ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4585. 58ste Jaarg. Dingsdag 28 Februari1882. AFKONDIGING. BRANDSCHOU WINGT Bekendmaking. Nieuwstijdingen. SltnctikB. SDnitsriiltinb, iltberlanb, TELEGRAM. Stoomboot „ZEELAND." Zierikzee en Rotterdam Hbvertcwtién. Verschgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prijs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN, van 1—3 regels 30 Cts., meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 9 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaateruimte lerclcend. Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Zierilczec maakt bekend dat door den heer Provincialen Inspec teur der Directe Belastingen te Middelburg i3 executoir verklaard het kohier van het Pateutregt van deze gemeente, dienstjaar 1881/82 (3e kwar-taal), dat op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ter invordering, en dat ieder verpligt is zgn aanslag op den bp de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzbe, den 25 February 1882. De Burgemeester voornoemd, J. MAÜRITSZ GANDERHEIJDEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee brengen ter kennis van de Ingezetenendat de Directie der Brandweer op Maandag den 6 Maart eerstkomende en volgende dagen eene Algemeene Brandsoliouvving in de woningen der Ingezetenen zal houdenovereen komstig de bepalingen der Verordening tot voorkoming en blussching van brand in deze gemeente. Zierikzes den 27 February 1882. De Burgemeester en Wethouders J. MAÜRITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. SCHOO LY EEZUIM. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekeud, dat door hen, ter voldoening aan art. 81 der wet op het lager onderwys, is opgemaakt en ter Secretarie voor een ieder ter lezing nedergelegd, een Staat van kinderen boven de zes en beneden de twaale jaren, die zich op den 1 Januari 11. in de gemeente be vonden, en die niet gevonden zgn geworden op de lgsten van schoolgaande Kiaderen, ingezonden door de Hoofden der openbare en bijzondere scholen voor lager onderwjjs, noch op de lgsten der kinderen, die huisonderwijs ont vangen. Zjj vestigen voorts de aandacht van belanghebbenden op de wetsbepalingdat Ouders of Verzorgers van op »dien Staat voorkomende kinderen geene ondersteuning «vanwege de gemeente verkrggen (geneeskundige hulp >uitgezonderd) tenzjj zjj aantoonen, dat hunne Kinderen »ten onregte op dien Staat zijn gebragt, of het niet school- *gaan van deze aan hen niet is te wijten" Zieiukzee, 27 Februari 1882. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. MAÜRITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Zooals nu blgkt, is de vermoorde President volstrekt niet in minder gunstige finaneieele omstandigheden ge storven zooals velen meenden. Behalve zgn prachtig huis te Washington en zgn groote boerdery te Mentor in den staat Ohio heeft hg een vermogen van ongeveer 100,000 dollars nagelaten. Met het bedrag der nationale inschrgving en nog een jaar Presidente-traktement, dat haar toegekend is, schat men het vermogen zgnerwecjuwe nu op oogeveez 1,250,000 gulden, zoodat men waar- schgnlgk het denkbeeld om baar nog een pensioen toe te kennen, zal laten varen. Een predikant te Brooklyn, Henry Ward Beeoher, een broeder der bekende schrijfster Beecher Stowe, had onlangs in een preok uitgevaren tegen de onderwg- zere83en aan de openbare scholen, die hg weinig beter dan courtisanes noemde, en wie bjj allerlei onteerende beschnldigingen naar het hoofd wierp. Daardoo\joeg hg natuurlgk al de onderwijzeressen van Brooklgn en New-York tegen zich in het harnas. Zg en de schoolcommissie eischten bewijzen of terug trekking van zgn onwaardige beschuldigingen. Hg heeft zich tot het laatste genoodzaakt gezien en openlpk op den predikstoel teruggenomen wat bjj gezegd had, ter wgl hjj mede door eon verklaring in dè dagbladen de beleedigde dames in haar eer herstelde. Zgn aanzien als predikant heeft natuurlgk door het gebeurde zeer geleden. Veertien dagen geleden meldde zich een sierlgk ge kleeds, het Franacb met een sterk Engelsch accent sprekende dame bjj de jongedameskostschool van Mm. Duval te Neuilly (Parjja) aan met een klein meisje, dat zg daar kwam school leggen. Zjj betaalde eenig geld vooruit, en verklaarde den volgenden dag te zullen terugkomen om het nog verschuldigde bjj te passen. Zg kwam echter niet terug on aan bet adres, dat zjj had achtergelaten, had men nooit van haar gehoord, zoodat Mm. Duval de zaak aangaf. Toen de commis saris van politie het kind ondervraagde, riep dit uit: »De mijnheer, die bjj mama was, heeft papain het water geworpen Alle pogingen worden thans aangewend om dien mynheer" en de moeder op het spoor te komen. Te Souain, bjj de Fransche stad Chalons, is dezer dagen een 74jarigen grjjsaard overledon, die 56 jaren achtereen te bed beeft moeten liggen. Hg werd op zgn 18e jaar zwaar gekwetst door een woedende stier, ten gevolge waarvan bjj het verstand verloor en in zulk een toestand bleef, dat hg het bed niet kon verlaten. In Frankrgk doet eene jonge misdadigster van zich spreken. Een wedawe te Charenton had gedurende achttien maanden een meisje van veertien jaar, Marie F4rard genaamd, in haar dienst, en hoewel zg van tjjd tot tjjd bemerkte, dat haar dienstbode niet strikt eerlyk was, kwam deze, dank zg haar leeftjjd, meestal met een moederljjke vermaning vrjj. Deze vermaningen vielen echter in zeer onvruchtbaren bodem, en de kleine Marie bleef met haar stelen voortgaan, eo was daarbg onbescheiden genoeg om allo familiepapieren en de cor respondenten var» haar meesteres te lezeD. Zoodoende kwam zjj ook te weten dat in het testa ment van de weduwe, die veel van haar hield, een klein legaatje aan haar werd toegekend, en daar zjj zoo spoedig mogelgk het geld in handen wensebte te hebbeD, kwam zg op het denkbeeld om haar weldoenster te vergiftigen. Tod einde zeker te zgn van de werking van het vergif, dat zjj gekocht had, beproefde zjj het eerst op een klein meisje van drie jaar, dat dan ook weldra door de vreeseljjkste krampen werd aangetast. Het ongelukkige meisje verklaarde nu, dat Marie haar een zoet wit poeder te eten had gegeven en toen daarop Marie door de ouders van het slagtoffer onder vraagd werd, bekende zjj weldra baar geheele miedaad. Zjj werd daarop in een kelder gesloteD en de politie in kennis gesteld van het gebeurde, doch toen de com missaris op de plaats aankwam, was de vogel gevlogen. Een gat in den muur had haar in staat gesteld te ontvluchten en tot na toe beeft men baar nog niet kunnen terugvinden. Het kleine meisje is gelukkig, dank zg de spoedige hulp van den dokter buiten gevaar. Een gepensioneerd Oostenrgksch majoor, Helle ge naamd, die vjjf jaren geleden in een stadje bjj Erakau postdirecteur was, deed toen aangilte, dat aan zgn kantoor gelden ontvreemd waren, en hg beschuldigde daarvan een der brievenbestellers. Het eiude dezer zaak echter was, dat Helle zelf drie jaren geleden veroordeeld werd wegens verduistering van gelden en valsche beschuldiging. De jury verklaarde hem schuldig en hg werd veroordeeld tot vgf jaren tuchthuisstraf, verlies van pensioen en van zgu militairen rang. De veroordeelde kwam in cassatie, zjjne straf werd tot drie jaren verminderd en hg moest in het najaar van 1880 naar het tuchthuis gaaD, zjjne vrouw en drie minder jarige kinderen in zeer behoeftige omstandigheden achterlatende. Thans, nadat Helle 17 maanden gevangen heeft gezeten, is aan het licht gekomeD, dat bjj onschuldig ia verosrdeeld. De gelden, die hg verdoisterd heette te hebben, waren toch ontvreemd door den besteller, dien hg had beschuldigd, in voreeniging met nog een besteller van hetzelfde kantoor. De advokaat van Helle heeft zich tot den keizer gewend om voor hem eene schadevergoeding te verkrggen. Te Berlgn zullen weldra zekere Izaük Chari, uit Ostrog, de vrouw van den logementhouder Mozes Balk te Berditachow, de Russische koopman Seiler en dieos vrouw teregt staan als agenten eener sedert 20 jaren te Londen bestaandedoch tot hiertoe nog Diet ont dekte fabriek van valsch Russisch bankpapier. Da twee eerstgenoemden en Seiler werden in September jl., van Rotterdam komende, te Berlgn gearresteerd, waar Sai lers vrouw toen reeds wa». Het echtpaar Seiler reisde onder den naam van Geldblich en werd op heeterdaad bg het uitgeven van valsch papier betrapt; Chari en jufvr. Balk, die voorgaven naar Rotterdam te zgn ge weest om haring en kaas te koopon werden op een waarschuwing der Russische justitie aangehouden in het bezit van 1169 biljetten van 3 en 642 van 25 roebels Zjj lieten hier en daar pakjes biljetten slingeren of ver loren zeopdat ook anderenze viodondeze zonden uitgeven. Uit de jnstructie is gebleken, dat de «fabriek" te Londen de biljetten steeds te Rotterdam of in andere havensteden aan de afnemersalleo Rassenafleverde tegen 25 k 33l/j pCt. van de waarde van echte bank biljetten, tegen contante betaling of op crediet, soms zelfs op accepten. De biljetten waren wonderljjk goed nagemaakt; er waren soms ook partgen van 100 roe belbiljetten. Maastricht, 25 Febr. Bjj de Vastenavonds- uitspanningen alhier, viel zekere V., gewezen Oost- Indisch soldaat, van een trap en brak een been. Bjj zgne opneming in het burger-hospitaal bleek, dat het eeoige bewgeatak voor egae identiteit, dat ia zjjn bezit wan, bestond in zgn doodvonnis. Hg was door den krggaraad, wegens het beloodigen in woorden en daden van zgne meerderen tot den kogel veroordeeld, doch bg herziening van dit vonnis was bjj alleen aan beleediging in woorden schuldig vorklaard en tot een gevangenisstraf van é6a jaar veroordeeld. Solioouhoven, 25 Febr. Aan onzen stadgenoot, den heer J. P. Niekerk, fabrikant vao goudeD en zil veren werken alhier, is op 's Konings verjaardag de bgzondere onderscheiding te beurt gevallen magtiging te ontvangen, voortaan het wapen van HH. MM. den Koning en de Koniogin te mogen voeren, een onder scheiding, welke nog niemand in deze gemeente to beurt viel. Gravenhage25 Febr. De Vorstin van Waldeck-Pyrmont heeft deD terugkeer naar hare resi dentie enkele dagen vervroegd, zoodat de moedor van H. M. de KonÏDgin reeds hedenochtend met do jonge Prinses Elisabeth de terugreis naar Arolsen beeft aan genomen. De gemalin van den Vorst van Waldeck vertrok te 8 uur 25 min. por Rjjnspoor. Rotterdam 25 Febr. Een varensgezel kreeg het gisteren te kwaad met eon zjjner makkere op een alhier liggend schip, nam in zgn drift een ketel op en sloeg daarmede zgn tegenpartjj zoodanig op het hoofd, dat deze nederviel en den geeBt gaf. De moordenaar is door de waterpolitie gearresteerd. Pernis, 23 Febr. Heden kwam alhior in geheel ontredderden toestand binneD do alhier te huis behoo- ronde sloep «Admiraal van Kiosbergen," stuurman B. Meiboom. Zatnrdag op visscberjj zjjnde werd gemelde sloep beloopen door een hemelhoogs grondzee, waarbjj alles wat op het dek stond, kort en klein werd ge slagen van het tuig brak de giek en scheurden de zeilen aao flarden, terwgl de jol aan stukken werd geslageD. De sloep viel vol water en dreigde te zinken een matroos die de wacht had, werd doodgeslagen en daarna door de woedende zee weggevoerd de visch zwom uit het bun over boord, de jjsvisch lag in de kajuit, erwten en boonen werden onder de steenkolen teruggevonden en daar ook de pompen vernield waren werd het water met ketels, paonen, enz. oit de Bloep geschept. Men slaagde er echter in, na acht nren ge schept en met de van zeildoek gemaakte hulppompen gewerkt te hebben, de sloep voor zinken to behoeden. Er beerscht hier thans algemeene verslagenhoid. De verongelukte is do achttiende visBcher, welke in een jaar van Pernis het leven op zee heeft verloren. Sas van Gent, 23 Fobr. Bg de Cnale toewg- ziog op heden van de suikerfabriek met aanhoorigheden alhier, ie dezelve aangekocht door den heer W. Laane, bankier te RoozeDdaal, voor 135,000 franken, benevens 20,184 fr. voor de losse goederen, gereedschappen enz. Af lel<3el 24 Febr. Heden morgen is de justitie van hier naar Colgnsplaat vertrokken om, in verband met den onlangs op de hofstede van de K. aldaar gewoed hebbenden brand, een onderzoek in te stellen. De K., die dezer dagen gearresteerd ia, maakte de reis mede. De adjudant-onderofficier der dienstdoende schut- terjj te Middelburg is door den majoor kommandant uit zjjne betrekking ontslagen, omdat hg op 's Konings jaardag, bjj de toen gehouden wapenschouwing zonder verlof afwezig was. Naar men zegt had de man »go- moed8-bezwaren" om zijn dienst waarvoor hg betaald wordt te verrigten. Middelburg;, 26 Febr. Getrouw aan haar be kend streven, om het aangename aan bet nuttige te verbindeD, gaf de Werkmans-Vereeniging" alhier heden avond eene «buitengewone soirée", die voor leden en begunstigers vry en voor niet-leden tegen geringen prgs toegankeljjk was. Hoezeer die byeenkomsten in den Bmaak vallen, werd weder bewezen door het zeer talrgk bezoek dat er aan ten deel viel. De zangvereeniging Voorwaarts streven" onder lei ding van den verdienstelijken directeur, den heer C. J. Witte, verleende ook nn hare gewaardeerde mede werking. Voorts werkten nevens de rederijkerskamer «Nat en Genoegen" verschillende andere sprekers mede. Onder meer werd opgevoerd bet bekende dramatisch gedicht van Hofdjjk: Het graf onder den Meidoorn". De vertol kers streefden merkbaar naar een succes, dat wegens de aan de uitvoering verbonden eigenaardige moejjeïgk- heden zeer moeilgk te bereiken is. Het mede opgevoerde bljjspel »Een brandstichter bg ongeluk of: ik heb mgn bruid verbrand!" gaf den ver- tooners reden tot tevredenheid, aangezien destrekking van een bljjspelhet opwekken van een vroolyke stem ming, volkomen werd bereikt. Uit een oogpunt van faaost moge echter de raadgeviog niet achterwege bly- ven aan het adres van sommigenwacht u voor alle overdrjjving, en jegens anderen: spreek ODgedwougen zjoals ia het dagelgksch leven in de verschillende kringen der maatschappij gesproken wordt, zuiver Ne- derlaodsch, niet te saai langzaam, maar nog veel minder zoo verbazend vlug. Behalve eenige coupletten werden door verschillende liefhebbers nog losse dichtstukken voorgedragen met meer of minder prjjzeoswa&rdigen uitslag. Herhaalde toejuichingen zetten de kroon op aller workzaamheid die getuigenis geeft van een goede ge zindheid om zich meer en meer te bekwamen. Wie kent niet het geestige dichtstukje van Elliot Boswel, dat tot opschrift draagt: >Dood bedaard?"en stemt niet in met deze (hier in ernstigen zin op te vat ten) twee regels «Gezegend, wie maar dood bedaard sin lgdzaamheid zgn hart bewaart 't Ia voor concessionarissen van don stoomtram Vlis- singenMiddelburg te hopen, dat die zegening" het deel zjj van vele inwoners der beide plaatsen en ook van elders, waot| anders is het te vreezen, dat, al mogten weg en materieel eenmaal in goede orde zgn, wat tal van lui op goede grondOD meenen te mogen betwyfelen, het vertrouwen zoodanig geschokt of de syaiphatie zoozeer verminderd zal zgn, dat het reizend publiek van decoQcureerende middelen van vervoor gebraik tal maken. De reizigers die «trammen" willen zien zich nog steeds teleurgesteld doordien de tram of in 't geheel niet i>f veel te laat aankomt ea als gevolg daarvan ook niet af- of anders telaat afrgdt Ontsporingen zgn nog altjjd aan de orde van den dag, zelfs in den avond. Nog heden (Zondag-morgen de drukste dag dor week) verbeidden vele passagiers te vergeefs de aankomst van bet nieuwe vervoermiddel. Voor iemand die zaken doet en aan tjjd en plaats gebonden is, is bet vooral niet raadzaam van dat middel gebruik te makeo, daar men ook al rjjdt men op tjjd af, ni6t verzekerd is dat men onder weg niet eens of meermalen derailleoren zal. Af gescheiden van het gevaar dat men dan loopt om bet verdere van don weg te voet te moeten afleggen, bestaat de zekerheid dat men te laat de plaats van bestemming bereikt. Maar niet alleen voor het publiek is het geweDscht, dat het «tyo hart ia Ijjdzaamheid bewaart" vooral in dit geval voor deo directeur, m&chioiiteo en conduc teurs, wier lot ontegenzeggelgk alles behalve benydeoi- waard is. Goes, 26 Febr. Van de 67 ingeschrevenen voor de nationale militie, die gisteren aan do loting deel namen bobben 17 aanspraak op vrgstelling wegens broedordienst9 als eenige zoon8 wegens gebreken, terwgl 7 zich reeds in werkelgken militairen dienst bevinden. Blgft over 26, waarvan natuurlgk slechts enkelen een gelukkig nommer konden trekken. Twee moeten vrggeiteld worden om dat hunne longte minder is dan de militiewet eischteen dezer was 1507 millimeters en een ander slechts 1298 milimeters. Een hunner zon byna knnnen ieclameerondat bg te lang is, n.l. 1772 milimeters, eene lengte om een cavallerist van te doen watertanden. De gewone, aan den lotings- dag bjjna onafscheidelijk verbonden dronkomaos scènes waren ditmaal niet te bespenrenaltbans niet in die mate als vroegere jaren. De aanstaande landsverdedi gers moeten Datnarlgk balkende en brullende hunne geostdrift toonenmaar als dit geschiedt zonder dier- Ijjke dronkenschap, dan heeft men reden om tioh te verheugen. De goede werking der drankwet is ook hiorin merkbaar. Zooals men weet is het uitoefenen van hot tap- persbedryf niet vereenigbaar met het beklceden van eenig openbaar ambt. Door den koning kan evenwel eono vergunning worden verleend als het eene rijks betrekking geldt, en Gedeputeerde Staten hebben dat zelfde regt voor andere acibten en bedieningen. Nu bokleedt een herbergier bier ter stedede heer J. Peels, de ryksbetrekking van schattor der personeelo belasting en de gemeentelijke van keurmeester van het vleeBcb. Van Gedeputeerden heeft hjj voor laaetge- noemde betrekking vergunning verkregen zjjae tappere affaire te big ven aanhouden; doch als rgkBSCbatter is hem die door den Minister van Justitie geweigerd. De hoer Peels kan nu onderzoeken wat hem het meest opleverttapper of schatterom dan een van beide neer te leggen. In overleg met don kommandant der d.d. schut- terg hebben Burgemeester en Wethouders een nuttig besluit genomen. Tot dusverre was het voorschrift dat de schatterjj onmiddelljjk in de wapens moest komen als de brandklok klepte, al was de braod ook een paar ureo buiten de gemeente. Die bepaling nn is tot veler bljjdschap geschrapt. Daar bg brand bniten dg gemeente de kleine en in de gemeente de groote klok wordt geluid zgn de schutters alleen maar verpligt te ver- 8cbjjnen als het signaal voor brand in de gemeente wordt gegoven. St.'Anualaud. Hoewel ééa January dezes jaara de dag is geweest, waarop het jarig wat, dat alhier eene bgzondere Telegraafonderoeming werd geopend, zoo was het echter door omstandigheden on mogelgk de rekening over het afgeloopen jaar te doen voor 22 dezer. Op den avond van dien dag hadden belanghebbende zich daartoe vereenigd. Nadat door den voorzitter, de heer A. J. Bierens, de vergadering was geopend, verzocht bg den Telegraaffist den heer J. Theunisse, dat deze den stand der zaken zou mededeelen, waaruit bleek, dat ingekomen zjjn 1089 en uitgegaan 1017, te zimen 2106 bcrigten zgn verhandeld en de rekening kon worden gesloten met oen batig saldo van f 34,01. De ontwerpers, die trotsch zgn znlk eene alleszins Duttige zaak hoofdzakelijk in 't belang der gemeente tot stand te hebben gebragt, zjjn bunne mede werkers dank baar en bopeD, dat zjj, die van andere beginselen zgu, or meer en meer het algemeene nut van zullen ÏDzien. St.-M«arten»cl\jlt, 25 Febr. Op 67jarigen leeftgd overleed gisteren te Scherpenisse de heer J. Lujjk, sedert 1859 Burgemeester dezer gemeente en Bedert 1874 Burgemeester en Secretaris van Scherpe nisse en Djjkgraaf der 4 vrge polders, Noord, Oude- land Middelland en Uiterste-Nieuwland. Door eigen kracht opgeklommen tot die hooge sport op do maat schappelijke ladder, onderscheidde bjj zich door buiten gewonen jjver 6d verwierf hg eene grondige bennis van gemeentezaken. Daardoor en door zgne regtacha- penheid genoot bjj de achtiog van alle woldenkenden. Zgn heeDgaan zal menige plaats ledig laten. Zieriirseee, 27 Febr. Vrgdagavond 11. bield ons Departement der Ned. Maatschappy tot Bevordering van Ngverheid eene vergadering, waar onder meer de vraag, pnnten aan de orde waren gesteld, waaromtrent bet congres der Maatschappy in July 11. besloten heeft, het advies der Departementen in te winnen. Deze vraag punten betreffen, zooals bekend is, lo. de al of niet- wenscheljjkheid eener octrooiwet in Nederland en 2o. de herziening van het Nederlandsch tarief van invoer- regteo, benevens de afschaffiing der uifcvoerregten ia Ned. Oost-Indie. Over beide onderwerpen was een gemotiveerd advies uitgebragt door de heeren J. A. Borghstgn, Mr. A. Heemskerk en J. A. de Brugoe. Het Departement vereenigde zich zonder hoofdelgke stemming met de conclusies der beide adviezen. Voor zooveel de octrooikweBtie aangaat, leidde dit tot aanneming der volgende zeven «tellingen le. Invoering eener octrooiwet in Nederland is wenscheljjk. 2e. Het stelsel van bloote aangifte is te verkiezen boven dat van officieel voor onderzoek. 3e. De betaling door den geoctrogeorde aan den staat to doenmoet worden geregeld naar gelaDg van ieder jaar korter cf langer octrooi. 4e. Het moet den in Nederland geootrogeerde vrg- utauu, voor bet onderwerp van zjjn octrooi ook buiten lands octrooi te vragen of te heffen. 5e. Voor het bekomen van octrooi op verbetering worde eeuige wettelgke voorkeur gegeven aan den geoctrojjeerde voor de hoofduitvioding. 6e. Ootrojjeeriog moet gepaard gaan met openbaar making der uitvinding binnen een korten termjjn nadat het octrooi verleend is. 7e. De geoctrojjeerde moet gebonden zgn,tegeneen bepaalden prgs het regt tot vervaardiging in Nederland verkrjjgbaar te stellen. Omtrent de ioroerregten ia Nederlanden de uitvoer- regten in Nederlandsch Oost-Indie was bet door het Departement aangenomen gevoelen der Commissie, dat □och bet belang voor Nederlands handel en ngverheid noch dat voor de productie van Ned. Indie zoo schgot te big ken, dat er reden voor de Maatechappg van Ng verheid bestaat om zich met een adreB tot herziening van het tarief in Nederland of tot afschaffing der uit- voerregten in Ned. Indio tot de Regering te wenden. Zierllczee, 27 Febr. In de heden gehouden zitting van den Gemeenteraad is benoemd tot onder- wgteres aan de Meisjesschool, Mej. W. de Beer te Venlo. Met de benoemde stonden op de voordragt: Mej. J. de Bruijnt albier en Mej. A. W. F. van Alphen te Maastricht. Mej. J. de Bruijnt heeft tegen 1 Mei haar ontslag aangeboden als bulponderw. aan dezelfde school. De raad heeft, op advies der Comm. van Toezigt op het Middelb. Ooderwgs alhier, besloten tot verhooging der jaarwedden der volgende leeraren aan de H. B. S. Den Directeur van 2000 op 2200de leeraar in de Wiskunde van 1500 op 1600, behalve zgne actuele jaarwedde van 400 voor het onderwgs in het Boekboudeode leerareD in de Nederl.-Taal en Aardrgksbundeen de Fransche- en Engelsche talen van ƒ1600 op 1800;— de leeraar in hot handteekenen van 800 op ƒ900, behalve eeoe personele toelage van 200de leeraar in het regtljjnig teekenen van ƒ400 op 500. Voorts is besloten aan de Hooge Regering te verzoeken tot verhooging dor Rgka-snbsidie aan de H. B. S. Een voorstel van Burg. en Weth. tot wgziging der verordening op het bewaren eo verkoopen van petro leum is aangeDomeD, terwgl bet voorstel tot het bouwen eener petroleum-bergplaats nabg de Westpoort is ver worpen. Heden word ten Raadhuize alhier aanbesteed a. Leveren van Materialen voor bet onderhouden der defensiewerken van den Oost- en Westhavendgk, bet loggen van Winterkrammat, aannemer H, C. v. d. Ende alhier, voor 2197. b. Het vernieuwen der defensiewerken van oen ge deelte van den Westhavendgk bg het Wetthavenhoofd. Aannemer J. ran Strien albier, voor 1261,43. c. Hot verbeteren van het buitenbeloop van den Oost- havendgk. Aannemer J. van Strien alhior, voor ƒ329,29. Nadat de mazelen sedert eenige dagen veelvuldig in de gemeenten Oude-Tonge, MiddelharnisStad a/h Haringvliet eo Den Bommel voorkwamen, beerscht die ziekte thans ook in niet geringe mate te Ooltgensplaat, zoodat er gegronde vrees beslaat dat de school spoedig gesloten zal moeten worden. Hoe sommige personen er te Amsterdam hnn werk van maken om >baitODlnidjes" te lokken in eene her berg of kroeg, waarbinnen zich een persoon bevindt, die met drie kaarten harten boer) hun wat geld traoht af te zetten, kan uit het volgende blgken Op den Zeedgk, bg de Kapelsteeg, loopt een paar weken geledon een buitenman, die, met den reiszak op den rug, zich voortspoedt om de noodigo inkoopen te doen. Op eens vertoont zich nevens hem een man, die eene beweging maakt alsof bjj iets opraapt. Met een verheugd gelaat deelt hg mede, dat hg een dubbeltje vindt, en op den moest gemoenzamen toon noodigt hjj den buitenman uit mede te gaan, om zamen voor bet ge- vondon dubbeltje een borreltje of een glas bier te drinkeD. Ze hebben hot toch zamen gevonden. Zonder eenigen argwaan voldoet de buitenman aan deze beleefde uitnoodiging. Ze gaan de herberg binnen en daar zit doodbedaard de dobbelaar, die heel «on schuldig" zgne nitnoodiging doet hooren, een dubbeltje te zetten. Na eerst ziet de buitenman, dat bg in de val gelokt isdoch hg waagt een dubbeltje, daaroa een kwartje, vervolgens oen halveo gulden en eindigt met een gul den. Telkens iB hg gelukkig winner eo du bjj wordt nitgenoodigd een rjjdsda&lder te zetten, gaat hjj zoo spoedig mogelgk weg... met 37 etuivers winst, plus een vrg glas bier. Niet ieder valt dit geluk te beurt, dat spreekt vaD zelf. Verleden week loopt dezelfde man op den Nienwet- djjk bg de Nieuwstraat, en waarlgk, daar voegt zich naast hem een ander persoon, die zoo gelukkig ie een gulden te vinden 1? Weder dezelfde beleefde uitnoodi ging als de eerste maal, doch onze vriend weet zich te verontschuldigen en gaat zgne weegs. Omtrent bet veel besproken Haagsohe meisje Helena Bruno, deelen wg mede het volgende schrgven uit Grand-Rapids (Mich. N.-Am.) dd, 6 Febr. 11. Een bestendig lezer van Uw veel gelezen blad zgnde, zag ik met geen geringe verwondering iets aangaande Leentje Bruno, waaruit bljjkt, dat de beer de Bergh te 's Gravenhage, onmiddelgk werk beeft gemaakt om de ontdekking van 's meisjes verblgfplaats in deze stad, aan de bevoegde authoriteilen in Nederland mede te deelen en zag tevens zjjne opinie omtrent het Vertrek van LeeDtje uit Nederland. Aangezien bet meisje, eenigen t jjd in mgn gezin als dienstbode werkzaam was en wjj meermalen hare reis en avonturen hebben be sproken, wil ik u nog eenige punteu aangaande haar verblyf in en vertrek uit Nederland, als door haarzelve verhaald, mededeelen, omdat het mg toesebgnt dat ia Nederland, door mr. de Bergh en anderen, verkeerde ideën daaromtrent zgn gevormd en verkeerde personen worden verdacht van een ongeoorloofd werk, meer be kend onder den naam van «wegvoering", welk woord in dit geval volkomen ia misbruikt en hoegenaamd in deze zaak niet van toepassing kan zgn. Het meisje zeido ons toch dat zg geheel uit eigen bewegiDg was gevlugt. Ook ban hier geen sprake zjjn van procelieten maken, van Christelgke gereformeerde zgde, want bet meisje verhaalde ons, dat zg van kindeaf indrukken bad gehad dat zjj niet Roomsch kon zjjn- ja, dat zy zonder weten van iemand al drie jaren on, derwjjs bad ontvangen in de Protestantsche leer, maar dat ze toch dacbt dat het goed was om de familie Delen, waar zg dienstbaar was, met de zaak bekend te maken. En hoewel de heer de Bergh haar een dom schepsel beliefd te noemen, verhaalde zg de zaak zeer gepast en ongekunsteld. Door mg gevraagd zgnde of zg geen spgt had de kenza te hebben gedaan en hier in een vreemd land te zgn, verwgderd van hare familie was haar antwoord, dat zg gaarne bjj hare moeder wilde zgn, want dat zg hare moeder innig lief had. maar de gedachte om tegen haar zin naar de Roomsche kerk te moeten gaan, en de vyandschap van haar familie, en de vrees voor het klooster, deed haar tot de vlagt besluiten. Gevraagd zgnde of de familie Delen haar geholpen had om weg te komen, was baar antwoord, dat niemand in den Haag wist van haar vertrek, maar dat zjj geloofde dat zg wel weg zoude komen hoewel zjj maar 4 centen in haar bezit had, en dat de Voor zienigheid het ook zoo beschikte dat overal waar zg aankwam en haar toestand verhaalde, er menschen gevonden worden die met haar lot bewogen waren. Eere hun dus, die wie het dan ook moge geweest zgn, zich met het lot bewogen gevoelden van een meisje dat in het Protestantsche Nederland niet vergund werd om God te dienen overeenkomstig de uitspraak van haar geweten. Ik doe deze uitdrukking omdat de heer de Bergh zegt, dat u niet volkomen jnist zgt ingeligt aangaande het plan om het meisje in een klooster op te sluiten, waarvoor hg tot reden opgeeft dat haar Pastoor niet van haar vertrek bewust was voordat zg al lang verdwenen waB. Maar ik vraag den heer de Bergh waarom er dan twee maal een rgtnig voor de deur van mr. Delen kwam om Helena op te ligten en waarom werd zg door baar zuster gedreigd om haar pastoor bg baar te zenden En toen Leentje baar antwoordde dat zjj daar niet bang voor waB, zeide hare zuster, dan zaude zg de Jeeaitea pastoor sturen en dan zou zg het weluitvin den. En daar het toch der Jezuiten leuze is: «het doel heiligt de middelen" was het das geen wonder dat er bg zoo een «dom schepsel" vrees voor zoo iets bestond. Nu nog iets aangaande de aanbevelingsbrief. Die brief was niet direct aan mr. Wisse alhier, en de in sinuatie van de heer de Bergh, als zoude de heer Delen of Ds. Wisse in den Haag, kennis gehad hebben van haar vertrek, of haar in deze hebben geholpen, is ge heel onjuist; want niemand in den Haag wist van haar vertrek, zelfs haar moeder niet, waar zg tehuis was. Wat ik van haar kon te weten komen was, dat eene dame in het eerste plaatsje waar zg aankwam, en aan wien zg het verhaa^e, haar voorthielp naar Rotter dam en daar komende, is zg weer door tusechenkomst van eene dame, nadat zg ook deze haar lot had ver haald, voortgeholpen. Hier werd haar gevraagd wat zg wilde, waarop haar antwoord was dat zg het klooster wilde ontvluchten. Toen werd haar gezegd, dat zg het ter keuze had om of naar Zeeland te gaan of naar Amerika, Zg verkoos het laatste. Ziedaar wat ik u aangaande Leentje Bruno wilde mededeelen. A. Johnsoh. N. B. Nadat ik het bovenstaande geschreven had, hoorde ik dat Leentje Bruno getrouwd is met Willem van Valkenburg, indien dit waar is, dan wenach ik mgn vriend van Valkenburgen Leentje een voorspoedige en gezegende reis in het huwelgke bootje. A. J. KLUNST en EER. In de afgeloopen weck gaf deze muziekvereeniging twee uitvoeringenhet gewoon wiDter-concert voor de gewone leden en eoDO huishoodelgko uitvoering toe- gaokelgk voor de geintroduceerden. Hoewel deze laatste buiten beoordeeling ligt, noemen wg deze toch bierbg lo omdat daarvan even als het voorafgaaode concert, niets dan lof te vermelden valt, 2o. omdat wg wel een woord van waardering ten beste willen geven voor het loffelyk streven van Kunst en Eer, om, als stedelyk muziekkorps, niet slechts de gewone leden maar ook een ruimer kring van ingezetenen muziekaal genot te verschaffen. Ons oordeel over de uitvoeringen kan niet anders dan gunstig zgnde eDsemblestukken werdeD vrg zaiver on met aplomb uitgevoerd. Vooral de groote stukken liepen zeer goed af. Een weinig meer nuancering, vooral bg de piano's, zou in de betrekkelgk kleine zaal, het schoon nog verhoogen. De solo's werden hoogst verdienstelgk uitgevoerd. Niet zoDder beteebenis was de betuiging van een deskundige uit den vreemde, die toevallig aanwezig was, »dat hij zulke krachten in Zierik- zee niet vermoed had." Het geheel getuigt van gverige stadie der leden, van toewgdiog on tact van den Di recteur EzermaD. Moge de Harmonie op dien weg voortgaan en meer en meer waardoering vinden by het publiek door vermeerdering vanhet lodentalNog steeds worden op de concerten velen onzer geachte inwoners gemist, wier stenn niet mogt ontbreken voor eene vereeniging, die zooveel doet om genoegen te ver schaffen en waarop onze gemeente met regt trotsch mag zgn 1 Kat tor flam27 Febraarg. Tarwe flauw, 25 Cts. lager, puike 10,75 k 12mindere 7 k 8,75. Rogge, weinig vraag, 10 Cts. lager, beste 7,60 a 8,10, mindere 6,20 a, 7,50. Gerst, tot vorige prjjsen. Erwten, prjjshoadend. TJ\jen met kleinen aanvoer tegen ƒ2.50 verhandeld. Kerknieuws. Beroepen te Waarder, Dr. C. J. Montyo to Sint Philipsland. Aangenomen het beroep naar Sluis door Ds. Lamme- rink, pred. te Princenhage. mm m m~z iw s TT EN TÜSSCHENLIGGENDE PLAATSEN. Febr—Mrt. 1880. Van ZIERIKZEE Van ROTTERDAM Dingsdag 28's morg. 9,—u, Dond. 2 Zondag 5 Woensd. 1 's morg. 11,u Yrgdag 3 11,— Maand. 6 11,— DE DIRECTEUR, A. van GASTEL. Bevallen van oen Meisje, M. M. van ANüEL, geliefde Echtgenoote van D. Q. MULOCK HOUWER. Ziemkzke, 25 Februari 1882. Heden overleed na een langdurig lgden in den ouderdom van 67 jarenmgn geliefde Echtgenoot de Heer J. LUIJK, in leven Bargemeester en Dgkgr&af. ScHERrENissE, Ook namens Kinderen en Behuwd- 24 Februari 1882. kinderen, Wed. A. F. C. LUIJK, geb. Rijnberg. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed plotseling ons geliefd Zoontje LIEVEN LEENDERT, in den aanvalligen leeftgd van 1 jaar en 10 maanden. Kerkwerve, P. J. van der CINGEL. 25 Februari 1882. A. van der CINGEL—van Putte. Heden overleed na een smartelgk doch geduldig Ijjden van elf weken in den ouderdom van ruim 24 jaren, mgn geliefde Echtgenoot MARINUS AUGUSTIJN. Tjjoeen, Wed. M. AÜGUSTIJN- 25 Februari 1882. Boogrdaa. v.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1