Z1ERIKZEESCIIE NIEUWSBODE. No. 5655. Donderdag 25 December 1875. 52sle Jaarg. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIÈN 10 Ct8. per regel, kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. POUCIE-DIENA AR. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend dat eene betrekking open is van AGENT van POMTIB, 3<ïo UIuhmoin die gemeente, op eene jaarwedde van -AGO, benevens vrjje Boven- kleeding en Wapening. Sollicitanten worden opgeroepen, om zich in persoon, met overlegging van eigenhandig geschreven verzoek schrift en bewjjzen van goed zedelijk gedragaan te melden bjj den Commissaris van Politie in deze ge meente vóór den 31 dezer maand. Zierikzee, den 13 December 1875. v. CITTERS. Bekendmaking. Opheffing der Beperking VAN HET MET VOERTUIGEN BERIJDEN VAN 1 KUNSTWEGEN. De BURGEMEESTER der gemeente Zierikzee maakt bekend, dat het op den llden dezer door hem aan- l ekondigde verbod van het met voertuigen beryden der j unstwegen in deze provincie, ter openbare dienst be- stemd, en in onderhoud bjj do provinciogemeenten j waterschappen of bjjzondere ligchamen on personen ingevolge de door Gedeputeerde Staten gemaakte bepaling buiten werking treedt met MIDDERNACHT tusschen den SI on SÏS2 dezer maand. Gedaan te Zierikzee den 20 December 1875. De Burgemeester voornoemd, v. CITTERS. Algemeen Overzicht. Als het in Ff*itttl<r\jlc niet woelig is dan is het dat toch ia zjjn Parlement. De laatste week vooral gaf de Nationale Vergadering velerlei vertooningendie waren ze ook niet allen vermakelijk, dan toch zeer karaktoristiek waren. In de eerste plaats hebben wjj als zoodanig te vermelden de verkiezing voor den Senaat die hjjna afgeloopen ismaar niet zonder strijd. De rechterzijde heeft in allen deele het onderspit gedolven, want de weinige leden uit haar midden die een zetel in dan Senaat verworven hebben verkrageu dat meer door de gunst der tegenpartij en door andere bijko mende omstandigheden dan door de kracht der partjj zelve. Zoo werd de minister van Oorlogde boer de Cisséy, gekozen omdat men in hem een hulde wilde brengen aan het leger. De mannen van do rech terzijde hebben nog eene poging gedaan om de stem ming nietig te verklaren, maar zich daarmede meer kwaad dan goed berokkend. Vooreerst is hun plan mislukt en zp hobben hunne tegen partjjders zoodanig in het harnas gejaagd dat er nu van deze geene gunst meor te wachten is. Onder de laatst gokozenen iB ook de bekende Jules Simon die op denzelfaen dag, waarop hp sonator werdook eeno plaats verkreeg in de Aca demie. Algemeen is men over deze keus tevreden omdat zjj een bewijs ia(lat, welke driften en h arts- tochten bp de verkiezing gewerkt hebbentoch aan ware verdiensten geene plaats is ontzegd. Van geheel anderen aard was een incident in de vergadering en wel tusschen den president on den minister van binnen- landsche zaken. De laatste was door een woord van den bekenden Gambetta geraakt en wenschte dat dezo tot de orde geroepen zou worden. De president wei- f;erdehetgeen eene bedreiging van den minister nit- oktodat de zaak eer erger dan beter maakte. Zoo gaat de tpd voortzonder dat de zaken in Frankrjjk vooruitgaan. Nog in de vorige week had de minister Decazes moeite gedaan te krjjgen om dat men de zaak der regeling van de Egyptische rechtbanken zon tor hand nemen. Er zal waarschijnlijk weder eens iets gewichtigs moeten gebeuren om tot erostigo behande ling van 's lands belang te wekken. De berichten uit iSiiitNeliluiKl zjjn negatief goed dat wil zeggen dat ze niets inhouden. De rjjks- dag is voor een week of vier uiteengewichtige zakon zjjn aan commission opgedragen en menw ingekomen ontwerpen bljjven natnurljjk vooreerst liggen. De landdagen moeten eerlang geopend worden en van daar de vacantia voor het algemeene staatslichaam. Toch hebben wjj eeno mededeeling uit Duitschland, die velen genoegen doen zalal kan men zich ook niet vleien dat de zaak spoedig haar beslag ferjjgen zal. Men is nameljjk druk in de weer om onder de rjjkadagleden vrienden te maken voor het plan van den beer Tipahof in Oostenrjjkdie door middel van een internationaal parlement de groote staande legers wil afschaffen. Waarschijnlijk zal zoodanig plan voor eerst Vel niet tot stand komenmaar het is een gelukkig verschijnsel dat aan de zaak gedacht en eene poging tot hare volvoering aangewend wordt. Voor de volken zou het een weldaad zjjn indien men eena zoover kon komendat de kostbareinproductive en verwoestende legers werden afgeschaft. Er zouden heel wat millioenen tot betere doeleinden bespaard bljjven, heel wat werkkrachten aan de maatschappij hergeven en de moraliteit krachtig bevorderd worden. Op ker kelijk gebied bljjft men in Duitachland nog altjjd den strjjd voortzetten. Zoo wordt er nu gedacht aan eene algemeene kloosterwet, die zeker wol niet in den smaak der geestelijke heeren zal uitvallen. Eene wet, die alle processiè'd buiten de kerken verbiedtis in de pen, maar zal gewpzigd wordendaar men dc opmerking gemaakt heeftdat sommige dier procesBiën met volks feesten in verband staan en dus moeieljjk zouden kun nen afgeschaft worden. In Eu{jfelun(l hoort men nog niet veel anders dan van de Suez-aandeelon die naar men zegt, onder weg zpn. De minister Derby heeft dezer dagen eene redevoering gehouden te Edinburghwaarin hij be weerde dat de zaak der aandeelen geenerlei politieke beteekenis heeft en dat daardoor ook geenerlei ijver zucht opgewekt is bjj de vreemde mogendheden. De uitkomst zal moeten leeren of dit beweren waarheid bevat en vooral welk gebruik Engeland zelf van den verkregen invloed zal maken. Er zal weder eene" expeditie worden uitgerust om de schepen der Noord- pool-expeditie Op te zoeken. In duurt de werkeloosheid der beide legers voort. Eerstdaags zullen een paar generaals van naam, Qöesadaen Martinez Campos, een hevel bjj het Noor- derleger aanvaarden en misschien zal er dan weder tot handelen worden overgegaan. Voor het oogenblik is alles in statu quo. Misschien niet ongelukkig, maar daarom niet veelbelovend. Er is toch niets gebenrd, dat een gelukkig en spoedig einde van den burgerkrijg bopen doet en men kan dus niet veel anders dan de nadere ontwikkelingen rustig afwachten. Te Kome is veel beweging in het Vaticaan. De Paus wil een conclave houdenwaarin zokcr weder de noodige bullen en banbliksems zullen gesmeed worden, ma ar hij wil eerst het gevoelen der kardinalen kennen en deze scbjjnen het niet eens te zjjo. Voorts is men zeer teleurgesteld dat do kerk geen grooter aandeel heeft verkregen in de erfenis van den hertog van Mo dena. De paus is wel onder de erfgenamen maar niet zooals men gezegd had dat ook de andere ieder 3 pet. van hun aandeel aan den H. Vader zouden moeten uitkeeren. Aan den anderen kant ia men ontrust door eene nota van de Turkache regeering, waarbjj ernstig geklaagd wordt over de houding der Katholieken in den opstand der Herzegowina. Daarin wordt voorts aange drongen op tusschenkorast van de Roomsche Curie ten einde den verkeerden invloed te doen ophouden, maar er is veel vrees dat Antonelli weinig gezind zal zjjn aan den gestelden eisch toe te geven. In OoHtoitryic klaagt mendat de afgevaar digden in den rjjksraad zoo weinig afdoen. Zp praten wel veeleven als eldersmaar zaken worden er niet veel gedaan. Toch gaat men er in sommige opzichten ook vooruit. Zoo b. v. heeft eene commissie uit den rjjksraad hot onderzoek ten einde gebracht van de voorstellen tot wjjziging der bepalingen op het huweljjk. Er zjjn te dien aanzien in dat land nog zeer vreemde bepalingen. Zoo Iran een heel of half katholiek huwo- Ijjk niet door don burgerljjkon rechter ontbonden wor den. De commissie heeft zich daartegen verklaard en wil zelfs aan de nieuwe bepaling eene terugwerkende kracht geven. Moeieljjk is het ook daar verandering te brengen in de traditien en voorschriften der Room sche kerkmaar overalzoo blpkt hetwil men er toch henen. De kamers in lieltfiö zpn of gaan naar huis. Men doet met storm de zaken af die niet wachten kuDnen maar geeft er weinig aandacht aan. Ook daar broeit het onweder, maar misschien DOg in de verte. De ministers zjjn na den loop dor gemeente-verkiezin gen niet op hun gemak en begrppen zeer goed dat hunne dagen geteld zjjn. Zeker zullen zjj zoo lang mogeljjk volhoudenmaar do volksgeest heeft zich te krachtig geopenbaarddan dat men zon kunnen ver wachten dat hot clericale ministerie kan bljjven. De geestelijkheid schjjot met geweld de ontwikkeling te willen doen komendiebedriegen wjj ons nietvoor haar niet anders dan noodlottig wezen kan. Ook uit A.t»erilcii schrjjft men, dat daar de ultramontanon zich roeren. Sedert door zoovele dui- zende Ieren die partjj daar is versterkt geworden, was vaD hoogerhand bevel gegevendat de katholieken zicheven als in andere landenvan hunno medebur gers moesten afscheiden on den staat Blcchts in zooverre dienon als dat tot bevordering van hunne belangen kan leiden. De ultramontanon zochten daarenboven steun bjj de dcmoctaton en meonden zoo meester te worden van den toestand. Maar zjj hobben geen gedold gehad cn hunne krachten overschat. Dat is gebleken bjj de jongste verkiezingen, die geheel in den geest der republikeinsche partjj zjjn uitgevallen. Géén enkel democraat heoft het duarbj) kunnen winnenomdat de oogen open gegnan zjjn voor het monsterverbond en ieder den ultrainontuanschen invloed vreest. Dezo partjj is dan ook zeer vorslagon schoon zjj den uitslag zich zelvo te wjjten heeft. Overigens is do zaak daarom van zooveel gewichtomdat mon nu als zeker meent tc mogen aannemen dat in een volgend jaar de niouwe president ook uit de ropublikeinschc partjj zal gokozen worden. Ook in do nieuwe wereld is hot onderwjjs hot punt waarvoor men strijdt. Do ultramontanon zouden zoo gaarne hot neutraal onderwjjs ten onder brongen maar do Amerikanon hebben bjj de verkiezingen getoond, dat zp daarvoor gansch niet to vinden zjjn en dat zjj eerder alles voor hot behoud van do koateljjke zaak willen opofferen. Amerika hooft een voorbeeld gegeven, dat eldors wol eens ernstig mag worden ovordocht en ter harte genomen. Nieu wstijdingen. (Sngclanfc. Londen, 19 Dec. Lord Derby heoft in zjjno rede (waarvan per telegraaf voorloopig melding is ge maakt) dit gozegd: .vier groote militaire Staten op het Europeesch Vasteland hebben to zamen 7 millioen man doch welko reusachtige toebereidselen, of moet ik zeggen voorzorgen zjj ook nemenik geloof dat allo Gouvomomenten van Europa vrede willen en dat het bjj dien wil ook mogeljjk is, den vrede te be houden. Do Europoesche Kabinetten staan thans voor eene qunestie, waarvan wjj waarschijnlijk nog voor eerst niet het einde zullen zien en wier definitieve op lossing niemand kan berekenen. Ten opzigte van die qunestie beschouw ik tjjdeljjko maatregelen vooralsnog als do eenig mogoljjke. Ik acht Oostenrjjk en Rusland ten volle opregt in hun verlangen om do uitbreiding van den opstand te beletten en vredo en orde te her stellen. Mot de dótail8 van Oostenrjjks hervormings- ontwerp ben ik echter nog niet bekend. De taak is raoejjeljjk; gjj moogt met oos wcnschen, dat wjj haar reeds hadden volbragt Doch wanneer eenmaal de op lossing is verkregen en zjj ons niot alles geeft wat wjj zouden verlangen geeft dan niet toe aan eene on redelijke ontevredenheid." Een oude vrjjer die voor eenige dagen te Londen overleedheeft zijn vermogon van 6000 p. s. 72,0001 nagelaten aan de drie damesdie hem indertjja blauwtjes hadden laten loopen. Als reden geeft hp op dat bjj aan deze dames voor een goed aeel zpn levensgeluk heeft te danken gehad. üFranftvijft. Valsch haar gaat te Parjjs uit do modealthans bjj de vrouwen tegenover wie de natuur niet al te karig is geweest. Do haarprpzen zijn dan ook reeds meer d;tn 50 percent gedaald, 't Haar wordt nu ge vlochten en die vlechten worden dan om het hoofd gelegd of vfin achteren opgestoken. Wanneer men van een artiste Capillaire, gclpk te Parjjs de kappers zich noemen een meer gecompliceerd kapsel verlangtdan bezigt hij geen valsch haarmaar een fijn soort zijde, dio de kleur van 't haar heeft. In een stadje in Oostenrjjk speelde dezer dagen eene actricemej. Toth met zoor veel succes. Zjj werd op een der speelavonden luide toegejuicht, en de naam: Tothklonk door de zaalom de tooneelspcelster te bewegen nogmaals voor de vootlichten te komen. Ter- wjjl het geraas in de zaal voortduurdewerd mej. Toth plotseling ongesteld en zjj stierf onmiddellijk daarna. ^uitscKlanb. Te Keulen worden sedert eenige dagen'twee kinderen vertoond, die door buitengewone ligebameljjke ont wikkeling de verbazing van ieder trekken. Het zjjn twee Russische kinderen van 2eer goede familie, de b'/i ja"ge Elisa en de 2jarige Aculina Tuliakoro uit het gouvenement Tula, een paar menscheljjke gestal ten zooals men gewoonljjk slechts in hooger leeftjid ziet. Hun buitengewone zwaarlijvigheidhet. gevolg van een colossale vleesch- en vet,vorming, doet onder stellen dat zjj veel ouder zjjn, terwjjl het gelaat van de beklagenswaardige schepsels een jeugdigen leeftpd verraadt. Het gewigt van het oudste meisje bedraagt niet minder daD 264 pond (ongeveer 132 kilo) dat van het jongere 106 pond (ongeveer 53 kilo). Beiden spreken Russisch en hnn geestvermogens zjjn geheel normaal ontwikkeld. Zjj worden door hun moeder vergezeld. Onder den titel Vier souvereinen op een boeren wagen verhaalt de Biirger Zeitong het volgende avon- tuur op de laatste jagt van het hof bjj Hubertuastock. Nadat de »hooge" jagers de Scharfhaide hadden be- reikt, voelde Keizer Wilhelm pjjn aan zpn hals en j wilde te voet naar het slot terugkceren. De Koning i van baksen en de groothertog van Mecklenburg- Sth'.veiin vergezelden hem. Toen zjj halfverwege waren, ge elde de Keizer zich zoo vermoeid dat bjj het veidere van den togt verlangde te rjjden. Een landman. die naar Hubertusstock op weg was, reed met zpn wagon voorbp en verklaarde zich bereid de voetgangers op t; nemen. Onder weg vroeg lijjdoor nieuws gierigheid gedreven aan zpn nevenman wie deze was: Ik bde groothertog van Mecklenburgh", was het antwoord »Zoo zoo", zeide de boer ongeloovig; »en gp vroeg bjj daarop aan den tweeden. »Ik ben de KoniDg van Saksen." Komaanriep de boer nitlagebend over de grap, »en gjj dan?" »Ik ben de Keizer van het Duitsche Rjjk." »Nu beter kan het niet", zeide de voerroaD luid lagebend .maar dan moeten de heeren ook weten wie ik ben ik ben de schach van Perzie. Je ziet, ik ben net zoo veel als jelui." Thans was het de beurt der drie vorsten om te lagchen en zjj deden dit van ganseher harte. Maar de vrolpkheid van den boer was plotseling geweken toen zjjne medgezellen aan het slot waren afgestegen en bjj vernam dat zjj inderdaad diegenen waren wie zjj gezegd hadden te zpn JJelgie. Aan een te Belgen verschjjoond blad ontleend het Journal de Bruxelles een aantal bijzonderheden aan- rndo de geweldige gasontploffing van Donderdag in steenkolenmijn te Frameries, op een uur afstand van genoemde stad gelegen. Op de plaats des onheils waren 125 mjjnwerkera aan den arbeidvan wie er zich slechts drie ongedeerd uit de voeten konden maken. Een elftal werd zwaar gekwetst uit de mjjn gehaald en de overigen, 110 in getal, kwamen om het leven. Een groot aantal der ongclukkigen schpnen plotseling l gestikt te zpnvele aangezigten vertoonden geen spoor van ljjden, op sommige lag nog een glimlag. Anderen 1 waren op afgrjjscljjke wijze verminkt geworden daar i de ontploffing op verschillende plaatsen aanmerkelijke instortingen beeft veroorzaakt. De jammertooneelen I onder de toegesnelde moedersvrouwen en zusters broeders en kinderentoon do dooden en gekwetsten van lieverlede te voorschijn kwamen, moeten hartver scheurend geweest zpn. Eon onderzoek is onverwpld ingesteld. Daar de mpn con der bost geventileerde was, gelooft men algemeen dat de ramp aan onvoorzigtigheid is too to schrjjven, of aan eene onvcrhoedsche ontwik keling van mjjngas, dat met alle voorzorgsmaatregelen pleegt te spotten. Een later berigt stelt het aantal omgekomen op 122, van welke 111 op de plaats dood bleven, Vior werden nog vermist; van de gekwetsten zjjn nog twee bezweken en verkeoren vier in bedenke- Ijjken staat. Onder de omgekomenen zjjn ll vrouwen en jonge meisjes. Ook een aantal paarden zjjn gedood. In dezelfde mpn kwamon in 1848, oveneens door eeno gasontploffing, 96 on verleden jaar 9 personen om hot leven. Opmerkelijk is hot, dat van één enkel gezin do vader, de moeder cn vier kinderen het leven ver loren, zoodat or slechts ééno oude viouw over is, die hare beide eerste mannen door geljjk onheil verloor en wier derde onlangs is overleden. Jlcfccrlanfc. Mhlilolbiirg, 20 Dec. Onze steeds trouw op haar post zjjnde .Wcrkmansvorocuiging," bereidde gis teren weder een genocgeljjken en tevens leerzamen avond aan hare loden met tegenwoordige of toekom stige wederhelften. Op hare uitnoodigiDg had dr. F, P. J. Sihmacher Zijner, predikant alhier, zien nameljjk bereid verklaard, tot het houden eener volksvoordracht. De door hem ter bespreking gekozen onderwerpen getuig den van tact en bleken door velen zjjner hoorders ook zeer gewaardeerd te worden. Het eerste deel zjjner voordracht had ten onderwerp »do Geuzen," van Onno Zwier uan Harenhet twëcde gedeelte betrof een zeer menschkeurig betoog der waarheid dat, al is iemand nog zoo slecht, er licht toch nog iets van hem terecht komt. - 21 Dcc. We bezitten hier eon mooizeër mooi gasthuis, edoch evenals alle ondormaansche zaken beeft het ook zjjne gebroken. Verschillende klachten kwamen tor mjjner kennis die ik evenwel eerst wil onderzoeken alvorens ze aan dc publieke opinie ter beoordeeling over te geven. Eén feit heeft echter jl. Zaterdag plaats gehad dat van publieke bekendheid isnameljjk de ontvluchting van een daar verpleegd wordende krank zinnige, Eensdeels verraadt dit gebrek aan toezicht wat natuurljjk niet te pas komt, en anderdeels bewjjst het, dat de verzekering der vensters tewenscbenover laat. De man in quaestiehier woonachtigheeft een raam stnk geslagen en vervolgens middel weten te vinden om de jjzeren stavendaarvoor geplaatster uit te lichten. Door de verkregen opening werkte hp zich naar buiten en kwam, tot schrik van huisgenooten en buren onverwacht thuis. Weldra was de politie hem op de hielendoch het kostte haar heel wat moeite om in zjjne woning te komen. Hjj had de deur ge grendeld weigerde te openen en smeet verschillende voorwerpen nit het bovenraam op de hoofden der agenten en andere buiten staande personen. Eindeljjk gelukte het de deur open te trappen en maakte de politie zichna stevig verzet van den ongelukkigen man van hem meester. Een der agenten werd daarbjj begiftigd met een beet in een zjjner vingersdie hem aanvankeljjk veel pjjn deed, doch na goed uitgewasschen te zijn is gebleken niet van ernstigen aard te zpn. Thans bevindt bedoelde persoon zich weder in het gasthuis. G»oes», 19 Dec. In onzen gemeenteraad willen de 7,aken nog maar niet vlotten. Ofschoon de goedkeuring van Gedeputeerde Staten op de handeling met de Vlissingsche handelsbank nog niet gekomen is, hebben Burgemeester eb Wethouders toch de vraag gesteld hoe men de conversie met 1 Jan. tot stand brengen zal, wanneer die goedkeuring komt. Do discussie daar over onderscheidde' zich niet door bjjzondere hartelijk heid en deed scherp genoeg uitkomen dat het plan bjj i sommigen grooten weerzin had gevonden. Nu laat het zich wel bngrppen dat men niet gaarne een besluit uitvoert waarmede men zich volstrekt niet heeft ver- eenigd, maar de minderheid moet er tegen kunnen dat een ander andere gedachten heeft cn de uitvoerende magt heeft slechts de gegeven aanwjj?.ing te volgen, j Of die goedkeuring van Gedeputeerde Stoten zal ver- kregen worden Wjj zouden wel eens eene gissing durven wagen, doch willen liever den loop der zaken j afwachten. Over het algemeen laat de vriendschappeljjke toon in i den gemeenteraad wel wat te wenschen over. 'tls waar, men komt daar niet om prettig te keuvelen i maar ook de officieelo behandeling van algemeene zaken kan zich kenmerken door ecu toon van welwillendheid, die zooal niet bevorderljjk toch zeker niet in den weg staat aan hot gemeen overleg. 20 Doe. Wijlen de heer J. Fransen van de Putte in leven lid der Eerste Kamergedurende eene reeks j van jaren in deze gemeente woonachtigheeft steeds met zeer bjjzonderen jjver in onderscheidene betrek kingen al de korkeljjko belangen van de Herv. gemeente alhier behartigden telkens zp'nen goeden zin ook jegens j de armen te dezer plaats in de werken der meest on- hekrompen liefde betoond. Ofschoon hp nu in zjjne j laatste levensjaren te 's Heer-Arendskerke zich met der 1 woon gevestigd hadbleef hjj evenwel zeer gehecht j aan de Herv. gem. alhier, en legateerde dan ook bp testamentaire dispositie de som van 500 guld. aan onze diaconie-ar menwaardoor zjjne nagedachtenis dan ook i hier in zegeniDg blpft. Zaturdng jl, werd alhier geconstitueerd eene af- deeling der Vereeniging Volksonderwijs" en een be stuur gekozeD bestaande uit de heeren Mr. J. H. de Laat de Kanter Mr M. J. de Wilt HamerJ. I). v. d. i Bilt la MottheJ. J. Ochlman en Dr. H. Japiksr. j Bp de ingezetenen circuleert ter teekening een adres van dankbetuiging aan den heer Moeru, lid der Tweede Kamer, voor al hetgeen door hem is tot stand gebragt bjj de Staatsbegrooting in zake bet lager onderwijs. Aan de Ambachtsschool alhierwelke met January e. k. geopend wordt, is tot onderwpzer in het timmeren aangesteld de heer M. Hoogetteger. Met 6 j leerlingen van de Burger-avondschool zal het onderwjjs worden aangevangen. Zfer*Ilt5Bet>, 22 December. Tot leden van den geneeskundigen raad in Zeeland zjjn met 1 Jan. a. s. benoemd de heeren dr. J. M. Boomte Tholen on dr. J. Kosten de Brujjne, te Zie rikzee. Tot plaatsvervangende leden de heeren dr. J. P. Berdenis van Berlekom en dr. S. Dobbelaer de Wind te Middelburg, dr. N. J. F. Verschoor te Goes en G. A. de Looze te Zierikzee. Volgons bericht in de Nieuwe Bijdragenis do ontslagen hoofdonderwijzer J. H. Schnebbelie van Sas van Gentnaar het krankzinnigen gesticht te Delft vervoerd. De directeur van een kermistheater, G. Spriet, is door het kantongeregt te Schoonhoven veroordeeld tot eene geldboete van 5 en in de kostenwegens het doen verrigten van acrobatische kunsten door een meisje van 9 jarendat in zjjn dienst was. In den laatsten tpd zjjn in het noorden der pro vincie Groningenvooral onder Middelstemeenige paarden gestorven. De ziekte overvalt de dieren plotselingonder ver schijnselen van hevige koliekwaarbjj spoedig slapheid in het achterstel voorkomtzoodat zp neervallen en niet overeind kunnen komen. Deze toestand duurt ge- woonljjk kortzoodat zjj na 24 uur bezwjjken. Slechts enkelen herstellen. Als oorzaak meent men aan ver giftiging door cryptogamen op do voederstoffen te moeten gelooven hoewel dit nog niet is uitgemaakt later onderzoek zal dit moeten bevestigen. TELEGRAM. 'i# G^ruvonling©22 December. De Tweede Kamer heeft heden eerst behandeld de wjjziging van Hoofdstuk Oorlogals Credietwet, met het amendement dor Commissie van Rapporteursom eenige meerdere sommen ait te trekkendat door de Regering werd overgenomen bjj monde van den Minister van Justitiedie tevens verklaarde dat de Minister van Oorlog zpn ontelag aan den Koning reeds had aangeboden. Over do inrigting der Credietwet, in ver band met den algemeenen post voor de voltooping van het vestingstelselalsmede over de wenscheljjkheid om eeno Commissie tot uitvoering der vestingwet in het leven te roepenwerd korfelyk van gedachten ge wisseld. Ten slotte in art. 59behelzende de som tot voortzetting van reeds aangevangen en betalingen voor reeds aanbestede werkenuitgetrokken voor de helft, aaugeiioim'u met 41 tegen 25 stemmen en daar na bet geheele als kredietwet ingerigte budget van Oorlog imiigeiioineii met 56 tegen 12 stemmen. Na de aanneming der begrootingen voor Ommer- schans en Veenhuizen kwam in behandeling de nieuwe conclusie der Commissie over de Regeringa-inlichtingen nopens de aansluiting van de Rhpn- en Hollandscbe Spoorwegen te Rotterdam. Deze conclusie werd na korte discussie anngenomenwaarbjj de beer Idztrda de eenzelvigheid in strekking met de conclusie der vorige Commissie constateerde. Vervolgens werden aangenomen de onteigeningswet Leiden—Woerden zon der discussiemot algemeene stemmen en de onteige ning voor den spoorweg Rotterdam—Houten met 65 tegen 3 stemmen. De Kamer is daarna op refes gescheiden. De heeren v. d. Does, Rappard en v. Nispen, hebben hun ontslag genomen als leden der Kamer. Gemengde berlgten. De Burgemeenter van eene onzer voornaamste steden, I onlangs eene brug paeseerende, die hjj dagelijks langs moest om naar hot raadhuis te gaan, zag aldaar een jongen staan van 11 A 12 jaar met een geweldige vuile neus. «Jongen, snuit ie neus!", riep de Burgemeester den bengel toe. »Mjjnheerl", was het antwoord, »ik heb geen neusdoek." .Daar dan, haalt er een," zeide de Burgemeester, zjjn oog afwendende, gaf den kleinen deugniet een kwartje, en spoedde zich voort. Maar toen hjj des anderendaags diezelfde brug over ging telde hjj links en regts Tanga de leuningen 84 jongens met even zooveel vuile neuzen. Twee dames te Strienham gemeente Poortvlietworden aangera- debdes avonds niet naar het dorp te komen voor hunne oude vrjjers want die zullen zjj van de kersmis niet in de fuik krjjgen. Eene weduwe en eene jonge dochter to Herkingen moesten zich zoo gemeen niet aanstellen met schippers-knechts als zjj aan het schaat senrijden zjjn waarover de geheele gemeeute schande van spreekten dat men van zulke dames niet zou verwachten. Te Ooltgensplaat wordt een jongmensch aangeradenzoo dikwjjls in de stoof niet te komen want het dochtertje zou te verliefd op hem worden. Een Oude Tongsche trekvogel is te Melissant bitter teleur gesteld geworden, door aanrading van vriendinnen wegens den zoon van een metselaar. »Hóog ben ik geweestmaar laag ben ik gevallen zeide onlangs eene boerin te Aagtekerke. »Nu moet ik de melk duur gaan verkoopen, of ik worde nog lager." Een bouw man te Oude Tonge weet zich in vele zaken zoo in te dringen dat hp zich overal nog gehaat zal maken. Het ware beter dat hjj zich weder bp den kerkeraad kon indringendan bleef hjj nog zoo wat fatsoenlijk man Hjj Joop! den gebcelen dag tnaar op de kaai slenterenen koopt zelfs ledige flesschen op, dat niet mooi van hem staat. Iemand van het Ritthems-ge- zelschap wordt verzocht, zulke onwaarheden niet te vertellen van een persoon waar niets van te zeggen valtdaar hjj anders wel eens in moepelijkheden zou kunnen komen maar Als is een leugen nog zoo fel De waarheid achterhaalt ze wel.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1