ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5651 52SU,Jaarg. Dingsdag 21 December 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIÊN 10 Cts. per regel, kunnen niterljjk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Nieuwstijdingen. SJmctifea Den 24eu der vorige maand stierf to New-York de rjjkete man der Vereenigde StatenWilliam Astor. Zgn vermogen wordt geschat op meei dan 100,000,000 dollars. De heer Astor werd geboren en ontving zgne opvoeding te Heidelberg. Hjj laat twee zoons entwee dochters nadus 25,000,000 dollars voor elk. - Brigbam Young, de Mormonen-koning, is weder op vrije voeten gesteld. Ten slotte heeft de regtbank de 17e vrouw van Young niet als zgn wettige echt- genoote erkend en kan zg dus geen aanspraak maken op onderhoud. Men weet, dat Young vroeger ver oordeeld was geworden haar dat te verstrekken. (Sngtlaitfc. 18 Dec. Lord Devoy heeft to Edinburgh een rede gehouden, waarin bjj o. a. zei de»Ik geloof nietdat het jaar '76 de oplossing van de Oostersche kwestie zal zien, want al do Regeringen, die er meer bijzonder in betrokken zgnschijnen geneigd tot ge matigdheid in elk geval is de kwestie rgk aan moei- jelgkheden voor allen de aankoop van de aandeelen der Suez-kanaalmaatschappjj zou volstrekt niet eerljjk zijn, indien deze de ten onregto daaraan toegeschreven beteekenis had van een protectoraat van Egypte. Wjj hebben zekerheid gekregen voor het verkoer met Indië en ik ben zoo gelukkig te geloovondat er in het buitenland weinig van de jalouzie bestaat, die door sommigen is voorspeld. Krankzinnigen, of die er voor schijnen te moeten doorgaan rigten in Engeland slagting op slagting aan. Een patient in het hospitaal te Norwich heeftzonder eenige aanleidingaan vier knapen met een tang de hersenti ingeslagenen een zestienjarig kindermeisje heeft twee kinderen in een put doen verdrinken louter volgens hare bekentenisomdat zjj >hct niet laten kon. De «Northern Whig" deelt mee, dat eenige da gen geleden te Todera een buitengewoon zeemonster is gezien. De beschrijving or van is als volgtzjjn hoofd on nek geljj ken op dat van een paard en zjjn roodachtig van kleurhjj heeft korte ronde ooren on golvende manen het bezit een gewei als een hert en glinsterendedoordringende oogen. Toen men het van gen wildeverwjjderde het zich plotseling en plofte in 't water met zoo'n geweld dat het den mandie op een rots 40 voet boven 't water stondin het nat dompelde; 30 k 40 minuten bleef het in 't gezicht, hief zjjn reusachtig ligchaam gedeeltelijk uit het water, zoodat men zien kon dat het een staart als een schildpad, twee groote vinnen aan de schouders en twee vette kwabben aan de borst had. De laatste schudden bjj elke bewegingdie het monster maakte. 23uÜsritl«n&. Dc ontploffing te Hrcmcrlmvcn, De booswicht Thomas, de oorzaak van het vreeseljjk ongeluk to Bremerhaven ia Donderdag-namiddag door den dood aan de handen der justitie onttrokken en heeft reeds voor don oppersten Regter rekenschap af gelegd. Do laatste bjjzonderhodenwelke opzigtens hem be kend werden zjjndat hjj William King Thomson heet en in 1840 to Brooklyn, bjj New-York, geboren werd. Vroeger vaarde hjj als kapitein aan boord van het Amorikaansche schip Old Dominion, en veranderde zjjn naam in dien van Thomaswjjl hjj vervolgd word wegens bot verbreken der blokkadetjjdens den Ame- rikaan8chen oorlog. Tusschen 1866 en '70 is hjj reeds te Dresden geweest. Ongeveer 6 maanden geleden keerde hjj er terug en vestigde zich in het naburige Strehlenwaar hjj senjjn- baar geene zaken deed. Hjj kocht zelf de ontplofbare stof of het dynamiet geweest iaweet men nog niet en het vatwaarin zjj zich bevondmaakte hjj ge reed in een koetshuis in bet volkrjjkstc gedeelte dor stad. De politie heeft daar een nauwkeurig onderzoek ingesteld doch zonder gevolg Jn do laatste 6 weken was Thomas veel op reis; in dien tjjd bevond hjj zich ook te Liverpoolnaar men verondersteld met het doel om poolshoogte te nemen of zjjn misdadig plan daar kon worden ten uitvoer gelegd. In zjjn bezit zjjn eenige in het En- gelscb geschreven brieven van zjjne vrouw gevonden waarinvolgons de Wener Zeitungenkele zinsneden voorkomen die op eene voorgenomen misdaad schijnen to doelen. Het uurwerkdat de ontploffing moest veroorzaken, werd in Duitschland vervaardigdhet was zóó inge richt dat het na verloop van 8 dagen uiteen moest springen. Aangaande medepligtigen heeft Thomas hoe genaamd geene raededeelingen gedaan. Reeds 80 personen zjjn thans ten gevolge der ramp niet meer onder de levendenterwjjl men vreest dat van de overige slachtoffers circa 100 in getal nog menigeen bezwjjken zal. Voor de behoeftigeD onder hen zijn te Bremerhaven inschrijvingen geopenddie al spoedig eene som van 30,000 M. haddeu opgebragt. Uerltf", 17 Dec. Het bevestigt zich, dat Rusland aan de mogoodbeden heeft kennis gegeven van zjjno toetreding tot de Oostenrjjbsche voorstellen betreffende Turkjje. Volgens de Petersburgsche Golonbeeft de Sultan een besluit geteekend tot uitgifte van gouvernements papier, ten bedrage van 7,500,000 p. st. per jaar, tegen eene jaarljjksche rente van 3 pCt. De uitgifte is toe gestaan voor een tjjdvak van vjjf jaren. Eenige dagen geleden nam men te Dresden een merkwaardig natuurverschjjnsel waar. Bjj een koude zoo bevig als daar slechts zelden was waargenomen heeft het gedurende geruimen tjjd zeer sterk geweer- licht terwjjl de luoht zwaar bewolkt was. Gedurende den geheelen dag was de zon bloedrood en bragt een ongekend lichteffect teweeg. Bjj Leipzig hebben ligte aardschuddingen plaats gehad. £l«torrlanï> 30«lgie. Brussel, 16 Dec. In de steonkolenmjinen van Puits la Cour te Frameries, in Henegouwen, heeft een geweldige ontploffing plaats gehadmen meentdat 110 man gedood en 11 gekwetst zjjn. Een zestigtal werklieden bevinden zich nog in de mijnschacht; men hoort de ongelukkigen om hulp schreeuwen. De Brusselsche regtbank heeft Vrjjdag uitspraak gedaan in de zaak betreffende de valsche papieren welke gebruikt werden om dienst te nemen bjj het Noderlandsch-Iodische leger te Atchin. Wautier ad junct-commissaris van politie Michauxex-adjunct- commissaris van politieen Arsène Despick handels agent zijn ieder tot eeD jaar gevangenisstraf, bovendien de beide eerstgenoemden met 50de derde met 100 francs boete veroordeeld. Thans wordt voor een dergeljjke zaak een handels agent te Lokeren in Belgiëvervolgd. Gr» venting-** 18 Dec. De Eerste Katner der Staten-Generaal is bijeengeroepen tegen Maandag avond 27 December. Mi*l<loll>uirg18 Dec. Hadden wjj in de maand Juni dezes jaars niet het genoegen gehad dat in onze gemeente do algemeene vergadering der «Vereeniging van officieren der schutterijen in Nederland" geboudon isvermocdeljjk of bjjna zeker zou gisteren avond de heer Jeekel uit Leerdam niet voor de leden der Middel- burgache afdeeling van de «Vereeniging voor fabriek en handwerksnjjverheid" zjjn opgetreden. Als lid van eerstgenoemde verconigiug gaf hjj desfjjds nameljjk zjjn woord om in laatstgenoemde eene voordracht te komen houden over de hier te lande door zjjne firma geëxploiteerde nieuwe uitvinding hel hardglas. En toen nu gisteren avond vele leden der Njjverbeids vereeui- S'og met hunne dames en onderscheidene andere be- ngstellenden wien tegen betaling van 50 cent toegang was verleend in het Schuttershof vereenigd wareu bekende de heer Jeekel met de hem eigeno rondbor stigheid dat hjjindien hjj in Juni niet beloofd had te zullen komen hjj zekeruithoofde.zgner vole bezig heden niet gekomen zou zjj'u. Maar nu was hjj %r ongetwjjfeld tot genoegen van allen die hem hoorden. Hg begon met een overzicht der geschiedenis van het Ïlas in het algemeen en zjjne fubrikatie Dit deel wam mg voor het minst belangrijk te zjjnzoowel omdat het weinig nieuws bevatte, als omdat het weinig aanspraak op volledigheid mocht maken. Bljjkbaar klom dan ook de belangstelling toen hjj aan het hoofd deel zjjner rede kwamde fabricage van het hardglas, door pioeven gestaafd, 't Bleek ook hierdat er niets nieuws onder de zon iszelfs al hecht men niet aan 't verhaal dat een slaaf, die ook een middel gevonden had om glas hard en buigzaam te maken op last van keizer Tiberius onthoofd werdomdat deze bang was dat de nieuwe uitvinding de bestaande industrie ver dringen zouHardglas was echter reeds lang bekend, maar zonder nut, want bet waren niets dan stukken. Een vièrtal jaren geleden begon echter een vermogend grondeigenaar uit Richemond in Frankqjk, de heer do la Bastieproeven met de vervaardiging van hard glas te nemen en langzamerhand bracht hjj het zoover, dat bjj zjjne bevinding voldoende achtte om de industrie in de voordeelen daarvan te doen deeien. De deugde- Ijjkheid zjjner prooven werd onderzocht en ten volle erkend door drie Duitscbe deskundigen (en niemand zal de Duitscher wel van voorliefdo voor den Fransch- man verdenken 1) waaronder zich ook du bekende beer Siemens, de voorstander der lijkverbrandingbevond. Do wetenschap had uitspraak gedaan ten gunste der nieuwe vinding. Onderzoek volgdo op onderzoek, tot ook de firma, waarvan do heer Jeekel deel uitmaakt, na zich van de deugdeljjkhoid overtuigd te hebben en na bot overwinnen vun eenige bezwaren (vooral gelegen in het gemis van octrooi-bescherming hier te lande)zich het recht kocht om in Nederland eene fabriek van hardglas op te richten. Die fabriek is op dit oogenblik natuurlgk nog een kind in de wieg enuaar do spreker terecht opmerktehet zou dwaas heid zjjn te verlangon dat de van het hardglas gekoes terde gunstige verwachtingen zoo maar dadeljik ton volle bevredigd werdenwaar de tegenwoordige aoogte der glas industrie eerst na bjjna vier duizena jaren is bereikt. Op dit oogenblik worden nog maar alleen bobóches fabriekmatig gomaakt, maar do volgende week zullen een drietal ovens gereed zjjnen dan zal mot het fabriceeren van andero voorwerpen kunnen begonnen worden. Niet minder dwaas is de meening van hendie wanen dat hardglas ton cenenmnle onbreekbaar zon zjjn, en in die meening proefnemingen verrichten die aan bet dolzinnige grenzen. Maar het hardglas is voor het ge bruik wnartoo het bestemd ia eon niet genoeg te waar- deeren uivinding. Dit werd niet alleen met de genoemde bobëchesmaar met verschillende uit de bnnct vervaar digde voorwerpen onomstootelük bewezenon zoodra de thans bestaande smjjtwoeue van kleine en groote kinderen wat bedaard zal zjjn, zal ieder zich daarvan kunnen overtuigen met bordjeBschotels glasruiten, dakbedekking broeikastglazen enz. Vermoedeljjk zal hot bewjjs ook geloverd worden op de tentoonstelling te Philadelphiao. a. mot een glazen vloerwaarop andere hardglazen voorwerpon zullon geëtaleerd worden. De vertoonde gemarmerdo glazen platen gaven een staaltje te zien van de vlucht die de nieuwe industrie metterfcjjd nemen kan en zal. Lampenglazen springen niet't werd aangetoondzelfs niet in regensneeuw en wind dit werd verzekerd. Hagelslag is "voor glas bedekking niet meer te vreezen, want deze laatste kan hagelsteencn van 2 hectogrammen weerstaan 1 Schotels, borden en pannen zullon op het heetste vuur niet springen. Niet alleen huis en keukenmaar ook de scheepvaart zal profit trekken van do nieuwe uitvin ding (waarvan het geheim alleen gelegen is in de ver booging van temperatuur van hot gewone glas tot des vereischtcn graad en de afkoeling in een bad van plant aardige en dierljjke vetten), daar do firma van den spreker in onderhandeling is met het departement van marine tot het nemen van prooven om do dikke patent glazen en de patrjjspoorton in de schepen door glazen van hardglas te vervangenwaardoor meer licht en dus meer »levcn" verkregen zou worden. 'k Zou vrcezen te uitvoerig te worden indien ik ver schillende andere bijzonderhedendoor den spreker medegedeeld hier releveerde. Ik eindig daarom met den wensch dat ook de lozers van uw blad zich allen persoonljjk eenmaal mogen overtuigen van de gegrond heid van het applaus waarmede de heer Jeekel aan het slot zjjner voordracht alhier gehuldigd werd. In plaats der beide compagnieën van Vlissingen, die met 1 Mei naar Neuzen zouden vertrekken gaan de tweede en derde compagnieën van het tweed© ba taljon uit Bergen-op-Zoom daarheen. To VJissingen komen twee bataljons. - Z. M. heeft benoemd tot regter in de ammdisse- ments-regtbank te Middelburg mr. E. P. Schor er thans substituut-griffier bjj het Provinciaal Geregtsbof in Zeeland. Goom, 16 Dec. Do conversie met de Vlissingsche Handelsbank was in de raadsvergadering van gisteren avond op nieuw bet onderwerp van beraadslaging. De meerderheid had in de vorige zitting beslotendat de conversie met 1 Januarjj 1876 zou in werking treden, doch nu is geblekendat volgons de plannen der gcld- Iceningen die door de conversie zouden wovden gedelgd, met September bjj loting moet bepaald worden welke aandeelen met I Januari} daaraanvolgende zullen worden afgelost. Burg. en Wcth. stelden de vraag, of men terwjjl half December nog geen goedkeuring van Ged Staten was verkregen, de obligatiehouders dier geldleeningen zou kunnen verpligten, don len Januarjj huu gestorte gelden terug te nemenen voorts hoe gehandeld moest wordenwanneer de goedkeuring vóór het einde des jaars niet was verleend. Geen der leden wist een definitief antwoord op die vraag te geven en ten slotte werd goedgevonden de zaak aan te hou den totdat het berigt der goedkeuring van de conversie zou ontvangen zjjn. De zaak is we) der overweging waardig daar het toch niet wel aangaat de crediteuren opslag te noodzaken hun gelden te ontvangenzonder dat dezen daarvoor welligt op eens een ander emplooi weten. De heer J. A. Kolpa thans leeraar aan de R.-Cath. Hoogere Burgerschool te Amsterdamheeft bedankt voor de benoeming te Goes, omdat hp slechts voor- loopig voor een jaar benoemd was Zïotrilfseoo, 20 Dec. Men schrgft oas uit 'sHage: •Niettegenstaande jaarlijks meer geld voor het leger en de defensie wordt uitgegevenbluft de toesjtaud van onze landsverdediging zeer slechtde begrootingen voor Oorlog stjjgen met ieder jaar en die voor 1876 bedraagt ruim 24 millioen gulden. »Wat mag toch wol de reden zjjn, dat, niettegen staande do jaarlgks hoogere uitgaveu de zaak toch slecht bljjft? Een afdoend antwoord op deze vraag te geveD is voor mjj Diet inogeljjk, doch als ééne dier redenen noem ikdat mon het er op scbjjnt toe te leggen oio iemand lot Minister van Oorlog te benoe men die volgens het gevoolen van deskundigen on geschikt is voor zjjne taak. >De tegenwoordige Ministerde heer Enderlein toonde bjj «Ie verdediging zjjner begrooting, dat hjj geheel oubckwaam is om zjjne bedoeling uit te drukken. Hoewel het niet te verlangen isdat een Minister van Oorlog welsprekend zjjzoo behoort hjj toch in staat te wezen om een duideljjk antwoord op eene vraag te geveD. Uit den mond van dezen Minister stroomde op de eenvoudigste vraag een vloed van onzamenlinn- gende woordenzonder slot of zinen ik kan mjj dan ook zeer goed begrjjpen, dat vele leden der Kamer, die voornemens waien geweest vóór de begrooting te stemmener zich ton Blotto tegen verklaarden. Doch ernstiger aanmerkingen waren op des Minis ters beleid »Bjj zjjne veBtingbegrootiog vroeg hjj gelden voor zaken in ljjnregten strnd mot do vestingwet »Bjj hot in den afgeloopen zomer plaats gehad heb bende examen tot toelating aan do Militaire Academie t«i Bredawaren door de Commissie vjjf of zes jonge lingen afgewezen. Desniettegenstaande benoemde de Minister hen tot kadeten waarom Men zegt (maar de wereld is boos) omdat cr bjj was de zoon van een -i zeer invloedrjjk man aan het Hof, namelgk van graaf j Schitnmelpcnninckoud-minister van Financiën. »Eenigen tjjd geleden had een examen plaats van f onder-officieren voor den rang van officier bjj het leger hier te lande; verschillende candidaten voldeden aan dit examenmaar konden niet geplaatst worden om dat, naar mon voorgaf, er geen plaatsen vacant I waren bjj het leger hier te lande. Maar wat gebeerde j Tegeljjkertjjd werd aan andere onder-officieren een veel ligter examen afgenomen voor officier in de Oost. Twee dier omUr-oflicieren werden benoemd bjj het Indische legerdoch weinige dagen later overgeplaatst bjj het leger hier t« landewaarbjj go«-n plaats waB voor diegenen die daarvoor een veel moejielgker examen hadden afgelegd. Indien ik goed ingelicht bendan spoelde ook in deze protectie de hoofdrol •Verklaarbaar is het dus dat do Tweede Kamer geen vertrouwen in bet beleid van dezen Minister stelde en de uitgaven voor het vostingstelsel (het voornaamste van het budget) afstemde, waarop de Minister verklaarde, dat hjj zjjn ontslag aan Z. M. don Koning had inge diend en zoo spoedig mogeljjk eene credietwet zou indienen. »Th*n» zjjn wjj in afwachting van de achtste Minister van Oorlog sedert 1870." Heden morgen werden van Brouwershaven met twee rjituigcn in hot Huis van Arrest alhier overge- bragt 10 militairen uit Ned.-Indieovergevoerd met het schip Noacb III, kapt. van Schelven, om te worden getransporteerd naar hot Militair Detentiehuis te Oegst- gcest bjj Leidon, ten einde daar de straffen te onder gaan, waartoe zjj in Indie zjjn veroordeeld, Onwilligkeurig rees bjj ons ae vraagWaarom kunnen die veroordeelden hunne straf niet in Indie ondergaan En waartoe dan al die kosten van transport van Indie naar Leiden gemaakt? Z. M. heeft benoemd tot Rjjks-ontvanger te Neuzen, Jhr. F. E. van A'iepenthans te Hellovoetsluie. Z. M. heeft aan den beor J. W. Vader, op zjjn daartoe gedaan verzoek, met ingang van 1 Januarjj a. s. eervol ontslag verleend als notaris te Cortgene. Z. M. heeft benoemd tot gezworen van don pol der Willem HI P. Dieleman Je. tot lid van het be stuur der waterkoering van bet calamitous waterschap Ellcwoutsdjjk en den calamiteusen polder Borsselen J, Brninooge; tot voorzitter van bet bestuur van bet waterschap voor de uitwatering door de Sluis in de PietJ. M. Kakebeoketot gezworen van den Anna Frisopolder J. L. Marcusse Mz. Het aantal kloosters in Limburg belooft in het volgend jaar nog aanmerkelijk te zullen toenemen. Alleen in bet arrondissement Maastricht zjjn voor circa 15 geestelijke gestichten van Duitscbe uitgewekenen gebouwen aangekocht ol gehuurd. Naar men verhaalt, heeft dezer dagen te Gerwen het volgende curieuse voorval plaats gehad. Een slagter kwam aldaar bjj een inwoner om een kalf te koopen binnentredende trof hjj de vrouw des huizes aan de boterkarn werkzaam en vroeg haar of de baas niet te huis waswaarop de vrouw antwoorddeik zal hem even gaan roepenmiddelerwijl had onze slagter eene katwelke in den boek van den haard zatopgevangen en die in de boterkarn geworpen. De vrouw weder tehuis gekomen en niotg van het gebeurde wetende toog weder aan het werktoen zjj echter de boter uit den stand wilde nemen vond zjj de doode kat daarin. Zjj sprak echter niet van het gebeurdemaar dacht ik zal u ook wel een poets bakken. Zjj nam nu de doode kat en werkte daar de boter om waarmede zjjna eerst den prijs vernomen te hebben naar des slagters woning ging en brngt daar de kluit boter, zeggende aan zjjne vrouw dat haar man die gekocht hadwaarna de vrouw die betaalde en de boerin wel gemoed naar huis ging. Men kan zich de verontwaar diging van de bedrogene voorstellentoen zjj de kluit boter doorsneed en do doode kat daarin vond. KerUnienwe. Beroepen bjj de Herv. gem. te Baarland Ds. Kam te Leur. Bedankt voor het beroep naar 's Heer Abtskerke door Ds. W. A. van Griethuijsenpred. te Odjjk. Beroepen te DirkelandDs. E. A. Lasonderto Oldebroek. Beroepen te Domburg Ds. Ruisch von Dugterenpred. te Lage Zwaluwc te MiddclharnisDs. Antink pred. Geldenualsen. Door het kiescollegie der Herv. gom. te Wolfaarts- djjk zijn gekozen tot Ouderling, C. van de Kreeke, Mz. en tot Diakenen, Andr. Serena?, en D. W. den Herder: terwjjl door notabelen de aftredende kerkvoogd Joost van Damme is herkozen. Gomenjgdc berlgteu. In een Amerikaansch blad werd vóór eenigon tijd het volgende onfeilbaar middel tegen de jicht mede gedeeld: »De Ijjder late zjjn hoed van binnen met rood koper voeren, en zette dien aldus gevoerden hoed op bet hoofd. Dan trekke hjj aan, een paar laarzen met verdunt zwavelzuur gevuld. Deze laarzen moeten door middel van twee metalen dradonlangs de ge wone kleeding loopendemet het koper in den hoed in verband worden gebragt. 19 dit bewerkstelligd, dan wordt de lijder door de kracht van het galvanismus van zelf voortgedreven, en gaat jjlinge aan bet hollen, over heg en steg, door dik en dun, tot dat hjj 100 -a 150 rajjlen heeft afgelegd. Alsdan is het zwavel zuur uitgeput, en de patient komt tot rust, om zjjDe achtergeblevene betrekkingen kennis te geven van zjjne volkomece herstelling." In Engeland zegt men na de koop der Suez-aaDdeelen, dat Egypte vroeger ge red is door Jozef en thans door Benjamin (Benjamin Disraëlie). De dolle honden komen thans al in 't hartje van den winter voor den dag. Te Scharwoude is de vorige week een bond, die een ander hondje verscheurd had doodgeschoten. Op St. Nicolaas-avond werd een bakkersknecht te Utrecht door zjjn baas belast. 50 pond gebak te bezorgen aan eene bjjzondere school. De knecht bezorgde dit in vergissing aaD een gesticht, waar men het beschouwde als eene verrassing, zoodat de oudjes het lekker oppeuzelden. Thans is de baas er het gekst aan toewant de besteller betaald--niet omdat hg het niet onvangen beeft en de ontvanger niet omdat bg het niet besteld heeft. De man moet dus maar denken dat hg een weldaad heeft verrigt. Een zeker persoon te Sint-Maartensdjjk, met een groot hoofd en klein verstand, wordt verzocht, geen onwaar heden meer te vertellen van iemand waar niets van te zeggen valtwant zoodoende zal hg nooit verpast raken. Dus vriendjeluister naar mgn raad En wil het praten laten Want het zal u inderdaad Toch weinig kunnen baten. Een arbeiders-zoon te Kapolle moest zulk eene ver beelding niet van zich te heobenen niet zeggen dat hg allo meisjes kan krjjgen daar niemand hem wil hebben. Te Krabbendgke wordt iemand aangeraden, een ander niet te waarschuwen in het geestelgke. Hjj moest maar op zichzelven ziendaar er ook nog al wat op hem aantemerken is. Het ware boter dat hg zgn schuld betaaldeen vooral van bruiloft houden. Dus betaal maar met geduld Eerst uw eigen bruiloftschuld. Te W. kreeg voor eenige dagen een hond drio jongen, waarvan er twee werden verdronken en een behouden. Een paar dagen later beviel de vrouw van twee kinderen en toen vroeg een knaapje van zes jaar, welk broertje er nu moest verdronken worden, daar er al zooveel broertjes waren. Gedurende do laatste vorst had een blinde bedelaar te Pargs, die gcw.ooolgk een vaste standplaats aan den hoek eener straat hadeen papier doen aanplakken waarop te lezen stond: Wegens de koude, bedel ik van daag t'huis." Verscheidenheden. Ken erfenis -va»» azestlt£ railHoen. Onlangs is in de bladen berigtdat de Nederlandsche „wi om aan de erven van zekeren Jacques ï)uboie uit te keeren 60 millioen guldentot welk bedrag do nalatenschap zou zgn aangegroeid sedert den dag, dat de Regeoring baar onregtmatig onder zich zou 'hebben gehouden. Het Indisch Weekblad van hel regt is in staat gesteld omtrent deze Bedert vele jaren besproken kolossale na latenschap mede te deelen wat aan belanghebbenden Of vermeende regthebbendeu in oen te Brussel in Maart van dit jaar gehouden vergadering is gezegd en dat hierop neerkomt. Den 4 October 1632 huwden te Emeire bg Namen Dieudonnó Dubois en Joanne Pirot. Van hun 8 kinde ren was de derde Jacques Duboisgeboren 23 Februari 1638 te Vedrin Trizet bg Namen. Deze J. Dubois werd later intendant der O. L Compagnie en werd zeer rgk. Het is zeker, dat bgafgescheiden van zgne bezittingen in Oost-Indie, in Holland verschillende eigendommen heeft gekocht, o. a. 28 Aug. 1665 voor /"6000 een huis te 's Ilage van den apotheker van Loovenop 12 Mei 1667big kens akte van den no taris P. Devril te 's Hage, een huis aldaar voor 1200; op 9 April 1679blgkens akte van den notaris van den Heuvel, een huis te 's Hage. Deze aankoopen zijn vermeld in de brieven van ze keren advocaat J. D. van Laren te Batavia die zicb veel moeite heeft gegeven ter opsporing der nalaten schap. Deze brieventegen hot einde der vorige eeuw geschreven zeggen dat Jacques Dubois was een rgk man die aan de O. I. Compagnie vele diensten had bewezen. Hg stierf te Batavia, den 18 December 1704. Bg uitersten wil vermaakte hij voor 99 jaren het vruchtgebruik van zgn ontzaglijk fortuin aan de Com pagnie, om daarna aan zgne familie te vervallen. Hg benoemde een uitvoerder van zgn testament, die, na vereffening dor nalatenschap, het zuiver over schot, tot een bedrag van 3,132,589 rüksdaalders, op den 19 Maart 1708 in de kas der Edele Compagnie overbragt. In 1737 werd eene oproeping van erfgenamen van wglen Jacques Dubois gedaanom te bewjjzendat zg op dezen zgnen sterfdag die hoedanigheid bezaten. Den 2 en den 8 April 1737 en don 14 Julg 1738 verschenen erfgenamen voor de notarissen Jean Sebas tian Prins en Guillaume Henri Halmans te Brussel om volmagten te verleenen tot het verkrggen eener uitspraakwaarbg hunne regten werden erkend. Daar de Oost-Indiscbe Compagnie nog tot 1804 of 1808 genot hield van de nalatenschap, maakte zg toen geen zwarigheid om een afschrift van het testament aan die erfgenamen te doen uitreikengelgktgdig deed zg hun afgeven eene verklaring door zekeren Ghains, secretaris kassier van de Eerste Kamer der Compagnie to Amsterdam gedateerd 7 December 1737 als uit treksel uit de boeken van consignatievaststellende »dat de nalatenschap van Jacquesintendent der Edele Compagnieoverleden te Batavia den 18 December 1704 bedraagt do som van 3,132,689 Hollandscbe rgks- daaldors, en dat er eene uitspraak was, die de regten der partgen regelde." In die regterlgko uitspraak zgn. en het testament van Jacques Dubois en de verklaring van den heer Ghains van 7 December 1737 geheel overgenomen. De advokaat van Laren waarvan reedB gesproken is, schreef in de maand April 1787 van Batavia, dat alle stukken betrekking hebbende op de nalatenschap van Jacques Dubois, op last van heeren directeuren der Oost-Indische Compagnie naar Amsterdam zgn gozonden en in eon brief van denzelfden advokaat van de maand Februari 1790 wordt gezegd: »Ik heb de testamentaire beschikking van Jacques Dubois aan dachtig nagezien en ik verzoek n om aan uwe clienten te raden om voor het oogenblik deze zaak niet verder te vervolgen want zij kunnen nu nog niets vorderen aangezien Jacques Dubois, wiens testament gg te Am sterdam kunt krggen, bet vruchtgebruik van alle zgne bezittingen, zoowel in Indie als eldersbeeft vermaakt, aan de Oost-Indische Compagnie voor den tgd van 99 jarenom dan terug te komen aan zgne familio. In 1808 en in 1818 alzoo na ommekomst dor 99 jaren deden de dagbladen eene oproeping van erf genamen. Zoo heeft b. v. de prefect van Luik op den 20en Au-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1