ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5656. 52steJaarg. Zat ur day 25 December 1875. Vergchjjnt DING8DAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIÊN 10 Cts. per regel, kruinen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 nre bezorgd worden. Benoeming van Leden der vaete Comniissiên. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee brengen ter kennis van de ingezetenen, dat door den Raad dier gemeentein zjjne op den I7deu dezer gebonden Vergadering, zjjn benoemd tot leden der vaste Commissionbedoeld bjj art, 54 der Gemeente wet te weten voor de Strafverordeningen: de heeren Mr. FOKKER en Mr. MOOLENBUBGH; voor de Fabricage de heeren van der'GRIJP, LABRIJN en KOOLE; voor de Gasfabriek en de Straatverlichting de heeren van oer GRIJP, MULOCK HOUWER en LABRIJN; tot Commissaris over de Wandelingen de heer van der GRIJP en tot Commissarissen der l'ischmarkt: do heeren MULOCK HOUWER en van der GRIJP. Zullende de Commissie voor de Strafverordeningen worden gepresideerd door den Burgemeester ingevolge de wetde Commissie van Fabricage door den Burge meester en bjj diens verhindering door den Wethouder Mr. MOENS do Commissie voor de Gasfabriek en de Straatverlichting door den Wethouder Mr. MOENS en bg diens verhindering door den Burgemeester. Zierikzer, den 21 December 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERtNS. (Sngelnnb Jbpunje. JFritnftrtjjft. De Kösliner Zeilung zegtdat de Oostzee bjj Möl- leo met ga is bedektvoor zoover men met het bloote oog kan zien. Dit is in 200 jaren het geval niet geweest. Beriyn 22 Dec. Een particulier telegram uit Weenen aan de Rational Zeilung meldt, dat het ont werp van hervormingen in Turkegodoor Oosten rjjk uitgewerkt en door Duitschland en Rusland goedge keurd, hetwelk uitsluitend Bosnië en de Herzegowina betreft en geen algemeeue hervormingen voor het ge- heele Tutksche Rjjk op 't oog heeft, gisteren ter ken nisname aan de Westersche Mogendheden en aan Italië verzonden is. Bekendmaking. Do BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee brengen ter kennis van de ingezetenen dat de Raad dezer gemeentein zjjne op den 17 dezer gehou den Vergadering, op hun voorstel heeft besloten tot het instellen van eene vaste Commissiebedoeld bjj art. 54 der Gemeentewetten einde hen bjj te staan in het beheer over de «>n nflevo- ring «Ier Kelluuicli on dat in diezelfde Vergadering tot Leden dier Commissie zjjn benoemd de hoerenLABRIJN en OCHTMAN. Zullende dio Commissie worden gepresideerd door den Butgemeester en bjj diens verhindering door den Wethouder Mr. MOENS. Zierikzee, den 21 December 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERtNS Nieuwstijdingen, iltncrifta. New-York21 Dec. De dagbladen bevatten een berigt uit Portorico, meldende dat de stad Arecivo bjjna geheel door eene aardboving is verwoest. Slechts twee kerken en zes huizen bleven ongedeerd. Aan The Thimes wordt uit Odessa gemold: Voor de Tnrksche Januarjj-conpon (dat wil «eggen voor do helft cr van) is het geld bjj elkaar. Maar net is letterlijk bijeengeschraapt door de gruwelijkste kne velarij. De bevolking is wanhopendvooral in Klcin- Aziö, dat reeds zooveel geleden heeft door hongersnood. De belastingen zjjn bjj voorbaat geïnd en de achter stallen, die wegens de ellende der bevolking niet waren ingevorderdzgn nu met 't grofst geweld opgeëischt. Van volkomen geloofwaardige zjjde wordt do toestand geschetst als inderdaad hartverscheurend. Mn«lri«l, 21 Dec. Men meent, dat de Koning niet eer naar het Noorderleger zal vertrekkenvóór de generaals al de maatregelen zullen hebben genomen om met kracht de operaties te beginnen. Static De Vesuvius is nog 9teeds aan 't werken. Dikke rook wolken stjjgen uit den krater op. Men hoort daarbinnen een dof goloeien professor Palmieri beweert, dafchjj reeds vuur heeft waargenomen. Hjj ziet eene langdurige uitbarsting tegemoet. Volgens de laatste berigten is bet vtiur thans reeds zeer duideljjk waar te nemen. Voor de jury te Parjjs stond deze week teregt een vijftigjarig man, Marambat, beschuldigd een jong mensch van vier en twintig jaar met een mes zwaar te hebben gewond. Toch heeft de jury hem vrijgesproken. Marambat, die den geheelen dag op zjjn werk washad eene dochter, welke eveneens met haar arbeid baar brood moest vordienenzjj was modemaakster. Een winkel bediende Robert knoopte eene liefdesbetrekking mot haar aanwaarvan de gevolgen Diet uitbleven. De vaderdaarmede in kennis gesteldvroeg aan Robert of hjj zjjne dochter zoude huwenop de stellige wei gering van dezen, poogde hjj hem te dooden. De jury beraadslaagde slechts enkele oogenblikken. SDwltsrillidtfr. In de Mantouffelstraat te Berljjn heeft den 7den dezer een droevig ongeluk plaats gehad. De in die straat wo nende schrjjnwerber G. gelastte aan zjjn zestienjarigen zoon die bjj hem in de leer was, om met een anderen leerjongen in de zoogenaamde lijmkenben vuur aan te leggen en ljjm te koken. Eenigen tjjd later kwamen er gezellen in do werkplaats welke door eene jjzeren deur van de ljjrabenken was gescheiden. Zjj bespenrden dat de werkplaats van lieverlede met rook werd gevuld, welke uit de keuken moest komen. Zjj openden daarop de jjzeren deur, maar deinsden ontzet terug bg het schouwspeldat zich aan hunne blikken vertoonden. De beide leerknapenlagende een boven op den anderop een hoop brullen en spanendie gedeelteljjk tot asch verbrand gedeelteljjk nog glimmende waren. De eenen wel de zoon van den baaswas dood ten gevolge van de vreeseljjke brandwonden waarmede bjj was bedekt. Do andere leerling leefde nogmaar was ook zoo hevig door het vuur geteisterddat er geen hoop bestaat op zjjn behoud. Men weet van die ramp geene andere verklaring te geven dan deze, dat zjj aan onvoorzigtigheid is te wjjten, en de beitle jonge lingen na het vuur te hebben aangelegd zich op de krullen en droogspaanders als op een rustbed hebben neergevleid en in slaap zgn gevallen. Men kan zich de vertwjjfeling der ouders denken die nog zoo kort ge leden hun zoons in bloejjende gezondheid hadden gezien tos Zekere Duitscher Hirsch, die in België tot drie jaren gevangenistraf wegens diefstal was veroordeeld, werd van Brussel naar Leuven vervoerd, om daar zjjne straf j te ondergaan. Met denzelfdcn wagen werd een land genoot vervoerddie als landlooper over do grenzen I zou worden gebragt. Hirsch trail met hem iu gesprek en wist hem te bewegen omin ruil van de bagage j die hjj met zich voerde, zjjne plaats in do gevangenis in te nemen; volgens zjjn zeggen behoefte hjj slechts drie maanden te zitten. Do ander trad in het voorstel en te Leuven gekomen steeg hjj, bjj het afroepen van den naam van Hirscb, uit den wagen. Den volgenden j dag vernam hjj, dat de straftjjd niet drie maanden, maar drie jaar was. Nu maakte hjj het bedrog be- I kendwaarvoor hjj thans te regt zal staan. Wat I Hirsch betreft, die werd, in plaats van den landlooper, over de grenzen gebragt en men heeft zjjn spoor nog niet gevonden. jflcfccrlanfr. AmsterOum, 22 Dec. In do kajuit van een niet-geladea fjalksehip, aan het Westerhoofd liggende, werd gisteren-avond te half elf ure brand ontdekt. Spoedig waren eenigo schippers en de politie bjj de hand om den brand te blusschen. Na afloop daarvan arresteerde laatstgenoemde den schipper, omdat bjj onderzoek zwaro vermoedens rezen dat hjj zelf den brand had veroorzaakt, en wel door zjjn met pretoleum be vochtigd bed aaa te steken Het vooruitzicht op de ftS9urantiegelden zonde hom tot die daad hebben gebragt lVIeiiwf-NIo«l«»ri> 22 Dec. Heden hebben Kerkvoogden en Notabelen dor Herv. Gemeente alhier publiek aanbesteed: het sloopen der oude en het opbou wen cener nieuwe kerk. Veertien inschrjjvers dongen mede. De laagste was den heer L. van der Ploeg te Zierikzee, voor de som van 43,990, aan wien het werk vermoedeljjk zal worden gegund. VTimr«M«erei»21 Dec. Hedenmorgen zjjn al hier door H. Steenbergen, schipper op t tjalkschip »Do Onderneming", aangobragt do schipper J. De Papo en diens knecht van hot jachtschip Susanna Louise*', varende onder directie van do to Zierikzee gevestigde Stoom- en Zeilvaartwontschnppjj. Gemeld jachtschip, varende in het bcurtveer tussohen Rotterdam en Zie rikzee en aan boord hebbende een ladingbestaande uit petroleumoliemeekrapkalk en andere koop- mansgoederenis gisteren van Rotterdam naar Ziorifc- zee vertrokken. Even voor de haven van Vloardigen bemerkte men rook envreexende in genoemde haven i niet te worden geduld, is men opgevaren naar do Botlek, ten einde aldoor hulp te erlangen en het schip aan den grond te zetten. Bjj het openen der luiken ontdekte men brand en hoeft men met hulp van schipper Steenbergen gered wat te redden was. De brand heeft van 6 nnr 's avonds tot twee uur in den i nacht geduurd, waarop het schip gezonken is. Slechts een klein gedeelte der lading is gered geworden en geborgen in 't tjalkschip «Do Ondernoming". Men wil, dat het schip lek is geworden. Rlfdrlolburtff21 Doc. In do hedennamiddag j alhier gehouden zitting van de Kamer van Koophandel en Fabrieken is o. a. ingekomen eene missive van den Minister van Binnen!. Zaken waaruit do gezindheid der regeering bljjkt, om to gemoet te komen aan de zeer gegronde klacht, dat in de examens voor varens lieden de noodige eenheid gemist wordt. De Minister heeft daarom aan hot oordcol dor Kamer onderworpen a. een ontwerp reglement voor het afnemen der examens voor stuurliedenb. eene tnomorie van toeligting, daar toe behoorendeen c. een programma voor die examens. Daar de hier bestaande commissie tot het examineeren van varenslieden zich reeds onledig houdt met het ont werpen eoner nieuwe verordening, voor zooveel deze gemeente betreft, heeft do Kamer besloten de inge komen stukken aan het gevoelen dier commissie te onderwerpen. Do Minister wenscht voor Februarjj a. s. antwoord. Eergisteren is een jjverig Arnomuidsch visscher, in zeo over boord geslagen en verdronken. Hjj was weduwnaar en 61 jaar oud. Middelburg23 Dec. Weinige weken geleden i werd, en met recht, in uwe rubriek «Ingezonden i Stukken" het gedrag gehekeld der bezoekers eener bjjeenkom9t der Vereeniging »Uit het VolkVoor het j Volk" alhier. Hoogst aangenaam is het mjj daarom U i te mogen mededeelendat gisteren avond weder zoo danige bjjeenkomst heeft plaats gehadwelke door ruim 500 personen werd bjjgewoond maar geen reden tot klachten heeft opgeleverd. Men konzooals men dat noemt, eene speld hooren vallen. Het bestuur had nu ook zoo verstandig geweest maatregelen te nemen dat nu nietzooals den vorigen keerzóóveel plaatsen werden afgegeven dat de menschen als gepakten haring op elkander niet alleen zatenmaar zelfs stonden. Een paar praatzieke naaistertjes haalden zich wel eene waarschuwing op den halsdat zij stil moesten zjjn of anders verwjjdord zouden wordenmaar dit was ook alles. Jammer maar dat er bjj het bestuur sprake van schjjnt te zjjn om dergelijke bjjeenkomston op de door zoo velen gewenschte Zondag-avonden af te schaffen, alleen met het oog op net dan verwekte rumoer! De natuurkundige voordracht van den heer P. D. Ko ning leeraar aan de Hoogoro Burgerschool alhier over licht en lichtverschijnselendoor verschillende proeven gestaafd, was zeer bclangrjjk. De voordracht van het dichtstuk »De vloek", van Bilderdjjkdoor den heer J. Lako vielhoezeer zjj niet van eenige overdrjjving was vrjj te pleitenbljjkbaar zeer in den smaak, evenals de door de «Volkszang-vereeniging" gezongen vier liederen van J. KwastRichard Hol Fr. Abt en J. Worp. Ditmaal had het bestuur zelf voldoening van zjjn pogen. «II n'y a rien consequent hors Pinconséquence," op nieuw werd deze waarheid hier gisteren avond be wezen in do tweede bjjeenkomst van tabaks- en siga renfabrikanten, wier aantal zoo al niet zeer groot, dan toch misschien in beteokenis versterkt werd door de tegenwoordigheid van verschillende handelsapecialitoi- ton en handelsspecialiteiten in spe. Den 8en dezer werd in ocne daartoe gehouden ver gadering onder presidium van mr. E. Fokkersecre taris der Kamer van Koophandel en fabrieken alhier, uitgemaakt dat het niet te pas kwam het wetsontwerp tot heffing van accjjns op de tabak hier uit een oog punt van den groothandel te beschouwen. Daarom geen manifestaties als te Rotterdam en te Amsterdam, maar zich stellen op het standpunt van den kleinhandel en het dien bedreigenden nadeel aantoonen Ter uitvoe ring van dit besluit werd eeuo commissie van drie leden benoemd, wier taak het was de noodige statis tieke gegevens te verzamelen aangaande den Middel- burgschen tabafcshandei. In afwachting van de dingen die daar komen zouden waren nu gisteren avond vele belangstellenden op do ter vergadering aangewezen plaats verschenen. Of zjj vreemd zullen gekeken hebben De commissie bragt rapport uit en bestreed in alle opzigten den voorge- stelden accjjns maar de heer Ph. Boudewijnselid j dier commissie, uitte de meening dat de Middelburgsche i fabrikanten ongeneigd zouden zjjn de vereisebte cjjfers voor statistische gegevens mede te deelen. Of dit eene I bloote conjecture wasdan wel of de heer Boudewijnse en zjjne medeleden te vergeefs eeno poging hebben aangewend, bleek niet zeer duideljjk. Genoeg zjj het, dat de inconsequentie zoo ver gingdat men nu in strjjd met het besluit van 8 dezerbesloot een adres van instemming te redigeeren met dat van de Rotter- damscho tabakshandelaars. Een lid der commissie vond dit bljjkbaar echter wel wat heel gek en stemde dus tegen. In dit opzigt was hjj zeker niet de minst ver- standige. 24 Dec. Bjj de heden door hot Provinciaal Be stuur gedane aanbesteding der beton-fundeering voor een kaaimuur voor de los- en ladingsplaats te Wemel- dtnge was minste iosehrjjver de heer Volker te Dordrecht, voor ƒ4235. tMlewoutsiljjIc22 Dec. Gisteren is alhier in de put of kom midden in bet dorp gevonden bet Ijjk eener weduwe, wolko sedert 28 Nov. 11. vermist was. Men vermoedt dat do ongelukkige uit vrees voor ar moede een eind aan baar leven beeft gemaakt. Opinerkeljjk is het, dat juist vier jaar geleden bjj denzelfden weduwnaarwaar de ongelukkige als huis houdster was, ook eene meid-buishoudster in een put achter het huis is verdronken. Zioi'ikzec, 24 Dec. In eene heden gehouden piegtige buitengewone teregtzittingder Arrondisaemonts- Regtbank alhier is Mr. J. II. litiser geïnstalleerd als Griffier dier Regtbank. Door Joh. van Dongen en d. Trijzelaar, beiden onlangs veroordeeld tot acht maanden cellulaire ge vangenisstraf, als beschuldigd van opligting, is tegen dat vonnis hooger beroep aangeteekend. Alhier is een ezel gestorven aan de kwade droes. Het dier behoorde aan oen rondreizend handelaar, die zich alhier bevond. Do Staats-Courant bevat de besluitendie in ver band staan met de instelling dor nieuwe geregtshoven. O. a. wordt daarbjj bepaald, dat voortaan de advocaten, mits bjj het rcgtcrljjk college (Hooge Raad, hof of regt bank) hunner woonplaats ingeschreven, bevoegt zgn voor alle andere regterljjke colleges in den lande op te treden. Met 3 Jan. a. s. zullen do miliciens van het 2 reg. vcst.-art. behoorende tot do ligting van 1875 voor onbcpoalden tjjd weder onder de wapenen komen in Oct. jl. waren zjj van het reg. vertrokkengebrek aan manschappen is alleen do reden van deze spoedige oproeping. Met 1°. Mei a. s. zal er een escadron huzaren te Bergen-op-Zoom worden gestationeerd. Een Duitscher heeft aan het Zuiderdiep te Gro ningen om een weddingschap met een winkelier l1/, pond (halve kil.) boter, zonder iets anders or bjj, in een uur tjjds opgegeten. Toen hij do 1 */2 pond op hadbood hjj aan nog een half pond, maar nu mot roggebrood er bjj, te ge bruiken. Do winkelier was echter genoegzaam over tuigd, dat de Duitschor van Holl. boter hield en bedankte voor verdere proeven. Korltnlcinvu. Beroepen to Middelburg Ds. C. L. A van Coeverden Adrianite Hardorwjjk. Beroepen to 's Heer-Hcndrikskinderon de Cand. J. v. d. Bergen. TELEGRAMMEN. Oorl|)n24 December. De Belgische Generaal Brailmont is alhier aangeko men, bolast met eene gewigtigo zending bjj onze regee ring. De generaal heeft drukke conferentiën met von Moltke. Weenen, 24 December. De betaling dor Turksche Januarjj-coupon is ver zekerd, Het geld is reeds gestort. Gemengde berigten. Te Ooltgensplaat zal met de kersmis een Ouddorp- scben-boer verloot worden voor 40 cent per lot; doch men vreest dat do verloting niet zal doorgaan, omdat het te duur is. Een heerschap te Hansweert wordt aangeradenzjjn mond wat digt te houden van twee meisjesdie hem niets in den weg leggen. Te Vlis- singen is mjjnheer goed bekend, en zal verder nog wel bekend raken. To His een schip bevracht voor rekening van den baashjj loopt het zelf vertellen, dat hjj in zulk een moejjelijken toestand verkeerd en dageljjks met zjjne vrouw bijna aan het vechten 19. Een boer onder Elkorzee wordt aange raden niet zoo achterdochtig te zjjn, om des nachts zjjn honden te laten loopen. Doch als die man niet goed oppast, En voortaan houdt zjjn honden vast, Dan wordt zjjn zwartje soms gevangen, En 't bruintje wolligt opgehangen. Twee dametjes te Dreischor worden aangeraden des Zondags zoo lang niet op het dorp te loopen en geen praatjes van anderen te vertellen, daar dit vooral voor de winkeliers-dochter maar schadeljjk zou kunnen zgn. Met de boeren-dochter komt het zoo naauw niet. Eene vrouw te Waarde wordt verzocht, des Zondags geen gezelschnppen meer te verleiden met do kaart, want dat zou men van dat mensch niet verwachtendus Vrouwmoet gjj dien dag besteden Met die gekke niettigheden Daar een ieder van u spreekt En gjj zelf nog kindren kweekt. Meisjes laat u niet verblinden Als gij wordt verzocht door. vrinden Maar komt niet meer in die straat, Eer het eomtjjds is te laat. Een boer onder Colijnsplaat moest geen menschen meer beleedigen, daar het wel de oorzaak is dat bjj in geen burgerljjke betrekking beroepen wordt, en nu maar moet leven als een vergeten burger. Te Sint. worclt een boer aangeraden zich niet te beroemen arme menschen te mishandelenwaaronder er een van 60 jaar, en dat wel met drie personen. Men zegt dat het armbestuur zich de zaak zal aantrekken. «Wel, wel 1" zegt een dametje van een landbouwer te St.- Maartensdjjk, »nn is Willem voor de derde maal terug gekomenen nu zal ik hem wel vast houden." Kunstttieii \vs. Zierikzee 23 December. Heden morgen is alhier de tentoonstelling der water- verf-teekeningen van levende meesters, voor het publiek geopend. Eene vluchtige beschouwing wa9 reeds voldoende om de verzameling ten zeerste aan te bevelen. Hoewel niet van plan er een uitvoerig opstel over te 8Chrjjven kunnen wjj toch niet nalaten op eenige bjjzonder schoone teekeningen de aandacht te vestigen. Daaronder behooren in de eerste plaats No. 1 «Drink plaats met vee in den omtrek van Weenen" en No. 2 «Kiezentrekker op de dorpskermis", beide uitmuntende houtskoulteokeningen van den beroemden Otto Erelman. No. 18 «Woelend water" en No. 25 «Stil water" bg Marseillebeide van den zoo gunstig bekenden kunst schilder A. Plejjsier. No. 21 Landschap van P. van Wisselingh. De zachte toon alsmede de diepte in deze teckeniog maken een bizonder aaugenamen indruk. No. 31 geeft ons een keurig zeegezicht te zien met een' bewolkten hemel. Eene doorbrekende zonnestraal geeft een treffend luchteffectwaaruit het zich op zee bevindend vaartuig zeer fantastisch te voorschjjn treedt. Ook de beide zeegezichtjes op No. 51 van G. L. Kiers (stil en woelend water) zjjn wegens hun fijnen tint eene nauwkeurige beschouwing overwaardig. Een geheel ander genre toont ons in No. 68 C. Gips in zjjn overheerljjk landschap. De schoone speling van het lichtde variatie der kleuren van het geboomte alsmede het stilstaande watertje op den voorgrond maken dit landschap tot een juweeltje der verzameling. Maar wjj kunnen niet allen beschrijven. Misschien hebben wjj de schoonste nog onvermeld gelaten. Dit mogen wjj echter niet doen ten opzichte der verdienste lijke teekening van onzen stadgenoot, den heer F. C. Jacobi, voorstellende »de Napelsche jongen", uitvoerig bewerktschoon van expressie en krachtig uit den achtergrond te voorschgn tredende. Wjj zullen eindigen zooals wjj begonnen zjjnnnrne- ljjk met eeuo dringende aanbeveling tot onze stadge- nooten te richtenom deze zeldzame gelegenheid om iets schoons te zienniet vruchteloos te laten voor- bjjgnan daar de portefeuille Maandag a. b. weder moet worden verzonden. Een voorstander van Kunst. Prijscourant «Ier effecten. 62 s/s 75»/, 99»/,, 101% f A.ms>iter<liim, 23 December. Nederland. Certific. Werkeljjke schuld 2'/a pCt. dito dito dito 3 dito dito dito 4 Rusland. Obligatiën 1798/18165 «lito Hope C.° 1855 6de s. 5 dito f 1000 1864 5 dito 'L. 100 1872 5 dito L. 100 1873 5 Loten 1864 5 Loten 1866 5 Oblig. Hopo C.° L. 1860 41/, pCt. Certific. dito 4 Inscr. Stieglitz C.°2a4L.4 Obligatiën 1867-69 4 Certificaten6 Aand. Spoorw. G. Maatsch. 5 Oblig. dito 4l/j pCt. dito dito 4 f Aand Kiew-Brest5 dito Baltische spoorweg 8 Oblig. spoorwegPoti-Tinie 5 dito dito Jelez-Griasi 5 dito dito Jelez Orel5 dito dito CharkowAzow 5 Oostenrijk. Oblig. metal, in z.Jan./Juljj 5 dito dito April/Oct. 5 dito in papier Mei/Nov. 5 dito dito Febr./Aug. 5 Aand. Nation, bank Loten I860 5 dito 1864 Spanje. Obligatiën Buitenl3 dito Binnenlandsche 3 Portugal. Obligatiën3 Turkije. Inschrjjving Alg. schuld 5 Obligatiën 1869 6 Egyptb. dito 1868 7 dito 1878 7 Amerika. dito Vereen. Staten 1904 5 dito dito dito 1882 6 dito dito dito 1885 6 dito Central Pacific 6 Certific. Chic. N. W. 7 Obi. St. Paul Pac. Sp. 1 s. 7 dito dito dito. 2 s. 7 Prjjzen «Ier Boter en Ëgeren. Zierikzee, 23 December 1875. Boter laagste koers 0,824 en hoogste koers 0,90 per 5 hectogrammen. STOOMBOOTDIEN ST tusschen Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOESï December 1875. pCt. pCt. .3 pCt. pCt. 357 921/. 767, 767, 827. 2047, 158 1427, 1007, 242 100 96 7» 647. 60'7,. 607, 955 140 177, 157, 537, 22y„ 66 747, 707, 98"/,, gv. 17 Van ZIERIKZEE: Zaturd. 25 's morg. 7,30 u. Zondag 26 7,30 Ding9a. 28 's nam. 1, WoeuS'Ing 29 loi Cortg. 'snnni. 1,— lenig 2,30 11. Dond. 30 's morg. 7,— Vrijilng 31 tot C'itB'clu: veer 's inorL'. 7 30 lernir 8,30 a. Vrjjdag 31 's morg. 11,— Rctourhaarteii uitgezonderd Wolfaarts- djjksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrjj van stoombootrracht voor de eerstvolgende terugreis. Van MIDDELBURG: Zaturd. 25 's nam. 1,— Dingsd. 28 's morg. 9,30 Woensd. 29 7,- Dond. 30 's nam. 1,— Corresponden tic. Het artikel over de aanstaande herziening van de diensten en jaarwedden der hulponderwijzers zal in het volgend No. geplaats worden. Stobcrtenticn. Ondertrouwd L. H. KRIJGER en zonnemaire, P. J. KOOMAN. 22 December 1875. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een Rfcitaje, J. P. BOS—Boogerd> Brouwershaven, 22 December 1875. Eenigste kennisgeving.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1