jjocrcii-Jiuvpiiii. HUI 10F&I iDB puike kwaliteitzeer lage prijzen. KERKBOEKEN en HUISBIJBELS GÖ«BE GjRMEPABRIËK. Wedstrijd Grasmaaijers DC 18 STRANDVONDERIJ. Do BURGEMEESTER van Zonnemaire roept voor de vierde inaal ter reclame op regthebbenden op eon vat WIJN, gemerkt CHATEAU PAILLET X X BORDEAUX op 9 Maart aan den Zeedjjk aldaar aangespoeld, bene vens op eenig Wrulcliout van vroegere strandingen. Zonnemairb, 13 Junjj 1878. De Burgemeester voornoemd, K. HOCKE HOOGENBOOM. De KERMIS te Colijnsplaal zal dit jaar aauvaugoii den ÏO JitliJ en eiudijfen den IS dHarnanvoljgende. Er zullen niet meer dan ui CA. KOCJsls» IOJLS worden toegelaten, waarvoor de aanvragen vóór den laten dier maand bjj don marktmeester moeten zijn ingekomen. BEKENDMAKING. Do BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente Zaamslagprovincie Zeelaiul, maken bekend: dat de KERMIS of JAARMARKT in deze gemeente zal plaats hebben op Diiits'srla»**' den July ls$7>*+ tot ca met den 4 «lier ïuannd. Zaamslag, den 7 Junjj 1878. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. van D1XH00RN, Voorzitter. E. H. WOliTMAN, Secretaris. Door EENIGE KIEZERS in het Water- schap Schouwen worden tor benoeming voor Boofd-Ingelanden aanbevolen de Heeren Mr. J. O. v. «1. LEK do CLEKCQ, Zierikz. J. HOOGENBOOM Bz., Renesse. L. C. BOOGERD Cz., Kerkwerve. Mr. J. A. HOLLE, Renesse. C. L. KLOEK, Zierikzee. S. B. VIS, Haamstede. A A N B E STEDING. Het DAGELUKSCH BESTUUR van hot Waterschap SCHOUWEN zal op Dunderdag den tïOsten JuibU de9 voormiddags te 10 uur, aan 'sLandskamer te Zierikzee, AANBESTEDEN: Het VERDEDIGEN van den Oever tusschcn dc peiiraaijen XVII en XXVII, XXXV cu XXXVIII en XLVII cn XLVI1I van het district FlAauweiis in twee perccelen. Het bestek ligt ter inzage in de Directielocalen te Zierikzee en te Flaamcers en is voor ƒ0,25 te verkrij gen bjj den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee. Do uanwjjzing geschiedt gedurende 3 dagen vóór de besteding, van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 uur. Het Dageljjkach Bestuur voornoemd, B. C. CAU, Voorzitter. C. van der VLIET Dz., Ontvanger-Griffier. AANBESTEDING. Het BESTUUR der Waterkeering van don Calami- teusen polder ANNA zal op Maundug 84 Junjj ISSTs*, dea voormiddags te 10 uren, in het Gemeentehuis te Cortgene onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten AANBESTEDEN: Het HERSTEL, dc VERNIEUWING cn liet ONDERHOUD van de Aarde-, Kram-, Rijs- en Sleenglooijingwerken aan de Waterkee ring van den Calamiteusen polder Anna, over het dienstjaar 1878/7o De aanbesteding geschiedt Ljj enkoio inschrijving ingevolge 1 der A. B. Het bestek ligt van af 15 Junij L;r lezing in het Gemeentehuis 'voornoemd alsmede bp den heer J. db KEIJZER, iu de Vriendschap aldaar, en is voorts, tegen betaling van 70 cents verkrijgbaar bjj den Secretaris- Ontvanger to Cortgenetorwjjl nadere inlichtingen te bekomen zijn bjj den Djjksopzigter K. van ROOIJEN to Cortgene, door wien op Donderdag en Vrjjdag, aan de besteding voorafgaande, lokale aanwijzing zal worden gedaan. Cortgene, 10 Junjj 1878. P. van WEEL Jz., Voorzitter. H. ROELOF, Secretaris-Ontvanger. MDe Notaris Mr. J. C. van dbr LEK de CLERCQzalten verzoeke van'do Erven M. de VRÏEZE en L. VIERGEVER, op Woeusdug 10 Juuti te Dreischorpubliek verkoopen Des middags 12 uren, met regterljjko magtiging, in de herberg van D. van Bloois Een WOONHUIS en ERVE, staande te Dreischor sectie Cno. 105groot 01 Aro 39 Centiaren. Verhuurd aan W. Vlaander tot 1 Mei 1879 om 50 's jaars Aandeel in de Meestoof on GEVOLGEN »DE MOLto Dreischor Bectie C no. 562 En des namiddags 1 urevóór het sterfhuis aldaar Eene partij Meubelaire- en andere Roerende Goederen, als: TAFELS, STOELEN, KABINET, BUREAU, LADETAFEL KASTKLOK BEDDEN mot TOEBE- HOOREN, PORCELEIN, KOPER-, IJZER-, GLAS- cn AARDEWERK, enz. De Deurwaarder M. C. van ELS&CKER te Tholenz,al op D«»ii«Ier<1asjf den SO Junjj s*. w.des voormiddags te 10 urevoor de schuur van A. van de SANDE in den Doelwcg aldaar, publiek presenteren te verkoopen Twee sterke Werkpaarden, oud 16 en 18 jaar1/»i «1 f> o u w k ero rl- s c;1» appen, als WAGENS KARREN, PLOEG, EEGDEN enz., benovens HuiNineubelen. VRUCHTEN TB VELDE. Op Manmlag 1 Juli des morgens 11 uur, te \r Heer Ar ends kerke in het gemeentehuis, zullen de Notarissen VAN DEN BUS- SCHE en mr. LIEBEltT, beiden te Goes, ten verzoeke hunner principalen in het openbaar verkoopen Circa 11 II«»c;ti*ron zware WINTERGERST, 3 hectaren HAVER, 5 hectaren KOOLZAAD, 5 hec taren ERWTEN en 75 aren KLAVERS, alles te Velde in den Schengepolder op de kavels 15, 16, 17, 18, 41 en -12. Informatiën bjj de voormelde Notarissen en van ACKEREN. Openbare Verkooping op Woensdag 3 Ju lij des voormid dags 10 ure op eene Hofstede in de kuip van den Torenpolder, gemeente Wissen kerkeeiland Noord- Beveland, door den heer ADRIAAN van LEEUWEN en ten overstaan van den te Colijnsplaal residerenden Notaris L. van der MOER van 4 beste Werkpaarden, tc weten 1 bruine blesse RUIN, oud 9, 1 zwarte RUIN, oud 5, 1 vosse MERRIE, oud 9 en t blaauwe MERRIE oud 16 jaren, 4 sckoono jonge PAAUDHN, te weten 1 bruine MERRIEoud 2 l bruine RUINoud 21 bruine RUIN, oud 1 jaar en 1 VEULEN (van do blaauwe Merrie)6 extra baatgevoude MELKKOEIJEN4 VAARZENwaaronder 1 kalfdragende2 vette en 3 magere VARKENS, 15 koppel HOENDERS, 2 zoo goed al3 nieuwe MENWAGENS1 KLAVERWA GENTJE, 1 DRIEWIELSKAR1 Waalsche- eu 3 gewone PLOEGEN, I ONDERGRONDS- en 1 SCHOF- FELPLOEG8 EGGEN io soortSLEDEN1 WAN MOLEN ZEEFÏENMATEN de helft in een best ZAADZEIL, GRAANZAKKEN, STAL- M MllEltimtMUimA. MELKGERREDSCHAP en vele andere GOEDEREN meer, breeder bij aanplakbilletten vermeld. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ zal ten verzoeke van den heer A. HELMSTRIJD te Stavenisse, publiek verkoopen BIJ INZET Woensdag 3 July 1&7&, des namiddags 2 urein bet Logement van P. Quist BIJ FINALE TOEWIJZING op Vrif«1i«g- 18 JuHj des namiddags 2 ure, in het Logement van J. E. Droogkndijk met 33 Heet. 34 Ceut. Erve, Tuin, Boomgaard, BoschBoute- en Weiland, staande en gelegen onder de gemeenten Stavenisse St.-Annalandeu Poortvliet. Eerst in PERCEELEN en daarna in MASSA'S zooals een cn ander breeder bjj verkoopboekjes is omschrovcn. Do Deurwaarder J. FRANSE zal publiek verkoopen Woonudiig Il> Juni 187H, 's voormiddagB 11 ure, voor de erfgenamen van C. van der HAVE Jz. en ANNA ONDERD1JKaan hot sterfhuis, op het dorp Sir-Jansland JOH. ENZLIN, '/Jam, Zierikzee. Ö&ïallcu Weken* ter ö<?tïra0sdiiii0 worden VAN AF HEDEN tot 26 JUNIJ ingewacht bij Wed. W. van KEMPEN. KINDERWAGENS in ruime voorraad tot concurreerende prijzen. in ruime voorraad tot uiterst lage prijzen voorhanden in den Boek- en Papierhandel van A. J. de LOOZE te Zierikzee. N B. Weder ontvangen KERKBOEKJES met Nieuw Test. Psalmen en Gezangen van ƒ1,35 en ƒ1,55. PIMIJ ITTMIikfMIH I Ze„dins,fc«ll9JaüijJ»78. j j, y i n v~i a m ri ucn Boekhandelaar A. J. de LOOZE zjju uiterljjk aoor liquidatie der AtrAltitL worgen 10 nreu, nog hokdksj, bloemen, veeben, linten t» Plaatskaartjes en Programma's meerdere Artikelen tot hot Modovak behoorendel I ooiitmit tegen veel verminderde prjjten. m p' Gezusters LOEWElt, Appelmarkt. TE koop: Een goed WERKPAARD, j tevens zeer geschikt en vlug voor de loop; te bevragen j bjj do UitgcverB dezes. Een Patrijshond (teef) TE KOOPóén jaar oud; te bevragen bjj de j Uitgevers dezes. UIT DE HAND TE IiOOP: Een groot ZEUG VA RIv EN, hetwelk 10 April 1878 is gebeerd en jongen opheeft; J te bevragen bjj WOUTER van PROOI JEN te Poort- j vliet. Brieven franco. TE KOOP: 1 Kabinet, 1 Kastklok, eT^®NGKarnhonde!\ met jiok J7 en Kb li ING en een not? zoo iroed als nieuwe Km-ii- k|jM Do ondorgeteekendo beeft do eer zjjnen medo-burgers te berichten dat hjj zjjne ZAAK alhier als BROOD-, BESCHUIT en KLEIN- GOEDBAKKER zal beginnen op Manudiiff den JidL- dezerbeveelt zich als zoodanig beleofdeljjk aan, belo vende door eene goede behandeling zich Rot vertrouwen zijnor begunstigers waardig te maken. Oud-Vosmeer, 15 Juni 1878. J. J. STOUTJESDIJK. FIJNE 1TALIAANSC1IE TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, 1 HALVE MAANKACHKL, 2 PLUIMENBEDDEN met toebebooren, IJZER-, KOPER-, TIN-, GLAS- en AAR DEWERK; voorts 1 LOOPVARKEN, 50 hossen ROG- GESTROO, do AARDAPPELS in den tuin enz. en KETTING en een nog -zoo goed als nieuwe Karn molen bjj M. de VRIEZE, Noordwclle. VLAS TE VELDE. Do Notaris L. A. PAARDEKOOPEIt OVERMAN, gevestigd te 's Gravenpolder, r Z"— "'T- zal aldaar op Mainnlag den Ü-J sten '=5c~ Junjj des namiddags om 5 uren, in het Gomeeotohuisten verzoeke van zjjne principalen in het openbaar verkoopen Ongeveer IO Iloctiiron iiftmitiitoud VLAS TE VELDE. Bjj uitgozetto biljetten nader onuchroven. Op Woensdag den 26 Junij 1878, dos morgens te 10 uren te Goesop het terrein der Goeschu G.irancinofabriek gelegen aan do haven van Goes, zal do Notaris Mr. LIEBERT to Goes, ten ver zoeke van zjjne principalen in hot openbaar TE KOOP AANBIEDEN: de Roerende Goederen dier Fabriek waaronder HOUTEN KUIPEN, GOTEN, BAKKEN (geschikt voor Dorschvloerdeolen), WATERLEIDINGEN enz.voorts twee zich in goeden staat bevindende HYDRAULISCHE PERSEN met WATERPOMPEN, twee verticale MAALSTEENEN BUIL uitmuntende STOOMMACHINE van 26 P. K. on twee Stoom ketels en daarna des avonds te 8 uren, op het slot Oostende" bjj Koens: 1°. de Gebouwen der Fabriek, met en zonder Machineriën en Stoomketels ka dastraal bekend Gors, sectie D no. 1582, groot 35,49 Aren. 2°. een W oonhuis.ErfenTuin, kadastraal bekend D no. 1569 en 1570groot 3,44 Aren. 3°. een Woon huis, ErfenTuin, kadastraal bekend D groot 1,22 Aren. Een en ander van 19 Junjj 1878 af, dagelijks te bezigtigen. Informatiën te verkrjjge» bjj de heeren J. A. A. FRANSEN van de PUTTE, J. J. OCHTMAN en Mr. LIEBERT, allen te Goes. Uit de hand te pachten: DE JAGTOP STEENZWAAN; te bevragen bg den eigenaar P. J. HUBREGTSE te Nieuwer kerk. TE li O O P Eene kudde SCHAPEN van ruim stuks en ruim OO Lammeren. Te bevragen bjj de Wed. Ad. VERHULST of bjj JACOB LEENDEltTZE te Kamperland (Wissenkerke.) een OUD P A A RH, of te ituilen voor HOOI, een VEULEN of VAARS bjj CHR. DE BRUIJCKERHaamstede. t 5a k o o p ïaïaïv koppel Tortel- of Lagchduiven, met xcor not Hok, voor gang of galerjjook bjjzonder geschikt voor Kleinere Vogels. AdreB Uitgevers dezes. een cénpaards Rosmolen met tuMisclicnliovvegiiig, bjj P. van ZUIJENte Burgh. te koop: eene Wasch- en Wringmachine een BAROMETER en eene MEERLE met KOOI. Adres bjj don Boekbandelaar de MOOIJ. UIT DE HAND TE KOOP: Een overdekte Boeijerscliuit met deszolf» inventaris, groot SI tonnen gt'iiaamii »Dk Twke Geiikoeders", bevaren geweest door wjjlen JOOST de MUL To bevragen bg J. C. HAKTE en H. de MUL, bei den schippers wonende alhier Het bovengenoemde vaartuig is thans liggende in de haven en dageljjks te bezien. Ter Neuzen 14 Juni 1878. J C. HARTE. UIT DE IIAND TE KOOP: zjjnde eene HOOGAAUT8groot 17 ton nen te bevragen bjj P. d. HONT, Schipper to Stoppeldijk. THANS TE KOOP: Zware TOL HOUTEN voor O oent f»«>i.- Ntuk, bjj P H. de RIJKE, Handelaar in HInt«t<»nlioiit en Djjkmnte- i-inloii to Berg en-op-Zoom. WORDT TE KOOP GÊVRAAGD EEN WERKPAARD, geschikt voor alle diensten de Uitgevers dezes zeggen door wie. TE KOOP GEVRAAGD: 200 Meter grove Puin, prjjsopgaaf cn waar te laden vrjj aan boord. Brieven franco aan den Heer M. van KASSEL te Middelharnis. J. Avan Etten, te Oosterhout. Als «-oiiier AGENT voor Zeeland van boven genoemde Fabriek is aangesteld do hoer NATHAN EMANUELRoode winkelte Goes. A. CON STANDS E, RROUWEUSHAVEN, alle soorten Schrijfbehoeften C. HENNING. Dam. in ruime keuze tot b i 11 jj k e prjjten voorhanden bjj S. OCHTMAN Ac ZOON. Uitmuntende COMPOST, bestaande nit Striintvuil, Tonnenboei»» gexeofVlo AricliI lugger en/,. zorg vuldig dooreengemengd. Te bevragen bjj N. D. SCHEF- FELAAR, Opzigter der stadsreiniging, Lage Bakstraat Dordrecht. geen beter en eenvoudiger middel om gebouwen van ongedierte te zuiveren dan hot Iii«oot«">p<»«»«1or Vi«»nt it. Pnrjjj. Dood ook duizonde vliegen in een oogenblik, het is en bljjft steeds do vriend van den landman om zjjne dieren van ongedierte te zuiveren en bevat geen vergif, la flacons ook spuitjes te beko men bjj J. P. Van der DOES, Goes, Dópöt, F. B. den BOER, Middelburg, J. BORG8TEIN, Hulst. J. de NEVE Wissenkerke, A. HOEK, Scherpenisse, A. C. DAGEVOS, Zierikzee. LET WEL! Do ondergeteekende maakt zjjne geëerde begunsti- j gors bekend dat ïjjne VERLOTING van Goud en Zil ver beeft plaats gehad den 15 Juni 1878, ten huize van J. van DUKE to Wilhelminadorp on dat de prjjzen zjjn gevallen op dc volgende nommers, als 34, 37, 43, 50, 51, 58, 59, 86, 89, 91, 110, 122, 126, 127, 128, 158 en 163. C. van IMMERZEEL, Koopman in Goud en Zilver te Goes VERLOREN op 11. l?on«l«srdUa|gc een ouderwetsch GOUDEN SLOT, met twee rejjcn ltoo«le KORALEN. De eerlgko vinder wordt, beleefd verzocht dit tegen belooning terug te bezorgcu bg de Uitgevers dezes. EU BIEDT ZICH AAN Een ongehiivvil PERSOON die mot Paar den kan omgaan en tevens Tuinwerk kan verrigten. Adres Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee. op 4 Junij te Middelharnis. Eermle prjj« behaalde de william anson wood, in concurrentie mot: De CluimpfoH van MITCH EL WARDER; de {•■({mplix: van HOWARD en drie verschillende SAMUELSON'S. Eer.ige Agenten voor do William Anson Wood: Wed. J. C. Massee Zoon te Goes. J.J. van M EL L E, Pliolograaf, BERGEN-OP-ZOOM. TERSTOND GEVRAAGD eon BItOODBAHKEUS-KN ECHT of HALFWAS. Adres C. W. STAL te Middel harnis. Eon SCHILDERS-KNECHT benoodigd, met of zonder inwoning, tegen hoog loon, bjj J. L. de POUW te Hansweert. Een gehuwd SCHIPPERS KNECHT zag zich gaarne geplaatst bjj een beurtschipper of op eene stoomboot. Adres met franco brieven aan C. KROMSCHEDE te Tholen, letter A D. Bekwame TIMMERMANS genegen zjjnde sohuurwerlt aatl te temen, ver voegen zich dadcljjk bjj L. van der LINDE of L. WITTERS te Cortgene. J. van der KLOOT te Eijerland, Texel, vraagt een TIMMERMANS-KNECHT, dio ten platte lande goed zjjn werk verstaat. Verdiensten zjjn /800 boven kost, inwoning cn bewassching buiten overwerkper jaar, voor een jaar vast of voor vast werk. Vereischten zjjn P. G. en zedeljjk gedrag. Inlichtingen te bokomen bjj A. C. van der KLOOT, Oude Haven te Zierikzee. Wordt gevraaagd eet» KNECHT van onberispeljjk gedragter bediening eener Brug en ter verrigting van eenige Tuinwerk- znam heden; boven Kost en Inwoning geniet men ook eenig Salaris. Belanghebbenden vervoegen zich met franco brieven aan J. WEELANDSasmeestor te Iloodevaarl bjj Moerdijk. TERSTOND DOOR ZIEKTE orno BOEK EN DIENSTMEID benoodigd bjj HUBREGT van der STOLPEte Nieu- werkerk. TER S~T~0 ND oone BURGER-DIENSTBODE benoodigd. Te bevragen bjj de Boekhandelaars S. OCHTMAN ZOON. Uitgovors: DE LOOZE «Sc WAALE, Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE van DISHOECK, Meelstraat.B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1878 | | pagina 2