ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 4575. Zaturdag 4 Fehruarij 1882. 58ste Jaarff. NATIONALE MILITIE. „SCHOUWEN EN DUIVELAND" Schipper7A.T'. d. HUCHT Hbvtrtentiën. Verechgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prijs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN, van 13 regels 30 Gts., meerdere regels 10 Cfcs., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 9 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. AFKONDIGING. Suppletoir kohier der belasting op de HONDEN" voor 1SS1. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend, dat het Suppletoir Kohier der belasting op de Honden van deze gemeente voor het dienstjaar 1881, door den Gemeenteraad vastgesteld, op heden wordt gesteld in handen van den Gemeente ontvanger, tor invordering ingevolge de wet. Zierikzee, den 31 J&nuarjj 1882. De Burgemeester en Wethouders J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. B E KENDMAK1N Gr. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzeelettende op het bepaalde bp art. 9 van het Koninklijk besluit van 17 December 1861 (Staatsblad no. 127) roepen de ingezetenen, die verlangen als Vrij williger bjj de Militie op te treden, op, zich tot dat einde op Mnauclagf den 13 February e. li. «les voormiddags van ÏOIS ure, ter Secretarie op bet I£an<lbuis* aan te mel den, onder kennisgeving, dat om als Vrjjwilliger te worden toegelaten, men moet zjjn ongehuwd of kinder loos weduwnaar, ingezeten, ligchameljjk voor de dienst geschikt, ten minste 156 centimeters lang, op den 1 January jl. zjjn 20ste levensjaar zjjn ingetreden en zjjn 25ste jaar niet volbragt hebben tot ophettjjdstip der optreding aan zjjne verpligtingeD, ten aanzieD van de Militie voor zoover die te vervullen waren voldaan en een goed zedelijk gedrag geleid hebben. En dat het bezit dier vereischten met uitzondering van de ligchamelyke gesteldheid en de gevorderde lengte wordt bewezen door een getuigschrift van den Burge meester, welk getuigschrift op Zaturdag den IS February «.b. des voormiddag»! van ÏOIS ure ter Gemeente-é$eoretarie aan de daartoe geregtigden zal worden afgegeven terwjjl hjj, die by de Zeemagt, by het leger hier te lande of by het Krijgsvolk in 's Ryksoverzeeache bezit tingen heeft gediend moet voorleggen een bewjjs van ontslag, een getuigschrift van den bevelhebber, onder wien bij laatstelijk beeft gediend, inhoudende, dat bjj zich gedurende zjjoen diensttyd goed heeft gedrageD. Ieder, die bjj bet verlaten van den dienst zulk een getuigschrift heeft ontvangen, kan tot dat zjjn 40ste jaar volbragt is als Vrjjwilliger bjj de Militie worden toegelaten. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze worden afgekondigd en in den Zierikzeeschen Nieuwsbode geplaatst. Zierikzee, den 2 February 1882. De Burgemeester en Wethouders J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Kadaster en Grondbelasting. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat hem ingevolge art. 15 der wet van den 26 Mei 1870 (Staatsblad no. 82)door den heer Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster in deze gemeente zyn toegezonden vjjf staten aanwjjzende de uitkomsten 1°. der meting, Daar de artikelen 9 en 10; 2°. der achattiognaar de artikelen 11—13; 3°. der afschrjjviDg van belastbare opbrengst, naar artikel 6 4°. der verbeteringennaar artikel 23en 5°. der regeling van den aanvang der termjjnen naar artikel 42 der aangehaalde wet dat die Staten te rekeDOD van beden af, gedurende dertig dagen voor bolanghebbenden ter Secretarie dezer Gemeente ter iozage zjjn nedergelegd, met aanbeveling om, indien daarvan inzage mogt worden genomen, dit met zorg te doen; en herinnert aan artikel 16 der zelfde wetwaarbjj is bepaald, dat de belanghebbende, ten koste van ongelijk, in een aan de Gedeputeerde Staten gerigt verzoekschrift (op oogezegeld papier) hermeting of herschatting kan vorderen binnen den tjjdvoor het ter inzage liggen bepaald. Afgekondigd van het Raadhuis te Zierikzee, den 3 February 1882. De Burgemeester voornoemd, J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. Nieuwstijdingen. Amerika, Op 31 Januari heeft oen hevige brand gewoed te New-York in Park Row, waarbjj een hotel van 5 ver diepingen werd vernield, dat door de bureaux van ver schillende dagbladen werd ingeDomeD. Het vuur had zich zoo snel verspreid dat velen die in de bovenste verdiepingen wareD, zich niet konden redden. Er moeten verscheidene personen in de vlammen zyn omgekomen terwjjl ook enkelen, die uit de ramen Bprongen op die wjjze den dood vonden. De aangrenzende bureaux der Times bleven ten gevolge dor inspanning van de brand weer gespaard. Naar aanleiding van de invrijheidstelling van Johnson en Clowes, de beide mannen uit Stafforddie wegens een moordaanslag gevangen zaten maar onschuldig veroordeeld bleken te zjjn, wordt nu opnieuw de zaak ter sprake gebragt van een dienstmeisje, Amelia Jordan, die vier jaren geleden tot 14 jaren tuchthuisstraf ver oordeeld werd en mede, naar men beweert onschuldig zou zyn. Het meisjede dochter van eoD braaf Loudensch handwerksman, diende bjj kolonel Lane, die op een landgoed by Boxhill, zes mylen van Hastings, woonde. In de kamer der dochter van den kolonel werd op zekeren avond brand ontdekten nadat die gebluscht was bevond men dat bet juweelkistje der jonge dame, dat bewezeD wae tjjdens den brand op zyn gewone plaats te hebben gestaan, verdwenen was. Men verdacht Amelia van den diefstal; zjj vluchtte naar baar vader, maar werd aan het station te Croydon in hechtenis genomen. Er kwamen nu nog eonige andere beschuldigingen van diefstal tegen haar in. Zjj werd eerst vrjjgeBproken maar later, toen de juweelen in een der privaten van het Btatioo te Croydon gevonden werden, weer gevat, en eindelijk veroordeeld tot 14 jaren tuchthuisstraf. Het meisje bleef echter steeds vol houden dat zjj onschuldig was, en de bottelier en eenige andere bedienden van kolonel Lane, die niet verhoord werden bjj het proces, bevestigen die verklaring. Een paar weken na Amelia's veroordeelingstierf hare moeder, wier dood werd toegeschreven aan de smart over de schande barer dochter. Thans tracht men te bewerken, dat de zaak opnieuw onderzocht worde, waarbjj, naar men zegt, belangrjjke Onthullingen gedaan zullen worden. 't Is te hopen, dat die pogingen slagen zullen. Maar als ook hier een onschuldige veroordeeld blykt, zyn de twee gevallen van feilbaarheid der menscbeljjke gereg- tigheiddie zoo kort na elkander ontdekt werden, waarlyk onrustbarend, en doen zjj de vraag rjjzeD, hoe- vele dergelijke vergissingen begaan worden, die nimmer aan het licht komen. Rttslanh. Een vreeseljjk ongeluk heeft in Astrakhan plaats gehad. De visschers hebben daar de gewoonte om te zamen in grooten getale aan den mond van de Wolga op het jjs te gaan visschen. Toen zjj verleden week weder daarmede bezig waren, werdeD zjj plotseling Overvallen door een hevigen storm, waardoor het jjs brak. Men vreest dat zjj allen zyn omgekomen. De storm heeft ook in Moakon zeer veel schade aangerigt. Yele groote boomen zyn ontworteld en van heb nienwe tentoonstellingsgebouw is het dak ge heel weggewaaid. Uit Petersburg meldt men, dat tusschen den Keizer en de gemalin van grootvorst Wladimir een rrjj heftige scène moet zjjn voorgevallen, waardoor Maria Panlowna in ongenade by den Czaar gevallen is. De Grootvorstin had nl. een vertrouwlijken brief aan haar onders geschreven en dezen den toestand aan bet hof en haar bedroevend baieeljjk leven in schrille klenren afgeschilderd. De brief, welke zjj door een koerier officier had willen doen bezorgen, viel door een niet verklaarde oorzaak den Keizer in handen eo deze onder hield baar er over, minder nog om den inhoud dan wel om do bjjzondere wjjze, waarop zjj den brief had willen verzendon. De Grootvorstin erkende daarop, dat zjj een brief van zoo delic&ten aard Diet aan de onbescheiden Russische post darfde toevertrouwen. De Czaar ontstak daarop in woede eD beduidde de Groot vorstin, dat zjj allerminst moest medewerken tot het discrediteeren der Russische instellingen. Hjj vertelde bovendien het geheelo geval aan grootvorst Wladimir en men begrjjpt, dat ook deza zich tegenover zjjo gemalin weinig gesticht toonde over de vooral tegen hem ge- rigte aanklacht. Spanje. JFrait&rijft. 25elg te. IVXaelrifl31 Jan. Een koninklijk besluit keurt de inlevering tot het einde van February goed voor de inlevdring te Parjja, Londeo en Amsterdam van 2% titels ter amortisatie voor de 4% conversie. Een vreeseljjk onheil heeft Maandag te Saint-Piorre- Ies-Calai8 plaatsgehad. Een der reservoirs van de water leiding van Calais heeft zich begeven. Deze was 15 meter hoog gebouwd eo bevatte vjjfbonderd duizsnd liter water, die met de overblyfselen van de reservoir op drie huizen te land is gekomen, waarvan in een school werd gehouden. De drie huizon werden geheel vernield en de personen, die zich daarin bevooden zyn waar- schjjaljjk allen gedood. Ijverig wordt met do redding voortgegaan en tot dasverre beeft men reeds 27 slacht offers gevonden. Men scbrjjft nit Antwerpen aan de Amst. Ct.: «Waarachjjoljjk zal de te Brussel gepleegden moord op den advokaat Bernays, van Antwerpeo niet onge straft bljjvon. Do politie beeft verdenking op zekeren D., die een door Bernays voor hem behandeld proces heeft verloren, dat oen kapitaal van fr. 80,000 betrof, en uit wraak zjjnen regtsgeleerden raadsman zou hebben gedood of laten dooden. Bedoelde D. hoeft Aotwerpen verlatenmaar men is hem op het spoor. Het ware gelukkig dat in deze raadselachtige zaak weldra liebt kwame, want zekere bladen door politieken haat ge dreven, maken zich tot de tolken van lasteringen, welke den goeden naam van geachte familien onzer stad bezwalken. Ieder is er verontwaardigd over, en er was sprake van bet openen ter beurzo vau eene inschrijving van fr. 50,000uit te loven voor dengene dio den moordonaar of de moordenaars in handen der justitie levert." Te Antwerpen is Dinsdagmiddag het grootste zeil schip der wereld voor de stad aangekomen. Het is de »Three brothers", metende 100 M. leegte en een diep gang hebbende van 28 voet. De »Opinion" zegt dat Antwerpen er trotsch op mag zjjn dat een schip van zulke afmetingen en geladen met 68,000 zakken graan, niet slechts tot voor do stad kon komen maar zelfs vastgemeerd kon worden aan de Zuiderkade. Dd&r zal het schip een deel zjjoer lading in ligters lossen om vervolgens in bet Kattendjjckdok gesleopt te worden. JÏlcberlanb. Amsterdam 1 Febr. De zoogenaamde milli- oenen jaffrouw (Jaantje Struik) is door üe arrondis- sements-regtbaDk albier veroordeeld tot betaling vaD het door de firma Wamsteeker, fabrikant van gouden- eu zilveren voorwerpen albier gevorderde bedrag wegens door haar gekochte niet betaalde goederen. Op bet gebied der gasverlichting is iets nieuws te zien in Overveen. Aldaar worden de dieostlokalen van het postkantoor verlicht door gas, geleverd door de gasfabriek te Zandvoort. Het gas wordt te Zand- voort zamengeperst in een sterk jjzeren reservoir 't welk per spoor wordt vervoerd naar Overveen, aldaar op een geschikte plaats opgesteld en verbonden met de gasleiding in bet gebonw. Ongeveer 14 dagen kan de voorraad gas voor het noodige gebruik dienen, waarna het reservoir weder naar Zandvoort gaat om gevuld te worden. MlrïdelUmror, 2 Febr. Zooals reeds medege deeld werd, zjjn gisteren en eergisteren in het huis van arrest alhier een aantal getuigen met den vermoede- ljjken dader van den moord op den heer S. te Veere, geconfronteerd. Naar wjj vernemen moet Roland zeer kalm zyn en alle schuld bljjveo ontkennen. Gisteren werden een tiental getuigen uit Antwerpeo gehoord, waarbjj zich o. a. de persooen bevonden by wie R. gewoond heeft en een goudsmid de heer Beels, wonende in de Korte Gasthuisstraat, bjj wien Roland bet gouden horloge dat aan den vermoorde heeft toebehoord qd door diens familiebetrekkingen herkend is, heeft verkocht. Ofschoon verschillende getuigen R. in het bezit er van hadden gezien en de goudsmid hem herkende als den persoon die, opgevende G. Stroymann genaamd te zjjn, hem het horloge verkocht en een gonden ring van 33 francs gekocht liAd, bleef-Roland volhouden nooit in het bezit te zyn geweest van het uurwerk en zelfs de heer B. nimmer gezien te hebben. Hetzelfde was het geval met den gouden bril van den verslagene, die sommige getuigen te Antwerpen in het bezit van Roland gezien hadden. Onder anderen verklaarde de persoon, waar Roland te huis was, den bril in de hand te hebben gehad. Heden morgen zijn deze getuigen weder naar Ant werpen vertrokken. De leerling der Rjjkskweekscbool L. te Middel burg, die door een onvoorzichtig schot uit een geweer zyn makker verwondde, is tot eene geldboete van ƒ50 veroordeeld. Goen3 Febr. Yoorloopig bestaat er geen uit zicht, dat we dubbel spoor zullen krjjgen. Bljjkens de memorie van antwoord op het afdeelingsverslag der eerste kamer betreffende de begrootiog der spoorwegen is het verkeer op odzo ijjn nog niet zoo groot, dat eene dergeljjke uitbreiding gemotiveerd zou zyn; voor alsnog ia volgens de minister geen tweede spoor noodig. Moest het verkeer toenemen dan zullen de benoodigde gelden worden aangevraagd. De heer W. J. van G or kom, districts-sohoolopziener alhier, is benoemd tot lid der examencommissie voor de posterjjen, te houden in 1882. In het afgeloopen jaar is in twee scholen in de schoolspaarbaok iogebragt 454,46 en uitgehaald ƒ399,43. Op een derde openbare school is de post spaarbank iDgevoerd. Moeiljjk kan onze H. B. S. voor jongens zwaarder verlies treffen dan haar te wachten staat door het aanstaand vertrek van des geachten leeraar in de na- tuurljjko historie, scheikunde en warenkennis. Dr. Z. Th. Diehl, als zoodanig benoemd te Zierikzee. Uit stekend docent, de vriend der jongelui, was bjj de glorie onzer inrigting voor middelbaar onderwys. Uitmuntend geleerde en in alle opzitten een goed burger, Ijjdt onze gemeente een verlies, dat moeiljjk vergoed zal kunnen worden. Te vreezen toch is het, dat de ge- 1 meenteraad bjj bet bestaande gebrek aan leeraren in de nataurkandige vakken, er toe zal moeten overgaan iemand te benoemen, die slechts gedeelteljjk bevoegd is, of de jaarwedde te verhoogen maar in geen geval krygen de H. B. S. en de gemeente een Dr. Diehl terug. 25ie?llczee3 Febr. De vraag, of suikerbieten I ƒ2,40 of 24 Cte. per gemet als tiondregt moeteu beta len, is bjj de regtbank alhier aanhaoging gemaakt. Uit Hellevoetslui8 deelt men mede, dat de ver- deeliog der Bom van 700, door Z. M. de Koning geschonken wegens de redding der bemanning van het Zweedscbo barkschip »Solid", geregeld is als volgt: 120 aan den schipper der reddingsboot, 55 aan elk der sloeplieden, 60 aan den schipper van de »Zee- meeuw", 40 aan den machinist en 25 aan elk dor 6 man bemanning van dieo bodem. Do Nienw Zwaluwpolder, groot rnim 500 hectaren, zal een atoomgemaal doen bouwen, dat met de bjjbe- hoorende werken ruim 25,000 zal kosten. In verband hiermede hebben de stemgeregtigde ingelanden een geldleening uitgeschreven aan f 25,000 ud 4 pCt. Tor aanvulling van hot berigt omtrent de weder waardigheden, den beer Meng te Rotterdam overkomen, deelen wjj op gezag van het Dagblad mede, dat genoemde heer vroeger afgeschoiden predikant was. AaD de zaak zelve doet het weinig af, maar bet ver dient vermelding als een Dieuwo bjjdrage hoe joist zy, die het jjverigst eene leer verkondigen, vroeger precies het tegenovergestelde als de waarheid hebben oangonomoo. Nog meer illustre voorbeelden van dit verscbynsol zouden er bjj te breogon zynook van bekeerlingen in tegnnovergestolden zin inaar daar de naam vap den hoer Meng hier alleen in het spel is, zullen wjj die andere namen maar laten rusten. Een bewjjs is het echtor, dat niemand zoo volkomen zeker van de waar heid kaD zjjn, al verkondigt hjj ze met nog zoo veel overtuiging un emphase. Dingsdagmiddag brak te Rotterdam iD oen pand aan den Schiedamacbun djjk, in de nnbjjheid van hot Lutersch weeshuis, brand uit, waardoor twee pakhuizen in den asch worden gelegd. l)e brand i», naar mon zegt, ontstaan doordien werklieden een rat hadden gevangen en het dier volgens een ellendig volksvermaak, met petroleum bostrekon on toon in brand badden gestoken. Het razende dier liep daarop tusschen den voorraad vlas rond mot ovengenoemd treurig gevolg. Rnim een week geleden stierven te Rotterdam plotseling drie personen, die te zamen waren uit ge weest. De justitie heeft vermoeden gekregen dat hier vergiftiging heeft plaats gobad, en last gegeven een onderzoek, door opgraving der Ijjkeo, in te stellen. Tjjdens de restauratie van het kasteel, toobeboo- rende aan den heer van C&mingha, nabjj Leeuwarden, is een kostbaar kAmnrbehangsel zigtbaar geworden, dat groote waarde moet hebben. Het behangsel is met de hand geborduurd (gobelins) en stelt een hertenjagt voor. De heer Du Bois te Breda heeft dit doek tegen oen prys van ƒ2000 aangekocht, terwjjl hem nu reeds tweemaal zooveel winst er voor is geboden. TELEGRAMMEN. ILonNtanttnopol, 2 February. Do Russische-, Oostenrjjkscbe-Doitscbe- en Itali- aanecho gezanten hebben aan den Saltan kennis gegeven, dat io Egypte niets zal veranderd worden dan met toestemming van alle Mogendheden. Parjjs3 February. Gambetta beeft deze stad voor geruimen tjjd verlaten- Hjj is vertrokken naar Nice. Goes, 3 February. Gekozen tot lid van den gemeenteraad, de candidaat der liberalen, de heer C. Risseeuw, lid der firma v. d. Bilt la Motthe Risseeuw, met 134 van de 241 uitge- bragte goldige stemmen. De hoer C. Oranje Lz., cand. der tegeDpartjjeo, verkreeg 95 stemmen. Kerkuleu ws- PREDIKBEURTEN bij be CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE GEMEENTE te Zierikzee, Adeeling Sint-Domusstraal, op Zondag 5 Februari 1883, Voormiddag 10 ure, Da. van DIEMEN. 's Avonds 6 ureDs. van DIEMEN, Cat. Zond. 6. Gemengde Berigteu. In een kooromolen nabjj Oade Pekela wordt 's Zon dags gepredikt door oen apothekersbediende. Deze art- senjj-berjjder predikt staande op een stoel voor eene op den grond zittende gemeente. De voorzanger zit in een omgekeerd azynvat, waarop een muzjjk-lessenaar gespijkerd is, terwjjl een fluitist de gemeente begeleid by het zingeD. Een pas verloofd paar te Br. wordt aangeraden om zich bjj het afscheid nemen aan don molen zoo gek niet aan te stellen, daar zjj afgeluisterd en uitgelagchen wordeu. Te Biezelinge moesten twee meiden zooveel praatjes niet uitstrooyen van jongens, waarvan niets te zeggen valt. Een bakkersknecht te Krabbendorp ^is nu voor de tweede keer door een minderjarig persoon afgeluisterd hjj wordt nu verzocht een betere plaats op te zoeken. Het trotscbe Pietje wordt gewaarschuwd zooveel valsche praatjes niet uit te stroojjen, daar alles bjj haar uit jaloerschhcid voort komt. Laat zy het niet, dan zal zy met Paschen in het dorpshuis te Col. verloot worden. Door al baar valsche praat Wordt zjj van iedereen gehaat, En die haar kent en die haar 'iet, Zegtmeisje ik begeer U niet. Befje io de Kerkwcg wordt verzocht geen lengens vaD Willem tegen zjjne moeder te zeggen, daar van hom niets to zeggen valt; het was beter hem wat lastiger te vallen met duiten. Een lange jufvrouw te Hans- weert moest zoo jaloersch niet zjjn overeen boer, want zjj kan hem toch niet krygen. De dochter van een dekker te Co. moest zooveel praats niet hebben van andereDzy moest liever eer6t haar eigen tuintje wieden. Te Cortgene moest een meisje zich zoo niet opschik ken. Te Krabbendorp heeft met de Nieuwjaar een timmermansbaas met zjjne dochter zitten wachten op een vos, maar het is misgeloopen. Eerstdaags zal te Z. een tooneelstnk worden opgevoerd, getiteldde roojje stads-leugenaarin drie bedrjjven. »Wat ben ik in rnjjn schik" zegt een boer te Kam., »datmyn knecht getrouwd isnu mag hjj zjjn vrouw mede breogen om veldwerk te doen en dan zal ik haar booneD leeren zaajjeo, dat ben ik gewoon." Een boerenmeid onder Dirksland moest zich zoo gemeen niet aanstellen, om een boer van Herkingen te ontbieden, zjj moest daar ook niet meer komea, om in haar vorigen dienst door het raam te springen als zjj niet binnen gelaten wordt. »Nu ik alle menscben attent heb gemaakt op mjjn goed gedrag", zegt een bakker te N. V, »nu zal het toch niet meer staan om een knoop van myn broek door een getrouwde vrouw or aan te laten zetten, andera komen de buren nog om my weg te jagen." Eeo klapzweepers- dochfer te St. hoopt nu wel gauw een vrjjer te hebben, nu zjj eeo moojje mantel heeft, maar haar mondje is veel I te luDg. Iuffezoiiden Stukken. Haagsche Brieven. Den Haag 31 January. Zoo »lauw" als de Louwmaand ook ditmaal ie (en soms meent men eerder in 't voorjaar dan io den winter te zyn) heeft het in de laatste dagen niet a&n «politieke stormen" ontbroken. Wjj hebben gehad de agitatie tegen den Minister Modderman op grond van zjjn treu- zelen met de invoering van het Wetboek van Strafregt, j de geruchten omtrent de spanning tusschen Nederland en Daitschland, de verwerping van het handelstractaat met Frankrjjk door do Tweede Kamer, mot de daarop gevolgde manifestatie van de Eerste Kamer en de j Surinaameche motie, voor zeven-achtste tegen den Gou- I verneur van Suriname en voor een-achtste tegen den Minister van Koloniën gericht. Januaryanders de zachtste aller maanden, ooi: in de politiek, wat waart gjj ditmaal fel en vinnig 1 Elf adressen met een twee honderdtal namen van I rechtsgeleerden kwamen bjj de Eerste Kamer inde voornaamste hoogleeraren ia 't staatsrecht, advocaten en publicisten hadden zich aao 't hoofd der beweging ge- plaatst. De Minister van Justitie maakte zicb handig van de beweging meesteren de storm ging liggen, j Do Eerste Kamer ontving den primeur van 's Ministers antwoord. De Minister verklaarde dat het nooit zjjne bedoeling was geweest met het werk der invoering te wachten tot dat do gevangenisbouw was afgeloopen. De heer Borsiue bepaalde zich tot do voorlezing van I 't adres, maar noch hjj, noch oen auder had wat in te brengen tegen 's Ministers verzekeringen dat nog dit jaar een wetsvoorstel zou inkomeu om met 1 Mei 1884 het wetboek in te voeren en dat hjj dan gereed hoopte ta zjjn met de dun benoodigde cellen. Van de novelle, aan do Eerste Kamer toegezegd zweeg de Minister. Niemand vroeg, waarom bet strafwetboek niet reeds het volgend jaar ingevoerden intusschen van de be staande gevangenissen zooveel inogeljjk gebruik zou kunnen worden gemaakt? Intusechon die storm is snel geweken men beweertdat het vooral de Raad van State is, die de invoering belemmert. Zeker is het, dat een zjjner invloedrjjkste leden, de hoor mr. J. Heemskerk Az., gevraagd zicb aan do beweging aan te sluitendezer dagen opeolpk heeft verklaard dit niet te wensohenomdat hjjmet het strafwetboek Diet ingenomen, de invoering zou betreuren. Een andere storm is, nu niet uit Amsterdam, maar uit Berljjo losgebroken. Het regende in de laatste weken geruchten over de slechte verhouding tusschen Nederland en Duitschland. Tal van feiten werden tot staving daarvan bjjgebragt, als het ontslag den Duit- schen gezant te 'aHage verleend; zalm-visschery koloniale question nitleveringstractaatvasthoudend heid aan handelsvrijheid enz. De geruchten, in sommige Nederlaud.-che bladen werden met zooveel zekerheid verbreiddat het Haagsche Dagblad het eene week geleden noodig achtte al die verzinsels te bestryden. Naar mjj met zekerheid is medegedeeld, was dit artikel in het Dagblad (het Vaderland beeft daarop gedoeld) niet eone officieusomaar eene officiële tegenspraak en is het uit de pon gevloeid van onzen Minister van Buitenlaodscho Zaken zelve of althans door hem geïn spireerd. Daaraan doet die Minister niet wólde plaats voor oen Minister om geruchten tegen te sprokeD is óf 's lands vergaderzaal óf de thans met een Dicuwen directeur (redacteurs zjjn niet meer noodig) begiftigde Slaats-Courant. De weerspraak der Nordd. Alg. Zeil. (voornameljjk tegen Rot/. Nieuwsblad en Berdiner Ta- geblall gerigt) kon niet stelliger en beslister, maar waarom meldt zy ons nog niet, dat ook de Nederlandsche vlag tot de uitoefening van de kastvaart in de havens van het Duiteche Ryk is toegelaten Op welken grond berust dio uitsluiting? Als wjj dit bericht zullen lezsn, zullen wjj meer tevreden zyn, dan nu de Mioister RochusseD ODS meldde, dat het tusschen Nederland en Duiechland o zoo rooskleurig is 1 Kan een Minister van Buitonlandsche Zaken in 's lands vergaderzaal noders spreken Derde stormna zeer langdurige beraadslagingen heeft de Tweede Kamer in hare avondzitting van jl. Vrjjdag het handelstractaat metFrankryk met 46 tegen 32 stemmen verworpen eene beslissingwaarvan bet te vreczcn iszoo als het Handelsblad zeide, dat zy niet alleen onze industrie, maar ook onze politiek in verwarring zal brengen. Ofschoon de groote bladen do politieke beteckenis van het votum willen verzwakken, was de oppositie volstrekt niet alleen tegen het tractaat, maar ook wel degelyk tegen het Ministerie gerigt, zoowel tegen het Nederlandsche-als tegen bet Fransche niet-clericaal Ministerie. Een deel der regterejjde mis gunde aao een nfef-clericaal Kabinet in Frankrijk de oer bet tractaat tot stand te brengen oen deel der linkerzyde misgunde diezelfde eer aan een mei-liberaal Kabinet in Nederland. En van zulke boschouwingen moeten landbouw en nyverheid het slagtoffer zjjn Er kondeD zeker bezwaren tegen het Iractuat worden aangevoerd tegen welk tractaat kunnen die nfef worden ingebrogt Maar de oppositie bad behooren te beden ken, dat do meeste bezwaren het noodzakelyk uitvloeisel waren van verschil van handelswetgeving. Wjj, Neder landers, zyn op den weg van handelsvrijheid onafge broken voortgegaan; wjj hebben in 1873 de differen- tuele regten in Ned.-Indië afgeschaftwjj hebben telkens onze eigene tariefwetgeving ia ruilden geest herzienwjj haddon dus aan Frankryk niet voel meer aan te bieden. Daarentegen zyn Duiscbland en Frankryk sedert 1870 meer en meer van den weg der handels vrijheid nfgewekenop den annexatie-oorlog is een tarieven-oorlog gevolgd, en al wat wy hebben kunnen aanbieden als centra-praestatie was, dat wjj gedurende tien jaren afzagen van de bevoegdheid om de differen- tuële regten wederom in te voeren en het inkomend regt op do Fransche wynen te verhoogen. Do politiek heeft thans èn van 't anrdappelmoel- bezwaar èo van de ministeriele crisis io Fraokrjjk han dig party getrokken cd niets verzuimd om het tractaat te doen vallen. Belagokeljjke grieven werden door de oppositie aangeroerd. Eensdeels bowoerde men, dat de onderbandelaars met verhooging van den wyn-accyns hadden moeten dreigen (omdat in Nederland toch niet minder Bordeaux zon worden gedronken, al klom de accyns)anderdeels maakte men er hun op de zelfde banken een grief van, dat de accyos niet meer was verlaagd, ten einde den wjjn meer onder het bereik te brengen van 't Nederlandsche volk. De heer WintgeDs wist zelfs te voorspellen, dat de finantiele moeyelykheden, waarin wjj ons zouden bevinden, ver holpen zouden worden door den wyn-accyns te verhoogeD; van de andere zjjde achtte men gedeeltelyke verminde ring van onze finantiele mooyelykhededen juist gelegen in verlaging van den wyn-accyns. De heer Tak meende dat de onderhandelaars het wapeD van den letterkun digen eigendom niet ongebruikt hadden mogen laten. Maar zouden wy, die nadruk van Nederlandsche en koloniale boekeo strafbaar hebben gesteld, voortaan den nadrak van Fransche boeken in Nederland hebben moeten bevorderen Welk eene Regering zon zóó iets onzedelyks willen voorstaan Dat de Eerste Kamer ook de politieke zjjde der verwerping inzag, bleek uit hare manifestatie op jl. Zaturdag, toen zy de Regering ala het ware smeekte om aan te bljjveo. Het was een waar verbroederingsfeest in de Eerste Kamerjammer, dat alleen, de. Tweede Kamer en zjj, óia 'ttractaat hadden laten verworpen, afwezig waren. Uit eene goede bron wordt my verzekerd, dat alle Ministers blyven en zich haasten zullen een voorloopig tractaat te ver- krjjgen, waardoor wjj op den voet der rneeBt begunstigde natie zullen worden geplaatst. Als wjj dit niet ver- krjjgen kannen, hoe zou dan onze gezant te Parys zjjne fnnctien kanoën behouden En nu de Surioaamscbe storm De Minister van Koloniën wilde reeds dadelyk na 't Surinaamsch échec beengaan, maar velen beduidden hem, dat de slag voor den Gouverneur bestemd was. Als tnen de beraadsla gingen met aandacht volgt, komt men tot de overtui ging, dat de heer van Goltstein toch ook niet gehandeld heeft zoo als een onpartjjdig Minister betaamt. De groote grief tegen hem i6 dat hjj steeds genoegeo heeft genomen met de berigten, die hjj nit Snriname ontving, zonder de zaak zelfstandig te onderzoeken. Men heeft nu den Gouverneur van Suriname niet een karakterfout, maar een verkeerde handeling toegewreven. Vrjj alge meen heeft de pers in Nederland aan de beslissing der Kamer haar zegel gehecht en het in de volkeverga dering tot eene eer gerekend, dat zy zoo onpartjjdig regt heeft gedaan. Er ging in de vorige week een rjjinpjö van mond tot mond De Surinaameche zaak Is l&Dg niet in den haak. Men vraagt zich thans hier alleen af, op welke wijze de heer van Sypestejjn uit zjjne hooge waardigheid zal worden ontslagen. Er zyn er velen, die over den aftredeoden Gouverneur hard, zeer hard oordeeleD, maar ook vele anderen, die do diensten niet ontkennen, welke bjj gedurende zyn bestuur door vermindering van het subsidie aan Nederland heeft bewezen. M;t het heengaan van den heer van Sypestejjn is ook deze storm bezworeDV. Prjjzon der Boter en Ejjereu. Zierikzee, 2 February 1882. Boter hoogste koers 0,75 en laagste koers 0,62 per 5 Hectogramm. Kip-Eyeren hoogste koers 1,10 on laagste koers 0,87'/ï per 25 stuks. Stoomboot „ZEELAND." m JK JTS M ftS TT Zierikzee en Rotterdam EN TUSSCHENLIGGENDE PLAATSEN. BEHOUDENS IJSGANG. February 188S. Van ZIERIKZEE Zondag 5's morg. 9,—n. Dingsdag 7 9,— Vrjjdag 10 9, Van ROTTERDAM: Zaturd. 4 's morg. 10,n. Maand. 6 10, Woensd. 8 30,— DE DIRECTEUR, A. van GASTEL. 8TOOMBOOTDIENST Middelburg en Zierikzee. FEBRUARI lt«JatS. Van MIDDELBURG Van ZIERIKZEE Zaturd. Zondag Maand. Dingsd. WoeoBd. Dond. 9 Vrjjdag 10 4 's nam. 12,30 u. 5 2,30 7 2,30 8 's morg. 11,— 8,- Zalurd. 4 V morg. 7,30 u. Zondag 5 10,-» 7,30» Maand. 6 Dingsd. 7 7,30» Woensd. 8 7,— Woensd. 8 'snam. 2,30» Dond. 9 2,30» Vrjjdag 10 2,30 Zierikzee—Rotterdam v. v. HET RADERSTOOMSCHIP vertrekt geregeld van ZIERIKZEE: Maandag voormidd. 7,30 u. Donderdag 7,30 Zaterdag 7,30 van ROTTERDAM: Zondag voormidd. 8,80 a. Woensdag 8,30 Vrjjdag 8,30 "Vracht van ZIERIKZEE naar DORDRECHT of ROTTERDAM Groote Kajuit 1,40, Voorkajuit 0,00. vertrekt des Woensdags van ZIERIKZEE naar MIDDELBURG en den Vrü<la£r«*-*nl«lcinfi:e van MIDDELBURG naar ZIERIKZEE. WELDADIGHEID. DIAKENEN der Hervormde Gemeente alhier geven onder hartelijke dankbetuiging kennis, dat bjj ben is ingekomen eene e*ft tot het houden van eene Soepbedeeliog aan de Arcnen van alle gezindten, welke bedoeling zal plaats hebben op Zondag 5 Febr. a. s. des middags 12 are. Zierikzee, 3 Februari 1881. Diakenen voornoemd VAN KINSCHOT, Voorzitter. H. LAKENMANSecretaris. g S5-jari|g;e Kolitvereonl«iner K van g GABRIEL GELUK g JOHANNA ADRIANA VERMEULEN. St.-Maartensdtjk, Hunne dankbare Kinderen. >1 4 Febr. 1882. :sr,&g.y.r..Y.»r.ra5-Y..yM-^ Voorspoedig bevallen van oen Zoon M. J. van den HOUTEN—letzer. Zierikzee, 1 February 1882.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1