BÓEREN-INSPAN, ALMANAKKEN 18 7 0, TELEGRAM. Z I E R I K Z E E, 3tob«rtcntiën. KENNISGEVING. MAATSCHAPPIJ „HITI KT AMICIilt." TENTOONSTELLING Portefeuille der Maatschappij Essen en Elzen TRONKEN IBIMMff®, Correspondentschappen ZIERIKZEE en THOLEN, Ruilen. NAAIMACHINES. Ruilen. J. de JONG ZIJLSTRA. I MliBBLIH Eene partij MEUBILAIRE- Openbare Verkooping IN LOSSING: RUHR KAGCHELK0LEN, HEDEN IN LOSSING: SCHAAL- EN MAATKOLEN, DAG-en WEEKBLADEN. A J. de LOOZE te Zierikzee Woonhuis, Schuur en Erve, KEN ZEEII GROOTHUI 9 PAARDEN, 20 stuks HOORNVEEenz. Uit de hand te koop: ïm LOGEMENT M HttliBEIlG, TE koop: Eene Melkkoe en 2 Kalvers, FINALE UITVERKOOP, HOUTWAREN, lnseote-poeder Yicat PRIJS 30 CENT. LEZENSWAARD. AGENTEN en BODEN Kleermakers-Knecht Een Leer jon gen Eene JUFFROUW eene bekwame Keukenmeid. eene KEUKENMEID guatua 1808 aan den prefect van Namen iuliehtiugen betreffende de nalatenschap gevraagd, blijkens eene verklaring van den heer gouverneur vau Namen van den 11 Maart 1848. Eenige erfgenamen kwamen werkeljjk op en pas seerden voliaagten voor de notarissen Delbeek en Buy- dens te Namenden 10 en 13 September 1808. Het Hollandsch gouvernement, de Oost-Indische Com pagnie opvolgende, heeft het echter niet dienstig ge vonden om aan de aanvragen der erven van Dubois te voldoen. Bjj eene beschikking van 28 Juljj 1848 antwoordde de Nederlandsche Minister van KoloniënA. R. Falck aan een dei erfgenamendie zich bjj verzoekschrift tot deze Excellentie had gewend»den adressant te kennen te geven dat de door hem overgelegde bewijs stukken voor de nalatenschap van Jacques Dubois niet voldoende zjjn om het volledig (authenthiek) bewya zpner aanspraken en regten op die belangrijke nalaten schap te leveren aangezien de persoon van Chains in zjjne betrekking van penningmeestergeen bewjjs of verklaring kon afgeven of oproeping aan do erfge namen kon rigten, >maar de Minister eindigt met den rekwestrant aan te sporen om verdere stappen voor hem en zjjne mede-erfgenamen te doen. Alzoo zegt het in de Fransche taal gesteld rapport, bljjkt het hiervoren opgesomde, dat omtrent het bestaan der erfenis geen twjjfel overblijft. Om ze te verkrijgen van hot Hollandsch gouvernementzal menmaar zeer handig (bien adroitement) zich moeten verschaften de uitspraakin deze zaak gegevenwaarvan de heer Chains van 7 December 1737 spreekt. Het Weekblad onthoudt zich van elke beschouwing over deze zaak. Den 12 October heeft de raad van justitie het appoio- tement verleend en den dag van regten bepaald op 24 December 1875. '0 Gravunhagn20 December. De Tweede Kamer heeft heden besloten de Suiker conventie en Suikerwetten te behandelen na het refea, zullende de Regeering uitstel vragen der ratificatie. De Motie van den heer A'ierstrasz tot opheffing der geheimhouding omtrent do Atchin-stukken is na be strijding op grond van het inconstitutionele door ver schillende sprekers en door de Regeering, die verklaarde dat die opheffing thans in 's lands belang niet wen- scheljjk wasdoor den voorsteller ingetrokkeo. Bjj de algemeene beraadslagingen over Hoofdstuk Koloniënhebben de heeren Insinger en Niertlrasz,do politiek van den Minister bestreden terwjjl de heeren van de Putte en Mackay daarentegen diens beleid hebben toegejuicht. De begrootingen van Curasao en Suriname werden aiuigenomen waarna het geheele Hoofdstuk Koloniën werd nnngi'iiomeu met 56 tegen 3 stemmen. BurgerlVI'£e Stn»»«l to Zlerllr/ee. sibobïk: 9 Dec. Een zoon van C. Denrloo en J. M. Boogaard. 11 dito. Een zoon van A. van den Berge en E. Hcgerhejjde. 13 dito. Eene dochter van 8. Admi raal en W. Dietz. overleden: 12 Dec. J. Versepntoud 42 j.wettig gescheiden echtgenoot van C. Planting. G. A. Padmos, oud 8 m., z. M. van der Haveoud 56 j.man van A. van Djjk. 13 dito. A. van dor Jagt, oud bjjna 67 j., man van C. Schilling. W. Viergever, oud 61 j. weduwn. 14 dito. M Bibbeson, oud 91 j, weduwe van J. Blom. M. Berrevoots, oud 2 m., d. 15 dito. J. Verseput, oud 60 j., man van J. Hanse DE DIENST DEU STOOMBOOT zal in plaats van 22 dezer op December 1875 worden GESTAAKT. Van ZIERIKZEE Woensdag 33 S,— u. ROTTERDAM X>oii«ler«li*|r 33 ÏO,— De Directeur, A. van GASTEL. 9 Söjurlge Kol»tvereeniglng van K. BIJKERK en H. E. de VLIEGER. Burgh, 18 December 1875. Hunne dankbare kinderen. 1 M Bevallen van eene Dool» tor, J. M. van WICHEM, geb. Jacobi. Beverwijk, 17 December 1875 Heden overleed na eene kortstondige ziekte te Rotterdam onze geliefde eenige zoon FREDERIK JACOB, in den ouderdom van 19 jaar en 10 maanden. B. BIRKENFELD, ColijnsplaaT, Geneesheer. 11 December 1875. T. BIRKENFELD, Olree. Algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden. Voor de vele bewijzen van deelneming, onder vonden gedurende het Inden en sterven van mjjn ge liefden echtgenoot MARTNU8 van der HAVE, betuig ik, ook namens de kinderen en familie, mjjn lior- tolyUoi» (lnnlr. Zierikzee, Wed. M. van der HAVE, 20 December 1875. geb. van Dijk. HET BESTUUR DER ZONDAGSCHOOL „Laat de kinderkens tot mij komen" verwittigt de ingezetenen bjj dezen dat het HERS- FEEST zal worden gevierd op Zaterdag S5 December n. h. des avonds ten vjjf ure in het schoollokaal; toeganghaarten it 10 cents verkrjjgbaar bjj den Penningmeester C. BOUTERSE, welke zich heeft belast met de ontvangst van Kersge schenken, om aan die jengdige kleinen uit te reiken. Joh. 15 8a. Het Bestuur voornoemd, H. OKKERSE H.Pz., Voorzitter. De BURGEMEESTER van Eikerzee en Ellcmeet brengt ter kennis van de ingezetenen dier gemeenten dat zich, even als het vorige jaar, COMMISSIEN heb ben gevormd om aan de huizon der ingezetenen eene INZAMELING van GIFTEN te houden, ten einde daaruit op Nieuwjaarsdag eene buiten gewone t*e«l©«.*li**ttf te doen aan armen en hulpbehoevenden. Hjj noodigt ieder uit, door ruime «rifton de Commissiën in hare pogingen te schragen om de waarljjk behooftigen een genotvollen Nieuwjaarsdag te kunnen verschaften en v©ra5o«*I<t rlrSngciul op dien dag tjreiie aalmoezen uit te reiken aan hen, die onder voorwendsel van nieuwjaorwenschen, aan de huizen komen bedelen. Elkerzer en Ellemeet, 20 December 1875. De Burgemeester voornoemd, J. M. de GLOPPER. der Dondordatf 33 tot en met MannilHtr December 187 5, in de teekenzaal der H. B. SCHOOL. LEDEN der Vereeniging tot bbvordebing van B. K. met hunne Dames vrij toegang. Toegangprjjs voor het pul)liel< 0.50pp.Zondag (26°) f 0,32?pp. Donderdag 13 u. alléén voor de L<»«l©n en hunne Dames's avonds 7 ure en verv. put>liol£.) De Notaris J. M. B O U VINzal op Woensdag den 39 December 1875 's voormiddags ten half elf oreonder Oot- terlandaan den Zanddjjkpubliek presenteren te verkoopen EEN PARTIJ met daarop staanden HAK ter roevjiug, toe- behoorende aan de Diaconie-Armen der gemeente Oos- Ierland. neemt GELDEN in bewaring drie PROCENT. tegen opzegging van drie dagen en vergoeding van rente thans Zij belast zich tevens met het verstrekken van GELD op soliede etlecteii tegen eene berekend a l/t proeont boven het promesse disconto der Nederlandsche Bank- thans Sl/3 t geheele of gedeeltelijke AFLOSSING van niet minder dan ÏOO ter keuze van den geldnemer. Omtrent het verleenen van CREDIET kan men inlichtingen bekomen ten kantore van rente Vo O. van der VLIET, Dz. Jl»r. S. O. de C ASEM «ROOT. 3 Aan bezitters van slechte of verouderd systeem NAAIMACHINES, bied ik degelegen- C 3 beid aan tot RUILING voor eene ECHTE SINGER MACHINEmet soliede c 3 garantie en onderricht. SINGER'S Agente De Deurwaarder J. B E T H E zal op Woen»dag den 33 December 1875des voormiddags ten tien ureover het gebouw der voormalige Baak van Leening te Zierikzee, in het openbaar verkoopen: Kon** party zoo goed nis nieuwe bestaande in PLANKEN BALKENSCHRAGEN ANKERS, BLOEMTRAPPENp. m. 10,000 goede METSELSTEEN EN; TEGELS, groote GLASRUITEN; voorts 2 CALOR1FËRES met ongeveer 30 el nieuwe BUIZEN, eenige Pluntbooinen en eindeljjk EENE PART IJ on WIN It KLGKR EEDSCHAPPKN, waaronder KASTEN, TAFELS, STOELEN, HANG- en andere KLOKKEN, GLAS- AARDEWERK, WINKEL- BAKKEN KOFFIJMOLEN en meer andere goederen. Tc bezigtigen op den dag der verkoopingdes morgens ten 9 ure. Do Notaris J. van der BENT, zal ten ver zoeke van de Erven JAN FONDSE op DiuHdag do»» 98 December1875 des namiddags ten 2 ureop de Hofstede van den beer K. HANE GAST te Brouwershavenpubliek ver koopen cn andere Hoerende Goederen, waaronder: een VEEREN BED met toebebooren eon mahoniehouten SECRETAIRE met marmeren STEEN, STOELEN, KOPER-, IJZER-, BLIK-, GLAS- en AAR DEWERK enz. op Dondcrdiig 30 Dccetnbcr 1875, des voormiddags elf urein de herberg by L. Wou- TER3E te Kapclle, van eon PUIKK GROVE voor rekening van MOOLEN «TJRGH Ac C.° EERSTE KWALITEIT ENGELSCHE voor rekening van W. BAARS te Zierikzee. Plaatsing van Adcerlenliën IN BINNEN- EN BUITENLANDSCHE A. C. I>E MOOIJ Boekhandelaar. De ondergeteekende maakt bjj deze bekend dat zjjne VERLOTING den 18n dezer heeft plaats gehad in de herberg van D. van Bloois te Dreischor en de PRIJZEN zjjn gevallen op de volgende nommers. late Loterjj op No. 123, 115, 43, 106, 79, 66. 60, 112, 124. 37. 85, 126, 93, 34, 80, 5 en 52. En in de 2de op No. 77, 125, 27, 118, 30, 123, 116, 88, 92, 117, 119, 122, 91, 93, 43, 68, 114. J. van BEZOOIJEN. IN DEN BOEKWINKEL VAN zjjn to bekomen: In eiken boekwinkel te bekomen: zjjndo Broodbakkerij en Winkel-Affaire, staando on gelegon op een dor beste standen van de gemeento Knpelleop den dorpc aldaar, aankomende den cerzamon F. STLVENSE aldaar. Informatiën bij laatstgemelde, benevens bjj de Heeren Mr. van DAM en van den BUSSCHE te Goes. Op Woensdag 23 Februarij 1876, des morgens te 9'/, uren, in de gemeente 's Heer-Arendskerkeop do hofstede be woond door A. REMIJN, zal de Notaris Mr. LIEBERT, ten verzoeke van denzelven A. REMIJN, in bet openbaar verkoopen waaronder: Nader bjj biljetten te adverteren. met STALLING, UITSPANNING en SCHUUR» «eer geschikt ook voor eene Boor- «lorU, staande en gelegen op een der dorpen in Zuid- Beveland. Adres met franco brieven onder letter J. bjj de Uitgevers dezes. bjj C. den BOER, in de Kooiweg bjj Zierikzee. tofren liooge Icortinar» A lfontiint. Door vertrek naar eldersvan af heden te bekomen onderscheidene soorten van zoowel oud als nioaw, op onderscheidene diktens en lengton8alsmede onderscheidene soorten SPIJ KERS JALOUSIELATTENeen MANGEL,KELDER- WTNDERS, KRAANZAGEN, HANDBOOM, KIEZE- TREKKER, SCHAAFBANKEN, een LOGLIJN van ongeveer 110 vademen lengte, LICHTKOZIJNEN DEURKOZIJNENRAMEN DEURENBRAND HOUT enz.te veel om te noemenbjj J. van der VELDE, Jz., zlerlk7.ee, Mr. Timmerman, 20 December 1875. in de Lange Sint-Jansstraat. VEEHOUDERS! HET is een zeker en onschadelijk middel om uwe dieren van ougedierte te bevrjjden het toenemend gebruik pleit voor de deugdzaamheid, ik beveel het u byzonder aan, en geef het geld terug als het niet voldoet, te bekomen bjj A. C. DAGEVOS, Zierikzee, Meelstrant. J. P. van der DOES, verkoopbuis, Goes. Verschil lende soorten van voon waaronder zijn van 382 pnginas druks, gebonden in gepreste carlonnen bandjes of pergamenl, naar verkiezing. I IV IIOUDï Gewone Kalender. Officiè'ele opgaven van Ker missen Jaar-, Paarden- en Veemarkten in Zeeland enz. Watergetijden. Specieboek. Benaming der Maten en Gewichten. Herschell's Weérwjjzor, met een overzicht van hetgeen elke maand voor den Tuinier en Warmoezier te verrichten valt. Tarief van bot Vuur-, Ton- en BakengeldTarief van bot Zegel, enz. MENGELWUBK Naar het leven, door W. N. Peijpbrs met plaatjes aan den l\aard. Niet ongeneesbaar. De beste keus. Anecdoten. Eene vriendin. Vertellingen en Fabelen in dichtmaat door L. A. S. Brulfer De grijsaard en de jongelingen. Achter op dc justitie- wagen. Gekrenkt vertrouwen. Do trap der jeugd. De raaf en de vos. Tveederlei glazen. Do wolf en de bond. Blijmoedig leven. Mejufvrouw Tip, groot 32 bladzjjden. Levensbeelden door W. N. Peijpers met plaatjesMoederzorgen. Schoolgaan. Het beeld des levens: De jeugd. Do ouderdom. Vliegen vangen. Een Bnitentje gekocht. Zonder hart. Zangstukjes cn Doolhof door L. A. S. Brulfer, als: Mjjn huis. Na regen komt zonneschjjn. Zomerlied. Winterzang. Regt door zee. Doolhof. Jo van den Bosehwachter. De Remplayant, of het leven van Willem Rossier. Mjjn courantenjongen. Vrienden. Hot Erfdeel. Raadsels en Charaden. Verjaar dagen van bet Vorstelijk huis. Korte Kronjjk beginnende met 1849. Dames en Heerendaar ik de gewoonte heb de on gevraagde getuigschriften te plaatsen zooals ik zo ont vang zoo ware het onverstandig indien ik van den roem mjjner preperaten geen melding maakte. 380 Getuigschriften ontvangen van HH. Doctoren en Particulieren wegens bergroei van Hoofd haar. Mjjnheerge kunt gerust aan het Publiek melden dat het boter is uw prfeparaal (Amorican-Hulm) aan te wenden dan een pruik te dragen. Een ieder ten mjjnentweet dat ik gedurende 8 jaren een pruik gedragen heb. Ik maak er geen geheim van om ieder te overtuigen dat ik door u genezen ben van mjjne kaalhoofdigheiddus alle respect voor uwe vinding noem ik mjj te IJoogeveen 1875. UEd. Dw. Dienaar, (Prov. Drenthe.) (Geteekend) J. de VRIES1. Uitval vau Haai*, Boos «f Sel»il- Tors, dun Haar, kale Plekken,pijn in de SehedelhukT Haarworm vroeg tijdig afrijs worden al deze onaangenaam heden worden verbannen door de Amerienn- I tul ui. Binnen korteD tijd verkrjjgt de behaarde Huid baar vorige groeikracht weder. Franco aanvraag a 2 de Flacon (gemakshalve 42 Blauwe Postzegels of Postwisselalsook op Rembours) by THEOPHILEKerkstraat by de Vyzelstraat238 te Amsterdam. Boor oen Dilettant Vagebond. In dit boek heeft men niet te doen met zoogenaamde verborgenheden door den eersten den bosten brood- Bcbryver uit den duim gezogenmaar met werkelijk bestaande toestandendoor den Schrijver reporter van een der groote Amerikaansche bladen in ver schillende vermommingen waargenomen en op hoogst boeyende wjjze ingekleed. De prijs voor 234 bladz. druks is Blechts ƒ1,60. Het Amerikaansche boek kost ongeveer tiiuunnnl zooveel. Voor het uitvallen van holle tanden, l is er geen werkzamer en beter middel dan de TAND- I PLOMBE van den kk. Hoftandarts Dr. J. G. P O P P, te Wtenen, Stadt, Bognerstraat n°. 2, welke ieder zich zei ven zeer gemakkelijk en zonder pjjn in den bollen tand brengen kan, die zich dan vaat met het overschot van den tand en het tandvleesch verbindt, den tand voor verdere verwoesting beschermt en de pijn stilt. ANATHEHIN MONDWATER j van Dr. J. G. P O P P, kk. Hoftandarts te Weenen i Stadt, Bognergasse n°. 2, in flacons van f 1,75, is het beste middel tegen rheumatische Tandpijn, tegen ont steking, gezwellen en zwerenbet lost aen aanwezigen Tandsteen op en belet dat er nieuwe gevormd wordt, maakt losse Tanden weder vast door versterking van het Tandvleesch en terwjjl het de Tanden en het Tandvleesch van alle schaaeljjke stoffen reinigt, deelt het den mond eenen aangenamen smaak mede, en doet reeds zeer spoedig den kwaden reuk verdwynen. Dr J. G. POPP's PLANTAARDIG TANDPOEDER reinigt de Tanden dermate, dat door zjjn dagelyksch I gebruik niet alleen de gewoonlyk zoo lastige Tandsteen verwyderd wordt, maar ook de glazuur der Tanden altjjd schoon wordt. ANATHEHIN TANDPASTA, van Dr. J. G. POPP, kk. Hoftandarts. Dit preparaat bevordert de frischheid van den adem i en dient daarenboven nog om aan de Tanden een ver- l blindend wit aanzien te geven, bet bederf er van te beletten en tevens om het Tandvleesch te versterken Verkrijgbaar te Zierikzee by M. S. POLAK, Drogist Nieuwe Haven wjjk Cno. 203te Middelburg bij i W. P. van de KAMERApoth.te Vlissingen by .T. GASILLEte Goes bjj J. P. van der DOESte Bergen-op-Zoom bij P. F. APPELBOOMApoth.te Breda by A. P. JANSENte Rosendaal by M. D. van LEEUWEN te Rotterdam bij T. van SANTENKOLFF, I Apoth. en A. SCHIPPEREIJN Co., Verkoophuis; te Amsterdam by F. v. WINDHEIM Co., Verkoopbuis. I GEVRAAGD tegen HOOGE PROVISIE. Solide personen adresseren zich met opgave van refe- rentien franco letter Z. aan den Boekhandelaar C. MORKS Jz te Dordrecht. BENOODIGD met aanstaande MEI bjj M. van OOSTEN te Yerseke een RROODB AKKERS-KN ECHT of an»ilcoin<*n<lc, zedelijk van gedrag. Adres met franco brieven, doch liefst in persoon. WORDT GEVRAAGD tegen MAART aanstaande TWEE BEKWAME Heeren- Kleêrmakersknechls van de P. G., bij G. M. den HERDER te Kruiningen. Brieven franco, liefst in persoon. GEVHA AGD tegon hoog loon EEN BEKWAME met FEBRUARIJ of IIALF MAART, by R. KOR- TEWEG te Klvndert. benoodigdniet beneden de 14 jaren, P. G.bjj BOUDE WIJN NIEUWEN HUIZE, Molenaar te Ellewoulsdijk. Brieven franco. (geen dame) wordt GEVRAAGD in eene drukke huishouding op een groot dorp tegenover Dordrecht, om de vrouw des huizes behulpzaam te zjjn en ge schiktheid bezit met kinderen om te gaan, van goede getuigen voorzien. Mot franco brieven adresseere men zich onder letter E aan het Postkantoor te Zwijndrecht. BENOODIGD bjj de dames de CRANE, Met MEI aanstaande tevens huiswerk kunnende verrichten, benoodigd by Mevr. MULOCK HOUWER—Van Andel, PoBtstraat. Met MEI eene K E U K E N M EI D benoodigd bjj Mevrouw BOUVIN. Wordt gevraagd tegen FEBRUARI Eene fltiiUe DIENSTBODE, van de P. G. Te bevragen bjj den Boekhandelaar A. M. E. van DISHOECK. TERSTOND een MEISJE benoodigd bjj Mevrouw de BRUIJNE, Mulock Houwer. Met MEI aanstaande eene BOEREN- DIENSTMEID benoodigdbjj D. A. LABRIJN te Nieuwerkerk in Duiveland. Uitgevers: DE LOOZE Ac WA ALE. Snelpersdrukken) van OCHTMANP1ETERSE VAN DISHOECK. Mseletrant B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2