ZlllllkZMSCIIË NIEUWSBODE. No. 4566. r Zaturdag 14 Januarij 1882. 58steJaarg. „SCHOUWEN EN DUiVELAND" WILGEN HAKHOUT, ADVERTENTIËN, Tan 1-8 Verschjjnt DINGSDAGDONDERDAG en ZATÜRDAG. De prijs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,00. 30 Cts., meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 9 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. GEABONNEERDEN buiten deze stad gelieven hunne ABONNE MENTSGELDEN per postwissel over te maken, na aftrek van de kosten, die 5 ets. bedragen. ONDERWIJZER. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend, dat ia die gemeente openkom eene plaats van ONDKRWIJZKlt aan de school voor minvermogenden (Tusschensohool), waaraan verbonden is eene jaarwedde van seee* houder<l gulden, die met honderd gulden wordt verhoogd, als de benoemde de acte van hoofdonder wijzer bezit, of zoodra hjj die acte verkrijgt. Zjj, die verlangen hiervoor in aanmerking te komen, worden verzocht zich met vrachtvrije brieven ten spoe digste aan te melden bjj den BURGEMEESTER. Zierikzee, den 3 January 1882. De Burgemeester en Wethouders J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. ONDERWIJZERES. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken hekend dat in die gemeente openkomt eene plaats van Onderwijzeres aan de openbare school voor meisjes (Meisjesschool), waaraan verbonden is eene jaarwedde van 800die met ÏOO wordt verhoogd, als de benoemde de acte van hoofd onderwijzeres bezit, of zoodra zjj die acte verkrygt. Bevoegdheid tot het geven van onderwys in minstens twee levende talen is een vereischte. Zy die verlangen hiervoor in aanmerking te komen, worden verzocht zlc'n met vrachtvrye brieven ten spoe digste aan te melden bjj den BURGEMEESTER. Zierikzee den 3 January 1882. De Burgemeester en Wethouders voornoemd J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend dat zy de door JOHANNES JACOBUS VERBEKE, Koopman in deze gemeente, gevraagde verganning tot het oprigten van eene inrigling, bestemd lot bewaring en verwerking van LOMPEN iu het geboaw, kadastraal bekendgemeente ZierikzeeSectie B, no. 1698, hebben geweigerd. Zierikzee, deu 11 January 1882. De Burgemeester en Wethouders J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. SuicrtËg. Voor Guitean'e Ijjk, indien by wordt geëxecuteerd, is reeds door een doctor dnizend dollars geboden. De advocaat van Gniteau, aaa wiea dat bod gedaan was, vertelde dit aan den beschuldigde. Deza meende echter dat hjj na zjjn dood meer waard was en verzocht den advocaat een hooger bod af te wachten. JFïiutfttftjft, Onlangs zoo melden de Fransche bladen zagen twee vïascher8, die zich met hun schuiten in de nabjj- heid van de Estacade te Parjjs bevonden, omstreeks 1 uur des nachtseen man op de brug heen en weer loopen en oplettend rondkjjken. Nadat dit eenigo minuten geduurd had, bukte hjj zich en had toen een kind in zjjn armen dat bjj zonder zich te bedenken ia het water wierp. Een hartverscheurende kreet galmde door de lucht. Het arme kind hield zich met zjjn tengere handjes krampachtig aan de balustrade van de brug vast, die bet in zjjn val had kunnen grjjpen. Vader.' Vader 1 hoorde men een zacht stemmetje roepenhelphelp De ellendeling, die reeds de vlucht had genomen, keerde zich op dat hulpgeroep om en maakte op ruwe wys de handjes van de kleine losdie in de diepte verdween. Gelukkig hadden de wakkere visschers alles gezien. Met twee riemslagen waren ze bjj de brugen een hunner had het geluk het kind bjj de kleertjes te grjjpen, op het oogenblik dat het ging zmkeD. De visschers bragten het naar het arsenaal. Op de vragen der agenten verklaarde het kind Clémence Rossignol te heeten. Zjj deed het volgende verhaal Gisteren in den loop van den dag, kwam tnjjn vador, die koopman in de Halles is bjj mjjo tante en drong er op aan dat ik met hem bjj mijn moeder zou gaaD eten. 's Avonds ging mjjo vader, die dronken was, met mjj wandeleD. Toen wjj bjj de brug van do Estacade kwamen zeide hij my Kjjk eena goed, CJémencetje, of je niet iemand ziet aankomen. Ik antwoordde Neen. Toen nam vader mjj op en wierp mij in het water. Eenige uren later kwam de vronw van Rossignol schrejjend aanloopeu en verhaalde hoe haar man dron ken was te huis gekomen, zonder haar dochtertje. Zjj voegde er bjjdat zjj voor de tweede maal getrouwd was, en dat haar 10-jarige CléuienceBouöard heette en niet Rossignol. Twee agenteD, die Rossignol onmid- dellyk gingen arresteren, vonden hem rustig slapende. Het is een individu van 38 jareD, een echte alcoholische type. Hij beweerde zich niet meer te kunnen herinneren wat bjj had gedaan. »Misschien wel en misschien ook niet; ik weet 't niet," was het antwoord van het monster. ©Kstvttïijjfe. Een der weinigen, misschien de eenige, voor wien de brand van het »Ringtheater" te Weoueu iets goeds ten gevolge bad, ie een jong boekhouder aldaar, die een echoone, rjjke bruid er aan te danken heeft. De joDge dame, Angela Sartorini, dochter van een ryken koopman, was met haar broeder in den schouw burg, maar raakte hem in het gedrang kwijt. Zjj werd van een der balkons af in het vangzeil gered on half bewusteloos er afgehaald. Niemaad sloeg in de ver verwarring acht op haar behalve de genoemde jongman, die haar zag wankelen, in zjjn armen opving, naar een naburige woning droeg, en haar, Dadat zij weer tot zichzelven gekomen was, in een rjjtuig Daar hnis bragt. Inmiddels was haar mede geredde broeder te huis gekomen om te zien of zjj er was, en wanhopig weer heengegaan om haar te zoeken, terwjjl de oudera in groote ongerustheid en spanning achterbleven. Hun vreugde, toen hun dochter behouden terugkwam, en hunne dankbaarheid jegens haar redder, kau men zich voorstellen. Eu thans is de jonge man de gelukkige verloofde van de achoone Angela. w, Het is gebleken, dat de ontvoering van het Ant- werpsche meisjewaarvan dezer dagen sprake was, geschied is op last van den vaderdoor een bokende van de familie, doch dat, tengevolge der bemoeyiogen van de politie, de vader zelf zyQ dochter heeft tsrug- gehaald van de plaats waar zy gebragt was. Ülsberlanb, Uotterdam 11 Jan. Over da schadevergoeding aan de slaohtoffers van het spoorwegongeluk op 2 Oct. jl. alhier, kan het volgende gemeld worden De postbeambte Wieser, die aan het been word ge kwetst, is eerst heden weder in dienst hunnen komen. Gedurende dien tjjd is zjjn weekloon uitgekeerd, doch 6öq vergoeding hoeft hjj niet te wachten. Zjjo vrouw, die eveneens baar been ernstig bezeerde, beeft .zich met een klein, niet noemenswaardig bedrag moeten tevreden stellen. Evenzeer de vrouw van den majoor van politie Wink, die haar arm zoodanig bezeerde, dat zjj dien nog moeiljjk gebruiken kao. Een ander persoon, die toenmaals niet onder de gekwetsten werd genoemd, doch evenals zoovele anderen naar zyn woning ia gegaan, schjjnt gelukkiger geweest te zjjn oa 750 gekregen te hebben. De spoorweg-beambte J. J. de Graaff, die uog steeds ljjdende moet zjjn, ODtving gedurende dien tjjd zyn vast wekelyksch loou zonder de emolumenten. Van vergoe ding scbjjut ten zjjnen opzigto geen sprake te zijn- Een juffcoaw B., die eveneens tot de toenmaals niet genoemde gekwetsten behoorde, kreeg dadeljjk na het ongeluk 240, ten einde in eerste behoeite te voorzien. Zjj eischte als schadevergoeding voor het kwetsen van haar been 1000. Namens den spoorweg werd 500 geboden, totdat ten laatste is toegestemd ia een scha devergoeding van 700. Aan de nagelaten betrekkingen van den eerst niet bet kenden Pieter Verhoeven, die onder de dooden be hoorde, wonende in de Alexaoderpolder onder Kraliogen, is 6000 geboden, doch dat achtten zjj te weinig ea hebben de zaak in handen van een advocaat gesteld. OoMtburg. De heer Michiel Zonnevijlle, geboren te St. Krnis den 24 December 1848, dia als hoofdooder- wyzsr te Bodegraven, den 29 September 1880 tot hoofd der openb. school alhier benoemd werd, en vun wiens bekwaamheid men groote verwachtingeu koesterdeis na een treurig ljjden den 5 dezer to dezer plaats op 33-jarigen leeftjjd bezwoken. Mi<l<lelburtr, 11 Jan. Gisteren hadden op de bank der beschuldigden voor de regtbank alhier drie knapen plaats genomen, waarvan de oudste 14, de beido jongsten 12 jaren telden. En wat hadden deze kin deren misdreven Straatschender^', een cenvoadigen diefstal van appelen of peren misschien. Neen, niet mioder dan diefstal bjj Dacht met inbraak en ovcrklim- rning door drie personen en een reeks diefstallen met braak te VlissiDgen. Bovendien hadden tweo hunner doch daarvoor stonden zy niet teregt teVlissin- geo een speelgoedwinkel half leeg geplunderd en te Middelburg gepoogd oen winkellade te bestelen. Tegen de twee jongsten werd door het Openbaar Ministerie gevangenzetting in een verbeteringsgestiebt voor 7 jaren geëischt en voor den oudste een celstraf van een maand. De uitspraak vermelden wjj later. Naar wjj vernemen, zal in den loop dezer maand alhier eene vergadering gebonden worden tot bespre king van plannen voor het aanleggen van een stoom tramweg door het voormalig vierde district, loopende van Bcoskens over Schoondyke, Oostborg en Aardun- burg naar Maldeghem, mot een z jj tak van de Draaibrug naar Sluis. Tot leeraar aan de Burger-Avondschool alhier is benoemd de beer W. M. Morren, thans leeraar aan de Rijkskweekschool. De gemeenteraad van Middelburg zal een adres aan Z. M. den Koning aanbieden houdende verzoek om aan die gemeente zyn garnizoen te laten boboaden. Eon vroeger aan den Minister van Oorlog godaan verzoek om daar garnizoen te laten is afgewezen en op den by het Kon. besluit betreffsnde de regeling der garnizoena indeeling van het leger gevoegden staat komt Middelburg niet voor. Te Yliasingen is op plegtige wjjze uitgereikt de zilveren medaille voor 24-jarigen trouwen onafgebroken dienst aan den adj.-onderoff. Hascber. De majoor P. van Hilie, kommandant van hot 4e bataljon, bield een toespraak, schetsto de goede eigen schappen van den jubilaris, waardoor deze de achting zyner superieuren verworven had, en spoorde tot navol ging van dat goede voorbeeld aan. Na het défilé werd door den kapitein Ottorbein, nameus de officieren vnn bet 4e bataljon, als bljjk van achting aan genoemden adj.-onderoff. een pendule aan geboden. Aruemuiden. De heer P. Kwekkeboom hoopt, niet op 20, maar 21 dezor zyn 40-jarig jubilé als hoofd der openb. school alhier te vieren. GJ-oes, 12 Jan. Dezer dagen vierde de arbeiders- vereeoiging »Eigen hulp" bet teest van haar één (zegge één) jarig bestaan. Hoe dwaas, niet waar? 't Heeft er wel iets van of men bang is dat de vereeniging geen 10 of 25 jaar bestaan zal. Laat men eerljjk zjjn od zeggen: wjj hebben behoefte om ons te ontspannen. Niemand misgunt deD arbeider een gezellig zamenzjjamaar laat men daartoe geen voorwendsel nemenwaardoor men óf zichzelf öf de vereeniging belagcbeljjk maakt. Het éénjarig bestaan Afdalende komt men spoedig op een feest ter herdenking van een bestaan vaa een half jaar, een kwartaal, een dag. Dingsdag 2 Februarjj zal de verkiezing plaats hebben van een lid van den gemeenteraad ter vervan ging van Dr. A. W. van Rentorghem, dia ontslag ge nomen heelt. Bjj de Maatschappij lot Exploitatie van Staats spoorwegen zija bevorderd tot stationchef 2e klasse de stationchef 3a klasse J. C. Adriaansen te Goestot stationchef 3e klasse de stationchefs 4e klasse J. A. van Puffdlen te Krabbendyke en A. A. H. Steenhoven te Kruiningen. De heer J. H. de Laat de Kanter wordt met ÏDgang van 1 Febr. als commies der posteryen van het kan toor te Goes verplaatst naar het spoorweg-postkantoor No. 1 AmsterdamEmmerik. Zierikzee, 13 Jan, Iu vervolg op de mededeeling in ons nr. van 1 Dec.jl. aangaande de in July, Augustus en September dezes jaars te Goes te houden Zeeuwscbe tentoonstelling voor ujjverheid, kunst toegepast op njjverbeid, bene vens wedstrjjd voor den handwerksman, kan thans gemeld worden dat de commissie voor de tentoonstelling eene belangrjjke uitbreiding heeft ondergaan. Bjj de vroeger gemelde commissie-leden hebben zich aaogesloten de heerenG. A. Vorsterman van Ojjen, te Aardenbnrg H. J. Gerritsen, te BroskeDSP. M. van Vessern, te Bruioisse; W. te Gempt, te Hoedekenakerke H. A. A. baron Collot d'EBCury, te Hootenisse P. K. P. J. van Sloten, te Hoofdplaat; W. Appel, J. J. H.Dooren- bos, P. D, Koning, mr. G. N. de Stoppelaar en L. Vogel, allen te MiddelburgA. Roojjte St.-Philipsland J. H. Hennequin, te SluisJ. Sturm, te Ter Neuzen W. F. I. Wagtho, te Tholen Jos. van Kaalte en A. Smit, te VlisaingenC. P. Lenshoek Junior, te Wol- faartsdjjk C. de Vos, fce lJ'.endjjkeW. C. de Crane jr. en M. C. Mulock Houwer, te Zierikzee. Deze namenljjst geeft bljjk van heugelyke medewer king in alle deolen onzer provincie eu voorspelt voor het slagen der tentoonstelling allea goeds. De oproeping aan alle belangstellendenalsmede aan bazen en werklieden, vooral tot deelneming aan den wedstrjjd, wordt dezer dagen verzonden. Er zyn uitgeloofd -. 10 pryzen a 1010 prjjzen a 5, 20 prjjzen a 2,50 en 120 getuigschriften. Verder worden ook uit die voorwerpen pryzen aan gekocht voor eene te honden verloting. Vóór 1 April a. s. wensoht de commissie toezegging van inzendingen te ontvangen. »Zjj vertrouwt, schrjjft de commissie, dat haar beroep niet vergeefsch wezen zal." Laat elk slechts toonen wat hjj kan. Dan zal die wedstrjjd getuigenis kunnen afleggen van de hoogte, waarop de ontwikkeling van den handwerksman in Zeeland staat. »De te Middelburg ten vorige jure gehouden ten toonstelling en wedstrjjd gaven ons te aanschouwen wat in Walcheren de werkman vermaglaat thans door uwe medewerking in 1882 het plan gelukken, dat de commissie heeft ontvouwd." Door den Gouv.-Gen. van NoJ.-Indië is benoemd tot gezagvoerder bjj de üataviasche havenwerken, de heer A. Verseput, van Zierikzee. De volgende handelingen van Z. M. den Koning wordt uit 's Hago medegedeeld De Koning maakte met de Koningin een wandeling door de Scheveoiogsche boscbjes. De Koniag was in generaalsuniform. In een der lanen ontmoet een kadet het vorstelyk paar. De jonker, het hooge tweetal niet herkennende, maakt, zonder stil te bly ven staan, in het voorbijgaan het militair saluut. Jonkerkom eens hierklinkt het achter hem. Een weinig verschrikt, keert de kadet zich om en bljjft staan in de voorgeschreven houding van den min dere tegenover den meerdere. Je loopt zoo haastig voorbjj, jonker! Ken je mjj niet? vraagt de Koning. Pardongeneraal J" Zie my eeuB goed aanen bedenk je dan eens. Ik ben een persoon, die elk militair kennea moet. De kadet raakt in bet n&aw en stamelt Neem mjj niet kwaljjk, generaal, ik kan mjj niet te binnen brengen wie u ia ik ben hier weinig bekend Welnu, dan zal ik 'tje zjggen, ik ben je Vorst. De arme jongen tuimelde bjjoa omver van den schrik en stotterde iets van: Vergeving, Uw Majesteit De Koning bield zich ernstig en zeide: Al heb je mjj niet herkendje hebt mjj in elk geval niet gesalueerd, zooals men eea generaal behoort te salneeren. Ik tal je dat dus leeren. Opgepast! Nu ben jjj de Koning en ik kadet ik kom hier aange- loopun en zie van den anderen kant den Koning aan komen. Begrepen Ja Sire Wat ben jy Kadet, Uw Majesteit. Ik zeg je, dat jy do Koning bent. Nog eens dus, wat ben je? De Koniog, UwiMajesteit. En ik? De Ko..., kadet, Uw Majesteit. Goed zoo. Jjj komtdezsn kant uit, en ik van diiAr. De Koningin week glimlachend ter zjjde, de kadet, beurtelings bleek en roodliep den KooiDg tegemoet, die, op een paar paBseo genaderd, balt en front maakte, bet «aluut bragt ea ia die houding onbewegeljjk staan bleef, totdat de kadet, die een vrj) vorlegen Vorst ver toonde, voorbjj was. Zie zoo, Dn weet je, hoe je behoort te salueeren. Ja, Uw Majesteit. Doe jjj 't dun nn. De kadet deed 't nu naar behooren. In orde sprak de Koniag. En nn ben ik er zsker vaD, dat jjj je leven laüg onthouden zult hoe je Vorst je geleerd beeft om een generaal te salueeren. Goeden morgen Inderdaadis er geen nood dat de jonker het lesje vergeten zal. In antwoord op bet adres der pachters van wjjlen Prins Frederik te Zwaluwe om vermindering of kwjjt- scheldiog der pacht over 1881 werd een schrjjren ont vangen, waarin niet alleen het verzoek werd geweigerd, maar waaria de administrateur ook verzocht werd do achtorstalligen aan te manen zoo spoedig mogelyk hun schuld te voldoen. Wanneer dit verzoek met ernst moet worden uitgevoerd, zal de naaste toekomst voor vele landbouwers aldaar duister zjjn, aangezien velen niet bjj machte zyn te betalen. In bet jaar 1838 werd in de Spaarbank te Hoorn ingebragt 100. Daar bet boekjo in al die jaren niet was opgekomen, zelfs niet tot bjjscbryven der rente, bestond er reden om te vermoeden, dat het verloren of vernietigd zon zjjn. Dit was echter niet het geval, en den tegenwoordigen houder, die dezer dugen zyn f 100 terugvorderde, werd uitbetaald eene som van 474,30. Een niet onbelangryk geval van vogel-vergiftiging in het groot word onlangs geconstateerd. De bezitter van een fraaie volière met zeldzame vogels moest deze langzamerhand bjjnn allen verliezen, door de eeo of ander besmettelyke ziekte naar het scheen. Het voedsel werd onderzocht, doch zonder gevolg. De eigenaar had de gewoonte nu en dan stukjes kalk in do volière te laten werpoD, en bljjkens eeD scheikundig onderzoek bevatte deze kalk >loodwit" in vrjj aanzienljjke hoe veelheid, tengevolge waarvzD do diereD byna onmid- deljjk stierven na er aan gepikt te bebben. De kalk was van oud puin afkomstig on zoodoende met lood houdende verfstoffen vermengd geraakt. Kerknieuws. Het kiescolege der Ned. Herv. gemeente te Middel burg hoeft Woensdagavond tot predikant beroepen den heer var» Son te Amsterdam. Beroepen te Veeneodaal ds. Post van Goes. In Zuid-Beveland zal de Herv. gemeente te WoHaarts- dy k, zoowel als de gecombineerde gemeente van Ovezande en Driewegen, ia den loop van dit jaar haar 300-jarig bestaan kunnen herdenken. Te Wolfaartsdjjk werd Johannes de Creeckele den 23 April 1582 tot eersten predikant benoemd, die den 1 Mei zyn dienst aanving. Hjj werd bjj die gemeente tot hiertoe door 28 predi kanten opgevolgd. Te Ovezande c. a. werd Lieven Koene, bevorens predikant to Vreemdjjke, den 15 Juljj 1582 tot eersten predikant gesteld, die er den 3 December van dat jaar in dienst trad en sedert 37 opvolgors had. De vacature in die gecombioeerde gemeeot9don 12 12 Mei 1878 ontstaan, is tot nog toe onvervuld gebleven. Te Oterleek is beroepen ds. J. Visser, Binds 4 Febr. 1872 predikant te Schoondyke en bevorens te Bath-Rilland. PREDIKBEURTEN bij de CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE GEMEENTE te Zierikzee, Afdeeling Sint-Domusstraat. op Zondag 15 Januari 1882, Voormiddag 10 ure, Ds. van DIEMEN. 's Avonds 6 ure, Ds. van DIEMEN, Cat. Zond. 3. Gemengde Uerlgten. Een jonge dame werd dezer dagen te Londen gear resteerd doordien men haar op straat had gevonden, dronken en schreeuwende en omrÏDgd door een grooten volkshoop. Men moest een draagbaar balen om baar naar het politiebureau te breogen. Den volgenden morgen gaf zy als reden van verschooniag op>dat 6iaK trouwen met een dominé, die geweldig veel drinkt en dat zy het nu ook moest gaan leeren"! Hoeveel kwartjes kan men op oen rjjksiiaaider leggen zonder dat de rand er van buiten dien van het groote muntstuk uitsteekt? De eco denkt vier, een ander drie en toch ia het slechts één enkel, want twee reeds komeD buiten den rand, als zy tegen elkander liggen. In Limburg beeft een burgemeester driejaren, zonder daartoe bevoegd te zjjo, gefungeerd als ambtenaar van den burgerlykeo 6tand. De huwelyken, die hy voltrokken heeft, zyn dus onwettig en kunnen nog op nienw vol trokken of overgedaan worden. Dat is een buitenkansje voor echtgenootan, die berouw over het verleden hebben, Te Bo. zal eerstdaags ten toooeele worden gevoerd de trouwlustige timmermansdochter of de verhindering van een voorgenomen baweljjk, treurspel in twee be- drjjven, waarbjj in zang de droevige afloop zal worden herdacht.Dun is Lena van den bakker te Y. geheel anders, want die wil niet hebben dat een jongen aan baar Ijjf komt. Het zwarte Neeltje aan den Kerk» weg moest de vlasvinkjea zoo niet lasteren en liever naar zich tel ven zien, want als zjj Piet aanroept om snippen, dau weet Teun wel wat er omgaat. >Wel, wel," zegt Koosje te St. >wat ben ik bljj dat ik een brief gehad heb van Jacob, nu geef' ik niets meer om Wiliem." Een bakkersvronw te Kam. beeft het met Nieuwjaar zoo in haar schik gehad, toen zy in de her berg danste, dat de vrouw van een pakkendrager baar te hnlp moest komen. Een klapzwoeperszoon te St. moest des Zondags avonds zoo niet achter twee meisjes loopen, want hp kan ze toch niet krjjgen, omdat hy zoo kort en leeljjk is. Onder Poortvliet zyn onlangs twee verliefdon neergevallen zonder zich te bezeereo. Een kleermakersdochter en een arbeidersdochter te Kamperland zullen nog aan het haarplukken gaan, nu zy beiden verliefd zyn op oen bakkerszoon. De dienstbode van een horlogemaker te Ter Neuzen wordt verzocht baar babbeltong wat in toom te honden en dau vooral geen kwaad te «preken van ieder, die met haar omgang heeft gehad. Eeo boerendochter te Geertdjjk moest baar fatsoen wat beter bewaren, al meent zjj dat ieder te laag voor baar ie. Eene boeren- j dochter onder St. M. moest zooveel praats niet hebben van iemand eo Diet vertellen dat hjj geen brieven kan schrjjvon, want zy had met de feestdagen wel brieven van hem verwacht, doch bet viel mis. Een klein boertje I te O. V. moest liever by zyne vrouw bljjven dan naar Martina te loopen. >Wel, wel," zegt een bakkers knecht nit de Noordstraat te Krabbendorp, >wat heb ik een spyt dat ik Ziturdag-avond niet uit kon, want toen is mjjo liefje uit haar dienst gejaagd." Kaatje te Kamperveld is het bitter tegengevallen met Nieuw jaars-avond zjj dacht eeD smidsknecht io de fuik te lokken, doch dat viel mis; dat zal wol zjjn omdat zjj de taal niet m&gtig is. Prjjzen «Ier Outer eu Ejjoren. Zierikzee, 12 January 1882. Boter hoogste koers/ 0,72'/» en laagste koers 0,60 per 5 Hectogramm. Kip-Eyeren hoogste koers 1,25 en laagste koers 0,87'/j per 25 stuks. 8T0031B00TDIEN8T Middelburg en Zierikzee. JANUAUIJ l«8a. Van MIDDELBURG Van ZIERIKZEE Maand. 16'emorg. 8,—u. Maand. 16 's nam. 1,30 u. Dingsd. 17 8,Dingsd. 17 1,30» Woen8d. 18 7,Woensd ISnaarVooro'smor. Woonsd. 18 per wagen naar 11,u. verder per wagen Veere 's nam. 12,— u. direct na aankomst. van Veere 1,30 Dond. 19 1,30» Dond. 19'smorg. 6,30» Vrjjdag 20 1,30» Vry dag 20 6,30» I Zaturd. 21 's morg. 11,30 Zalurd. 21 7,30» Zondag 22's nam. 1,30» ZoDdag 22 7,30» De wagen naar en van Veere op 18 Jan. i buiten kosten der reizigers, rjjdt af te Middelburg van het »Café Roïae." Indien reizigers van Zierikzee naar Goes, by den Agent to Zierikzee, vóór bet vertrek der Boot, (tjjdig voor de oebtendreizen op den voorafgaanden avond vóór 8 ure) plaat* nomen voor don wagen van Catssche veer zal om een Bjjwagon zoo noodig, naar Goes worden, getelegrafeerd. Zierikzee— Rotterdam v. v. HET RADERSTOOMSCHIP vertrekt geregeld van ZIERIKZEE: Maandag voormidd. 7,30 u, Donderdag 7,30 Zaterdag 7,30 van ROTTERDAM: Zondag voormidd. 8,30 u. Woensdag 8,30 Vry dag 8,30 Vraclit van ZIERIKZEE naar DORDRECHT of ROTTERDAM Groote Kajuit 1,40. Voorkajuit 0,t>0. SfSlvvrtcntiên. Ondertrouwd s L. van den TOORN M. E. van OORSCHOT. Schiedam, den 13 January 1882. Zierikzee, Algemeen© kennisgeving. Ondertrouwd JOHANNES CONRADUS HENRICUS SCHÜTE PAULINE MARIE SPECHT. Zierikzee Oosterhout Algemeens kennisgeving. 13 Januari 1882. GEEN RECEPTIE. - - Door Gods goedheid voorspoedig bevallen van eene Dochter, R. A. H. BARGER—de Veer. Kerkwerve, 13 January 1882. Heden overleed na een kort ljjden, in den ou derdom van 67 jaar en 4 maanden odzs geliefde man, Vader en Grootvader JAN SCHOT, Corn. Janz. Tholen, E. SCHOT-van Dijk, 9 Januari 1882. Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Strekkende tot algetneene kennisgeving aan familie, vrienden en bekenden. Heden overleed ten mijnen huize myne geliefde Dochter CORNELIA STRAAIJERWed. P. van de Linden, in don ouderdom van 32 jaar on ruim 0 maan den, nalatende eon Zoontje, te jong om het verlies te kunnen beseffen. Wat ik in haar verlies kan een ieder nagaan, die haar van nabjj gekend hebben. Elkerzee, Uit aller naam 12 January 1882. Wed. M. STRAAIJER. Heden overleed tot onze diepe droefheid ons eenigst Kind IZAK in den aanvalligen leeftjjd van byna 13 maanden. Dordrecht, P. A. VOGEL. 12 January 1882. C. J. VOGEL-Struijk. Nog treurende over het verlies onzer geliefde Dochter en Zuster, werd ons ouderhart weder diepge troffen door het overlyden van ons jongste Dochtertje JACOBA, in den jeugdigen leeftjjd van ruim 4 jaren. Zierikzee, Mede uit naam onzer Kinderen, 13 January 1882. g, BOGERS. A. M. BOGERS—Kampeshout. Faillissement. Zn, die iets te vorderen hebben van of ver schuldigd zyn aan CHRISTIAAN VOS, timmer man enz, te Scharendyke, thans in staat van failliö- Heineut, worden verzocht hiervan ten spoedigste Detuliuj; te doen of opgaven huonervorde- riugeii in te zenden aaD den Curator in genoemd faillissemont. Zierikzee. 13 January 1882. J. van der EREKE, Curator. Allen, die iets te vorderen hebben van fjpaV of verschuldigd zyn aan den boedel van wjjlen den Heer I. WASgewoond hebbende en overleden te Scherpenisteworden verzocht daarvan optgatif of botaliue: te doen aan den Notaris J. SIPKES te St.-Maartensdijkexecuteur-testamentair in gezegden boedel. BALLOTAGE Zondag 115 Jan., in »Bellevue" bjj W. KANAAR. De BURGEMEESTER van Kerkwerve roept voor de eerste maal ter reclame op, regtbebbenden op: EENE HARTIJ Greinen- en Dennen DEKDEELEN en BALKEN, 3 stuks Beuken PLATEN2 stuks GreiDeD DITO9 stuks Beuken-3 Dennen en 1 Greinen DEELEN en ander SCHEEPSAFBRAAK1 jjzeren POMP en LIER met to.ebehooren alles zonder eenig merk en aan den Zeedyk alhier aangespoeld. Kerkvckrvk, 12 January 1882. Buitengewone Vergadering LANDBOUW-SOCIETEIT t© NOORDWELLE, op Maandag 16 Januari e. k., voormiddags IO ure. AANBESTEDING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente KRUININGEN, provincie Zeeland, zullen op Don derdag <ïe«i IO Januari 1883 des na middags ten drie ure, in het Gemeentebuis aldaar, bjj enkete inBchryving volgens 441 der A. V., publiek aanbesteden iu twee pereeeloïi le. Het plaatsen van AFSCHEIDIN GEN, waken van HOUTEN VLOE REN, en bijkomende werken aan de openbare school op het dorp. 2e. Het aanbouwen van DRIE LOCA- LEN, en bijkomende werken, aan de openbare school te Hans- weert, met levering van bet be- noodigde AMEUBLEMENT. Raming der koslen van hel eerste perceel 5957, tweede - 8190, Bestekken en teekeningon zullen van af Zaterdag 7 Januari e. k. ter inzage liggen in het Gemeentehuis voornoemd. Gedrukts bestekken eu aftrek der teekeningen zyn op franco aanvrage tegen betaling der koeten ver krijgbaarby den architect A. LE CLERCQ bjj wiea alle nadere inlichtingen te bekomen zyn. Aanwjjziog in loco zal plaats hebben den dag van besteding-, te Bansweert des Voormiddags ten negen urete Kruiningen des middags ten twaalf ure. Kruisingen den 31 Decemher 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd DOMINICÜS. De Wethouder M. WONDERGEM. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ zal publiek verkoopen op Maandag 16 Januari 1882, des voormiddags 10 ure in *Nooit Gedacht" onder Ooslerland en des namiddags 2 ure, aan den Zauddjjk EENE GROOTE PARTIJ ZWAAR Esschcn en Elzen Hakhout. Op Woensdag 18 Jauuari 1882, des voormiddags 11 nren iu Oud Nieuwlandte begia- nen bjj de »de Wereld" onder Nieuwerkerk: EENE PARTIJ aankomende den polder DE VIER BANNEN VAN DUI VELAND. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ zalten verzoeke van den Hoog- Welgob. Heer Jonkb. W. M. H. de JONGE, op Dingsdag; 17 January des voorm. 10 ure, op de Buitenplaats »Mon Plaisir" onder Noordgouwepubliek verkoopen EENE GROOTE PARTIJ zwaar en lang 7-, 8-en 10-jarig Esscheti en Wilgen Hakhout, benevens omgewaaide Italiaanscke en Canada populieren Boomen en op maat gezaagde B00318TAM- MET.) ES geschikt voor DAMPALEN KOL DERS DILTHOUTEN, LEGGERS enz., mitsgaders eene party D KOOG HOUT en eenig AF BRAAK voor BRANDHOUT. En daarna op de weide, het zoogenaamde »Blrbkje" onder Schuddebeurs Een partijtje HOUT.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1