ZIKRIKZËJESOHE NIEUWSBODE. No. 4565. Donderdag 12 Januarij 1882. 58s,e Jaarg. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prijs per 3 maanden is ƒ1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN van 1 3 regels 30 Ct., meerdere regels 10 Cl., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags, voormiddags 10 ure bezorgd worden. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend KENNISGEVING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zit- rikzee .- Gelet op art. S der wet van den 2 Junjj 1875 (Staats blad No. 95), tot regeling van het toezigt lij het oprigten van inrig tingen welke gevaar schade, o f hinder kunnen veroorzaken doen te weten dat aan ADItlANUS VIER GEVER, ingezeten dezer gemeente, en zjjne regt- verterjjgendenvergunning is verleend tot het oprigten van eeue Bakkerij in het huisstaande op de Lammermarkt, plaatselijk gemerkt wjjk B. no. 255 kadastraal bekend Seotie A, no. 952. Zierikzee, den 9 January 1882. De Burgemeester en Wethouders J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee vestigen de aandacht van de belanghebbenden op de W«f*c van den Jimy IS;?I Staats blad no. 124) tot regeling van het auteursrecht, en bepaal delijk op do artikelen 10 en 24 dier wet, welke artikelen luiden als volgt •Art. 10. Het auteursrecht op een door den druk •gemeen gemaakt werk vervaltzoo niet de auteur, uitgever of drukker twee exemplaren van dat werk •op het titelblad of by gebreke daarvan op den omslag •eigenhandig onderteekend, met opgaaf van zjjn woon- •plaats en van het tjjdatip der uitgave binnen eene maand na de nitgave inzendt by het D&partempnt van •Justitie, voor zooveel vertalingen betreft, met inacht neming van den in art. 55 geatelden termyn. •By do inzending moet worden overgelegd eene door •den drukker onderteekende verklaring, dat het werk •op zjjne in het Rjjk gevestigde drultRery is gedrnkt. •Art. 24. Kopyrecht of eenig ander recht van dezen •aard verkregen onder eene vroegere wetgeving bljjft •gehandhaafd mits de gerechtigde binnen een jaar na het in werking treden dezer wet, daaromtrent eene verklaring inzendt by het Departement van Justitie." Zierikzeb, den 9 January 1882. De Burgemeester en Wethouders J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. 2 wet iiSs. Te Oskalovaa, in den Amerikaanschon Staat Jowa oefenden onlangs drie knapen zich in het schieten met pistolen naar een schijf op deo houten wand van een kruitmagazyo, waarin 500 kilogrammen kruit lagen. Het govolg van dit gevaarlyk spel was, dat weldra het kruit ontplofte, bet magnzyo in de lucht vloog, en de drie jongens gedood werden. Nagenoeg al de huizen in de noordeljjke helft der stad werden beschadigd, en in gansch Oskalovsa bleef bjjna geen enkele glasruit heel. De American-Naturalist, een blad dut te New- York verachyut, maakt melding van een slak, die door een dame zoo geleerd was, dat het dier zjjD meesteres kende, en naar haar toekwam wanneer zjj het riep, maar wegging indien zjj tot de slak bromde. Zulk een ontwikkeling is zeker vreerad, en zou minder ge loofwaardig klinken, als de heer Dall, een bekend natuurkundige in Amerika, Diet voor de waarheid van het berigt instond. ©ttgclttitfc. Door de Engelache dames is een •anti-crinoline- boud" opgerigt. De leden daarvan moeten de volgende gelofte afleggen»Wjj ondergeteokenden zjjn van oor deel dat bet bulpmiddel by de kleeding, bekend als crinoline of hoepelrok, uiterst ongemakkelyk cn onbe vallig ia, en verbinden ons daarom by dezen, nimmer dat kloedingstak te dragen, welke pogingen ook door mode maaksters aangewend mogen worden, om de Engelsche dames aan de tirannie te onderwerpen." De Petit MarteiUais vermeldt een vrij geheimzinnig feit, dat onlangs aan boord van de Scamandre, een der schepen van de Measagories Maritimesdienstdoende tnsschen Egypte, den Lavant en Syrië, is voorgevallen. Een meisje van 20 jaren, Louise Jenny, had passage genomen aan boord van de Scamandre. Haar vader was voor eenigen tyd overleden en had haar ongeveer 50,000 fr. nagelaten. Zij wilde Egypte verlaten en naar Courtenot, in 't arrondissement Bar-snr-Seineterug- keeren waar zy hare kinderjaren had doorgebragt. Vóór zich in te schepen had zy aan hare bloedverwanten getelegrafeerd om bun te verzoeken baar te Marseille te komen afhalen. Eo zoo geschiedde het dan ook. Bjj aankomst van de Scamandre begaven de bloedverwanten van Louise Jenny zich aim boord en vroegen naar het meisje. De kapitein verklaarde dat de jeugdige passa gier den ll December verdwenen was. Dien dag de Scamandre bevond zich tusschen MeBsina en Napels was Loniae Jenny ton tien ure, na het dójeuner in den saion 2e klasse gebruikt te hebben, naar boveu gegaan, en sedert niet meer gezien. Is zjj bjj ongeluk in het water gevallen Heeft zjj zich verdronken Men spreekt vaD een liefdesgeschiedenis. De kommandant van de Scamandre heeft op het bureau der maatschappjj de reiatasch van het ongelukkige meisje gedeponeerd, waarin ongeveer 1500 francs in geld en eenige gouden voorwerpen en bijouterieën gevonden worden. Parjjs, 9 JaD. De rust is hier weder hersteld. Van de gevangen genomenen zyn echter slechts vjjf losgelaten do overigen, onder hen Louise Michel en do generaal der commaoards, Eudes, werden gisteren-avond ten 9 ure in een gevangenwagen naar de prefectuur der politie gebragt. Zjj zullen spoedig voor den reg- ter verschijnen. De personeo, die elders wegens verzet tegen de politie gevangen werden genomen, liet men spoedig weder loopen. SPuÜstfvlawb Men komt in Rjjn-Pruiasen geen koffijhuis binnen of vindt op een der tafels een doosje staan met een gaatje er in, waarin de bezoekers de puntjes hunner sigaren werpen. Voorts staat io bjjna elk koffijhuis een soort van spaarpot, waarin menigeen de enkele penningen werpt die hjj bjj de betaling van don kolloer terug ontvangt. De magt van 't kleine worrlt daar schitterend bewezen in 't afgeloopon jaar hebben de 19 Rjjnlandsche Sigarenpuntjesvereenigingen met 1982 leden 4596 pond sigarenpunfcjes en 25000 marlt ingezameld, waarvoor 1726 arme kinderen met Kerstfeest een stel warme kleoren konden bekomen. Hoe een stilstaand horloge iemand foppen kan. In Dusseldorf werd Woensdagnacht een persoon, dio een kamer boven een koffijhuis bewoonde, plotseling wakker met een schrik. Alles was nog donker. Hjj sprong in zyn bed op en luisterde; ja, waarlijk, be neden waren personen; bjj hoorde duideljjk boe de ramen opengeschoven de meubelen heen en weer ge trokken werden. Haastig een lucifer aangestreken een blik op bet horloge eo half vier, dieven dus! Voorzichtig staat hij op, trokt het noodzakelijkste aan eo gaat den eigenaar wokken met de ootzettondo tjjdiog dat er dieven in huis zyn. Deze, ljjdende aan het pootje, is door die mededeeling slecht gestichthjj strompelt het bed uit, wapent zich met ijjn stokje en mot een pistool en komt beueden. Door eeo reet in de deurzien beiden licht, zy hooren stemmen eu aarzelen niet JaDger. De deur wordt voor zichtig een eindje geopend, juist genoeg om er het pistool door te atekeu en met donderende stem »wetda"! te roepen. Terstond wordt alles stil, maar nogmaals een »werdu"! en nu gaat een schaterend gelach op, waarin duideljjk de stemmen van de beide dienstboden des huizes werden waargenomen. »Wel, 'tis zeven uur, we maken de boel schoon"! is het antwoord, gevolgd door nieuw gelach om het eigenaardig kos tuum, waarin zich thans beide personen in den deur post vertoouen. 't Horloge van den commensaal was op half vier bljjven stilstaan! In een rotskloof tusschen Haan en Hilden heeft men het lyk eeoer 23-jarige vrouwde weduwe van den voor eeiiige maanden overleden veehandelaar Som- mer uit Richratb, gevonden. Het Ijjk was schier onken baar de schedel was verpletterd. Voor een paar weken was de vrouw, moeder van twee kinderen, 's mor gens vroeg naar Haan gegaan om gelden te ionen uien vond dat geld niet bjj haar. Twee te Hilden woon achtige broeders zyn als van den moord veidacht in hechtenis. w. Zatutdag was te Antwerpen de stad vol van eene schaking, welke Vrydivgavond aldaar bad plaatsgehad. Mej. Coppes, onderwjjzeres aan eene gemeente school, wus verloofd met een onderwjjzer en, ondanks den tegenstand van haren vader, zou het huweljjk doorgaan en had de eerste afkondiging reeds plaats gehad. Vrjj- dagavond omstreeks half 7 ure bwaui een beer met een rjjtuig aan de school en verklaarde mej. Coppes noodzakflyk te moeten spreken. Deze verzocht daarop aan do directrice der school terstond te mogen mede- gaaD naar haar oom, die op het nitorste lag. Zjj vertrok daarop mot den onbokeuden heer in 't rjjtuig, maar keerde 's avonds niet terug en verscheen evenmin Za- tnrdag in do school. Het was duideljjk dat hier ceno schaking had plaats gehad. De politie werd van do zaak verwittigd en terstond werd oen jjverig onderzoek ingesteld, hetwelk reeds Zondag tot de ontdekking der geschaakte leidde, De vader, zoo bleek weldra, bad zich van de tnsscheo komst van een commo'nsaal van den zieken oom zjjner dochter bediend, om haar naar Bouchout to lokken, waar hjj haar bjj bloedver wanten opgesloten wilde bonden, totdat zjj beloofd zou hebben van haar huweljjk af te zien. De vader, die zjjne meetierjarige dochter trachtte to spqneatreeron, zal nu waarHcbjjnljjk tot zjjn schade ondervinden dat dergelyko middonoouwsche kunststukjes in onze eeuw zeidon meer succes hebben. aSIehertsinïr, Oudilorp, 8 jad. Door den Burgemeester word vanwege de ZuidhollaDdscbe maatschappjj tot redding van schipbreukelingen aan den schipper L. Nieman de zilveren, en aan de schippers G. en A. Moerkerken de bronzen medaille ter hand gestold, voor do redding van de equipage van de Pleiades; in Augustus 11. op den Oo9ter gestrand. Sommoltqriylc9 Jan. Tot lid van den gemeen teraad is gekozen de beer C. do Graaf met 37 stemmen. Op den heer J. Timmerman Mz, waren 31 stemmen uitgobrngt. Zninn$ilnt;t 9 Jan. JI. Donderdag den 5 dezer werd de nieuw opgerigte school te Otbem, en het daar toe gestichte schoollokaal op fecslelyke wjjze geopend en ingewjjd, en de heer A. Kok, als hoofd dier school güostalleerd, bjj welke gelegenheid ook de leerlingen van wego het Gemeentebestuur eene aangename ver snapering hebben genoten. Mkl «telbars?8 Jan. In het gebouw der »Werk- maus-Vereeniging" alhier had heden avond weder eene ovortalrjjke bjjeenkomst plaafcB van door vrouwen eu meisjes vergezelde leden en begunstigers, benevens enttéeprjja betalende bezoekers tot bjjwoning der op voering door de Rederijkers-kamer »Nut en Geooegon" van de dramatische schets van J. Broekhof Bz.ten opschrift dragende »de Giftmenger, of het Offer eens Vaders", en het blyspel van J. M. 8inderom, getiteld De Neef uit Oost-Indië." Beide stukken gaven bljjkbuar veel genoegen. De zangstukken, uitgevoerd door de zaDgvereeniging »Voorwaarts Streven", merle een on derdeel der nuttige idstellingen van de Werkmans- Vereeoiging, getuigden van de juistheid der knnst- spreuk, nl. van een krachtig pogen naar vooruitgang. De oud-Hollanrlsche bouwstijl komt van lieverlede meer en meer in den smaak. Op uitgebreide schaal werd dit ten vorigen jare ook hier bewezen door den bouw der leerschool, verbonden aan de rijks-kweek school voor ondorwjjzers. Op meer bescheiden wjjzo bljjkt dit ook thans uit de manier waarop een door de leden der sociëteit »de Vergenoeging" op de Groote Markt alhier aangekocht woonhuis is afgebroken en opnieuw opgetrokken volgens aan den oud-Hollandashen stjjl ontleende motieven. Het geheel uit een beneden- en een bovenlokaal bestaande is bestemd tot een dubbele Kegelbaan ten dionate der leden van genoemde sociëteit. Hot pleit voor de bekwaamheid van den vervaardiger, den boer C A. Goetbals albier, en geeft tevens een démenti aan veler bewering, als zoude de oude stjjl een gedrukt en somber aanzien geven. Het zoer hooge gebouw in slecht* te beschouwen als de regtervleugel der sociëteit, die later in donzelfdnn trant zal worden verbouwd, met een linkervleugel, geljjk aan de nu gebouwde regtervleugel. Deze om standigheid mag bij een beoordeeling niet uit bet oog worden verloren. Tegen het einde dezer maand zal het binnenwerk vermoedelyk gereed zjjn. Voor de betrekking van leeraar aan de Burger- Avondschool zyn aanbevolen de heeren W. H. Morren, leeraar aan do Rjjka-Kweeksohool, en J. Broekema, leeraar aan do Rjjka Hoogere Burgerschool, beiden aldaar. Heden voormiddag is Louis Rolandde alhier gedetineerde vermoedeljjke dader van den Veorachen moordmet de justitie in een rjjtuig tot ongeveer halfweg Veore gevoerd, waatBclijjnlyk om hem in staat te stellen tot het doen van met dien moord in verband staande ophelderingen of aanwjjzingen. Door Z. M. is met 1 April e. k., J. Luteyn opnieuw voor drie jaren benoomd tot directeur uit den handel I van het vrjj entrepot te Middelburg. De vrachtrjjder Stroo van Vliasiogen is Vrijdag avond met zyo paard eu kar vau Rammekens terug komende, van don zoedjjk goatoit. Een oogenblik zelf in groot leveasgevaar verkeerendemoest de sleeper paard en kar in de diepte zien verdwynen. Met een nat pak en beroofd vhd zjjn middel van bestaan kwam de man te VlissiDgen terug. Goes, 11 Jan. Dat men met de bekende briquet - ten van bruinkool al even voorzichtig zyn moet als met andere stoffen, bjj wier onvolkomen verbranding zich het doodende koolzuur ontwikkelt, heeft de onder vinding hier op byna noodlottige wjjze geleerd. Twee kleine meisjes elk met eene stoot, waarin een stuk gloeiend briquet-kool, werdea langzamerhand door het zich in de kleine kamei ontwikkelende koolzuur bedwelmd en verloren eioaelyk geheel het bewustzjjo. Gelukkig had een harer nog het bewustzyn een gil ait te stooten daardoor oplettend geworden, kwam men jaist in tjjds om de beide kinderen van een wissen dood te redden. Het kostte zeer veel moeite hen weer tot bewustzyn te brengen, hetgeen bjj een met braking gepaard ging. Had het een oogenblik laDger geduurd, de kiudereo "waren reddeloos verloren geweest. Wanneer zal men het toch eens willen gelooven, dat het beter is koude voeten te hebben, dan met warme gevaar te loopen van te stikken Ieder boude zich voor gewaarschuwd voor het gebruik van briquettén met of zonder B. Een dezer dagen geboren oieawe wereldburger is in het bezit van twee ouders, twee grootouders en twee overgrootouders. Nog zeldzamer is het dat vao dezelfde familie en in het zelfde huis wonen overgrootvader, grootmoeder, vader en moeder eo kinderen. Ook dit voorbeeld van patriacbaal samenleven komt in Goes voor. Driemaal gestraft voor hetzelfde kwaad. Op Zuid- Beveland, »het land van Ter Goes", is het bjj kermis sen of bjj vaste landbouwfeesten in het vóór- en najaar, >Mei-Disend>ig pd besten Toondag", de gewoonte dat de boerenjongens, die met hunne meisjes daar feest gevierd hebben, ze 's avoöds por rytuig naar huns toe" brengen. By gelegenheid van het laatste najaarsfeest zou een zeker jonkmaD zjjn meisje huiswaarts Èrengen. Bjj het dorp A. gekomen, werd «ventjes stil gehouden om een klein afzakkertje te nemöD. Muur tegen onzen vriend, die al wat meer gebruikt had dien dag en niet al te vast meer op de boenen stond, werd door den veldwachter proces-verbaal opgemaakt wegens openbare dronkenschap. Van daar gaat de reis naar B., woon plaats van het meisje. Een veldwachter was ook hier op zjjn pont. on toeo men uit het rjjtuig was gestapt, werd andermaal wegens openbare dronkenschap proces verbaal opgemaakt. Toen Daar zyn eigeD woonplaats S. gereden. Do avondlucht scheen hom niet ontnuchterd te hebben. Ook hior was de man van do wot prosent, en ten derde mnle voor een zelfde misdrjjfproces verbaal opgemaakt wegens openbare dronkenschap De drioónbbolo boete werkte, wat heel natnurlyk ia, niet kalmeorend op onzen jongen boer: bjj maakte wat veel pruatjes eo weinig ncheolde het of bjj was dien nacht ook nog onder den toren gestopt. Kapelle. Zaturdngavond half zes uren kloük in onze gemeente het geroep: brand, brand!" Het bleek spoedig, dut de brand digt bjj was, en wol to Biezolinge. De schuren vao Th. de Klerk cn wed. A. Lokeree stonden in brand. De brundspuiten 1 en 2 waren spoedig op het terrein, tnrwjjl 3 on 4 daarop volgden. Ann redden van de brandende perceelen viel niet to denkoo. De beide scharen lagen reeds ineen, ea do brand had zich ook medegedeeld aan een schuurtje van J. Burger, dat mede grootendeels verbrandde. Een paar varkenshokkon en eeo paar kippenhokkendie digt bjj de brandende gebouwen stonden, werden mede oen prooi der vlammen. Het vee uit do schuur van de Klerk werd gered de verdere inboedel echter, bestaande uit hooi, stroo, brand stoffen en geroeodschappen, werd een prooi der vlammen. De schuur was tegen brandschade verzekerd.de inboedel niet. In do schuur van de wed. Lokerscdie voor de eene helft gebruikt werd door C. Smallegangever brandden een koe en eenig booi en stroo, torwjjl io de andere helft, in gebruik by W. Slabbekoorn, een wagoD en eenig gereedschap verbrandde. Noch van deze schuur, nocb van don inboedel was iets geassureerd. YerseUe11 Jan. Naar men nader verneemt, bad de heer G. H. Kukobeeke den commissaris des kooiDgs voorgesteld het personeel der politie in zyne gemeente te versterkeo. Dit geweigerd wordende en geen kaDR ziende de orde voldoende te bandhaven, heeft hjj gemeend zjjn ontslag te moeten oemen, aan anderen overlatende waartoe bjj zich zolf Diet in staat acht. Schor*» c. a. 7 Jan. De heer N. Janse, zoon van het hoofd der openbare school alhier, is benoemd tot ooderwyz9r aan de oosteljjke school te Papendrecbt* Wolfoartsdjjk, 9 JaD. Voor het eerst maakte men heden avond bier kennis met den heer F. R. Corten uit Maastricht, die van wege onze Landbouw-vereeoi- ging was uitgonoodigd tot het houden vaD eene voordragt voor hare rekening. Na vooraf, op een uitgedrukt verlangen in het algemeen zyne gedachten te hebben medegedeeld over het tot voordeel beoefenen van den tninbouw op onze Zeeuwsche gronden, bepaalde bjj zich vervolgens inzonderheid tot de boterbereiding. Na al wat de wetenschap en do elders nienw ingevoerde methode daaromtrent hebbon aan de band gedaqn, bet geen intnsscben voor ons gewest niet zoo zeer een hoofdbelang uitmaakt, wees hjj er echter op, wat hier omtrent voor ons tot voordeel dient opgemerkt te worden. Duideljjk deed hjj intusschen uitkomen, dat, hoeveel waarde de wotenschappeljjbe landbouw ook hebben mogedio wetenschap ïd dit bedrjjf tocb niet is zoo als alle andere wetenschappen maat dat het bovenal de ervaring isdie ons tot leidsvrouw moet dienen. Met nadruk toonde bjj aan, boe by bet fokken van melkvee op do persoonlyke eigenschappen en op de afkomst van het vader- en moederdier behoort gelet te worden, opdat men vee bekome, dat door melkrjjk- heid uitmunt, en van hoeveel belahg het is, dat men op gezette tjjden, zooveel mogeljjk, doch naauwkeurig, de hoeveelheid melk naga, welke elke koe oplevert. In zyn tweede deel schetste hjj, waar het bjj de boterbe reiding vooral op aankomt, n. 1. den jnisten graad van de afkoeling der melk vóór die in de karn gaat, en hoe men dien toestand, zonder grooten omslag, kan nagaan. Tal van praotiscbe wenken volgden elkander opmet betrekking tot de meest mogeljjke zindeljjkheid bjj de zuivelbereiding, alsmede tot het opkweeken eu voederen van het veewaarvan wjj slechts eene dorre schets kunnen geven. Het applaus, den spreker aan het einde zijner boejjende voordragt geschonken, getuigde van de erkentelijkheid en do waardeeriDg van het publiek, dat bjjzonder talrjjk was opgekomen, en deed den wensch uitspreken, dat deze eerste kennismaking er toe leiden mogt, om ZEd. nog meermaal hier te mogen ontvangen, naardien niet weinigenzoo vóór als tnsschen en na zyne voordragt geprofiteerd hebbon van zyne volvaardig verstrekte inligtingen. Zïerilizee, 11 Jao. Van de 73persoueD, die op 1 Mei 11. alhier gepatenteerd waren voor den verkoop van Sterken Drank, is door 61 het vergudniogsregt aangevraagd. Aan de Oude Hoeve (Noordkust van Schouwen) is tusschen de raaien 4 en 5 een groot stuk wrak aangespoeld, dat afkomstig scbjjnt te zyn van het op 1 January op den Banjoard vergane Amerikaansche barkschip Cronstad. De cjjfers, in odb vorig nominer opgegeven als de Arnhemmers voorstellendedie tot geen erkend kerk genootschap behooren, waren wat te groot om juist te kunnen zjjn. Niet de >ongeloovigeD" te Arnhem, maar die in geheel Nederland worden er dan ook mede bedoeld. De Arnh. Ct. van welke wjj de getallen over namen, had zich daarmede vergist. De broedei van de bekende millioenenjuffronw Struik heeft zyn huis verkocht om zich elders metter woon te vestigen. Nu woont hjj nog te Vuren. Omtrent het proces tegen do Am«terdam?cbe •millioeneDjuffrouw" meldt het >Paleis van Justitie" o. a. het volgende Dinsdag werd namens den leverancierdie het veel besproken beslag deed leggen wegeDs door hem ver kochte en geleverde kostbaarheden tot een bedrag van 68900conclusie van eisch genomen tegen die juf vrouw. Hierby beperkte de eischer (behoudens zyn verdere en meerdere regtec) zjjn eisch tot een bedrag van 1250, den prjjs vau een der op de rekening voor komende voorwerpen een broche met briljanten. Uit de ter zitting genomen cooclusie bljjkt, dat de eischer tot die beperking geleid werd door de vreesdat hjj niet eens do kosten van het vonnis tot betaling van 68900 op de gedaagde zou kunnen verbalen. Om toch dergelyk voor executie vatbaar vonnis te kunnen ver- krjjgen, zou de eischer aan de schatkist onder den naam van registratieregt minstens 2377,05 moeten betaleD, ook al zou by geenerlei voordeel uit het vooDis genieten, bjj gebreke aan goederen, waarop bet kan worden ten uitvoer gelegd. De eischer is dos voorzigtigheidshalve begonnen met betaling der broche te eischen. Ten gevolge van zyn benoeming tot onderwjjzer aan de Rijkskweekschool to Maastricht bad do heer van de Kamp eervol ontslag als hoofd der tweede openbare 6cbool te Roermond bjj dezen gemeenteraad anogevraagd. Die Raad heeft echter met algemeene stemmen besloten slechts eenvoudig ODtslag, en niet oen eervol ontslag te verloenen. Door deze kleingeestigheid compromitteert de Raad van Roermond niet den heer van do Kamp, maar zichzelf. Naar wjj uit goede bron vernamen, heeft het eiland Flakkee io bet afgeloopen najaar niet minder dan circa 270.000 HL. ajuin opgebragi. Men schat de vandaar reeds uitgevoerde ujjen op 180.000 A 190.000 HL., zoodat de Flakkeescbe boeren nu nog het niet onaanzienlijk getal van 80.000 HL. bezitten. Men be steedt thans omtreDt 2.75 voor de HL. Zondag morgen, kort nadat de predikant te Ou derkerk aan den IJsel deo kansel beklommen bad, brngt een der toehoorders, blykbaar aan verstands verbijstering ljjdende, algemeene ontsteltenis te weeg door het maken van wilde gebaren en het uitschreeuwen van onbestemde volzinnen. Toen de predikant dien tengevolge van den preekstoel kwam, maakte bedoelde persoon van die gelegenheid gebruik om fluks den kansel te bestygen, vanwaar by op dezelfde wjjze voort ging. Nadat de man niet zonder moeite buiton bet kerkgebouw gebragt was, kon de godsdienstoefening worden voortgezet. Zuturdag-middag kwam een werkman te Amster dam thnis met de boodschap dat er geen werk meer voor hem waszyn baas bad hem gedaan gegeven. Eenige uren later schonk zjjne vrouw hem welgeschapen drielingen twee dochters en een zoon wejke on verhoopte zegen den toestand van bet plotseling talrjjk geworden gezin volstrekt niet verbetert. Kerknieuws. To Ovezande. c. a. is beroepen de cand. F. C. Barbas, eo te Heinkonszand De. Pieter Feaux Rz., sinds 22 Aug. 1875 Em. pred. van Etten en de HoeveD. Zanmalng. Dezer dagen wordt hier herdacht, dat Ds. O. V. Kruijf op den 11 January 1857, alzoo nu 25 jaar geleden als predikant bjj de Hervormde gemeonto albier zyn kerkeljjke loopbaan intrad. In 1862 verroepen Daar Koudekerkein 1863 Daar Oude water, is ZEw. sinds 19 Maart 1871 thans in dienst te Angeren. Iugezomlcn Stukken. Mijnheer de Redacteur I Voor eenigen tyd kwam in de Zierikzeesche Nieuws bode oen ingezonden stuk voor onderteekend A. P., en strekkende om belanghebbenden op te wekken bjj de bevoegde magt aan te dringen op verlicbtiog van den Roompot. Als motief werd aangevoerd het verongelukken van een schip dat waarschjjnljjk was behouden gebleven indien door kustverligting de linkeroever van het vaar water ware aangewezen. Bjj het lezen van dat stuk meen ik dat Zzee, als eerste belanghebbende bjj een toenemende scheepvaart op den Roompot, zeer tevreden moet geweest zjjn, omdat A. P. den moed had eeD soaar aan te roeren van bet instrument »haodel en Dyverheid", welke tot heden door achteloosheid of partjjzucht aldoor onaan geroerd bleef. Alvast tevredenheid ervoer onsteCam- perland. Hoewel minder belanghebbende daD Zzee wave het zeer wenscheljjk dat onze schvppery naar en uit Holland, den kortsten weg, buitenom Noord-Beve land, weid gemakkeljjk gemaakt door het verlichten van de noordkust van dat eiland. Ook de binnenvaart op Middelburg, on de zeevaart bedoelt de visscherevloot op Veere en Arucmuiden zouden er prjjs op stellen. In hoever A. P. goed of verkeerd is ingelicht omtrent het verongelukken van bovenbedoeld schip, raakt de zaak slechts van terzjjde. Een feit is het dat de Roompot arm is aan verlich ting, nog armer als onze Yeeiweg, en dat menig procent der schepen die op de Roompot binnenvallen, of ver ongelukken, of door gemis aan lichten op onbekwame reede het weder van den aanstaanden nacht en den volgenden dag moeten afwachten. Met de opname van deze regelen zoude U verpligten. CAMPERiiAND UEd. Dw. Dienaar 7 January 1882. W. ZEETIJDING VAN ZIERIKZEE. BINNENGEKOMEN. 10 Jan. Italiaansche bark »Aotioca Accame", kapt. Antonie Quilia, van Gonstantioopel uaar Rotterdam. VERTROKKEN 10 Jan. Ned. stoomssbip >Zuid-Holland" van Rot terdam naar Batavia. Stoomboot Admiraal de Ruijter. Van Goes naar Zierikzee: ZONDAG 15 JANUARIJ 's morgens 7 u. Van Zierikzee naar Rotterdam: ZONDAG 15 JANUARIJ 'b morgens 10 n. Informatiën voor PASSAGIERS, GOEDEREN en VEE, by den Agent J. BOS te Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1