ZIËR1KZEESCHE NIEËWSBODE. Dinifsday 10 Januarij 1882. f No. 4564. 58steJaarg. Verschjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATÜRDAG. De prijs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN, van 1—3 regels 30 Cts., meerdere regels 10 Cfcs., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 9 ure bezorgd worden. Groole letter wordt naar plaatsruimte berekend. ONDERWIJZER. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- tikzee makea bekend, dat in die gemeente openkomt eene plaats van ONDEUWIJZEU aan de Bchoo1 voor minvermogenden (Tusscbenachool), waaraan verbonden is eooe jaarwedde van snefc» lion<lejr<l gulden, die met honderd gulden wordt verhoogd, als de beaoemde do acte van hoofdonder wijzer bezit, of zoodra hg die acte verkrjjgt. Zjj, die verlangen hiervoor in aanmerking te komen, worden verzocht zich met vrachtvrjje brieven ten spoe digste aan te melden bjj den BURGEMEESTER. Zierikzee, den 3 Januarjj 1882. De Burgemeester en Wethouder», J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. OUDER WIJZE HES. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS vac Zie- rilesee maken bekend dat in die gemeente openkomt eene plaats van Onderwijzeres aan de openbare school voor meisjes (Meisjesschool), waaraan verbonden is eene jaarwedde van 800die met ÏOO wordt verhoogd, als de benoemde de acte vao hoofd- ondgrwgzeres bezitof zoodra zg die acte verkrggt. Bevoegdheid tot het geven van onderwga in minstens twee levende talen is een vereischte. Zg die verlangen hiervoor in aanmerking te komen, worden verzocht zich met vrachtvrge brieven ten spoe digste aan te melden bg den BURGEMEESTER. Zierikzee den 3 Januarg 1882. De Burgemeester en Wethouders voornoemd J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. ©ngclantr. Dezer dagen overleed in het Engolsche graafschap Stafford een pachter, Bricks genaamd, die een paar uren vóór zjjn dood bekentenis van een afschuwelijke misdaad aflegde. Twee jaren geleden beschuldigde hg twee zgner buren van hem ernstige verwondingen loegebragt te hebben. De beide mannen werden gevangen genomen en, daar de scbjjn tegen ben was, ondanks hun ont kennen, tot 10 jaren dwangarbeid veroordeeld. Bricks heeft nu op zgn sterfbed bekend, dat hg zicb- zelven de wonden had toegebragt, in de hoop den beschuldigde door bedreigingen geld af te zetten. De arme gevangenen zullen thans onverwgld in vrgbeid gesteld worden. Een ander onschuldig veroordeelde werd dezer dagen uit de gevangenis te BranDfela ontslagen, ol.een 16j»rig jongeling, die vjjf maanden geleden daar wegens dief stal voor 15 maanden werd opgesloten, en wiens onschuld thans eerst gebleken is. 1881 was zeer noodlottig voor de scheepvaart van alle landen. Io 't geheel zgn 2039 schepen vergaan of 359 meer dan in het vorig jaar. Van dit aantal voer den 1048, waarvan 191 stoombooten, de Britscbe vlag. Alleen aan de Britscbe kost hadden 826 schipbreuken plaats. Een honderdtal vaartuigen van alle vlaggen giagen te gronde ten gevolge van aanvaring. Het aantal menschenlevens, dat verloren ging, be draagt 4154 of 134 meer dan 1880, terwjjl in 1879 niet minder dan 5000 menschen hun leven door schip- break verloren. Aan eigendom giog verloren voor een geraamde waarde van 280,000,000 pd. st., waarvan 180,000,000 pd. st. voor rekeniDg van Engeland en zyoe koloniën komt. Het onlangs tegengesproken berigt, dat Koniog Coffee van Asbantee 200 jooge meisjes liet ter dood brengen, om haar bloed te gebruiken tot bet aanleogen der kalk voor een nieuwen tempel, moet toch waar zjjn. Er wordt zelfs melding gemaakt van een nieawen moord op 200 jonge] meisjes, maai dit berigt is, hopen we, slechts eene bevestiging van de oude, verschrik kelijke tjjding. 2t«üc. Aan de gespannen verhouding tnsacben Italië en Duitschland is uitdrukking gegeven door Koning Humbert in H. D. eigen persoon, bjj gelegenheid der Nieuwjaars-receptie ten Hove. De Koning roerde na melijk, io zgn antwoord op de hem aangeboden geluk- weoscheade «Romeinsche kwestie" flinkweg aan. Zinspelende op de aan Prins Bismarck toegedachte voornemens om tasschen beiden te treden ten behoeve van het Vatikaan, zeida Humbert»Vao deze gelegen heid maak ik gebruik om te verkondigen dat Italië ieders regten zal eerbiedigen, mits het wederkeerig geëerbiedigd worde. Mjjne Regering heeft geen reden te gelooven dat iemand hierin is te kort gekomen maar ter vermijding van misverstand behoort het be kend te zjjo, dat zy vast besloten heeft niet toe te laten zelfs de geriagste discussie over zekere vraagstuk ken, die op Italie's binnenlandscben toestand betrek king hebben alleen mjjne Regering kan en wil dezen toestand kennen en beoordeelen." Deze van stand vastigheid en vaderlandsliefde getui gende taal des Konings heeft onder het publiek een voortreffelgken indruk gemaakt, Dezer dagen kreeg de Parjjsche politie een minnend paar in handen, dat in treffende zamenwerkiDg het publiek in de straten afzette. Zjj hield zich alsof zg op het punt was in zwjjm te val len vau honger, en deed aan de talrgke menigte, die zicb om haar verzamelde, een aandoenlgk verhaal, dat zg in drie dagen geen eten had gehad en niet moer voort kon enz. Terwjjl zjj »voor allen" haar comedie speelde, zorgde hg voor enkelen" en ontlastte dezen en genen der om standers van beurs of porteraonnaie. Zondagmiddag echter, toen het lieve paar weer op de oude manier was bezig geweest, werden zjj door de politie gepakt en in verzekerde bewaring gebragt. Een verdienstelijk varkennog verdienstelijker dan het beroemde kunstenmakende, is een zeug, die een molenaar te Mailly bjj Auxerre do zjjne mag noemen. Dit dier heeft in een kelder, waar het opgesloten was, door hot omwoelen van den grond, een schat te voor- scbjjn gebragt, nl. francs 8700 in louis dyor. De molenaar is natuurljjk niet weinig in zgn schik over de vondst, en met de wetteljjke bepaling, dat de helft van alles wat gevonden wordt aan des vinder toe komt zal bg bet zoo nauw niet nemen. In het ziekenhuis te Bonen bevindt zich een vrouw, die drie-en-dertig dagen en nachten achtereen heeft geslapen. Op 't oogeublik scbjjnt het gevaar ge weken te zjjn od hoewel zjj nog niet het volle bewuBtzjjn heeft teruggekregen, kan zjj toch bare ledematen weder bewegen, waardoor men verwacht, dat zg weldra vol komen wakker zal worden. De arme vrouw is uiterst zwak, weigert alle voedsel, kan Blechts met groote moeite bewogen worden de oogen te opsnen en beant woordt de baar gestelde vragen met enkele blanken. Switsdvlanb. In Neder-Bejjeren ie een vuurpoel ootstaao. la de kalkgroeveo bg Soldenan worden voor het branden der kalksteenen sinds jaren steenkolen gebruikt. De eigenaar nu heeft de slakken der verbrande steenkolen in een groote kuil geworpeD, en had ODgeveer 10 weken geleden de onvoorzigtigheid in deze groeve den afval van gebraakt vlas te werpen, waardoor bg het toetreden der lacht een gloegende massa is ontstaan. In weerwil van de kraohtigste maatiegelen tegen dezen vuurgloed, is het tot nog toe niet gelukt dien volkomen te doovennoch water, noch daarop geworpen aarde vermogen daartoe te helpeD. Dikke rookwolken stggen uit den vnnrpoel op, die des nachts een helder licht verspreiden. Aangezien er duizenden centenaars van die elakkoD opeengehoopt liggen, is bet inoejjelgk te bepalen hoe lang dit gloejjen nog duren zal. De slotenmaker Wilke, die, wegeDszjj moordplan door middel van oen daartoe vervaardigden toestel onlangs te Borljjn ia gearresteerd beeft in de gevan genis getracht zich van kant te maken. Van zgn das had bjj een strop gemaakt en zich daaraan opgehangen. Zgn toeleg wna bjjna geluktbet heeft althans den geneesheer, die onmiddoljjk aanwezig was, eengeruimen tjjd veel moeite gekost om hem weder bjj te breDgen* .Ariiïien», 7 Jan. Het aantal personen, die bier tor stede bjj de volkstelling verklaarden tot geen der kelkgenootschappen te behooren op de tabel vermeld, bedroeg in 1849 1434in 1859 3794in 1869 5161 in 1879 15761. Kraliufipcii7 Jan. In de gemeente bevinden zich een tiental personen die bet bedrjjf van groote opligtorg nitoetenen. Zjj bestellen goederen, levensbe hoeften enz., laten die op zekere plaatsen bezorgen en weigeren betaling. Tot die bende behooit ook zekere H. in de Dgkstraat alhier. Gister had bedoelde H. weder 96 mud aardappelen gekocht vad een schipper, welke bjj zon betalen, wanneer ze aan zgo buig werden bezorgd. Des avonds kwam dan ook de schipper met een sleperswagen, geladen met aardappolen en spoedig begonnen do knechts met het naar boven dragen der zakken, om die ia de kamer uit te storten. Toen reeds 11 mud naar boven was gebragt, werd do schipper door de buren gewaarschawd. De schipper weigerde verdere aflevering en verlangde eerst betaling. H. en nog een paar van zgn aanhangers, sloten toen de kamer waar de II mud aardappelen reeds was uitgestort, af, en verwjjderden zicb terwjjl de vrouw des huizes in de kamer achterbleef. De schipper riep daarop de hnlp der politie io, die evenwel, naar zg zeide, er niets aan doen kon, maar den schipper den raad gaf zgn aardap pelen weer uit de woDing te balen. Daarop gingen de sleepers naar bovon en liepen met alle magt de dear der kamer open. De vrouw hief daarop een vervaarlgk geschreeuw van moord moord aan, eerst io de woning en daarna op de straat, met wolks helsch geschreeuw zjj wel een 20 minnten voortgingzjodat do geheele Dgkstraat in rep en roer kwam. De knechts oveowel bleven rustig de aardappelen in de zakken scheppen en de schipper liet zgo vracht weer naar Rotterdam terng brengen. Reeds zjjn verschei lene particulieren, winkeliers on handelaars door deze bende opgeligt. Hellevoetfluisi, 5 Jan. Het stoomschip van het loodswezen »De Zeemeeuw" vertrok heden mildog ten 12 ure, met de alhier gestationeerde reddingboot der Zoid-Hollandscbe ReddingroaatBcbappjj en beman ning op sleeptOQW, om assistentie te vorleenoo aan oen op de Ribben in nood verkeerende Zweodscho bark, geladen met bont, en kwam 's avonds ten 10 ure, op de haven, aan boord hebbende de geredde bemanning van dat schip, waaronder vrouw en dochtertje van den gezagvoeder. De reddingboot heeft ditmaal, dank zjj bare geoefende bemanniog, uitstekende diensten bewezen. »Wjj hebben er mee gezeild dat het scheurde", zei een der matrozen, en >de vrouw van don kapitein was zoo cordaat als een manskerel". Het schip zal weg zjjn. Slechts enkele voorwerpen van waarde heeft men kunnen redden. Het bedoelde schip is de bark >Solide", kapitein Altin, tehuis beboorende te Hornoaand, geladen met hout en bestemd naar Hoofleur. Goes, 9 Jan. BrandKan men zich iets ver- achrikkelgkers voorstellen dan weerloos te zjjn tegen dat vernielend element; dan in groot aantal to zgn opeon- gepakt in eene beperkte ruimte terwjjl ons aan alle zgden eene verscbrikkoljjken dood aangrjjnst. Hoe de slachtoffers worden verpletterd onder de neerstortende binten en muren-, welke akelige kreten worden nange- beven die ten laatste verstommen door de verpestende rookwolken. De ontzettende brand in het RiDgtheater te Weenen heeft, na bet verdrinken van bet kalf, vele autoriteiten wakker gescbnd en hen meer of minder doeltreffende maatregelen doeD nomen om dergelgke enbeilen te voorkomen. Onze gemeente i.s io bet bezit van een schouwburg-locaal, dat hoogstens voor 250 per sonen ruimte aanbiedt, en toch gebenrt het wol dat ruim 400 menschen daar binnen opeengepakt zitten. Wat zon het zgn als daar eens brand ontitond? Do haren rjjzen te berge alleen bjj do gedachte aan de ontzettende tooneelen die dan zouden plaats hebben. En dat zou toch niet tot de onmogeljjkbeden behooren. 't Scbjjnt evenwel dut er plannen gemaakt en reeds aan genomen zjjn tot verbetering van bet lokaal. Moge do eventuoele bouwmeester dan niet uitsluitend oog heb ben voor de eiscben van schoonheid, van gemak der bezoekers en van nconstiek; moge bjj vooral zjjne ge dachten schenken aan de veiligheid der hoorders, opdat Goes nooit getroffen worde door eene rampwaaraan de gedachte alleen ons doet huiveren. Aan het vroegere raadslid Busing dankt onze ge meente eene wjjze van aanbesteding van gemeente werken zooals die misschien nergens bestaaten die toch vooral door de stipte eerljjkheid van den gemeen tebouwmeester den heer D. de Koningde belangen der aannemers met die der gemeente verbindt. Terwjjl overal elders de werken io massa worden aanbesteed doet men dit hier voor elk ambacht afzondorljjk b. v. l.° het timmerwerk, 2." het metselwerk, 3.° het leidekkerswerk4.° het smidswerk er.z. enz. voor alle gemeentewerkon in een geheel jaar. Van wege do ge meente wordt een tarief uitgegeven van eenheidsprijzen voor elk der alzonderljjke artikelsen nu hebben de inschrgvers eenvoudig op te geven voor hoeveel percent boven of beneden bet gestelde tarief zjj bet werk wilen verrigtea. Aan deze wjjze van aanbesteden zjjn onder scheiden voordeolen verbonden vooreerst zgn alle in- schrjjvera ingezeteo ten tweede kan zelfs een baasje met een of twee koechts mededingenten derde ban nu een timmerman geen aannemer worden van scbildets- of raetselaarswerken en omgekeerdwant ieder am bachtsman moet zich bg zjjne leest houden ten vierde kan daardoor veel beter werk geleverd wordeu en ten vjjfde bljjkt bet voor de gemeente niet nadeelig te zgn. En ook do bazeDvooral de kleinenecbjjnon deze wjjze van aanbesteding te prefereoren. Voor de grooten die werken van 10 a 20 mille kannen aannemenis 't natuurljjk te min. Maar dan heeft ieder wat. Door 't rjjkstelegraafkantoor alhier zjjn in het afgeloopen jaar behandeld 23065 berigten, zjjntlo onge veer een paar duizend meer dan in 1880. Bljjft bet aantal berigten zoo toenemen, dan wordt bet hier spoedig een kantoor 3a klasse, waartoe een minimum van 25000 berigten wordt vereischt. Gisterenavond werden we opgeschrikt door de toaea der braudklok, die gelukkig niet onze gemeeote betroffen bevatten de geruchten waarheid, dan gold het eene hofstede in den Biezalingschen polder. YeriüeUe, 9 Jan. De heer G. H. Kakebeeke, in Juojj 1881 benoemd tot burgemeester deier gemeente, heeft tegen Mei 1882 ontslag nit die betrekking gevraagd. Hg schgnt te wanhopen de zoo hoog noodige orde ia die zeer verwarde gemeente te kunnen brengen, 't Is voor Yeraeke ongetwijfeld een heel verlies. HLnpelle, 9 Jan. Ter vervanging van den onder- wjjzer-organist J. Fopma, die naar den Briel vertrekt, benoemde do gemeenteraad den heer v. d. Brugge van dezelfde school te Brielle, waar de heer Fopma werk zaam zal zgn. Met bein stonden op de voordragt de j beeren Albada te Bolsward en Bartelse te Goes. Krabben<l(jlte, 6 Jan. Heden bad alhier van wege de gemeente de aanbesteding plaat» van het bouwen van eene school, overdekte speelplaats en onder- wjjzerswoniog met het beooodigde ameublement (Ra ming 26,435.) Dit werk moet uitgevierd worden onder toezigt van den heer A. Ie Clercq. architect te Krniningen. Het is gegund aan den minsten inschrijver den heer j G. C. Zaajjer te 's Gravenpolder, voor 24,945. Brouwershaven. Io het afgeloopeD jaar 1881 zgn alhier binnengekomen 471 schepen, dat is 28 minder dan in 1880; (grootste diepgang 71 dM.) en uitgevaren 77 schepen dat is 8 minder dan in 1880 (grootste diepgang 69 dM.) Door 19 personen zjjn aanvragen ingezonden om vergunning voor den verkoop van eteiken drank, in het klein dat i« 1 op de 95 inwoners. Zierilsseee, 7 Jan. Doordien men een opening gemaakt heeft in bet omgevallen wrak van bet op bet Nieuwe Zand gestrande Eogelsche barkschip Cronsladt, slaagt men er io een gedeelte der ladiog te redden en wordt zoowel hier als te Brouwershaven en te Ouddorp rg»t aaogebragt. Op Je voordragt voor de betrekking raa water bouwkundig ambtenaar, bg bet waterschap van de calamiteuse Margaretha-, Kleine Hujjssens-en Eeodragt- polder (Zeeland) zjjn geplaatst do hoeren J. van de Velde te Kadzand M. Magiolse to Kerk-Driel en C. Mulder te St. AonalaDd. Op 16 dezer heeft de benoomiog plaats. Ook wjj hebben melding gemaakt van de vorvol- giog iogestold tegen den heer Janeen directeur van het huis van arrest te Middelburg. Als onze berigt- gever goed ingeligt is, duo geldt hot eene zeer eenvou dige zaak: het vinden van een viertal hemden, vervaar digd van de stof, waaruit de hemden der gevangenen bestaan. Zjj zouden afkomstig wezen van een zestal die in bet magazjjn voorbandenmaar niet geboekt waren en daar dit overcompleet niet was te verklaren, zou de directeur, ten einde te voorkomen, dat dit vuo hem gevorderd werddo hemden hebben vernietigd. Uit do stukken er van bad tjjoe vrouw echter een viertal andere zamengestsldbuiten medeweten van baar echtgenoot, waarvan de horkomst, toon zjj op do bleek lagen, ter kennis van de commissie vao loezigt was gebrugt. Stad n/h Haringvliet, een gemeente van nog geen 1200 zielen, heeft in 't afgoloopen jaar alleen door ver trek naar Noord-Amerika 36 iogezetenen verloren I Volgens bg de reederjj ontvangen telegram was te Batavia berigt ontvangen van Lyttleton, opNieuw- Zeeland gelegen, dat aldaar waren aangekomen kapi tein, stuurman en tion schepelingen van bet op zee verbrande schip »Alblasserwaard". Dat de Amsterdammers er bun >natje en droogje" goed van nemen bljjkt o. ft. uit do opgaaf van bet café Mast op RembrandtspJeinwaar in bet afgoloopen jaar moor dan ééo millioen glazen bier en 73000 halve biefitukjes verorberd werden. In de Wildemanhet reeds eeaweoond etablissement van Wjjoand Focking verzuimt geen beursbezoeker zgn glaasje half om half" te gaan nomsn, dat hem boordevol geschooken wordt, zoodat bg de corete teug met gebukten hoofde en het glaasje staande op do toonbank moet Demeo en aldus eene >réïérence" maakt voor do Hebédio bom dien nektar schonk. In 't afgeloopen jaar werden 300,000 van die buigingen gemaaktbet glas wordt voorts geledigd onder bot knabbelen op een beschuitjodaar van werden er 289,000 gebruikt. Aan de statistiek ontbreekt hoeveel het oude vrouwtje ophaalde, dat reeds jaren achtereen digt bjj den ingang io de Pjjlstoeg ge duldig wacht op de »kruimkens die vallen van de tafel dor hoeren", waarmede io casu geen beschuitkruimeltjes bedoeld worden, maar de 21/, centstukken, die men na zgn dronk van zgn dubbeltje terug ontvangt. Als kapitein Bruyos onder behandeling van Dr. Mezger hersteld is, neemt hg hot bevel over de Conrad over; de kapitein van deze boot krjjgt dan een der nieuwe schepen vaD de maatschappij Nederland. Een tapper te Deventer wordt vervolgd wegens het verkoopen van sterken drank aan een kind beneden den leeftjjd van 16 jaren. De tapper beweert, dat wel hot toedienen, maar niet het vorkoopeo van sterken drank ann kiodercn van dien leeftjjd strafbaar is gesteld. Naar aan de »A9«er Ct." werd medegedeeld, heeft het 9-jarige zoontje van den schippersknecht van der Velde to Assen zicb meester weten te maken van twee flesschen, beiden voor ODgeveer do helft gevuld de eene mot jenever, de andere met brandewijn, en heeft ze vervolgens geheel leeggedronken. Onmiddeljjk daarna iB het kind in zwjjm gevallen en den volgenden morgen overleden. De aangewende geneeskundige hulp heeft niet kunnen baten. Eeo Rotterdamsch huisvader lag sedert eonige dagen in bet Ziekenhuis. Zgo arme vrouw bad het, met baar »drie bloejjen van kinderen" dan ook alles behalve vrooljjk io do Kikbersteeg op Oudejaarsavond. Toen het wjjf ten 4 ure in den ochtend jolend voor baar huisje terugkwam, waar zg de arme schapen 's avonds alleen bad achtergelaten, om »oud in 't nieuw" te gaan hoaden, vond zjj gelukkig een leege wooing: er was toch brand ontstaan en voorbijgangers hadden gelukkig nog bjjtjjds de deur ingetrapt, de kiaderon in veiligheid gebragt en de vlammen gedoofd. Dat men met gekleurde wol zeer voorzichtig dient te zgo, bleek dezer dagen bjj iemand, aie een paar roode sokken gekocht en aangetrokken bad. De man kreeg na een paar dagen gezwollen voeten, met een soort vaD uitslag aan de enkels. De geneesheer beeft volstrekt rnst bevolen, daar bet geringste acbrampje of wondje bloedvergiftiging zou kunDen veroorzaken, dewjjl gebleken is, dat do sokken met eene vergiftige verfstof gekleurd waren. TELEGRAM. Gemeurde HerlgU'i Dure borreltjesEen boer onder Oud-Zevenaar heeft 45 boete moeten betalen, omdat hg drie dagen achtereen wegens dronkenschap op dep openbaren weg was bekeurd geworden. De officiële Pekinger Courant bevatte in haar No. van 16 October II. »De doorluchtige beheerscher van bet rjjk heeft gisteren voor het eerst zgo winterjas aangedaan." Men moet weten dat bet ia China ten strengste aan soldaten en ambtenaren verboden is, huu wioter-costuum aan te trekken, vóór de keizer daarmede een begin beeft gemaakt. Een meisje van den Peperdgk te Oude.... moest zicb op feestdagen wat fatsoenijjkej gedragen en getrouwde menschen met rost laten, daar zjj ook een jongen heeft, die nu misschien wel spoedig zjjn afscheid nemen zal. Want, msiejedenk dat het niet past, U zoo belagchfjjk aan te stellen, Gjj zjjt een ieder zelf tot la»t En weldra hóórt g'uw vonnis vellen Zjj heeft gedaan en niet bedacht, Zich altoo in 't verdriet gebragt. De vier heeren bakkers van S». M die het brood voor de bedelarjj-commisBie hebben aangenomen te leveren worden atteDt gemaakt op hunne flinke wjjze van ioschrjjvec, waardoor zg getoond hebben meer praters dan daders van bun woord te zgo; bet ia ge noegzaam bewezen, dat huooe berekening niet over eenkomt met die van iemand met oen gezond verstand. Wjj zeggeD echter tot besluit Dat wjj hen de levering gunnen, Doch lagcheu haa toch harteljjk uit, Omdat ze nog niet reek'oen kunnen. Adri&aotje van eene goede vrouw te B. wordt ge waarschuwd van hare medeburgers, om op een volgend Nieuwjaar mgnheer niet io afzonderlijke kamer geluk ta gaan wenscheD. De korte leeljjko Koos te St. wordt verzocht een meisje geen vgf cent te laten ver dienen om een jongen van Maatje te roepen, ten einde melk te komen driokon, nu baa» en vrouw uit was, doch het is leeljjk mislukt. Neeltje te Borssele meendo met Kerstdag drie keuzeu te hebben, doch het i» haar, helaaserg tegengevallen. Ingezoudcn Stulikeii. Pnrjjs, 9 Januarg. Gisteren, den sterfdag van Blauqui, had eene mnnifes- I tatio plaats van 300 personeo. Oproerige kreten werden j daarbjj gehoord, De politie moest herhaaldeljjk optre- I den, waarbjj 23 arrestatiëo plaats hadden, o. a. Louise Michel. Uit den volkshoop werd door een onbekende een pistoolschot gelost. Ten 5 nre was de rnst hersteld. De uirslag van do verkiezingen voor deD Senaat zgn j als volgtgekozen 64 republikeinen en 15 conservatieven, i De Senaat zal nu bestaan uit 207 republikeinen en 93 concervfttieveo. Haagsche Brieven. Ofschoon gewoon! jjk in dezen tjjd van het jaar allerlei feesten in de residentie worden gegeven, zoo is bet tot nu toe alle» stil. Er ocbjjnt weinig opgewektheid te be staan, waartoe ook bgdraagt, dat de tegenwoordige financiële omstandigheden van velen niet al te heit zgn. In vorige jaren begon de Koniog bet Nieuwjaar met het geven van een luieterrgk gala-baldit jaar scbjjnt Z. M. dit niet te zullen doeo, en zich te be palen tot bet geven vao eenige kleine feesten. Groot i« de teleurstelling hierover bjj de talrgke leverao- cier<i, die gehoopt hadden, dat na bet huweljjk van Z. M. geregeld allerlei feesten ton Hove zoudeu plaats hebben. Sedert Hare terugkomst in de residentie hebben HH. MM. reeds driemaal de Hollandscbe Schouwburg bezocht. Als dit bet geval is, wordt het publiek ver zocht precies op bet uur van aanvang tegenwoordig te zgn, het stuk wordt op last van Z. M. spoedig afge- speeld, zoodiit er bjjna geen pauze is tueschen de ver schillende bodrjjvon en de voorstelling een uur vroeger dan gewoonlijk afgeloopen is. Voor dr-n pachter van de buffetten is bet dus niet voordeelig als Z. M. den Schouwburg bezoekt. H. M. de Koningin zou den Franscben Schouwburg willen bezoeken, doch Z. M. verzet zich daartegen omdat Ujj vóór 15 of 20 jaron onaangenaamheden met den Gemeenteraad hoeft gehad over dien Schouwburg. Do Prioa van Oraoje is steeds ziekeljjk en verlaat nooit zjjn palei»Z. K. H. heeft in de laatste twee jaar den Koning niet gesproken, behalve bjj de begra fenis van Prios Frederik. Een eokcle maal vraagt de Prins deze of geoe bg zicb, docb is dan doorgaans zeer zonderling gekleed, of beter gezegd niet gekleed. Sints gernimen tjjd wordt er hier ter «tede in de verschillende sociëteiten zeer hoog gespeeld de»Witte Sociëteit" heeft verschillende epoleo verboden, doch ik vrees dat zulks weinig zsl baten. Ik ken jongelieden, die in een paar avonden of nachten 50- a 100,000 gul den hebben verloreD. Een veelbelovend jongmenech schoot zich dientengevolge dood, terwül bet gerucht loopt, dat onlaogs een Kamerheer des Konings al zgn geld beelt verspeeld, do stad heeft verlaten en zjjne Vrouw en kinderen naar haar vader is moeten gaan. Dezer dagen overleed alhier Mevr. de Wed. B.zjj was zeer rjjk. Vóór ongeveer z9b jaar was eon lid barer familie gestorven, die steeds het geld, dat zjj overhield, belegde. De rentmeester van de thans overledene dame bragt haar Wel geregeld haar inkomen, maar zjj wilde nooit met hem over bet boleggen vao golden spreketi. Haar inkomen moest haar steeds in bankjes vaD 1000 betaald wor den, die zg in baar linnenkast borg, en nu vond men bjj baar dood tusechen bet linnengoed ruim 700 bankjes, ieder van 1000. De eenige erfgenamen zjjn een schat- rjjke neef en eene nicht, beide ongehuwd en leeds bejaard. Sints geruimeD tjjd werden op het postkantoor alhier brieven met geldswaarde vermistnog onlangs werd een brief vermist, die een waarde van ruim 900 be vatte; daar de beambte der posterjjen Visseriog voor de dienst verantwoordelgk was, betaalde bjj de ƒ900. lntusscbcn bad men sterk vermoeden op zekeren Camp en toen zich weder iet» onregelmatigs voordeed, besloot moD hem te verplaatsen Daar Zwolle, waar uien bem beter kon Dagaan dan bier. Nadat bg daar 14 dagen in dienst was, besloot de postdirecteur hem op de proef to stellen en liet te Leeuwarden een aangeteekenden brief in het postpakket voor Zwolle steken, hoewel deze er niet in behoorde. Toen dat pakket te Zwolle aankwam, zaten de postbeambten! en do politie in een aangrenzende kamer, waar zjj konden zien wat Camp deed. Hg opende het pakket en stak den brief in zgn zakop heeterdaad betrapt, werd bjj terstond gevangen getiomen en bekende ook den brief van Vissering ge stolen te bobben. Het is onverantwoordeljjk, dat de Directie der Pos- tcrjjeD albier niet reeds sints maanden pogingen heeft aaogeweod om Camp te snappen, daar bjj zóó sterk verdacht word dat de justitie reeds huiszoeking bg hem beeft gedaan naar bankpapier, dat id een ver misten brief was geweest. X. Eere, wien eere toekomt. Het ingezonden stukje van Zatnrdag jl. maakte op mjj den indruk, dien men van een blaffend hondje verkrjjgt, wanneer bet een groot exemplaar van zgo geslacht langs don weg ziet kuieren. Zg die zich »eenige kiezers" noemen, hebben de gelegenheid van de feestviering van don E. A. Heer Burgemeester van Brouwerehaven mot beide handen aangegrepen, om hun kracbteloozs jaloezie te luchten. Waarljjk ik gevoelde zoo iets van medelgdon bjj de lezing van het slecht opgestelde stukje der heeren kiezers. Er wordt gesproken van eene 20-jarige feestviering als do oorzaak van hot gering aantal vlaggen bjj eene 25-jarige zou het getal grooter geweeRt zgn, want, zeggen de kiezers, men is niet gewoon aan eene 20-jarige. AU er waarheid in deze woorden ligt, dan zeg ik, dat de burgers van Brouwershaven zich door kleingeestige beginselen laten leideD, vrant genoemde plaats beeft aan den tegenwoordigeo Burgemeester meer te danken als het in staat is op te sommen. Waar vroeger een stinkend moeras werd gevoDdeD, ziet men thans wel- aangelegde wegeD, tuinen en plantsoeo. Dit weet ge ook, niet waar »eenige kiezers"? De verbetering van kaai- en havenwerken, de aanleg van grintwegen en de in vele opzichten degel jjke bestrating van Brou wershavens grondgebied getuigen van den ernst, waar mede de Heer De Brujjne zjjne taak opvatte. Zelfs Z. M. de Koning dacht er zoo over, toen Z. M. bem de ridderorde van de Eiken Kroon toedacht, eenigen tjjd nadat ZEd.A. het burgemeestersambt aanvaardde. Over schier nietszeggende zaken wordt in het stukje der kiezers een boogen toon gevoerd. Wat de betaling der scheepswerkera aaobelangt zeg ik iemand, dio zgn arbeidsloon buiten openbare localen ontvangt en zich toch in het genot, dat door die localen wordt verschaft, wil stellen, zal niettemin er gebruik vad maken. Ook de naphta-geschiedenis, wèl beschouwd, breng ik tot de rubriek veel geschreeuw cd weioig wol. Lachverwek kend is de aokerbistorie. Zgo die onschuldige voor werpen soms ia staat het heilig persoontje van dezen of genen dor »kiezers" den weg te versperren Mjjn hemel, dat heer tal dan vfrel corpulent zjjn, denk ik. J Docb, wanneer men slaan wil, vindt men toch soms vreemde etokkeD. Eere, wieD eere toekomt! De vóór 20 jaren opgetreden Burgemeester en tot ridder geslagen Heer Locker de Brujjne ga, in weerwil van »eenige kiezers", nog lang voort op den eeDs ingeslagen weg, ook tot heil van geneesheeren en boeren. De feeBttootst van den geachten Heer v. d. Lee bljjve tot in lengte van dagen vervuld. Brouwershaven. Een onpartijdige. Burgerljjlie Stuud Brouwershaven- geboren; G Dec. Een dochter van Jac. de Lege en A. Ooms. 8 dito. Een dochter van A. van Popering en N. van de Vate. Een toon van W. Vriezenbnrg en P. van Strien. 12 dito. Een zoon van W. Bos en F. van Almkerk. 17 dito. Een zoon van Job. Braam eD F. M. van der Ggp. 19 dito. Een zoon van M. ArnoldJz.enA.de Voogd. 26 dito. Een dochter van Jan Pleuoe en L. K. van Wyk. 31 dito. Eod dochter van C. Kloet Mz. en J. van Reuven. 66 geboorten in 1881. gehuwd: 24 Dec. B. N. Heerebout wedr. en A. P. Vogelsang. 16 bawelgken in 1881. overleden: 8 Dec. A. L. Tuiten oud 22 jaren, vrouw van A. van Sluis. 43 overljjdön in 1881 en 1 levenloos aange geven. Rbvcrfetttiëw. Voorspoedig bevallen van eene Dochter, Vrouwe WIERTS va» COEHOORN, geb. Rijser. Goes, 5 Januarjj 1882. Bevallen van een Zoon E. J. F. B. OCHTMAN-Cobnxt. Zierikzee, 6 Januarg 1882. Heden overleed alhier in den ouderdom van bjjna 73 jaren mjjn geliefde Echtgenoot, do beer L. P. H. RELJERS Emeritus predikant van Brouwershaven. Mede Damens Zoons DochtersBe- Zalt-Bommel, buwd- en Kleindochter, 5 Januarjj 3882. I. I. MEIJER, Wed. REIJERS. Volstrekt eenige kennisgeving, Na een kortstondig Ijjden overleed den 6 Ja nuarg A. REIJNGOUDTdjjkopzigter van den polder >Oude" te Sl.'Philipsland, in den ouderdom van 66 jaren. Zgo diep bedroefde Weduwe verheet ia hem een braaf Echtgenoot en baar 6enigste verzorger voor middelen vao bestaan. Het bestuur van gemelden polder een gverig en teer bekwaam Djjkopzigter, die met de meeste getrouwheid zgn betrekking wist te handhaven. St.-PnchirsnyD, Namens het Bestuur, 7 January 1882. J. J. GEENSE Ootv.-Griffier. Heden overleed na een langdurig Ijjden mjjo dierbare Echtgenootde WolEd. Heer A. vak KOE- VORDEN SOETERMEER, in den ouderdom van bgoa 61 jaren. Haamstede, p- p BEIJE- 7 January 1882. Wed, A. v K. SOETERMEER. Heden overleed, na voorzien te zjjn van de H. SacrameDteD, onze geliefde Zoon en Broeder LAM- BERTÜ8 JOHANNES NIVELLE, in den ouuerdom van bjjna 18 jaar. Zierikzee, Wed. L. NIVELLE—Boudier. 8 Januarg 1882. C. I. NIVELLE. Heden overleed na een folterend IjjdeD, mgne dierbare gade NEELTJE LENA COOMANS, in den jeugdigen ouderdom van 36 jaren. Colijnstlaat C. H. EEKMAN. 8 Januari 1882. Volstrekt eenige kennisgeving. Op 30 December overleed, in den ouderdom van ruim 70 jaren, onze harteljjk geliefde Moeder JO HANNA TIMMERMAN, Wed. Jacobos Biesheuvel, diep betreurd door hare Kinderen en Behuwdkinderen. Zierikzee, Uit aller naam 9 JaDU&rjj 1882. L. BIESHEUVEL. Wegens buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst. Gevoelig voor do vele en bartelgke blgken van belangstelling zoo van hier als elders bjj het overigden onzer geliefde MoederAanbehuwd- en Grootmoeder ondervonden, betuigt de ondergeteekende zjjnen op- «*ocl»tei* dank. St.-Maartensdijk, Januarg 188 2. Uit aller naam L. van BROEK. Mevrouw de Wed. BOLLE—Moolenburgu be tuigt bg deze, ook namens hare familie, lmrtelU- Uen «ltsnlc, voor de vele bewjjzen van deelneming bjj het overljjdeD van baron geliefden Echtgenoot on dervonden. HaamstedK, 9 Januarg 1882. Voor de vele bewjjzen van belangstelling bjj onze 25-jarige Echtvereeniging op 31 December 1881 ondervonden, betuigen wjj onzen opregtcn dunk, inzonderheid aan den WelEd. Heer G. van REE en de Dames de KATER te Noordgouwe. Zierikzee, M. FOLMER en 9 Januarjj 1882. Echtgenooie. De Verhooping van HUISKA.AÏ) cm.., ten verzoeke van Mej. de Wed. en erven van den lieer L. NIVELLE is tot nader tc bepalen dag; UITGESTELD.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1