ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. l 1 No. 4502. Donderdag 5 Januari] 1882. 58steJaarg. Verechjjot DING8DAG, DONDERDAG en ZATDRDAG. De prjjs per 3 maanden ie 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIE N, van 1—3 regels 30 Cts., meerdere regels 10 Cts., kannen niterlpk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 9 nre bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Nieuwstijdingen. GMttmi. Ia oene correspondentie ait Solo aaa do «Soerabaya Courant" ('22 November) leeat men Vele menachen zjjn, door het niet vergaan der we reld, gedupeerd, ik zal daarvan een paar staaltjes geven. Iemand, die een ander voor een goede vjjfhonderd gulden aao huishuur bedot had, en niet uit onmacht, maar uit onwil, kwam gisteron zjjo schuld betalen, omdat de wereld toch verging. Groote tranen van spijt rolden heden ochtend uit zjjue oogeo, toen hjj zag dat de wereld nog op hare plaats stond, en bjj tegen wil en dank eens gedwongen was om eerljjk te zjja. Een tweede, denkende: >morgOD ia bet toch gedaan", wilde den dag van giateron nog eens aangenaam door- brengen en lekker smullon in het idéé van toch niet behoeven te betalen. Hjj Bchreef een bon voor sardjjutjes, gebakken paling, hutspot, kaas, jenever, bitter, roode wijn, rjjawjjn on champagne en kreeg dat ook vanr-dec tokohouder, wieo, daar de wereld toch vergiDg, het niet meer kon schelen. De man maakte dien dag goede sier. Des avonds laat was bjjnu alles opgegeten en opgedronken, behalve een ris Timoreesche ujjen, die van de plaats zelf waren medegebragt. Ten gevolge van al het verorberde sliep hjj zeer zwaar, zeer gerust en zeer lang. Bp het ontwaken beden ochtend waren de man en de tokohouder gedupeerd, de eerste omdat bjj zulk een grooten beer had geslagen en op het oogenblik slechts van Timoraeache ujjen voor zien was, en de tokohouder omdat hjj krediet had ge geven voor een som, waarvoor halt Timor noodig zou wezen om het bedrag in ogen te betalen. Het meest van allen is bier te Solo gedupeerddo keizerlgbe architect. Er op rekenende, dat de aarde i toch den 15 November zou vergaaD, is er aan de brug gen en wegen in Soerakarta Hadiningrat in den laataten tjjd zoo goed als niets gedaan. De geldea, voor dat onderhoud toegestaan, werden echter, en zeer wjjseljjk, toch door hem ontvangen, daar hjj zeer verstandig redeneerde, dat na het vergaan der wereld er toch geen geld in de keizerlijke kas noodig was om bruggen of wegen in een beboorljjken staat te houdeD, en die gelden dus boter ODder zgue berusticg waren, dan, altoos uiet het oog op het aanstaand vergaan, in de keizer- Ijjke kas. Ik laat de eerlijkheid van den architect er buiten, maar ik kan mjj voorstellen hoe verbaasd en Ontevreden hjj heden ochtend geweest moet zjjn, toen hjj, ontwakend, zig, dat de wereld nog bestond en steeds op hare plaats dreef, en wjjl er nu geen voor wendsel meer kan bestaan om de bruggen en wegen in dit keizerrijk, ofschoon er gelden genoeg voor te goed gedaan worden, in een verwaarloosden staat te laten. Eindeljjk is Guiteau in het bokje der beschuldigden aan het uiteinde der regtzaul overgebragt, bljjkbaarom aan den draDg der publieke opinie gehoor te geven, daar hg zich volstrekt niet onhandelbaarder dan gewoonlijk gedroeg. Volgens bet verbaal in de Daily News was bet Corkhill, volgens dat in de Time* een der regters, Por ters, die het voorstel deed. De regter D&vidge onder steunde bet voorstel, omdat naar bjj meende, voldoende gebleken was, dat du beschuldigde niet krankzinnig was eu derhalve als nlle andere beschuldigden kon worden behandeld. Scoville had er niets tegen, aan gezien hg erkende het meest van allen van Gniteau's onbeschaamdheid te lgden te hebben, wat zjjn cliënt den uitroep uitlokt»dat komt omdat j$ een ezel bent, Scoville." De tweede verdediger, Reed, protesteorde echter, vooral omdat do regter Davidge at a priori aannam, dat de beschuldigde niet krankzinnig was. Corkhill eindeljjk drong sterk aan op 's mans overbren- giog in het hokje, en stelde daarbjj voor de buiten gewone politieagenten, die hem omringden om voor zjja veiligheid te waken, te vertvjjderen. Dit maakte Guiteau woedend»Gjj wilt gelegenheid geven mg dood te schieten, schreeuwde hjj, niet waar Corkhill Gjj kunt mjjn veroordeeling niet verkrjjgen en daarom wilt ge me laten doodschioteo. Gjj kondt mg even goed buiten laten ophangen en aan hot gepenpel bevelen te schieteD, Ik vertel nGod Almagtig zou u vervloekenmjjnheer, als ik in dat hokje gebragt en doodgeschoten werd, gjj ellendige schurk." Ook Scoville beschouwde heb voorstel om de speciale agenten te verwijderen als een uitnoodigiDg om op den gevangene te schieten. Het baatte echter niet, do president Cox gaf het bevel volgens bet voorstel van Corkhill. Bjj wjjze van zelfregtvaardiging merkte hg daarbjj op, dat hjj geen maatregelen had kannen nemen om Guiteau het stilzwijgen op te leggeo zonder hem in zjjn regten te verkorten, en dat's mans gedrag en woorden de beste middelen hadden opgeleverd om zjjn geestestoestand te beoordeeleo. Toen de marshal zich gereed maakte Guiteau naar het bankje der beschuldigden te brengen, zeide Guiteau in een medelgden opwekkenden toon, dat hjj zich be daard zou houden, doch de regter verklaarde, dat hg op dergeljjke beloften niet meer kon vertrouwen. Toen de beschuldigde bemerkte, dat er niets meer aan te doen was, besloot hjj zich maar in zjjn nieuwen toe stand te schikken. Spoedig verklaarde b{j dat zjja niouwe plaats hom beviel, omdat hjj de menscbeo beter zien kon, en dat hjj dus zeer dankbaar was voor de verandering. Ook tbans ging hjj onvermoeid voort het hoogste woord te voeren. Het aantal landverhuizers in het afgeioopen jaar te New-York aangekomen is 456,000, en in de gebeele Unie 550,000, wat 170,000 meer is dan in 1880. Men berekent, dat de landverhuizers 11 millioen doll, aan geld en geldswaarde met zich gebragt hebben, terwjjl 5 millioen aan de Amerikaansche spoorwegen is be taald voor vervoer naar hot Westen en het Zuiden. üttslanb. Naar men verzekert, is het brandalarm in de Kruis kerk te Warschau, dat aanleiding gaf tot de onge regeldheden aldaar, niet van een Jood uitgegaan. De aanleiding tot de opschudding moet het flauw- j vallen van een vrouw geweest zjjo bet geroep van »water" voor de bezwjjmde bragt do menigte in den waan, dat er brand was. Na den 27an is de stad rustig geweest. Er werd een poging aangewend om eenige Joodache kroegen in de voorsteden te plundereD, maar die mislukte. De troepen behoefden de wapenen niet te gebruiken. Er werden bjj de vechtpartijen 24 Christenen en 20 Joden gekwetst, die naar de gasthuizen gebragt zjjn. Een der gekwetste Jode^ is overledea. De minder jarige rustverstoorders, die m hechtenis go nomen werdeD zjjn naar bun ouders teruggezonden. ©njjelnitb. aSUberlttitb. De vrouwenafdeeling dor Ierscbe Luadligae beeft bet volgende manifest verspreid «Vrouwen van Ierland, houdt moed! De vrouwenafdeeling der Landligue bljjft ontembaar, bedaard en dreigend. Wjj verwachten don vjjand. Elf maanden zjjo voorbjjgegaan sinds Michel Davitt eeD oproeping deed om ons to plaatsen aan de zjjde Onzer broed ers om te strijden voor het herstel van hao vaderland. Van u, vrouwen van Ierland, hangt het lot van het land af. Zegt aan het volk, dat zjj aan do bevelen moeten gehoorzamen die hun door hunne gevangen aanvoerders zjjn gegeven. jlnclien een uwer wordt aangehouden, moet een ander, al was het ook een kind, haar plaats innemen. Onze middelen zjjn onuitputtelijk Wjj verdedigen de zaak van het rogt, der regtvaardigheid, van het geloof en van het vaderland. Deuk aan Limerick. God redde Ierlaod." Een merkwaardige vangat wordt gemeld van het 26 Dec. te Grimaby binnengeloopen visschersvaartnig Johannes Cornell's, reeder de heer J. C. Speelman te Pernis. De heeren T. C. Hill en Brouwo, agenten van bovengenoemd vaartuig, berigten dat het aunbrogt 2000 kabeljauwen, 200 lengen, 2000 schel vieachen, 100 coalviaachen en een groot aantal heilbotten en andere viach, wegende meer dan dertig ton (pi. m. 30,000 KG.), de vrucht van vier dagen viascbona op Doggersbank. Eene andere vangst door denzelfden gezagvoerder, Jan Noordzjj, acht jaren geleden gemaakt, bragt"393pd,st, op. Uzencl\jlce, 2 Jad. Heden nacht is alhier gevangen genomen een jonge man dio oen zekeren v.d. V. een vjjfcal wond on, die echter niet levens ge- vaarlgk zijn, heeft toegebragt. De dader, algemeen bekend als zeer oppassend, trof zijne zuster aan in ongeoorloofde verhouding met v. d. V., waarna een ge vecht volgde, met bovenvermelden afloop. Mitlifelburfij, 3 Jan. Zelden, zoo ooit, z{jn de Middolburgsche kiesgeregtigden trouwer ter stombus getogen, te voet of per rjjtuig, dan heden. Het aantal kieageregtigden voor leden der Tweede Kamer bedraagt 503 (waarvan reeds minstens 5 ovorl. zjjo). Van de over- blgvendeo 498 leverden heden 469 hun biljet in, zoodat slechts 29 kiezers achterbleven. Wie weet, hoevelen dier 29 ziek of uit de stad waren Een Comité vaa liberale kiesgoregtigden hield aan- teekeoing van de namen der achtergeblevenen. Naar wjj vernemen krjjgen de Roomsch-Katbo- lieken weldra eene afzonderljjke begraafplaats, dank zjj der goedwilligheid van den heer Mes, pastoor, die, door aankoop eigenaar geworden van een perceel land, op den Seisweg onder deze gemeente, dien grond aan de R.-K. geloofsgenooteo ten geschenke heelt aangeboden. Het gemeentebestuur heeft reeds de vereiachte vergun ning gegeven. XIor*rlelffiiJNliorId do vorige weok ver toonden zioh hier drie raatrozen, die mot een sloep te Borasele waren geland en zich bljjkbaar naar Antwerpen wilden begeven. Later vernam men van iemanddie gezonden was om de te Borssele niet gevonden sloep te zoeken, dat zjj deserteurs waren van een schip, be stemd vao Antwerpen naar zee. De kapitein had zich na het ontdekken hunner vlugt terstond Daar Antwerpen terug begeven, om nieuwe manschappen aan te wervon en zag hen te Scborewaar zjj plaats namen in den zelfden trein, waarin hjj gezeten was. Hjj onttrok zich aan hun gezigt en wachtte tot de aaokomstte Roozon- daal, waar de vlugteliogen onmiddellijk werden inge- rokend, om opgozonden te worden naar Middelburg. Oud-Vosmeer, 2 Januarjj. De commissie voor de nieuwjaarsgiften koo heden onder do behoeftigen uitdeelen eene som van 285, dio door bare zorgen wns bjjeengobragt. Dat telken jare zich zulk eeDe commissie vormt, on dat zjj steeds zoo goed slaagt, gotaigt van goede ver standhouding onder do ingozetenen. Voor hare belangloozo bemoejjingen tuo bate der beweldadigden eo ten gemakke der govers, zjj der commissie dank gebragt. Zierllrzoc4 Jan. Zondag-avond strandde op hot Nieuwe Zand de Engolscho bark «Croostidt", kapt. O. Lochhart, ko mende van Moulmain, bestemd naar Rotterdam. De equipage bestaande uit 11 koppen, benevens do Eng. loods, dos kapiteins vronw en twoe kinderen landen met eigen sloepen, en werdeD door den opzigtor der kustverlicbtÏDg te Westscbouwen opgenomen en verzorgd. Volgens een later berigt van dea vuurtoren van Westscbouwen, zjjn de maston van het Bchip »Cron- stadt" reeds over boord geslagen en loopen de zeeën er over heen. Schip en ladiog zjjo vertnoedeljjk geheel verloren, De >Köln. Ztg." meldt dat H. K. H. Prinses Marianne ten behoeve van de Evangelische domkerk, die te Spiers gebouwd wordt ter herinnering aan het ♦protest" van do aanhangers der Hervorming, eon som van 3000 mark geschonken heeft. Op die van den Duitschen Keizer en den Koning van Beieren na, is dit de grootste gift, welke tot dusverre voor dit doel werd ontvangen. De Prinses laat ook te Hillersdorf in Oostenrijk een jubilaeum-kerk bouwen ter berinneriog aan de gods dienstvrijheid, die Jozef II in 1731 aan de Protestanten verleende door het »tolorantie-ediot", en voorts nog een kerk bjj het slot Kamenz. Het Nederlandscbe 8toom3cbip »Siclla" mat land verhuizers van Amsterdam naar New-York, over welk schip man zich ongerust maakteis Vrjjdag te New- York aangekomenhot had zwaar weor ondervonden en een man was overboord geslagen. Te Middelbarnia werd op oudejaarsavond als bjj- zondere gift voor de kerk een bankbiljet van 1000 gecollecteerd. Het laatste huwelijk, dat in dit jaar te Elbarg voltrokken werd, had op 31 Dec. plaats tusschen een bruidegom van 77 en een bruid van 74 jaren. Te Arnhem heeft in een kelder, waar een gasmeter was geplaatst, eene gasontploffing plaats gehad, waar door de vrouw des huizes on de dienstbode beiden ernstig aan hoofd en armen zjjn verwoDd. TEL EGRAM. Petersburg3 Januarjj. De Regering heeft besloten, met het oog op mogeljjke verwikkelingen, de oorlogsvloot in de Zwarte Zee uit te breiden. Een voorstel tot iovoering van oen uitvoerregt op granen i3 aanhangig. Geinenfjde Berigten. voor te hebben, benoemd een der gemeente-veldwachters Met bet oog op eene betrekkelijke vingerwijzing van hooger gezag wordt diebenoeming minder snugger genoemd, daargelaten de vraag of de keuze van dien peraooü niet door den ram bad behooren te geschiedeo. Drie meisjes van achter de kerk te Sch. is het met de Kerstdag bitter tegengevallen, want zjj meenden het oude weg te werpen, en bet nieuwe op te rapen, doch dat is niet gelukt. Een jongentje te Yorseke moest zooveel praats niet hebben van esn meisje; laat bjj eerst leeren zjjo broeit op te bioden en daa mag hg over een ander jrateo. Een rjjke boeren zoon te Sta. moest op feestdagen of bg openbare vermakelijkheden zich wAt fatsoenlijker gedragen en niet zoo diep in 't glaasje kjjken, want anders wordt schoppea troef en dan Kunnen een timmermans- en een bakkers-zoon in 't zelfde lot dealen. Een jongen te Herkingen moest zoo haastig niet zjjo om zich te laton aannemen, laat bjj eerst over andere geschiede nissen denken. Iugexoudeu StuliUeu. Haagsche Brieven. weoschelgk was, bg incideutele beslissing, op de alge- ineene politiewet die sedert dertig jaren verwacht wordt, vooruit te leopen. Het voorstel van den Minister van Oorlog liep groot gevaar. Van het toeval van éóne enkele stem kon de beslissing afhangen. De heer van Nispen voorzag dat de begroeting voor Oorlog door eeoe combinatie van minderheden verworpen kon wordeD. Het gelukte den spreker de regering te overtuigen dat zg hare marécbauBsée-voordragt behoorde terug te Demeo. Het struikelblok was uit den weg geruimd. De begroo- tiog en de Miaister mede was gered. Eenigzins op geljjke wjjzs heeft de Minister van Koloniën het terrein behouden. Gedurende de twee weken dat de Indische begrooting io November be handeld werdhad bg aan elke oppositie krachtig weerstand geboden; zolfs liberale maatregelen, als bjj v. de afschaffing der heerediensten aan de inlandscbe hoofden in ladiëo had hjj tot etaod gebragt. Aan voor stellen in 't belang van handel en openbaar verkeer io Indië had hjj zjjn steun toegezegd. Het prestige der Indische regering had hg tegenover den te feilen aan val op den procureur-generaal te Batavia (in de zaak tegen generaal van der Hegden en kapitein Kaufmanó) gehandhaafd. Alle stukken beiretfkelgk die zrak had 2Ibve*tentun. In België worden tegenwoordig door de boeren vele bonjjoen gefokt en tegen hooge prjjzon naar Eogeland verzonden. Daartoe worden konjjoen-bergen iogetigt en deze fokkerg levert goede resultaten op. ln Silezië is onlangs een zwart haas geschoten. Een biDderlooze, dunne, bleeke bakker met een dikke roode vrouw op den hoek der straat to Br. moest op 2 Jan. beter op zjjn keel gepast hebben, want door zjjn zenuw achtig geschreeuw kon zjjn gobeento nog instorten. Ook zal de schoolmeester hem een lesje in fatsoen moeten geven. Een boerendochter te Gesrsdjjk moest haar babbeltong wat in toom houden en zooveel on waarbeden niet uitkramen van een jongen, waarvao zjj niets te zeggen weet, want ieder weet wel uit welken hoek de wind waait. Het Dageljjksch BeBtuur te Ood-Bejjerland heeft tot het schatten van looali- teitoo, waar mot 1 Mei e. k. sterken drank zil mogen worden verkocht, om eeD onafhankelijk persoon daar De parlementaire molen staat stil. Zes, zeven weken achtereen werd zooder opbonden 't parlementaire graan vermalenZelfs Zaturdags, zelfs des avonds stood de machine niet stil. Op 't eind drie hoofdstakken, vjjflig u, zestig millioonen per dag, want Oorlog en Openbare NV er ken kosten het meest. Kerstmis stond voor de deur; de dageD waren ko:t, het werk was veel en velerlei. De eeuige Ministerdie een mocjjoljjken strjjd had te doorstaaD, was de Minister van Binuenlandscbe Zaken. De heer Six was zwak in 18J9 bleef zwak in 1880, blijft zwak in 1881, maar het Ministerie zou ook ver zwakt worden als de beer Six beengiog. En daarom word de beer Six gehandhaafd. De ware Mephisto was niet de ambtenaar bjj Binnenlundtche Zaken, op wieo de beer van Nispen doelde, maar dat zjjo de kerkeljjken die in 'e Ministers oatgeviag Mephisto zien rondwaren. Over de uitvoering der onderwijswet waren de liberalen niet tevreden maar iets anders is het de uitvoering dier wet te laken, iets iraders weder het beginsel in discrediet te brengendat hare kracht uitmaakt. En toch mag de heer Six dtm beer de Savornin Lobman dankbaar zjjn voor ds motie die hg voorstelde. Door die motie, waarmede bjj den Minister van Binnenlaodscho Zaken treffen wilde, werd juist die Mioister gered. De liberalen werden uit hunne sluimering wakker geschud de Minister kon wee* verklaren dat zjjne ervaring hem mot do schoolwet hal verzoend. Groote apothéose! de Minister was gered. De motie werd met groote meer derheid verworpen. Deze motio. in bet late avonduur van den ICj door den heer Lohman aangekondigd strekte om do Kamer als baar oordeel te doen uit spreken >dat de wet op het lager ondorwjjs, ook door bot beleid van den Ministersteeds afkeurenswaard bljjkt te zjjn." Zjj moest do vortolkiog zgn van hot gevoelen der honderdduizendendie de wet onwaar, autocratisch, duurgrievend voor hun gemoed vinden. En wat zeide de hoer Six >Omdat ik do openbare school waardeer en het mjjne wensch te doen om die instelling ir. stand te houden kan ik nooit eon stap doen op den weg die do openbare school in discrediet kan brengen. Ik betreur die pogiogon, die altjjd her haald worden eo waardoor steeds getracht wordt invloed uit to oofonon op bet Nederlandscbe volk." Het ODderwjjvdebat is in .den regol hot hoogste punt der begrootingsdiscossievan dat oogeoblik af begint het peil te dalen. Bjjna onveranderd zag do Minister de onderwjjs-begroMing doorgaan. Slechts twee wjjzi- giogon werden aangebragtde eene met, de andere legen 's Ministers sin. Vjjf duizend gulden werdop initiatief van don heer Kops, manr niet zonder moeite, (want de eerste miAl staakten de stommen) beschikbaar gesteld voor de opleiding van gymnastiek-onderwgters, dat in Nederland nog altjjd eobrekkig is, daarentegen met eene meerderheid van 66no stem, op aandrang van liberale zjjdo, geschrapt de vermeerdering, aangevraagd voor het personeel van boawkandigen voor gebouwen van onderwjjs, waot geen duurder corps in Nederland dan het corps bsuwkundigengeen dat zich meer bemoeit met de kieinsto bijzonderhedenzoodat bot eene goede gedachte van de Kamer was bjj de zorg voor het cpenbaa onderwjj» to onderscheiden tusschen het onderwjjs zelf en de hulpmiddelenals privaten tuimelramen vloeren enz. De Mioister viu» Marino was van alle Ministers do gelukkigste; do hoer van Erp Taalman Kip zit ovon kalm naast den heer Heemskork als naast den heer Fransen van da Putte en don heer van Lijnden van Saodanbarg, Zjjne gaoscho staatkunde laat zich z.tmeo- vatten in dit ééue woord zorg voor de marine. Bevriend met dea oud-minister Wichers wiens marine-program bg voortzot, beeft hjj in de Tweede Kamer eigeulgk geeno oppositie te verduren. Zelfs zgn dit jaar zjjne foodseo nog gestegen. Verleden jaar meende do heer de Casembroot nog redenen te bobben den Minister van Marine zjja vertrouwen te ontzeggen ditmaal vr&3 bet wantrouwen ook van den hoer de Casembroot ge weken zoodat als de hoer Taalman Kip, geljjk bet zogger is, met Augustus aanstaande tot Gouverneur van Suriuame zal worden benoemd, niets bet verleden vao dien Minister beylekt od bjj mot onbegrensde Zelf voldoening op dat verleden zal kunnen terugzien. De positie van den Minister van Oorlog was zeer onzeker. In het vootloopig verslag over zgne begroo ting waren hem de beschuldigingen niet gespaard. Bg de openbare beraadslagingen werdon de verwjjteo her haald. Men verweet hem niet dat hjj zjjne leger-orga- nisatie bjj kooioklgk besluit bad ingevoerd (dit had bjj verleden jaar gezegd dat hg doen zou, dus was de Kamer daarop voorbereid), maar men verweet hem dat hjj op die legerorganisatie in sommige punten was ternggekoinoD. Mon legde hem langzaamheid ten laste met de indiening van de wetten op de militie en de schutterijwelke hjj eerst tegen bel einde van het vorig zittingjaar bjj de Kamor aanbaDgig maakte, waar door de tjjd tot onderzoek in dat zittingjaar ontbrak. Maar bet zwaarst had de Minister bjj het openbaar debat te lgden omdat hjj de garoizoeos iodeelingen j niet bg de wetmaar bg algemeenen maatregel van inwendig bestour bad verordend. Toevallig bad bjj die b|j beloofd te zullen indienen. Aan die belofte had hg voldaan. Van de Indische zaken bleek hjj tameljjk wel op de hoogte, ln de benoeming van den nieuwen Landvoogd voor Oost-Indië was bij niet opgelukkig geweest. Maar toch vond hjj twee groote struikel blokken op zjjn weg: zjjne circalaire omtrent de cod- versie van commuoaal io individueel landbezit op Java en zjjne verdediging van den gouverneur van Suriname in de bekende zaak de JoDg-HejjinaD*. Da president der Kamer, de heor van Rees, is om ligt te bevroeden redenen geen vriend van den tegenwoordigen Minister van Koloniën. Ook is de Iodische politiek van den heer van Rees te krachtig, te geaccentueerd, om vrede te hebben met de midden door zeilende, halfslachtige, links eD regte slingerende koloniale politiek van den heer van Goltateio. De heer van Rees deed al zjjn best om de beide zaken, die voor den Minister van Koloniën wel eens de klippen konden worden waarop zjjn vaar tuig strandde, u>d te doen behandelen uog vóór do Kamer met Kerstdag uiteenging. Ook vele leden der Kamer baddeD dit gewenscht, vooral de heer Oldeohuis, Gra- tama, die bg de behandeling der Surinaamsche begroo- ting waarljjk de gelegenheid uiet voorbjj liet gaan om zgn gul tegen den heer van Sjjpestein uit te storten. Docb de omstandigheden waren sterker dan de wil van den Voorzitter en enkele leden der Kamer. De tjjd ontbrak om deze zaken met de noodige kalmte te behandelen, eD zg bljjven nu tot bet eiode van Febrn- arjj verschoven. De buitengewone Januarjj-zitting is uitsloitond bestemd voor de behundeling van het trak taat met Frankrjjk, dat zeer veel stof tot beklag geeft maar dat ten Jaogen laatste wel zal worden aange nomen. De Minister van Koloniën beeft alzoo bjj groote gratie eene levensverlenging van twee maanden ver kregen. Maar dan ztl vermoedelgk op hem een schot wordoD gelost tcuzjj boven menscbeljjke hulp hem nog zil kunnen b^vrjjduu uit den druk, waarin hjj zich thans bevindt. Reeds bad hjj iq de Eerste Kamer, bjj do behandeling der Iadiscbo begrooting, een feilen aanval van den beer Fransen van do Putte te verduren gehad. Toch bljjven de moeste dagbladen het bestaande Mi- nisterio beschermen. Uit do aanneming van alle hoofd stakken dor Staate-begrootingsoms mot algemeene stommen, moet men niet do gevolgtrekking afleiden, dat dit Ministerie nu cigeDljjk aan de wenschen dor Nedorlundsche natie beantwoordt. Met een gering voorbehoud tea opzigte van den Minister van Justitie Modderman (de Minister van Buitenlandscbe Zaken, de beer Uocbussen, bleek in al Jen deele een boff.-ljjk diplo maat) kan veilig beweerd worden, dat geen dor Minis ters eenige populairitait bezit. Maar van wiuir dan dio eenstemmigheid en die groote meerderheden 1 Dit Ministerie wordt gehandhaafd omdat geen ander Mini sterie, hetzjj uit do regter- hetzjj uit do linkerzjjde eeno meerderheid zou kunnen hebben. De feiteljjke onmisbaarheid vao dit Kabinet, met zjjn handige premier (den hoor van Ljjnden) aan bet hoofd, is het gevolg van de onatuurlgke verhoudingen in de Kamer. De liberale en de anti-liberale party wegen zoo ongeveer tegen elkander op, en bierin is zeker geene verbetering gekomen door do vernietiging der verkiezing van den heer Bool te Middelburg, welke (dat is niet de verkie zing, maar de vernietiging) zeer te betreuren ie. Hoe onDatuurljjk de verhoudingen zjjn kan o.a. hieruit bljjken, dat do unti-iiberalen vóór de begrooting van den heer van Ljjnden en de meeste liberalen vóór die van den hoer Reuther hebben gestemd. Dit bewjjst, dat men tegenover dit cabinet d'affaire* de politiek op den achtergrond heeft geschoven. Zoo laDg dit Ministerie zich met affaires en mot niets aoders bezig boudfc, bestaat er geun enkele reden waarom den tegenwoordigen toestand, het io statu quo der partgen niet zou kunnen worden gehandhaafd. Dit Miosterie schonk ons dan toch de affaire van eon nieuw strafwetboek, eene nieuwe drankweteeoe nieuwe auteurswet, en nog menige andere. De heer van Ljjnden is ernstig bezig met eene ingrgpende hervorming van ons belastingstelsel en beeft verklaard zich met geen »klein handel" te willen bezig houden. Het land zal zich dus gelukkig mogen achten, indien het die wet uit de banden van den Minister ontvangt. Maar als de heer van Ljjnden ons ook eeoe berzienning der kieswet aankondigt, dan vrees ik, dat het cabinet d'affalrlt buiten zgn eigenlgken werkkring zal treden dan vrees ik, dat de politieke partjjen zich scheruor dan ooit te voren zuIIod accen tueren en dat de heer van Houten in dit opzigt geen valsch profeet zal bljjkeD geweest te zjjd, toen bg aan kondigde dat van liberale zjjde dan de vaan der Grond wetsherziening zon worden gehescbea I V. 8TOOMMOOTDIEN8T ran Middelburg op Rotterdam, JANUARIJ 1H.SC. Van ROTTERDAM: Dond. 5'smorg. 9,u. Zaturd. 7 9,— Dinged. 10 9, Dond. 12 9,— Van MIDDELBURG: Vrjjdag 6'smorg. 7,— u. Zondag mdoeliog Gouda tijo garnizoen vorloren. Deafgevaar- NVoensd. 11 7,— digde uit Gouda, de beer Patjjn, maakte natuurljjk den j Vrjjdag 13 7,'— Miaister er geen grief van dat aan do stad die hem koos deze teleurstelling was bereidmaar hjj stelde eene motie voor om alsnog op wettoljjke regeling aan te driDgen. De heer Patjjn wns bg Oorlog niet gelukkiger dan de heer Lobman bjj J3inne»)andscbe Zak cd was geweest. Ook zjjne motio word met groote meerderheid verworpen. Ëa de Minister van Oorlog zag zich op een zegewagen naar zjjn departement terugvoeren. Hij had die glorie echter juist aaD de anti-liberale pattg ta danken, terwjjl de beer Six door de liberalen op 't kussen was gehandhaafd. De hoer lieuther is wie weet het niet? een katholiek clericaa!ban 't dan bevreem- ding wekken dat do beeren van Nispen en des Ainorie van der Hoeven zoo ijverig voor hem den bandschoen opnamen? Vooral de manoeuvre van den heer van 1 Nispen getuigde van strategischer! tact. De begrooting van den Minister van Oorlog was met groote posten bezwaard, ten einde de maréchaussée bjj de politie to benuttigen. Dit was geschied om aan bet verlangen j van zgn ambtgenoot voor Justitie le voldoen die oen geïocavneerd voorstander is der maréchausséi een j wapen dat in 't zuiden des lands wordt aangebeden j omdat bet aan 't landvolk groot ontzag inboezemd. De Kamer was echter zeer verdeeld over de vraag of het DILIGENCEDIENST tusschen Zierikzee en Zijpe op en van de Stoombooten. Afvaart vao Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Stoomboot Admiraal de Ruijler. Van Goes naar Zierikzee: ZONDAG 8 JANUARIJ 's morgens 5 nre. Van Zierikzee naar Rotterdam: ZONDAG 8 JANUARIJ 'a morgens 8 u. 30 m. Information voor PASSAGIERS, GOEDEREN en VEE, bjj den Agent J. B08 te Zierikzee. Correspondentie. Wegens plaatsgebrek moeten eenige A.«iv or ten - tSon tot een volgend No. bljjven liggen. Bevallen van een welgeschapen Zoou m. P. stols, geb. Rijstmbil. Bx-PuiXiIpsland, 29 December 1881. Getrouwd: andreas van der klooster cd pieternella johanna kooman. Zoxnemaibe, 31 December 1881. Bevallen van een Meisje c. viergeveb-Ha>s*. Zieeixzee, 31 December 1881. Zeer voorspoedig bevallen van een welgescha pen Zoou, elizabeth olree geliefde Echtgenoote van a. VA* M veldb. Amsterdam, 31 Decern be j 1881. Algemeene kennisgeving aan familie, vrienden en bekenden. Bevallen van een Meisje, CORNELIA Vai debHAVE, echtgenoote van Kavklle, bjj Goes, 2 Januari 1 a. smallegange. Bevallen van een' Zoou, D. C. VERLINDE, vrouw van W. MANNI. Zierikzee 4 January 1882. Heden overleed zeer onverwacht onze Broeder ABRAHAM KRAMER, Commissionnair teSl.-Annaland ic don ouderdom van ruim 50 jaren. C. KRAMER. ST.-Annaland, A. KRAMER. 1 January 1882. P.J.KRAMER. Algemeene en bijzondere kennisgeving. Heden overleed, te Delf shaven, in den ouder dom van ruim 20 jarenooze waarde Broeder en Behuwd-broeder PIETER ROELAND TROUW. Namens Broeders Zusters Delfsuaven en Behuwd-broeder 2 Januarjj 1882. J. J. TROUW. Algemeene kennisgeving. Oodergeteekenden betuigen bunnen liïir-te- lijkeu «IfiuKc voor de vele bewjjzen van belaDg- etelliog zoowel van bier als elders ondervonden op hun 25-j&rige Echtvereeniging. Zierikzee, P. C. de WINTER. 2 Januarjj 2882. J. de WINTERGans. De Heer en Mevrouw SPOOR zoomede de beer KELLER, bedunken voor de belangstelling ter gelegenheid van den nieuwen tydkriug. Zierikzee, 3 January 1882. DANIi aan allen die my op 22 December jl. eo 1 Januari 1882 blyken van belangstelling gaven. Brouwershaven, J. van den BERG, 2 Januarjj 18S2. Commissaris. Mejufvrouw Cir. BASTIE betuigt langs dezen weg haren harteljjlccn «laulc voor de bewjjzen van deelneming cn vriendschap den 31 December j. 1. ontvangen. Gelnltwenseh en Dankzegging bjj den aanvang van 1882. S. G. NAUTA van dee GRIJP. HEIL WENSCH aan de ingezetenen van Brouwers haven en buiten af wonende vrienden. J. M. LOCKER de BRÜIJNE, Burgemeester. k. BLOM, Touwslager, wenschl een voorspoedig jaar aan zjjne vrienden en begunstigerszoo binnen als baiten dcz9 Stad. 1S8Q. Aan familie, vrienden en bekenden. A. CONSTANDSE, Brouwershaven. JIET KAA TOOll van den Deurwaarder C. de WINTER, is GESLOTEN van des voormiddags 11 lot des namiddags 1 ure. Die ietB te vorderen hebben van- of -versoIiuI<ütr«I zgn aan den boedel van wylen deD beer L. LEMSOM te Bruint<se, gelieven daarvnn opira^f of betuliucr te doen vóör of op 15 Januarjj 1882, ten kaDtore van Mr. J. MOOLENBURGH, Notaris. üïT~ De JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING der SCHIPPERS-VEREENIGING SCHUlTEVABR, afdeeling St.-Annalandzü aldaar worden gehouden op Donderdag 12 January 1882dos morgens om elf uur, ton huize van den Heer C. GOEDEGEBURE. De Leden worden hitgenoodigd die Vergadering bjj te wonen. Zjj die verhinderd zjjnworden verz.Hjht hunne belangen in de BETONNING en BEBAK'ÊNING, bjj het Bestuur io te dienenvóór of op 10 January eerstkomende. Namens bet Bestuur De SecretarisDe Voorzitter I. SLAGER. L. THEÜNISSE. Strandvonder ij. De Burgemeester van OUWERKERK, roept voor de eerste maal ter reclame op regthebbenden op 4 Kisten, elk inhoudende S0 Flesschcn APOLIN ARI8-W ATER, gemerkt: „Apolinnrls-iiaturel mineraal- water 50 ffln« Quarts", den 22 December 11. als Strandgoed aangebragt te Viane. Ouwerkerk, 24 December 1881. v. d. HAVE. STRANDVONDERIJ. Regthebbenden op te Stavenisse aan den Zeedjjk aangespoelde 8TRANDGOED E K EIVbe staande in 13 KISTEN, ieder iohoudende 50 FLESSCHEN 1 beschadigde KISTinhoudende 46 FLESSCHEN en I beschadigde KIST, inhoudende 82 FLESSCHEN, zamen 728 FLESSCHENallen te^ inbond van 8 De ciliter MINERA ALWATER gemerkt APOLLINA RIS NATURAL MINERALWAÏ'ERvervoegen zich ter reclame bg den Burgemeester van Stavenisse,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1882 | | pagina 1