CATALOGUS HOFSTEDE, ITBBTALIfl* MEI W 4 H S (i U 0 F T. ®l®iiT boVjmen, Een WOONHUIS en ERVE Kapitalen Bóeren-Inspan MUTENBOOMEN, OLIE en LOOG (eigen fabrikaat) Ruilen. NAAIMACHINES. Ruilen. g S J. DB JONG ZIJLSTRA. 5 RIJTUIGEN TE KOOP, De Belgische Maatschappij BORDEAUX- U ANDERE WIJNEN, RUM, COGNAC ETC., PUIKE IflADERfl WHDTEN, ÜKEKHOF en ft ®TB®®SffUDIi$R FIJNSTE L0F0DINSCHE LEVERTRAAN Insecte-poeder Vicat SCHUW r, PIEPLOW NIEC WJ A ,\HS-BItlEFK AA IMKN Getrouwd: G. BORN L. A. NIPIUS, die tevens hunnen tiartolUlcen dauk betuigen voor de vele bljjken van belangstelling by hun huweljjk ondervonden. Middelharnis, 23 December 1875. Bevallen van een' Zoon, HELENA BROUWERS, geliefde echtgenooèe van Rotterdam, A. DUINHOUWER. 22 December 1875. Heden overleed in den gezegenden ouderdom van circa 86 jaar, de Weduwe M. NOORDHOEK. Kortgene, Uit aller naam, 20 December 1875. M. NOORDHOEK. Heden overleed na een kortstondig Inden, tot mijne diepe droefheid, mjju jongste kindje ENGELTJE, den jeugdigen leeftyd van 1 jaar, 7 maanden en K. HAANE GAST. 10 dagen. Brouwershaven, 21 December 1875. Heden overleed tot myne en myner kinderen diepe droefhoid, aan eene langdurige ziekte, na voorzien te zyn van de H. H. Sacramenten der stervenden, onze veel geliefde dochter en zuster CHRISTINAin den jeugdigen leeftijd van 23 jaar. Zierikzee, P. JONGMANS. 23 December 1875. Eenige en algemeene "kennisgeving zoo binnen als buiten deze stad. llnrtelyh flunk aan allen, die welge meende blyken van deelneming hebben gegeven by de ziekte en het overlyden van onzen geliefden zoon en broeder CORNELIS. Brouwershaven, Namens de familie 22 December 1875. Th. BOSLOPER. Wfl brengen onzen harteli)koii Acinic aan de Dames der Vereeniging »GEZELLIGHEID en HULPStiETOONvoor de aan ons gegevcne klcedingstukkendie by het koude en gure weder ons volkomen van dienste zullen zyn. Aan hen die niet alleen zorgen voor hun zeiven, maar ook voor de armen van onze gemeente, wordt lof en eere toegebragt. Eenige behobftigen van Kruiningen. Die iets t«; vorderen heeft van - of verHCl>nl«1ig<l is aan den boedel van wylen A. van MEURS te Nieuwerkerk, gelieve daarvan opsruvo of betaliiig te doen binnen veertien dagen ten kantore van den Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ te Zierikzee. op Dingsdag 28 December 1875, des middags 12 uur, van de IfKDLOOrVKIV voor de Incline cn Inveiitnrio van het Barkschip »DUE AMICI ten kantoie van M. C. de CRANE ZOON. De UITGEVERS van den Nieuwsbode hebben het voornemen even als zulk in andere Couranten gebrui kelijk isin het No. dat op 1 January a. s. verschijnt NIEUWJA A.W S.P ELICITATIË N op te Dat No. zal op 31 Dec. a. s. per post verzonden en op Nieuwjaarsmorgen in de stad bezorgd wordeD is alzoo op den eersten dag des joars overal verspreid en verschaft dus aan ieder, handoldrjjvende of particulier, eene goede gelegenheid zjjnen begunstigers of bekenden geluk te wenschen. De inzending dezer Advertentiënwaarvan de prjjs bepaald ia op 30 Cfc*. oontuut, kan geschie den tot 31 Dec. a. s.des middags ten 12 ure. AFKOOP-TIENDREGT. De AKTEN van afkoop betreffende de tioudhlokken in Ellemeetden dn, 12n en 13n blok in Eikerzee en den 2n en 8a blok in Kerhoerve liggen tor «#"l»ali«i|g voor belanghebbenden gereed, ten kantore van den Notaris Mr. J. MOOLENBURGH Te Pachten bij Inschrijcing VOOR 7 JAREN, eene kapitale in de gemeente Heer Arendskerkein do Nieuwen Craajjort, met ongeveer OO Hectaren BOUW- en WEILAND, bewoond door JAN BREKERaankomende den eer- zamon L. Luoincse. Inschrijvingsbiljettenbehoorlijk verzegeldin te leveren v<5<5r 15 Januari 1876, ten kantore van den Notaris J. M. PILAARte Goesalwaar informatiën omtrent de voorwaarden zyn te bekomen. De Deurwaarder M. C. van ELS&CKER 1 te Thnlen, zal op Dlnmlag den 3^ Doceniher I§75, ten verzoeke van den Heer P. WITTOUCK, in het openbaar presenteren te verkoopen: Des voormiddiigs ten tien nren, aan den Water vliet- schen djjk onder Tholen: Eene; groote pnrtjj opgaande Abeele BOOM EN. Des namiddags ten 1 ure, aan den Poortvlietschen dijk: Eene lioeveellield Wilgen POOTEN. Vervolgens aan den Ouwen- en Ruigendyk onder St. Maartensdijk: Z W A It E opgaande Populier e li O O MEN. De Deurwaarder W. van de LINDE zal 0p Ding~<hig den 3© December 1875, des morgens 10 ure, ten verzoeke en aan de woning en herberg van don heer C. J. van SPLUNTER, te Zonnemairepubliek verkoopen 3 veeren BEDDEN mot TOEBEHOOREN, 1 mahoniehouten ronde TAFEL op één poot3 KAGCHELS cenigo TAFELS. STOE LEN. KLOKKEN, LAMPEN, SPIEGELS, SCHILDE RIJEN, KARAFFEN, GLAZEN, koperen KETELS, IJZER-, TIN-, BLIK- en AARDEWERK, TOONBANK, WINKELBAKKEN, DOOZEN, BUSSEN,koperen SCHA LEN cn BALANSEN, TONNEN, TOBBEN, EMMERS, KLEEDEREN, MATTEN, VLOERKLEEDEN, PLAN KEN, DRAINEERBUIZEN rollen BEHANGPAPIER enz. enz. De Notaris Mr. J. C. van dbr LEK de CLERCQ zal, op M.nuuflu£? 3 Ja- nuarij 1876, des voormiddags 10 ure, nabjj de Blinkende panhoeve" onder Nieuwerkerk, publiek Eene grooto party zwaar Esschen en Elzen Hakhout. Openbare Verkooping op de Hofstede „ZELDENRTJST," in de gemeente Cats, op Muaurïuir clou 3c1on Juminrij 1876, 's namiddags ten half een ure, ten overstaan van den te Colijnsplaat residerenden Nota ris L. van der MOER, van 4 Werkpaarden (Merries), eene kalfdragciule MELKKOE, een BOERENWAGEN on Paardentuig en voorts (om af te breken en van den grond te ver wijderen) eou HUISJE in den Leendert Abra ham polder en oon Schuurtje in den Annapolder. De Notaris Mr. J. C van der LEK de CLERCQ zalten verzoeke en op de hofstede van Mej. de Wed C. DROOGENDIJK te Stavenisse, op Diugrulag -1 January 1S76, des voormiddags 11 ure, publiek verkoopen: geschikt voor werkhoiit en 700 DROOGE MUTSAARDS. De Notaris J. van der BENT zal, ten verzoeke van den Heer H. J. BRANDEN- \\W\m BÜRG' al9 onherroepelijk gemachtigde van 1 ^HbIIL CORNELIS KLAASSE op Dim-Klngf clou -4 Januari 1j87"G, des middags te 12 ure, in het Hotel Bouwman te Brouwershavenpublick presenteren te verkoopen te Brouwershavenkadaster sectie CNummer 7201 ter grootte van 36 Centiurris. De Notaris J. van der BENT, zal ten vorzoeko van de Erven JAN FONDSEop j M ocn««lng «len 5 Januari 1876, «la* morgens «;lf ure, (in plaats van op Dinsdag 28 Decembor 1875, 'b namiddags 2 ure), op de Hofstede van den heer K. HAANE GAST te Brouwershaven publiek verkoopen: Eene partij MEUBILAIRE- en andere Roerende Goederen, waaronder: een VEEREN BED met toebebooreneen mahoniehouten SECRETAIRE met marmeren STEEN, 1 BAROMETER. STOELEN, KOPER-, IJZER-, BLIK-, GLAS- en AARDEWERK enz. De Deurwaarder .1. FRANSE zai J - M'«»eiiH«lng 5 «Januari IH76, 's morgens 10 ure, voor den heer A. vak de VELDE, in zyn bosch .Nooit gedacht" te Sehnddebeurs, publiek j verkoopen Eene partij zwaar Esschen en Elzen Kaphout. De Notaris J. M. BOUVIN zal, op VrU- dag «Ion 7 .Januari) 1870, 's voor- middags ton half elf ure onder Oosterland aan don ouden Heiligenwegpubliek presenteren te verkoopen EENE GROOTE PARTIJ extru z w n a r zevenjarig Esschen- en Elzen-Hakhout aan den Erven van wjjlon den WolEd. Zeergel. Hoer Dr. KELLER toebehoorende. De Notarissen KAKEBEEKE en van den BUSSCHE, beiden gevestigd te Goes, zullen op Vrijdag den -1 Fehruuri) 1876, des morgens te 11 uren, in het koffiehuis genaamd »de Prins van Oranje," to Goes, ten verzoeko van hunne principalen, in het OPENBAAR VEILEN en VERKOOPEN: De EIGENDOMMEN en RECHTEN, behoorende tot het Ambacht van Tholsende, in Zuid-Beveland, BESTAANDE IN: Schorreu WnterUeeroaide <iyic«*n, beplnnto t)liiuen<iyi<e», liet Jngtregt. Ia gemold Ambacht en hot Rerlit op den Titel van AmlmelitHheer van Tliol*en«le. De voorwaarden van verkoop en kadastrale plans liggen 14 dogen voor de veiling ter inzage ten kantore van beide notarissen voornoemd, bij wien, ook bjj den Weledelen heer J. C. KAKEBEEKE, Grondeigenaar te Goesmeer verlangde informatiën to bekomen zyn. Voorloopige Bekendmaking. De Publieke Verkoop van een van JAKOBUS NIEUWENHUIJZE Landbouwer onder Ovezande, zal plaats hebben op Donderdag 3 Maart 1876. Bij biljetten nader te annoneeeren. Informatiën zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris Mr. A. E van DISHOECK te Heinkenszand en J. M. PILAAR te Goes TT"koop: EENE FLINKE PART IJ van gemiddeld lang 13 Meters en zwaar in omtrek 40 90 Centimeters, zeer ge schikt voor stellinghouten, heipalen, enz enz. Te bevragen bij 1?. H. «1 IJ I.J It E te B c r g en-o p-Z o o m. 1500 Esschen KNUPPELS en -lOOO MUTSAARDS, bij L. KLEPPE te Oosterland. T 10 KOOP: Eene nette en ligte KAB op veflfonvoor één paardzoomede eon fraai GAKÊIOLTUIG met druag»nd«»Hj«; te bevragen by de Uitgevers dezes. afgedeeld in evenredige portiën van 40 en 80 cent. Door de na&uwgezetheid waarmede deze portiën zijn daargesteld, kunnen deze artikelen niet vergeleken wor den met wat aan deze producten gewoonlyk in den handel voorkomt. Indien men het VOOIISCHKIPT OP IEDEBE FLESCH AANWEZIG goed leesten trouw opvolgten vooral de bepaalde boeveelheid watermet u a a u -w 1< o u righelO afmeetA. JL. S II10 T IJL E KT 1bekomt men een goedkoope en dengdelyke witte zeep welk tot alle einden zeer is aan te bevelen. Wederverkoopers genieten ruim rabat. C. J. KORSTENin verfwaren. Aan bezitters van slechte of verouderd systeem NAAIMACHINE», bied ik degelegen- geid aan tot KITIdïN' G voor eeno ECHT E 8INGEU MACHINE, met aoliede £3 garantie en onderricht. SINGER'S Agent: NAAIMACHINES van ƒ10,voorhanden. waarbjj een klein Barouelielje voor 4 personeneene zeer soliede Chur«-t en 8 Tilbury'sééne zoo goed tl ill a j g Djguw Franco te bevragen by I?, PAPEVELD Zadelmaker te Zierikzee. ALLE SOORT GERIJ WORDT INGERUILD. TE MOOI? «loor vernuderhig: Een nieuwe KAR met twee puiUe TREKHONDEN,oud 2 jaar; te bevragen by J. SMITS te Bruin<sse. Ter gelegenheid van het aanstaande KER6TFEEST, zyn bjj deD ondergeteekendo te bekomen van algemeene assurantiën tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN /I,— Informatiën by de Agenten C. van der VLIET Dz. te ZierikzeeJ. C. M. van RHEEte Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven en G. A. AVÉ te Tholen. MIGIV VRAAGT TE KOOP: EEN BESPEELD EN IN GOEDEN STAAT ZIJNDE fln Dy aen onaergeieeirenao te nesomen CJ1PO i TJU I AT AT) r<I?T versche KERSTKRANSEN. M. I?. VERTON, Conjiseur—Cuisinier. IV.II. Versch gedroogde GROENTENS verkrygbaar in patje, van 5 portiën a 15 Cts. per pakje. te verkrygen by .J. .J. vim UIJE. Zierikzee DOOR DIRECTE AANVOER is de ondergeteekendo in staat t<» leveren tot zeer «lvlolo prjjz.'n. Zierikzee. «J. WAAL E. BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN EE INE PARTIJ waaronder met groote vlugtwielen. HA ND- D ORS CHMA CHINES n» o t a /.o ii «!«»r Z F* EET enz. LEVEREN STEEDS T R F. 1) M 0 L E N S, DOIINCIHIACIIIVES, ZAAHIACHINKS, ENZ. TOT CONCURFllF.NhK PH/.rZFS. TE KOOP.: eene partij COMPOST, bestaande uit STHAATVUIL en BEER, zorgvuldig dooreen gemengd. Adres M. B E IJ E Jz., Breedstraat No. 312, te Zierikzee. van HL SARDEMANN, te Emmerik, onderzocht en aanbevolen door Dr. M FREYTAG Professor te Bonn, Dr. M. FRESENIUS, Geheim Hofrath en Professor te Wiesbaden. Deze uitsluitend voor medicinaal gebruik bereide Levertraan is»by bare erkende goneeskundige waarde, vrjj van eiken onnangenamen reuk en smaak en wordt vooral door kinderen gemakkoljjk ingenomen en verteerd. Verkrijgbaar per flacon A JO etn. Een uit deze chemisch bereide Ijzerhoudende Levertraan, door voorname Noderlandsche en Duitsche genees- heeren aanbevolen tegen bleekzucht, klierziekte, longtering, verzwakking, bloedarmoede, enz., is verkrijgbaar per flacon TT5 etn. te Zierikzee, bij J. BAL Cz., Apoth. BrouwershavenJ. HORDIJK Cz. J. CONSTANDSE. I Bruinisse, S. BOUTERSE. i Middelburg, W. P. van de KAMER. Goes, B. v. ASPEREN VERVENNE. I Vlistingen, A. J. van OCKENBURG. VEEHOUDEBS! jLLAr HET is een zeker en onscbadelyk middel om uwe dieren van ongedierte te bevrjjdon het toenemend gebruik pleit voor de deugdzaamheid, ik beveel het u byzonder aan, en geef hot geld terug als het niet voldoette bekomen by A. C. DAGEVOSZierikzee, Meelstraat J. P. van der DOES, verkoophuis, Goes. vnnrt aanstaanden ZO ND AG naar de steden Botterdam en Dordrecht. van 4 of 5 Registers, 2epeladres onder letter L. aan de Uitgevers dezes, orieven franco. Wij zenden op aanvraag aan ieder belangstellende franco en gratis toe onze NIEUWE geïllustreerde van DORSCHMACHINES en ROSMOLENS. VOORBEIJTEL C0., BERGEN-OP-ZOOM. den Boekhandel van A. J de LOOZE to Zierikzee zyn te bekomen: In PROZA en POÊZY, bestaande in zegenwenschen aan ouders van een zoon en dochter. Aan grootouders van een kleinzoon en kleindochter. Aan broeders en zusters. Aan oom't en tante's. Aan vrienden en vriendinnen. Aan weldoeners van een dienaar of dienares. Aan wel doeners van weezen. Aan een neef of nioht. Aan weezen verzorgers door een wees. enz. enz. PRIJS 5 CENTS. Heeft ook voorhanden FELICITATIE- KAARTEN in Poëzy, gedrukt op keurige nette kaartenmet gouden randdie zeer dienstig zyn om in plaats van een Felicitatie-Naamkaartje aan vrienden of familie in zjjne woonplaats toe te zenden. PRIJS 5 CENTS. Verder zjjn by bovengenoemde te bekomen ANT WOORDEN op ontvangen Nieuwjaars-Brieven of Briefkaarten. PRIJS 5 CENTS. Door het gebruikmaken van het bovenstaande wordt geld en tjjd uitgewonnen. Met MEI aanstaande een ongehuwde HOEREN-RNECHT benoodigd. Adres by den Boekhandelaar A. C. de MOOIJ to Zierikzee. Met MEI aanstaande een ongehuwde BOEKEN-KNECHT benoodigd, by J. WOLBACH onder Aoordgouwe. Met MEI aanstaande een ongehuwde BO EK EN-AR BEIDEHSKN ECHT benoodigd, by M. LEGEMATE te Serooskerke. TERSTOND «•on IIOEFSMIDS-KN ECHT benoodigd, loon naar bekwaamheid, by P. KESTELOO te Kerkwerve. Brieven franco. Een aankomende SMIDSKNECHT ofLoorlii»«r benoodigd by J. J. GUEQUIERRE te St. Maartensdijk, Tholen. Brieven franco of in persoon. Met MEI benoodigd «ou SMIDSKNECHT, die twee of drie jaar bjj het vak geweest heeft, P. |G., bjj W. KLOS te Scherpenisse. TEGEN HOOG LOON WORDT GEVRAAGD eon SCHOENMAKERS-KNECHT, P. G tegen 1 APRIL aanstaande. Adres A. KASTE- LEIJN te Stad aan 'f Haringvliet. Brieven franco. Men verlangt tegen MEI eene BURG ER-DOCHTER, kunnende liolcen en huiswerk verrigten. Adres Boekhandelaar van DISHOECK. Tegen MEI «ene MEID benoodigd bjj Mevrouw SPOOR—Keller. Met MEI aanstaande benoodigd «one HÓEKEN-DIENSTMEID. Adres bjj den Boekhandelaar A. C. de MOOIJ te Zierikzee. Met MEI aanstaande oono BOF.UEN-DIENSTMEID benoodigd, bjj N. L. de OUDE te Noordwelle. Uitgevorsi: HE LOOZE Ac WAALE Snelpersdrukkery van OCHTMAN, P ÏETÜR8E A VAN DISHOECK. Meelstraat B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2