ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5058 Donderdag 20 December 1875. 52s,eJaarg. P0 HC1E-DI EN A A R. Algemeen Overzicht. Nieuwstijdingen. (Sngrlanfc. -Spanje. Bbttsrrlanfr. JFrttnftrijfi. TELKGR A M. Vawchjjnt DING8DAG, DONDERDAG en ZATTTRDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, franco per poet 1,60. ADVERTENTIËN 10 Ct#. per regel, kunnen niterljjk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddag» 10 ure bezorgd worden. AA IN Gl FT E-HfLJ ET T E IN voor <leii lioottleiyiccu omalug diens^jnnr 1870i Do RJU^G^MEESTER en WETHOUDERS van Zie- ieu bfrtc l der verordening op do invordering van eenen hoofdeljjkeu omslag in doze gemeente .van den 17en October 1865 Maken bekend dat de AANGIFTE-BILJETTEN voor die belasting voorliet jaar 1876 vóórt/en 15e January e. k. zullen worden uitgereikt min de huizen der ingezetenen,, die vermoed worden, in de termen dier belasting te vallen, en dat die biljetten bltnioii «Injffii ua. de dagtvekening der uitreiking, tegen zullen worden teruggehaald. Zjj herinnoien voorts de belastingschuldigen die bjj de uitroiking mogton zjjn overgeslagenaan hunne verpligting, om i*Lssvier w na deze kennisgeving een biljet tor Gomee®te.aecretario af te haten. Zisruzb*, den 29 December 1875. isuryer^etter en Wetmwers v. CITTEUS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend j dat eene betrekking open is van A.GlO.IN'.r vjii* j POLITIE, 3<1»» UhmHo, in dio gemeente, I op eene jaarwedde van benevens vrjje Boven- j kleeding en Wapening. Sollicitanten worden opgeroepen, om zich in persoon, met overlegging van eigenhandig geschreven verzoek- j schrift en bewjjzen van goed zedcljjk gedragaan te melden bp den Commissaris, van Politio in deze ge- meentovóór den 31 dezer maand. ZlKRtKZEE, den 13 December 1875. OUTERS. Franltr^U het land der vrjjbcid, zoo was altjjd de algómeene meening en men zou eor beweerd hebben, dat do vrijheid daar moeat getemperd worden, dan dat men ooit zon vermoed hebben, dat daar naar moest worden verlangd. En toch hoe ver is het er nog van verwjjdord van dat ideaal, waar naar het steeds streefde. Of is het geen treurig verschijnsel dat nog altjjd Parjjs, Marseille, Versailles en Lyon in staat van beleg ver- keeren en dat er geen uitzicht op verbetering ia. Althans men vermoedt dat do regeering wel alles zal aanwenden om dien staat te laten voorWnren en men moet haar beklagen die haar gezag door zulke middelen hand haven moet. Na de stemming van do Loden van den Senaat zoover is afgeloopeD, is er eenige kalmte, doch er zjjn nu weer andere onderwerpen die do gemoederen dreigen te bewegen. Zoo heeft men van republikoinscho zjl'do vergeefs gepoogd het aantal afgevaardigden voor dé stad Parjjs to vermeerderen en do regeering is er nu op uit de zittingen der Nationale Vergadering te rekken, ten einde den indruk der Senatore verkiezing te laten vërtlauwea. In «lit opzicht heeft zjj echter veel kans teleurgesteld ta wordendaar de republi- keinscbe 'linkerpartjj hot er op gezet heeft op 30 dezer naar» huis te- gaan. De Bonapartisten laten woinig. van zich hoor'en. Waarscbjjnljjk zitten zjj echter niet stil en men zegt dat zjj uit Engeland geld verwachten, ton einde daarmede stemmen te werven voor de aanstaande verkiezingen. In UnitisOhliiiMl houdt men zich met eene zaak bezigdie van meer practisch belang isdan al de parlyscfiermutaelingen, die elders plaats hebben. Het z{jn de spoorwegen, waarof) de aandacht gevestigd is en; wel- voornameljjk is de qnoestie of do staat nï dan niet de particuliere Ijjnea aankoopen zal. Sommigen zjjn er zeer mede ingenomen dat do staat er aan denkt alle spóorweglyhen aan zich te trekken, terwjjl anderen beweren dat de concurrentie tusschen de staatssporen en de particuliere ljjnen tot hiertoe zeer gunstig heeft gewérkt. Het grootste bezwaar der tegenstanders van den aankoop is, dat locaal-ljjnen minder gemakljjk tot stand zullen komen, terwjjl de dagelyfetcho ondervinding al meer de 'noodzakelijkheid daarvan gevoelen doet. De beruchte graaf von Arnim. heeft zich met de zjjnen naar Florence begeven en is daar zeer goed ontvangen, wat men toeschrjjft aan den steun dien hjj van clericale zjjde ondervindt. Een niet onbelangrjjk teeken des tjjds tegenover die aaneensluiting der clericnleD, is bet feit dat de groothertogelijke regeering in Baden dia ten vorigen jare reeds 6000 flor. op de bcgrooting geplaatst had voor do bezoldiging van leeraars en kerkeljjke behoeften der oud-katholiekennu al 10,000 flor. voor hetzelfde doel voorgedragen heeft. Zjj heeft dit voorstel gegrond op de belangrijke overwegingdat hot aantal der oud-katholieken steeds toeneemt. In heeft de godsdienstvrijheid eene schrede yoorwaarts gedaan. De minister van eoredienst heeft namelijk verlof gegeven tot oprichting van twee protestantache kerken in Tyrol en wel te Inspruck en te Meron. De zaak is van te meer belangomdat zooals men weetde ultramontanen zich geheel mees ter waanden van dit laüd en omdat de regeering in Oostenrijk tot hiertoe altjjd aarzelde iets zoodaniga te doen waardoor zjj natuurljjk de vriendschap der gees telijkheid moet verbeuren. Wat wjj uit Spmt j<? vernemen is niet veel anders dan een en ander omtrent de aanstaande verkiezingen. Naar het scbjjntzal de Alfonsistische of koningspnrtjj daarbjj wel bovendrjjven en haro candidaten de meerder heid hebben. In zeker opzicht is het niet ongelukkig, want bet belooft kracht aan de regeering te zullen bijzetten, maar als men in aanmerking neemt dat men daar te lande do regeeringen nog al gemakljjk opruimt, dan kan men zelf9 met eene Alfonsistische Kamer nog weinig vastheid van het bestuur hopen. Van het oor- logstooaecl is geen nieuws. Do krachten zjjn wel eenigzins uitgeput, zoowel bjj den een als bij den ander, en ieder verrojjdt dan ook een samentreffen dat alechts door toevallige omstandigheden aan den een of den ander eenig voordeel kan aanbrengen. De zaak der Snez-aandeelen is nog niet geheel afge- loopen. De Onderkoning van ÏHixypt** wil na ook dc sticktings-aandeelen afhandig maken en is daarover in onderhandeling. Ditmaal echter niet met Engeland i alléén maar ook met Frankrijkwaarvoor de beer de Leaseps onderhandelt. Het is natuurljjk te doen om do grootst mogelijke som te verkrjjgen en daarom laat hjj do twee mogendheden tegen elkander opbieden. Naar men verzekert heeft do Franschman reeds 40 1 millioen franken gebodenmaar zou de kkedive van 1 meening zjjn dat er nog wel meer voor zal kunnen bedongen worden. Do Itnffnhhscliri kamer is uiteengegaan tot het einde van January nadat zij eerst de begroetingen had vastgesteld. Vooral over de spoorwegen hebben nug al hevige discussiijn plaats gehadde regering heeft echter daarbjj de overhand behouden. Dat men in Italië nog al wat voor openbare werken over heeft kan genoegzaam bljjken uit het eindcijfer der begrooting voor dit hoofdstak, dat ver over do 100 millioen franken bedraagt. Er valt, alles wel bezien, niet heel veel gewichtigs te melden. Maar 't is ook een slechte tjjd voor het nieuwsnu do kerstvaeantie en de verwisseling de9 I jaars bjjna overal dc politieke mannen vooreep oogen- blik bepiyilden bjj huis en persoonsaangelegenheden. 1 Is dat alles weder achter deu rug, dan zal men met j nieuwen moed beginnen en dan wacbt er hier en daar nog genoegdat belangrijk worden kanon mot be langstelling, zjj het zonder haastennajtr do toekomst i uit doet zien. Sttfcte. Te Paasaroeang hooft eene inlandscho vrouwecht- genooto van eonèn koetsier, met name Slokoovjjf kinderen, drie jongens en twee meisjes, ter wereld gv- femgt. Eet» -dee meisjes heeft tien vingers aan iedere*" hand. Vjjf dier vingeren zjjn Van gewone grootte, maar de andere de helft kleiner. Het Court Journal bovafc het verbaal eener exentri- j citeit zooals men er alleen in Engeland ontmoet: In hot raiddon van NorfolkstreetStrand, in eene der volkrjjkste wjjken van Londen bevindt zich een zonderling gebouw, waarmede de talrjjkc voorbijgangers in die straat, echter geheel onbekend zjjn. Op «Ion book van Howardstreet bemerkt men ceu groot huisdat scbjjnt verlaten te zjjn. Do vensterblinden der lo verdieping zjjn digt geslo ten, met eene dikke stoflaag overdekt en gansch ver molmd. Sedert een halve eeuw hoeft .niemand te aan geraakt, geen voet heelt den dorpel der kamer op het eerste overschreden. Men verhaalt dat, vjjfiig jaar geleden, lord M.op bet punt was in het huwoljjk to treden met Miss V. De dag was bepaald en do morgen waarop het hnwe- ljjk zou voltrokken wordenaangebroken. Men had een kostbaar ontbjjt gereed gemaakt, in de grooto Dinning Haltwaar de genoodigdou reeds ver- eenigd waren. Eonsklaps komt men aankondigen dat de bruid van het huwoljjk afziet, en mot een harcr neven Engeland verlaat. Lord M. laat niet do minste verbittering bljjken; hjj begeeft zich onmiddellijk in de zaal waar het ontbjjt was opgediend en zonder een woord to spreken laat hjj do gordjjnen naar beneden en sluit dc blinden daarna doet hjj do genoodigden do zaal ontruimen, sluit aide deuren der kamers en steekt do sleutels in zjjnen zak. Eindoljjk op zjjn bevel en onder zjjoe oogen werden de uitgangen digt gemaaktgenageld en gegrendeld opdat er nooit iemand zou kunnen binnentreden. Sedert die zonderlinge gebeurtenis plaats hadwerd bet linis verhuurd doch lord M besprak dat de kamers welke bü bewoond had, in den toestand zouden bljjven waarin hjj zo gelaten htul en daarvoor worden den huurder janrljjka 5000 frank schadevergoeding verleend. Lord M stierf in 1870 doch niemand heeft tot nu toe do deuren durven openen van zjjno kamers, waar dp tafel der bruiloft nog altjjd staatzoo als op den dag dio voor hot huwoljjk was bepaald overdekt mot bloemen on spjjzen, dio zeker geen vroljjk nitzicht meer znllen hebbennu dat er vjjt'tïg j'aren lang het stof is overgevallen. Mn<1t*i<l, 27 Dcc. In de provincie A1 bayop do Pbilippjjnscbo eilanden, beeft «Ien 30»ten November een orkaan goheerschtwaardoor 250 menscben gedood en 3800 woningen vernield werden. Hont'* '27 Deo. Onder het uitdeclon van korst- I geschonken is een schoolgebouw ingestort. Van do kinderen on de ouders weiden 80 gedood cn 50 gekwetst, j Op de Parjjscho markt wordt thans mot veel sncces een Amcrikaanscho nieuwigheid ingevoerdnameljjk j kousen en sokken gemaakt uit een mengsel van papter en monsselÏDOdie Diet meer kosten dan den prys vod i het eenvoudig wasschen der katoenen of wollen kousen. Naar het scbjjnt verkoopt men in xVmerika zeer veel van die papieren konsen tot grooto verontwaardiging van do waschvronwen. I'iirij*, 27 Dcc. Het standbeeld van Napoleon op de Vendöme-zuilin 1871 omvergehaald, is heden 1 herplaatst. Mekcrlantr. Zwolle, 26 Dec. Het hnia op «Ie Thor heck e- j gracht vroeger Jen l'ijk alhier, waarmr. J. R. Thorhecko i het eerste levenslicht aanschouwd heeft en dat thans j bewoond wor«lt door den Rijksbetaalmeesterpry kt j reeds sedert lang met een geheimzinnig kastje midden 1 in den gevel. Thorbecke's gedenksteen hovindt er zich achter cn wacbt er geduldig op onthulling. Wanneet dit geschieden zal, is evenwel nog steeds onbekood. Sonitnigen beweren eebter dat men nu de begrooting van Binnenlandscho Zaken in de Tweede Kamer is afgehandelddien «lag spoedig te gemoet kan zien daar do Hr. Heemskerk thans waarscbjjnljjk meer tjjd zal hebben om die plechtigheid met zjjne tegenwoor digheid te komen vereeren. Inmiddels wordt «lo nieuwsgierigheid van het publiek naar den steendio 's nachts in allo stilte op zjjn plaats is gebragtuitermate opgawekt De steenhouwer aan wicn de uitvoering er van is opgedragenheeft zich daarmede pemonljjk belast en zoo is zelfs het opschrift tot nog toe voor ieder een diep geheim. n u«1 n «t 25 Dec. Gisteren avond had alhier een niet alledaagsch voorval plaats. De schuttersraad vergaderde in het openbaar. Zeven schutters stonden teregtbeklaagd van de inspectie, eenige weken ge leden op een Zondag gecommandeerdniet te hebben bjjgewoond cn onwillig te zijn om do boete te be talen. Zjj hadden zich beroepen op gemoedsbezwaren en verzocht dat hunne zaak in het openbaar mogt worden behandeldterwjjl de heer L. Lindeboom, predikant bjj de Christeljjk Gereformeerde gemeente alhier, van welke gemeente 6 der beschuldigden lid warende verdediging zou op zich nemen. Do schuttersraad vergaderde ditmaal in de zaal van het kantongcregt. Reeds lang voor de opening waren een aantal belangstellenden aanwezig, en hun getal groeide zoo aan dat de plaats voor het publiek bestemd en de corridors van het stadhuis eene digt opeengepakte menschenmassa vormden.Nadat do auditeur-militair zjjn conclusie van eisch (50 cent tot 1 boete) had gedaan en «Je formaliteiten algcloopen waren kwam hot woord aan den verdediger. De redo, die een vol uur duurde had met uitlating van eenige zinsneden de zaak betreffende veel overeenkomst met eene predi cate. In de eerste plaats werd hot algemeen beginsel be sproken daarna de staatsregterljjke toepassing en ein- deljjk de overtreding in verband met de schutterij wet. Uit Rom. XIII vers I tot 6 leidde Ds. Lindeboom af, dat als deoverheid beveelt op Zondag dienst te doen, niemand zich daaraan behoeft te onderwerpen omdat God den Zondag tot een rustdag geheiligd heeft cn men Gode meer moet gehoorzamen dan do menschen. Spreker be weerde dat hjj heiliging van den Zondag de Christeljjk Gereformeerde schutters de bestejjverigsto en dienst vaardigste schutters zouden zjjn, die er konden gevonden worden, maar zag over het hoofd dat de conduitestaat van enkelen of wel de overgelegde rapporten omtrent sonpnigen, ook dienstverzuiui op werkdagen aantoonden- Ten slotte zeide spreker dat, 'welke ook de uitspraak mogt zjjn, deze schutters liever om desgowetenswillealle vervolging en gevangenschap zouden ondergaan, dan ooit weder dienst te doen op den dag des Ileoren, uitgezonderd bjj brand of oproer. De auditeur-militair bepaalde zich in s{jn repliek tot het strikt juridiek terrein en constateerde dat do over treding wettig was bewezeu. Het vonuis zal op een nader te bepalen dag worden uitgesproken. 'sGrnvonhago, 27 Dec. De heer mr. C. J-. Pické, nieuw verkozen lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Zeeland, heeft beden voormiddag in handen van Z. M. den Koning den veroischten eed afgelegd. Op de den gemeenteraad aangeboden alphahetischo voordragt voor de betrekking van leeraar in de Hoogd. en Eng. taal- en letterkunde aan de Hoogere Burger school alhier, komt voor de heer C. Hofman te Zierikzee. Naar wjj met zekerheid vernomenzjjn de Inspfc- teors van het Lager Onderwjis door de Minister van Binnenlandrche Zaken tegen 20 Jan. alhier bjjeenge- roepen om met den Minister te beraadslagenover Rijkskweekscholen en punten vaa wetgeving. Wittem, (Limburg) 25 Dec. De landbouwer v. d. H-, tevens veehandelaar op de pachthoeve Heerenhof alhier, is failliet verkloanl naar men zegt voor een som van 200,000, terwjjl hjjzelf voortvlugtig is met achterlating van vrouw en kinderen en een aantal 8chuidei6cbers. Toen dit feit hier des avonds bekend werd, kwamen ongeveer 200 personen, allen scbuld- eischeis, naar de pachthoeve, en ieder green maar wat lijj kon om zich zoodoende schadeloos te stellen, totdat eindoljjk do politie kwamdie onmiddelljjk een einde aan dit rooven ophield. I 24 Dec. De slooping onzer vestingwerken reeds in 1868 aangevangen schjjnt ge heel op den achtergrond geschoven te zjjnalthans men hoort daaromtrent niets. Het slechten van de courtines Gadelière-Harte!Hartel-Giokel- en edelmo- gendo eu hoogmogendemet het vullen der vóór die courtines gelegen gedeelten van do hoofdgrachtzjjn reeds dcD '21 Maart 1874 publiek aanbesteed en aan genomen en het werk reeds lang verricht. Nu liggen do walgangen en bastions op dat uitgestrekt terrein gebroken en hebben over bet geheel een vervallen aunzion. Door eene spoedige opruiming cn openbare verkooping dor openvallende gronden met de nog «laar- opstaande boomon, zou do schatkist heter gebaat zjjn. 26 Dcc. Heden is hier oen man overledenwiens dood aanleiding heeft gegeven tot nasporingen der Politie. Eenige «lagen geloden kregen nameljjk een Belgische loods en een sToeproejjor een twist, dio zoo-hoog liep dat «lo loods den roojjer een «tomp gaf, waardoor hjj van het havenhoofd in een put viel met zware .'•rduinsicnen bedekt. Na dien val is do man gaan klagen over dc hevigo hoofdpijn, jongst leden Vrjjdag bedlegerig geworden en heden nacht ge storven. Do betrekkingen van den overledene schrjjven zjjn dood toe aan een inwendige kneuzing door den slag veroorzaakt en hebben aangifte by do Politie gc«faan. noden zal eene lijkschouwing plaats hebben. '28 Dcc. Onder het vele bezienswaardige, voor do tentoonstelling te Philadelphia bestemd zalnaar1 ik vertrouw, veler, belangstelling wekken wat ik heden in het havenstation alhier geëxposeerd zag; eene in allo opzigton prachtige (t)p initiatief van den heer M. Simons Gz.eerstaanwezig ingenieur der staatsspoor wegen vervaardigde) kaart der Vlissingscho haven en kanaalwerken met aan- en toebehoorend. i. niet alleen zooals zjj thans zjjn, maar zooals zjj later kunnen cn moeten worden. Die scboono teekening beslaat niet minder dan plus minus 15 vierk. nieter, 'k Wed dat menige schoono trotsch zou zjjn als zjj een der gloejjende blikken op zich mocht weten to vo.-tigon die hoogst waar8cbij iljjk door de oogen van menigen echten Yan kee in ruime mate op die schoono kaart der zoo schoone havenwerken znllen afstralen. Gneis, 27 Dec. tn do laatste dagen is het onder- wjjs hier weder aan de orde van den dag. F.r ia cone afdeeling van Volksonclerwjja opgerigtdienaar wjj bopen, zich met ons comité voor schoolverzuim zal ver staan en dan zeker voel goeds kan uitwerken. In kleine plaatecn, als de onze, is het zelden aan do goede zaak bovorderendeals men voor alles kleino afdeelingen heeft, in plaats van door vereeniging zich sterk te maken. Dc nieuwe afdeeling zal dan ook wel in leden tal toenemen wanneer dc Krachten niet versnipperd worden en zjj zal do beate resultaten opleveren wan neer zij wil samenwerken niet alleen ons schoolverzuim voor bot oogenblik te doen ophouden, maar veel meer om gedaan te krjjgen dat door invoering van den leerplicht de inrichtingen tot wering van schoolverzuim overbodig worden. Met verlangen zien wjj ook uit naar do H. Burgerschool voor meisjes wier oprichting nu eene schrede nader gekomen is en waaraan al meer de behoefte zich doet gevoelen. Wolfun.rti3<iyu28 Dec. Do twintigjarige vrjjdom van grondbelasting der ongebouwde eigendom men in den Zuidvlict-polder alhierals zjjnde ten jare 1855 ipgedjjbt, houdt met het eindo dezes jaars op, gcljjk dit aan het oindo van 1874 het geval was roet den Broeder- en Znsterpolder. Van zoodanig voorregt is intusschen do Egbert-Petruspoldermede in deze femeenteon in 1850 bedjjktverstoken gebleven oordien niet binnen den bjj de Wet bepaalden tjjd voldaan is geworden aan hetgeen bjj dio wet 19 bepaald tot het erlangen van zoodanigen vrjjdom. ZiortUzeo, 28 Doe. Door dc arrond. regtb. alhier is de volgende aanbeveling opgemaakt voor dc betrekking van kantonregter alhierJbr. Mr. 7. ran Cillers, subst. griffier bjj die regthankMr. E. A. li, van der Kemp, kantonregter te Sluis en Mr. W. A. Pöllemangriffier bij het kantongcregt to Schagen. Tegen January a. s. zullen van Staatswege met postzegels gestempelde enveloppen" vcrkrjjgbaar ge steld worden: voor bet binnenland h 5'/,, voor bet buitenland ii, 13 cents. Daar Frankrjjk met 1 Januarjj tot do grooto postovereenkomst toetreedtzal men behalve voor België, waarheen do briefport slechts 10 cents bljjftschier overal héén met db 13 cents enve loppen brieven bunnen verzendon. Voor België en Nederlanilsch Indië worden nog geen Staats-enveloppen vervaardigd. Naar wjj vernemen, zullen met 1 Januarjj kaarfc- tolegrammen worden ingevoenlzjj mogen hoogstens tien wóórden bevatten on kosten niet meer dan 20 cents. Naar men verneemtheeft, de directie van do maatschappij tot exploitatie, van Staatsspoor wegen het voornemen do wagens van de lsto en 2do klasse door calorifère8 to verwarmen. KioriUxoc28 Doe. Gisteren avond hield ons departement der Maatsch. tot bevl van Nijverheid ecno vergaderingwaarin door do afgevaardigden ter alge- j meene vergadering der Maatsch. verslag werd uitge- bragt. Daarna werden gelezen de rapporten eener speciale commissie over het nut van ventilalie-buizen ter hoogte van 2.25 M. in eëuó zaal uitkomende en j over de Engelscho wjj ze van schoorsteenboi.w met ver- wijding near boven. Wat het eerste puut betreft dit werd voor zomertjjd bruikbaar geachtdoch voor den winter ontraden, terwjjl het tweede punt kans op wel- j slagen zou aanbieden. Over deze rapporten werd eene zeer belangrjjke discussie gevoerd. Namen» de commission voor Algem. Zakon en voor Koophandelenz. werd rapport uitgebragt nopens do door het Hoofdbestuur gestelde vraag of de instelling j vau een Raad van Nyverheiddie als adviseerend lig- choam de betrokken Minister ten dienste zou staan niet wenscheljjk te achten was. De cODcJusie dei- commissie dat zjj van dusdanige instelling geen heil 1 verwachttedaar de Ministers voorlichting kunnen erlangen bjj do Kamers van Koophandel en de zaken, waarbjj de Njjverheid belang heeft, bjj verschillende Ministeriën zjjn verdeeldwerd door do vergadering aangenomen. De vaste Comumsiën werden aangevuld, terwijl do j heer P. O. v. d. F. (Jlivier als lid van bet Bestuur werd gekozen. Naar aanleiding van 's Konings besluit van don 5 dezerbevattende een organisatie van don dienst van het kadaster en de daarmede in verband 9taan«lc werkzaamheden voor de heffing der grondbelasting is vastgesteld eene regeling vaa de standplaatsou der ambtenaren van het kadaster, do wjjze waarop zjj worden benoemd en bevorderdhunne tractementen enz. Er zullen worden aangesteld 6 ingenieurs-verifi cateurs en '24 controleursvan welke laatste er stand plaats zal hebben één to Zierikzee en één te Middelburg. De minister van Koloniën heeft het volgende bekend gemaakt De gelegenheid tot dienstneming voor het leger in Oost-Indië bljjft geopend voor allen die van 18 tot 40 jaar oud zjjn, geschikt zjjn voor den militairen dienst aldaar on zich aanmelden Öjj eenig plaatseljjk of gar nizoenscommandant. Wio zich verbindt voor 4 jaren ontvangt eene som van 200wie zich voor 6 jaren verbindt bekomt ƒ300. Voorts zjjn aan den Oost-Indi- seheo dienst de volgende voordeelen verbondeu Na twaalf jaren verbljjf in Oost-Indië, desverkiozende afge broken door één jaar verbljjf in Nederland wordt de soldaat in vhet genot gesteld van oen levenslang pensioen van minstens '200 's jaars. Bljjft hjj doordienen dan kan dat pensioen tot/320 's jaars sfcjjgen. Is hjj intus schen opgeklommen tot onderofficier, dan kan dat pensioen tot 420 's jnars worden verboogA Moet hij den dienst verlaten wegens verwonding door den vjjand, dan ont vangt de eoldaatonverschillig het aantal zjjner dienstjaren oen levenslang pensioen van minstens ƒ320 's jaars. In zoodanig gevalkan het pensioen van een onderofficier soms klimmen tot 525 '8 jaars. (Onder de bovengemelde twaalf jaren telt gedeeltelijk ook mode do tjjd vroeger in Nedcrlandschen krjjgadienst doorgokragt, ook do tjjd dien dc milicien ónder do wapenen doorbragt. NB. Jongelingen van 18 tot 28 jaren moeten, om dienst to kunnon nemen, eon bewjjs van toestemming hunner ouders of voogden overleggen; personen die den militairen dienst niet eervol verlieten, worden niet aangenomen. Milicienszoowel zjj die onder de wapenen als dio met groot verlof zjjn, kunnen voor den tjjd van tweo jaren gedetacheerd worden bjj bet leger in Oost- Indië. en ontvangen dan, vóór hun vertrek, oen som van ƒ200. Voor jongelingen van 16 tot 18 jaren bestaat gelegenheid om bjj het bataljon mineurs en sappeurs to worden opgeleid voor korporaal of sergeant bjj de mineurs on sappeurs in Oo»t-Indië; zjj verbinden zich voor 10 jaren, ontvangen aanstonds 50 en als zjj na 3 jaren naar Indië vertrekken, 300, NB. Wio een recrunt voor hot leger in Oöst-Indu: aanbrengt, ontvangt ƒ10. 29 December. In do PAanix-qucstio is heden namens Schipper de Brvijn geconcludeerd tot ontzegging det reconventio- neele eisch cn voroordeeling van den eiacher in do kosten. Korl<nicnws>. Bedankt voor het boi*oep naar Arnemuidon door Ds. II. -/- P. v, <1. Linden to Hilligersberg. Bedankt voor het beroep naar Oostkapelle door F. Janzen, pred. to Vroomshoop. Bjj do onilerscheideno Provinciale Kerkbesturen iu ons Vaderland zjjn in 't vorige jaar 47 candidaten tot de H. dienst in de Nederl. Hervotmde Kerk geëxami neerd van welke 5 zün afgewezen onder welke laatste zich zelfs een thcoh doctor bevond. De 4 geëxamineci- den in Zeeland zjjn allen toegelaten. In 1875 boliep het totaal der toegclatene Candidaten slechts 34en bjj de Christel. Gcref. kerk 12, Geincntr<l<' herlgt««i. Eén vrecmdelfng zeide onlangs tot een Noord-Bcve- landschen boer: »De lucht van dit land is byzondcr good". »Vortel dit toch om 's hemels wil niet in den Hang", hernam do boer, »want dan zouden zo er zeker ook belasting op leggen". Men zegt-, dat vele onderwjjzer9 in vroeger jaren onder schooltydde Cou ranten lazen met de leerlingen, en dat sommigen het nu vaak doen hy do leerlingen. Eene boeren-dienst- mcid aan don PrinBcndjjk wordt verzocht, haar babbel tong wat in toom to houden en zoo niet van anderen te praten want zjj heeft zelf duizendo gebreken. »Nu ben ik eens regfc in mijn schik," zegt Jantje to Serooskerko in Walcheren »dat ik Mie in den Filik hob gekregen. Verleden jaar heb ik een moid moeten koopenen nu heb ik or eon voor niet. Ja, ik bon zoo in mjjn schik, Ik kan or niet van zwijgen. Dat een ventje zoo als ik, Die schoone Mie kan krjjgen. j Tc Borsselcn zingt oen kleermaker: 'k Kan mij wel gelnkkig noemen Want ik heb een lieve meid, En met regt kan ik haar roemen En ben -daaróm zeer verbljjd. Hare schoone lieve oogen, Zjjn altjjd toch oven fier Haar neusje dat is net gebogen i Fn zjj is kol vRn zwier, i Iemand uit hot Ondcland zit schrikkelyk in den brand oimlat zjjno meisje een ongeluk heeft gehad on hjj er den naam van krijgt. Nu gaat zjj overal ver tellen hoo do zaak zit, om zijno vrouw te kwellen, «lat nog al veel ongenoegen verwekt in het huishonden. Een heerschap to Yerseko moest zich zoo niet uitlaten f

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1