Z1ËK1KZEËSCHE NIEUWSBODE. I\o. 5057. Dingsdag 28 December 1875. 52sleJaarg. Versehgnt DINGSDAG, DONDERDAG ea ZATÜEDAG. De prps per 3 maanden is ƒ1,30, franco per poRt 1,30. ADVERTENTIËN 10 Cta. per regel, kannen uiterlgk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. Flaatelug van kinderen op de Arincnschonl. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee brengen ter kennis van belanghebbendendat de Commissarissen over de ARMENSCHOOL in deze gemeente, eene zifting zullen houden in de Regen tenkamer van het Hervormd-Diaconie-Armengesticht op Woensdag den 29 December a. s.des aoonds te 7 uur, tot het ontvangen en beoordeelen der aanzoeken om plaatsing van kinderen op die school. Zij roepen ouders of voogden die hunne kinderen daar wenschen geplaatst te zien opzich daartoe aan te meldenaangezien tuaschentjjda geene kinderen op de school kunnen worden toegelaten. Zierikzee, den 27 December 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMER1N8 Bekend m aki 11 g. Planting van l<in<ïereu op de TuNsch eiisioliool De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee brengen ter kennis van belanghebbendendat de Commissarissen over de TUSSCÖENSCHOOL in deze gemeente, eene xittis»t£ zullen houden in het lokaal dier school (Hoofdonderwijzer L, Kakkesian), op Dingsdag den 28 December e. k.des aoonds te 7 uur, tot het ontvangen en beoordeelen der aanzoeken om plaatsing van kinderen op die school. Zjj roepen oudera of voogden die hunne kinderen daar wenschen geplaatst te zien op zich daartoe aan te melden aangezien tusschentijds geene kinderen op de school kunnen worden toegelaten. Zierxkzeb, den 27 December 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. B e k e n d m a k i n g. Vurbod vnu I3e<lelni*y op «lei» Nleuwjamwlag. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee, In aanmerking nemende de bestaande verordeningen tot wering der armoede in hot algemeen HEBBEN GOEDGEVONDEN 1°. Aan alle behoeftigen te verbiedou gel jjk geschiedt bp deze, op den lsten January aanstaande aan de woningen de ingezetenen rond te gaanom onder voorgeven van Niouwjaars-wenschente bedelen 2.° Ter kennis van do ingezotenen te brongen dat ter verligting van den nood der armen op Woens dag don 29 December e. k.dos middags eene Collecte zal gedaan wordenom uit het beloop daarvaneen buitengewone uitdeeling aan alle behoeftigen te doen. Zp noodigen do ingezetenen uit op den aanstaanden Nieuwjaarsdag geene giften aan hunne buizen nit to reiken of te doen uitreiken aan zoodanige armen, die, ondanks dit verbodaan de woningen mogten komen bedelen, en verzoeken hen op den JsJl> milde hydrogen in do collecte to doen en alzoo mede to werken aan het doelhetwelk het Bestuur zich bp het verbod van bedelnry voorstelt. Gedaan ten Raadhuize van Zierikzee, den 27 Decem ber 1875. De Burgemeester en Wethouders r. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. De verwerping der vesting- begrooting. Teregt zoide de Standaard van don Minister van Oorlog Enderlein»hjj kwam, zag en »is er geweest". Ook deze Minister werd binnen weinige dogen door de Tweede Kamer afgemaakt. Het is niet vreemd, dat de regerings-partp daarover is verbitterd. Waarom vraagt zp nn wederom een bres geschoten in dit Ministerie? Wie verzekert dat de Minister van Oorlog, die komen zalbeter is dan do Minister van Oorlog, die is heengegaan Waarom heeft men den raad van den heer Fabius niet gevolgd en waarom heeft men den Minister niet weder een jaar ingehuurd? Naar onze overtuiging heeft de Tweede Kamer nooit minder schuld gehad dan ditmaal. Zeker kon zjj bp hare stemming over de vesting-begrooting niet voorzien, dat de Minister van Oorlog dadelpk zpn ontslag zou aankondigen. Een Minister van Oorlog pleegde tot dusver eerst den aftogt te blazenals zjjne oorlogs- begrooting verworpen werd. De afzonderlpke vesting- begrooting is eerst eene gift van het vorige jaar. Enkele liberalen hebben zich tegen die afzonderlpke vesting- begrooting verzet, omdat zjj afkeerig waren vaD de vorming van afzonderlijke potjos. Maar waaraan niet werd gedachtis dat do Minister van Oorlogdie vroeger voor één vuur stondthans voor twee vuren staaten zjjne positiewel verre van verbeterderg is achteruitgegaan Dat do Minister van Oorlog zijne gedachten minder geregeld weet uit te drukkenwas zijne geringste misslag. Ministers van Oorlog zjjnook bij ons te lande, geene mannen van letterkundige ontwikkeling. Als zjj zich ter sociëteit begeven is bet niet de lees kamer, die door hen het drukst wordt bezocht. Zjj vermaken zich het liefst met luchthartig gekeuvel: is het dan vreemddat ook de optreding in het open baar daarvan de sporen vertoont? De Kamer heeft de vesting-begrooting niet verworpen, omdat zjj aan de vestingwet geene uitvoering wilde geven. Zjj heeft op den laatsten dag harer bjjeenkomst daarvan het meest afdoend bewijs gegeven. Al de sommen voor artillerie, die op de verworpen vesting- begrooting voorkwamen, heeft zjj toegestemd. Zjj beeft, bjj de vaststelling der crediet-wet, iedere belemmering in den dienst vermeden. De verwjjclering van den Mi nister van Oorlog zal aan 's lands dienst niet het minste nadeel veroorzaken Wat gedaan kan worden tot versterking onzer weerbaarheid, tot verhooging althans onzer doode strijdkrachten, zal gedaan worden. Maar de Kamer badde vesting-begrooting behan delende wel degeljjk te overwegen of zjj de uitvoering daarvan aan dezen Minister van Oorlog veilig kon toevertrouwen. Dit politiek vertrouwen ontbrak ten eenenmale. Is liet der Kamer ten kwade te duiden dat zjj geene beschikking geeft over meer dan 20 mil- lioen aan een Ministerin wien zij geen genoegzaam politiek vertrouwen stelt De eisch, dat aan het hoofd van het departement van Oorlog niet een bureaucraat, j maar een hervormer zjj geplaatstdringt thans nog zwaarder dan vioegor. Nadat in 1870 bp de mobilisatie onzer troepen de gebreken van ons leger in hot duide- Jjjkste lich» zjjo gekomen, is geen Kamer verantwoord zoovele millioenen voor borlogs-uitgaven en voor ves tingen uit te geven, vóór zp de zekerheid heeft, dat die uitgaven doelmatig zpn besteed. Maar dan rpoet er ook in hem die in dezen tpd aan het hoofd vjin Oorlog is geplaatst, zoodanig ver trouwen kunnen worden gesteld, als op bet bewust- zpn van 's Ministers bekwaamheid en regWaardigheid is gegrond. Een Minister van Oorlog moet in onze dagen optreden met een plan van hervormingen en de kennis i bezitten om dit plan uit te voeren. Hoe dacht bjjv. de beer Enderlein over de afschaf fing der plaatsvervanging? Wjj schrjjven betgeen de Minister daarover sprak woordeljjk over: »De afschaffing van de dienstver ranging heeft deze geachte spreker het eerst ter sprake gebragten een ander is er op teruggekomen. Ik geloof dat deze zaak meer te huis behoort bjj de militiewet, maar één punt wil ik toch releveren. »Men doet het voorkomen alsof de Regering zich niet gelegen laat liggen aan die beweging. »Wat is die beweging? »Het is een wensebeene Delging, eene voorliefde, het tegengaan van de antipathie tegen de dienst Wan neer men nagaat de groote verscheidenheid van personen, die lid zjjn van die vereeniging, komt men tot de conclusie, dat men zich daarbjj alleen voorstelt het kenbaar maken van een wensebin zeer algemeenen zin, die zich vrjj moet weten zonder inmenging der Regeering. Veel zal ik er niet over zeggen in de eerste plaats omdat afschaffing van plaatsvervanging naar injjne meening wel niet uitvoerbaar is, en in de tweede plaats omdat, kwam men al tot eene afschaffing, dit zou gaan onder voorbehoud van zoodanige bepalingen dat het doel verbetering van legergehalte er door gemist zou worden. >Men verlangt den beteren stand voor de kader vorming maar juist die stand verlangt op grond van meerdere ontwikkeling een kortoren diensttjjd. De stu denten zouden 's morgens willen exerceren en don ver deren dag student zjjnhetgeen zeer begrijpelijk is. Zjj zonden waarscbjjoljjk niet wenschen in het kador opgenomen te worden, wanneer dit langere dienst vor dert en dan liever soldaat bljjven. Met zoodanige stemming zoude ik dezulken minder gaarne hebben dan den eenvondigen soldaat. Do afschaffing van do plaats vervanging zon bjj ons nog sterker drukken dan in Duitscnlandomdat do arbitraire uitspraak van de Duitsche commission den zwaren druk moer kan mate geven als meer overeenkomstig met den geest die aaar heerschtdan dit bjj ons het geval ib. «Hier wil men alles naauwkeurig bjj do wet b?paald hebben,'en arbitraire uitspraak, mot de beste bedoe lingen van den eonen persoon wekt terstond wan gunst op bjj don anderen, zoodat hier allo soorten van wetgovendo maatregelen wol in do wet zouden moeten geschreven staanom goono aanleiding te geven tot ontelbare reclames en protesten Dusdanige wettcljjko regeling is intusschen niet wol tot stand te brongen. »Ik geloof datal ware het voorstel van generaal van Stirnm in het algemeen in beginsel nangenomen geworden men daardoor nog niet tot do uitvoering daarvan zoude hebbon kunnen geraken. Bjj do uitvoe ring zon men met nog veel meer bezwaren te kampen hebbon gehad dan men nu reeds ondervonden heeft om hot beginsel ingang to doen vindon." Welk een oceaan van woorden om niets anders te zeggen dan dit»Mpnhoer do Voorzitterik keur den algemeenen dienstpligt af, zoowel in beginsel als wat do uitvoering betreft." Wie kan ons in dien doolhof van gedachten den draad gevenwie ons in dien oceaan van woorden den zin aanwjjzen Hot is alles duisternis cn onhelderheid. Men doet hel voor komen alsof de Regeering zich niet gelegen laat liggen aan »dio beweging." Maar zjj, dio dat beweren, doen dit daD toch eigenlijk te regt voorkomen want het bljjkt uit den verderen loop van 's Ministers denk beelden dat hp dio beweging afkeurt. De algemeeno beweging tot afschaffing der plaats vervanging is »een wensch in zoor algemeenen zin." Wat moest dio beweging dan zjjn? Zeer zeker mag dio wenseb >zicb rrij uiten zonder inmenging der Regering." Zóóver is hot nog niet gekomen in Neder land dat mon zjjno wenschen niet vrij mag uiten zelfs zonder inmenging der Regering." Maar i9 het de pligt der Regeringwaar die wensch die neiging die voorliefde wordt geuitte doenalsof er niets gebeurt Moet niet iedere Minister van Oorlog zeggen wat hp over die uiting der publieke opinie denkt? Keurt bjj haar afde9 te eerder is het zjjn pligt zjjne gronden bloot te leggen opdat verkeerde denkbeelden niet dieper wortel schieten. De Minister voert echter geene gronden aan voor zijn afkeer van algemeenen dienstpligt.tcji zjj men dit als grond aanvoere»dat de studenten alléén 's morgens willeD exerceren." Jaals d® studenten den ganschen dag en den avond ook moesten exerceren wat zou er dan van de wetenschap worden Maar eischt de verbetering van ons legerdat ieder burger voortaan soldaat worde Dan zeker moet men iedere hoop op afdoende organisatie onzer levende strijd krachten opgeven. Waarom uitzonderingen en verzach tingen niet in de wet kunnen worden opgenomen en «dusdanig wetteljjke regeling niet is tot stand te breDgen" is ons bepaald onverklaarbaar. Wat wjj aanvoerdenwas éón staaltje. Ex iingue leonem Deze Minister van Oorlog maaktals wjj zjjne redevoeringen lezenop ons don indruk van hoe ach tenswaardig dan ook zeer verward in zijne voorstel lingen en zeer weifelend in zjjno denkbeelden te zjjn. Zou er dan in Nederland niemand te vinden zijndie als militair hervormer ban optreden Dat weigeren wij nog altijd te gelooven. Nieuwstijdingen. Rmcrifttt. De boodschap van President Grant, welke hij onlangs tot het Congres der Vereenigde Staten heeft gerigt en waarvan wjj kortelyks melding maakten is een merkwaardig staatstuk. Na een overzigt gegeven te hebben van de verbazende ontwikkeling, welke land en volk gedurende de honderd jaren van hun onafhankelijk bestaan hebben verkregen, geeft hjj do middelen aan de hand om die grootheid te behouden en voor de toekomst te vermeerderen. Daartoe beveelt hjj het volgende aan de beslissing van hot Congres ten zeerste aan »1°. Dat do staten der Unie zullen worden vcrpligt aan elk op hnn grondgebied aanwezig kind de gele genheid te geven Om van een voldoend lager onderwijs gebruik to maken. »2". Dat geene kerkeljjko leerstellingen ooit zullen worden geleerd in eene school welke geheel of ge deeltelik bekostigd wordt door den Staat of de natie of uit de opbrengst van eenige belasting. Hetonderwps in dezer voege verpligt te stellendat ua 1890 aan niemand het kiesregt worde verleenddie niet lezen en schrijven kanmet handhaving echter van alle verkregen regten. »3°. Dat Kerk en Staat voor altoos van elkander afgescheiden eu op zich zelf Btaande en in hunnen kring vrjje ligchamen worden verklaardeu dat alle koikeljjke bezittingen en goederen hun evenredig deel in de belastingen dragen. >4". Dat de publieke onzedeljjkheidte weten de veelwjjverjj eu de invoer van vrouwen tot onzedeljjke oogmerken worden tegengegaan. Het komt mp voor dat het begin van het tweede honderdjarige tjjdvak van ons onafhankelijk volksbestaan het juiste tydstip voor deze hervormingen moet geacht worden. »5°. Dat de vereischte maatregelen worden uitge vaardigd tot eene spoedige hervatting der betalingen in speciewaardoor wjj iD do achting dergansche wereld zullen rpzen. De bekende opwekkingspredikers Moody en Sankey hebben 19 dezer de vjjfde week hunner diensten begonnenwaarbjj bisschop Simpson een gebed uitsprak. President Grant, de leden van het Kabinet, de regters van het oppergeregtshofde gou verneurs van Pennsylvania en ae overige Statenver scheiden invloedrjjke leden van den Senaat en van bet Huis van Vertegenwoordigers en aanzienlijke ingezete nenonder wie de bekende geschiedschrijver Bancroft, waren tegenwoordig. Vele vermaarde godgeleerden hebben dag aan dag de zamenkomsten bjjgewoond in de grootste zaal van geheel Amerikawaarin meer dan tienduizend personen zitten kunnen en welke dikwerf overvol was. L<m«l«»ii24 Dec. Do Times meldtdat de voor stellen van de drie Keizers tot beyredigende oplossing van de Herzcgowina-quaestie nu naar ParijsLonden en Rome zullen gezonden wordenmet uitnoodiging aan de respectieve Kabinettenom de voorstellen te ondersteunen. De ter dood veroordeelde Henry Wainwright heeft zjjn broeder Thomas beschuldigd den moord" op Harriet Lane te hebben gepleegd. Zooals mon weetwas de veroordeelde sedert eenige dagen bezig aau het echi-y ven van zpn levensgeschiedeniswelk geschrift zich thans bji den minister van Binnenlandsche Zaken bevindt. Wat hjj daarin zegt komt op het volgende neêr Henry bevond zich in finantiüele moejjelykheden en het begon hem te vervelen, dat Harriet Lane hem zooveel kostte. Hurriët had hem gedreigd wereldkundig te zullen maken, dat bjj de vader was van hare kinderen, indien hjj geen geld meer gaf, en dit zou hem in zjjno mantscbappeljjko positie zeer benadeeldzoo al niet geruïneerd hebben. Hp deelde dit zpn broeder mede, die vau mecning was, dat hjj voor een 20 pd. st iemand zou vinden, die haar trouwde of haar uit de voeten maakte. Henry gaf Thomas deze som op de verzekering dat hjj op gezegde wjjze van Harriet Lane zou worden ontslagen. Op zekeren dag begaf Thomas zich naar no. 84, Whitechapel-road en verklaarde, dat Harriet uit den weg geruimd was. Op de vraag, hoe? ant woordde hp dat hjj haar had doodgeschoten en dat ze levenloos in 215 Whitcchapol-roaa lag Henry riep uit: »Goedo God, Tom, wat hebt gjj gedaan!" en hp dreigde het feit ter kennisse van de politie te brengen. Thomas antwoordde datindien b(j dit deedbjj zweren zou dat Henry den moord pleegdeen bjj voegde er bjj dat, aangezien de vermoorde de bjjzit was van Henry en het Ipk in zjjn huis lagmen hem zou gelooven. Hierop werd besloten het ljjk te be graven en Thomas verbond zich dit te doenen deed bet. Later ontstond in dit gebouw branddaar het ljjk oen onaangename lucht verspreidde cd de inspec teurs der assurantie-maatschappij werden verwacht, werd besloten een kist te maken en het ljjk naar een ander gebonw over te brengen. Thomas zou dit in orde brengenmaat deed het nietderhalve werd het geoliede linnen gekocht om hot lpk te vervoeren. Vooraf hakte hjj het lpk door middel van de spade in stukken. Toen het oogenblik gekomen was om de Sakken te vervoeren cu uitstel gevaarlpk wasnam [onrytoen Thomas niet opdaagdede hulp van Stokes te baat, meenendo dat hp op dezen vertrouwen kon. In afwachting of deze bowering van den veroor deelde juist isheeft meu hem Dingsdag-morgen op de binnenplaats van Newgate gehangen. Een jammerljjk ongeluk had Woensdag ochtend op do Theems plaats. De Goliatheen oud linieschip dat dienst deed ter opleiding van arme knapen voor de zeevaartwerd een prooi der vlammen en een vrjj aanzienljjk verlies van menschenlevens is te be treuren. De Goliath lag op de rivier nabjj Gravesend een honderd yards van den wal. Zjj had bij de 500 jon gens aan boord, allen van zeven tot veertien jaren. Woensdag-ochtend zaten de knapen aan de ontbijt tafel toen door 't omvallen van een petroleumlamp brand ontstond, die zich aan 't uitgedroogde hout van 't oudo schip zóó snel meedeeldedat toon de kom- mandant, de heer Bourchier, uit zjjne hut kwam ge sneld, de vlammen reeds over 't halve dek zich verspreid hadden. Pogingen tot blusschen baatten nietwant met water dooft men de vlammen van petroleum niet uit, cn aarde of zand was niet voorhanden. Er bleef dus niets anders overdan zoo spoedig mogelijk de booten neer te laten doch zelfs dit werd door den verstikkenden rook zeer bemoejjeljjkt. Twee Bloepen vol knapen werden behoorljjk te water gehragt; onge lukkig viel een derde op eene dezer beide neer en deed haar omslaan. Aan 't neerlaten van meer booten viel nu niet te denkende nog aan boord zjjnde knapen moesten dus over boord springenof zich aan touwen en kettingen laten zakkenom door de inmiddels van alle kanten toegesnelde vaartuigen opgevischt te worden. De vrouw en twee dochters van kapitein Bourchier sprongen mede in de riviervan eene hoogte van 25 voet. Zij werden door een boot opgevischt. Een jongen sprong den kapitein om den hals en smeekto hem zichzelf te redden. Doch Bourchier bragt den knaap in veiligheid, en verliet 't brandende schip niptvóór zjjn haar en baard door de vlammen verzengd waren. Ten 10 ure reedsna een paar uren brandensviel de mast van de Goliath overboordde ankerkabels knapten af en het wrak dreef op den walwaar 't zonder verdere schade aan te rigten afbrandde. Toen 's avonds aan wal appól gehouden werdontbraken 17 knapen en de schoolmeester, die in 'tvuur of' in 'twater den dood moeten gevonden hebben. ffuriUjc. Eene zeer rijke cn exentrieko Hollandscho dame, wier naam niet onbekend isis op een muilezel naar de Herzegowina gekomen. Daar werd zij met krijgseer ontvangen. De troep schaarde zich in slagorde en presenteerde do wapens. De dame hieldaltjjd op haar muilezeleen revue en strooide regts en links bankbiljetten. Na de wapenschouwing is zjj op wat gtroo in een hut gaan uitrusten. Deze dame beweert binnen korten tpddrie maan den zegt zp de Turken uit Europa te zullen verjagen. Zjj zegt zelve eon Jeanne d'Arc te zpn en al haar j eigenschappen te bezitten. Zjj heeft ook eene Hol- landsche vlag medegebragtdie zij achter zich op den i muilezel laat wapperen. Jl«bcriiinb. ISii'iiwertiep, 24 Dec. De König Wilhelm is bjj het hooge water van den jongsten nacht (63,5 oen- timeter boven volzee) vlot geweest en uiet de boeg een weinig meer ingezwaaid. Delft, 25 Dec. Onlangs meldde zich des avonds een onbekende bjj verschillende ingezetenen alhier aan, met het verzoek om een brief, geadresseerd aan den heer des huizesaan dezen te overhandigen. De enve loppe bevatte echter slechts een stuk wit papier en wanneer men eenige oogenblikken latervan den on bekende eenige ophelderingen wenschte te bekomen omtrent deze zonderlinge wijze van corresponderen bleek 't dat hp zich uit de voeten had gemaakt. Bjj een dezer gelegenheden wist hjj zicb meester te makeD van twee parapluien en een wandelstokwelke voor werpen zich bovonden in een parapluie-standerin den gang nabjj de voordeur. Nadat van dit voorvalzoo spoedig mogeljjkberigt was gegeven aan den com missaris van politieaie daarna op zjjne beurt g. a. de politie te 'a Hage informeerdewerd van daar het berigt ontvangen dat drie personen die zich zoowel te 's Hage als te Delft aan dergelpke diefstallen hadden schuldig gemaaktaldaar' waren aangehouden Onder de voorwerpen in hun bezit, werden ook de beide bovenbedoelde parapluien gevonden. Men zal voorzigtig kandeieu vooral des avonds, met een voorwerpen in den gang te latenop wier voort- urend bezit men prijs steltdaar men anders groot gevaar loopt dat ze door dergelpke chevaliers d'indus- trie worden geannexeerd. 27 Dec. Door de Kamer van Koop handel alhier is bet volgende adres verzonden Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zierikzee voelt zicb gedrongen andermaal gebruik te maken van het regt van initiatief, haar verleend bjj Koninklijk besluit van 9 November 1851 (Staatsblad no. 142) om hare stem te pareu aan de vele, die by Uwe Hooge Vergadering bezwaren hebben ingediend togen het wetsontwerp tot heffing vun accjjns op tabak. Ook zjj is van oordeel, dat dit ontwerp, werd het door Uwe Vergadering aangenomen, noodlottig zou zjjn voor den groot- on kleinhandel, de industrie en den tabaksbouw, en duizenden in hunne belangen zoude kwetsen wat niet geschieden kan zonder ongunstigen invloed uit te oefenen op de algemecue welvaart en dit alles zonder dat de schatkist belangrjjk zou worden gebaat. De gronden waai op dc overtuiging der Kamer be rust vindt zjj helder wedergegeven in de verschillende adressen or er deze belangrjjke aangelegenheid aan Uwe Vergadering gerigt, waarom zp vermeent deze niet nader te moeten uiteenzetten. Bjj Kon. besluit van 24 Dec. is het besluit van 6 Nov. betreffende de garnizoensveranderingen met 1 Mei a. s. op nieuw gcwjjzigd. Thans zullen de 2de en 3do comp. van bet 2de batt- 3de reg. infanterie van Bcrgen-op-Zoom naar Neuzen worden verplaatst, terwjjl een der vold-escadrons van het 3de reg. huzaren zich van 's Hage naar Bcrgen- op-Zoom zal begeven. De 3de en 4de comp. van het 3de batt. 3de reg. infanterie zullen thans niet van garnizoen veranderen. Uit Hulst wordt het voor jagtlief hebbers belang rijke berigt medegedeeld, dat een jager aldaar Woensdag jl. drie geljjktijdig op hem met aankomende hazen Rchoot, en wel met het eerste schot regts den eenen en met het tweede lings do beide andoren. uZ. M. heeft aan den kolonel H. J. Enderlein op zpn verzoek, eervol ontslag verleend als Minister van Oorlogonder dankbetuiging voor de gewigtige diensten aan Zjjne Majesteit den Koning en aan den lande bewezen, cn aan den Minister van Marine W. F. van Erp Taalman Kip tpdelpk de fuoctien van Minister van Oorlog opgedragen een on ander met ingang van 1 Januarjj 1876. Wjj vernemen uit een vertrouwbare bron dat men in de gevangenis te Rotterdam bljj zal zjjn als Jut opgeruimd is. Hjj wordt dag en nacht door twee personen bewaakt, omdat hjj herhaaldelpk in vlagen van razernjj verkeertsoms zoodanigdat zes man hem uauwcljjks bedwingen kunnen. Zjjn vrouw moet zeer kalm zpn. Te Hoorn hoeft een 2jarig kind zich van een trekpot met kokendo thee weten meester te maken en daarvan gebruiktmet bet noodlottig gevolgdat bet binnen een uur onder de hevigste smarten bezweek. KorUnieii wn. Beroepen te AxelDs. J. Brummelkamppred. te Veenendaal. te Poortvliet Ds. Wieder, te Mjjnsheercn- land. Bedankt voor het beroep naar Bath door den Cand. J. v. d Bergen. Gomengde berigton. Een boer en eene boerin te Ellewoutsdjjk worden aangeraden, geen kwaad meer te sproken van iemand, want hij zal hen wel weten te vinden. Het ware boter dat de boer zjjne arbeiders wat beter betaalde en wat meer geld te laten verdienen daar hij anders zeker nog zonder arbeiders zal raken. Te Bruinisse zal eerstdaags ten tooneele worden gevoerdDe poos onder een boom, spinnende. Daarna: Een zoog met aebt jongenen ten slotteDe slimme matrozen blpspel met zang. De dochters van een sabelman te A. gaan zoo praebting gekleed of het hofdames waven. Papa moet dus nog al veel geld verdienenof de meisjes moeten het zelf winnen, want geld vindt men nergenR op den weg. Eene schippers-docbter te Oude Tonge wordt aangeradenhaar babbeltong wat in toom te houden en geen onwaarheden meer to vertellen van vier jongens waar niet van te zeggen valt. Dusmeisje wil dat wel verstaan Dio de schoen past trekt hem aau Dio een ander zwart wil maken Doet gewis geen goede zaken. Eene dame te Ouddorp moest zich wat beter gedragen, als zp een fatsoenlijken jongen heeft, en zich niet op houden met andere jongens, daar zjj haar fatsoen en haar eer zoo maar te grabbelen gooit. Zp is dan ook niet tevreden met óénen jongen, maar zjj moet er wel drie hebbon. Een zwartje te Hoedokenskerko wordt verzocht zich des Zondags avonds zoo kinderachtig niet aan te stellendaar bij bjj de politie in het oog be gint te loopen. Wij wenschen dan ook dat hjj wat meerder verstand zal krjjgcn, dat hjj zoo zeer noodig heeft »Nu zal ik gaauw een man met scbjjven heb ben zegt eene weduwe to Oudelandc, »nu mijn buis zoo netjes is opgeschilderden mijne kamer zoo l netjes is gemeubileerd." Men denkt echter dat hot. mensch oono verkeerde rekening maakt, want zij is niet mak.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1