoud van het gedicht laat uit een wetenschap pelijk oogpunt zeer veel te wenschen over, maar de uitvoering was voortreffelijk, en de directeurde heer Samansheeft op nieuw getoond welk uitstekend musicus hjj is. Nog werd ten hoore gebragt psalm 42. Eerst was men voornemens de »Albrecht Bejjling" te geven, dooh om bjjzondere redenen i3 dit van het repertoire geschrapt. Zelden heeft Toonkunst een concert gegeven dat zoo in alle opzigten is geslaagd. Een brief, aan bet adres van den heer Jos. Corten, Maastricht wjjk 140 inhoudende een bankbiljet van 25 gulden, dat aan de achterzjjde het stempel draagt: Hotel Zoutkeet, M. G. v. d. Eode, eeoige dagen geleden hier in de brievenbus geworpen, is niet aan zjjn adres bezorgd. Zaterdagavond wordt op het Slot Oostende eene bjjeenkomst gehouden vad personen, die wenschen deel te nemen aan den wedstrjjd voor den handwerksman, die verbonden zal worden aan de tentoonstelling, welke men voornemens is dezen zomer hier te houden. Mochten vele ambachtslieden zich opgewekt gevoelen aaD dien wedstrjjd deel te nemengeen beter middel tot het versterken van eigen krachtendan die te meten met die van een ander, Wolfanrts<iy Ir. Even als zulks hier vóór ruim een 30 jaar bestaan heeft, is men tot bet besluit ge komen om op nieuw een handboogschutterjj op te rigten. Daarvoor zjjn bereids benoemdJ. van der Voorde tot hoofdman, M. de Kater en P. den Herder tot com missarissen en Adr. van de Linde tot secretaris. Door het gemeentebestuur zjjn, ingevolge de Wet tot regeling van deu kleinhandel in sterken drank, voor de taxatie van de huurwaarde der localiteiten, benoemd tot Schatter J. van der Baao, tot herschatter M. de Kater en tot plaatsvervanger van dezen D. W. don Herder. De verordeningen tot heffiog en invordering van het vergunningsregt, door den gemeenteraad 14 December 1881 vastgesteld, en geapprobeerd bjj Z. M. besluit van 24 Januarjj jl. no. 4, zjjn den 13 Februarjj afgekondigd. St. Maartensdjjk, 2 Maart. Daar de 4 vrjje polders, Noord, Oudeland, Uiterste-Nieuwland en Mid delland, langen tjjd last hadden van het water, besloten ingelanden verleden jaar de suatie dier polders te ver beteren. Op voorstel van den heer A. Hollestelle, opzigter van den Rjjks Waterstaat alhier, besloten zjj tot het verbroeden der sluismond, het verlagen van den sluisvloer en het uitdiepen en verbreeden der waterlei dingen. Dezen winter nu werden de beide eerste ver anderingen aangebragt, en wel met zulk gevolg, dat het water bjjna altjjd beneden het zomerpeil gebleven is, Alle redenen heeft men dus om te gelooven, dat, indien de waterleidingen nog eens verbeterd zjjn, de sneering der polders niets te wenschen over zal laten. Naar wjj vernemen bestaat bjj velen in deze ge- I meente het voornemen zich tot Z. M. den Koning te I wenden met het verzoek om, indien Z.Ed. zich die be- trekking wil laten welgevallen, tot burgemeester dezer i gemeente te benoemen dea beer B. Roëll, rentmeester van het Kroondomein. Zlerlltzee, 3 Maart. KUSTLICHT WESTPUNT SCHOUWEN. Meteorologische waarnemingen van 31 Januarjj tot 1 Maart 1882. Gevallen regen gedureode 10 regendagen 242 Mlm. of 242 M*. per Hec., of gemiddeld per regendag 2,42 Mlm. De Ooster- en Wester-Ban ontvingen dus 450120 M'. Gedurende January en February bedroeg de verdam ping en doorzjjging 0,095 Meter. Op de proefvelden der Rjjkslandbouwschool te Wageniogen werden in 1881 proeven genomen met de teelt van circa 60 soorten aardappelenvan elke soort werdin een daarvoor aangelegd boeknauwkeurig aanteekening gehouden omtrent opbrengst, kwaliteit enz. Als een der beste soorten, beter nog dan de Champions, wordt geroemd Richter's Imperator. In het afgeloopen jaar werdeo weder uit alle oorden van ons land poters aangevraagd, welke gratis verstrekt zjjn, onder bepaling dat de verkregen resultaten zullen worden vermeld. Ook deze resultaten liggen, in een der gebouwen van de Rjjkslandbouwschool, voor belangstellenden tor inzage. Op den bok van het rytuig, waarmeê het koniok- ljjk echtpaar in de hofstad rondtoert, zit tegenwoordig naast den koeteier een mooi gekleede jager. De sohrjjver van de >Haagsche kont" der Prov. Gron. Courant weet te verhalen hoe de drager van dat mooie pakje aan zjjn betrekking kwam. De man was brievenbesteller te Apeldoorn en als oud-Indisch soldaat met de Atjeb- medaille versierd. Op zekeren dag in 't afgeloopen najaar, dut hjj in do uitgestrekte gemeente Apeldoorn aan het brieveDbestellen iswordt hjj door een zware regenbui overvallen. Zoo ontmoet hem het koninkljjk rjjtnig, waarin Z. M. de Koning en generaal Verspyok zaten. De Koning ziet den dooronttec brievenbesteller en roept hem aao. Deze maakt front en antwoordt op de vragen, die de Koniog hem doet. >Stap maar in", zegt Z. M. eindeljjk, »dan zullen we je wel brengen waar je wezen moet." En zoo bestelt de man de brieven, gereden door Z. M. den Kooiog. Toen de ronde gedaan was, bragt de Koning don brievenbesteller thuis. Eeoige dagen luter werd hjj uan bet Patois ontbodenen be noemde de Koniog don oad-gedieode tot jager. Na fladderen zjjne groene veeren vroljjk bovenden boogen steek, en dankt de man gewis zjjn gesternte, dat hem in die ontzagljjke regenbni den Koning deed ontmoeten. Te 's Hoerenbroek, gem. Zwollerkerspel, woont de landbouwer Br. De bewoners der buurt hadden sedert jaren do gewoonte, om, ten einde oen omweg tc ver- mjjdeo, con zjjner landerjjen voor overweg te gebruiken. Daardoor was er, natuurljjk zeer ten nadeele van den oigonaar, van lieverlede een voetpad ootetaaD. Om daaraan eon oindo te maken, maakte Br. van zjjn rogt gebruik om het geïmproviseerde voetpad voor het publiek te sluitoD. Groote verontwaardiging io de buurt, welke zich lucht gaf in een expressolyk daarvoor belegde vergadering, waarin besloten werd den vermetelde doodeenvoudig te »negeron." Plogtig verbond men zich, men zegt zelfs van bjj geschrifto, hom en de zjjnen in geval van nood geen burandionst te bewjjzen. Geen winkelior, herbergier, bakker, enz. mogt hem, op verbenrto van de klandizie der zaamgezworenen, bedienen of iele leveren, enz. Dit vonnis word zoo streng ten uitvoer gobragt, dat de positie van Br. vrjj wel goljjkt op dio van Rob. Crusoë op bet eiland in de Stille Zuidzee, Het slagtoffer verkeert reeds een half jaar in deze benarde positie. Naar wjj vernemen, heeft zich de justitie, echter zonder gevolg, reeds met do zaak bemoeid. Omtrent de smillioenen juffrouw" wordt oit Amsterdam aan de Pr. Gron. Ct, geschroven »De juffrouw heeft heel veel beloofd, hoog opgegeven van bare huizen op de Keizersgracht, van de groote belooningen die do geldschieters zouden ontvangen, maar nimmer heeft zo stokken vertoond of hande lingen gedaan, die naar het oordeel der justitie strafbaar kunnen worden gesteld onder do bepalingen van art. 405 C. P. Met volkomen zekerheid weet ik, dat ze van eene famillie hier 92,000 van den vader en 44,000 van den zoon in contanten heeft ontvaogen. Blindeliogs vertrouwden ze op Jaantje's beloften van ruime beloooing, van vorsteljjke geschenken. Voorzoo verre ik heb kunnen nagaao, beeft zjj hier ongeveer drie ton in contanten geleood. Geen wonder dus, dat betrekkeljjk kleine uitst&aode vorderingen nog kunnen worden betaald, en dat er voor een burgerhuisboudingje in de toekomst wel gezorgd zal zjjo. En zoo zullen we dan wel nimmer meer van mej. Struik hooren, tenzjj dat er nog meer lieden hun geld aan zollen wagen, hetgeen mjj hoegenaamd niet zou verwonderen, want er zjjn oog monschen die, al zegt de jaffer zelf dat ze niets te wachten heeft, 't nog niet gelooven." Een groot aantal werklieden te Sas-van-Gent aangekomen, zjjn thans bezig met de uitvoering van do werken tot verbreeding on verdieping van het kanaal van Terneuzen. Het werk zal met kracht worden voortgezet. Te Wildervank (prov. Groningen) is eene gruwe- 1 jjke misdaad aan het licht gekomen. Zekere L. J. S., pelmoleoaarsknecht en tevens winkelier, was vroeger getrouwd geweest en zjjne vrouw had hem drie kinderen geschonken. Na den dood zjjner vrouw nam bjj eene huishoudster en de familie leefde, zoo het scheen rustig en tevreden daarheen. De man behoorde tot de Chr. Geref. Gemeonte en was uiterljjk zeer godsdienstig. Bidden en bjjbellezen werden geeD dag verzuimd. Dit duurde zoo eenige jaren toen er vreemde geruchten in de buurt begonnen rond te gaan, die zich steeds luider en duideljjker deden hooren. Men vertelde, dat S. met zjjne huishoudster vertrouwolyker omgiüg dan nu juist noodig was en dat hiervan de gevolgen moesten komen, doch deze kwamen niet, althans men bemerkte ze niet. Een jaar later was 't weer evenzoo en weer bemerkte men niets van de gevolgen. Toen nu voor eenige dagen ten derde male de slechte geruchten zich weder ver hieven en nu luider dan ooit, besloot de politie tusschen beiden te moeten komen. Verschillende personen, die mot S. en diens gezin omgang hadden, werden in verhoor genomen en in het bjjzjjn van den officier van justitie, den burgemeester enz. werd eene huiszoeking gedaan, met hot gevolg dat onder den vloer van een varkenshok twee geraam ten gevonden werden van pasgeboren kindertjes. Het eene was reeds bjjoa geheel vergaan, doch het andere nog zeer gaaf. S. werd nu in verboor genomen en er rezen zulke zware beschuldigingen tegen hem, dat bjj direct jl. Zaturdag geboeid naar Winschoten werd getransporteerd. Volgens nader berigt heeft S. bekend dat zjjne huishoudster voor 2 jaren en verleden jaar was bevallen van een kind, welke telkens door hem waren omgebragt en begraven. Sedert eenige jaren worden de mosselbanken nabjj Teesel ieder voorjaar bezocht door tal van Zeeuwsche visscbers, die zich daar bezighouden met het inzamelen van jonge mosseltjes welke door hen in de Zeeuwsche stroomen worden geplant. Ook nu zjjn weder eenige van die schuitjes bezig plantmosselen te zoeken. Door dien de joDgste Octoberstorm de banken geduoht heeft geteisterd, zal de voorraad beduidend minder zjjn daa vorige jaren. Londen, 3 Maart. Toen de Koningin gisteren van hier te Windsor te rugkeerde en in baar rjjtuig steeg om naar het Blot te rjjden, werd op haar een pistoolschot gelost. Niemand werd gekwetst. De dader ia onmiddeljjk Jdoor de po litie gegrepen hjj is hier geboren en een bediende thans zooder betrekking. De Koningin was een weinig verschrikt, doch hield zich zeer kalm. Van alle kaDten komen gelukwenschen. HerknleuwB. Als eene Ce poging ter vervulling van de vacature I te Bruinisse, is beroepen Ds. G H. J. W. J. Geetink, I sinds 26 Oct. 1879 pred. te ScbiploideD. Da. J. F. de Later, siads 13 Ootober 1872. pred. te St.-Annaland, is beroepen te Ovezande en Driewegen Ds. W. uan Blden, siods 19 September 1880, pred. te Brielsch-Nieuwland, te St.-Anna ter Maiden, j In de classis Middelburg zjjn thans 13 predikants- plaatsen vacant. Te Zoutelande duurt de vacature reeds sedert 1869 en te Biggekerke sedert 1873. predikbeurten bij de CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE GEMEENTE te zlebikzee, Afdeeling Sint-Domusstraat. op Zondag 5 Maart 1883 Voormiddag 10 ure, De. van DIEMEN. 's Avonds 6 ure, Ds. van DIEMEN, Cat. Zond. 10. WOENSDAG 8 MAART 1882, (BIDDAG.) Voormiddag 10 are, Ds. van DIEMEN. 's Avonds 6 are, Ds. van DIEMEN. Gemengde Berigten. Do Minister heeft beslist, dat het enkele bitter, elixer, niet behoort onder de sterke dranken, waarop de wet van toepassing i6. Te Arnhem is een dief in de wachtkamer der politie-agenten geslopen, op een oogenblik dat het personeel wegens eene vechtparty was uitgerukt en heeft daar behalve de kleederen van een agent en diens wapenen ook een paar burger- kleediDgstukken ontvreemd. Hjj werd spoedig opge spoord en bleek een oude bekendo te zjjn. De stoomrystpelmolen te Zaandam is failliet; het te kort bedraagt slechts 8 i 9 ton. Een dame te Londen, wier echtgenoot millionair ie, had bp haar buwelyk reeds ongeveer G000 gulden schuld bjj h&ur naaister voor haar uitzet liet zjj nog 17 japonnen makeD, wuar- door de rekening tot ruim 13000 gulden klom, doch manlief weigert dio te betalen. De regtbank zal moe ten beslissen of bjj da&rtoo verpligt kan worden. Op 27 Febr. 11. is te Y. in een zoogenaamd Gemeente buis eooe tooneelvoorstelling gegeven door drie sobippers on directeur, bjjgeataan door lange Jan, waarvan wjj den afloop later hopen mede te deelon. »Wel, wel"! zegt Keetje vao Schuttershof »wat was ik verleden tweek in mjjn schik, ik had gedacht, mjjn oude vcjjer in de fuik to krjjgen, doch het mislukte." Zjj kan dus nu wel ophouden mot hot brievenschrijven. Het praatachtige Mietje en bare lieve dochter te Sch. zjjn zóó verbljjd, nu zjj do vorige week spelers hebben gehad, dat zjj bot niet gonoeg kunnen uitroepen, vooral omdat er een baas kwam aanspringen. Nu werden zjj echter ook aangeraden hare praatjes binnen te houden. Eeo koekoek te Wkerke vertrekt naar Amerikaals by daar ook zoo druk roept, zullen zjj hem spoedig vangen. Eene vrouw te W. wordt verzocht zich boter in huis te houden, want het komt niet te pas alles aan een ander over te laten. Een meisje te Br. behoeft zoo niet op de Oudestraat te wandelen, als een zeker persoon t' buis is, want bjj wil toch niets van baar weten, al meent zjj wel, dat oude liefde Diet roest. Men zegt nu: LeeDtjezoek een anderen vrjjer, Want den ouden komt niet meer, Wees voortaan dus wat wyzer, Anders komt dat keer op keer. Hot half-een-meisje te B. moest zulk een verbeelding niet van zicb bobben, want die zjj op bet oog beeft, kan zjj toch niet krjjgen. Johanna te Br. is tegen woordig zeer in haar schik, dat zjj Arie voor een kuiper heeft kunnen verwisselen. Hare onrust begint nu wat to verdwjjneo en zjj is in hope gelukkig. Wel, snuggere regtvaardige Xdeskundige op bokken- en ezelgebied Wat is het toch jammer, dat uw advies in menscheljjke zaken niet gevraagd wordt. Zoodra 't baantje van regter over do lieve viervoeters vacant is, kunt ge den staf zwaayeo. Maar steeds bjj je soort. Ingezonden Stukken. W aarschuwing. In de laatste weken zjjn weder eenige partyen meekrap aan do markt gebracht, die op bet oog tot de beste kwaliteit behoorden, doch door buitengewoon hoog asch- gehalto (30 a 35 °/0) de duideljjbe kenmerken droegen of schandeljjk slordig bewerkt of opzettelyk met zand te zjjn vermengd. Dat dcrgeljjke handelingen den goeden naam van het artikel sterk benadeelen behoeft geen betoog. Zoowel do belangen van den Landbouwer als van den HaodeUar vorderen om mede te werkeü, dat, waar op het oog oen zuiver produkt wordt verkocht, ook in do werkelijkheid een zuiver produkt wordt geleverd; de Nijverheid is er ook belangryk bjj betrokkeD. Gelukkig hebben verschillende onderzoekingen van meekrap tot nog toe aangetoond, dat elecht9 uit ëéne Stoof zulke partyen, met veel te hoog asch gehalte, werden afgeleverd. Wjj hopen dat Landbouwers, Handelaars en Directiën van Stoven zullen zamen werken, om den goeden naam van het meekrap-artikel te helpen bandhaven. Prjjzen «Ier Boter en Ejjeren. Zierikzee, 2 Maart 1882. Boter hoogste boers /0,82'/ion laagste boers ƒ0,75 per 5 Hectogramm. Kip-Ejjeren hoogste koers 0,77'/s en laagste koers 0,60 per 25 stuks. Zierikzee— Rotterdam v. v. HET RADERSTOOMSCHIP vertrekt geregeld van ZIERIKZEE: Maandag voormidd. 7,30 u. Donderdag 7,30 Zaterdag 7,30 van ROTTERDAM: Zondag voormidd. 8,30 u. Woensdag 8,30 Vrjjdag 8,30 Vraclit van ZIERIKZEE naar DORDRECHT of ROTTERDAM Groote Kajuit 1,40. Voorkajuit 0,90. 8TOOMBOOTDIENST MAAHT 1SS Vai) MIDDELBURG Zaturd. 4 's nam. 12,30 u- ZoDdag 5 3,— Maand. 6 3,— Dingsd. 7 3,— Woened. 8 's morg. 11,— Dond. 9 Vrjjdag 10 Van ZIERIKZEE Zaturd. 4 's morg. 7,30 u. Zobdag 5 10,— Maand. 6 7,30 Dingsd. 7 7,30 Woensd. 8 7,— Woensd. 8 'snam. 3,— Dond. 9 3,— Vrjjdag 10 3,— vertrekt des Woensdags van ZIERIKZEE naar MIDDELBURG en des Vrü«Iaer^-njirt<laa:e van MIDDELBURG naar ZIERIKZEE. ütrvevtentién. Getrouwd P. J. FLOHIL en J. L. BOUMAN. ADR. GELUK Jz. en K. FLOHIL, die tevens, ook namens hunne familiën, hunnen liatr» teiyiceu dunk betuigen voor de vele bewjjzen van belangstelling bjj hun huwelyk ondervonden. Oosierland, 1 Maart 1882. Ondertrou wd JOHANNIS van HOUDT en WILLEMINA JOHANNA van der STEL. scherpenisse, ,oqo -1 Maart 1882. Poortvliet, Ondertrouwd MARINÜS JAKOB KOSTEN en ADRIAANTJE HENDRIKA BERREVOET. Ellemeet 3 Maart 1882. Ondertrouwd P1ETER GERADTS en MAATJE LEVINA BEIJE. Zierikzee, 3 Maart 1882. Geen receptie. Algemeene kennisgeving Voorspoedig bevallen van een Meisje, C. H. van DALEN, geb. Dorst, geliefde Echtgenoote van C. J. van DALEN. T hol en, 28 Februari 1882. Bevallen van een Zoon, J. van DUIN—Ribbens. Zierikzee, 2 Maart 1882. Bevallen van een welgeschapen Zoon, DINA JACOBA van den BERGE, geliefde Echtgenoote van W. G. van OEL. Zierikzee, 2 Maart 1882. Heden overleed te 's Botch onze geliefde Be huwdzuster, Mevrouw de Wed. B. I. FRANK, geboren De Jonge, in don ouderdom van 68 jaren. Uit aller naam, A. J. FRANK. C. FRANK, Goudsmit. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. Zierikzee, 26 Februari 1882. Op den 25 Februari 1882, overleed te Ouddorp, eiland Goedereede, in den ouderdom van 77 jaren Vrouwe BASTIANA JACOBA HELENA GRINWIS weduwe van den Heer Abraham Willem Van Kerkwijk, in leven Ambachtsvrouwe dezer heerljjkheid. Volstrekt eenige kennisgeving. Nog treurende over het verlies van onzen oudeten zoon Daniel, word ons ouderhart opnieuw ge wond door hot emarteljjk verlies van ons geliefd zoontje LEENDERT, in den aanvalligen leeftyd van 4 jaren en 4 maanden. Noordgouwe, 1 Maart 1882 D. VIERGEVER De. J. VIERGEVER-Bolijn en Kinderen. 9 Heden ontvingen wjj bet treurig berichtdat onze geliefde Vader JACOB SIEREVELD te Cincin nati is overleden, in den onderdom van 65 jaar en 6 maanden. Brouwrrsitaven, 2 Maart 1882. M. SIEREVELD. J. SIEREVELD—Bakker. Heden morgen om vier uur overleed zacht en kalm, na een kortstondig Ijjden orize waarde Moeder en Bohuwdmoedor Mejufvrouw (X BERMAN, weduwe den Heer J". Goemans, in den onderdom van bjjna 89 jaren. Namens Zusters en Bebuwdbroeders, Drbischor, P. GOEMANS Jnz. 2 Maart 1882. en Echtgenoote. Heden overleed na een langdurig Ijjden onze geliefde Zoon QUIRIJN WIJGAND, in den ouderdom van 26 jaren en 8 maanden. Dintelooud, J. F. WIJGAND. 3 Maart 1882. E. WIJGAND-Labeur. Ondergeteekende betuigt zjjn tmrteiylren dank voor de bljjken van belangstelling op 1 Maart ondervonden. g j qcHTMAN. Departement Zierikzee VIERDE LEESAVOND op DINGSDAG V MAART, 's avonds «re. Spreker de heer P. v. D. VEEN van Alkmaar. Zierikzee, De Secretaris 3 Maart 1882. J. Tn. OOSTERMAN. op "Woensdag Maart 18S3, des avonds om O'/j ure, bjj LOKKER te Nieuwerkerk Redenaar: Dhr. P. van de VEEN van Alkmaar. Ie BydrageDhr. BAX van Zierikzee. No 52356e Lijst. NIET, 5286, 6e Lijst 70.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1